گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
پیوند آسمانی
جلد اول
ازدواج بر پایه ایمان و اخلاقهمسر موجودي است عاطفی که انسان تصمیم میگیرد یک عمر زندگی مشترك با وي را آغاز کند و اسرار بیرونی و درونی
- زندگی خویش را در اختیار او بگذارد و آن چنان روابط نزدیکی با وي پیدا کند که تشبیه آن در کسی متصوّر ***** 1
جواهر الکلام، جلد 29 ، صفحه 12 . (صفحه 45 ) نیست و لذا در هنگام ازدواج باید متوسّل به خدا شده و از وي استمداد نمود
و علاوه بر آن سزاوار است که از هیجان زدگی و ذوق زدگی و از هوي و هوس در انتخاب همسر کاملًا اجتناب نموده و با
پدر و مادر و افراد دیندار در این زمینه مشورت کند و صفات همسر، به ویژه دیانت و فرهنگ و اخلاق او را در نظر بگیرد و
هرگاه کسی از شما قصد ازدواج کرد سزاوار است دو » : آنگاه به این امر مقدّس اقدام نماید. امام صادق علیهالسلام میفرماید
(1) .« رکعت نماز بخواند و خدا را بخواهد که همسري عفیف و امین، با دیانت و متواضع و حافظ ناموس، نصیب وي کند
نباشد، ***** 1- جواهر الکلام، « دیانت و اخلاق » هر گاه خواستگاري به سراغ شما آمد که داراي » : رسول خدا میفرمایند
.« جلد 21 ، صفحه 39 . (صفحه 46 ) او را ردّ کنید والاّ فتنه و فساد روي زمین را فرا میگیرد
ازدواج برپایه مادیات و شهوت
ازدواج براساس هوس، جاهطلبی، مالاندوزي و غیره معمولًا نتیجهاش ندامت و پشیمانی است زیرا این قبیل ازدواجها بر مبناي
غرضهاي غیرمنطقی و بدون ریشه صورت میگیرد و موقع برخورد با کوچکترین مانعی از هم میپاشد. رسول خدا
هنگامی که مردي با زنی به جهت ثروت و زیباییاش ازدواج کند، ازآن بهرهمند نمیشود اما اگر ازدواج بر » : میفرمایند
اساس دین و تقوا بوده باشد، خداوند مال و زیبایی نیز به وي عطا میفرماید زیرا در سایه دین و کمالات معنوي رضایت و
-1 روضۀ المتقین، جلد 8، صفحه 114 . (صفحه 47 ) و همچنین میفرماید: ***** (1).« خشنودي شوهرش را فراهم میسازد
کسی که با زنی به جهت مال و منالش ازدواج کند، خداوند او را به آن ثروت واگذار میکند و هر کس به جهت زیبایی زن »
با وي زناشویی کند، سرانجام پشیمان گردد اما اگر دیانت و تقواي کسی را در نظر بگیرد، خداوند همه اینها را به وي
1) از این احادیث نتیجه میگیریم که ازدواج بر پایه مادیات و شهوات، در صورتی که دیانت و تقوا و ).« مرحمت میفرماید
اخلاق اسلامی بر آنان حاکم نباشد، بدون تردید نتیجهاش ندامت و پشیمانی خواهد بود.
پیش از انتخاب همسر چه باید کرد؟
. یک موضوع حساس و سرنوشتساز است و در زندگی ***** 1- جواهر الکلام، جلد 29 ، صفحه 32 « ازدواج » چون مسأله
(صفحه 48 ) هر کس جنبه بنیادي دارد لذا اشخاص اقدام کننده به این امر مقدّس، وظیفه دارند از پیشگاه خداوند استمداد
جسته و با دعا و نیایش و توکل بر الطافت الهی در انتخاب همسر دقت کافی به خرج دهند. امیرمؤمنان علی صلی الله علیه و آله
پیوسته انواع بلاها و مشکلات خویش را پیش از وقوعش از طریق دعا و نیایش پیشگیري نمائید و شکّی نیست که » : میفرمایند
همسر نامطلوب از دردناكترین مصیبتها و بلاها به شمار میآید و بالعکس، همسر صالح و شایسته از بزرگترین نعمتهاي
1) از حضرت امام صادق علیهالسلام آمده است که: ).« الهی است و هیچ موهبتی از نعمتهاي دنیوي به پاي آن نمیرسد
هنگامی که اراده ازدواج نمودید، ***** 1- فروع کافی، جلد 5، صفحه 327 . (صفحه 49 ) ابتدا دو رکعت نماز خوانده و »
سپس حمد و سپاس الهی بگویید و آنگاه دست به دعا برداشته و بخوانید: خدایا! من اراده ازدواج دارم، همسري را برایم
روزي کن که از نظر عفّت عمومی خویشتن دار باشد و ناموس و مالم را حفظ کند، روزي او فراوان و برکتش عظیم باشد، اي
(1).« خدا! از وي فرزندي پاکیزه برایم روزي فرما که در طول حیات و پس از مرگم جانشین صالحی براي من گردد
همکُفْو بودن در ازدواج
همکفو بودن دو همسر، یعنی: تناسب، همتایی، هماهنگی، همشأنی، سنخیّت، کفائت و هم طرازي بین دختر و پسر و به
ترکیب » اصطلاح با هم جور درآمدن زن و شوهر. ***** 1- وسائل الشیعه، جلد 14 ، صفحه 79 . (صفحه 50 ) ازدواج نوعی
میباشد « زن و مرد » است. زندگی مشترك یک پدیده مرکب است که اجزاي اصلی و اساسی آن « بین دو انسان و دو خانواده
استوارتر، « ترکیب » هر قدر بین این دو عنصر، هماهنگی، همفکري، تناسب و سنخیّت روحی و اخلاقی و جسمی باشد این
مستحکمتر، پرثمرتر، شیرینتر، لذتبخشتر و جاودانهتر خواهدبود و هرچه این تناسب و هماهنگی کمتر باشد زندگی
سستتر، تلختر، ناپایدارتر خواهد بود. دو انسانی که در کنار هم قرار میگیرند و میخواهند یک عمر با هم زندگی کنند و
در همه امور شریک باشند و تصمیمهاي مشترك بگیرند و فرزندانی را به وجود آورند و تربیت کنند و به سعادت برسانند،
اکتفا (صفحه « خوب بودن عرفی » معمولًا به « انتخاب همسر » حتما باید هماهنگ و هم سنخ و کفو هم باشند. متأسفانه در مسأله
دختر و پسر، توجه کمتري میکنند و حال آنکه محور معیارهاي انتخاب همسر، همین « همکفو بودن » 51 ) میشود و به
داراي مغز، روح، اخلاق، « انسانی » است. توجه! همتایی و هماهنگی و تناسب صددرصد، امکان ندارد؛ زیرا هر « همتایی »
تربیت، محیط و خانواده مخصوص به خود است و با دیگري فرق و فاصله دارد اما باید کوشش کرد هرچه قدر ممکن است
اِنَّ الاِْنْسانَ خُلِقَ هَلُوعا: همانا انسان حریص و بیصبر خلق » : این فاصله کمتر باشد. همانطور که خداوند در قرآن مجید فرموده
19 / معارج. (صفحه 52 ) و از سویی اگر به انسان شرّ و زیانی رسد سخت بیقراري میکند کما اینکه -1 ***** (1).« شده
اِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزوُعا: ( 1) از آنجائی که انسانهاي معمولی مثل ما، نمیتوانند همچون بزرگان دین و اولیاي » : خداوند فرمود
الهی در برابر سختیها و ناملایمات تحمّل داشته باشند، از این رو عجولانه تصمیم گرفته و اقدام میکنند و در اطراف اهداف
خودشان به درستی فکر نمیکنند و در نتیجه، ممکن است عواقب غیرقابل جبرانی اتفاق بیافتد و آنها را از هیّز زندگی ساقط
20 / معارج. (صفحه 53 ) در مورد خانواده نیز این قاعده، صادق است و اینطور نیست که همه بتوانند در - سازد. ***** 1
مقابل ناملایمات زندگی دوام بیاورند و اگر آمار طلاق را در سالهاي اخیر مطالعه کنیم این گفتار تصدیق خواهد شد. براي
همین منظور به داستانی در رابطه با حضرت نوح استناد کنیم. در روایت آمده است که حضرت نوح علیهالسلام مستجاب
الدعوه بوده است یعنی خداوند متعال هر دعایی را که حضرت نوح میکرد فورا اجابت مینمود، او همسري بدخلق و بدزبان
یا » : داشت و با زخم زبانهایی که میزد، دائم آن حضرت را ناراحت میکرد. اصحاب و هواداران آن حضرت به او گفتند
نوح تو که مستجاب الدعوه هستی چرا همسرت را نفرین نمیکنی تا خداوند او را نابود ساخته تا از دست او آسودهخاطر
با نقل .« اگر من مستجاب الدعوه شدم به خاطر صبري است که در بديهاي همسرم داشتم » : حضرت در پاسخ فرمود «؟ باشی
این داستان کاملًا مشخص میشود سختیهاي زندگی، که برخی واقعا (صفحه 54 ) کمرشکن و غیرقابل تحمل است مثل همین
داستان، ایمان راسخ میخواهد تا انسان بتواند باگذشت فراوان در حقیقت با ایثار زندگی کفه ترازو را متعادل سازد. و مراد از
مطرح کردن این مسائل پیشگیري از این حوادث میباشد پس باید قبل از ازدواج به موارد زیر دقت شود تا اینکه دست بسته،
تسلیم نامراديهاي زندگی نشویم.