دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

اَحَرِي‌مُوت-فصل هجدهم

گروه نرم افزاری آسمان

اَحَرِي‌مُوت-فصل هجدهم

1. خداوند به مُشه (موسی) چنين گفت:

2. به فرزندان ييسرائل (اسرائیل) خطاب كرده به ايشان بگو من خداوند داور شما هستم.

3. مانند (اهالي) سرزمين مصر كه در آن ساكن بوديد عمل نكنيد و چون (اهالي) سرزمين كِنَعَن (کنعان) كه من شما را به آن‏جا مي‌آورم عمل نكنيد و به قانون‌هاي آنان رفتار ننماييد.

4. احكام مرا انجام دهيد و قانون‌هاي مرا رعايت نموده طبق آن‏ها رفتار كنيد من خداوند داور شما هستم.

5. قانون‌ها و احكام مرا كه اگر آدمي آن‏ها را انجام بدهد به‌وسيله‌ي آن‏ها زنده مي‌ماند مراعات كنيد. من خداوند هستم.

6. هيچكدام از شما با هيچ‌يك از خويشاوندان نزديك يعني محارم اقدام به ازدواج نكنيد. من خداوند هستم.

7. با زن پدرت (نامادري مطلقه) و با مادرت ازدواج نكن. مادرت است با وي همخوابگي نكن[1].

8. با زن (بيوه‌ي) پدرت همخوابگي نكن ناموس پدرت است.

9. با خواهرت دختر پدرت يا دختر مادرت خواه فرزند مشروع يا غيرمشروع باشد همخوابگي نكن.

10. با دختر پسرت يا دختر دخترت همخوابگي نكن چون‏كه ناموس تو هستند.

11. با دختر زن پدرت متولد از پدرت همخوابگي نكن خواهرت است.

12. با خواهر پدرت همخوابگي نكن خويشاوند نزديك (يعني هم‌خون) پدرت است.

13. با خواهر مادرت همخوابگي نكن خويشاوند نزديك است (يعني هم‌خون) مادرت است.

14. با ناموس برادر پدرت كه زن عموي توست اقدام به همخوابگي نكن.

15. با عروست همخوابگي نكن زن پسرت است با وي همخوابگي نكن.

16. با زن برادرت كه ناموس برادرت است همخوابگي نكن.

17. با زني و دخترش همخوابگي نكن. (پس از ازدواج با او) دختر پسرش و دختر دخترش را نگير كه با وي همخوابگي كني. خويشاوند نزديك هستند عمل زشتي است.

18. زني را با خواهرش نگير كه با وي همخوابگي كرده در حيات وي برايش هوو فراهم كني.

19. در موقع قاعدگي زن، به‌خاطر ناپاكي‏اش به او نزديك نشو كه با وي همخوابگي كني.

20. با زن همنوعت (اگر هم از شوهرش حامله نشود) همبستري مكن و موجب بارداري او نشو. تا خود را با او ناپاك سازي.

21. نگذار از فرزندانت كسي را براي مُولِخ[2] (بت مخصوصي است) نابود كنند و نام خداوندت را خوار نكن من خداوند هستم.

22. با مذكر مانند زن همخوابگي نكن كار زشتي است.

23. با هيچ چارپايي ارتباط جنسي برقرار نكن كه با آن ناپاك گردي. زن با چارپا ارتباط جنسي برقرار نكند. عملي غيرطبيعي است.

24. خويشتن را با هيچ يك از اين‏ها ناپاك نسازيد زيرا قوم‌هايي كه من آن‏ها را از پيش شما مي‌رانم با تمام اين‏ها ناپاك گشتند.

25. اين سرزمين ناپاك شد و گناه (ناپاك شدن) آن را به خاطر (ملوث شدن) آن انتقام گرفتم. پس آن سرزمين ساكنان خود را بيرون ريخت.

26. شما قانون‌ها و احكام مرا مراعات نماييد و تابع يا غريبي كه در ميان شما زندگي مي‌كند هيچ‏يك از اين كارهاي زشت را انجام ندهد.

27. زيرا تمام اين كارهاي زشت را مردم آن سرزمين كه قبل از شما بودند، مي‌كردند و آن سرزمين ناپاك گشت.

28. تا آن سرزمين همانطور كه آن گروه را قبل از شما بيرون ريخت، شما را به خاطر ناپاك كردن (آن سرزمين) بيرون نريزد.

29. زيرا هركسي كه هريك از اين كارهاي زشت را انجام دهد آن اشخاص انجام دهنده از ميان قومشان نابود خواهند شد.

30. از امر من اطاعت نماييد و به هيچ‌يك از مراسم زشتي كه قبل از شما انجام مي‌شد عمل نكنيد و با آن‏ها خويشتن را ناپاك نسازيد من خداوند خالقتان هستم.[1] در اين فصل، منظور از «همخوابگي نكن» ازدواج نكردن با محارم است که نمونه هايي از محارم را هم برشمرده است.

[2] بت‌پرستان بچه را از بين دو توده‌ي آتش به طرف بت مُولِخ عبور مي‌دادند و او با آتشي كه از درون بت مُولِخ زبانه مي‌كشيد مي‌سوخت.