گروه نرم افزاری آسمان

اسرا و روش پيشواى اسلام


لشكر اسلام در جنگ با قبيله طى ، پيروز شدند و اسراى قبيله را بمدينه آوردند. در ميان اسيران ، دختران زيبا و فصيحى بود كه در حضور رسول اكرم (ص ) آغاز سخن كرد و گفت اگر مصلحت بدانيد مرا آزاد كنيد و خود را در معرض شماتت عرب قرار ندهيد، چه من دختر سخاوتمند قبيله خود هستم ، پدرم اسيران را آزاد ميساخت ، به فقيران اعطا مينمود، حامى ضعيفان بود، از ميهمان پذيرائى ميكرد، به گرسنه غذا ميداد، برهنه ، را ميپوشانيد، و عقده غم را از دلهاى مردم اندوهگين ميگشود، من دختر حاتم طائى هستم . فقال صلى الله عليه و آله : خلوا عنها فان اباها كان يحب مكارم الاخلاق
رسول اكرم (ص ) فرمود: آزادش كنيد زيرا پدرش حاتم طائى دوستدار مكارم اخلاق بود.
پيشواى اسلام علاوه بر آنكه شفاها مكارم اخلاق را بمردم ياد ميداد و در منبر و محضر، مسلمين را به انجام وظائف انسانى تشويق مينمود، با رفتار اخلاقى خود نيز راه و رسم انسانيت را به پيروان خود ميآموخت و عملا آنانرا در راه كرامت نفس و دگردوستى رهبرى ميكرد