گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
پیوند آسمانی
جلد دوم
ازدواج فرزندان آدمیا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذي خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِ دَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً کَثیراً وَ نِساءً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذي »
تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلَیْکُمْ رَقیباً : اي مردم! از (مخالفت) پروردگارتان بپرهیزید، همان کسی که همه شما را از
یک انسان آفرید و همسر او را (نیز) از جنس او خلق کرد و از آن دو، مردان و زنان فراوانی (در روي زمین) منتشر ساخت و
از خدایی بپرهیزید که (همگی به عظمت او معترفید) و هنگامی که چیزي از یکدیگر میخواهید، نام او را میبرید (و نیز) از
وَ بَثَّ » : 1) در آیه فوق میخوانیم ) .« (قطع رابطه) با خویشاوندان خود، پرهیز کنید (صفحه 136 ) زیرا خداوند مراقب شماست
لازمه این سخن آن است که .« مِنْهُما رِجالاً کَ ثیراً وَ نِساءً : خداوند از آدم و همسرش مردان و زنان فراوانی به وجود آورد
از آن دو) صادق ) « مِنْهُما » فرزندان آدم (برادر و خواهر) با هم ازدواج کردهاند زیرا اگر آنها با نژاد دیگري ازدواج کرده باشند
نخواهد بود. این موضوع در احادیث متعددي نیز وارد شده است و زیاد هم جاي تعجّب نیست چه اینکه طبق استدلالی که در
بعضی از احادیث از ائمه اهل بیت علیهمالسلام نقل شده این ازدواجها مباح بوده زیرا هنوز حکم تحریم ازدواج خواهر و برادر
1 / نساء. (صفحه 137 ) نشده بود بدیهی است ممنوعیت یک کار، بسته به این است که از طرف خداوند - نازل ***** 1
تحریم شده باشد چه مانعی دارد که ضرورتها و مصالح ایجاب کند که در پارهاي از زمانها مطلبی جایز باشد و بعدا تحریم
گردد. ولی در احادیث دیگري تصریح شده که فرزندان آدم هرگز با هم ازدواج نکردهاند و شدیدا به کسانی که معتقد به
ازدواج آنها با یکدیگرند حمله شدهاست. و اگر بنا باشد که در احادیث متعارض آن چه موافق ظاهر قرآن است ترجیح دهیم
باید احادیث دسته اول را انتخاب نمود زیرا موافق آیه فوق است. همچنین در اینجا احتمال دیگري نیز هست که گفته شود:
فرزندان آدم با بازماندگان انسانهاي پیشین ازدواج کردهاند زیرا طبق روایاتی آدم اولین انسان روي زمین نبوده، مطالعات
علمی امروز نیز نشان میدهد که نوع انسان احتمالاً از چند میلیون سال قبل در کره زمین زندگی میکرده، در حالی که از
تاریخ پیدایش آدم تاکنون زمان زیادي نمیگذرد، بنابراین باید قبول کنیم که قبل از آدم انسانهاي دیگري در زمین
میزیستهاند که به هنگام پیدایش آدم در حال انقراض بودهاند، چه مانعی دارد که فرزندان آدم با باقیمانده یکی از نسلهاي
( پیشین ازدواج کرده باشد ولی همانطور که گفته شد این احتمال با ظاهر آیه فوق چندان سازگار نیست. (صفحه 138
فرهنگ آماري کلمه نکاح در قرآن کریم
نکاح: سوره بقره؛ آیات 187،221،223،228،230،235 سوره نساء: آیات 3،4،6،19،25،127 سوره مائده: آیه 5 سوره روم: آیه
21 سوره مؤمنون: آیه 6 سوره نحل: آیه 72 سوره ممتحنه: آیه 10 سوره نور: آیات 26،32،33 سوره احزاب: آیات 37،49،50
(صفحه 139 ) نکاح ارثی: سوره نساء، آیه 19 نکاحُ الاِْماء: سوره نساء آیات 3،24،25 وسورهنور آیه 32 وسورهاحزابآیه 50
نکاح اهل کتاب: سوره مائده آیه 5 نکاح الَاْیامی: سوره نور آیه 32 نکاح المتعه: سوره نساء آیه 24 نکاح الزانی: سوره نور
آیات 3،26 نکاح المشرکات: سوره بقره آیه 221 و سوره نور آیه 3 نکاح المهاجرات: سوره احزاب آیه 50 و سوره ممتحنه
آیه 10 و 11 نکاح المؤمنات: سوره بقره آیه 221 نکاح الیتامی: سوره نساءآیات 6،127 نکاح المحرم: سوره نساء آیات ، 19،22
( 24،23،25 و سوره مائده آیه 5 و سوره نور آیه 3 و سوره احزاب آیه 6. (صفحه 140