دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

وَييشلَح-فصل سي و ششم

گروه نرم افزاری آسمان

وَييشلَح-فصل سي و ششم

وَييشلَح-فصل سي و ششم

1. تاريخچه‌ي خانواده‌ي عِساو (عیسو) كه اِدُوم مي‌باشد اين است.

2. عِساو (عیسو) زنانش «عادا» دختر «اِلُون»‌ حيتي و «آهُولي‏واما» دختر «عَنا» دختر «صيْوعُون» حيوي را از بين دختران كِنَعَن (کنعان) گرفت.

3. و «باسْمَت» دختر ییشماعِل (اسماعيل) خواهر نِوايُوت را.

4. عادا براي عِساو (عیسو)، اِليفَز را زایيد و باسْمَت، رِعوئل را.

5. و آهُولي‏واما، يِعوش و يَعلام و قُورَح را زاييد. اينها پسران عِساو (عیسو)ند كه براي او در سرزمين كِنَعَن (کنعان) به‌دنيا آمدند.

6. عِساو (عیسو) زنان و پسران و دختران و تمام اهل بيت و مواشي و چارپايان و دارايي خود را كه در سرزمين كِنَعَن (کنعان) كسب كرده بود برداشت از پيش يَعقُوو (یعقوب) برادرش به سرزميني (ديگر) رفت.

7. زيرا ثروتشان زيادتر از آن بود كه با هم ساكن شوند و سرزمين اقامتگاه آن‏ها به‌خاطر مواشيشان نمي‌توانست آن‏ها را جا دهد.

8. عِساو (عیسو) در كوه سِعير ساكن گشت. عِساو همان اِدُوم است.

9. و تاريخچه‌ي خانواده‌ي عِساو (عیسو) بنيان‌گذار اِدُوم در كوه سِعير از اين قرار است:

10. اسم‌هاي پسران عِساو (عیسو) اينها هستند: اِليفَز پسر عادا زن عِساو. رِعوئل پسر باسْمَت زن عِساو.

11. پسران اِليفَز: تيمان، اومار، صِفُو، گَعتام، و قِنَز بودند.

12. و تيمنَع صيغه‌ي اِليفَز پسر عِساو (عیسو) بود و براي اِليفَز عَمالق را زایيد. اينها پسران عادا زن عِساوند.

13. و اينها پسران رِعوئل هستند: نَحَت و زِرَح، شَما و ميزا. اينها پسران باسْمَت زن عِساو (عیسو) بودند.

14. و اينها پسران «آهُولي‌واما» دختر عَنا دختر صيْوعُون زن عِساو (عیسو)ند (وي) براي عِساو و يِعوش، يَعلام و قُورح را زاييد.

15. اينها روساي (قبيله‌ي) پسران عِساو (عیسو)ند. پسران اِليفَز نخست‌زاد عِساو: رئيس قبيله‌ي تِمان، رئيس قبيله‌ي اُومار و رئيس قبيله‌ي صِفُو، رئيس قبيله‌ي قِنَز.

16. رئيس قبيله‌ي قُورَح، رئيس قبيله‌ي گَعتام. رئيس قبيله‌ي عَمالِق، اينها روساي قبيله‌هاي اِليفَز هستند در سرزمين اِدُوم. اينها فرزندان «عادا» هستند.

17. اینها فرزندان رِعوئل پسر عِساو (عیسو) هستند: رئیس قبیله‏ی نَحَت، رئیس قبیله‏ی زِرِح، رئیس قبیله‏ی شَما، رئیس قبیله‏ی میزا، اینها روسای قبیله رِعوئل در سرزمین اِدُوم هستند، اینها پسران باسمَت زن عِساو هستند.

18. و اينها پسران «آهُولي‌واما» زن عِساو (عیسو)ند.

رئيس قبيله‌ي يِعوش، رئيس قبيله‌ي يَعلام، رئيس قبيله‌ي قُورَح،

اينها روساي قبيله‌ي «آهُولي‌واما» دختر عَنا زن عِساو (عیسو)ند.

19. اينها پسران عِساو (عیسو) كه همان اِدُوم است بوده و اينها روساي قبيله‌ي آن‏ها مي‌باشند.

20. اينها پسران سِعير حُوري ساكنين آن سرزمين‌اند. لُوطان و شُووال و صيْوعُون و عَنا.

21. و ديشُون و اِصِر و ديشان. اينها روساي قبيله‌ي حُوري پسران سِعير در سرزمين اِدُومند.

22. پسران لُوطان حُوري، هِمام و خواهر لُوطان تيمنَع است.

23. و اينها پسران شُووال‌اند. عُوان و مانَحَت و عِيوال، شِفو و اوُنام.

24. و اينها پسران صيْوعُون هستند: اَيا و عَنا همان عَنایي است كه در صحرا موقعي كه خران را ميچرانيد (با جفت كردن خرها با اسب‌ها) براي صيْوعُون پدرش قاطرها را به‌دست آورد.

25. و اينها فرزندان عَنا هستند: ديشُون و «آهُولي‌واما» دختر عَنا.

26. و اينها پسران ديشان هستند: هِمدان و اِشبان و ييتران و كِران.

27. اينها پسران اِصِر هستند: بيلهان و زَعقان و عَقان.

28. اينها پسران ديشان هستند: عوص و اَران.

29. اينها روساي قبيله‌ي حُوري‌اند: رئيس قبيله‌ي لُوطان، رئيس قبيله‌ي شُووال، رئيس قبيله‌ي صيْوعُون، رئيس قبيله‌ي عَنا.

30. رئيس قبيله‌ي ديشُون، رئيس قبيله‌ي اِصِر، رئيس قبيله‌ي ديشان، اينها برحسب روساي قبايلشان روساي قبيله‌ي حُوري در سِعير هستند.

31. قبل از اينكه پادشاهي بر فرزندان ييسرائل (اسرائیل) سلطنت كند اينها پادشاهاني هستند كه در سرزمين اِدُوم سلطنت كردند.

32. بِلَع پسر بِعُور در اِدُوم پادشاهي كرد و نام شهرش دینهاوا بود.

33. بِلَع فوت نموده يُوواو پسر زِرَح از باصرا به‌جايش پادشاه شد.

34. يُوواو فوت نموده حوشام از سرزمين تِماني به‌جايش پادشاه شد.

35. حوشام فوت نموده هَدَد پسر بِدَد درهم كوبنده‌ي ميديان در صحراي مُوآب به‌جايش پادشاه شد و نام شهرش عَويت بود.

36. هَدَد فوت نمود سَملا از مَسرِقا به‌جايش پادشاه شد.

37. سَملا فوت نمود شائول از رِحُووُت هَناهار به‌جايش پادشاه شد.

38. شائول فوت نمود و بَعَل حانان پسر عَخبُور به‌جايش پادشاه شد.

39. بَعَل حانان پسر عَخبُور فوت نمود و هَدَر به‌جايش پادشاه شد و نام شهرش پاعو و نام زنش مِهِطَوْئِل دختر مَطرِد دختر مِه‌زاهاو بود.

40. و اينها برحسب قبيله‌ها، محل‌ها و نام‌هايشان روساي قبيله‌ي عِساو (عیسو)ند: رئيس قبيله‌ي تيمنَع رئيس قبيله‌ي عَلوا، رئيس قبيله‌ي يِتِت.

41. رئيس قبيله‌ي «آهُولی‌واما»، رئيس قبيله اِلا، رئيس قبيله پينون.

42. رئيس قبيله قِنَز، رئيس قبيله تيمان، رئيس قبيله ميوصار.

43. رئيس قبيله مَگدیئل، رئيس قبيله عيرام، اينها برحسب مسكنشان در سرزمين استقراريشان رئيس‌هاي قبيله‌ي اِدُوم هستند. عِساو (عیسو) بنيان‏گزار اِدُوم مي‌باشد.