گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
پیوند آسمانی
جلد اول
ذکر مصادیقی از هم کفو بودن در عصر کنونیذکر مصادیقی از هم کفو بودن در عصر کنونی
از جمله عوامل، همکفو بودن، چه از لحاظ شرعی و چه از لحاظ اخلاقی، عُرفی و منطقی عبارتند از:
1 همتایی در ایمان
ایمان یکی از ارکان مهم قوام و دوام زندگی محسوب میشود و با وجود ایمان واقعی، بسیاري از مشکلات از میان میرود،
چراکه مؤمن باور دارد با (صفحه 55 ) صبر، پیش خداوند مأجور بوده و این ایثار و گذشت بیپاداش نخواهد ماند. اینجا است
که باید تا میتوانیم اعتقاداتمان را نزدیک ساخته و با تقرب آن درك بیشتر نسبت به همدیگر ایجاد خواهد شد. فرض کنیم
دو زوج به خاطر مشکلات اقتصادي با هم اختلاف داشته باشند، زن به خاطر چشم و همچشمی، از شوهرش بیش از توان مالی
او درخواستی را داشته باشد و او را در فشار قرار دهد و از او بخواهد به هر نحو ممکن خواسته او را اجابت کند و شوهر با
اگر من خواسته تو را برآورده کنم لازمهاش تجاوز به حقوق دیگران و غصب مال دیگري » : منطق به او یادآوري کند و بگوید
است و سرانجام این کار دخول در آتش جهنم خواهد بود، با این منطق اگر زن معتقد به خدا و روز جزا باشد، نصیحت
دلسوزانه شوهر در او تأثیر گذاشته و او نفس سرکش را در جاي خود خواهد نشاند. (صفحه 56 ) پس با یکی شدن اعتقاد، این
مشکل برطرف شد اما اگر خداي ناکرده این اعتقاد در همسر نبود یکی از دو کار، باید صورت بگیرد، یا باید دعوا به راه افتد
و با مرافعه، زندگی را تلخ نمود و این اختلاف ممکن است سرانجام به طلاق منجر شود و یا این که به خواسته همسر تسلیم
شود و معلوم است عاقبت این اطاعت او را به دزدي و غصب مال دیگري و نهایتا، به ظلم خواهد کشاند که نتیجه این کار در
دنیا زندان و حبس و آبروریزي و در صورتی که توبه نکرده باشد در آخرت، عذاب الهی است. از این سخن، نتیجه میگیرم
که تفاهم اعتقادي زوجین و ایمان آنها، نقش ارزندهاي در رفع موانع و مشکلات زندگی زناشویی ایفا میکند.
2 همتایی در سن
اصولاً هرچه سن به هم نزدیکتر باشد تفاهم بیشتر خواهد بود به طور مثال (صفحه 57 ) دو بچه هنگامی که بازي میکنند
هرچه سن آنها به هم نزدیکتر باشد از بازي بیشتر لذت میبردند و در صورتی که این بچه نتواند با هم سنّ خود بازي کند
در طول زمان از بازي کردن خسته شده و با بهانههاي مختلف اسباب ناراحتی اطرافیان را فراهم میکند. و این چنین است در
سایر موارد مثل دوست هم سن، از آنجایی که عواطف و سلیقهها و درك انسانها متفاوت است در صورتی که تفاوت سنی
زیاد باشد این اختلاف سلیقهها بیشتر نمود خواهد کرد و احتمال مصالحه کمتر خواهد بود از این رو در صورت مراعات
نکردن این قاعده تفاهم و همگونی شدن نیز مشکل خواهد بود ولو اینکه ممکن است در چند مورد محدود، این تفاهم خیلی
بیشتر بوده باشد. علاوه بر اینکه تفاوت سنی در زندگی زوجین، در صورتی که ازدواج (صفحه 58 ) تحمیلی باشد تأثیر دارد
در نگاه عرف و جامعه نیز تأثیر داشته و آنها را به طور غیرمستقیم در دخالت دادن به امور خانوادهها وادار میسازد. تناسب
سنی که مورد قبول تمام روانشناسان و عرف میباشد و عقل نیز به آن مهر تأیید زده و همچنین با مقایسه سن تکلیف شدن
میباشد یعنی از آنجایی که دختر شش سال زودتر « 6 سال » دختر در اسلام که نه سالگی است و پسر که پانزده سالگی است
بالغ میشود بهتر است پسر چندسالی از دختر بزرگتر باشد. البته اختلاف سن مرد با زن یکی از شرایط ایجاد ازدواج مطلوب
است نه همه آن. لذا در مواردي ممکن است باشد که سن زن و مرد هنگام ازدواج یکسان و یا زن از مرد بزرگتر بود و این
طبق توافق زن و مرد صورت گرفته و مشکلی نیز به همراه نداشته باشد. طبعا رعایت دیگر شرایط و محاسن ازدواج (صفحه
59 ) مطلوب میتواند این نقص را بپوشاند.
3 همتایی در دانش
یکی دیگر از ویژگیهایی که در بهتر شدن زندگی مشترك مؤثر است همتایی در دانش است به این معنی که در انتخاب
همسر آینده دانش و علم او را نیز لحاظ کنیم و اینجا دو سؤال پیش میآید: 1 نقش سواد و دانش در سرنوشت انسان چقدر
است؟ 2 آیا بهتر است همسري که انتخاب میکنیم با سواد باشد یا فرق نمیکند؟ مردم عوام، بیسوادي را مانند کوري
میپندارند یعنی همانگونه که انسانهاي کور از دیدن یک سلسله واقعیات خارجی محروماند اشخاص بیسواد نیز از درك
بعضی از واقعیات عاجزند یعنی اگرچه دوست دارند آن واقعیات را درك کنند اما چون درك آن به علم و دانش بستگی
دارد لذا محروماند و براي (صفحه 60 ) اینکه بتوانند درك کنند باید باسواد شده و از طریق علم آن واقعیات را لمس کنند.
هَلْ یَسْتَوِي الَّذینَ یَعْلَمُونَ وَ …» : قرآن کریم نیز با این استناد که خود مردم نیز بین عالم و جاهل فرق میگذارند میفرماید
الَّذینَ لا یَعْلَمُونَ إِنَّما یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ: … یعنی آیا آنهایی که میدانند با آنهایی که نمیدانند یکسان هستند تنها خردمندان
1) خداوند متعال ).« متذکر میشوند و همچنین پر واضح است که فرق علم با جهل، مثل فرق نور با ظلمت و تاریکی است
9 / زمر. (صفحه 61 ) پیامبر - قُلْ هَلْ یَسْتَوِي الْأَعْمی وَ الْبَصیرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَ النُّورُ: … اي ***** 1 …» : میفرمایند
1) همانطور که مشاهده میشود قرآن مجید ).« به مردم بگو آیا کور و نابینا، با بینا یکی است و آیا تاریکیها با نور یکی است
مثل علم و جهل را، مثل نور و ظلمت میداند و پند و درك را در سایه علم میداند. البته مراد از علم آن علومی است که در
راه تکامل و رشد انسانی به کار گرفته شده باشد، مثل علم اتمشناسی که در نیروگاه برق مورد استفاده قرار گرفته که در
راستاي سعادت بشر میباشد اما همین علم در صورتی که جهت ساخته شدن بمب اتمی به کار گرفته شود از بدترین علوم
16 / رعد. (صفحه 62 ) ما از دو راه میتوانیم به چیزهایی که نمیدانیم - خواهد بود و همچنین است سایر علوم. ***** 1
آگاهی پیدا کنیم: اول اینکه: آنچه که در محیط خارج وجود دارد ببینیم و اسم آنها و رابطه ما بین آنها را پرسیده و به خاطر
بسپاریم و این علمی است که به مرور زمان بشر از اطرافیان خود آموخته است. نحوه خوردن خوابیدن، پوشیدن، راه رفتن و
صدها کار دیگر را میتوان از این قبیل علوم دانست. دوم اینکه: انسان علاوه بر علم به ضروریات، علاقهمند دانستن و فهمیدن
چیزهایی میباشد که در قبل از او بوده و یا نخواهد بداند ماوراي این جهان چه خبر است. دانستن این قبیل موضوعات احتیاج
به داشتن سواد است. چرا که بدون سواد امکان فهمیدن مسائل گذشته وجود ندارد و در مورد ماوراي ماده، نیز نیاز به سواد
داریم و هر چه سواد و دانش بیشتر باشد بیشتر میتوان مجهولات را درك کرد و بر آنها فائق شد. (صفحه 63 ) از جمله
موضوعات نیازمند به سواد و دانش زندگی است و معلوم است که همه چیز را نمیشود به تجربه واگذار نمود یعنی نمیشود
چون تجربه « حالا این کار را هم انجام دهیم اگر نتیجه مطلوبی داد چه بهتر و اگر نه، دیگر آن را انجام نمیدهیم » : گفت
کردن چیزي، شاید سالها وقت ببرد و چه بسا هیچ وقت نتوان از تلخی حتی یک تجربه بیرون آمد. اینجاست که باید از
تجارب و اندوختههاي دیگران استفاده نمود و آن هم تنها، کافی نمیباشد. پس ما میتوانیم به وسیله دانش و با مطالعه در
اطراف انواع زندگی و حالات اشخاص، زندگی خوب را انتخاب کنیم و با اجراي آن سرنوشت خود را رقم بزنیم. همانطور
که قبلًا گفته شده یکی از اهداف ازدواج، تداوم نسل میباشد و خوبی یا بدي نسل آینده به طور مستقیم به خوبی و بدي نسل
حاضر، بستگی (صفحه 64 ) دارد و در صورتی که نسل حاضر با بینش و توان علمی مناسب به تربیت فرزندان خود بپردازد،
فرزندانی پربار و داراي فرهنگ غنی تحویل جامعه خواهد داد و راه تعقّل و تفکّر انسان را براي دستیابی به زندگی بهتر و
جامعه متعالی باز نموده و در نتیجه انسانها یکی پس از دیگري بهتر خواهند شد. با این بیان نتیجه میگیرم که سواد و دانش
همسر آینده زن یا مرد در باروري خوب فرزندان، تأثیر مثبت دارد به همین جهت بهتر است که در انتخاب همسر، میزان سواد
او را نیز به عنوان یکی از ویژگیهاي مهم لحاظ نمود و این ویژگی در زن و مرد، هرچه بیشتر باشد نتیجه بهتري خواهد
مرد اگر باسواد باشد بهتر است اما زن اگر بیسواد باشد اطاعتش از شوهر بیشتر » : بخشید. اما ممکن است کسانی بگویند
در پاسخ به اینگونه افکار، ابتدا چند روایت را در مورد دانش بررسی (صفحه 65 ) میکنیم. اول: روایتی است .« خواهد بود
طَلَبُ الْعِلْمِ فَری َ ض ۀٌ لِکُ لِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَۀٍ: یعنی فراگیري دانش براي هر زن و مرد » : که از پیامبر اکرم نقل شده که فرمودند
اَلْعِلْمُ رَأْسُ الْخَیْرِ » : 1) دوم، روایتی است که از حضرت محمّد صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند ).« مسلمانی واجب است
2) سوم: روایتی از مولاي ).« کُلِّهُ وَ الْجَهْلُ رَأْسُ الشَّرِّ کُلِّه: دانش رأس تمام کارهاي خیر است و نادانی رأس تمام بديها است
لا تَري الْجاهِلَ اِلاّ مُفْرِطا اَوْ مُفَرِّطا: جاهل و نادان را در کارها نمیبینی یا ***** » : متقیان حضرت علی علیهالسلام که فرمود
حال اگر غرض ما .« 2- الحیوه، جلد 1، صفحه 52 . (صفحه 66 ) افراط کارند یا تفریط کار . -1 بحارالانوار، جلد 1، صفحه 177
از زندگی فریفتن مردم باشد پر واضح است که بیسوادي اشخاص در رسیدن به اهداف پلید، آنها را یاري خواهد کرد. چون
مردم نادان زود فریب خورده و زود منحرف میشوند. اما اگر هدف، زندگی خوب و همراه با آسایش و تفاهم باشد باید
همسري باسواد و با دانشی را انتخاب کرد زیرا که کسب دانش وظیفه هر مسلمان اعم از زن و مرد است و تمام خیر و برکت و
سعادت، دانش است و برعکس تمام شر و بدي از جهل سرچشمه میگیرد پس این طرز فکر که همسر بیسواد بهتر است
باطل و مردود است.
4 همتایی فکري و فرهنگی
تفاهم و توافق فکري و فرهنگی میان دو همسر در زندگی مشترك نقش (صفحه 67 ) اساسی دارد، براي ایجاد یک زندگی
پویا و پربار باید معماران این کانون بتوانند یکدیگر را درك نموده و مکنونات و محتویات درونی خود را به هم تفهیم کنند و
در بسیاري از مسائل، تصمیم مشترك و یکسان گرفته و بر مبناي آن عمل کنند و در نشیب و فرازهاي زندگی یاور هم باشند
اَلْعارِفَۀُ لا تُوضَعُ اِلاّ عِنْدَ الْعارِفِ: » : و فرزندانشان را بر اساس یک طرح هماهنگ تربیت کنند. امام صادق علیهالسلام میفرمایند
زن عارفه (فهمیده فرزانه) باید در کنار مرد عارف (فهمیده اهل معرفت) قرار گیرد نه غیر آن.
5 همتایی اخلاقی
هماهنگی و تناسب اخلاقی، از مهمترین موارد کفائت و همتایی بین زن و شوهر است. (صفحه 68 ) با توجه به این نمونه که:
دختر عمّه پیامبر ازدواج کرد. این زن و شوهر از نظر « زینب » پسر خوانده رسول اکرم صلی الله علیه و آله با « زید بن حارثه »
با هم تفاهم نداشتند و اختلاف و نزاع شدیدي بر زندگی « اخلاقی » در مقام بالایی قرار داشتند؛ اما از جهت « تدیّن و ایمان »
توان تحمّل یکدیگر « زوج جوان » آنها حاکم بود. رسول خدا بارها آنها را نصیحت و سفارش به تفاهم و سازش نمود. امّا این
را نداشتند. سرانجام خداوند وساطت فرمود و آنان را به وسیله طلاق از هم جدا کرد! در اینکه هر دوي این زن و شوهر،
همین بس که رسول اکرم او را به عنوان فرزند خود برگزیده « زید » انسانهاي شایستهاي بودند، تردیدي نیست، در شایستگی
نیز همین بس که خود خداوند عقد او را براي « زینب » صدا میزدند و در شایستگی « زید الحبیب » بودند و گاهی او را با لفظ
وَ إِذْ تَقُولُ » : پیامبر (صفحه 69 ) خواند و او را به همسري پیامبرش درآورد. گوشهاي از این داستان در قرآن چنین آمده است
لِلَّذي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِ أَمْسِکْ عَلَیْکَ زَوْجَکَ وَ اتَّقِ اللَّهَ وَ تُخْفی فی نَفْسِکَ مَا اللَّهُ مُبْدیهِ وَ تَخْشَ ی النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ
أَنْ تَخْشاهُ فَلَمَّا قَضی زَیْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناکَها لِکَیْ لا یَکُونَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ حَرَجٌ فی أَزْواجِ أَدْعِیائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَ کانَ
أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً: به خاطر بیاور زمانی را که به کسی که خداوند به او نعمت داده بود و تو نیز به او نعمت داده بودي میگفتی
همسرت را نگاهدار و از خدا بپرهیز (و پیوسته این امر را تکرار مینمودي) و تو در دل چیزي را پنهان میداشتی که خداوند
آن را آشکار میکند و از مردم میترسیدي در حالی که خداوند سزاوارتر است که از او بترسی، هنگامی که زید از همسرش
جدا شد ما او را به همسري تو در آوردیم تا مشکلی براي مؤمنان در ازدواج با همسران (صفحه 70 ) پسر خواندههاي آنها
« متدین بودن زن و شوهر » 1) نتیجه میگیریم که تنها ).« هنگامی که از آنان طلاق گیرند نباشد و فرمان خدا انجام شدنی است
براي ایجاد یک زندگی موفق و در تمام موارد، کفایت نمیکند بلکه بررسی جنبههاي دیگر نیز لازماست.
6 همتایی جسمی و جنسی
در زندگی همسران، نقش بسیار مهمی دارد. مسائل جنسی، یکی از ارکان اصلی و بنیادین « توازن و تناسب جسمی و جنسی »
زن و شوهر از هم، تأثیر عمیقی در موفقیت زندگی دارد. اگر « اشباع و ارضاء و رضایت جنسی » . است « زندگی زناشویی »
« دلگرمی » 37 / احزاب. (صفحه 71 ) هم خواهند بود و با - یکدیگر را از این جهت اشباع و راضی کنند، سپاسگزار ***** 1
به وظایف و مسئولیتهاي خود عمل خواهند کرد و مشکلات زندگی را تحمل خواهند کرد، اما اگر در این مورد ناراضی
میگردند. این نکته بزرگی است که متأسفانه در بسیاري « دلسرد » باشند، از هم متنفّر میشوند و از انجام مسئولیتهاي زندگی
از آن میگذرند و بعد، ضربههاي « رودربایستی » و « خجالت » از موارد، آن را کوچک میشمارند یا نادیده میگیرند و یا با
« سرد مزاج » و دیگري ضعیف و « گرم مزاج » سهمگینش را میخورند. اگر یکی از دو همسر، از نظر جسمی و جنسی، قوي و
باشد در بسیاري از امور زندگیشان خلل وارد میشود و احتمال فساد و انحراف، بسیار قوي است و این عدم تناسب و توازن
( به اعصاب و روان آنان نیز لطمه میزند. اگر مردان یا زنان همسرداري را میبینیم که مرتکب فساد جنسی و رابطه (صفحه 72
نارضایتی و عدم » نامشروع با بیگانه شدهاند، قضیه را ریشهیابی کنیم درمییابیم که ریشه بسیاري از این موارد (نه همه آنها) در
فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَکْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَیْهِنَّ وَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ » : میباشد. با توجه به نمونه که در قرآن بیان شده « اشباع جنسی توسط همسر
مُتَّکَأً وَ آتَتْ کُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِکِّیناً وَ قالَتِ اخْرُجْ عَلَیْهِنَّ فَلَمَّا رَأَیْنَهُ أَکْبَرْنَهُ وَ قَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ وَ قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما هذا بَشَراً إِنْ هذا
إِلاَّ مَلَکٌ کَریمٌ: هنگامی که (همسر عزیز) از فکر آنها با خبر شد به سراغ آنها فرستاد (و از آنها دعوت کرد) و براي آنها
پشتیهاي گران قیمتی فراهم ساخت و به دست هر کدام چاقویی (براي بریدن میوه) داد و در این موقع (به یوسف) گفت وارد
مجلس آنان شو، هنگامی که چشمشان به او افتاد در تعجب فرو رفتند و (بیاختیار) دستهاي خود را بریدند (صفحه 73 ) و
قالَتْ فَذلِکُنَّ الَّذي لُمْتُنَّنی فیهِ وَ لَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ » .« گفتند منزه است خدا این بشر نیست، این یک فرشته بزرگوار است
فَاسْتَعْصَمَ وَ لَئِنْ لَمْ یَفْعَلْ ما آمُرُهُ لَیُسْجَنَنَّ وَ لَیَکُوناً مِنَ الصَّاغِرینَ: (همسر عزیز) گفت: این همان کسی است که بهخاطر (عشق)
او مرا سرزنش کردید (آري) من او را به خویشتن دعوت کردم و او خودداري کرد و اگر آنچه را دستور میدهم انجام ندهد
1) همسر عزیز گویا میخواست به آنها بگوید شما که با یک بار ).« به زندان خواهد افتاد و مسلما خوار و ذلیل خواهد شد
مشاهده یوسف، این چنین عقل و هوش خود را از دست دادید و بی خبر دستها را بریدید و محو جمال او شدید و به ثنا
31 و 32 / یوسف. (صفحه 74 ) صبح و شام با او مینشینم و - خوانیش پرداختید، چگونه مرا ملامت میکنید که ***** 1
شوهرش بود! به هر حال، « ناتوانی جنسی » و تمایل او به حضرت یوسف « زلیخا » برمیخیزم؟ یکی از علتهاي عمده انحراف
باشند، یکی از آنان قوي البنیه و « کفو » حتما باید توجه داشت که دختر و پسر از نظر جسمی و جنسی « انتخاب همسر » در
داشته باشند تا بتوانند « سنخیّت جسمی و جنسی » آتشین مزاج و نیرومند نباشد و دیگري ضعیف الجثه و سرد مزاج. بلکه با هم
یکدیگر را اشباع و راضی کنند. و همچنین، بر همسران لازم است دراین امور، معلومات ضروري داشته باشند و از افراد آگاه
به این مسائل کسب معلومات کنند. و اگر با مشکلی مواجه شدند، با آنان مشورت کنند. (صفحه 75 ) با توجه اینکه: یکی از
بیماريهاي عصبی و روانی میباشد که در هر ناتوانی جنسی و ناتوانی در اشباع همسر باید « ناتوانیهاي جنسی » علتهاي
درصدد درمان آن بیماري برآمد و با روان پزشک و روان شناس ماهر در میان گذاشت.
7 همتایی سیاسی
تناسب سیاسی یعنی اینکه معتقدین و طرفداران یک نظام با افراد و خانوادههاي موافق آن نظام چنانچه ازدواج نمایند بهتر
است.
8 همتایی روحی و روانی
از نظر علمی و « همگونی شخصیتی » است و یا به عبارت دقیقتر « هماهنگی روحی و روانی » یکی از موارد شرط همتایی
روانشناسی شخصیّت، طبقه بنديهاي متعددي نسبت به شخصیت افراد صورت گرفته که یکی از معروفترین آنها،
یک امر نسبی است و در « برون گرایی » و « درون (صفحه 76 ) گرایی » است و چون « برون گرا » و « درون گرا » تقسیمبندي
حقیقت یک طیفی است که میتوان از شماره 1 (درون گراي محض) تا 100 (برون گراي محض) شمارهبندي کرد و از طرف
دیگر مطابق معیارهاي ارزشی اسلام، برون گرایی صِ رف (از خود بیخود شدن) یا درون گرایی صرف (رهبانیت و
گوشهگیري) نامطلوب است پس باید گفته شود: براي زندگی مطلوب اسلامی، نمیتوان گفت افراد درونگرا با تیپ خود و
ایجاد شود. لکن درعین حال براي جلوگیري از درگیريها « تعادل » بالعکس برونگرا با هم گروه خود ازدواج کنند بلکه باید
و عدم تفاهم باید فاصله زیادي نباشد یعنی مثلًا تا بیش از 20 یا 30 شماره فاصله نباشد
9 همتایی در زیبایی
نیز لازم است. اگر یکی از آن « زیبایی صورت و اندام و قیافه (صفحه 77 ) ظاهري » توجه به توازن و تناسب میان دو همسر در
باشد و دیگري زشت صورت و بد اندام، احتمال به وجود آمدن ناراحتی و مشکل براي « زیبا و خوش اندام و خوش تیپ » دو
هر دو و عقدههاي روانی و انحراف و بیعفّتی و حسرت و … براي فرد زیبا وجود دارد. دو انسان که میخواهند به عنوان
همسر و یاور هم باشند لازم است یکدیگر را از هر جهت دوست داشته باشند و از اندام و چهره و شکل ظاهري هم خوششان
یک معیار و اندازه معین و قانون استاندارد ندارد که بشود افراد را با آن سنجید بلکه تا حدودي به سلیقه افراد « زیبایی » . بیاید
بستگی دارد حتی ممکن است فردي در نظر کسی زیبا باشد و درنظر دیگري زشت. پس صفت زیبایی یک خصوصیت نسبی
است و لازم نیست در حد عالی باشد بلکه مهم آن است که دو همسر، یکدیگر را از نظر قیافه ظاهري و اندام بپسندند و از هم
خوششان بیاید و دلخواه هم باشند. (صفحه 78 ) زیبایی همسر در حفظ و تقویت عفت و ایمان همسرش تأثیر دارد. اگر همسر،
از زیبایی همسرش راضی باشد، چشم و فکر و عملش، متوجّه دیگران نخواهد شد. اما باید به این مسأله توجه داشت که
باید در کنار دیگر صفات و معیارها، مورد توجه و بررسی قرار گیرد نه به طور مستقل، یعنی زیبایی بدون تدیّن و « زیبایی »
عفت و اخلاق و … نه تنها امتیازي محسوس نمیشود بلکه آفتی است خطرناك! اگر کسی دین، اخلاق، عفت، عقل، شرافت
است رسواگر. پیامبر « بلایی » محسوب میشود وگرنه « کمال و ارزش و امتیاز » برایش « زیبایی » خانوادگی … داشته باشد آنگاه
مَنْ تَزَوَّجَ امْرَءَةً … لِجَمالِها، رَأي فیها ما یَکْرَهُ: کسی که صرفا براي زیبایی زن و همچنین » : اکرم صلی الله علیه و آله فرمودهاند
صفحه 79 ) کسی که ایمان و تدین و عفت و ارزشهاي اصیل و ) .« مردي با او ازدواج کند، در او امور ناخوشایند خواهد دید
حقیقی را زیربناي زندگی قرار داد و زیبایی را به عنوان یک امتیاز تکمیلی در کنار آنها به حساب آورد، گذشت زمان
إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُ  دا: خداوند، محبّت مؤمنان » : نمیتواند آن زندگی را فرسوده کند زیرا
1) خداي مهربان، به پاداش تدین همسران با ایمان، چنان محبت و اشتیاق ).« نیکوکار را در قلبهاي دیگران قرار میدهد
شدیدي در قلبهاي پاك آنان قرار میدهد که هیچ عاملی، حتّی سپري شدن دوران جوانی و شادابی، نمیتواند آن را سرد
کرده و از بین ببرد.
10 همتایی خانوادگی
96 / مریم. (صفحه 80 ) خانواده - ازدواج با یک فرد، مساوي است با پیوند با یک خانواده و فامیل و نسل. از اینرو ***** 1
انتخاب » داشته باشند سنخیت و تناسب دینی، اجتماعی، اخلاقی و غیره در مسأله « سنخیّت و تناسب » دختر و پسر باید با هم
زیرا: 1 « من میخواهم با خود این فرد ازدواج کنم و کاري به خانواده و خویشان ندارم » : معقول نیست که انسان بگوید « همسر
این فرد جزیی از همان خانواده و فامیل و شاخهاي از همان درخت است و این شاخه، از ریشههاي همان درخت، تغذیه کرده
است، مسلم است که بسیاري از صفات اخلاقی، روحی، عقلی، جسمی آن خانواده از راه وراثت و تربیت و محیط و عادات به
تَزَوَّجُوا فِی الْحِجْرِ الصّالِحِ، فَاِنَّ الْعِرْقَ » : این فرد منتقل شده است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در این باره میفرمایند
اُنْظُرْ فی اَيِّ شَیْءٍ » (1).« دَسّاسٌ: در دامن و خانواده (صفحه 81 ) شایسته، ازدواج کنید، زیرا عِرقْ (نطفه و ژنها) تأثیر میگذارد
تَضَعُ وَلَدَكَ، فَاِنَّ الْعِرْقَ دَسّاسٌ: نیک بنگر که فرزندت را در کجا قرار دهی زیرا عِرْق و خصوصیات ارثی، به صورت پنهانی و
2 اگر فرد با آنان کاري نداشته باشد، آنان با او کار دارند. هرگز نمیتوان (2).« بدون اختیار منتقل میشود و تأثیر میگذارد
- همسر را از آنان و آنان را از همسر جدا کرد. 3 بدنامی یا خوشنامی آنان، تا آخر عمر همراه انسان است و در ***** 1
کتاب مکارم الاخلاق. 2- کتاب مکارم الاخلاق. (صفحه 82 ) زندگی تأثیر میگذارد و تحمّل بدنامی، براي آنان بسیار
تَخَیَّرُوا لِنُطَفِکُمْ، » : مشکل خواهد بود. 4 صفات و خصوصیات، در فرزندان آینده، تأثیر دارد. پیامبر اکرم در این باره میفرمایند
(1).« فَاِنَّ الَاْبْناءَ تَشْبَهُ الَاْخْوالَ: بنگرید چه کسی را به همسري بر میگزینید، زیرا فرزندان، شبیه و مانند داییهایشان میشوند
اِیّاکُمْ وَ خَضْ راءَ الدَّمَنِ …: بپرهیزید از سبزه زاري که بر فراز مزبله و منجلابی » : پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودهاند
-1 جواهر، جلد 29 ، صفحه 37 . (صفحه 83 ) اما ***** .(2) «( روییده باشد.(زن زیبایی که در خانواده پلیدي رشد کرده باشد
سؤالی که پیش میآید این است که از خانوادههاي بد، گاهی فرزندان شایسته و خوب بیرون میآیند و از خانوادههاي شریف
و پاك، فرزندانی ناشایسته و پلید؟ اوّلًا: بله، درست است اما این موضوع گاهی اتفاق میافتد و استثناء همیشه بوده و هست،
گاهی در منجلاب، گلی میروید و در گلستان، خاري. نمیشود بر مبناي استثناها، قانون کلّی بنا نهاد. ثانیا: همین استثناها نیز
با اصل خودشان ریشه مشترك دارند و بدون تردید آثاري از آن ریشه مشترك، در وجودشان هست که ممکن است در مواقع
و ***** 1- وسائل الشیعه، جلد 14 ، صفحه 29 . (صفحه 84 ) حالات عادي ظاهر نشود اما در تلاطمها و حالات غیرعادي
جدا « اصل » را از آن « فرع » است و همچنین بتواند این « اصل » غیر از آن « فرع » ظاهر میشود. ثالثا: اگر بر کسی یقین شد که این
کند و نگذارد خانوادهاش در زندگی آینده دختر و پسر نقش داشته باشند و دخالت کنند و آنگاه میتواند با او ازدواج کند،
الْخَبیثاتُ لِلْخَبیثینَ وَ الْخَبیثُونَ لِلْخَبیثاتِ وَ الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبینَ وَ الطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّباتِ …: زنان خبیث » . اما این کار، کار هر کس نیست
و ناپاك از آن مردان خبیث و ناپاکند و مردان ناپاك نیز تعلّق به زنان ناپاك دارند و زنان پاك براي مردان پاك و مردان
26 / نور. (صفحه 85 ) الخَبیثاتُ: زنان پلید و ناپاك خَبیث: پلید و ناپاك، -1 ***** (1).«… پاك براي زنان پاك هستند
منظور ناپاکی و پلیدي در قلمرو اندیشه، عقیده، گفتار خَبیثینَ: مردان پلید و ناپاك خَبیثُونَ: مردان ناپاك طَیِّب: پاك و پاکیزه،
منظور، پاکی در رفتار و گفتار یا پاکی معنوي و اخلاقی است طَیِّباتُ: زنان پاك و پاکیزه طَیِّبینَ: مردان پاك و پاکیزه طَیِّبُونَ:
مردان پاك و پاکیزه فلسفه و هدف ازدواج رسیدن به آرامش است و عشق و آرامش و الفت و مصاحبت جز با رعایت همتایی
پسر و دختر است و مراد از هم « همشأن بودن » و کفویت در انتخاب همسر به دست نمیآید. یکی دیگر از شرایط ازدواج
(صفحه 86 ) شأن بودن برابري از نظر مقام و ثروت و شؤون مادي نیست بلکه منظور از آن چنانچه در روایات آمده این است
که پسر و دختر، مسلمان و پاکدامن باشند و نیز شوهر بتواند مخارج زندگی را تأمین کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله
آن است که مرد « کفو » مقصود از » : امام صادق علیهالسلام میفرمایند .« مرد باایمان، هم شأن زن باایمان است » : میفرماید
- 1) و همچنین در شرایط همسري و همشأنی میفرمایند: ***** 1 ).« پاکدامن باشد و نیز بتواند مخارج زندگی را تأمین کند
همسر همشأن، کسی است که در اثر ایمان با حیا باشد و بتواند زندگیاش را » ( وسائلالشیعه، جلد 14 ، صفحه 52 . (صفحه 87
دختر به کفو و مثل خود بدهید و از کفو و مانند خود دختر بخواهید و از براي نطفه خود » : 1) حضرت رسول فرمود ).« بچرخاند
آمیزش کنید » : 2) حضرت علی علیهالسلام میفرمایند ).« زنی را انتخاب کنید که شایسته آن باشد که فرزند از او به هم رسانید
-2 . -1 وسائل الشیعه، جلد 14 ، صفحه 53 ***** (3).« با آنها که میشناسید و احتیاط کنید از کسانی که نمیشناسید
3- کلمات قصار. (صفحه 88 ) چه دختر و چه پسر براي تشکیل زندگی مشترك و یکی . بحارالانوار، جلد 103 ، صفحه 221
شدن براي رسیدن به آرامش و حفظ نوع بشر و تربیت انسانهاي برتر از خود، باید در انتخاب همسر دقت کنند، دینداري،
خوشخلقی، پاکدامنی، عفت، برخورداري از ادب از مهمترین معیارهاي انتخاب است. رعایت کفویّت را هم در ازدواج پیامبر
اکرم صلی الله علیه و آله با خدیجه و هم در ازدواج آسمانی حضرت زهرا علیهاالسلام با حضرت علی علیهالسلام مشاهده
1) بنابراین در بحث انتخاب همسر باید همتایی، ).« اگر علی نبود در عالم کفوي براي زهرا نبود » میکنیم. و در حدیث است که
شباهت در امور دینی و اخلاقی ***** 1- فضائل الخمسه، جلد 2، صفحه 149 . (صفحه 89 ) و خانوادگی در نظر گرفته شود.
همچنین در مباحث فقها آمده است که کفو بودن شوهر به اسلام او است و شخصیتهاي اجتماعی در کفو بودن دخالتی
( ندارد.( 1