دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

قِدُوشيم-فصل بيستم

گروه نرم افزاری آسمان

قِدُوشيم-فصل بيستم

1. خداوند به مُشه (موسی) چنين سخن گفت:

2. به فرزندان ييسرائل (اسرائیل) بگو از فرزندان ييسرائل و از غريبي كه در (ميان قوم) ييسرائل زندگي مي‌كند هركس از نسلش (كسي را) براي مُولِخ (بت مخصوصي است) تخصيص دهد حتماً كشته شود. عامه‌ي مردم او را سنگباران كنند.

3. و من خشمم را متوجه آن شخص مي‌كنم و او را از ميان قومش نابود مي‌سازم چون‏كه به خاطر ناپاك كردن مكان مقدس من و براي بي‌حرمت ساختن نام مقدسم از نسل خود (كسي را) براي (بت) مُولِخ تخصيص داده است.

4. و اگر عامه‌ي مردم از كشتن آن مرد در حالي‌كه از نسلش (كسي) را به مُولِخ داده چشم بپوشند (بدین منظور) که او را نکشند.

5. من خشمم را متوجه آن مرد و خانواده‌اش نموده، او را و همه كساني را كه از او پيروي مي‌كنند تا به دنبال مُولِخ منحرف شوند از ميان قومشان نابود مي‌كنم.

6. اگر كسي به احضاركننده‌ي روح و جادوگر رجوع كند تا با پيروي از آن‏ها منحرف شود من خشمم را متوجه آن شخص نموده او را از ميان قومش نابود خواهم كرد.

7. خود را (به خداوند) اختصاص دهيد تا مقدس بمانيد زيرا من خداوند خالق شما هستم.

8. قانون‌هاي مرا رعايت كرده آن‏ها را اجرا كنيد. من خداوند مقدس كننده‌ي شما هستم.

9. هرگاه كسي پدر و مادرش را (حتي بعد از درگذشتشان) دشنام دهد حتماً كشته شود. (چون) پدر و مادرش را دشنام داده كشته شود خونش به گردن خود اوست.

10. اگر مردي با زن عقد شده يعني با زن همنوعش زنا كند، مرد و زن زنا كننده حتماً كشته شوند.

11. مردي كه با زن پدرش همخوابگي كند با ناموس پدرش همخوابگي كرده است هر دو حتماً كشته شوند خونشان به گردن خودشان است.

12. اگر مردي با عروسش همخوابگي كند هر دو كشته شوند. (چون) مرتكب فجور شده‌اند كشته شوند. خونشان به گردن خودشان است.

13. و مردي كه با مذكري همانند آميزش با زن همخوابگي كند هردوی آن‏ها حتماً كار زشتي كرده‌اند، حتماً كشته شوند خونشان به‌گردن خودشان است.

14. و (عمل) مردي كه زنش و مادرش را بگيرد زشت است و او و آن‏ها را با آتش بسوزانيد. در ميان شما عمل زشت نباشد.

15. كسي كه با چارپا همخواب شود حتماً كشته شود و آن چارپا را (نيز) بكشيد.

16. و زني كه به هر چارپايي نزديك شود تا با او جماع كند آن زن و آن چارپا را بكش. حتماً كشته شوند خونشان به‌گردن خودشان است.

17. اگر مردي خواهر خود يعني دختر پدر يا دختر مادرش را بگيرد و يا عورت او را ببيند و آن خواهر هم عورت او را ببيند اين عمل شرم‌آور است. در حضور اهل قومشان به مرگ نابهنگام خواهند مرد (و چون آن برادر مسئوليت مستقيم دارد) با همخوابگي با خواهرش متحمل گناه هم مي‌شود.

18. و مردي كه با زني در حال قاعدگي خوابيده و مقاربت كند منبع خون (قاعدگي) او را آشكار كرده و آن زن هم منبع خون (قاعدگي) خود را آشكار ساخته است هر دو از ميان قوم خود به مرگ نابهنگام خواهند مرد.

19. با خواهر مادرت و خواهر پدرت همخوابگي نكن زيرا كساني كه با خويشاوندان (محارم) خود همخوابگي كنند گناهشان را به گردن خواهند داشت.

20. و مردي كه با زن عمو يا زن دائي خود همبستر شود با ناموس عمو يا ناموس دائيش همخوابگي كرده است. خطايشان را به گردن خواهند داشت بي‌فرزند خواهند مرد.

21. و كسي كه زن برادرش را (كه بعد از فوت شوهرش بچه‌دار باشد) بگيرد عملش زشت است. با ناموس برادرش همخوابگي كرده است بي‌فرزند خواهند مرد.

22. تمام قانون‌ها و احكام مرا مراعات نموده آن‏ها را انجام دهيد. تا آن سرزميني كه من شما را به آن‏جا مي‌آورم كه ساكن آن گرديد شما را بيرون نريزد.

23. به قانون‌هاي قومي كه من از پيش شما اخراج مي‌كنم عمل نكنيد زيرا (آن‏ها) تمام اين كارها را مي‌كردند و از آن‏ها بيزار شدم.

24. به شما گفتم شما زمينشان را وارث خواهيد شد و من آن را يعني سرزميني را كه در آن شير و شهد جاري است به شما خواهم داد كه آن را به ارث ببريد. من خداوند خالق شما هستم كه شما را از (ساير) اقوام مجزا ساختم.

25. پس مابين چارپاي حلال‌گوشت و حرام‌گوشت و مابين پرنده‌ي بالدار حرام‌گوشت و حلال گوشت تميز دهيد. با چارپا و با پرنده‌ي بالدار و با هرچيزي كه روي خاك مي‌جنبد يعني آن چيزهايي كه برايتان مشخص نمودم كه ناپاك بدانيد وجود خود را ناپاك نكنيد.

26. براي من مقدس باشد چون كه من خداوند هستم، مقدس مي‌باشم. پس شما را از ديگر اقوام مجزا ساختم، براي من باقي بمانيد.

27. و مرد يا زني كه بين آن‏ها عمل احضار روح يا جادوگري باشد حتماً كشته شوند. آن‏ها را سنگباران كنيد خونشان به‌گردن خودشان است.