گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
پیوند آسمانی
جلد اول
مقدمهاَلِْاهْداءِ
اِلی سَیِّدِنا وَ نَبِیِّنا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ وَ خاتَمِ النَّبِیّینَ وَ اِلی مَوْلانا وَ مَوْلَی الْمُوَحِّدینَ عَلِیٍّ اَمیرِ الْمُؤْمِنینَ وَ اِلی بِضْ عَۀِ الْمُصْ طَفی وَ
بَهْجَ ۀِ قَلْبِهِ سَیِّدَةِ نِساءِ الْعالَمینَ وَ اِلی سَیِّدَيْ شَبابِ اَهْلِ الْجَنَّۀِ، السِبْطَیْنِ، الْحَسَنِ وَ الْحُسَ یْنِ وَ اِلَی الاَْئِمَّۀِ التِّسْعَۀِ الْمَعْصُ ومینَ
الْمُکَرَّمینَ مِنْ وُلْدِ الْحُسَ یْنِ سِیَّما بَقِیَّۀِ اللّهِ فِی الَاْرَضینَ وَ وارِثِ عُلُومِ الَاْنْبِیاءِ وَ الْمُرْسَلینَ، الْمُعَدِّ لِقَطْعِ دابِرِ الظَّلَمَۀِ وَ الْمُدَّخِرِ لاِِحْیاءِ
الْفَرائِضِ وَ مَعالِمِ الدّینِ، الْحُجَّۀِ بْنِ الْحَسَنِ صاحِبِ الْعَصْ رِ وَ الزَّمانِ عَجَّلَ اللّهُ تَعالی فَرَجَهُ الشَّریفَ فَیا مُعِزَّ الَاْوْلِیاءَ وَ یا مُذِلَ
الَاْعْداءِ اَیُّهَا السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَیْنَ الَاْرْضِ وَ السَّماءِ قَدْ مَسَّنا وَ اَهْلَنَا الضُّرَّ فی غَیْبَتِکَ وَ فِراقِکَ وَ جِئْنا بِبِضاعَۀٍ مُزْجاةٍ مِنْ وِلائِکَ وَ
( مَحَبَّتِکَ فَاَوْفِ لَنَا الْکَیْلَ مِنْ مَنِّکَ وَ فَضْلِکَ وَ تَصَدَّقْ عَلَیْنا بِنَظْرَةِ رَحْمَۀٍ مِنْکَ اِنّا نَریکَ مِنَ الْمُحْسِنینَ (صفحه 4
متن تأییدیه حضرت آیت اللّه خزعلی مفسّر و حافظ کل قرآن کریم
بسم اللّه الرحمن الرحیم هر زمانی را زبانی است یعنی در بستر زمان خواستههایی نو پدید میآید که مردم آن دوران خواهان
آنند. با وسائل صنعتی و رسانههاي بیسابقه خواستهها مضاعف میشود و امروز با اختلاف تمدنها و اثرگذاري هریک در
دیگري آرمانهاي گوناگون و خواستههاي متنوع ظهور مییابد بر متفکران دوران و افراد دلسوز خودساخته در برابر این
هنجارها فرض است تا کمر خدمت را محکم ببندند و این خلأ را پر کنند همانگونه که علامه امینی با الغدیرش و علامه
طباطبایی با المیزانش. در این میان نسل جوان را باید دست گرفت و بر سر سفره این پژوهشگران نشاند و رشد داد. جناب
آقاي دکتر محمد بیستونی رئیس هیئت مدیره مؤسسه قرآنی تفسیر جوان به فضل الهی این کار را بعهده گرفته و آثار ارزشمند
مفسران را با زبانی ساده و بیانی (صفحه 5) شیرین، پیراسته از تعقیدات در اختیار نسل جوان قرار داده علاوه بر این آنان را به
نوشتن کتابی در موضوعی که منابع را در اختیارشان قرار داده دعوت میکند. از مؤسسه مذکور دیدار کوتاهی داشتیم، از کار
و پشتکار و هدفمند بودن آثارشان اعجاب و تحسینم شعلهور شد، از خداوند منان افاضه بیشتر و توفیق افزونی برایشان
خواستارم. به امید آنکه در مراحل غیر تفسیري هم از معارف اسلامی درهاي وسیعی به رویشان گشاده شود. آمین رب
( 21 خرداد 1383 ابوالقاسم خزعلی (صفحه 6 العالمین. 21 ربیع الثانی 1425