دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

پاراشاي صَوْ-فصل ششم

گروه نرم افزاری آسمان

پاراشاي صَوْ-فصل ششم

1. خداوند به مُشه (موسی) چنين سخن گفت:

2. به اَهَرُون (هارون) و پسرانش چنين سفارش كن. قانون قرباني سوختني اين است: قرباني سوختني تمام مدت شب تا صبح روي آتشدان بر قربانگاه خواهد بود و آتش قربانگاه فروزان بماند.

3. و كُوهِن (کاهن) پيراهن كتاني و شلوار كتاني خود را بر تن كند و خاكستر قرباني سوختني را كه آتش سوزانده است بردارد و كنار قربانگاه بگذارد.

4. لباس‌هايش را بيرون آورده و لباس‌هاي ديگري بپوشد و آن خاكستر را خارج از اردوگاه به مكان پاكي بيرون ببرد.

5. و آن آتش روي قربانگاه سوزان بوده خاموش نگردد و هر صبح كُوهِن (کاهن) بر آن هيزم بسوزاند و قرباني سوختني را روي آن چيده و پيه‌هاي قرباني سلامتی را بر آن دود كند.

6. آتش روي قربانگاه دائماً مشتعل باشد و خاموش نگردد.

7. این است قانون هدیه آردی که فرزندان اَهَرُون (هارون) آن را بر قربانگاه به حضور خداوند تقديم كنند.

8. از آرد نرم آن هديه و از روغنش و تمام كندري كه روي آن هديه است با مشت برداشته و بر قربانگاه به‌عنوان يادبود دود كند. براي خداوند بوي خوش‌آيندي است.

9. باقيمانده‌ي آن را اَهَرُون (هارون) و فرزندانش بخورند. در محل مقدس (به صورت) فطير خورده شود. آن را در داخل حياط چادر محل اجتماع بخورند.

10. به‌صورت حامِص (ورآمده) پخته نشود آن را از هديه‌هاي طعمه‌ي آتش (قربانگاه) متعلق به خودم به آن‏ها سهم دادم مانند قرباني خطا و قرباني تقصير فوق‌العاده مقدس است.

11. هر مذكري از فرزندان اَهَرُون (هارون) آن را بخورد، براي نسل‌هاي شما در مورد هديه‌هاي طعمه‌ي آتش (قربانگاه) خداوند قانون ابدي باشد هرچه كه با آن‏ها تماس يابد مقدس شود.

12. خداوند به مُشه (موسی) چنين سخن گفت:

13. تقديمي اَهَرُون (هارون) و فرزندانش كه در روز مسح‌شدن، آن را به خداوند تقديم خواهد داشت اين است. يك دهم ايفا آرد نرم هديه‌ي دائم، نيمي از آن در صبح و نيمي از آن در شام.

14. (آن‌را) روي تابه با روغن خمير كرده و آب‌پز شده بياور. نانك‌هاي برشته‌ي تنوري تقديم كن. براي خداوند بوي خوش‌آيند است.

15. از بين فرزندان (آن كُوهِن (کاهن)) كُوهِنی که به جاي او مسح شود آن را درست كند. براي خداوند قانون ابدي است تماماً دود شود.

16. و هر هديه‌اي از جانب كُوهِن (کاهن) باشد، تماماً طعمه‌ي آتش قربانگاه شده، خورده نشود.

17. خداوند به مُشه (موسی) چنين سخن گفت:

18. به اَهَرُون (هارون) و فرزندانش بگو. قانون ابدي قرباني خطا اين است. در جايي كه قرباني سوختني ذبح شود قرباني خطا (هم) ذبح شود. در حضور خداوند فوق‌العاده مقدس است.

19. كُوهِنی (کاهنی) كه آن را به صورت قرباني خطا تقديم مي‌كند آن را بخورد. در محل مقدس داخل حياط در چادر محل اجتماع خورده شود.

20. هرچه با گوشت آن تماس يابد مقدس شود و چنانچه خونش بر لباسي افشانده شود، موضعي را كه (خون) بر آن افشانده شده در مكان مقدس بشوي.

21. ظرف سفاليني كه در آن پخته شود، شكسته گردد و اگر در ظرف مسي پخته شده باشد آن‏را بسايند و با آب آبكشي شود.

22. هر مذكري از كُوهِن (کاهن)‌ها از آن بخورد. (قرباني خطا) فوق‌العاده مقدس است.

23. هر قرباني خطا كه از خون آن در مكان مقدس براي طلب عفو به چادر محل اجتماع وارد گردد خورده نشود و در آتش سوزانده شود.