دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

لِخ‌لِخا-فصل هفدهم

گروه نرم افزاری آسمان

لِخ‌لِخا-فصل هفدهم


1. اَورام نود و نه ساله بود. خداوند به اَورام ظاهر شده به او گفت: من قادر مطلق هستم در حضورم سلوك كن و كامل شو.

2. تا عهدم را بين خودم و تو قرار دهم و تو را بسيار كثير كنم.

3. اَورام رو بر زمين نهاد و خداوند با او چنين سخن گفت.

4. اينك عهدم با تو اين است كه به پدر قوم‌ها مبدل شوي.

5. نامت ديگر اَورام خوانده نشود. نظر به اينكه تو را پدر جمعيت كثير قوم‌ها قرار دادم، اسمت اَوراهام (ابراهیم) باشد.

6. تو را بسيار زياد و بارور خواهم كرد و تو را به قوم‌ها مبدل خواهم نمود و پادشاهاني از تو به وجود خواهند آمد.

7. به عهدم بين خود و تو و نسلت بعد از تو، براي نسل اندر نسلشان به عنوان عهد جاوداني وفا خواهم كرد تا براي تو و نسل بعد از تو داور باشم.

8. تا سرزمين منزلگاهت كِنَعَن (کنعان) را به تو به ملكيت جاوداني و بعد از تو به نسلت بدهم و براي آن‏ها داور باشم.

9. خداوند به اَوراهام (ابراهیم) گفت: تو عهد مرا نگاهدار. تو و بعد از تو نسلت، نسل اندرنسلشان.

10. اين است عهدم بين من و شما و بين نسلت بعد از تو كه نگاه خواهيد داشت. هر مذكري از شما ختنه گردد.

11. زایده پوستي (سر) آلتتان را ختنه كنيد و بين من و شما نشان عهد باشد.

12. هر مذكري را نسل اندر نسل، هشت روزه براي خود ختنه كنيد. (همينطور) خانه زاد و زرخريدي كه از هر بيگانه‌اي خريده باشي و از نسلت نباشد.

13. خانه‌زادت و زرخريدت حتماً ختنه گردد و (نشان) عهدم به عنوان عهد جاوداني در بدن شما باشد.

14. مذكري ختنه نشده كه زایده‌ي پوستي (سر) آلتش را ختنه نكند، از (ميان) قوم‌هايش معدوم خواهد شد، عهد مرا نقض كرده است.

15. خداوند به اَوراهام (ابراهیم) گفت نام (سارَي) زنت را سارَي نخوان چون نامش سارا است.

16. او را بركت خواهم داد. از او هم به تو پسري خواهم داد. (سارا را) بركت خواهم كرد و به قوم‌ها مبدل خواهد گشت. پادشاهان قوم‌هایي از او خواهند بود.

17. اَوراهام (ابراهیم) رو بر زمين نهاد، خنديد و در دلش گفت آيا از مرد صدساله (بچه) به وجود خواهد آمد؟ و يا سارا در نودسالگي خواهد زایيد؟

18. اَوراهام (ابراهیم) به خداوند گفت اي كاش ییشماعِل (اسماعيل) (با سلوك در راه تو) در پناهت زنده بماند.

19. خداوند گفت: اما سارا زنت برايت پسري مي‌زايد و اسمش را ييصحاق (اسحاق) (خواهد خنديد) بگذار و با او و نسلش بعد از او به عهدم، به عنوان عهد جاوداني وفا خواهم كرد.

20. و در مورد ییشماعِل (اسماعيل) (حرف) تو را شنيدم. اينك او را بركت خواهم كرد و بسيار زياد بارورش خواهم گردانيد و كثيرش خواهم نمود. دوازده رئيس بوجود خواهد آورد و به قوم بزرگي مبدلش خواهم ساخت[1].

21. با ييصحاق (اسحاق) كه سارا سال ديگر در همين موقع خواهد زاييد عهدم را استوار خواهم نمود.

22. سخن گفتن با او را تمام كرد. خداوند از پيش اَوراهام (ابراهیم) عروج كرد.

23. در خود همين روز همينكه خداوند با او صحبت كرد اَوراهام (ابراهیم)، ییشماعِل (اسماعيل) پسرش و تمام خانه‌زادهايش و تمام زرخريدانش، هر مذكري از مردم خانه‌ي اَوراهام (ابراهیم) را گرفته و زایده‌ي پوستي (سر) آلتشان را ختنه كرد.

24. اَوراهام (ابراهیم) هنگام ختنه شدن زایده‌ي پوستي (سرِ) آلتش نود و نه ساله بود.

25. و ییشماعِل (اسماعيل) پسرش هنگام ختنه شدن زایده پوستي (سر) آلتش سيزده ساله بود.

26. در خود همين روز اَوراهام (ابراهیم) و ییشماعِل (اسماعيل) پسرش ختنه شدند.

27. و تمام مردان خانه‌اش، خانه‌زاد و زرخريد و بيگانه با او ختنه شدند.


[1] به فصل بيست و پنج آيه 13-16 و تبصره‌ي مربوط به آن مراجعه شود.