گروه نرم افزاری آسمان


فهرست اعلام


ص: 853

ص: 854

ص: 855

ص: 856

آ الف

آبادان / 676، 770، 771، 772، 773، 775،

776، 783

آبتر، دیوید (پروفسور) / 716، 718

آبراهام (پروفسور) / 702

آبنوسی، حسین / 172

آتاتورک، کمال / 685، 803

آتاشه نظامی (زمینی، دریایی، هوایی) / 613

آتکینسن (سرلشگر) / 184

آتن / 44، 473، 477، 729

آجر، دان / 314

آدلر (دکتر) / 305، 717، 744، 747، 760، 776

آدلسیک / 567، 569، 570، 571، 572، 574،

576، 577، 578، 582، 584

آدمیت، فریدون / 681

آدیس آبابا / 637

آذربایجان / 246، 352، 521، 723، 736، 739

آذربایجان شرقی / 230، 704

آذرپژوه، علی / 169، 174

آذرجوی اصلی، خدیجه / 173

آذری (سرتیپ) / 720

آذری قمی (آیت اللّه) / 231

آرتور، مک / 380

آرتونیانس، مائیس / 174

آرژانتین / 309، 611، 620

آریانا، بهرام / 252

آرین، عبداللّه / 177

آریوگرانده بخش سن لوئیز آبیسپو / 313

آزادمنش، غلامرضا / 174

آزمایشگاه ابن سینا / 165

آزمون، منوچهر / 694، 800، 809، 835

آژانس ارتباطات بین المللی آمریکا در ایران

(USICA) / 62، 68، 105، 107، 108، 110،

112، 117، 119، 135، 138، 140، 141، 202،

212، 226، 227، 523، 707، 713، 745، 759،

842


آژانس ارتباطات جهانی امور خاور نزدیک /

842

ص: 857

آژانس یهود / 596، 597، 602، 603

آسوان / 675

آسیا / 610

آسیای جنوبی / 138، 411، 412، 413، 434،

447، 747

آسیای شرقی / 620

آشتیانی / 245

آفریقا / 24، 51، 270، 350، 610، 611، 614،

629، 670

آفریقای جنوبی / 25، 270، 439، 450، 589،

620، 673

آفریقای مرکزی / 620

آقاشاهی / 720

آقامحمد، خانم رفیقه / 172

آقایان، فلیکس / 248

آکادمی نیروی دریایی / 541

آگاه / 319

آگر / 314

آلپو / 723

آلدر / 806

آلمان / 182

آلمان شرقی / 269، 366، 611، 680، 711

آلمان غربی / 165، 205، 206، 619، 740

آلنده، سالوادر (دکتر) / 35

آلون / 642

آمرام، دیوید / 700

آمریکا / اکثر صفحات

آمریکای شمالی / 614

آمریکای لاتین / 140، 589، 611، 620

آمستردام / 776

آمنجیان، همایک / 173

آموزگار، جمشید / 22، 25، 89، 265، 266،

274، 280، 283، 284، 287، 315، 376، 660،

665، 667، 668، 672، 675، 690، 694، 696،

701، 713، 729، 743، 748، 766، 769، 795،

809، 810، 839

آموزگار شهیدی، پروین / 173

آناتوش شیرآباد، هلن / 173

آنتک / 477، 478

آنتورپ / 44

آنکارا / 143، 215، 221، 222، 229، 339،

702، 729

آواکس / 14، 91، 206، 423، 424، 429، 700،

702 / 713

آهرن، تام / 463، 464، 468، 474، 475، 476،

487، 545، 574

آهسته رو، س. د. / 566، 568، 569، 570، 571،

572، 574، 576، 577، 578، 579، 580، 581،

582، 583، 584

آهنچی، احمد / 169، 173


آیپک / 183

آی تک(ITeek) / 14

آیروفلوت (خطوط هواپیمایی روسیه) / 261

آیشمن، آدولف / 620

آیکر، ریچارد / 759

ص: 858

ابان، آبا / 630، 632، 652

ابتهاج، عبدالحسین / 380

ابراهیم زاده، سیروس / 482

ابراهیمی / 243، 245

ابراهیمی اصفهانی مقدم، حسین / 170

ابراهیمیان، هراند / 176

ابریشم چی، محمدمهدی / 173

ابوترابی زارچی، سکینه / 174

ابوظبی / 229، 742

ابوموسی / 268، 416

اتاق بازرگانی ایران آمریکا / 66، 129، 675

اتاق 225 ساختمان مرکزی سفارت / 26

اتحادیه بانکداران ایرانی / 220

اتحادیه کرافت ورک / 206

اتحادیه معلمین ایران / 76

اتحادیه ملی کردی طالبانی / 438

اترتون / 303

اتکینسون (سرلشگر) / 185

احدیان، فرج اللّه / 175

احزاب کمونیست اروپا / 606

احمدیان، جلیل / 173

اخباری، عباس / 834

اداره اطلاعات آمریکا / 337، 355، 396، 397،

402، 406، 407

اداره اقامت اتباع بیگانگان / 10

اداره عملیات سیاسی و روابط وابسته / 609،

610، 612

اداره مبارزه با مواد مخدر / 337، 390

اداره مرکزی موساد / 618

اراک / 311، 502

ارامنه / 724

ارجمندی سیسیان، عزیز / 173

اردلان آشتیانی / 243، 245

اردلان، علیقلی / 303

اردن / 268، 588، 627، 629، 630، 638، 639،

651، 747

ارسنجانی، حسن / 272، 283

ارشاد ملی / 112، 583

ارم، منوچهر / 166

اروپا / 204، 334، 342، 398، 553، 572، 605،

679، 692، 776

اروپای شرقی / 589، 599، 609، 610، 614،

616، 621، 622

اروپای غربی / 224، 268، 269، 294، 320،

323، 336، 359، 366، 382، 426، 427، 450،

597، 608، 611، 617

اروگوئه / 620


ازبتر، سای جمز / 201

ازهاری (خانم) / 711

ازهاری، غلامرضا (ژنرال) / 121، 218، 252،

274، 711، 748، 787، 788

اسبکس / 568

اسپانیا / 44، 47، 313، 565، 612، 619

ص: 859

اسپایزر / 221

استادیوم امجدیه / 311

استان بلوچستان / 295

استانبول / 164، 181، 183، 222، 229

استان خوزستان / 370

استان فارس / 370

استتسون / 711

استراس، می تر / 201

استرالیا، 638 / 744

استرباولینگ (خانم) / 722

استکهلم / 80، 530، 532، 534، 537، 539،

540، 541، 542، 543، 544، 545، 550، 551،

552، 553، 555، 556، 558، 564، 567، 568،

579، 580، 581، 582

استمپل، جان دی / 49، 64، 65، 66، 80، 194،

265، 272، 279، 454، 497، 500، 502، 505،

508، 513، 517، 524، 526، 541، 544، 545،

546، 547، 548، 634، 635، 711، 714، 716،

722، 738، 741، 751، 755، 760، 763، 764،

768، 770، 771، 773، 775، 776، 778، 779،

780، 846

استوارت، پاتر / 713

استوشیتز، کارور / 478

استون (ژنرال) / 713، 805

استیونس، تد / 299، 675

اسدی تبار، فرهنگ / 174

اسرائیل / 24، 25، 58، 59، 60، 62، 74، 107،

132، 148، 155، 159، 211، 213، 215، 216،

221، 222، 255، 268، 303، 305، 308، 332،

333، 336، 362، 364، 369، 385، 411، 412،

415، 416، 418، 426، 431، 434، 439، 446،

447، 448، 449، 451، 452، 563، 570، 587،

588، 589، 590، 591، 592، 593، 596، 597،

598، 599، 600، 601، 602، 603، 604، 605،

606، 607، 608، 609، 610، 611، 612، 613،

614، 615، 616، 617، 618، 619، 620، 621،

622، 624، 625، 626، 627، 628، 629، 630،

631، 632، 633، 634، 635، 636، 637، 638،

639، 640، 641، 642، 643، 644، 645، 646،

647، 648، 649، 650، 651، 652، 653، 654،

666، 669، 675، 700، 706، 718، 722

اسفندیاری، ثریا / 245، 248، 260، 369

اسقف ارامنه / 723، 740

اسکات، چارلز دبیلو (سرهنگ) / 15، 101،

308، 309

اسکات، چارلز سی (سرهنگ) / 100


اسکات، دیوید. د. / 309

اسکاندیناوی / 533، 537، 540، 542

اسکوایر، دوگلاس هگ / 189، 356

اسکوایر، ولوگانگ لهمن / 356

اسکواین، جان. اچ راوس / 356

اسکود، تیم / 701

اسلام آباد / 215، 573، 574، 748، 750

اسلو / 556، 568

ص: 860

اسماعیلیه / 761

اسمیت، ران / 570، 562

اسمیت، میکی / 127

اسنو / 719، 749، 763، 773، 777

اسنوا / 46

اشتوتگارت / 273

اشراقی (دکتر) / 76

اشکول، لوی (Levi Eshkol) / 598، 632، 637

اشگلون (Ashgelon) / 622

اشیندمن، هارولد / 201

اصفهان / 64، 66، 83، 86، 108، 112، 129،

140، 141، 149، 153، 207، 212، 219، 226،

250، 297، 305، 306، 369، 370، 396، 397،

402، 406، 419، 510، 689، 690، 691، 694،

695، 697، 705، 709، 713، 716، 720، 721،

723، 738، 739، 740، 755، 765، 768، 835،

847

اصلاحات ارضی / 283، 292، 352، 353، 354،

365، 369، 415، 455، 677، 682

اصمدی گادجین، ادریس Asmdigadjin - Edriss /

16

اعتصام / 327

اعتماد حائری، موسی / 168

اعتماد (دکتر) / 23

اعتمادزاده، محمود (به آذین) / 503

اعظمی، احمد / 177

اعلم، جمشید / 243، 245، 248

اف بی آی (FBI) / 272

افتخاری، منوچهر / 170

افخری، احمد / 165

افخمی، مهناز / 243، 245، 284، 775

افسران وابسته دفاعی نیروی دریائی در اروپا/

100

افشار / 805

افشار، امیراصلان / 299، 300

افشار حسینی، محمود / 174

افضل، محمدباقر / 172

افغانستان / 23، 24، 65، 66، 212، 222، 270،

294، 295، 303، 387، 388، 416، 422، 426،

438، 439، 445، 527، 570، 665، 669، 670،

673، 718، 719، 739، 747، 770، 772، 776،

819، 820، 825، 826

اقبال، ایران / 286

اقبال، منصور / 106، 311، 312

اقبال، منوچهر (دکتر) / 245، 248، 258، 274،

277، 286، 376

اقیانوس آرام / 313، 412

اقیانوس هند / 268، 386، 411، 412، 413،

416، 422، 423، 425، 434، 438، 439، 441،

447، 451، 671، 673، 709

اقیانوسیه / 610

اکوادور / 620

اکوبیانتر، لئون / 173

اگاف مودین (اطلاعات نظامی) / 596

ص: 861

الجزایر / 80، 268، 565

الجزیره / 81، 565

ال عال (ELAL) (شرکت هواپیمایی اسرائیل) /

601، 615، 622، 623

الفتح / 645

الکساندر / 710، 721

الهی خوانساری، احمد / 175

الهی خوانساری، محمد / 168

الیاسیان، اسغیک / 172

الیاسی، خسرو / 175

امام حسین (ع) / 252، 253

امام خمینی (ره) / 3، 4، 8، 10، 13، 15، 16، 21،

25، 28، 29، 31، 34، 35، 41، 49، 50، 51، 53،

54، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 63، 64، 65، 66،

68، 69، 71، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80،

81، 82، 83، 85، 87، 93، 94، 95، 97، 103،

104، 105، 106، 107، 116، 125، 127، 132،

134، 138، 139، 144، 145، 151، 152، 153،

155، 157، 160، 162، 188، 189، 190، 191،

192، 193، 194، 195، 196، 197، 205، 210،

212، 215، 216، 217، 218، 219، 220، 221،

222، 225، 229، 230، 231، 232، 235، 237،

238، 254، 256، 303، 311، 312، 317، 318،

323، 324، 326، 327، 338، 363، 463، 471،

479، 480، 484، 485، 491، 493، 494، 495،

496، 497، 499، 500، 502، 503، 504، 505،

506، 507، 508، 509، 510، 511، 513، 514،

515، 516، 517، 520، 522، 523، 527، 535،

543، 545، 547، 548، 549، 553، 554، 555،

558، 561، 573، 575، 587، 657، 659، 660،

661، 678، 682، 685، 688، 698، 715، 727،

729، 732، 733، 738، 760، 765، 766، 769،

770، 773، 795، 796، 802، 803، 805، 806،

811، 816، 817، 831، 834، 835، 836، 837،

842، 848

امامی اسفندیاری / 243

امامی، حسن / 248، 249

امامی خوئی / 243، 245

امتیاز تنباکو / 687

امتیاز تنباکوی بلژیک / 363

امیرانتظام، عباس / 65، 66، 77، 80، 81، 136،

187، 196، 219، 322، 492، 493، 495، 496،

497، 498، 499، 500، 501، 504، 505، 506،

508، 509، 510، 511، 513، 514، 515، 516،

517، 518، 519، 521، 521، 522، 523، 524،

525، 526، 527، 528، 529، 530، 531، 532،

533، 534، 535، 536، 537، 539، 540، 541،

542، 543، 544، 545، 546، 547، 548، 549،

550، 551، 552، 553، 554، 555، 556، 558،

559، 560، 561، 562، 564، 566، 567، 569،

575، 580، 583

امیرسلیمانی، توران / 261

امیرکاشانی، منیر / 172

امین ثابت، کامیل (Kamil Amin Thabet) / 611

ص: 862

امین صادقیه، منوچهر / 172

امینی، رضا (دکتر) / 104، 118، 172، 523، 526

امینی، علی / 118، 119، 219، 243، 245، 283،

493، 496، 504، 523، 526، 527، 681، 755،

769، 770، 836

امینی، هوشنگ / 172

ان اس ای (NSE) / 272

انالز، مارتین / 731

انتبه / 604

انتظار، فتح اللّه / 166

انتظام، نصراللّه / 284

انتلیجنت سرویس / 180

انجمن ایران و آمریکا / 63، 107، 108، 109،

112، 118، 119، 136، 140، 141، 153، 200،

212، 226، 336، 337، 419، 524، 709، 719،

720، 748، 751، 759، 763، 772، 773، 777

انجمن بین المللی پیش آهنگی / 832

انجمن تنظیم و بهداشت خانواده / 744

انجمن فرهنگی ایران و آمریکا (TAS) / 525

انجمن قلم آمریکا / 834، 835

اندونزی / 610، 620، 621

انرژی اتمی / 665، 669، 672، 716، 743،

744، 748

انصاری، هوشنگ / 119، 248، 265، 274،

287، 306، 315، 386، 713، 716

انقلاب اسلامی ایران / 6، 8، 13، 22، 24

انقلاب سفید / 732

انگلستان / 28، 268، 274، 359، 531، 571،

596، 597، 600، 607، 619، 653، 715

انگلیس / 95، 205، 331، 571، 577، 587،

610، 638، 687

انگی بگیان (بگنازاریان)، آراکس / 166

انورسادات، محمد / 301، 639، 643، 675،

761

اوپک / 209، 212، 216، 268، 274، 384،

389، 390، 400، 417، 430، 449، 450، 667،

672

اورشلیم / 158، 385، 595، 613، 621، 622،

626، 634، 637، 642، 647، 652، 761

اورشلیم پست / 642

اورنج، جان / 305

اوریس، لئون / 652

اوکان / 221

اوگاندا / 637

اون (دکتر) / 306

اونیل / 705

اویسی، غلامعلی (تیمسار) / 252، 273، 315،

493، 496، 509

اهایرابتیان، باریک / 172

اهدوت، یعقوب / 173

اهواز / 527، 676، 677، 783

ایادی، عبدالکریم (دکتر) / 248، 364

ایالات متحده / 597

ایتالیا / 205، 207، 358، 619، 713، 718، 722

ص: 863

ایتان، سیروس(Eatan Cyrus) / 616

ایران / (اکثر صفحات)

ایرانپور، جمشید / 64، 83، 86

ایرگون (Irgun) / 595

ایزدپناه، علیرضا / 34

ایزدپناه، مریم / 34

ایزدی، علی محمد (دکتر) / 161، 162، 163

ایسلند / 539

ای سیستم (E-System) / 14

ایگال / 652

ایگناتیان، مانوک / 167

ایگناتیان، وان / 167

ایلام / 776

ایلخانی، حسین / 177

ایلکمن، الیس / 201

ایلیاوی / 231

ایمانیان، اصغر (تیمسار) / 518، 519، 520

اینکلمن / 94

ایوب خان / 767

ب

باتلر، ویلیام / 718، 731

بارزانی، ملامصطفی / 368، 369، 629

بازرگان، مهدی / 9، 49، 50، 54، 56، 58، 59،

60، 61، 65، 66، 67، 71، 73، 81، 89، 97، 98،

105، 129، 138، 151، 152، 187، 189، 193،

195، 198، 210، 212، 215، 216، 217، 219،

221، 222، 229، 256، 316، 317، 318، 320،

322، 327، 479، 500، 502، 503، 504، 508،

515، 517، 521، 522، 524، 526، 527، 532،

536، 537، 542، 545، 546، 549، 553، 555،

558، 560، 561، 565، 570، 572، 573، 575،

580، 582، 681

بازرگان، ابوالفضل / 549

باسو، مایکل.ف. / 394

باش، ریچارد / 305

باغدار سریانی، آندرانیک / 169

باغداسرگریگوریان، نیکلا / 166

باک، رالف / 712

بانرمن / 718، 747، 755، 777

بانک ایرانیان / 170، 702

بانک جهانی / 672

بانک رهنی / 169

بانک صادرات / 165، 170، 171

بانک عمران / 84، 85، 171

بانک مرکزی / 84، 170

بانک ملی / 84، 169، 170، 173

باهنر، محمدجواد (دکتر) / 505

بایندر / 743، 778، 779

بحرین / 268، 412، 416، 438، 573، 582،

740، 743

بختیار، تیمور (ژنرال) / 367، 369

بختیار، شاهپور / 29، 72، 73، 76، 77، 78، 79،

102، 103، 104، 106، 118، 138، 151، 198،

ص: 864

206، 207، 208، 219، 220، 239، 310، 311،

493، 495، 496، 497، 502، 503، 504، 505،

506، 508، 509، 511، 513، 514، 515، 517،

547، 549، 680

بختیاری / 243، 245

بختیاری اسفندیاری، ثریا / 369

بختیاری، صلاح الدین / 174

بخشاینده، یوسف / 174

بخش تحقیقات (RD) / 595

بخشنده، فرهاد / 174

بخش وظایف ویژه (STD) / 597

بخش (I.V) / 162، 163

برادران جوادی، منصور / 167

برادی، جان جی / 300

براسل / 44

برانیگان، ویلیام / 786

براون / 303

بردس، جرج آر / 300

بردلی / 772

برزیل / 620

برژینسکی (دکتر) / 71، 80، 81، 97، 116، 565

برسون / 716

برکلی / 532، 542

برگ / 647

برگستن / 773

برگلند / 718

برمر سرم، رال پل / 189

برن، جان واش / 612، 793

بروسی / 158

بروک، هربرت جی / 300

برومفیلد، ویلیام اس / 300

برومندان، مهشید / 167

بروندی / 637

بروین (Brewin) / 420، 700، 701، 711، 712،

716، 718، 720، 743، 748، 750

بریتانیا / 116، 358، 631، 673، 683، 700

بریتیش لیلاند / 207

بریدی، توماس اف / 346

بزمن / 786

بش، ریچارد / 697، 711، 722، 775

بغداد / 215، 531، 537، 538، 573، 629، 646

بغیری، محمد/ 169

بقایی، مظفر (دکتر) / 681

بگین، مناخم / 132، 301، 636، 639، 640،

642، 643، 644، 645، 647 / 709، 761

بلاتی ترکمن، علی / 165، 176

بلژیک / 44، 619

بلغارستان / 269، 355، 366، 621

بل کهن، سیروس / 175

بلندیهای جولان / 642، 647، 649، 651

بلوچستان / 277، 550

بلوشارک / 345

بلوکر / 528

بلومنتال / 773، 776، 785

ص: 865

بلی، دیوید. اچ. / 433، 437

بُن (آلمان) / 215، 474، 476

بنان، پرویز / 177

بنایی، حسین / 832

بن جدید / 565

بندر باکو / 355

بندر پهلوی / 355

بندرعباس / 701، 709، 722، 747

بنرمن / 703، 714، 721، 749، 775

بنگاه عمران بین المللی (AID) / 755

بنی احمد، احمد / 76، 78، 218

بنیاد پهلوی / 145، 172، 303

بنیاد جانسون / 200

بنیاد، خلیل / 174

بنیاد خیریه / 277

بنیادی، ساموئل / 175

بنی اسدی / 555

بن یحیی / 565

بنی، رولوف / 711

بنی صدر، ابوالحسن (دکتر) / 463، 464، 468،

469، 470، 479، 481، 485، 487، 549، 680

بنی فیس، رودلف / 51

بن یوحنان، آمون / 590، 629، 630، 631، 632

بوتو، ذوالفقار علی / 270، 767

بوداغیان میرزائیان، دیکرانوهی / 167

بوداغی، علی محمد / 169

بورتن / 776

بوزاسیان، ماکروهی / 167

بوش، جرج / 716

بوشهری، مهدی / 243، 245، 260

بویس، اس. ا. / 713، 748، 751، 760، 763

بهادری، کریم پاشا / 277

بهارمست، سیروس (سروان) / 184، 186

بهرامی، محمدعلی / 174

بهروان / 169

بهرینگ / 524

بهشت زهرا / 515

بهشتی، سیدمحمدحسین (دکتر) / 54، 197،

326، 493، 497، 508، 511، 515، 523، 549

بهشهر / 518

بهنام، شکراللّه / 169

بهوی، جعفر / 265

بهی راد، امین آقا / 169

بیات / 243، 245

بیات، مصطفی / 258

بیان، مرتضی / 258

بیانیه کمیته ژنو ایران / 269

بیت المقدس / 588

بیرن / 744

بیرنز / 719

بیروت / 215، 573، 574، 576، 723

بیشاپ، جیمس / 713

بی غم غازانی، یوسف / 170

بیکاف (سناتور) / 675

ص: 866

بیگلری (سرتیپ) / 10

بیمارستان تاج پهلوی / 172

بیمارستان دریایی بتسدا / 711

بیمارستان نیویورک / 325

بینگهام، جاناتان بی / 299

پ

پاتریک (سرهنگ) / 433

پادگان «مک کوایر» / 747

پادگان نیروی هوایی ایران در کپکان / 518

پارسی، فرخ / 92، 93، 454

پاریس / 77، 83، 102، 107، 151، 164، 181،

182، 183، 185، 215، 219، 228، 229، 273،

297، 327، 463، 466، 470، 471، 479، 480،

481، 484، 485، 487، 499، 500، 504، 505،

506، 509، 511، 514، 515، 543، 550، 552،

556، 564، 565، 571، 577، 578، 579، 580،

581، 612، 617، 618، 623، 636، 637، 680،

703، 836

پاسگاه گارد مرزی اسرائیل / 595

پاکستان / 23، 24، 115، 132، 200، 253، 270،

271، 274، 294، 295، 339، 341، 342، 345،

387، 388، 411، 412، 415، 416، 417، 418،

426، 438، 439، 440، 445، 451، 452، 458،

666، 669، 670، 720، 722، 737، 748، 767،

775، 777

پاک ستون / 705

پالایشگاه اصفهان / 66، 129

پالماچ (گروه حمله هاگانه، سازمان زیرزمینی

یهودی) / 596، 652، 654

پالیزبان (تیمسار) / 252

پاناما / 215، 229، 620

پانوسیان، دایر / 723، 724

پاول، رابرت / 744

پایگاه الکترونیکی کبکان خراسان / 15

پایگاه دریایی حیفا / 638

پایگاه سابق بریتانیا (جزیره (GAN)گن) / 439

پترسون (سرتیپ) / 228، 342، 343، 344،

345، 349

پتیس، شرلی ان / 300

پراپس، هربرت / 419

پرتغال / 44، 47

پرتوی علوی، عبدالعلی / 680

پرخت (Precht) / 54

پرز، شیمون / 651

پرشت، هنری / 3، 50، 66، 83، 85، 87، 130،

302، 314، 322، 326، 552، 579، 580، 751

پرفت، هاری / 201

پرو / 620

پروتاریا / 215

پروتکتسیا / 607

پزشکپور، محسن / 218

پست، جرالد ام. / 302

پطروسیان / 265

ص: 867

پگویین / 475، 477، 569، 574، 576

پلیس ملی (اسرائیل) / 596

پلیس ملی ایران / 744

پلیس مهرآباد / 10

پناهی / 243، 245

پنتاگون / 15، 344، 709

پنیاس / 632

پورت، داون / 713

پهلوی، اشرف / 241، 247، 248، 258، 260،

261، 267، 272، 274، 275، 277، 284، 289،

315، 316، 713، 718، 732، 769

پهلوی، رضا / 259، 275، 293، 321، 761،

829

پهلوی، شمس / 260، 261

پهلوی، شهناز / 274

پهلوی، عبدالرضا / 261، 275، 277

پهلوی، علی / 829

پهلوی، غلامرضا / 275، 769

پهلوی، فرح / 9، 247، 258، 272، 274، 277،

278، 289، 297، 298، 316، 740

پهلوی، محمدرضا / 31، 32، 179، 184، 246،

259، 293

پهلوی، محمودرضا / 769

پهلوی، منصور / 243

پهلوی نیا، شهرام / 247، 261، 275

پهلوی نیا، شهریار / 274، 275

پیامبر اکرم (ص) / 63، 491

پیرنیا / 243، 245

پیز، دانالد جی / 299

پیشه وری، جعفر / 145

پیلزبوری، فیلیپ / 297

پیمان سنتو / 20، 269، 270، 348، 352، 355،

418، 422، 425، 438، 446، 702، 713

پیمان مصر و اسرائیل / 641

پیمان وین / 332

ت، ث

تابس، پل / 749

تاج الملوک / 260

تاجداد، حسین (دکتر) / 284

تاچ راس Russ) - (Touch / 14

تاچر، مارگارت / 716

تاچر، مود / 339

تاریخ انقیاد و خواری ملی در تاریخ اسلامی ایران

(کتاب) / 375

تالار رودکی / 218، 743

تال (سرلشکر) / 649

تامست، ویکتور ال. / 143، 192، 217، 324،

527، 531، 545، 689، 738، 739، 740، 745،

774، 783، 797، 800

تامسون / 705

تامیر / 644

تایلر / 751

تایلند / 620

ص: 868

تأسیسات ال عال و زیم (ZIM) / 622، 623

تبریز / 88، 143، 144، 145، 194، 219، 231،

395، 402، 405، 407، 498، 502، 659، 689،

691، 696، 697، 702، 703، 704، 709، 716،

719، 723، 733، 735، 736، 739، 748

تپه های سنت موریتز / 699

تجارهنگامی، حسین / 166

تجهیزات (FMS) نظامی / 559

تجهیزات نیروی دریایی آمریکا / 94

تحقیقات سالت (Salt) / 66، 71

ترابی تهرانچی، امیرهوشنگ / 176

تربتی مقدم، هادی / 169، 172

ترکیه / 132، 143، 145، 164، 181، 182،

183، 221، 222، 223، 254، 258، 270، 295،

334، 343، 352، 353، 368، 398، 399، 440،

445، 447، 521، 572، 589، 611، 618، 619،

620، 685، 713، 791، 803

ترمینال فرماندهی هوابرد نظامی / 747

ترنر، آدمیرال (سرهنگ) / 257، 841

تره کی / 222

تریپولی / 215، 528، 565

تریس، لوری / 775

تشکیلات پلیس ملی اسرائیل / 595

تشکیلات سرویسهای اطلاعات و امنیت اسرائیل

/ 595

تفضلی، مسعود / 173

تکریتی، هردان (ژنرال) / 629

تک، کاظم / 165، 171

تکنیکون حیفا (Haifa) / 606

تگزاس / 524، 653

تل آویو / 215، 573، 576، 606، 610، 611،

613، 618، 622، 626، 627، 633، 638، 645،

649

تلویزیون ملی ایران / 114، 140، 142، 218،

219، 220، 326

تنگه هرمز / 132، 438

توتونچی، محمد / 178

توحیدی، محمدعلی / 165، 172

تورگمن، دیوید / 628

تورین / 297

توسانیت، دوناد آر. / 629، 630

توسلی / 502، 503، 504، 505، 509

توسلی، سیدمحمود / 172

توفیقیان، منوچهر / 165

توکلی، جهانگیر / 165

توکیو / 207، 215، 274، 638

توماس / 755

تونس / 215

تهران (اکثر صفحات)

تهرانچی، مهدی / 165

تهرانی / 497

تیگ (ژنرال) / 186

تیلور، کلاید / 130، 305، 705، 709، 738،

740، 741، 760، 763، 773

ص: 869

تیمورتاش، عبدالحسین / 258

تیموریان، اسماعیل / 172

ثابت، حبیب / 261

ثابتی، پرویز / 248

ثقفی (سرهنگ) / 10

ج

جاده قدیم شمیران / 768

جافا (Jaffa) / 606

جاکارتا / 621

جاکوبس، نورمن / 375

جامعه اطلاعاتی اسرائیل / 596

جامعه ایرانیان در لندن / 571

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم / 1، 13

جامعه مهاجران عرب / 611

جامعه یهودیان / 633

جامعی، ناصر / 169، 170

جاموتی / 578، 579، 580

جان دریو، چارلز / 127

جانسون، جورج / 474، 476

جانسون، راچ، اف / 519

جانسون (سازمان خیریه م.) / 115

جانسون، مارک / 6، 191، 125، 127، 704

جانکا، لس / 314

جانوس، س. د. / 571

جاویتس، جاکوب ک / 299

جاوید، جهانگیر / 167

جاوید، نهضت / 171

جبهه آزادیبخش ملی / 680

جبهه خلق برای آزادی فلسطین / 645

جبهه دمکراتیک ملی / 74، 193، 229، 549

جبهه مجاهدت خلق / 645

جبهه ملی / 78، 187، 218، 219، 220، 231،

256، 270، 283، 291، 337، 365، 367، 415،

455، 457، 503، 549، 659، 661، 680، 681،

715، 727، 729، 731، 732، 738، 742، 766،

795، 815، 818، 831، 834، 836، 849

جدّه / 215، 229، 573، 742

جزیره ابوموسی / 268

جزیره بحرین / 582

جزیره تنب / 268، 441

جزیره رودز / 652

جزیره کیش / 709، 718، 834

جشن هجرت در ایالات متحده / 21

جعفرزاد، حسن / 177

جعفریان، محمود / 104

جکسون، جسی / 114، 142، 316، 327

جکسون، ویلیام / 316

جلالی پور، ماکوی علی / 170

جلّود، عبدالسلام / 528

جمعیتهای مختلف مسیحی، دروز (Druze)/

608

جم، فریدون / 252

جمهوری خلق چین / 267

ص: 870

جمهوری دومینیکن / 620

جمهوری متحده عربی / 629، 630

جنبش آزادی (FM) / 595

جنبش رادیکال / 54، 74، 81

جنبش کارگری یهودیان / 654

جنبش کشورهای غیر متعهد / 59

جنبش مقاومت / 555

جنت پور، ناصرالسادات / 177

جنرال موتورز / 709

جنگ 1948 (اعراب و اسرائیل) / 652

جنگ اکتبر 1973 اعراب و اسرائیل / 651

جنگ ایران و روس / 253

جنگ جهانی دوم / 43، 209، 267، 268، 358،

446، 453، 597، 605، 652، 685، 706

جنگ شش روزه 1967 (اعراب و اسرائیل) /

604، 605، 650، 653، 673

جنگل ملی لوس پدرس / 313

جنگ ویتنام / 658

جنگ هند و پاکستان / 370

جنگ یوم کیپور / 598، 605

جوادی، نصرت اللّه / 177

جودا / 640

جورج متسیان، الکساندر / 177

جونز (فرمانده) / 94، 100، 101، 102

جونیور، تئودور ل. الیوت / 628

جونیور، لاری وین / 300

جهانبانی / 243، 245

جه ته (حومه براسل) / 44

جیلمن، بنجامین ای / 300

جینگلز / 702، 703، 719، 720، 743، 773

چ

چالمرز، آلیس / 239، 308، 309

چاه بهار / 303

چایکونسکی (ژنرال) / 346

چرنات، هوارد.ل. / 394

چریکهای فدایی خلق / 187، 846

چکسلواکی / 269، 355، 606

چمران، مصطفی (دکتر) / 2، 145، 229، 549،

555، 558، 560، 562، 570

چین / 267، 277

ح

حاج سید جوادی، صدر / 195

حاج سید جوادی، علی اصغر / 229، 680

حاج محمدرضا، قمر / 170

حاج میرصادقی، صادق / 170

حاجیان بهمنی، محمد / 166، 170

حاجی وزیری، غلامحسین / 177

حادثه آهرون کوهن / 606

حادثه «کوهن» و «لوثر» / 610

حبش، جرج / 270، 527، 550، 645

حبیب اللهی، کمال (دریاسالار) / 16، 26، 719،

720

ص: 871

حبیبی / 555

حجازی (دکتر) / 311

حجازی، عبدالحسین / 252

حداد / 640

حدادی، حسن اسماعیل / 168، 175

حزب آزادی / 555

حزب اتحاد برای آزادی / 76، 78

حزب ایران / 229، 230، 231، 681

حزب ایران نوین / 250، 266، 282، 283، 285،

288، 290، 291، 293

حزب پان ایرانیست / 218

حزب توده / 65، 104، 138، 231، 267، 269،

270، 291، 298، 337، 355، 365، 366، 367،

369، 441، 455، 498، 501، 502، 503، 505،

506، 513، 546، 679، 680، 685، 687، 722،

735، 740، 767، 775، 809، 810، 816، 818،

849

حزب ته ایار / 647

حزب جمهوری اسلامی / 151، 155، 231،

324، 549

حزب چپ(Maki) / 625

حزب چپ (Mapam) / 625

حزب خلق مسلمان / 229، 230

حزب دست راستی هروت (Herut) / 625

حزب رادیکال / 681

حزب رستاخیز / 104، 169، 250، 264، 265،

266، 279، 280، 281، 282، 283، 284، 285،

287، 290، 291، 293، 441، 455، 457، 458،

683، 684، 696، 705، 712، 716، 729، 730،

731، 735، 743، 747، 766، 808، 810، 815،

839

حزب زحمتکشان / 681

حزب کار اسرائیل (ILP) / 595، 606

حزب کارگران اسرائیل (IWP) Mapai / 595،

642، 647، 650

حزب کارگران متحد (UWP) Mapam / 596،

606، 650

حزب کمونیست اسرائیل (ICP) Maki / 595،

622، 625، 626

حزب لیبرال / 650

حزب لیکود / 642، 644، 647، 650، 654

حزب مذهبی ملی و آگودت اسرائیل / 644

حزب ملت ایران / 555

حزب نازی / 274

حسیبی، کاظم (مهندس) / 681

حسینی (سرهنگ) / 520

حسینیه ارشاد / 677، 682

حضرت ابراهیم (ع) / 588

حضرت علی (ع) / 768

حقوقی، منصور / 170

حکمت نژاد، ناصر / 166

حکیم تناغو، امین / 165

حکیم معانی، ناصر / 171

حکیمی، اقبال / 243، 245

ص: 872

حلویاتی، جهانگیر / 170

حمزوی تهرانی، ناصر / 176

حمله انتبه (Entebbe) / 604، 619

حمیدی نرمن، محمدحسین / 170

حیفا / 606، 622، 638

خ

خاتمی، اکبر / 171

خاتمی، محمدامیر (تیمسار) / 244، 248، 274

خاچی، پلی یوس / 171

خاچیکیان، مارتا / 167

خازنی، خسرو / 171

خازنی راد، مهدی / 177

خامنه ای، سیدعلی (آیت اللّه) / 549

خاور دور / 589، 611، 614

خاورمیانه / 24، 51، 132، 158، 159، 181،

183، 191، 213، 214، 226، 245، 267، 295،

338، 348، 384، 385، 387، 411، 416، 419،

425، 433، 437، 438، 442، 447، 588، 598،

605، 606، 608، 609، 610، 611، 614، 616،

619، 637، 664، 666، 669، 671، 673، 675،

700، 706، 716، 722، 747، 751

خاور نزدیک / 568، 574، 576، 578

خبرگزاری آسوشیتدپرس / 217، 640، 699

خبرگزاری پارس / 560، 677

خبرگزاری خاورمیانه مصر / 640

خبرگزاری فرانسه / 768

خراسانی، محمدتقی / 171

خرسندی باقرزاده، بهرام / 169

خرسندی باقرزاده، بهرام / 174

خرطوم / 215

خرمشهر / 396، 402، 405، 676، 783

خسروداد / 493

خسرویانی (سرهنگ) / 10

خشایار، محمدحسن / 178

خط کشتیرانی ملی، زیم (ZIM) / 601

خطوط هواپیمایی ملی، ال آل / 601

خلدانی، آصف / 168

خلدانی، آصف / 168

خلعتبری، عباسعلی / 243، 245، 272

خلیج فارس / 24، 65، 70، 204، 268، 273،

295، 334، 340، 355، 356، 359، 360، 368،

370، 384، 386، 387، 396، 398، 399، 400،

411، 412، 414، 415، 416، 417، 418، 422،

423، 426، 431، 434، 438، 441، 445، 447،

527، 537، 550، 664، 666، 670، 705، 747،

819، 820، 821، 824، 825، 829

خلیلی بروجنی، مهین تاج / 167

خمینی، مصطفی / 324

خندان تبریزی، مهدی / 167

خواجه ئیان، سیامک / 177

خواجه خلیلی، علی / 168

خواجه خلیلی، علی / 170

خواجه نوری / 243، 245

ص: 873

خوانساری، مسعود / 168

خوزستان / 2، 222، 318، 368، 438، 502،

527، 549، 677

خوشخو (سرهنگ) / 10

خیابان آریامهر سابق (دکتر فاطمی) / 474

خیابان امیرآباد سابق (کارگر) / 474

خیابان ایرانشهر / 773

خیابان تخت جمشید (طالقانی) / 179

خیابان شاه عباس / 493

خیابان ششم بهمن / 505

خیابان کشاورز (بلوار الیزابت دوم سابق) / 475

خیابان مین موروبای کالیفرنیا / 313

خیام، مرتضی / 171

دادگاه های انقلاب اسلامی / 56، 61، 64، 65،

74، 87، 89، 103، 104، 138، 147، 210،

231، 318، 535

د ذ

دارالترجمه شهاب / 179

دارتی، ویلیام / 35

داروخانه سعادت (مشهد) / 175

داریوش بایندر / 778

دامغانی، منوچهر / 169، 175

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام / 1، 2، 5، 8، 9،

12، 13، 15، 16، 20، 21، 25، 27، 29، 32، 34،

36، 38، 41، 47، 52، 55، 56، 134، 162، 236،

239، 338، 592، 662، 759

دانشکده دفاع ملی / 705

دانشگاه «آذرآبادگان / 739

دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو / 554

دانشگاه برکلی کالیفرنیا / 550

دانشگاه پاریس / 532

دانشگاه پهلوی / 284، 694، 720

دانشگاه تبریز / 172، 743

دانشگاه تهران / 79، 113، 141، 218، 255،

256، 274، 287، 306، 324، 326، 503، 515،

532، 550، 555، 681، 694، 716، 776

دانشگاه دفاع ملی / 702

دانشگاه صنعتی آریامهر / 676

دانشگاه کالیفرنیا / 482، 532

دانشگاه لندن / 637

دانشگاه ملی / 303، 702، 716، 734

دانشگاه نبراسکا / 115، 200

دانشگاه نیروی دریایی گمبورن / 298

دانشگاه واشنگتن / 274

دانشگاه ویرجینیا / 702

دانشگاه هاروارد / 336، 802

دانشگاه هیبرو / 653

دانمارک / 539، 619

دانون، ادیا / 633

دانیل پور / 535

داودی / 76

داورفرا، محمدتقی / 175

داورهانیان، جمیل / 167

ص: 874

داوری، فاطمه / 184، 185، 186

داولینگ، تامس / 738، 739، 740

داویدیان، وارژان / 175

دایان، موشه (ژنرال) / 632، 639، 647

دایره اطلاعات و تحقیقات / 752، 754

دبیریان، عبدالعلی / 170

دجرمان، ویلیام / 92

دد، کریستوفر / 300

ددیچ / 304، 700، 703، 714، 717، 722،

744، 747، 755، 776

درخشانی، بهاالدین / 170

درخشش، محمد / 28، 73، 76، 77، 79، 88

درمیناسیان حاجی آبادی، پروانه / 169، 175

درهوانسیان، وارطان / 723

دریاچه رضاییه (ارومیه) / 370

دریاچه لوپز / 313

دریای خزر / 355، 698

دزفول / 502، 510، 676

دستغیب، حاج سیدجواد (آیت اللّه) / 834، 835

دستمالچی، حسن / 167

دستن، ژیسکار / 269، 835

دشتی، محمد علی / 286

دفاتر زیم (ZIM) / 615

دفتر ارتباطات مطبوعات / 532

دفتر انتشارات اسلامی / 1، 13

دفتر انتشارات جامعه مدرسین / 1، 13

دفتر دفاعی آمریکا / 15

دفتر مخصوص شاه / 248

دفتر مخصوص شهبانو / 247

دفتر مرکزی اطلاعات جاسوسی / 241

دفتر همکاری های بین المللی آمریکا / 56

دمشق / 183، 595، 611، 646، 723

دوبی / 215

دوپرتگ / 476

دوپونت / 290، 305، 535

دوحه / 742

دولت جمهوری چین (ملی) / 620

دولتشاهی / 243، 245، 262

دولت موقت ایران / 4، 19، 21، 49، 56، 58، 60،

63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 72، 80، 81،

82، 94، 95، 96، 100، 103، 105، 123، 138،

148، 151، 152، 161، 188، 196، 197، 210،

211، 213، 215، 217، 226، 307، 318، 319،

320، 321، 322، 323، 326، 327، 472، 527،

531، 532، 534، 535، 537، 540، 541، 545،

546، 547، 549، 550، 564، 568، 577، 582

دولو، امیرهوشنگ / 248

دونکن / 305

دهلی نو / 44، 215، 477، 573، 574، 576

دهه 1960 1960s(کتاب) / 375

دهه 1950 1950s (کتاب) / 375

دهه های 1920 و 1930 1920s and 30(کتاب) /

375

دیباجی، مهدی / 170

ص: 875

دیبا، فرح / 243، 245، 247، 248، 275، 493،

713، 739، 755، 828

دی، رابرت / 6

دیرتک / 474، 477

دیرزمن (خانم) / 305، 306، 722، 744

دیرمینا، غلامحسین / 167، 170

دیگومیانس، آلفرد / 175

ذاکری، علی / 172

ذبیحی مقدم، فرزانه / 172

ذره بین ایرانی، خسرو / 175

ذره پرور، عنایت اللّه / 178

ذوالفقاری / 245

ذوب آهن / 692

ر

رائین، پرویز / 698، 699

رابین، آویوا / 654

رابین، اسحاق / 591، 642، 650، 651، 652،

653، 654

رابین، دالیا / 654

رابین، راشل / 654

رابین، نهیمیا / 654

رابین، یوال / 654

راترفورد، گای دبلیو / 463، 464، 466، 467،

468، 469، 471، 472، 473، 474، 475، 477،

479، 481، 482، 483، 484، 485، 486

راجرز، کنت / 738

رادیو اورشلیم / 640، 642، 646، 647

رادیو بغداد / 368، 629

رادیو بی بی سی / 116، 117، 743، 747

رادیو پیک ایران / 355، 457

رادیو تلویزیون ملی ایران (NIRT) / 104، 324،

326

رادیو صدای آمریکا (VOA) / 62، 71، 108،

110، 114، 116، 117 / 142، 154، 198، 200،

202

رادیو عربی ایران / 531

رادیو مسکو / 355

رادیو نیروهای دفاعی اسرائیل / 643

رادیوی صدای ملی ایران در باکو / 355

راس، کلاود. جی. / 390، 394

رافل، آرنولد / 316، 807

راکفلر، نلسون / 709، 718

رام، هوشنگ / 84، 85

راولپندی / 339

رایان، دان / 127

رایان، لئو جی / 299

راینو / 747

رباط / 215، 565

ربیعی، امیرحسین (تیمسار) / 303، 493، 709،

712، 760

ربیکوف، آبراهام / 299

رزم آرا، علی (تیمسار) / 251

رژیم اشغالگر قدس / 587، 588، 590، 591

ص: 876

رستوران فرانچسکوتورینو / 297

رستوران گرانادا (تهران) / 635

رستوران هتل پالاس تهران / 628

رسنز، آندریو.دی. / 191

رشت / 366

رشیدی / 277

رضائیه (ارومیه) / 712

رضاشاه / 241، 244، 246، 254، 255، 260،

261، 262، 268، 278، 333، 362، 369، 695،

803، 813

رضایی، علی 277، 769

رفیعی، احمد / 286

رم / 215، 638

رنکو، آریوگرانده / 313

روابط عمومی سفارت آمریکا (ایران) / 103،

105، 111

رواندا / 637

روبل، برایان / 704

روت / 303

رودنی ماطاووسیان، هایقاس / 176

روزن / 123

روزنامه آزادی / 229، 231

روزنامه آهنگر / 229

روزنامه آیندگان / 229

روزنامه اطلاعات / 230، 231، 678، 732

روزنامه انقلاب اسلامی / 464، 480

روزنامه بامداد / 230

روزنامه تهران تایمز / 231، 324

روزنامه تهران ژورنال / 842

روزنامه جمهوری اسلامی / 231، 326، 573

روزنامه ژورنال دو تهران / 713، 722

روزنامه کیهان / 230، 456، 773، 806، 839،

842

روزنامه کیهان اینترنشنال / 701

روزنامه لوموند / 835

روزنامه مردم / 231

روزنامه واشنگتن پست / 346، 677

روزنامه هاآرتز / 640، 645، 647

روزنوالد، کفار (Kefar Rosenwald) / 595

روسیه / 58، 65، 204، 215، 221، 222، 257،

267، 295، 335، 337، 358، 364، 366، 423،

425، 546، 568، 570، 595، 616، 654، 663،

683، 718

روغنی، مهدی، 49، 50، 51، 64، 83، 84، 85،

87، 106

رومانی / 143، 269، 345، 355، 621، 711

ریاحی (ژنرال) / 524

ریاض / 675

رید / 785

ریگان، رونالد / 716

رینو / 297، 703، 712، 713، 719، 786، 805

رینهارت / 716

ص: 877

ز

زئیر / 450، 620

زابلوکی، کلمت جی / 299، 300

زاگر، نادر / 519

زاهدی، اردشیر / 85، 274، 308، 839

زاهدی، ستاره / 274

زاهدی، فضل اللّه (تیمسار) / 251، 274

زرافشار، محمدکاظم / 172

زرکوب، منوچهر / 172

زریت (Zarit) / 595

زکی زاده (دری)، حسن (محمدمهدی) / 178

زلالی (تیمسار) / 518

زنجان / 676

زند / 245

زندان قصر / 835

زندان کرج / 835

زنگنه / 245

زوریخ (سوئیس) / 304، 596، 612

زومالان، سرکیس / 172

زونیس، ماروین / 375

زیبایی، هوشنگ / 175

زیشک / 700، 720، 755، 759

زیمبابوه / 59، 216

زینلی، فیض اللّه / 168، 175

زیوی، رهاوم (ارتشبد) (Rahavam Zeevi)/

599

ژ

ژاپن / 132، 205، 207، 589، 618، 620، 692

ژاندارمری شاهنشاهی ایران / 96، 271، 723،

733

ژنو / 100، 269، 273، 385، 771

ژیسکی / 751

س

سابرا / 651

ساپیر، پینچاز / 650

سادلر (ژنرال) / 747

سازمان آزادیبخش فلسطین (PLO) / 11، 59،

62، 196، 212، 213، 216، 314، 440، 644،

645

سازمان ارتباطات و الکترونیک ارتش آمریکا

(C.E.O) / 14

سازمان ارتش ملی (NMO) / 595

سازمان اطلاعات و امنیت ایران (ساواک) / 249،

619

سازمان اطلاعات وزارت دفاع (DIA) / 438،

593

سازمان امنیت ملی (NSA) / 438

سازمان انرژی اتمی ایران / 23، 172، 665، 669

سازمان بازرسی شاهنشاهی / 456

سازمان بین المللی کار / 379

سازمان توریستی ایران / 165

سازمان جاسوسی امریکا (CIA) / 14، 15، 27،

ص: 878

34، 35، 36، 37، 39، 43، 48، 52، 56، 63، 66،

76، 80، 81، 84، 85، 101، 113، 118، 147،

204، 237، 238، 239، 272، 302، 432، 442،

445، 492، 504، 545، 560، 563، 570، 583،

593، 635، 636، 659، 687، 704

سازمان جاسوسی انگلیس / 571، 577

سازمان جبهه توده / 680

سازمان جمع آوری (اطلاعات) / 638

سازمان حفاظت محیط زیست / 550

سازمان خبرگزاری پارس / 104

سازمان خبرگزاری خاورمیانه مصر / 645

سازمان دامپروری نرس / 172

سازمان دفاعی (DO) / 595

سازمان زنان / 284

سازمان کنفرانس اسلامی / 640

سازمان مجاهدین خلق / 187، 196، 237، 242،

256، 270، 455، 680، 683، 815، 818، 846

سازمان مرکزی اطلاعات جاسوسی (CIA)/

240، 432، 438، 593

سازمان ملل متحد / 32، 269، 277، 382، 389،

397، 407، 415، 450، 589، 609، 616، 618،

627، 629، 639، 644، 651، 680، 696، 718،

747، 748، 755

سازمان ملی اطلاعات ناتو / 617

سازمان مهاجرت یهودیان / 635

سازمان هواپیمایی کشوری / 34

ساعدی، غلامحسین (دکتر) / 457، 681

ساماریا / 640

سامی، کاظم / 681

ساندرز، هارولد اچ / 57، 58، 61، 62، 65، 66،

68، 69، 89، 94، 97، 98، 106، 109، 110،

114، 116، 117، 123، 129، 142، 153، 199،

303، 315، 316، 715، 743

سانفرانسیسکو / 532

ساواک (سازمان اطلاعات و امنیت شاه) / 513،

515، 553، 571، 589، 590، 591، 619، 620،

634، 682، 686، 698، 699، 733، 735، 746

سایتس، پرسی / 375

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی / 2، 10، 11، 12،

56، 57، 63، 64، 151، 231، 549

سپاه دانش / 352، 353، 354

سپاه صلح / 266، 269، 336، 337، 390، 396،

397، 402، 407، 419

سپاهیان دانش، بهداشت و ترویج / 266

سپیرز / 223

سحابی، عزت اللّه / 555

سحابی، یداللّه (دکتر) / 500، 505، 515، 555

سد ارس / 355

سرمدی / 519

سرویس اخبار (اطلاعات) (IS) / 596، 605

سرویس اطلاعات سری / 594، 596، 597،

608

سرویس اطلاعات سیاسی / 597

سرویس اطلاعات نظامی / 613

ص: 879

سرویس اطلاعات نظامی غنا / 620

سرویس اطلاعات و امنیت دریایی / 597

سرویس امنیت داخلی و ضدجاسوسی (CISS) /

596

سرویس امنیت ملی ترکیه (TNSS) / 589، 619

سرویس امنیت و اطلاعات دریایی (ISS) / 596

سرویس امنیت و پلیس لیبریا / 620

سرویس مخفی آلمان / 648

سرویس مخفی آمریکا / 164، 182، 183

سرویسهای اطلاعات و امنیت آفریقای جنوبی /

589، 620

سرویسهای اطلاعات و امنیت اسرائیل / 596،

597، 599، 600، 601، 605، 611، 619

سرویسهای امنیت و اطلاعات خارجی اسرائیل /

593، 598،

سعید بنونی، شالم / 169

سفارت آمریکا (ابوظبی) / 742

سفارت آمریکا (تریپولی) / 528

سفارت آمریکا (تهران) / اکثر صفحات

سفارت آمریکا (جده) / 742

سفارت آمریکا (دوحه) / 742

سفارت آمریکا (کویت) / 742

سفارت آمریکا (مسقط) / 742

سفارت آمریکا (منامه) / 742

سفارت اسرائیل (برن) / 612

سفارت انگلیس / 219

سفارت ایران (واشنگتن) / 523، 535

سفارتخانه آمریکا (رم) / 33

سفارتخانه آمریکا (فرانکفورت) / 33

سفارت شوروی (تهران) / 257

سفری، رحیم / 78

سلطنت آباد / 11

سمیعی / 245

سمیعی، عباس / 550

سنجابی، کریم (دکتر) / 59، 77، 78، 187، 195،

216، 218، 219، 229، 493، 503، 680، 681،

831، 834

سنز، آ.دی / 192

سنس، اندی / 123

سنگاپور / 620، 621

سنگاکروز، دوناتو / 167

سنندج / 513

سوئد / 269، 274، 529، 532، 536، 539،

540، 541، 542، 545، 547، 548، 553، 554،

558، 560، 562، 575، 619، 832

سوئیس / 246، 260، 269، 273، 278، 367،

596، 612، 619

سوئیفت، الیزابت / 93

سوبر / 712

سوداگران، محمود / 173

سوریه / 183، 610، 611، 634، 646، 648،

652

سولارز، کودل / 305

سولیوان، ویلیام اچ / 29، 52، 73، 75، 76، 77،

ص: 780

78، 79، 83، 84، 85، 104، 106، 107، 185،

203، 209، 218، 220، 221، 239، 299، 300،

302، 303، 305، 306، 308، 310، 312، 313،

445، 459، 496، 498، 499، 501، 504، 507،

512، 514، 517، 518، 521، 537، 639، 658،

659، 670، 674، 675، 678، 688، 709، 713،

715، 716، 718، 720، 726، 728، 737، 742،

743، 748، 752، 772، 775، 781، 782، 787،

788، 797، 805، 812، 838، 840، 851

سومالی / 303

سومولون / 773

سون، ریچارد / 720، 749، 750

سویس / 183

سهرابی انارکی، علی / 173

سیاسی، علی اکبر / 258

سیدصادق کمالی، خسروکمالی / 170

سیدنی / 638

سیروس، رضا / 262

سیستان و بلوچستان / 370

سیستم بلوشارک / 348

سیکورد (ژنرال) / 720

سیلتچ (Syltech) / 14

سی.مور، کارول / 752، 754

سینمای آبادان (رکس) / 771، 773

سیورتس / 316

سیهویل / 744

ش

شارت / 637

شارجه / 701

شارن (SHARON) / 189

شاستر، مورگان / 375

شافکی / 164، 181، 182

شانی، یورام / 634، 635، 636، 637

شاه حسین / 630

شاهراه بازرگان تبریز تهران / 143

شاه کاوسی، منیژه / 167

شایان / 260

شایگان، سیدعلی / 680

شبکه پسران کهنه کار (Network old Boy) / 607

شرایدن / 345

شرکت بل / 66، 129، 716

شرکت پان آم (PANAM) / 14

شرکت پیکان (کالیفرنیا) / 174

شرکت تجارتی هریوم / 174

شرکت حمل ونقل / 173

شرکت راک ول (Rockwell) / 14

شرکت سی لاین ترانس / 173

شرکت سیماره / 173

شرکت شکر پارس / 171

شرکت شیشه سازی / 175

شرکت صنعتی اسرائیل / 637

شرکت طبیب / 173

شرکت فراماتوم / 208

ص: 781

شرکت فورد / 14، 52، 83، 85

شرکت فورد کمپانی (لندن) / 51

شرکت قادران / 168، 175

شرکت کشتیرانی بین المللی نفت ایران / 173

شرکت کوست (Quest) / 14

شرکت کوماکیدام / 172 شرکت مشاورتی دان

میدز / 478

شرکت ملی نفت ایران / 38، 51، 85، 122، 123،

125، 151، 152، 169، 221، 248، 273، 274،

286، 305، 306، 326، 376، 380، 415، 436،

445، 556، 563، 681، 701، 705، 716

شرکت نفت کرسنت / 722

شرکت هواپیمایی پارس ایرلاین / 260

شرلی (قاضی) / 716

شرم الشیخ / 651

شری، جیمز الکساندر / 104

شریعتمداری، سیدکاظم (آیت اللّه) / 54، 74، 77،

81، 82، 104، 106، 144، 221، 222، 230،

311، 495، 496، 500، 506، 508، 659، 661،

676، 677، 682، 728، 733، 765، 769، 770،

776، 794، 795، 796، 816، 817، 831، 848

شریعتی، علی (دکتر) / 228، 230

شریف امامی، جعفر / 28، 78، 218، 248، 274،

277، 306، 307، 660، 661، 662، 769، 783،

794، 809، 810، 815، 818، 819، 834، 836،

837، 839، 848، 849، 850

شط العرب / 268

شعاع آذر، ایرج / 178

شفر، توماس (سرهنگ) / 186

شفیعی امین، محمد / 258

شفیق، احمد / 260

شلاسبرگ، لیه / 654

شلنبرگر / 303، 305، 306، 702، 708، 709،

711، 713، 716، 718، 722، 743، 748، 772،

775، 776، 785، 805، 842

شمعون دانپور، نعیم / 167

شمیران / 178

شندر / 482، 483

شورای امنیت سازمان ملل متحد / 32

شورای امنیت ملی (NSC) / 142، 272، 438،

593

شورای انقلاب / 10، 21، 63، 79، 229، 464،

467، 479، 484، 485، 500، 503، 506، 508،

517، 524، 526، 535، 547، 548، 549، 550،

575

شورای سلطنت / 77، 79، 278، 280، 310،

493، 496، 497، 500، 503، 504، 505، 506،

508، 509

شوروی / 14، 15، 59، 65، 66، 68، 69، 70،

72، 91، 104، 106، 116، 188، 201، 202،

204، 211، 212، 216، 222، 231، 252، 257،

267، 269، 270، 277، 278، 279، 295، 298،

332، 333، 335، 336، 337، 339، 341، 342،

344، 345، 346، 347، 348، 349، 350، 351،

ص: 882

353، 355، 356، 358، 359، 365، 366، 368،

384، 385، 386، 387، 388، 396، 400، 411،

412، 413، 414، 415، 416، 417، 418، 419،

422، 423، 425، 429، 430، 435، 439، 440،

445، 446، 447، 448، 451، 492، 493، 522،

535، 537، 542، 549، 550، 556، 560، 562،

563، 570، 589، 599، 606، 607، 609، 610،

614، 616، 619، 621، 622، 626، 631، 652،

664، 696، 697، 710، 736، 737، 770، 782،

819، 820، 821، 824، 825، 826، 829، 830،

835، 841

شوشتر / 676

شومر، سلیمان / 173

شهابی / 179

شهابی پور، سعید / 179

شهیدی / 555

شیبانی / 104

شیخ الاسلام زاده / 744

شیراز / 108، 112، 136، 140، 153، 154،

162، 163، 194، 212، 219، 226، 260، 369،

396، 397، 402، 406، 419، 498، 689، 691،

694، 695، 697، 701، 702، 711، 713، 720،

738، 745، 759، 765، 783، 803، 834، 835

شیطانه (مقدم)، سرودی / 176

شیفر، تی. اکی (سرهنگ) / 40، 41، 89، 90،

184، 185، 186، 257، 518، 519، 747، 777،

786

شیلات دریای خزر / 355

شیلوا، ریوون (Reuven Shiloah)/ 597، 598

شیلی / 35، 620

شین بث (شروت بیتاچون کلالی، سرویس امنیت

داخلی و ضدجاسوسی اسرائیل) / 594، 595،

596، 597، 598، 600، 601، 603، 604، 606،

607، 610، 613، 618، 619، 621، 622، 623،

624، 625، 626، 627

ص

صالح، علی عبداللّه (پرزیدنت) / 648

صباغیان، هاشم / 187، 559، 560

صدام حسین / 338، 563، 573، 582

صدا و سیما / 531، 535، 537، 549

صدای ایران / 556

صدر، امام موسی / 528

صدر، رضا / 127

صدر، فضل اللّه / 286

صفاری / 245

صفاری، رحیم / 76

صفازاده (ستوان) / 518

صفویان، عباس / 258

صلح جو، محمدحسین / 176

صمدیانپور، صمد / 271

صمغ آبادی / 681

صنایع الکترونیک ایران (شیراز) / 803

صنایع کور (KOOR) / 637

ص: 883

صنایع هواپیماسازی آمریکا / 205

صنعا / 640، 648

ض

ضد اطلاعات ستاد مشترک / 252

ضرغامی، عزت اللّه / 252

ضرغامی، کریم / 172

ضیائی، حسن / 258

ضیائی (سناتور) / 121

ط، ظ

طالبانی، جلال / 369

طالبی، مصطفی / 171

طالع، احمد / 176

طالقانی، سیدمحمود (آیت اللّه) / 74، 118، 187،

197، 218، 219، 220، 256، 503، 511، 549،

677، 682

طاهرآبادی، احمد / 176

طاهرپور، هوشنگ / 173

طاهری / 839، 840

طاهری، امیر / 839

طاهری شبستری، جاوید / 176

طباطبائی، صادق / 229، 535، 537، 549، 560

طباطبایی پور، سیدهادی / 173

طباطبایی قمی / حاج حسن (آیت اللّه)، 107

طبس / 305، 806

طبیب زاده، بهروز هومن / 173

طرح امنیتی(IBEX) (آی بکس) / 14

طرح بازرگانی کشاورزی FY 80 CAP FOR

IRAN / 6

طرح فولبرایت / 115، 225

طوفانیان، حسن (ارتشبد) / 265، 273، 303،

304، 342، 346، 675، 701، 751

طوماریان، ابوالفضل / 178

طوماسیان، آرام / 165

طوماسیان، آرمن / 172

طوماسیان، تامار / 165

طوماسیان، لیزا / 165

طهماسبی قره شیران، داریوش / 178

ظفار / 268، 710

ظهوری، بهبود / 176

ع

عاملی / 713

عاملی تهرانی، محمدرضا / 118

عباس آباد / 304

عباسی / 769

عبدالناصر، جمال / 341، 343، 370، 652

عدل / 243، 245، 258

عدل، پرویز / 711


عدنانی فرقانی، میرفتاح / 177

عراق / 24، 58، 62، 65، 66، 132، 222، 252،

253، 254، 256، 267، 268، 295، 303، 341،

350، 352، 360، 363، 366، 367، 368، 369،

ص: 884

370، 384، 385، 387، 396، 400، 411، 412،

415، 416، 417، 418، 422، 423، 430، 434،

438، 440، 441، 445، 447، 451، 527، 531،

535، 536، 537، 538، 546، 563، 570، 572،

573، 582، 588، 620، 629، 630، 641، 645،

646، 648، 659، 670، 682، 696، 699، 727،

732، 769، 795، 805، 806، 819، 820، 824،

825، 826، 830، 834

عرب زاده، سیدعزیزاللّه / 169

عربستان سعودی / 24، 58، 62، 132، 148،

165، 209، 268، 310، 353، 386، 387، 396،

400، 411، 412، 418، 434، 438، 439، 445،

458، 588، 590، 639، 666، 669، 700، 722،

737، 824، 825، 830

عرفات، یاسر / 520، 560، 703

عزبزاده، سیدعزیزاللّه / 173

عزری، مئیر / 631

عصار، ناصر / 636

عطاپور، فریبرز / 634، 842، 843

عطارپور (دکتر حسین زاده) / 699

عظیم زاده صدری، هوشنگ / 171

عظیمی، رضا / 252

عکا / 249

علائی احمدآبادی، محمدعلی / 169، 174

علم، امیراسداللّه / 243، 245، 248، 258، 261،

273، 277، 287، 289، 347، 348، 839

علوی، بزرگ / 680

علوی کیا، تقی / 244

علی آباد / 11

علی آبادی، محمد / 174

علیزاده، احمد / 230

عمادی، داود / 174

عمان / 24، 116، 158، 159، 202، 215، 268،

295، 387، 416، 417، 423، 425، 426، 432،

438، 441، 446، 573، 574، 576، 669، 729

عنایتی کاشانی، همایون / 170

عید پسه / 633

عید قربان / 156، 159

غ

غالی، پطروس / 645

غزه / 640، 643

غنا / 589

ف

فارسیان، مهدی / 175

فاستر، ویلیام، ا / 466، 474، 487

فاسل، دانته بی / 299

فالاچی، اوریانا / 31، 151

فالکو (خانم) / 714

فالمر / 720

فتح الاند / 646

فتحعلیشاه قاجار / 686

فتح، محمد / 166

ص: 885

فخرشفایی، منوچهر / 166

فدائیان اسلام / 256

فدائیان خلق / 103، 105، 114، 142، 192،

196، 197، 237، 242، 270، 549، 683، 816،

818

فدراسیون جدید کیبوتز / 642

فدراسیون عمومی کار در اسرائیل (GFLI)/ 595

فرازداغی، مهدی / 170

فرامرزی، بهنام / 166

فرانتک / 474، 476، 477، 478، 481

فرانسه / 103، 182، 205، 208، 228، 242،

266، 268، 269، 274، 278، 298، 310، 435،

474، 487، 555، 556، 565، 618، 619، 637،

638، 641، 652، 681، 768، 777، 834، 835،

837

فرانکفورت / 16، 33، 304، 468، 481، 552

فرخ نیا (سپهبد) / 252

فرخی، محمد / 166

فرد نعلبندیان، الکساندر / 176

فردوست، حسین (تیمسار) / 242، 244، 247،

248، 273، 285

فرزین خو (غفاری)، فاطمه / 170

فرستنده الیاهوبن شائول کوهن / 595

فرماندهی پلیس ملی اسرائیل / 595

فرمانفرماییان / 243، 245

فرمانفرماییان، خداداد / 380

فرندلی، الفرد / 346

فروتن، عبدالرحیم / 175

فرودگاه بین المللی تهران (مهرآباد) / 10، 26، 45،

99، 172، 513، 515، 519، 520، 569، 641،

719

فرودگاه دالاس / 524، 525

فروغی / 702

فروغی ابری، ناصر / 166

فروهر، داریوش / 229، 232، 555، 680، 681

فرهمند، علیرضا / 842، 843

فرهنگ ترکی / 733

فری / 703، 709، 710، 716، 719

فرید، عبدالغفور / 166، 175

فرید، عبدالغفور / 175

فشاری، معصومه / 166

فکری، محمدتقی / 171

فلاحی / 104

فلسطین / 11، 59، 62، 66، 107، 151، 196،

212، 213، 216، 439، 440، 527، 587، 591،

596، 597، 600، 644، 645، 652، 654

فنلاند / 44، 47، 539

فولادی / 769

فولبرایت / 706، 755

فولی (دریاسالار) / 759

فیلادلفیا / 472

فیلیپس (کلنل) / 755

فیندلی، پائول / 300

ص: 886

ق

قابیل / 588

قادری تفرشی، فرنگیس / 168، 175

قاراخانیان، خسرو / 170

قاسمی، مهدی / 284

قافاقیان، آرمین / 175

قانعیان فسائی، خدیجه / 166

قاهره / 158، 159، 215، 311، 573، 574،

576، 595، 611، 639

قایقران، فرانکو / 166

قبادی، هرمز / 177

قدک، محمدحسین / 170

قذافی / 565

قرائتی، کریم / 166

قرارداد دوجانبه سال 1975 الجزیره / 268

قراضی بهمنیر، ابراهیم / 171

قرن نوزدهم / 375

قره باغی، عباس کریم (تیمسار) / 271، 508،

513، 515، 517

قره گزلو / 243، 245

قریب، محمد / 258

قریشی، احمد (دکتر) / 285

قزوین / 143

قشقایی / 243، 245

قطب زاده، صادق / 229، 470، 509، 531، 535،

549، 680

قطر / 215

قطعنامه ژنو / 100

قم / 49، 89، 496، 509، 676، 682، 733،

735، 736

قمی، حسن (آیت اللّه) / 107

قمیشی، میرزاحسین / 174

قمیشی، میرزامحمد / 168

قوام / 245

قوام الملوک / 260

قوام، زریندخت / 258

قوام، علی / 260

قوام، کاظم / 170

قوانلو، انعد / 166

قهرمانی، امیرقلی / 170

قیام پانزده خرداد 1342 / 192

قیام نوزده دی ماه قم / 24، 658

ک

کابل / 215، 229، 438، 709، 750

کابینه علم / 28

کاپر، دیک / 123

کاپلان، فیلیپ / 807

کاپنیک، هاروی / 121

کاپیتولاسیون / 331، 332، 453

کات، ریچارد / 547

کاتز / 647

کاتلر / 37، 87، 222، 320، 529

کاتم، ریچارد / 55، 493، 495

ص: 887

کاخ سعدآباد / 278

کاخ سفید / 25، 301، 431، 547، 771

کاخ سنا / 159

کارپنتر، دیوید. جی. / 444

کارتر، جیمی / 31، 32، 38، 43، 97، 116، 147،

155، 157، 159، 222، 267، 306، 324، 337،

405، 447، 496، 507، 643، 660، 661، 669،

671، 672، 683، 690، 708، 711، 713، 716،

731، 761، 762، 763، 774، 780، 791، 817،

834، 835، 842

کارخانه ذوب آهن / 692

کارخانه سیمان آبیک / 143

کارخانه فورد / 51، 83

کارخانه وستینگهاوس / 773

کاردار (CHRON CHG) / 537

کارگران چپ گرای اسرائیل RAFI(IWL) / 596

کارگر، شهیندخت / 167

کارلتون / 713، 721، 755، 763

کاسئلون / 487

کاستاریکا / 620

کاسترو / 269، 770

کاست (ژنرال) / 306

کاسین، ورنون / 474

کاشانیان، فرخ / 167، 177

کاظمیان، رسول / 164، 181، 183

کاظمیان، مجید / 167

کاظمیان، محمدجواد / 167

کالپ، مالکوم / 35

کالج کادوری / 652

کالج کمبریج / 653

کالیفرنیا / 179، 313، 554

کانادا / 619

کانال پاناما / 713

کانسلر، پل / 73، 76

کانن، هاوارد / 299

کانون معلمین / 28

کانون نویسندگان ایران / 73، 681، 732

کاوانف، جان بی / 300

کاویان، حسین / 169

کاویان، حسین / 171

کاهن، رزا / 654

کاید چهارمحال، حیدرعلی / 177


کپکان / 518، 519، 520

کتابخانه ابراهام لینکلن / 118

کتابی شوشتری، محمدعلی / 170

کتانی (کتابی) شوشتری، محمدعلی / 167

کراچی / 573، 576

کراچی، محمدباقر / 167، 177

کراس، اس جی تیKRAUST) (S.G.T. / 51

کرایسلر / 207

کرتز، جورج (ژنرال) / 760، 772

کرج / 732

کردستان / 2، 54، 99، 231، 258، 273، 277،

368، 438، 522، 550، 553، 559، 562، 563،

ص: 888

570، 572، 573، 591، 629، 736

کردهای عراق / 590

کرف، رابی / 716

کرمان / 738، 835

کرنسکی (KERENSKY) / 189

کروپ / 206

کرومپ، جان ای. / 633

کره جنوبی / 620، 700

کریسبرگ، پاول / 807

کریستوفر / 301، 321، 326، 544، 552، 832

کریمیان، رضا / 170

کریمیان، علی اکبر / 170

کریو، جان / 57

کلارک، رمزی / 55، 547، 702، 705

کلارک، مگن / 702

کلمبیا / 620

کلمپرر، امانوئل (سروان) / 638

کلمنت / 305

کلوپ معلمین / 76

کلیبر، میکی / 738

کلیتون امس، رابرت / 552

کلیسای سیاه (قره کلیسا) / 724

کلیم تناغو، انیس / 171

کلیمی یادگار، موسی / 175

کلین، رابرت.م. / 394

کمالی زنوزی، عباس / 177

کمالی، هوشنگ / 177

کمپانی اقتصادی بارباراشل(ECON/COM, B L

SCHELL) / 309

کمپانی بیمه تجارت خارجی فرانسه / 208

کمپانی دوپونت / 535

کمپانی کان / 755

کمپانی لین گرابهورن / 313

کمپانی نفت ایران و انگلیس / 254

کمپانی های (Pars) / 11

کمپ دیوید / 226، 247، 303، 640، 647،

759، 761، 762، 842

کمن، منصوربن / 169

کمونه (آل کمونه)، کمال (سیدمحمدحسن / 177

کمونیستهای جدید چپ گرا (NCL) Rakah/

596، 622، 626

کمیته آزادی ملی / 102

کمیته ارزیابی تهدیدات نیروهای مسلح دولت

ایران / 524

کمیته امام / 10، 49، 50، 57

کمیته امورات دفاعی و خارجه مجلس اسرائیل

کنست (Knesset) / کنست / 603، 604، 612،

624، 626، 627

کمیته انقلاب اسلامی اصفهان / 64

کمیته حقوق بشر / 681

کمیته داخل دولت آمریکا (آسیا) / 21

کمیته داخل دولت آمریکا (واشنگتن D.C) / 63

کمیته روابط بین المللی / 300

کمیته سران سرویسها (CHS) / 596

ص: 889

کمیته فرعی ارزشیابی (FOCUS) / 432

کمیته مرکزی اصفهان / 86

کمیته مرکزی انقلاب اسلامی / 11

کمیته مرکزی حزب توده / 284

کمیته مرکزی نهضت آزادی / 500

کمیته منابع انسانی / 753

کمیته انقلاب اسلامی / 64

کمیسیون آگرانت (Agranat) / 598، 599، 605

کمیسیون ارتباط ایران و آمریکا / 23

کمیسیون انرژی اتمی آمریکا / 386

کمیسیون حقوق و آزادی بشر / 732

کمیلی، عظیمه / 34

کن / 842

کنتاکی فراید چیکن / 743

کندی، رابرت / 552، 554، 556

کندی، رادنی / 539

کنستایل، می تر / 201

کنسرسیوم نفت / 355، 748

کنسولگری آمریکا (اصفهان) / 755

کنسولگری آمریکا (تبریز) / 402

کنسولگری اسرائیل (ریودوژانیرو) / 620

کنسولگری شوروی / 691

کنسول Poliucol / 76

کنفدراسیون آلمان / 219

کنفدراسیون دانشجویان ایرانی (CIS) / 367

کنفرانس بین المللی زنان در تهران / 775

کنفرانس جهانی مبارزه با نژادپرستی و تبعیض

نژادی / 771

کنفرانس ژنو / 385

کنفرانس منطقه ای (قاهره) / 304

کنفرانس وزرای خارجه کشورهای اسلامی /

640

کنگره آمریکا، 4، 5، 274، 314، 318، 319،

358، 359، 361، 388، 389، 397، 400، 420،

424، 429، 431، 436، 443، 535، 667، 704،

716

کنگره حزب رستاخیز / 284

کنگره زابلوکی / 299

کنگره صهیونیستها / 596

کنلی (دریادار) / 718

کوئین / 180

کوبا / 59، 140، 216، 230، 269، 440

کوپر / 297، 305، 306، 551، 750، 773

کودتای 28 مرداد / 657

کوران، ار. تی / 57، 58، 63، 65، 103، 106،

109، 116، 199، 153، 305

کوران، تد / 57، 58، 65، 138

کورتنی، ویلیام. اچ. / 702

کورف (خاخام) / 718

کوساک، تامس / 738

کوفنگ، هوا (رهبر چین) / 770

کوهن، الیاهوبن / 305، 595، 606، 610، 611،

612

کویت / 215، 229، 438، 573، 574، 576،

ص: 890

643، 648، 742، 834

کهن، جاوید / 170

کهولی زاده، نجات اله / 167

کهیاری، ضیاءالملوک / 178

کهیاری، غلامعلی / 178

کیا، پارسا / 327

کیایی، ناصر / 168

کیسینجر، هنری الف / 119، 371، 372، 373،

722

کیگالی، 637

کی نژاد، ایرج / 11، 86

کیو (Cave)، جرج / 545، 546، 551، 564،

569، 578، 580، 581

گ

گاتی، جیوب / 297، 298

گارپت، هوگاس / 175

گارد امنیتی آمریکایی / 5

گارد شاهنشاهی / 273

گارنیتز / 712

گاست (ژنرال) / 760 / 844

گامین، ال ، پی / 474، 476، 477، 478

گرانده، رانکوآریو / 313

گراهام، راستی / 6

گردان هاواک / 345

گرزسر، فتح اللّه / 166

گروه تروریستی فرقان / 193

گریسون، جک / 738

گریفت، ویلیام / 748

گریفین / 28، 77، 305

گرین، توماس / 51، 84، 303، 628، 776

گریوز، جان (ژنرال) / 62، 65، 72، 142، 225،

226، 227، 713، 750

گست (ژنرال) / 14، 101، 303، 700، 701،

702، 703، 709، 711، 712، 713، 720، 722،

748، 750، 805

گلاب تونکار، جلال / 166

گلاوس، دل / 300

گلپایگانی، سیدمحمدرضا (آیت اللّه) / 769

گلدن، جان / 203

گلگروف / 470

گلیزر، میلتون / 722

گنجی، کاظم / 170

گوئلز / 716، 720، 743، 745، 785، 786

گوارگیس وزیرا، یوخان / 172

گودرزنیا / 718

گودرزیان / 353

گورین، بن / 637

گوستاو، کارل / 553

گولز / 701، 702، 749

گوهری، فیروز / 177

گیتسبورگ / 301

گیلان / 502

ص: 891

ل

لئونارد، جیمز / 747

لابراتوارهای بل / 555

لاجوردی / 769

لازاری کاراپتیان، هایراپت / 167

لاسپنر / 298

لال بهین، مدن / 174

لامبراکیس / 303، 306، 710، 712، 713،

722، 725 / 727، 806

لاهیجی، عبدالکریم / 76

لایپزیک / 366

لبنان / 107، 196، 253، 273، 311، 367، 588،

590، 608، 609، 610، 640، 652، 706، 709،

713، 718

لرنر، دانیل / 722

لژ گراند اورینت (خاور بزرگ) / 262

لس آنجلس / 305

لفلدت / 675

لمبراکیس، جورج / 73، 104، 106، 265، 303،

306، 523، 685، 701، 703، 710، 712، 713،

718، 720، 722، 725، 727، 738، 741، 743،

747، 750، 806

لمبرت، لین / 6

لندن / 12، 51، 83، 215، 229، 273، 326،

339، 481، 571، 577، 578، 637، 713، 731،

755

لوبرانی، اوریل / 637

لوثر، یوهان ولفگانک (معروف به زیوگوزاریه) /

595، 611

لور، س ، د (اسم رمز بنی صدر در اسناد سیا) /

464، 465، 466، 467، 468، 470، 471، 474،

476، 478، 479، 481، 482، 484، 485

لوس آنجلس / 179

لوفت هانزا (خطوط هواپیمایی آلمان) / 481

لوکزامبورک / 619

لوکلین، مک / 711

لونز، آبراهام / 638

لونز (لونتز)، آکارمی / 638

لویزان / 747

لوی، موشه موسی (سرگرد) / 638

لوین، آریه / 637

لوینسون، پولیم / 642

لهستان / 269، 355، 621

لیبی / 59، 216، 269، 270، 440، 527، 528،

565، 737

لیتل، ادوارد اس. / 432، 433، 445، 752، 753

لیسبون / 44

لیما / 75

لیمبرت / 192، 229

لینک / 306

لینگن، ال بروس / 3، 21، 31، 33، 51، 63، 66،

68، 70، 71، 81، 86، 90، 93، 97، 99، 101،

104، 107، 116، 125، 130، 156، 158، 165،

182، 232، 316، 318، 319، 321، 324، 325،

ص: 892

326، 532، 533، 537، 540، 543، 546، 548،

552، 556، 557

م

معاریو / 640 / 645

ماخانی، دانیال / 171

مادرید / 44، 565، 612

مارتیروس مارتین، ویکتور / 175

مارتین / 703، 709، 710، 711، 712، 718،

719، 720، 722، 738، 744، 747، 751، 760

مارتین، جونا / 265

مارشال، دیو / 749

مازندران / 550

ماشازرهارطونیان، گریگور / 177

مافیا / 180

ماکو / 776

مانوسی، علی اصغر / 171

ماهواره جهانی ارتباطات رادیویی رومانی / 711

مایر، آرمین اچ. / 349، 351، 628، 650

مایر، گلدا / 650

مایلز / 748، 749، 785، 786

مأموریت (SRF) / 35

مترینکو، مایکل / 88، 689، 696، 723، 738،

739، 774

متقیان، حسین / 176

متقی، غلامرضا / 178

متین دفتری، هدایت اللّه، 76، 138، 187، 229،

232، 681

مجارستان / 355

مجتمع پتروشیمی بندر شاهپور (امام خمینی) /

207

مجلس اسرائیل / 608

مجلس خبرگان / 4، 54، 81، 112، 140، 190،

229، 230، 231، 318، 464، 479، 484، 548

مجلس سنا / 158، 222، 248، 274، 672،

722، 730، 755، 769

مجلس سنای آمریکا / 37، 61، 87، 210

مجلس شورای ملی / 730

مجله پلی بوی / 257

مجله پنت هاوس / 257

مجله پیک ایران / 355، 457

مجله تایم / 235

مجله نیوزویک / 633

مجله نیویورک تایمز / 346

مجله هفتگی درخشش / 76

مجله هفتگی LES NOUVEL LESl / 228

مجیدی / 712، 713

محبوبی (سرهنگ) / 10

محبی، وجیه اللّه / 176

محسن، زهیر / 645

محمدبیگی، اصغر / 169

محمدی (سروان) / 518

مختار معصومی، عبدالرضا / 168

مدارس میسیون پروتستان ایالات متحده / 637

ص: 893

مدحت، ایرج / 176

مدرسه آمریکاییهای بیروت / 274

مدرسه بازرگانی هاروارد / 379

مدرسه بین المللی شیراز / 112

مدرسه عالی دماوند / 849

مدنی، حسین / 173

مدیریت عملیات ضد اطلاعاتی (DOCS) / 593

مذاکرات اقیانوس هند / 671

مذاکرات سالت / 671

مراکش / 311، 314، 345، 417، 565، 640،

711، 718

مرتضایی فرد، مجید / 176

مرعشی / 769

مرکز ایرانی هاروارد برای مطالعات مدیریت /

792

مرکز پزشکی آندرسون / 323

مرکز پزشکی کترینک / 323

مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه پهلوی (شیراز)

/ 163

مرکز «تحقیقات و طرح ریزی سیاسی» وزارت

امور خارجه / 599

مرکز مذهبی قم / 732

مرکز مطالعات مدیریت ایران / 336، 379

مزارعی، عدنان (دکتر) / 79

مزینی، حسین / 171

مستقیمی، منوچهر / 171

مستوفی / 244

مسجد اعظم تجریش / 755

مسجد جامع جاده شمیران / 682

مسجد ژاله / 776

مسجد میدان شهناز / 768

مسعودی، عزیز / 171

مسعودی، علی اصغر / 681

مسعودی، محمدعلی / 28

مسقط / 229

مسکو / 215، 229، 339، 493، 542، 615،

625، 627، 713، 819

مسیح دباغیان، دکران / 167

مشهد / 104، 106، 107، 108، 263، 363،

458، 510، 520، 676، 722، 749، 751

مصدق، محمد (دکتر) / 35، 78، 192، 193،

246، 256، 261، 263، 266، 270، 276، 331،

352، 365، 369، 375، 376، 457، 680، 681،

687، 731، 735، 736، 765، 795، 802، 823،

831

مصر / 268، 303، 314، 327، 610، 611، 640،

643، 702

مطلق لوایی، سرور / 171

مطهرنیا، احمد / 171

مظفریان، محمد / 176

مظفری جانداری / 769

معاهده صلح چین ژاپن / 770

معلم زاده حقیقی، جعفر / 177

معین فر، علی اکبر (مهندس) / 505، 575

ص: 894

معینیان، نصرت اللّه / 248، 274

مقدم مراغه ای، رحمت اللّه / 53، 54، 74، 80، 81،

88، 220، 230، 680، 681

مقدم، ناصر (تیمسار) / 271، 508، 513، 515،

517

مک آفی (خانم) / 114

مکاری، ملوک / 168

مکزیک / 9، 316، 327، 620

مکزیکوسیتی / 321

مک گافی، دیوید / 107، 306، 696، 689، 738،

739، 740، 774

مکلا / 324

مک نامارا / 344

مکنزی (کلنل) / 711

مکی، علی محمد / 171

مکینی، لاری / 751

مگ، آرمیش / 17، 59، 91، 100، 355

ملک خالد / 675

ملکه الیزابت / 702

ملکی، محمدحسین / 681

ملول (مهندس) / 311

ملیزاده، جهانگیر / 172

مناطق اشغالی ساحل غربی / 633

مناطق نفتی آلما / 643

منامه / 573، 574، 576، 742

منتخب، نقی / 171

منتصری، هوشنگ / 258

منتظری، حسین علی (آیت اللّه) / 500، 503،

506، 682

منصور، حسنعلی / 245، 250، 273

منصور، سیروس / 744

منصوری، مولود / 168

منطقه آسکودار (استانبول) / 183

منطقه امنیتی (MOV) / 562

منطقه سینا / 622

منطقه غزه / 622

منیری / 776

موترویا / 565

موثقی، شاهپور / 176

موجدی، ضیاءاللّه / 171

موحد بروجردی، افتخارالسادات / 170

موحدی، شریک محسن / 171

موردن، تئودور. اچ. / 807

مورفیلد (سرکنسول آمریکا در تهران) / 40، 90

موریتانی / 751

موریر، جیمز / 375

موساد لتافکدیم میوچادیم (سرویس اطلاعات

سری) / 27، 180، 589، 590، 591، 594، 595،

596، 597، 598، 599، 600، 601، 603، 606،

607، 608، 609، 610، 611، 612، 613، 614،

615، 616، 618، 619، 620، 621، 623، 624

موسوی خوئینی ها، سیدمحمد (حجت الاسلام) /

464

موسوی زنجانی، حاج سیدابوالفضل

ص: 895

(حجت الاسلام) / 681، 682

موسوی، میرحسین / 549

مولر (ژنرال) / 713

مولوتف / 355

مومن، مریم (پدر) / 171

موند (Mond)/ 93

مون، ر.بارتلت. / 394

مهدوی / 243، 245، 712، 716

مهدوی، فریدون / 277

مهدوی کنی، محمدرضا (آیت اللّه) / 549

مهران، محمدطاهر / 171

مهر (رئیس دانشگاه پهلوی) / 694

مهر، فرهنگ / 284

مهیاری، زهرا / 171

میدان ژاله / 196، 785، 786، 787، 810، 837

میدان سپه / 698

میدان شهیاد (آزادی) / 515، 667

میدان قزوین / 505

میدز، دان / 472

میرپنج، باقرخان / 260

میرزایی بوئینک، ایوب / 171

میرزایی، نادر / 168، 178

میرطباطبایی، باقر / 173

میرغفوری، محمدعلی / 178

میرمطهری، منوچهر / 178

میرهاشمی، ایرج / 171

میسی، جان / 744

میشکانیان، ملوک / 176

میشیگان (MICHIGAN) / 189

میکشانیان، ملوک / 168

میکلاس، مک / 432

میکلوس، جک سی / 288، 299، 300، 305،

356، 373، 432، 445، 639، 667، 689، 702،

703، 716، 718، 719، 753

میلانی، سیدمحمدهادی (آیت اللّه) / 104، 106

میلز، جان / 305، 633، 743، 751، 773، 785،

805

میلز، هاوتورن / 633

میناچی، ناصر (دکتر) / 77، 218، 219، 220،

496، 500، 503، 506، 507، 508، 509، 511،

512، 514، 515، 517، 583، 682

مین باشیان، فتح اللّه / 252

مینر، هلن اس / 299

مؤسسه بین المللی عمران آمریکا / 352

مؤمنی / 76

ن

ناتانسون / 75

ناتسون / 705

ناتو / 794

ناس، چارلز دبلیو / 38، 50، 58، 60، 83، 84،

88، 106، 130، 198، 216، 522، 527، 530،

531، 533، 537، 704، 720، 722، 738، 739،

743، 744، 747، 752، 753، 754، 755، 761،

ص: 896

767، 769، 772، 783، 785، 832

ناصرالدین شاه / 253

ناطق، هما (دکتر) / 681

ناو آمریکایی بارنی / 722، 747

نایت، ال، پی / 477

نبی زاده، یپرم / 171

نخست، احمد / 171

ندیم، جعفر / 771

نروژ / 539، 612، 619، 720

نزیه / 145، 151، 152، 229، 232، 493، 556،

563

نسترین (داودکلیمی)، منوچهر / 176

نسل موسوی، طوسی / 171

نصیری، نعمت اللّه (تیمسار) / 80، 137، 194،

248، 249، 271، 272، 273، 277، 699، 810،

834، 835، 839

نظری (مسعودی)، صغری حسین / 169

نعیبی زار، نسیم / 176

نعیمی اکبر، ایرج / 169

نعیمی اکبر، ایرج / 173

نگارتر / 716

نمایشگاه ادی گونینگ / 303

نمایشگاه تجارت بین المللی تهران / 303

نمایشگاه دکوننیک / 805

نمایشنامه، کارمن / 743

نمایندگی ویلیامز استیونس / 675

نمرود / 588

نواب احتشام رضوی، حسینعلی / 176

نوچ، ای. اچ. / 432

نوری (آیت اللّه) / 230، 786

نوسنزو / 722

نوشهر / 119

نوین فرحبخش، حسین / 166

نهاوندی، هوشنگ / 102، 103، 287، 747،

748، 749، 781

نهضت آزادی / 77، 82، 218، 495، 496، 497،

498، 499، 500، 502، 503، 504، 505، 506،

508، 509، 510، 511، 512، 513، 514، 515،

516، 517، 547، 555، 680

نهضت رادیکال ایران / 54، 230، 681

نهضت مقاومت ملی ایران / 553

نیروگاه هسته ای در بوشهر / 206

نیروهای ارتش اسرائیل (IDF) / 595، 602

نیروهای حافظ صلح در نامیبیا / 755

نیروهای دفاعی اسرائیل / 638

نیروی پایداری / 733، 734، 735

نیروی دریایی آمریکا / 16، 24، 94، 101، 743

نیروی دریایی اسرائیل / 638

نیروی دریایی انگلستان / 638

نیروی دریایی ایران / 101، 102

نیروی زمینی ایران / 273

نیروی هوایی آمریکا / 40، 101، 372، 519،

720

نیروی هوایی اصفهان / 739

ص: 897

نیروی هوایی ایالات متحده / 186

نیروی هوایی ایران / 41، 94، 244، 248، 518،

525 / 751

نیس / 703

نیشابور / 832

نیکاراگویه / 620

نیکسون، ریچارد / 267، 388، 416، 652

نی لوی، سارا / 637

نیلی، کوی / 747، 749، 760

نیوسام، دیوید پ. / 3، 31، 61، 62، 66، 68، 69،

89، 97، 98، 110، 116، 123، 129، 130،

202، 314، 315، 316، 319، 322، 564، 747،

748، 750، 751

نیویورک / 156، 323، 325، 326، 557، 558،

562، 580، 602، 617، 638، 644، 699، 703،

705، 713

و

وآوا، فرهنگ / 325

واتسون، باب / 703

واتیکان / 609

واحد اطلاعات هوایی / 597

واحد جدید «تحقیقات و ارزیابی» / 599

وارترسیانس، هارتیون / 165

وارسته، 497

واشنگتن / (اکثر صفحات)

واشیورن، جان.ال. / 336، 383

واقعه سیاهکل / 366

واقعی، مصطفی / 165

واندرمیر (کلنل) / 713، 748

وانر، وان / 309

وایتلی / 747

وایزمن، عزر (سرلشکر) / 650، 653

وبور چگریو، آرنود / 700

وتامارطوماسیان، آرام / 172

وثوق / 245

وجدانی، مجید / 176

وحدت، خانم محترم / 172

وخشرپور، سیاوش / 176

ورث، هالینگ / 18

وزارت امور خارجه آمریکا / اکثر صفحات

وزارت پست و تلگراف و تلفن، 534

وسایل ارتباط جمعی سوئد / 553

وستلی، دیوید / 303، 709، 710، 719، 722،

743، 755، 773، 775، 776

وستینگهاوس / 717، 743، 744

وفی، هوشنگ / 172

وکیلی / 245

وکیلی، نجیبه / 175

وگان، جک / 744

ول، راک / 635

وعدت Va adat راشه ای ها شروتیم (کمیته سران

سرویسهای اسرائیل) / 596، 597، 598، 600،

601

ص: 898

ولف / 667

ولوک / 46

ونچر، پرو / 421

ونزوئلا / 620

ونس، سایروس / 9، 14، 16، 31، 41، 50، 123،

128، 129، 202، 209، 308، 310، 316، 319،

534، 541، 545، 547، 550، 562، 635، 704،

713، 746، 794، 805، 841، 843

وودساید، ویلیام / 755

ویتلی، اندو / 743

ویتنام / 132، 148، 346، 349، 352، 446،

648

ویتوگرادوف، ولادیمیر / 267

ویر / 715

ویرجینیا / 16

ویزای (NIV) / 16

ویک، آدا / 638

ویک، ساوث / 638

ویلسون، پتر / 807

ویلیامز، هاریسون ای (ژنرال) / 299، 675، 703

وینر، دان. سی (سرهنگ) / 184، 185، 186

ه

هاچینز، هاری / 303

هادوی / 231

هادینگ / 507

هارپر (خانم) / 316

هارتمن / 183

هارت، هاوارد / 265، 738

هاردینگ، کنت / 300

هارل، ایزر (Isser Harel) / 598

هاروارد / 379

هاری، جوزف / 6

هاشمیان، جواد / 166

هاشمی رفسنجانی، علی اکبر (حجه الاسلام) /

506، 515، 549

هاشمی، عبداللّه / 168

هاک (فرمانده) / 701، 722، 747

هاکوپیان، هوسپ / 170

هاگانا (نیروی مقاومت زیرزمینی) / 595، 596،

597، 605، 637، 654

هالینگز، ارنست اف / 299

هالینگ ورث، روی / 747

هامبارسیون سرکیسیان، سیروارت / 170

هام، جیمز / 265

هانوکائی، ابراهیم / 166

هاوانا / 140، 573، 582

هاوت، فاین (سرهنگ) / 776

هایام، جیمز / 738

هایراپتیان، یقیش / 177

هایزر (ژنرال) / 702، 709، 713، 759، 763،

844

هتل اینترکنتینانتال / 172، 474

هتل هما (شرایتون) / 179

ص: 899

هدایت / 243، 245

هدایت، امیرساسان / 166

هرکبی، یهوشافت (سرتیپ) (Yehoshafat / 599

هرمنینگ، کوین / 180

هروت (Herut) / 595، 640

هفده شهریور / 660، 662

هک، ال. دوگلاس / 373، 630

هک، دوگ / 356

هلسینکی / 44، 554، 556، 568، 630

هلمز، ریچارد / 118، 273، 280، 293، 335،

336، 374، 386، 419، 432، 433، 434

هلند / 269، 619، 681، 717، 721

همامی، سیداحمد / 166

همایون پور، محمدعلی / 177

همایون (سرهنگ) / 520

هندوستان / 24، 47، 270، 277، 339، 387،

388، 415، 416، 417، 418، 466، 472، 473،

477، 548، 670

هندی آزاد، امریک / 166

هنکز، نانس / 709

هواپیماهای رادار پرنده (آواکس) / 14، 91

هواپیمایی بریتانیا (بریتیش ایرویز) / 207

هوارت / 705

هوارتیز / 647

هوت، فاین / 775

هوستون / 127، 323، 680

هوفستدلر، شرلی / 713، 716

هولیس / 164، 181

هویدا، امیرعباس / 29، 64، 73، 80، 104، 110،

137، 194، 248، 249، 264، 265، 272، 273،

274، 277، 281، 283، 284، 285، 286، 287،

291، 342، 346، 348، 373، 382، 383، 456،

457، 459، 558، 639، 728، 733، 761، 769،

770، 775، 805، 810، 834، 839، 840

هیئت مستشاری نظامی(ARMISH - MAGG)

/ 15، 337

هیأت پترسون / 345

هیتز / 565

هیث، اداوارد / 722

هیستادروت Histadrut / 595

هیکس، کارلتون / 713

هیگبی، جری (فرمانده) / 101

هینس / 81

هینک، وای (ژنرال) / 101

ی

یادین، 644 / 647

یازاریانی تبریز، ثریا اسماعیل / 175

یاسینی، منصور / 769

یاشار، موسی / 169

یاشار، موسی / 172

یانگ، جیس آندرو / 142، 106، 114، 563

یحیایی، حسن / 172

یزدان پناه (تیمسار) / 289

ص: 900

یزدی، ابراهیم (دکتر) / 31، 37، 59، 66، 80، 87،

93، 145، 151، 152، 187، 196، 216، 221،

222، 229، 319، 320، 322، 323، 325، 327،

470، 509، 514، 523، 525، 527، 534، 537،

545، 550، 551، 552، 557، 558، 560، 561،

562، 563، 570، 571، 572، 573، 575، 580،

582

یزید / 253

یگانه / 306

یمن / 343، 648

یمن جنوبی / 268

یوتوات (Milatt) (کلنل) / 638

یوتوات (یوتواث)، الیزر / 638

یوحنان، بن / 629، 630، 632

یوسف زاده کهنه شهر، پاول / 168

یوسفیان، روح اللّه / 175


یوسفی، عزیزاللّه / 178

یوفه، آبراهام / 654

یوگسلاوی / 345

یونان / 44، 47، 255، 343

یونان پور، سلیمان / 172

یونسه، فرانسیس / 641

یونیون تئولوژیکان (دین شناسی) / 225

Major - Gonra / 18

Pro Quo liasion - QUID / 23

(FGI) اطلاعات دولت بیگانه / 593

(FMS/Logestios) (مشاور و پیشنهاد قطعات

لجستیکی) / 102

FOCUS / 432، 433، 442، 444، 445، 752،

753

FY 80 CAPFOR IRAN / 7

(G77) / 450

(IBEX) / 14، 15، 18

(IBRD) بانک توسعه بین المللی / 22

(IFAD) / 450

Magor - Gonro / 91

NFIBONLY (NO) فقط برای ادارات (NFIB)/

593

NOCONTRACT (NC) غیرقابل رؤیت / 593

(OPEC) / 59

ORCON (OC) حق اقتباس / 593

Ossoms - Fi,Dr.R.COSSEMANS / 46

PROPIN (PP) احتیاط / 593

Perett / 79

Plof / 50

Proquoliasionquid / 89

R.A.Engdan / 100، 101، 102

Roavis / 93

(SDPLOD) (حروف رمزی است از طرف سازمان

سیا برای معرفی امیرانتظام در اسناد به کار

می رفت) / 492

SDTRAMP/1 / 566

(SRF) / 36، 283، 284، 302، 335، 374،

404، 504