دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

بِرِشيت-فصل پنجم

گروه نرم افزاری آسمان


بِرِشيت-فصل پنجم


بِرِشيت-فصل پنجم

1. اين كتاب تاريخچه‌ي خانواده‌ي آدم است. در روزي كه خداوند، آدم را آفريد او را به شكل (معنوي) خداوند درست كرد.

2. آن‏ها را مذكر و مؤنث آفريد. بركتشان كرد. نام آن‏ها را در روز آفرينششان، آدم نهاد.

3. آدم صد و سي سال زندگي كرده بود كه (پسري) به شكل و تركيب خود بوجود آورد و نامش را شِت گذاشت.

4. آدم بعد از به دنيا آوردن شِت، هشتصد سال زندگی کرد. و پسران و دختراني به وجود آورد.

5. تمام مدتي كه آدم زيست، نهصد و سي سال بود و درگذشت.

6. شِت صد و پنج سال زندگي كرد و اِنُوش را به دنيا آورد.

7. شِت بعد از به دنيا آوردن اِنُوش، هشتصد و هفت سال زندگي كرد و پسران و دختراني بوجود آورد.

8. تمام عمر شِت نهصد و دوازده سال بود و درگذشت.

9. اِنُوش نود سال زندگي كرد و قِنان را بدنيا آورد.

10. اِنُوش بعد از به دنيا آوردن قِنان، هشتصد و پانزده سال زندگي کرد و پسران و دختراني بوجود آورد.

11. تمام عمر اِنُوش نهصد و پنج سال بود و درگذشت.

12. قِنان هفتاد سال زندگي كرد و مِحَلَلئِل را به دنيا آورد.

13. قِنان بعد از به دنيا آوردن مِحَلَلئِل، هشتصد و چهل سال زندگي كرد و پسران و دختراني بوجود آورد.

14. تمام عمر قِنان نهصد و ده سال بود و درگذشت.

15. مِحَلَلئِل شصت و پنج سال زندگي كرد و يِرِد را به دنيا آورد.

16. مَحَلَلئِل بعد از به دنيا آوردن يِرِد، هشتصد و سي سال زندگي كرد و پسران و دختراني به وجود آورد.

17. تمام عمر مِحَلَلئِل هشتصد و نود و پنج سال بود و درگذشت.

18. يِرِد صد و شصت و دو سال زندگي كرد و حَنُوخ را به دنيا آورد.

19. يِرِد بعد از به دنيا آوردن حَنُوخ، هشتصد سال زندگي كرد و پسران و دختراني بوجودآورد.

20. تمام عمر يِرِد نهصد و شصت و دو سال بود و درگذشت.

21. حَنُوخ شصت و پنج سال زندگي كرد و مِتوشِلَح را به دنيا آورد.

22. حَنُوخ بعد از به دنيا آورد مِتوشِلَح، سيصد سال با خداوند سلوك كرد و پسران و دختراني بوجود آورد.

23. تمام عمر حَنُوخ سيصد و شصت و پنج سال بود.

24. حَنُوخ با خداوند سلوك كرد، ناپديد شد، زيرا خداوند او را برد.

25. مِتوشِلَح صد و هشتاد و هفت سال زندگي كرد و لِمِخ را به دنيا آورد.

26. مِتوشِلَح بعد از به دنيا آوردن لِمِخ، هفتصد و هشتاد و دو سال زندگي كرد و پسران و دختراني بوجود آورد.

27. تمام عمر مِتوشِلَح نهصد و شصت و نه سال بود و درگذشت.

28. لِمِخ صد و هشتاد و دو سال زندگي کرد و پسري به دنيا آورد.

29. اسمش را نُوئَح (نوح) ناميد و گفت كه اين (فرزند)، ما را از عمل و رنج دستمان كه به سبب زميني است كه خداوند لعنتش كرد، تسلي خواهد بخشيد.

30. لِمِخ بعد از به دنيا آوردن نُوئَح (نوح)، پانصد و نود و پنج سال زندگي كرد و پسران و دختراني بوجود آورد.

31. تمام عمر لِمِخ هفتصد و هفتاد و هفت سال بود و درگذشت.

32. نُوئَح (نوح) پانصد سال داشت. نُوئَح، شِم و حام و يِفِت را به دنيا آورد.