گروه نرم افزاری آسمان


ابجدلعنت به هر چه هست
از (تا) ز(خ) ز(میم))
از (شین) گر اسم آورم از او
از (یا) ز(ط))
از (راست ایستاده الف)
از(نون)

لعنت برآن چه او بسرشته ست
ابجد، ز صبح دیر
داده خروس من
بانگ سفر
ابجد زجای خیز
اینک از این مکاشفه بگذر.شب.۲۵ خردادماه سال۱۳۲۷

تایپ شده توسط پری جلالی پور