دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

شِميني-فصل دهم

گروه نرم افزاری آسمان

شِميني-فصل دهم

1. ناداو و اَويهو پسران اَهَرُون (هارون) هركدام مجمر خود را برداشته درون آن‏ها آتش و روي آن (آتش) بخور گذاردند. آتش بيگانه[1] را كه به آن‏ها فرمان داده نشده بود به حضور خداوند تقديم نمودند.

2. از حضور خداوند آتشي خارج‌شده آن‏ها را سوزانيد و در حضور خداوند مردند.

3. مُشه (موسی) به اَهَرُون (هارون) گفت: اين همان موضوعي است كه خداوند از آن صحبت كرد و گفت «به وسيله‌ي نزديكانم تقدیس شده و در حضورتمام آن قوم از من تجليل خواهد شد» اَهَرُون (هارون) ساكت شد.

4. مُشه (موسی)، ميشائِل و اِلصافان، پسران عوزيئِل عموي اَهَرُون (هارون) را صدا زده به آن‏ها گفت: نزديك رفته (جسد) برادرانتان را از محل مقدس به خارج از اردوگاه حمل نماييد.

5. همان‏طور كه مُشه (موسی) گفت (عموزاده‌هاي اَهَرُون (هارون)) نزديك رفته (جسد) آن‏ها را با پيراهن‌هايشان از اردوگاه به خارج حمل نمودند.

6. مُشه (موسی) به اَهَرُون (هارون) و اِلعازار و ايتامار پسران وي گفت: موي سر خود را بلند نكنيد و لباس‌هايتان را چاك ندهيد مبادا بميريد يا (خداوند) بر تمام جماعت غضب كند. برادران شما و تمام خاندان ييسرائل (اسرائیل) به علت اين آتش‌سوزي كه خداوند ايجاد كرد گريه كنند.

7. از درگاه چادر محل اجتماع بيرون نرويد مبادا بميريد زيرا روغن مسح خداوند بر شما مي‌باشد. آن‏ها طبق سخن مُشه (موسی) عمل كردند.

8. خداوند به اَهَرُون (هارون) چنين گفت:

9. تو و پسرانت با تو هنگام آمدنتان به چادر محل اجتماع، شراب و نوشابه‌هاي الكلي ننوشيد تا نميريد. براي نسل‌هاي شما قانون ابدي است.

10. براي اين‏كه بين مقدس و غيرمقدس و ناپاك و پاك تميز دهيد.

11. و براي اين‏كه تمام قوانيني را كه خداوند براي فرزندان ييسرائل (اسرائیل) توسط مُشه (موسی) گفته است به آنان تعليم دهيد.

12. مُشه (موسی) به اَهَرُون (هارون) و اِلعازار و ايتامار پسراني كه براي او باقي ماندند گفت: هديه‌ي آردي را كه از آتش (قربانگاه) باقي‌مانده است برداريد و آن را نزديك قربانگاه (به‌صورت) فطير بخوريد چون‏كه فوق‌العاده مقدس است.

13. آن را در محل مقدس بخوريد چون‏كه از هديه‌هاي طعمه‌ي آتش (قربانگاه) خداوند، حق تو و حق پسرانت مي‌باشد، زيرا چنين دستور گرفتم.

14. سينه‌ي جنبانيدني و ساق پيشكشي (از قرباني) را تو و پسران و دخترانت با تو در محل پاك بخوريد چون‏كه از ذبح‌هاي قرباني‌هاي سلامتی فرزندان ييسرائل (اسرائیل)، حق تو و حق فرزندانت تعيين شده است.

15. ساق پيشكشي و سينه‌ي جنبانيدني را كه همراه پيه‌هاي روي آتش‌هاي قربانگاه براي تكان دادن به حضور خداوند خواهند آورد، همان‏طوري كه خداوند فرمان داد براي تو و براي فرزندانت با تو حق ابدي است.

16. و مُشه (موسی) درباره‌ي بز نر قرباني خطا كه اينك سوزانيده شده بود جويا شد. بر اِلعازار و ايتامار پسراني كه براي اَهَرُون (هارون) باقي مانده بودند غضب كرده گفت:

17. چرا قرباني خطا را كه فوق‌العاده مقدس است در محل تقدس نخورديد؟ (خداوند) آن را به شما داد كه گناه جماعت را برشمرده و از حضور خداوند براي آن‏ها طلب عفو كنيد.

18. اينك خون آن (قرباني خطا) به داخل جايگاه مقدس آورده نشده است. البته مي‌بايست آن را در جايگاه مقدس همان‏طوري كه فرمان دادم خورده باشيد.

19. اَهَرُون (هارون) به مُشه (موسی) گفت: در چنين روزي (كه مرده‌هاي من هنوز دفن نشده‌اند) آن‏ها (جماعت) قرباني خطا و قرباني سوختني خود را به حضور خدا تقديم كردند و من از آن قرباني خطا خوردم. آيا به نظر خداوند خوش مي‌آيد؟

20. مُشه (موسی) شنيد و به نظرش خوش آمد.[1] منظور از آتش، بيگانه آتشي است كه از روي قربانگاه برداشته نشده باشد.