دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

وَييقْرا-فصل سوم

گروه نرم افزاری آسمان

وَييقْرا-فصل سوم

1. اگر قرباني (كسي) ذبح سلامتی است در صورتي كه از گاوان باشد چه نر و چه ماده، آن را بي‌عيب به حضور خداوند تقديم بدارد.

2. دستش را بر سر قربانيش تکیه داده و آن را جلو درگاه چادر محل اجتماع ذبح نمايد. پسران اَهَرُون (هارون) كه كُوهِن (کاهن) هستند آن خون را بر اطراف (قسمت بالاي) قربانگاه بپاشند.

3. از ذبح سلامتی پيهي كه احشاء را مي‌پوشاند و تمام پيهي را كه روي احشاء است هديه‌ي طعمه‌ي آتش براي خداوند تقديم بدارد.

4. و كليه‌ها و پيه روي آن‏ها را كه در كنار تهيگاه‌هاست و غشاء روي جگر را در كنار كليه‌ها جدا سازد.

5. پسران اَهَرُون (هارون) آن را با قرباني سوختني كه روي هيزم‌ها بر آتش است بر قربانگاه دود كنند. براي خداوند بوي قرباني طعمه‌ي آتش (قربانگاه) خوش‌آيند مي‌باشد.[1]

6. و اگر قرباني او به خداوند براي ذبح سلامتی از گوسفندان است آن را نر يا ماده بي‌عيب تقديم كند.

7. اگر وي قرباني خود را بره تقديم مي‌دارد آن را به حضور خداوند تقديم بدارد.

8. دستش را بر سر قرباني خود تكيه داده آن را جلو چادر محل اجتماع ذبح نمايد. پسران اَهَرُون (هارون) خونش را بر اطراف (قسمت بالاي) قربانگاه بپاشند.

9. از ذبح سلامتی، براي خداوند قرباني طعمه‌ي آتش (قربانگاه) بوي خوش‌آيند است. طعمه‌ي آتش تقديم بدارد. پيه آن و تمامي دنبه‌ي مقابل دنبالچه را جدا نمايد و پيهي كه احشاء را مي‌پوشاند و تمام پيهي كه روي احشاء است ...

10. و كليه‌ها و پيه روي آن‏ها را که در كنار تهيگاه‌هاست و غشاء روي جگر را در كنار كليه‌ها جدا نمايد.

11. كُوهِن (کاهن) آن را بر قربانگاه دود نمايد. (این‏ها) به درگاه خداوند طعمه‌ي آتش (قربانگاه) است.

12. و اگر قربانيش بز باشد آن را به حضور خداوند تقديم بدارد.

13. دست خود را بر سر آن تكيه داده و آن را جلو چادر محل اجتماع ذبح نمايد. پسران اَهَرُون (هارون) خونش را بر اطراف (قسمت بالايي) قربانگاه بپاشند.

14. هديه‌اش را از آن پيهي كه احشاء را مي‌پوشاند و تمامي پيهي كه روي احشاء است تقديم بدارد. براي خداوند هديه‌ي طعمه‌ي آتش (قربانگاه) است.

15. و كليه‌ها و پيهي كه روي آن‏ها در كنار تهيگاه‌هاست و غشاء روي جگر را در كنار كليه‌ها جدا سازد.

16. كُوهِن (کاهن) آن‏ها را بر قربانگاه دود نمايد. بوي طعمه‌ي آتش (قربانگاه) خوش‌آيند است. هر پيهي (از آن) به خداوند اختصاص دارد.

17. براي نسل‌هاي شما قانون ابدي باشد. در هرجايي باشيد هيچ پيهي (از چارپاياني كه از آن‏ها قرباني تقديم مي‌شود) و هيچ خوني نخوريد.

[1] علما «بوي خوش‌آيند» را وسيله‌ي فراهم نمودن رضايت خاطر خدا تفسير كرده‌اند.