دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

نُوئَح (نوح)-فصل يازدهم

گروه نرم افزاری آسمان

نُوئَح (نوح)-فصل يازدهم1. تمام آن سرزمين يك زبان و كلمات يكسان داشت.

2. واقع شد كه هنگام مسافرت كردنشان از خاور، در سرزمين شينعار، دره‌اي يافتند و آنجا مسكن گزيدند.

3. به يكديگر گفتند بيایيد خشت بزنيم و خوب بپزيم. آجر براي آن‏ها جاي سنگ و خاك رُس به جاي ملاط شد.

4. گفتند بيایيد براي خود شهري بنا كنيم و برجي كه سرش در آسمان باشد و براي خود سبب شهرت شويم مبادا بر تمام جهان پراكنده گرديم.

5. خداوند براي ديدن آن شهر و آن برجي كه فرزندان آدم بنا مي‌كردند، فرود آمد.

6. خداوند گفت اينك يك قومند و تمامشان يك زبان دارند و اين امر وادارشان كرد كه شروع به ساختن كنند و حال از آن‏ها بعيد نيست كه آنچه را كه ابتكار كرده‌اند، بسازند.

7. بيایيم و پایين رفته زبانشان را برهم بزنيم، بطوري‌كه زبان يكديگر را نفهمند.

8. خداوند‌ آن‏ها را از آنجا بر روي تمام دنيا پراكنده كرد و از ساختن آن شهر باز ماندند.

9. چونكه خداوند زبان آن سرزمين را برهم زد، از اين لحاظ نامش را باوِل خواند و خداوند آن‏ها را از آنجا بر روي تمام جهان پراكنده نمود.

10. اين تاريخچه‌ي خانواده‌ي شِم است. شِم دو سال بعد از طوفان صدساله شد و اَرپَخشَد را به دنيا آورد.

11. شِم بعد از به دنيا آوردن اَرپخشَد، پانصد سال زندگي كرد و پسران و دخترانی به دنيا آورد.

12. و اَرپَخشَد سی و پنج سال زندگی کرد و شِلَح را به دنیا آورد.

13. و اَرپَخشَد بعد از به دنيا آوردن شِلَح، چهارصد و سه سال زندگي كرد و پسران و دختراني به دنيا آورد.

14. شِلَِح سي سال زندگي كرد، عِوِر را به دنيا آورد.

15. و شِلَح بعد از بدنيا آوردن عِوِر، چهارصد و سه سال زندگي كرد و پسران و دختراني به دنيا آورد.

16. عِوِر سي و چهار سال زندگي كرد، پِلِگ را بدنيا آورد.

17. عِوِر بعد از بدنيا آوردن پِلِگ، چهارصد و سي سال زندگي كرد و پسران و دختراني به دنيا آورد.

18. پِلِگ سي سال زندگي كرد و رِعو را به دنيا آورد.

19. پِلِگ بعد از بدنيا آوردن رِعو، دويست و نه سال زندگي كرد و پسران و دختراني به دنيا آورد.

20. رِعو سي و دو سال زندگي كرد و سِروگ را به دنيا آورد.

21. رِعو بعد از بدنيا آوردن سِروگ، دويست و هفت سال زندگي كرد و پسران و دختراني به دنيا آورد.

22. سِروگ سي سال زندگي كرد و ناحُور را به دنيا آورد.

23. سِروگ بعد از بدنيا آوردن ناحُور، دويست سال زندگي كرد و پسران و دختراني به دنيا آورد.

24. ناحُور بيست و نه سال زندگي کرد، تِرَح را به دنيا آورد.

25. ناحُور بعد از به دنيا آوردن تِرَح، صد و نوزده سال زندگي كرد و پسران و دختراني به دنیا آورد.

26. تِرَح هفتاد سال زندگي كرد اَورام و ناحُور و هاران را به دنيا آورد.

27. و اين تاريخچه‌ي خانواده‌ي تِرَح است. تِرَح، اَورام و ناحُور و هاران را به دنيا آورد و هاران لُوط را.

28. هاران در حضور تِرَح پدرش در سرزمين زادگاهش در اوركَسديم درگذشت.

29. اَورام و ناحُور براي خود زناني گرفتند. نام زن اَورام سارَي و نام زن ناحُور، ميلكا دختر هاران (و هاران) پدر ميلكا و ييسكا بود.

30. سارَي نازا بود و بچه‌اي نداشت.

31. تِرَح، اَورام پسر خود و لُوط پسر هاران نوه‌ي خود و سارَي عروس خود، زن اَورام را، برداشته با هم براي رفتن به سرزمين كِنَعَن (کنعان) از اوركَسديم خارج شدند و تا حاران آمده آنجا ساكن شدند.

32. عمر تِرَح دويست و پنج سال بود. تِرَح در حاران درگذشت.