گروه نرم افزاری آسمان


فهرست اعلام


ص: 819

ص: 820

ص: 821

آ الف

آبادان / 56، 58، 64، 114، 115، 147، 322،

385، 441

آبامونته / 691

آبتین / 351

آتاتورک، کمال / 746، 780

آدامز / 814

آذربایجان / 54، 155، 156، 161، 162، 178،

181، 192، 193، 196، 197، 200، 223، 265،

296، 298، 386، 387، 473، 479

آذربایجان شرقی / 226، 354، 387، 452، 476

آذربایجان غربی / 718، 739، 761، 773، 786،

788، 789، 790، 791، 806

آذر (دکتر) / 360

آذری، علی / 159

آذری قمی، احمد (آیت اللّه) / 34

آرام / 400

آرچارد / 616، 627

آرمیتاژ، جان ا. / 13، 14

آریانا، منوچهر / 332، 387، 662، 690، 692

آزرمی، احمد / 453

آزموده / 237

آزمون، منوچهر / 219، 250

آژانس روابط بین الملل در واشنگتن / 463

آسیای جنوبی / 265، 273، 322، 370، 371،

372، 376، 387، 467، 614، 616، 686

آسیای مرکزی / 483، 545، 588، 621، 638،

670

آصف خان، صدر محمد / 654

آصفی، همایون / 535، 536، 542

آفریقا / 516

آفریقای جنوبی / 468

آقا اسماعیل (سیمیتقو) / 735

آقا شاهی / 568، 613، 629، 666، 688

آقایان، شاهین / 165

آگروسمن / 61

آل احمد / 156

آلمان / 155، 173، 438، 501، 665، 693،

695، 696، 718

آلمان شرقی / 181، 191، 326، 489، 491،

523، 557، 569، 612، 614، 627، 656، 684،

685، 726

آلمان غربی / 140، 191، 345، 516، 523،

671، 694

آلمان فدرال / 171، 607، 608، 631

آلیتالیا (شرکت هواپیمایی ایتالیا) / 371

آمریکای شمالی / 734

آمریکای لاتین / 137، 183

آمستردام / 796

آمستوتز، جی. پورسی / 525، 531، 548، 556،

557، 558، 575، 576، 579، 580، 581، 583،

584، 587، 595، 600، 601، 607، 614، 623،

ص: 622

630، 642، 650، 653، 654، 656، 657، 658،

659، 663، 665، 670، 671، 675، 677، 678،

686

آمل، 50، 383

آموزگار، پرویز / 330

آموزگار، جمشید / 25، 27، 108، 198، 200،

201، 207، 209، 211، 217، 219، 221، 224،

228، 230، 233، 296، 306، 331، 386، 400

آموزگار، سیروس / 331، 386

آناتولی / 730

آنارشیستهای سوئد (PELO) / 140

آنکارا / 340، 583، 614، 672، 682، 685،

722، 728، 730، 747، 748، 752، 753، 755،

756، 778، 779، 784، 785، 792، 803

آهی، شهریار / 250، 251

آیت اللهی / 392، 444

آیروفلوت (شرکت هواپیمایی شوروی) / 627

آیزنهاور / 36

ابردورفر / 124

ابورزک (سناتور) / 428

ابوشریف / 813

اتاوا / 608، 631، 678

اتحادیه انبار چای سازمان برنامه / 160

اتحادیه بین المجالس / 14

اتحادیه پرستاران / 160

اتحادیه تلگرافچی های تهران / 160

اتحادیه سوزنبانان و کارمندان راه آهن / 160

اتحادیه سوسیالیست / 4، 9، 10، 21

اتحادیه کارگران انحصار دخانیات / 160

اتحادیه کارگران بهداری بخش بهداشت / 160

اتحادیه کارگران تنباکو / 65

اتحادیه کارگران چاپخانه ها / 160

اتحادیه کارگران خشک شویی و رنگریزی تهران /

160

اتحادیه کارگران ساختمان / 160

اتحادیه کارگران سیلوی تهران / 160

اتحادیه کارگران سینماها / 160

اتحادیه کارگران کارخانه چیت سازی / 160

اتحادیه کارگران کارخانه شماره 5 ونک / 160

اتحادیه کارمندان دولت / 160

اتحادیه کوهنوردان / 160

اتحادیه مستقل خیاطها / 160

اتحادیه مستقل لوله کشها / 160

اتحادیه معلمان / 261، 285، 319

اتحادیه معلمین / 318، 332، 406، 407

اتحادیه مکانیکها / 160

اتحادیه نانواهای تهران / 160

اتحادیه نقاشها / 160

اتحادیه های کارگری اسرائیل (هیستاروت) /

698

اتحادیه هنرپیشگان / 160

اترتون / 503

اتریش / 770، 795

اتفاق، حاج محمد تقی / 268، 269

اتیوپی / 533، 534، 697

اجویت، بولنت / 747، 756، 784

احرار، احمد / 278

احسان اللّه خان / 154

احمد، ابراهیم / 736

احمدی (احتمالاً) / 24

احمدی، اکبر / 84

اخوان المسلمین / 542، 570، 645

اخوی (ژنرال) / 256، 335

اداره اطلاعات دفاعی واشنگتن / 811

اداره وابسته دفاعی ایالات متحده (تهران) / 785،

789، 811

اراک / 373

ارانی، تقی (دکتر) / 155

ص: 623

اربیل / 744

اردلان، علی / 238

اردن / 698، 760

ارفرانس (شرکت هواپیمایی فرانسه) / 371،

382، 395

ارلانگر، استیو / 273

ارمنستان / 753، 779

اروپا / 71، 139، 144، 168، 192، 222، 292،

459، 535، 720، 722، 754، 796

اروپای شرقی / 168، 544، 551، 572، 655،

660، 687

اروپای غربی / 718، 734

ارومیه (رضائیه سابق) / 723، 758، 776، 789،

790، 800

ازبکستان / 611

ازهاری، غلامرضا (تیمسار) / 267، 268، 273،

274، 279، 281 / 288، 296، 298، 300، 306،

319، 320، 321، 358، 400

اسپانیا / 139

اسپایزر / 615، 673

اسپهبدی / 408

اسپیرز / 684

استادیوم امجدیه / 390

استافر، استفانی. س / 179

استالین، ژوزف / 169، 501، 652، 654

استانبول / 730

استان بیتلیس / 756

استان حکاری / 749

استان خراسان / 730

استان سیستان و بلوچستان / 730

استان غزنی / 680

استان فارس / 231

استان فراه / 707

استان کابل / 680

استان کرکوک / 737

استان ننگرهار / 680

استان نیمروز / 680

استمپل، جان دی. / 95، 100، 101، 102، 105،

108، 109، 110، 113، 116، 117، 118، 119،

120، 121، 122، 123، 124، 126، 128، 129،

147، 164، 200، 202، 203، 207، 210، 225،

231، 232، 235، 240، 242، 243، 245، 250،

252، 253، 260، 261، 273، 283، 289، 312،

316، 324، 334، 345، 352، 365، 366، 372،

378، 395، 410، 415، 428، 430، 440، 450،

455

استور، آی.آر. / 152

استون، پل / 171، 546، 548

استیوتسن، جون اچ. / 65

استیونسون (سناتور) / 259

حافظ اسد / 749

اسدی (دکتر) / 449

اسرائیل / 12، 196، 242، 258، 305، 322،

362، 388، 698، 721، 722، 723، 724، 745،

757، 760، 810

اسعد / 792

اسفندیار (دکتر) / 763، 764

اسقاوی / 283

اسکات، ویلیام (سناتور) / 503

اسکندری، ایرج (دکتر) / 155، 156، 166، 167،

168، 169، 170

اسکندری، سلیمان میرزا (محسن) / 155

اسکودرو، پرت / 32، 93، 327، 342، 353،

375

اسلام آباد / 499، 522، 524، 535، 541، 542،

559، 568، 572، 593، 599، 616، 629، 632،

634، 647، 654، 656، 659، 660، 672، 679،

687، 688، 691، 693، 696، 700، 701، 703،

ص: 624

705، 706، 707

اسلام قلعه (جاده مشهد به هرات) / 505

اسلام، محمد (سرهنگ دوم) / 506، 509، 539،

595، 598، 649، 651، 674، 705

اسلامی نیا، هدایت / 207، 208، 209، 210،

211، 212، 213، 218، 219، 220، 221، 225،

226، 227، 240، 333، 365، 366، 367، 368،

430، 431

اسلو / 472

اسماتی، رای / 512

اسماعیل (رئیس جمهور یمن جنوبی) / 534

اسنور، 437

اشراقی، شهاب الدین / 58، 407، 452

اشرفی، جهانگیر / 84

اصفهان / 29، 30، 56، 64، 65، 68، 108، 114،

125، 139، 141، 144، 163، 184، 202، 229،

230، 231، 244، 265، 276، 279، 299، 311،

312، 322، 342، 345، 346، 376، 377، 385،

388، 410، 411، 467

اصفهانی / 269

اطریش / 220، 326

اعتصام / 433

اعتمادزاده، محمد / 373

اعتمادی، نوراحمد / 491، 548، 672، 673،

682، 683، 687، 692، 706

افراسیابی انوشیروان (دکتر) / 358

افشائی، عزت / 718

افشارطوس (ژنرال) / 90، 94، 313

افضل، میان محمد (سرتیپ) / 700

افغانستان / 154، 171، 172، 174، 238، 359،

360، 361، 468، 483، 484، 485، 486، 487،

488، 489، 490، 491، 492، 493، 494، 495،

496، 497، 498، 499، 501، 502، 503، 504،

505، 506، 507، 508، 509، 510، 512، 513،

514، 515، 516، 517، 518، 520، 521، 522،

523، 524، 525، 526، 527، 528، 529، 530،

531، 532، 533، 534، 535، 536، 537، 538،

539، 540، 541، 542، 543، 544، 545، 546،

547، 548، 549، 550، 551، 552، 553، 554،

555، 556، 557، 558، 559، 560، 561، 562،

563، 564، 565، 566، 567، 568، 569، 570،

571، 572، 573، 574، 575، 576، 577، 578،

579، 580، 581، 582، 583، 584، 585، 586،

587، 588، 589، 590، 591، 592، 593، 594،

595، 596، 597، 598، 599، 600، 601، 605،

606، 607، 608، 609، 610، 611، 612، 613،

614، 615، 616، 617، 618، 619، 620، 621،

622، 623، 624، 625، 626، 627، 628، 629،

630، 631، 632، 633، 634، 636، 637، 638،

639، 640، 641، 642، 643، 644، 645، 646،

647، 648، 649، 652، 653، 654، 657، 658،

659، 660، 661، 662، 663، 664، 665، 666،

667، 668، 669، 670، 671، 672، 673، 674،

675، 676، 678، 679، 680، 681، 682، 683،

684، 685، 686، 687، 688، 689، 690، 691،

692، 693، 694، 696، 697، 698، 699، 700،

701، 702، 703، 704، 705، 706، 707، 708

اقبال، خسرو / 238، 244، 245، 305، 339،

368

اقبال، محمد / 506

اقبال، منصور / 351

اقبال، منوچهر / 16، 81، 85، 238، 239، 244،

245، 305، 306، 341

اقیانوس آرام / 610، 701، 703

اقیانوس هند / 483، 486، 495، 633

اکبری، محمدعلی / 84

اکرم، مسعود / 626

اکسوس / 658

ص: 625

اکو / 36

اکیمشیف (سرتیپ) / 701

الثوره / 759

الجزایر / 83، 128، 698

الدوری، عزت ابراهیم / 746

الزعیم، حسین / 749

السالوادر / 494

السی، سرافتین / 747، 748

الشوری، اسماعیل / 678

الطاف شیخ / 689

الکداگ / 792، 793، 794

الکسیف / 550

النقیب، شیخ رئوف / 722

الهی، سیروس / 200، 201، 232، 234، 446،

447

الیوت، تئودور ال. / 14، 506، 512، 515، 518

امارات متحده عربی / 179، 536، 760

امام خمینی (ره) / 22، 23، 26، 27، 33، 34، 57،

58، 59، 60، 61، 88، 107، 112، 116، 117،

118، 119، 120، 123، 124، 127، 128، 129،

136، 137، 141، 143، 145، 151، 152، 166،

167، 170، 171، 172، 173، 174، 175، 176،

179، 180، 181، 182، 183، 184، 185، 190،

192، 194، 195، 196، 198، 208، 209، 210،

211، 212، 216، 218، 225، 226، 233، 234،

235، 236، 237، 238، 240، 241، 242، 245،

246، 247، 248، 250، 251، 252، 253، 254،

255، 256، 259، 261، 262، 263، 264، 265،

266، 267، 268، 269، 270، 274، 275، 276،

277، 278، 281، 282، 283، 284، 285، 286،

292، 293، 294، 295، 297، 298، 300، 301،

302، 303، 305، 306، 308، 311، 313، 314،

316، 317، 318، 319، 322، 323، 324، 328،

333، 334، 335، 339، 340، 341، 342، 343،

344، 346، 348، 351، 352، 353، 354، 357،

359، 360، 361، 363، 364، 365، 366، 367،

368، 369، 370، 371، 372، 373، 374، 375،

376، 377، 378، 379، 380، 381، 382، 383،

387، 388، 389، 390، 391، 392، 393، 394،

395، 396، 397، 398، 399، 400، 401، 402،

403، 404، 405، 406، 407، 408، 409، 410،

411، 412، 413، 414، 415، 416، 417، 421،

424، 425، 426، 427، 428، 429، 430، 431،

437، 439، 440، 441، 442، 443، 446، 447،

449، 450، 451، 452، 453، 458، 463، 464،

469، 470، 471، 472، 473، 474، 475، 476،

477، 478، 479، 711، 714، 716

امام رضا (ع) / 51، 122

امام علی (ع) / 151، 298

امید، علی / 159

امیر امان اللّه / 229، 230

امیرانتظام، عباس / 183، 263، 275، 278،

280، 311، 318، 346، 352، 353، 374، 378،

379، 404، 424، 432، 453، 540، 714، 715،

774، 777، 811، 812

امیرانی، 39، 40، 51

امیر پشتونها (امیرمحمد یعقوب خان) / 484

امیر عبدالرحمن خان / 484

امین، اسداللّه (دکتر) / 538، 597، 649، 668،

670، 683، 687

امین، حفیظ اللّه / 484، 486، 488، 490، 492،

506، 507، 509، 510، 511، 517، 528، 529،

530، 532، 537، 538، 544، 546، 558، 559،

564، 568، 569، 570، 571، 572، 574، 575،

576، 577، 579، 580، 584، 585، 589، 590،

593، 595، 598، 613، 618، 620، 622، 623،

628، 631، 632، 634، 636، 638، 640، 642،

643، 648، 649، 650، 651، 652، 653، 654،

ص: 626

655، 656، 567، 658، 659، 661، 662، 664،

665، 666، 667، 668، 669، 672، 673، 674،

675، 681، 682، 683، 684، 685، 686، 687،

688، 694، 700، 703، 706

امینی، علی (دکتر) / 8، 9، 38، 41، 42، 43، 44،

45، 46، 47، 49، 83، 84، 85، 86، 87، 123،

217، 228، 229، 230، 235، 236، 237، 238،

240، 253، 262، 263، 264، 266، 270، 273،

274، 275، 276، 278، 280، 282، 283، 290،

291، 292، 300، 307، 311، 318، 333، 334،

360، 374، 376، 453، 455، 456، 461، 462

انتشارات فرانکلین / 47، 358

انتشارات مرز نو / 358

انتظام، عبداللّه / 278، 346

انتظام، محمدحسین (دکتر) / 278

انتظام، نصراللّه / 432

انجمن اسلامی دانشجویان وطن پرست افغانی در

هند / 693، 694، 695

انجمن ایران و آمریکا / 39، 44، 49، 52، 138 /

139، 141، 146، 183، 231، 463، 464

انجمن حقوقدانان آزاد ایرانی / 28

انجمن دانشجویان کرد در اروپا / 795، 796

انجمن شهر تهران / 438

انجمن مبارزه با بی سوادی / 157

اندار، خدای دوست (سرگرد) / 705

اندی / 58

اندیمشک / 816

انستیتوی ارتباطات ایران / 449

انصاری، مصطفی / 380، 381، 385

انصاری، هوشنگ / 24، 209، 213، 233

انقلاب اکتبر / 534

انقلاب 7 ثور / 491، 650

انقلاب نیکاراگوئه / 493

انقلابیون ظفار / 535

انگلس / 155

انگلستان / 1، 51، 66، 72، 73، 92، 93، 280،

309، 501، 607، 613، 643، 649، 712، 735

انگلیس / 17، 66، 71، 72، 73، 79، 80، 87،

89، 90، 100، 122، 140، 146، 157، 200،

202، 255، 256، 257، 258، 263، 295، 309،

312، 313، 345، 358، 367، 369، 394، 417،

444

اوپک / 277، 311

اورت (رسانه گروهی شوروی) / 174

اورت، کنعان / 747

اوزادچی، ویلیور جی. / 677، 678

اوغلو، قره عثمان / 672، 685، 686، 687

اویسی، غلامعلی / 212، 259، 276، 327، 718،

785

اهواز / 50، 64، 66، 68، 131، 132، 133، 134،

317، 322، 323، 324، 364، 372، 373، 462،

816

ایالت پکتیا / 626

ایالت غزنی / 655

ایتالیا / 140، 245، 371، 497، 608

ایروان / 753

ایزدی / 817

ایزوستیا / 388

ایسکیت / 17

ایلام / 773

ایلخان قشقایی، ناصرخان / 312، 313

ایل دره شویی / 229

ایلرز، بیل (خسرو) / 315

ایل کاشفی / 229

ایمانی، علی / 437، 438

اینان، کامران / 747، 756

ص: 627

ب

بابائی، علی / 408

بابائی، نجیب / 408

باتلر، بیل / 28، 30

باتمانقلیچ / 283، 315، 316، 335

باختر (آژانس رسمی خبرگزاری افغانستان) /

679، 680، 788

بارادزیج، ادوارد / 655

باراز، آر. اچ / 784

بارزانی / 719، 720، 721، 722، 732، 733،

735، 736، 737، 738، 740، 741، 742، 743،

744، 745، 746، 749، 757، 758، 760، 761،

762، 763، 764، 765، 767، 768، 770، 771،

778، 779، 780، 781، 782، 783، 784، 807

بارزانی، ادریس / 738، 745، 757، 761، 762،

767، 778

بارزانی، مسعود / 738، 745، 746، 757، 770،

779

بارق شافعی، محمدحسن / 510، 512، 540،

580، 651

باری، رابرت. لی. / 627

بازرانی، ملامصطفی / 159، 719، 720، 721،

722، 733، 735، 736، 737، 740، 741، 743،

745، 746، 757، 758، 780

بازرگان، مهدی (مهندس) / 4، 11، 22، 35، 48،

53، 58، 59، 60، 99، 100، 101، 102، 103،

104، 105، 106، 107، 108، 110، 111، 112،

113، 114، 123، 124، 126، 129، 150، 177،

180، 182، 199، 207، 213، 215، 222، 223،

224، 235، 245، 246، 248، 249، 253، 254،

256، 264، 316، 319، 321، 323، 324، 335،

339، 341، 353، 356، 357، 361، 364، 372،

373، 374، 390، 392، 393، 394، 396، 408،

409، 413، 414، 415، 416، 424، 427، 428،

432، 435، 440، 441، 445، 452، 468، 470،

471، 475، 476، 708، 739، 772، 773، 774،

776، 777، 793، 795، 797، 802، 813، 815،

816

باشگاه ورزشکاران دمکرات / 158

بافت / 92

باکو / 154، 155

بالاحصار / 600، 601، 629، 638

بالدیرف / 624

بامبل، کرافت / 684

بامداد / 817

بانک اعتبارات ایران / 386

بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران / 50

بانک جهانی / 516، 665

بانک عمران / 250

بانک مرکزی ایران / 311، 388، 389، 441،

442

بانه / 792، 794، 810، 812

باهنر، محمد جواد (دکتر) / 319، 378

بایکان، میتات / 614

بحرین / 145، 177، 309

بختیار، تیمور (ژنرال) / 48

بختیار، شاهپور / 21، 32، 33، 59، 86، 128،

129، 177، 246، 253، 259، 321، 323، 324،

325، 327، 328، 329، 330، 331، 332، 333،

334، 339، 340، 341، 342، 344، 345، 346،

347، 349، 350، 352، 353، 354، 355، 356،

357، 359، 360، 362، 363، 364، 367، 369،

370، 371، 372، 373، 374، 376، 377، 378،

379، 381، 382، 383، 384، 385، 386، 388،

390، 391، 392، 393، 395، 396، 397، 398،

400، 401، 402، 403، 404، 405، 406، 407،

408، 410، 411، 413، 414، 415، 416، 417،

427، 428، 438، 457، 459، 717، 718، 724،

ص: 628

725، 772، 786

بختیار، عباسقلی / 341

براهنی، رضا / 148، 241

برزین، امیر مسعود / 383

برژنف، لئونید / 171، 172، 486، 534، 550،

555، 610، 624، 632، 646، 656، 659، 674،

675، 681، 693، 694، 696

برژینسکی، زبیگنیو / 614

برک زوی، محمد جمعه (مهندس) / 540

برکوتیز، مارتین / 364

برلیان، 4، 8

برلین شرقی، 578، 627

برلین غربی، 795، 796

بروجردی، 218

بروکسل، 231، 236

برومند، رشید / 231

برونر، جان / 1

بریتانیا، 8، 15، 16، 17، 80، 90، 243، 307،

313، 371، 387، 607، 630، 631، 686، 712،

735، 782

بریتیش ایرویز، 371

بزرگ علوی، 10، 161

بزرگ نژاد، حمزه / 84، 85

بشیر (دکتر) / 692

بغداد، 80، 116، 118، 293، 535، 698، 712،

717، 718، 722، 724، 731، 739، 742، 744،

745، 746، 751، 755، 757، 758، 759، 760،

761، 763، 764، 778، 779، 780، 781، 782،

783، 784، 801، 804، 807، 813

بقایی، مظفر (دکتر) / 62، 63، 64، 65، 66، 67،

69، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79،

80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90،

91، 92، 93، 94، 95، 224

بکتاش، خالد / 749

بکر، هانسن / 761

بگرام / 601، 637، 638، 658، 670، 671،

675، 676، 682، 683، 684، 687، 707، 708

بلاد / 685، 687، 688

بلخی، علی آقا (پرفسور) / 562

بلژیک / 140، 171، 172، 295، 500

بلغارستان / 10، 598، 605، 649

بلندیهای جولان / 739

بلوار پهلوی / 243، 396

بلوچستان / 74، 788، 792

بلود / 681

بن / 693، 695، 696

بندر انزلی (بندر پهلوی) / 383، 815، 816

بندرعباس، 775

بنگاه سخن پراکنی بی. بی. سی / 212، 243،

255، 256، 259، 260، 276، 280، 281، 343،

437، 441، 472، 558، 585، 586، 607، 776

بنی احمد / 214، 296، 349، 407

بنیاد پهلوی / 47، 209، 274، 279، 399، 464

بنیاد رضا پهلوی / 211

بنیاد مستضعفین / 459، 460، 461

بنیان گذاران شرکت تعاونی آناهیتا / 163

بنی صدر، ابوالحسن / 20، 361، 364، 367،

391، 427، 441، 442، 443، 715

بوتو / 502، 504

بوستون / 217

بوکان / 812، 817

بولستر، آرچی م. / 3، 6، 9، 36، 38، 49، 93،

164

بولگانین / 639

بولیستر، آرچی ام / 9

هواری بومدین / 128

بهادران، مهدی / 813

بهبهان / 114

ص: 629

بهبهانی / 83

بهبهانیان / 207، 208، 212، 218

بهرامیان / 118، 119، 120، 129

بهروز، جهانگیر / 165

بهشت زهرا / 329، 392، 396، 410، 411

بهشتی، سیدمحمدحسین (دکتر) / 129، 176،

319، 334، 389، 390، 396، 404، 467، 471،

810، 814

بهنام، علی اصغر / 9

بیات، حسن خان / 334

بیات، زهرا / 169

بیجار / 789

بیرجند / 730

بیروت / 145، 384، 810

بیگ، ولی / 654

بیل، جیمز (پرفسور) / 424، 432

بیمارستان شوروی / 163

بیمارستان ملکه مادر / 26

پ

پاترسون / 408

پاتواکانیان، م. (دکتر) / 163

پادگان زرهی پل چارکی / 671، 676

پاراچینار (ناحیه قبیله نشین) / 702

پارسونز، جوردن / 255، 364

پارک فرح / 214

پاریس / 53، 62، 79، 123، 129، 145، 160،

165، 166، 168، 169، 197، 205، 232، 234،

235، 238، 239، 245، 246، 247، 250، 253،

254، 255، 261، 264، 268، 269، 282، 283،

284، 291، 292، 293، 294، 301، 311، 322،

339، 341، 352، 360، 367، 374، 377، 383،

389، 390، 396، 397، 399، 403، 404، 412،

428، 453، 459، 471، 536، 718، 723، 758

پاکدامن، ناصر (دکتر) / 349، 350

پاکروان، حسن (تیمسار) / 6

پاکستان / 77، 327، 483، 485، 486، 493،

494، 495، 498، 499، 500، 501، 502، 504،

505، 508، 513، 514، 521، 526، 528، 529،

530، 533، 535، 536، 541، 542، 543، 547،

549، 551، 555، 557، 559، 566، 567، 568،

570، 573، 576، 579، 592، 593، 594، 595،

599، 608، 609، 610، 611، 612، 613، 615،

616، 617، 620، 621، 627، 628، 629، 630،

631، 632، 633، 634، 635، 636، 638، 641،

644، 645، 646، 647، 654، 659، 660، 665،

666، 672، 679، 680، 687، 688، 689، 697،

700، 701، 702، 703

پالات، مانکاکان / 163

پالایشگاه آبادان / 56، 322، 323

پالایشگاه تهران / 276، 381

پالمر / 800

پالیزبان، عزیزاللّه (سپهبد) / 714، 742، 785،

786، 787، 790، 791

پان آمریکن (شرکت هواپیمایی امریکا) / 299،

371، 377، 466

پاولویسکی، ایوان جی. (ژنرال) / 636، 637،

701

پایدار، مصطفی / 278، 319

پایگاه زرهی پل چرخی / 651

پایگاه هوایی باگرام / 488، 601، 637، 638،

658، 670، 671، 675، 676، 682، 687، 707

پایگاه هوایی بندرعباس / 383

پایگاه هوایی شینداد / 707

پتروف / 631

پراگ / 723، 758

پرت، گریگوری / 315، 346، 347، 353، 357،

365، 368، 384، 397، 408، 416

ص: 630

پرسی (سناتور) / 259

پرشت، دبلیو گریگوری / 108، 130، 232، 315،

316، 432، 463، 466، 467، 469

پرشت، هنری / 108، 130، 463، 466، 467

پرون، ارنست / 76

پریش، ام.آر. / 70

پزشکپور، محسن / 7، 27، 28، 177، 219، 309،

316، 320

پزیک / 664

پژوهشکده تحقیقات و مطالعات اجتماعی / 443

پشتونستان / 499، 504، 509، 649

پطردیس درن، هانس / 522

پغمان / 509

پک، ادوارد.ال. / 804، 805، 807، 808

پکتیا / 534، 537، 564، 620، 626، 686،

702، 703

پکن / 504، 642

پلاستیک، جی. ای. / 691، 693

پلاکه / 678

پل چرخی / 552، 704

پلیس مخفی افغانستان (کام) / 670

پناهندگان سازمان ملل / 635

پنجشیری، غلام دستگیر / 510، 540، 580،

651، 682، 684، 687

پورقادری اصفهانی، حاج احمد / 268

پوزانف، الکساندر م. / 550، 559، 577، 590،

591، 592، 593، 594، 652، 673، 674، 675،

682، 683، 686، 687

پهلوی، اشرف / 198، 227، 236، 279، 315

پهلوی، شمس / 81

پهلوی، غلامرضا / 74

پهلوی، فاطمه / 192

پهلوی، فرح / 108، 212، 241، 304، 310،

315

پهلوی، محمدرضا / 712، 716

پیام امروز / 510

پیتر / 431

پیراچا، رضا / 703

پیراچه، ریاض / 687، 688، 689

پیراسته، مهدی / 231، 236، 237، 238، 295،

331، 386، 388، 389

پیرانشهر / 763، 789، 801، 806

پیروز، صالح محمد (مهندس) / 540، 597

پیشاور / 535، 536، 537، 599، 615، 616،

620، 626، 634، 641، 644، 645، 654، 702،

703

پیشه وری، جعفر / 155، 156

پیشیف، ا. ا. (ژنرال) / 531، 534، 556

پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) / 630

پیمان بغداد / 80

پیمان، حبیب اللّه (دکتر) / 9

پیمان دوستی شوروی افغانستان / 629، 641

پیمان 1978 روسیه افغانستان / 624

پیمان سالت / 2، 593، 567، 594، 633

پیمان سنتو / 165

پیمان مصر و اسرائیل / 784

پیمان منطقه ای / 202

پیمان ورشو / 544

پیمان وین / 592

پینه، کریستیان / 239

تابنده / 223

ت، ث

تابینی / 20

تاجیکستان / 611

تارزی، ننگوی / 496، 643، 644

تارون، سیدداود / 547، 651، 652، 656

تارین، فاتح محمد / 540

ص: 631

تافر (شیخ) / 735

تامست، ویکتور ال. / 34، 131، 133، 134،

172، 175، 176، 178، 428، 436، 462، 788،

791، 792، 795، 797، 798، 799، 800، 802

تایباد / 543

تبریز / 26، 27، 29، 104، 141، 155، 156،

159، 161، 162، 192، 193، 211، 214، 219،

223، 226، 296، 298، 299، 322، 355، 363،

364، 382، 383، 387، 388، 428، 439، 453،

477، 479، 761، 763، 764، 767، 777، 795،

798، 799

تبریزی، شمس / 372

تخت طاووس (پهلوی) / 179، 181

ترکستان / 788

ترکمن صحرا / 134، 470، 792

ترکیه / 76، 154، 269، 323، 388، 607، 611،

612، 613، 614، 615، 629، 630، 672، 673،

682، 684، 687، 703، 714، 717، 724، 728،

729، 730، 731، 732، 734، 735، 736، 738،

742، 743، 744، 746، 747، 748، 749، 750،

752، 753، 754، 755، 756، 757، 761، 766،

771، 778، 779، 780، 782، 783، 784، 790،

792، 793، 795، 796، 800، 803، 806

ترنر (سرهنگ) / 50

تره کی / نورمحمد / 485، 486، 487، 488،

489، 490، 491، 492، 493، 506، 507، 508،

509، 511، 512، 513، 514، 515، 516، 528،

529، 530، 531، 532، 534، 538، 542، 544،

554، 555، 557، 558، 559، 564، 566، 570،

571، 574، 575، 577، 579، 583، 584، 590،

593، 595، 596، 598، 608، 609، 610، 611،

612، 613، 615، 618، 619، 620، 621، 622،

623، 625، 628، 629، 631، 632، 633، 634،

638، 640، 641، 642، 646، 649، 651، 652،

653، 654، 655، 656، 658، 663، 664، 665،

666، 667، 668، 672، 673، 674، 675، 677،

679، 681، 682، 683، 684، 686، 687، 705،

706

تسلیمی، علی اصغر / 454

تسلیمی، منوچهر / 165

تقوی / 543

تقوی بیات / 9

تقی زاده متقی، فریدون / 4، 163، 164

تکریتی، برزان / 718

تنویر احمدخان / 703

توراس، پلگرین / 505

تورگمن، دیوید / 11، 12

توساینت، دونالد آر. / 759

توسلی، محمد / 124، 125، 126، 127، 300،

353، 372، 373، 374، 378

توکلی، محمد / 100، 101، 102، 105، 107،

108، 109، 111، 112، 113، 114، 115، 118،

120، 122، 123، 124، 253

تون / 168، 646

تهذیب، نظام الدین / 511

تهران / (اکثر صفحات)

تهرانیان، مجید / 250، 251، 252، 449

تهرانی، سید جلال الدین / 363

تهرانی، صادق / 449

تیمور / 333

تین مورتی / 696

ج

جاجی (ناحیه قبیله نشین)، 702

جاد(JUDD) ، فرانک / 255

جاده قدیم شمیران / 22، 25، 243، 300

جاده کرج / 20، 95

جاده لوگر (کابل) / 601

ص: 632

جاده مشهد / 505

جاده همیلتون / 763

جاف، سارشل / 787

جاف، سالار / 714، 718، 722، 724، 732،

733، 773

جامعه حمایت از زندانیان و خانواده هایشان / 1

جامعه دانشجویان مسلمان دانشگاه تهران / 810

جامعه روحانیت ایران / 119

جامعه کاردیولوژیستهای فرانسه / 387

جامعه مدرسین قم / 195، 196

جامعه نویسندگان ایران / 25

جامعه وکلا / 30، 34، 309

جانبازیان / 163

جانسون / 52

جاویتس، جاکوب (سناتور) / 184

جبهه آزادیبخش افغانستان / 692

جبهه آزادیبخش ملی / 101، 105، 110، 620،

633، 697

جبهه آزادیبخش نهضت مقاومت / 101

جبهه خلق برای آزادی عمان / 139، 535

جبهه خلق برای آزادی فلسطین / 139، 145

جبهه دموکراتیک ملی / 34، 177، 458، 459،

470، 476

جبهه رهایی بخش فلسطین / 746

جبهه ملی آزادی بخش افغانستان / 537

جبهه ملی ایران / 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11،

12، 16، 17، 19، 20، 21، 29، 31، 32، 42، 43،

45، 46، 49، 53، 55، 57، 62، 63، 64، 65، 66،

70، 74، 79، 80، 82، 85، 87، 89، 90، 93، 94،

95، 99، 100، 101، 102، 107، 112، 115،

120، 122، 123، 125، 128، 129، 143، 158،

165، 166، 167، 168، 177، 191، 194، 197،

198، 199، 200، 207، 223، 231، 234، 235،

245، 246، 247، 248، 250، 253، 259، 261،

263، 264، 265، 275، 277، 278، 283، 285،

286، 289، 290، 292، 293، 294، 297، 300،

302، 303، 310، 311، 313، 314، 319، 321،

323، 328، 342، 346، 348، 349، 352، 353،

355، 358، 359، 360، 361، 363، 364، 373،

375، 376، 385، 391، 397، 398، 402، 403،

412، 413، 415، 422، 423، 425، 443، 468،

471، 472، 477، 478، 479، 480، 491، 492،

548، 549، 556، 557، 569، 572، 576، 595،

596، 623

جدلی، احمد / 281

جده / 696، 697، 700، 701، 703

جزنی، بیژن / 48

جزنی، رحمت اللّه / 48

جزیره نیپولیتان ایسشبا / 497

جعفریان (ژنرال) / 219، 372

جعفری، جواد / 84

جعفری، محمدحسن / 63

جلال آباد / 510، 529، 530، 534، 564، 601،

627، 639، 649، 699

جلالی نایینی، محمدرضا (سناتور) / 31، 264

جلیلی، عبدالرشید (دکتر) / 539، 558، 569،

598

جمال عبدالناصر / 309

جمعیت آذربایجانیان / 158، 159، 160

جمعیت آزادی ایران / 160

جمعیت بین المللی حقوقدانان دمکراتیک

(پاریس) / 157، 158، 160

جمعیت روزنامه نگاران دموکرات / 157، 158

جمعیت روزنامه نگاران مبارز / 160

جمعیت شیر و خورشید سرخ / 761

جمعیت طرفداران صلح / 157، 158

جمعیت فارغ التحصیلان دانشسرای عالی سازمان

دانشجویان دانشگاه / 158

ص: 633

جمعیت کمک به کودکان / 160

جمعیت مبارزه با شرکتهای نفتی امپریالیستی /

157

جم، فریدون (ارتشبد) / 210، 256، 266، 283،

305، 306، 318، 327، 332، 335، 339، 341،

345، 346، 352، 355، 380، 394، 457

جمهوری آذربایجان / 731

جمهوری آلمان فدرال / 171، 631

جمهوری ارمنستان / 731

جمهوری خلق چین / 167، 183

جمهوری خلق کرد / 780

جمهوری دمکراتیک آذربایجان (ایران) / 735

جمهوری دمکراتیک آلمان / 166، 491، 523،

568، 569، 576، 580، 588، 612، 627، 655،

684، 685

جمهوری دمکراتیک افغانستان / 488، 490،

491، 492، 520، 521، 522، 523، 524، 525،

527، 528، 530، 535، 537، 545، 546، 547،

548، 549، 550، 552، 553، 554، 558، 559،

561، 562، 563، 571، 572، 573، 574، 575،

576، 577، 579، 581، 582، 583، 585، 586،

587، 588، 589، 590، 591، 593، 594، 595،

597، 598، 606، 619، 620، 621، 622، 623،

624، 625، 628، 629، 636، 653، 654، 662،

663، 665، 666، 668، 669، 670، 678، 681،

684، 685، 688، 701، 702، 703

جمهوری دمکراتیک خلق یمن / 139، 140،

145، 146، 533، 534، 535، 617

جمهوری دمکراتیک مهاباد / 712، 719، 721،

735

جمهوری فدرال آلمان / 795

جمهوری قفقاز / 155

جنبش آزادیبخش ایران / 122

جنبش خلق برای آزادی آنگولا / 140

جنبش سوسیالیست خلق کرد عراق / 717

جنتی، احمد / 134

جنگ جهانی دوم / 293، 305، 327

جوادی، (وزیر دادگستری) / 454، 455، 456،

457

جورم، 511

جونز، ویکتور ولف، / 193

جهان، جعفر / 84

جهان شاهی، علیرضا / 473

جهرم / 314

جیحون / 639

چ

چایلدز، تیموتی دبلیو. / 15

چپین / 77

چر، جان / 13

چریکهای فدایی خلق / 136، 137، 138، 139،

140، 141، 143، 146، 147، 148، 149، 178،

180، 181، 448، 725، 795، 798

چشمهایش (کتاب) / 10

چکسلواکی / 181، 445، 506، 510، 529،

530، 531، 533، 543، 544، 723، 741، 758

چمران، مصطفی (دکتر) / 467، 471، 475، 809،

811، 812، 813، 816

چمکانی (ناحیه قبیله نشین) / 702

چناکیاپوری / 696

چوبین، بهرام / 380، 381، 382

چیس مانهاتان بانک (نیویورک) / 331، 386

چین / 13، 48، 137، 167، 501، 504، 536،

541، 544، 547، 555، 592، 633، 700

ح

حائری، شیخ مهدی / 196

حاجبی، ویدا / 399

ص: 834

حاج سید جوادی، اصغر / 29

حاج علیلو (دکتر) / 393

حاجو، زردشت / 795

حاجی کاشانی / 301

حامد، عبدالصمد / 576

حامی، حسین / 84

حبش، جرج / 746

حبیبی / 471

حجازی (دکتر) / 341، 351، 369

حرکت اسلامی افغانستان / 692

حرم (ناحیه قبیله نشین) / 702

حزب اتحاد ملی (پاکستان) / 297، 758، 679

حزب اخوت / 652

حزب اسلامی / 633، 654

حزب اسلامی گلبدین حکمتیار / 616

حزب انقلابی کردستان / 721، 758

حزب ایران / 4، 9، 10، 21، 66، 177، 293،

328، 360، 385، 476، 477

حزب ایران نوین / 94، 251، 399، 438

حزب ایرانیان / 199

حزب پان ایرانیست / 7، 28، 177، 309، 316

حزب پرچم / 484، 487، 491، 492، 509،

510، 511، 532، 561، 612، 620، 655، 664

حزب توده آذربایجان / 161

حزب توده ایران / 48، 55، 64، 66، 71، 72، 73،

77، 80، 89، 90، 92، 94، 117، 119، 123،

129، 141، 154، 155، 156، 157، 158، 159،

160، 161، 162، 163، 164، 165، 166، 167،

168، 169، 170، 171، 172، 173، 174، 176،

178، 181، 183، 191، 192، 210، 240، 245،

247، 280، 282، 286، 319، 333، 354، 361،

372، 373، 378، 383، 399، 449، 477، 723،

741، 750، 751، 758، 783، 784، 797، 798

حزب جماعت اسلامی افغانستان / 680

حزب جمهوری اسلامی / 176، 426، 443، 477

حزب جمهوری خلق مسلمان / 176، 178، 425،

426، 457، 458، 471، 472، 473، 474، 475،

476، 478، 479

حزب جمهوریخواه / 72

حزب خلق / 484، 485، 486، 487، 490، 492،

509، 510، 511، 524، 561، 562، 565، 571،

612، 613، 623، 637، 638، 639، 640، 641،

642، 653، 659، 674، 675، 684

حزب دمکرات / 72، 155، 156، 162، 178،

712، 717، 719، 720، 721، 722، 723، 724،

725، 736، 737، 738، 739، 740، 741، 742،

743، 745، 746، 750، 757، 758، 759، 761،

762، 763، 770، 771، 772، 773، 777، 778،

781، 788، 796، 797، 802، 807، 815، 817،

818

حزب دمکرات آذربایجان / 155، 156، 159 /

162

حزب دمکراتیک خلق افغانستان / 507، 557،

583، 666

حزب دموکرات کردستان / 722، 723، 724،

725، 740، 741، 742، 768، 769، 770، 772،

792، 794، 795، 796، 813

حزب رادیکال، 198، 223، 224

حزب رستاخیز ایران / 25، 27، 93، 177، 197،

201، 209، 211، 212، 216، 218، 224، 226،

228، 233، 241، 251، 296، 309، 332

حزب زحمتکشان ایران / 29، 62، 64، 65، 67،

69، 70، 73، 74، 76، 77، 78، 79، 81، 82، 83،

85، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95

حزب سوسیال دموکرات ایران / 437، 438

حزب سوسیالیست ایران / 43، 46، 53، 80، 134

حزب سوسیالیست کردستان / 790

حزب عدالت / 747، 756

ص: 835

حزب عوام ملی (پاکستان) / 509

حزب کارگران سوسیالیست ایران / 64، 65، 66،

67، 68، 69، 70، 71، 72، 79، 80، 130، 131،

132، 133، 134، 148، 178، 461، 462

حزب کارگر انگلستان / 10

حزب کردستان عراق / 740

حزب کمونیست / 83، 137، 148، 154، 162،

167، 168، 319، 400، 506، 509، 510، 511،

515، 534، 618، 681، 683

حزب کمونیست آکل / 170

حزب کمونیست عراق / 752، 766

حزب کمونیست فرانسه / 713

حزب مارکسیست تروتسکیست / 131

حزب مبارز ملت ایران / 7

حزب محاذ ملی انقلابی افغانستان / 702

حزب مردم ایران / 9، 38، 79، 198، 209، 333،

358 / 399

حزب ملت ایران / 4، 7، 9، 17، 21، 177، 309،

360

حزب ملی زحمتکشان ایران / 92

حزب منحله مردم / 53

حزب میهن / 156

حزب نیروی سوم / 29

حسنعلی، منصور / 6

حسنی / 790

حسیبی، کاظم (مهندس) / 9، 10، 21، 425،

حسینی، حاج کریم / 66، 268، 269، 334، 794،

799، 813، 818

حسینی، شیخ عزالدین / 178، 720، 723، 740،

741، 759، 772، 777، 788، 789، 790، 794،

799، 814، 815

حسینی (مهندس) / 324

حسینیه ارشاد / 25، 248، 294، 316، 324

حفیظ اللّه امین (پرزیدنت) / 677

حق شناس (سرگرد) / 453

حکمت، سردارفاخر / 154

حکمت، عباسقلی (دکتر) / 74، 75، 76

حکمت، فخر (سردار) / 74، 83

حکمت نشین / 747

حکمت یار، گلبدین / 620، 626، 645

حکمی (دکتر) / 278

حیدر، م. (دکتر) / 562

خ

خادم، جواد / 332، 341، 387

خازانف / 154

خاش / 511

خاموشی / 459، 460، 461

خامه ای، انور / 156

خانقین / 733

خانه نشر اسلامی / 193

خانی، علی (دکتر) / 209

خاورمیانه / 1، 14، 16، 32، 71، 255، 292،

535، 546، 615، 624، 672، 697، 716، 721،

728، 734، 751، 753، 758، 762، 803

خبرگزاری آسوشیتدپرس / 49، 215، 241،

411

خبرگزاری پارس / 437

خبرگزاری پاریس / 325

خبرگزاری تاس / 608، 646، 679

خبرگزاری رادیو مسکو / 581

خبرگزاری شوروی / 582

خبرگزاری فرانسه / 165، 168، 776، 777،

794

خبرگزاری یونایتدپرس / 762

خبره زاده، علی اصغر / 84

خراسان / 164

خرم آباد / 730

ص: 836

خرمشهر / 141، 179، 185

خروشچف / 639

خسروانی (ژنرال) / 217

خسروداد / 300، 380

خلخالی، محمدصادق / 34، 448، 541، 543،

720، 790، 794، 802، 806، 807، 815

خلیج فارس / 312، 345، 486، 493، 494،

505، 525، 680، 697، 712، 714، 737، 765،

792

خمینی، احمد (حجت الاسلام) / 476

خوابگاه امیرآباد / 29

خواجوی، علی (دکتر) / 397، 398، 408

خواجه نوری، ابراهیم (سناتور) / 405، 406

خوانساری، سیداحمد (آیت اللّه) / 195، 209،

211، 220، 364

خودسردار، داوودخان / 697

خوزستان / 56، 57، 60، 70، 71، 130، 134،

178، 181، 231، 236، 295، 372، 381، 385،

387، 463، 470، 714، 716، 737، 777، 813،

815، 816

خوست (پکتیا) / 537

خوش کیش / 311، 388

خویی، سیدابوالقاسم (آیت اللّه) / 304

خیابان آیزنهاور / 396

خیابان ایرانشهر / 11

خیابان بهار / 329

خیابان پهلوی (تبریز) / 161

خیابان پهلوی تهران / 110، 383

خیابان تخت جمشید / 11، 110، 443

خیابان حشمت الدوله / 161

خیابان روزولت / 281، 443

خیابان سی متری / 161

خیابان شاهرضا / 192، 193، 290، 300

خیابان ششم بهمن / 378

خیابان طالقانی / 816

خیابان کاخ / 13، 162

خیابان کریم خان زند / 443

خیابان لاله زار / 13

خیابان ونک / 232

خیبر / 510

د

دئو، ا.ر. / 660

دابز / 522، 523، 524، 527، 546، 547، 593،

605، 606، 657، 665، 669، 688، 691، 693

دادگاه عالی اداره قضایی / 387

دادگستری / 16، 22، 28، 32، 35، 45، 61،

201، 223، 224، 231، 278، 279، 291، 295،

305، 306، 316، 320، 325، 331، 356، 357،

360، 371، 380، 381، 383، 429، 440، 451،

454، 455، 462، 469

دادیان / 163

داکا / 696

داگلاس / 692

دالاس / 357

دانش / 511

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام / 190، 496،

690، 726

دانشکده ادبیات دانشگاه تهران / 386

دانشکده اسلامی دانشگاه کابل / 511

دانشکده الهیات تهران / 366

دانشکده پزشکی دانشگاه کابل / 538

دانشکده تربیت معلم دانشگاه کلمبیا / 538، 539

دانشکده تربیت معلم کابل / 539، 540

دانشکده جنگ فرانسه / 387

دانشکده حقوق دانشگاه تهران / 293

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل /

538

ص: 837

دانشکده علوم / 9، 29، 511

دانشکده فنی آریامهر (صنعتی شریف) / 108،

143، 202، 203

دانشکده فنی دانشگاه تهران / 100، 382، 385

دانشکده کشاورزی / 9، 539

دانشکده مراسلات / 510

دانشکده مهندسی دانشگاه کابل / 511

دانشکده نظام / 53، 387

دانشگاه آریزونا / 540

دانشگاه آمریکایی بیروت / 384، 511، 539،

540، 548

دانشگاه آنکارا / 756

دانشگاه ایالت آیوا / 538

دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا / 562

دانشگاه ایندیانا / 562

دانشگاه پاریس / 53، 169، 291، 293، 387

دانشگاه پرنیستون / 463

دانشگاه پیترزبورگ / 539

دانشگاه تربیت معلم / 84

دانشگاه تهران / 1، 4، 5، 8، 14، 15، 16، 17، 23،

24، 29، 32، 39، 57، 62، 65، 79، 86، 89، 92،

93، 100، 102، 108، 139، 141، 147، 148،

159، 161، 192، 193، 214، 293، 295، 304،

309، 347، 349، 373، 385، 386، 387، 430،

443، 453، 792، 810

دانشگاه جندی شاپور / 372

دانشگاه جورج تاون / 281، 463

دانشگاه جورج واشنگتن / 465، 466، 539،

560

دانشگاه دیتون / 100

دانشگاه سوربن / 62، 89

دانشگاه علوم امور بین المللی و دیپلماسی جان

هاپکینز / 315

دانشگاه فرح پهلوی / 277، 349

دانشگاه فنی برلین / 796

دانشگاه قندهار / 561

دانشگاه کابل / 510، 511، 538، 539، 540،

560، 561

دانشگاه کالیفرنیای جنوبی / 197

دانشگاه کلمبیا / 349، 511، 538، 643

دانشگاه کمبریج / 1، 16، 32

دانشگاه گلاسکو / 385

دانشگاه لندن / 539

دانشگاه مشهد / 330

دانشگاه ملی / 201، 206، 234، 278، 446

دانشگاه موصل / 698

دانشگاه میشیگان / 562

دانشگاه وایومینگ / 539

دانشگاه ویرجینیای غربی / 511، 539

دانشگاه ویسکونسین آمریکا / 643

دانش، محمداسماعیل / 511، 539، 558، 580،

651

دانشیان، غلام یحیی / 156

دانمارک / 693، 694، 695

داودخان / 484، 485، 487، 488، 497، 498،

499، 500، 501، 502، 503، 504، 505، 509،

510، 512، 515، 517، 560، 639، 671، 687

داودی، منوچهر / 401، 403، 408، 557

دباگین / 84

دبیرخانه فدراسیون اتحادیه های جهانی در وین /

160

دبیرستان فیروز بهرام / 1

دتوکویل، الکسیس / 47

دراگسلاوپزیک / 664

دربند / 36

درخشانی (تیمسار) / 26

درخشش، محمد / 261، 262، 285، 286، 297،

318، 319، 332، 333، 340، 341، 348، 406،

ص: 838

407، 408

دروس / 105، 110، 396

دروینسکی / 526، 548

دره پنج شیر / 620

دره هیرمند / 665

دریای خزر / 20، 183، 258، 399، 815، 816

دزفول / 64، 66، 68، 373

دزلی، قاضی خاقان / 22

دسایی، موراجی (نخست وزیر وقت هند) / 632

دستغیب / 364

دستن، ژیسکار / 239، 267

دسکی، محمد / 722، 777

دفاتر OSCO / 324

دفتر اطلاعات شوروی / 161

دفتر اطلاعات وزارت دفاع (آمریکا) / 785،

789، 814

دفتر حفظ منافع آمریکا در بغداد / 787

دفتر شهبانو / 242

دفتر مخصوص شاه / 44

دفتر منافع آمریکا در ناتو / 171

دفتر وابسته دفاعی / 472، 509، 521، 566،

638

دفتر وابسته دفاعی ایالات متحده تهران / 393

دلیلی، نور محمد / 540

دمشق / 731، 745، 749

دمکراسی در آمریکا (کتاب) / 47

دمیرل، سلیمان / 756

دوپانت، جاکو / 624

دوره آموزش داگلاس / 692

دوریل / 12

دوگر سورن، مانگالین / 505

دوگل / 403

دولتشاهی، امیر / 316

دولت موقت ایران / 774، 786، 787، 788،

794، 795، 796، 797، 798، 801، 802، 806،

807، 810، 812، 813، 817

دها (سناتور) / 212

دهش، سیاوش / 357

دهقان، احمد / 63

دهقانی تفتی، حسن / 817

دهکده افجه / 108

دهکده بارزان / 732

دهکده پچاراگان (پکتیا) / 537

دهلی نو / 384، 522، 660، 671، 693، 694،

695، 696، 700، 701، 703، 705، 706، 707

دیاربکر / 756

دیسدرن / 522، 523

دیوان عالی کشور / 61، 165، 211، 451

دیویدسون، ران / 635

ر

رئیس زاده، صادق (دکتر) / 318

رائین، پرویز / 49، 241، 242

راتبزاده، آناهیتا / 509، 511

رادیو اسمر / 615، 616، 626

رادیو افغانستان / 651

رادیو باکو / 157، 712، 751

رادیو بیزیم / 783، 784

رادیو پکن / 642

رادیو صدای آمریکا / 281، 364، 436، 437،

441، 424، 464، 585، 586، 605، 606، 642،

663، 808

رادیو مسکو / 157، 581، 582، 583

رادیو و تلویزیون ملی ایران / 31، 212، 276،

323، 340، 349، 370، 371، 383، 388، 437،

477، 511، 539، 601، 712، 713، 751، 776،

783، 808

راسخ افشار، علی (دکتر) / 478، 479

ص: 839

راسیاس، چارلز ان. / 12، 39

راضی، حسین / 9

رامج پور / 24

رامهرمز / 64

رانا / 688

رانگون (پایتخت برمه) / 689

راویندا ناتان / 17

رایی، محمد (سرهنگ) / 511

ربانی، برهان الدین / 680

رجالی، محمدعلی / 36

رجوی، کاظم / 424، 445

رجوی، مسعود / 176

رحیم، فاضل رحیم / 538

رحیمیان، غلامحسین / 84، 85

رحیمی (ژنرال) / 7، 388، 446

رحیمی، غلام محمد / 540

رزان / 333

رزقی / 84

رزم آرا، علی (ژنرال) / 62، 63، 80، 90، 93، 94،

156، 157

رزم آرا، منوچهر / 332، 386

رزمی (سرلشکر) / 114

رزن، باری / 454

رساله مکافی / 463

رستوران ال چیکو / 100

رستوران تیفانی / 49، 202

رستوران چت نیک / 46، 232

رستوران ساندیز / 36

رسول اکرم (ص) / 711

رسول، مولمان / 717

رسولی، عبدالکافی (مهندس) / 540

رشیدیان / 83

رضائیه (ارومیه) / 26، 361، 363، 776

رضاخان / 10، 154، 155، 179، 285، 327،

467، 721، 735

رضایی، سیاوش / 84

رضایی، علی / 227

رضوانی / 283، 335

رضوی، تقی (دکتر) / 161، 162

رفیع زاده / 85، 87

رم / 501، 536، 644، 691، 692

روحانی، شهریار / 428، 431

روحانی، صادق (آیت اللّه) / 543

رود تیگریس / 731

رودخانه هیرمند / 504

روزنامه آتش / 269

روزنامه آزادی / 477

روزنامه آیندگان / 49، 458، 476

روزنامه اطلاعات / 268، 340، 358، 416،

476، 798

روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز / 817

روزنامه بامداد / 61، 133، 134، 476

روزنامه بوستون گلوب / 273

روزنامه پراودا / 166، 168، 377، 555، 583،

631، 634، 783

روزنامه پیک امروز / 159

روزنامه تهران تایمز / 61، 454، 477، 633،

794، 802، 812، 813، 817

روزنامه تهران ژورنال / 1

روزنامه جبهه آزادی / 476

روزنامه جمهوری اسلامی / 810، 813

روزنامه جنبش / 476

روزنامه خلق مسلمان / 476

روزنامه رستاخیز / 358

روزنامه ریاتازا / 753

روزنامه شاهد / 63، 73، 80، 81، 90، 92، 94

روزنامه شهاب / 438

روزنامه فاینشنال تایمز / 228

ص: 840

روزنامه کابل تایمز / 558

روزنامه کریستین ساینس مانیتور / 150

روزنامه کیهان / 10، 51، 83، 340، 346، 358،

476، 788، 797، 806

روزنامه کیهان بین المللی / 346، 774

روزنامه کیهان فرهنگی / 386

روزنامه مرد امروز / 63

روزنامه مردم / 155، 157، 164، 174

روزنامه نیویورک تایمز / 644

روزنامه واشنگتن پست / 124، 587

روزنامه ورادتنوند / 163

روسیه / 57، 87، 92، 154، 159، 161، 181،

200، 280، 405، 417، 437، 486، 489، 492،

506، 508، 528، 531، 532، 542، 543، 544،

545، 548، 550، 555، 566، 567، 570، 571،

589، 594، 613، 624، 625، 640، 652، 655،

660، 670، 676، 681، 682، 684، 687، 704،

707، 712، 714، 716، 729، 731، 735، 738

رومانی / 10، 722، 726

روندم، فرناندو / 35، 38، 39

رهبر اتحاد مسلمانان جنگجو / 654

ریاحی، محمدامین (دکتر) / 331، 332، 350،

386

ریاض / 697

ریتان (RAYTHEON) / 434

ریچاردسون، مایکل / 255، 765

ریچاردونه / 672

ریوتر، دیوید / 777

ز ژ

زارای، صالح محمد (دکتر) / 510، 539

زاهدان / 76، 77، 90، 93، 730

زاهدی، اردشیر / 92، 213، 238، 244، 307،

310، 311، 321، 324، 325، 347، 351، 468، 810

زاهدی، علی / 343

زاهدی، فضل اللّه (ژنرال) / 73، 76، 77، 78، 80،

90، 92، 93، 94، 313، 405، 458

زایی، محمد / 512

زرمتی، گل حسن (سرهنگ) / 705

زنجان / 789

زنجانی / 199

زنجانی، رضا / 99

زنجانی (ژاندارم) / 343

زنجانی (مهندس) / 156

زندان اوین / 27، 329

زندان پل چرخی / 552، 563، 565، 579

زندان قصر / 27، 207، 223، 451

زندان نظامی جمشیدآباد تهران / 261

زند، فریدون / 410، 411

زهتاب فرد، رحیم / 211، 226، 333

زهرایی، بابک / 131، 132، 133، 178

زهری، علی / 77، 81

زیباکلام / 813

زیری، صالح محمد / 538، 598

زینونف / 154

ژاپن / 1، 17، 460، 560، 580، 656

ژنو / 140، 192، 445، 635، 646، 647، 764،

769، 771، 800

س

ساربلند، آروبی / 626

ساری / 50

سازمان آزادیبخش فلسطین (الفتح) / 145، 147،

181، 698

سازمان ارتباطات بین المللی آمریکا (USICA)/

236، 243، 330، 436، 554، 562، 662، 663،

667، 693، 669

سازمان انرژی اتمی ایران / 389

ص: 841

سازمان برنامه / 385

سازمان بین المللی ارتباطات / 281

سازمان پاسداران آزادی / 85

سازمان جوانان حزب توده / 137، 164

سازمان خبر رادیوهای بیگانه تل آویو / 808

سازمان خبری کاورشم / 808

سازمان خبری (لندن) / 808

سازمان خبری نیکوزیا / 808

سازمان خبری واشنگتن / 808

سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد /

40، 43، 44

سازمان دانش آموزان دبیرستانهای تهران / 157

سازمان دانشجویان دانشگاه تهران / 157

سازمان دانشجویان مسلمان دانشگاه شریف / 810

سازمان دهقانان / 157، 159

سازمان زنان / 157، 158

سازمان عفو بین المللی / 206

سازمان فرهنگی آشوریهای ایران / 159

سازمان فرهنگی ارمنیهای ایران / 159

سازمان فرهنگی کردهای ایران / 159

سازمان مجاهدین اسلامی / 443

سازمان مجاهدین خلق / 136، 137، 138، 139،

140، 141، 142، 143، 144، 145، 146، 150،

152، 176، 180، 181، 182، 425، 471

سازمان مخفی رومانی / 722

سازمان مرکزی اطلاعات جاسوسی (CIA)/ 72،

89، 103، 176، 178، 261، 263، 278، 290،

297، 309، 331، 381، 570، 711، 712، 713،

714، 716، 717، 718، 720، 721، 724، 726،

736، 740، 741، 796

سازمان مرکزی تکش / 164

سازمان ملل متحد / 1، 14، 40، 41، 44، 90،

198، 258، 353، 371، 382، 385، 445، 495،

501، 502، 503، 516، 523، 537، 540، 545،

546، 559، 560، 564، 573، 634، 635، 636،

645، 646، 647، 680، 713، 768، 769، 770،

771، 782، 800

سازمان هواپیمایی کشوری و توریسم / 525

ساسونتسی داویت (سازمان تربیت بدنی جوانان) /

163

ساعد وزیری، منوچهر / 226، 333

سافرونچک، واسیلی استفانویچ / 489، 490،

491، 493، 545، 546، 548، 549، 550، 551،

552، 557، 571، 573، 574، 575، 576، 577،

579، 588، 589، 590، 636، 658، 659، 685،

686

سامی، کاظم (دکتر) / 9، 817

ساندرز / 664، 665، 667، 670

ساندی ابزرور لندن / 10

ساواک (سازمان امنیت و اطلاعات کشور) / 3، 5،

6، 7، 8، 9، 10، 11، 15، 18، 21، 22، 27، 28،

31، 32، 45، 46، 51، 83، 85، 88، 92، 93، 94،

100، 104، 107، 114، 115، 123، 138، 139،

141، 144، 145، 166، 183، 185، 202، 205،

208، 209، 212، 213، 214، 215، 216، 217،

220، 224، 225، 226، 242، 251، 260، 268،

269، 279، 290، 306، 312، 317، 326، 327،

331، 332، 340، 349، 355، 371، 375، 381،

382، 383، 390، 394، 402، 414، 427

سبزوالسولی (ده) / 680

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی / 813

سپهبدی، عیسی (دکتر) / 64، 65، 66، 67، 68،

69

سپهر / 340

سپیرس / 803

ستاد مرکزی نیروی هوایی در رامشتین / 808

ستین، حکمت / 747، 756، 757

سحابی، عزت اللّه / 816

ص: 842

سحابی، یداللّه / 102، 104، 105، 110، 124،

183، 235، 248، 253، 254، 361، 378

سردشت / 794، 801، 806، 810

سرسام، عبدالاحد / 538

سرشار، حسین / 9

سرمد، مرتضی / 165

سروریان / 163

سروری، پرویز (دکتر) / 278

سروری، محمد / 278، 279، 280، 318

سعیدیان / 84

سعیدی (سناتور) / 47

سفارت آمریکا (آنکارا) / 672، 682، 722،

761، 803

سفارت آمریکا (اسلام آباد) / 535، 542، 599،

659، 687

سفارت آمریکا (بخارست) / 166

سفارت آمریکا (تریپولی) / 596

سفارت آمریکا (تهران) / اکثر صفحات

سفارت آمریکا (جده) / 678

سفارت آمریکا در کابل / 497، 508، 502، 512،

515، 518، 520، 522، 526، 528، 531، 537،

541، 542، 546، 548، 550، 552، 553، 556،

557، 558، 559، 561، 563، 568، 570، 576،

580، 583، 585، 587، 588، 590، 592، 595،

596، 597، 600، 605، 614، 618، 624، 627،

627، 629، 635، 636، 637، 642، 648، 651،

655، 657، 658، 661، 663، 664، 667، 668،

670، 673، 675، 677، 680، 684، 685

سفارت آمریکا (دهلی نو) / 660

سفارت آمریکا (عمان) / 698

سفارت آمریکا (لندن) / 255، 457

سفارت آمریکا (مسکو) / 166، 170، 175،

543، 545، 614، 618، 624، 639، 646، 679

سفارت آمریکا (نیکوزیا) / 170

سفارت اسرائیل / 146، 183

سفارت اسرائیل (بادگوسبرگ) / 722

سفارت افغانستان (رم) / 497

سفارت ترکیه / 17

سفارت روسیه / 699

سفارت شوروی / 163

سفارت کانادا (افغانستان) / 524

سقز / 775، 788، 789، 802، 812

سلطانی، خیرمحمد / 539

سلماس / 806

سلم، حسین / 614، 615

سلیمان، علی / 722، 768، 769، 770، 771

سلیمانیه / 722، 731، 733، 735، 743، 744،

746، 804

سماک، عبداللّه / 130

سماکیس، لاری / 200

سمیعی / 199، 311، 332

سمیعی، احمد / 278

سمیعی، عباس / 9

سنت مارتین / 719

سنجاب / 361، 381

سنجابی (خانم) / 259، 294

سنجابی، کریم / 3، 115، 165، 177، 198، 199،

207، 213، 215، 216، 217، 222، 223، 256،

259، 260، 261، 263، 264، 265، 266، 269،

275، 289، 292، 293، 294، 307، 311، 319،

321، 324، 328، 329، 339، 346، 359، 360،

361، 362، 363، 373، 380، 381، 389، 390،

391، 396، 411، 412، 413، 428، 452، 468،

475، 476

سن، داوید / 646، 647

سنندج / 184، 725، 731، 739، 774، 775،

776، 777، 788، 789، 791، 792، 798، 806،

812، 816

ص: 843

سنندجی، علیرضا (ولی خان) / 806

سوئد / 140، 398

سوئیس / 57، 230، 441، 500، 514

سوئیس ار (شرکت هواپیمایی سوئیس) / 371

سوئیفت، الیزابت آن. / 130، 132، 133، 134،

461، 462، 467، 469، 470

سوارکی / 381

سوختا (بخش) / 680

سوخی / 501

سودوم و گومور (داستان) / 212

سورانی، محمد عثمان (دکتر) / 790

سوربن / 79

سورنسن / 445

سوریه / 145، 146، 371، 645، 716، 728،

729، 730، 731، 735، 738، 745، 746، 749،

750، 752، 753، 755، 758، 760، 779، 780،

783، 790، 796

سولارز / 241، 242، 243

سولیوان، ویلیام اچ. / 33، 94، 118، 122، 124،

125، 166، 170، 181، 231، 236، 243، 247،

259، 260، 262، 273، 274، 276، 280، 284،

286، 311، 312، 326، 328، 333، 335، 341،

344، 348، 349، 350، 352، 354، 370، 376،

380، 387، 391، 401، 410، 411، 413، 415،

416، 417، 428، 431، 432، 435، 438، 526،

533، 769، 771، 774، 775، 776، 777

سوما، محمد / 511، 553، 561

سوما، محمود (پرفسور) / 511، 539، 553،

558، 561

سون، دیوید / 635

سویرل، اس. جی. / 691

سهیبی، غلام محمد (دکتر) / 539

سیاتل / 132

سیاهکل / 149، 150

سیحون / 639

سید جوادی، علی اصغر / 29، 213، 223، 242،

248، 342، 375، 398، 415، 416، 425، 452،

471، 476

سیف قاضی، محمد حسین / 719

سیگما / 759

سیماکیس، اللهیار / 19، 40، 41، 43، 44، 46،

47، 48، 49

سیماکیس، لاری / 15، 19، 39، 40، 41، 43،

44، 45، 46، 47، 48، 49

سیمون (سناتور) / 259

سینگ، اس. ک. / 524، 525، 671

ش

شاپوریان، علی / 358

شافر (سرهنگ) / 50

شافعی / 511

شاکر / 810، 817

شاکویت (سازمان جوانان) / 163

شاملو (سرهنگ) / 718

شاناهان، ویلیام / 465، 466

شانسی، علیجان / 9

شانه چی / 25

شاهقلی، منوچهر (دکتر) / 211، 398، 399، 400

شاه محمد دوست / 538، 572، 585، 632، 662،

666، 668، 669، 670

شاه (محمدرضا پهلوی) / 5، 8، 12، 15، 17، 23،

28، 29، 32، 33، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41،

42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52،

53، 55، 57، 63، 69، 74، 75، 76، 77، 78، 79،

80، 81، 85، 86، 87، 89، 90، 92، 93، 94، 95،

99، 101، 102، 103، 104، 105، 106، 107،

110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117،

118، 119، 120، 121، 122، 123، 124، 125،

ص: 844

126، 127، 128، 129، 136، 137، 138، 142،

143، 144، 151، 152، 154، 155، 157، 166،

167، 168، 169، 171، 173، 178، 179، 180،

182، 183، 184، 185، 186، 189، 190، 191،

192، 196، 197، 199، 200، 204، 205، 206،

207، 208، 209، 210، 212، 214، 215، 216،

217، 218، 219، 220، 222، 224، 225، 226،

227، 228، 229، 230، 231، 232، 233، 234،

235، 236، 237، 238، 239، 240، 241، 242،

243، 244، 245، 246، 249، 250، 251، 252،

253، 254، 256، 257، 258، 259، 261، 262،

263، 264، 265، 266، 267، 268، 269، 270،

273، 274، 275، 276، 277، 278، 279، 280،

281، 282، 283، 284، 285، 286، 287، 288،

289، 290، 291، 292، 293، 294، 295، 296،

297، 298، 300، 301، 302، 303، 304، 305،

306، 307، 308، 309، 310، 311، 312، 313،

314، 315، 316، 317، 318، 319، 321، 322،

323، 324، 325، 326، 327، 328، 329، 330،

331، 333، 334، 335، 339، 340، 341، 342،

344، 345، 346، 347، 348، 349، 351، 352

شاه محمدظاهر / 497

شاه ولی (آله کوزای ALEKOZAI) / 497، 506،

507، 510، 524، 540، 598، 605، 606، 607،

665، 666، 667، 669، 683، 686، 688

شایان، رضا / 9، 360

شبستری / 155، 156

شبستری زاده / 214

شبکه عدالت خلق / 363

شجاع / 9

شجونی، جعفر / 107

شرکت آمرادا هس - Hess) (Amerada / 56

شرکت ایران کالیفرنیا / 50

شرکت ترخیص کالای پان امریکن (انتفاعی) / 347

شرکت حمل و نقل دولت ایران (بهرینگ) / 434

شرکت خدماتی کشاورزی و تکنیکی بوکرز

(انگلستان) / 51

شرکت شیلات ایران / 816

شرکت مرکز تجاری آمریکای لاتین / 347

شرکت ملی نفت ایران / 24، 34، 55، 56، 57، 58،

59، 60، 61، 72، 73، 79، 213، 239، 258،

305، 306، 311، 324، 331، 346، 380، 381،

385

شرکت مهندسی خدمات ایران زمین / 196

شرکت نفت ایران و انگلیس / 72

شرکت هلیکوپترسازی ایران (بل) / 429، 434

شرکت هواپیماسازی داگلاس / 690

شرکت هواپیمایی سابنا / 371

شرکت هواپیمایی فنلاند / 371

شرکت هوایی چک / 371

شرمن، ریک / 541، 542، 654

شری، 456

شریعتمداری، حسن (مهندس) / 235

شریعتمداری، سیدکاظم (آیت اللّه) / 26، 27، 61،

107، 112، 113، 120، 128، 176، 190، 192،

193، 194، 195، 196، 207، 208، 209، 210،

212، 213، 214، 216، 218، 219، 220، 221،

223، 224، 225، 226، 230، 233، 234، 235،

237، 240، 242، 245، 247، 248، 249، 250،

252، 253، 256، 257، 260، 264، 275، 277،

279، 280، 281، 283، 284، 294، 297، 298،

300، 323، 324، 325، 351، 353، 354، 364،

365، 366، 367، 368، 369، 370، 378، 379،

382، 383، 387، 390، 391، 392، 393، 395،

399، 422، 423، 424، 425، 426، 428، 438،

439، 442، 447، 449، 451، 452، 457، 458،

470، 471، 472، 476، 479، 715، 794، 797،

799، 816

ص: 845

شریعتی، علی (دکتر) / 21، 22، 25، 27، 128،

129، 475 / 476

شریف امامی، جعفر / 38، 52، 85، 99، 121،

122، 217، 231، 233، 234، 235، 236، 237،

240، 242، 244، 246، 247، 248، 250، 253،

261، 262، 274، 275، 283، 286، 294، 296،

319، 340، 349، 380، 399، 400، 409، 467

شط العرب / 737

شفقت، جعفر / 354، 355، 356، 387

شکرایی (دکتر) / 226

شکری / 84، 85

شکیبا / 770، 807، 812

شل، ال. دبلیو / 690، 695، 696

شل، باربارا / 200، 232

شلنبرگر، جک اچ / 264، 265، 281، 440، 454

شمس، علی / 161

شمیران / 4، 162، 223، 248، 300

شنئوتدی (نیویورک) / 692

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل / 169

شورای امنیت ملی / 382

شورای انقلاب اسلامی / 183، 353، 363، 364،

373، 377، 379، 383، 389، 392، 411، 412

شورای انقلابی و اسلامی افغانستان / 508، 541

شورای سلطنت / 74، 126، 127، 226، 252،

256، 259، 275، 280، 282، 283، 284، 285،

286، 289، 307، 308، 310، 311، 312، 313،

317، 318، 319، 322، 335، 339، 340، 345،

346، 353، 362، 363، 373، 376، 378، 379،

382، 388، 390، 391، 392، 414

شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی / 172

شورای مرکزی اتحادیه بازرگانان / 169

شوروی / 12، 26، 41، 42، 43، 49، 67، 80،

92، 116، 117، 118، 119، 137، 154، 155،

156، 159، 161، 162، 163، 166، 167، 168،

170، 171، 172، 173، 174، 175، 183، 215،

277، 302، 340، 354، 359، 360، 361، 367،

377، 384، 402، 406، 411، 440، 445، 449،

477، 483، 484، 485، 486، 487، 488، 489،

490، 491، 492، 493، 494، 496، 498، 499،

501، 502، 503، 504، 505، 507، 508، 513،

514، 515، 516، 520، 521، 522، 523، 524،

527، 529، 530، 531، 532، 533، 534، 535،

536، 537، 538، 539، 540، 543، 544، 545،

546، 547، 548، 550، 551، 552، 554، 555،

556، 559، 561، 562، 564، 565، 566، 567،

569، 570، 571، 572، 573، 574، 575، 576،

577، 578، 579، 580، 581، 582، 583، 584،

588، 589، 590، 591، 592، 594، 596، 598،

601، 607، 608، 609، 610، 611، 612، 613،

614، 615، 616، 617، 618، 619، 621، 622،

623، 624، 625، 628، 629، 630، 631، 632،

633، 634، 636، 637، 638، 639، 640، 641،

642، 644، 645، 646، 648، 650، 652، 653،

657، 658، 659، 660، 661، 664، 666، 672،

673، 674، 675، 677، 678، 679، 681، 682،

683، 685، 686، 687، 688، 692، 693، 694،

696، 697، 700، 701، 702، 703، 705، 708،

712، 714، 716، 719، 720، 721، 723، 724،

725، 728، 729، 730، 731، 732، 734، 735،

736، 738، 749، 750، 751، 752، 753، 754،

756، 758، 779، 780، 782، 783، 784، 793،

795

شوسیائو، هرمان (دکتر) / 489، 490، 491،

492، 557، 568، 569، 576، 577، 578، 579،

580، 581، 588، 589، 590، 614، 627، 684،

685

شوشتر / 64

شوفان، چای / 504

ص: 846

شهابپور، فیروز / 156

شهباز، کورش / 74

شهبازی، هوشنگ / 313

شهرابی، عبدالحکیم / 510

شهرادی، حمید / 130

شهرام، محمدتقی / 143

شهرایی جوزجانی، عبدالحکیم / 539، 597،

580

شهرایی، صاحب جان / 539

شهرری / 210

شهرستانی، جواد / 278

شهریار، حمید / 130

شهریاری / 84

شهشهانی (ژنرال) / 470، 816

شهنواز / 536، 688، 689

شیبانی / 456

شیخ الاسلام زاده / 400

شیخ الاسلام، مهدی / 792

شیخ محمود / 735

شیراز / 114، 192، 238، 265، 274، 276،

286، 287، 314، 322، 323، 333، 364، 464،

730

شیروان / 315، 358، 383

شیفر (سرهنگ) / 785، 789

شیکاگو، 511

ص

صالح، اللهیار / 3، 38، 66، 278

صالح، جون اچ. / 100

صباغیان، هاشم (مهندس) / 114، 324، 470،

471، 794، 796، 797، 802، 810، 815

صحرایی، صاحب جان / 598

صدام حسین / 715، 716، 718، 737، 743،

744، 752، 761، 805، 807، 808

صدر، رضا / 467، 817

صدر سید جوادی، احمد / 342

صدر، قاضی / 719

صدر، کشاورز / 2، 3

صدری، شمس / 65

صدیقی، غلامحسین / 275، 316، 317، 320،

321، 322، 325، 346، 360، 402

صفاری، رحیم سیف / 349، 407

صفا، منوچهر / 4، 7

صفری (ژنرال) / 212

صلیب سرخ بین المللی / 27، 206، 450، 451،

761، 762

صمیمی، علی / 332

صمیمی، لطفعلی / 385

صنعت نفت ایران / 479

ض

ضیا (ژنرال) / 613، 617، 666، 700

ضیایی (برادران) / 274، 275

ضیایی، علی / 330

ضیایی، مخدره / 330

ط ظ

طالبانی، جلال (حسام الدین) / 186، 717، 721،

722، 723، 732، 733، 736، 741، 742، 744،

745، 746، 749، 750، 751، 752، 757، 758،

770، 771، 778، 779، 780، 781، 783، 796

طالقانی، سیدمحمود / 129، 150، 283، 290،

300، 304، 335، 373، 388، 390، 396، 404،

439، 449، 452، 472، 725، 741، 775، 776،

777، 795، 797، 798، 816

طاهرزاده (دکتر) / 433، 434

طباطبائی، سید جواد / 84

طباطبائی، سید ضیاء / 92، 154

ص: 847

طباطبایی، صادق / 151، 437، 476، 810

طباطبایی، عبدالحسین / 226

طبری، احسان / 156

طبیبی، دنیا / 560

طبیبی، عبدالحکیم (دکتر) / 559، 560

طبیبی، عبداللّه / 560

طبیبی، نجیب اللّه / 560

طبیبی، نجیبه / 530

طوفانیان / 327، 339، 433

ظاهرشاه / 484، 487، 488، 489، 491، 500،

501، 502، 536، 560، 576، 644، 645، 654،

655، 697

ظلی / 380، 381، 403

ع

عبدالسلام عارف / 780

عارفی، غفور (دکتر) / 562

عالمیار، محمد صدیق (مهندس) / 540، 597

عالی نصبی (نسبی) / 408، 409

عباسی / 218، 249، 250

عبدالرحمن سامی / 746

عبدالرحمن، محمد محمود / 746

عبدالقادر (سرهنگ) / 509، 650، 687

عبدالقدوس گورباندی / 511، 538

عبدالکریم قاسم / 736، 780، 782

عبداللّه، وحید / 503، 505

عبدالولی (ژنرال) / 497، 536، 644، 691، 697

عبدونفعی (روحانی) / 691

عبقری، محمد اکرم / 539

عبیدالشیشکلی / 749

عبیداللّه / 757

عدن / 535

عراق / 116، 117، 118، 119، 139، 140،

141، 145، 146، 154، 171، 185، 186، 193،

204، 220، 231، 236، 295، 304، 359، 360،

361، 475، 505، 535، 645، 698، 712، 713،

714، 715، 716، 717، 718، 719، 721، 722،

723، 724، 726، 728، 729، 730، 731، 732،

733، 734، 735، 736، 737، 738، 739، 740،

741، 742، 743، 744، 745، 746، 747، 749،

750، 751، 752، 754، 755، 756، 757، 758،

760، 761، 762، 763، 764، 765، 766، 767،

768، 769، 770، 771، 772، 777، 778، 779،

780، 781، 782، 783، 784، 788، 790، 794،

795، 801، 803، 804، 805، 806، 807، 808،

810، 813، 816، 817

عربستان سعودی / 48، 154، 179، 493، 494،

495، 516، 535، 541، 555، 617، 636، 645،

678، 697، 698، 702، 716، 752

عزری، مئیر / 721، 759، 760

عزیز، محمد / 649

عصمت (سرگرد) / 691

عظیمی حسینی، رضا / 56، 57، 60

عقالی زاده، عباس / 4، 7

عقیلی، (مهندس) / 84

علامیر، جواد / 459

علم، امیراسداللّه / 16، 45، 49، 77، 93، 209،

261، 297، 307، 312، 358

علم، امیر شوکت الملک / 312

علمیه (سرهنگ) / 7

علوی / 218

علی آبادی (استاد) / 84

علیزاده (دکتر) / 474، 479

علیمرد، امین / 447

عمان / 139، 377، 535

عمواوغلی، حیدرخان / 154

ص: 848

غ

غائله کردستان / 714

غازی، سلطان محمود / 525، 526

غزنی (شهر)، 620، 655

غفاری / 161

غفاری (سرهنگ) / 7

غفوری، حسن (دکتر) / 278

غنا / 573

ف

فاتح، مصطفی / 155

فاجعه سینمای آبادان / 114

فارس / 164

فاطمی، سعید / 478، 479

فداییان اسلام / 99، 181، 448

فدراسیون اتحادیه های صنفی کارگران ایران / 65

فدراسیون جهانی اتحادیه های بازرگانی

(WFTU) / 169

فدراسیون مرکزی اتحادیه های صنفی کارگران و

دهقانان ایران / 65

فرانسه / 47، 53، 54، 57، 59، 62، 66، 74، 75،

81، 87، 91، 120، 150، 168، 169، 196،

198، 228، 232، 239، 245، 248، 267، 274،

292، 293، 294، 295، 296، 322، 339، 340،

359، 368، 371، 385، 386، 387، 399، 412،

430، 443، 500، 501، 540، 557، 560، 562،

598، 612، 624، 628، 713، 723، 749، 758،

768

فرانکفورت / 541، 691، 692

فراهانی، علی / 81، 84، 85

فرای، هیلیر / 686

فردوز (فردوس)، شهاب / 325

فردوست، حسین (تیمسار) / 6، 208، 212، 214،

220، 225، 226، 347، 416، 417

فرشچی، علی / 209، 219

فرمانفرماییان، خداداد / 5، 16

فرمز / 1

فرودگاه بین المللی مهرآباد / 395، 396

فرودگاه نظامی بین المللی کابل، 701

فروغی، محمود / 155، 431، 467، 468

فروهر، داریوش / 3، 4، 7، 17، 21، 112، 115،

177، 198، 199، 207، 213، 223، 259، 289،

309، 360، 389، 396، 412، 475، 476، 478،

772، 813، 814، 816

فرهادپور، ناصرقلی / 209، 211

فرهنگ، منصور / 431

فریموند، ژاک / 445

فزونی، (دکتر) / 451، 452

فضایلی / 333

فضل حق / 539

فقیر، فقیر محمد / 539

فلاتین / 566، 563، 576، 585

فلاحی، غلام / 462

فلاحی، غلام عباس / 131، 132

فلاحی، فاطمه / 130، 131، 132، 133

فلاحی، ولی اللّه (سرتیپ) / 132، 133، 461،

802، 811، 812، 813

فلستیسن / 557

فلسفی، خلیل (دکتر) / 35، 36

فلسفی، محمدتقی / 182، 211، 220، 226

فلول، عبدالرزاق (دکتر) / 562

فنلاند / 371، 398، 505

فورست، فرانز / 759

فولبرایت / 464

فیروزآباد / 191، 192

فیروز، شاهرخ / 13

فیروز، مریم / 161، 162

فینچ، سی. سی. / 64، 65، 67، 68، 69

ص: 849

ق

قاسم، عبدالکریم / 742، 780

قاسملو، النا / 723

قاسملو، عبدالرحمن / 178، 722، 723، 724،

741، 742، 750، 758، 772، 788، 813، 814،

815

قاسمی، ابوالفضل / 360

قاسمی (دکتر) / 81

قاضی، ابوالفضل (دکتر) / 278

قاضی، رحیم سیف / 719، 720

قاضی، علی / 720

قاضی محمد / 719، 720، 735، 736

قاضی، محمود / 719

قانون کاپیتولاسیون / 37

قانی، سیروس / 5

قبایل نینوا / 730

قبرس / 757

قبرستان مسگرآباد / 120

قبیله باردینگی / 722

قبیله حمدان / 735

قبیله شیکاک / 735

قدری (سرگرد) / 691

قدسی / 65

قدوس خان / 691

قدوسی / 133، 134

قدوسی، علی (آیت اللّه) / 61

قدیمی، ولی اللّه / 84

قرارداد الجزیره / 716، 737، 743، 752، 758،

778

قرارداد دوراند / 484

قرارداد گندمک / 484

قرارداد نفت گلشائیان / 62

قرارگاه سیا / 690

قرارگاه نظامی جلدیان / 794

قرباندی، عبدالقدوس / 580

قرنی، محمدولی (سپهبد) / 183، 184

قره باغی، 340، 346، 392، 396، 409، 425،

447

قریشی، احمد / 241

قزلباش، عزیز / 65

قزوین / 33، 329، 334، 342، 343، 344، 356،

378، 789

قشقایی، اسماعیل خان (صولت الدوله) / 191

قشقایی، خسرو / 191، 192، 328، 724

قشقایی، محمد حسین خان / 192، 327، 328

قشقایی، ملک منصور خان / 192، 312

قشقایی، ناصرخان / 192، 314

قشقایی، هومن خان / 328

قصر ارگ / 682، 683

قصر دارالامان / 699

قطب زاده، صادق / 128، 183، 361، 364،

367، 391، 427، 475، 477

قطب، عبدالعزیز / 211

قطبی، رضا / 212

قطعنامه جاویتس / 444

قلهک / 129، 444

قلی اوف / 155

قم / 34، 64، 114، 208، 237، 244، 283،

298، 450، 471، 541، 692، 799

قمی (آیت اللّه) / 300، 363

قنات آبادی، شمس الدین / 77

قناد، علی اصغر / 84، 85

قندهار / 500، 509، 510، 561، 633، 649،

653، 671، 691

قندهاری، شیخ محسن / 692

قندی، ناصر / 84

قوام السلطنه / 8، 156

قوانینی، محمدرضا / 84

ص: 850

قوچان / 383، 792

قیام هرات / 601

ک

کابل / 467، 487، 490، 497، 498، 499، 500،

502، 503، 504، 506، 508، 509، 510، 511،

512، 515، 516، 517، 518، 520، 521، 522،

524، 526، 527، 528، 529، 531، 532، 533،

534، 536، 537، 538، 539، 540، 541، 542،

543، 545، 546، 548، 550، 552، 553، 555،

556، 557، 558، 559، 560، 561، 563، 564،

565، 566، 568، 569، 570، 573، 574، 576،

578، 580، 581، 582، 583، 585، 587، 588،

589، 590، 591، 592، 595، 596، 597، 600،

601، 605، 608، 610، 611، 614، 615، 616،

617، 618، 620، 622، 624، 625، 626، 627،

628، 629، 630، 632، 633، 634، 635، 636،

637، 638، 639، 640، 642، 643، 644، 645،

647، 648، 649، 650، 651، 652، 653، 654،

655، 656، 657، 658، 661، 662، 663، 664،

666، 667، 668، 670، 671، 672، 673، 674،

675، 676، 677، 680، 684، 685، 686، 687،

688، 689، 690، 691، 692، 693، 694، 697،

699، 700، 701، 703، 704، 705، 706، 707،

708

کابل، کیو آر. / 695، 696

کاپس، مایکل / 498

کاپیتولاسیون / 33، 94

کاتاوازی، خیال محمد / 539، 597، 663، 668،

669

کاتماندو / 693، 696

کاتم، ریچارد (پرفسور) / 101، 106، 109، 128،

129، 289، 290، 463

کاخ ارگ (خانه خلق) / 649، 651

کاخ چهلستون / 701

کاخ ریاست جمهوری / 669

کاخ سعدآباد / 233

کاخ سفید / 260، 393، 523

کاراکاش، ه. / 163

کارامانلیس / 453

کاران، امیر / 65

کارتر، جیمی / 52، 53، 57، 95، 102، 103،

104، 106، 126، 198، 203، 205، 215، 216،

250، 263، 267، 269، 455، 485، 502، 503،

558

کارتر، هادینگ / 380

کارتی، مک (سناتور) / 513

کارلانیر / 46، 47

کارمل، ببرک / 487، 493، 508، 509، 510،

511، 512، 516، 530، 557، 579، 677

کارم، ویلیام / 74

کاریون، جی. ای. / 693، 695

کاسترو، فیدل / 168

کاسل، وی.ال. / 152

کاسیگین، آلکسی / 534

کاشانی / 66، 73، 77، 361

کاشانی، حاج علی اصغر / 329، 330

کاشانی، ماشاءاللّه / 185، 444

کاشفی، هلاکو / 229

کاظمی / 332، 402، 403

کاظمی، عزالدین / 401

کاظمی، محمدصادق / 213

کاظمی، منوچهر / 331، 385

کاظمی، ناصر / 84

کاکسال / 803

ک.ال. ام. (شرکت هواپیمایی هلند) / 371

کالج السمر / 1

کالج تربیت معلم / 511

ص: 851

کالج جنگ دریایی ایالات متحده / 395

کالج معلمان رضاییه / 296

کانادا / 140، 516، 522، 524، 578، 607،

608، 628، 631، 678، 679

کانون توحید / 114

کانون مهندسان / 99

کانون نویسندگان ایران / 28

کانون وکلا / 18، 28، 31، 32، 55، 56، 57، 58،

59، 129، 177، 221، 223، 224، 407 / 469

کانی / 250

کاووسیان، هما / 169

کایرو، آخیر ساها / 759

کایقان، ژانگ / 700

کپنهاک / 693، 695، 696

کتیرایی (مهندس) / 324

کراچی / 696، 700، 701، 706

کرافورد، فرانک / 85

کربلا / 193، 269، 298

کرج / 20، 64، 200، 327

کردستان / 134، 173، 174، 178، 179، 181،

184، 186، 340، 361، 462، 463، 470، 473،

474، 477، 479، 480، 711، 712، 713، 714،

715، 716، 717، 718، 719، 720، 721، 722،

723، 724، 725، 726، 728، 730، 731، 733،

734، 735، 738، 740، 741، 744، 747، 754،

758، 760، 763، 766، 772، 773، 774، 775،

776، 777، 778، 780، 782، 783، 784، 786،

787، 788، 789، 790، 791، 792، 794، 795،

796، 797، 798، 799، 801، 802، 804، 805،

806، 807، 808، 809، 810، 811، 812، 813،

817، 818

کردستان جنوبی / 735

کردستان عراق / 804

کردستانی شیخ الاسلام / 791، 792

کرکوک / 712، 733، 735، 743، 744

کرمان / 62، 70، 74، 75، 79، 80، 81، 83، 89،

90، 91، 92، 93، 95، 122، 141، 246، 303،

363، 364

کرمانشاه / 731، 732، 773، 798

کرمانی، شیخ حسین (حجت الاسلام) / 794

کرمانی، میرزا شهاب / 62، 89

کرملین / 533، 573

کروک، ک. ر. / 523، 607

کرون، ویلیام / 78

کریس / 164

کریستنسن / 165

کریستوفر / 453، 466، 627

کریما / 678

کریم، عبدالوحید / 503

کشتمن، سلطان علی / 509، 511

کلارک، رمزی / 465

کلاندستاین (رسانه گروهی شوروی) / 174

کلمبو / 568، 569، 693، 696

کلمبیا / 349، 509، 511، 538، 539، 643

کلمنت، کارل / 131، 250، 251، 252، 253،

254

کلوپ آمریکایی پارس / 114

کلوپ مهرگان / 297

کلیسای انجیلی (اصفهان) / 815، 817

کلی، محمدعلی / 541

کلینتون، جری / 463

کمانگر، بهرام / 806

کمپانی گرومن / 322

کمپانی لاکهید / 281

کمیته ارومیه / 790

کمیته انتشارات جبهه ملی / 16

کمیته بین المللی صلیب سرخ / 761، 762، 764،

769، 771

ص: 852

کمیته جوانان کمونیست ایران / 154

کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد / 802

کمیته دفاع از آزادی و حقوق بشر / 114، 234،

242، 245، 261، 283، 290، 294، 297، 299،

307، 316، 317، 334، 335

کمیته دفاع از حقوق زندانیان سیاسی در ایران / 29

کمیته زحمتکشان کردستان / 725

کمیته زیرزمینی برای انتقام / 104، 217

کمیته صلیب سرخ بین المللی در تهران / 761

کمیته مرکزی حزب دمکراتیک خلق / 509

کمیته مرکزی و پولیت بورو / 736

کمیته مطالعات آبی / 36

کمیسیون اعلامیه حقوق بشر (پاریس) / 160

کمیسیون بین المللی حقوق (افغانستان) / 560

کمیسیون حمایت از پناهندگان سازمان ملل /

635، 636، 647

کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل / 768

کمیسیون فرعی سازمان ملل / 800

کنبرا / 629

کندی، جان اف. / 35، 52، 274، 606، 665

کندی، رابرت / 15

کنستایل / 537

کنسولگری آمریکا (تبریز) / 322

کنفدراسیون دانشجویان ایرانی / 140، 314

کنفرانس توکیو / 662

کنفرانس تهران / 782

کنفرانس دانشجویان ایرانی / 464

کنفرانس دریاها / 505

کنفرانس کشورهای غیر متعهد در بلگراد / 501

کنگره آمریکا / 1، 2، 16، 32، 103، 241، 242،

243، 259، 261، 425، 447، 502، 526، 527،

531، 546، 548، 563، 597، 599، 606، 665،

680

کنگره اتحادیه صنفی ایران / 65

کنگره دانشجویان ایرانی غیرکمونیست / 296

کنگره دانشجویان دانشگاههای ایران / 159

کنگره کمونیستهای ایران / 154

کنگره کمونیستی ملل شرق (باکو) / 154

کنوانسیون وین / 38

کوئتا / 654

کوبا / 139، 145، 168، 394، 505، 516، 534،

657، 667، 726

کوپر / 457

کوپر (سناتور) / 14

کوچه دان / 161

کودتای آوریل / 485، 540، 611

کودتای 7 اردیبهشت 57 تره کی / 493

کودتای اکتبر 1972 / 560

کودتای امین / 488، 492، 687

کوزای، آله / 510

کوفنگ، هوا / 167

کوندوز / 511، 653

کوهستانی، خلیل اللّه / 538

کوهن، استیفن / 250، 252، 253، 254

کوههای البرز / 137

کویت / 56، 145، 516

کویسنجاک عراق / 758

کوینلان / 596

کیا، پارسا / 810

کیانوری، نورالدین / 178

کیتس، مایکل / 762

کیسی، مری آن / 777، 779

کیسینجر، هنری / 760

کیش، 212، 238

کینگ / 680

کیوانی / 340

ص: 853

گ

گارزان / 256، 283

گاریسون / 166، 618

گچساران / 327

گراهام، تری / 454

گرجستان / 731

گردیز / 620

گرگان / 35، 50

گرگ زاده، مصطفی / 130

گرنوبل (فرانسه) / 169

گرومن / 800

گرومیکو، آندره / 646

گروه آذربایجان / 164

گروه انتقام / 25

گروه بنجامین هوکس / 698

گروه تروتسکی / 130

گروه جمعیت اسلامی / 633

گروه چپگرای کاوه / 155

گروه چهارم عملیات روانی درفورت براگ

(NPIC) واشنگتن / 808

گروه دموکراتیک خلق کارگری افغانستان / 510

گروه ساختمانی آکام / 387

گروه سوسیالیست ایران / 360

گروه سیاسی ایران امروز / 478

گروه سیاسی راما / 348

گروه طبرستان / 156

گروه فرقان / 176، 181، 183، 184

گروه گیلانی / 535، 626

گروه مجاهدین اسلام / 633

گروه محمود عثمان / 717

گروه مخفی کاوه / 748

گروه مخفی کوک / 748

گروه موحدین / 364

گروه میان گل جان / 535

گروه نهضت برای انقلاب / 633

گروی / 488، 489

گریدی / 197

گریفت، ویلیام / 453، 464

گریفین، جرج بی / 262، 643

گریم، پل / 364

گرینویچ / 808

گست (ژنرال) / 276، 433، 434، 435، 436

گلابزوی، سیدمحمد / 538، 492، 649، 653،

674، 677، 686

گل بهار (سرگرد) / 705

گلپایگانی، سیدمحمدرضا (آیت اللّه) / 120، 235،

237، 256، 300، 354، 383، 439

گلپایگانی، مهدی / 120

گمرک / 227، 276، 300

گنبدکاوس / 437

گنجی، منوچهر / 200، 201، 233، 446، 447

گنکوسکی، یوری (پرفسور) / 618

گودرزنیا، سعید (دکتر) / 453

گورباندی / 511

گوروی، واسیلی / 527، 528

گوشه گیر (دکتر) / 66

گیلان / 154، 156، 373

گیلانی، حسن / 626

گیلانی، سیداحمد / 537، 496، 535، 536،

541، 542، 620، 626، 641، 643، 645، 678،

702

گیلانی، سید حامد (احمد م) / 702

گیلتمن / 679

ل

لاجوردی / 227

لاجوردی، عباس / 84

لال محمد / 691

ص: 854

لامبراکیس، جی بی. / 107، 196، 204، 207،

210، 213، 218، 222، 236، 238، 239، 240،

244، 247، 248، 253، 254، 256، 260، 261،

307، 315، 332، 339، 341، 349، 351، 368،

369، 406، 455، 525

لامبراکیس، کارل / 19، 23، 27، 51، 53، 150،

250، 433، 434

لاهه / 384، 385

لاهیجان / 20

لاهیجی، ع. ک. / 28، 207، 223، 297، 407،

423، 425، 469، 470، 471

لایق، سلیمان / 511، 512

لبنان / 1، 48، 128، 145، 305

لژ فراماسونری / 93

لشکر 28 پیاده ارتش ایران / 789

لشکر 64 زرهی ارتش ایران / 789

لگر، لورنس / 171

لندن / 133، 170، 197، 243، 253، 258، 280،

290، 306، 331، 341، 358، 382، 385، 438،

453، 454، 457، 469، 501، 539، 630، 693،

696، 700، 701، 703، 705، 706، 707، 717،

718، 724، 765

لنین / 487، 488، 528، 539، 550، 551

لورایی / 538

لورتون، رونالد دی / 527، 528

لوس آنجلس / 692، 693

لوشونچی، پال / 505

لوفت هانزا / 371

لهستان / 569، 655

لیبل، جی. ای. (منبع افغانی سیا) / 690، 691

لیبی / 139، 140، 142، 145، 146، 596، 599،

600، 698، 745

لیما، گریگوری / 315، 346، 347

لیمبرگ، دبلیو. / 784

لینگن، بروس / 57، 58، 59، 60، 61، 134،

174، 176، 431، 454، 458، 461، 462، 465،

466، 467، 470، 472، 708، 788، 793، 803،

807، 811، 812، 814، 817، 818

م

ماتون / 626

ماجرای لمونیر / 656

مارشال، داگلاس / 85

مارکس، کارل / 155

ماریان / 467

مازندران / 137، 156، 164، 169، 244

ماسر، کلاوس / 655

ماگاشیان، س. دکتر / 163

مالایا / 1

مالباسیک، بوگدان / 670، 673، 674، 675

مالیار، محمد حکیم / 538

مامدی، رفعت / 724

مانوگلو، کارائوس / 683، 684

مانیان، محمود / 25

مایلز / 108

ماینور، هارولد / 1

مبشری (دکتر) / 360، 451

مبصر، محسن (تیمسار) / 7، 718

مترینکو، مایکل / 149، 800

متقی، تقی / 163

متقی، علی / 164

متین، اسداللّه / 667، 669

متین دفتری، احمد (دکتر) / 1، 16

متین دفتری، هدایت اللّه / 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9،

10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20،

21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31،

32، 33، 34، 177، 199، 205، 207، 222،

ص: 855

407، 412، 452، 453، 458، 459، 469، 470،

475، 476، 478

مجارستان / 10، 505

مجتمع مسکونی میکرایون / 704

مجد / 65

مجددی، سبقت اللّه / 678، 702

مجددی، هارون / 645

مجد، سیروس / 65

مجلس خبرگان / 177، 178، 471، 473، 474،

475، 476، 477، 478، 479

مجلس شورای ملی / 54، 70، 77، 165، 345،

438

مجلس عوام / 509

مجلس مؤسسان / 57، 147، 148، 156، 252،

256، 412، 450

مجله USICA/ 448

مجله امید ایران / 454

مجله پشتون جاق / 510

مجله تایم / 232، 424، 432

مجله دنیا / 155

مجله فکاهی آهنگر / 476

مجله لوموند / 43، 208، 459

مجله نیوزویک / 132

مجیدی / 209

محقق زاده / 9

محمد داوود (حاکم افغان) / 497، 499، 638

محمدی، رضا / 83

محمد یعقوب (سرهنگ دوم) / 539

محمدی، علی / 349، 448، 350

محوی، ابوالفتح / 429

محی الدین، طه / 505

مدحت، جمشید / 50

مدرسه افسران پیاده نظام در کابل / 500

مدرسه انگلیسی زبان حبیبیه (کابل) / 500، 511

مدرسه پزشکی جلال آباد / 510

مدرسه سنت جوزف (بیروت) / 384

مدرسه علوم دینی فیضیه / 196

مدرسه علوم قرآنی مهاباد / 759

مدنی، احمد (دریادار) / 256، 283، 364، 393،

394، 395، 433، 434، 435، 436، 776، 777،

816

مذاکرات سالت / 544، 551، 589

مذاکرات صلح در خاورمیانه / 505

مرعشی نجفی (آیت اللّه) / 237، 300، 383

مرکز فرهنگی آمریکا / 669

مرکز مطالعات کردی (ایروان) / 753

مروی، محمد / 84

مریوان / 812، 815

مزار شریف / 510، 561

مزارعی، عدنان / 347

مزدوریار، شرجان (سرتیپ) / 492، 506، 507،

539، 598، 649، 653، 674، 677، 686

مزرعه کاشفی / 229

مسئله آذربایجان / 8، 156

مسئله گوام و پورتوریکو / 502

مستحدی، نورالدین / 184

مستغنی (ژنرال) / 644

مسجد امام حسین / 114

مسجد بازار / 114

مسجد جاده قدیم شمیران / 51

مسجد کرمان / 244

مسجد لرزاده / 114

مسجد هدایت / 300

مسعودی، محمدعلی / 261

مسکو / 137، 148، 154، 156، 167، 168،

169، 170، 171، 172، 173، 174، 175، 183،

384، 385، 449، 487، 491، 501، 502، 504،

511، 516، 521، 527، 532، 533، 534، 535،

543، 544، 545، 547، 550، 554، 566، 571،

ص: 856

573، 575، 576، 577، 578، 581، 588، 589،

590، 592، 594، 609، 610، 611، 614، 618،

619، 621، 622، 623، 624، 627، 631، 632،

633، 637، 639، 640، 641، 646، 650، 651،

652، 655، 656، 659، 664، 672، 673، 674،

677، 681، 682، 684، 686، 687، 692، 700،

751، 752، 753، 756، 779، 782، 783، 784،

798، 808

مشاور، محمد / 65، 66

مشهد / 26، 29، 30، 31، 33، 53، 139، 141،

144، 146، 159، 193، 209، 219، 240، 283،

298، 300، 304، 329، 330، 334، 342، 344،

351، 356، 363، 480، 543

مشیری یزدی، محمد / 385

مصدق، احمد / 332

مصدق، محمد (دکتر) / 2، 3، 6، 8، 12، 13، 15،

16، 17، 19، 32، 33، 36، 37، 41، 42، 43، 53،

55، 57، 63، 66، 68، 69، 70، 71، 73، 74، 76،

79، 80، 82، 87، 89، 90، 91، 92، 94، 95،

116، 128، 192، 197، 215، 222، 231، 236،

275، 292، 293، 295، 309، 312، 313، 316،

317، 332، 349، 360، 361، 362، 412، 445،

458، 479، 738، 751، 759

مصر / 309، 494، 495، 535، 555، 645، 698،

751، 780

مطوف / 84

مطهری، مرتضی (آیت اللّه) / 183، 184، 379

معادن ذغال سنگ ایشپوشتا / 511

معراجی (دکتر) / 9

معزی، بهزاد / 152

معصومی، غلام علی / 84

معمر قذافی / 128

معین فر، علی اکبر / 378

مفتح، محمد / 51، 335

مفتی زاده، احمد / 739، 741، 776، 777

مفتی محمود / 679، 680

مقاله هوگلند / 760

مقدم (سرهنگ) / 51، 92، 214، 220، 225،

260، 340، 366، 391، 394، 396

مقدم مراغه ای، رحمت اللّه / 35، 36، 37، 38، 39،

40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50،

51، 53، 177، 178، 196، 197، 198، 199،

204، 205، 206، 207، 213، 214، 216، 217،

222، 224، 242، 452، 473، 474، 475، 476

مکافی، 663، 667، 669

مکری، محمد / 172، 361، 449

مک کافی، مارلین / 277، 663

مک کسکیل، چارلز دبلیو / 17

مک کی، مارگارت / 10

مک گافی، دیوید سی. / 229، 231

مکمل، عبدالهادی / 538

مک نیل، بروس / 315

مک نیل، لرر / 281

مکی، حسین / 66، 70، 83، 84، 85

مگنوسان، وارن. جی. (سناتور) / 131، 132

ملا کاشانی / 66، 68

ملبورن، ار.ان. / 67

ملبورن، روی ام / 65

ملک حسین / 36

ملک زاده، عبدالغفور / 540

ملکه الیزابت دوم / 501

ملکی، حسین / 43

ملکی، خلیل / 4، 9، 10، 11، 12، 46، 71، 72،

73، 80، 90، (سناتور)

ملین، فریت / 747

مناقبی / 218، 366، 367، 368

منتظری، حسینعلی (آیت اللّه) / 129، 195، 283،

335، 373، 474 / 475

ص: 857

منصور، حسنعلی / 231

منطقه سنتو / 672

منگال، عبدالمجید / 652

منگل (ناحیه قبیله نشین) / 702

منوچهریان (خانم) / 430

موافقتنامه آبهای هیرمند (با ایران) / 509

موروزف، الکساندر دی / 625

موزامبیک / 534

موساد / 717، 722، 723

موسسه پلی تکنیک (افغانستان) / 511

موسسه تکنولوژی افغانستان / 538

موسسه توسعه و ارتباطات ایران / 250

موسسه خاورشناسی / 618

موسسه عمران بین المللی / 538، 539

موسسه معلمان (افغانستان) / 512

موسوی / 219

موسوی اردبیلی، عبدالکریم / 335

موسوی (تیمسار) / 7

موسوی (دکتر) / 430

موصل / 731، 735

مولانا مفتی محمود / 679

مولد، دبلیو او. / 691

مولوی، حمید (دکتر) / 316

مولوی (سرهنگ) / 6، 7، 10، 11

مولوی، محمدعلی / 441

مهاباد / 38، 712، 719، 720، 721، 725، 731،

734، 736، 741، 759، 772، 773، 777، 788،

789، 792، 794، 796، 801، 802، 806، 812،

813، 814، 815، 816، 817

مهدوی / 50

مهدوی، حسین / 5، 14

مهدوی، فریدون / 12، 165

مهدیزاده محلاتی، فضل اللّه / 107

مهران / 382

مهربان، رسول / 480

مهرگان / 159

مهرگرد / 229

میاندوآب / 35، 38، 384

میثاق، عبدالکریم / 506، 510، 539، 580، 651

میدان ارک / 300

میدان 24 اسفند / 443

میدان بهارستان / 91

میدان ژاله / 52، 120، 241، 242، 243، 244،

274، 299، 304، 443

میدان 25 شهریور / 443

میدان شهیاد / 300، 308، 396، 409

میدان کندی / 114، 300

میدان ونک / 300

میرآخور، عباس (دکتر) / 277

میراشرافی، مهدی / 70

میرام شاه (ناحیه قبیله نشین) / 702

میربابایی، هرمز (دکتر) / 326

میردامادی / 84

میرزا کوچک خان / 154

میرفندرسکی، احمد / 331، 332، 384، 385،

403

میستیک، کیو. آر. / 693، 695، 696

میکائود، ت مایکل ا. جی. / 15

میلانی / 351

میلر، بوین.ه / 179

میلر، بیل / 14

میلر، کیت / 437

میلز / 93

میلس / 164

مینا / 311

میناچی، علی / 466

میناچی، ناصر / 131، 133، 134، 190، 223،

234، 235، 236، 242، 243، 245، 248، 249،

ص: 858

252، 253، 254، 256، 257، 258، 261، 282،

283، 284، 286، 289، 290، 294، 299، 310،

311، 312، 313، 316، 317، 318، 324، 325،

332، 334، 335، 353، 378، 379، 380، 391،

392، 395، 396، 397، 404، 409، 410، 415،

423، 424، 428، 429، 436، 437، 439، 440،

441، 450، 451، 454، 458، 461، 462، 465،

466، 798

مینایی، احمد / 202

مینه، هوشی / 549

ن

نابغ / 311

ناتانسون، جرج / 315، 316، 346، 347، 416،

417

ناتو / 172

ناس، چارلز دبلیو / 109، 222، 227، 241،

439، 441، 443، 445، 447، 449، 451، 540،

542، 543

ناسیونالیسم در ایران (کتاب) / 101

ناصحی (مهندس) / 156

ناصر، جمال / 645

ناصری، تورج (پرفسور) / 202، 203

ناصری، ضیاء / 537، 541، 542، 599، 615،

626

ناطق نوری / 107

ناظرزاده کرمانی / 84

ناظم (ژنرال) / 380

ناوا / 655

ناهک، بسم اللّه (دکتر) / 560

نبی، محمد / 654

نجف اشرف / 118، 145، 193، 218، 298،

304، 342، 344، 377، 439، 474، 475

نجفی، حسین / 278، 279، 280، 305، 306، 319

نجم آبادی / 385

نجیب (حاکم افغان) / 557

نراقی / 4

نروژ / 472

نریمان / 66

نزیه، حسن / 34، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61،

129، 222، 223، 224، 412، 469، 470، 475،

476، 478

نشریه خلق / 510

نشریه نوول ابزرواتور / 216

نشریه هراوگی / 170

نصراللهی (ژنرال) / 335

نصر، حسین / 241، 242

نصیری، نعمت اللّه (تیمسار) / 7، 208، 209، 210،

212، 213، 214، 219، 268، 279، 312، 327

نظامی، اسد (استاد) / 453

نظری، حمید / 453

نقده / 739، 761، 763، 785

نقی خانی، علی (دکتر) / 211

نور احمد (پنجوایی) / 509، 511

نورزاد / 84

نوروود / 692

نوری زاده، علیرضا / 454

نوری، یحیی (آیت اللّه) / 300، 301، 302، 303،

304، 476

نویمان / 761، 762، 764

نهاوندی / 121، 122، 216، 219، 234

نهضت آزادی ایران / 4، 7، 9، 55، 99، 100،

101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108،

109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116،

117، 118، 119، 120، 121، 122، 123، 124،

125، 126، 127، 128، 129، 177، 224، 242،

246، 247، 252، 253، 254، 259، 290، 300،

316، 321، 323، 324، 335، 341، 352، 353،

ص: 859

355، 365، 370، 371، 372، 373، 374، 376،

377، 378، 391، 392، 393، 403، 404، 409،

410، 413، 414، 415، 422، 423

نهضت اسلامی افغانستان / 494

نهضت دفاع از حقوق جوانان / 159

نهضت رادیکال / 35، 48، 53، 177، 196، 197،

198، 204، 213، 222، 242

نهضت فراماسونری در ایران / 49

نهضت مقاومت ملی / 57، 77

نهضت ملی نفت / 158

نیروگاه برق در خرمشهر / 816

نیروهای زمینی شاهنشاهی ایران / 387

نیروی زمینی اتحاد جماهیر شوروی / 636

نیروی هوایی آمریکا / 785

نیروی هوایی افغانستان / 707

نیروی هوایی ایالات متحده / 789

نیکاراگوئه / 493، 596

نیک خلق، ابراهیم / 817

نیکسون، ریچارد / 15، 52، 94، 455، 513

نیوجرسی / 692

نیوسام / 322، 452، 616، 617، 664، 665،

666، 667، 669، 792

نیویورک / 258، 388، 434، 460، 541، 560،

599، 664، 665، 669، 693

و

واشبرن، جان ال. / 18

واضح نوری، مریم / 1، 9، 17

والدهایم، کورت / 198، 200

وحیدی، سید حسن / 83

وحیدی، محمد عنبر / 539

وزارت آب و برق / 37، 38، 44، 49

وزارت ارشاد ملی / 134، 436، 450، 454،

458، 465

وزارت اطلاعات و جهانگردی / 331

وزارت امور خارجه امریکا / اکثر صفحات

وزارت بازرگانی / 247، 316، 380

وزارت بهداری / 157، 452

وزارت پست و تلگراف و تلفن / 212، 385

وزارت دادگستری / 1، 157، 169، 560

وزارت دارایی / 157، 293

وزارت دفاع (افغانستان) / 705

وزارت دفاع واشنگتن / 433

وزارت علوم / 16، 201، 355

وزارت فرهنگ / 157

وزارت کار / 331، 332، 385، 386، 387

وزارت کشور / 157، 236، 394

وزیرستان / 535

وزیری / 371، 381

وزیری، صادق / 724

وستون / 17

وطنجار / 492، 506، 507، 539، 577، 578،

595، 598، 628، 632، 649، 650، 651، 652،

653، 656، 674، 675، 677، 683، 686، 705

ولیان، عبدالعظیم / 26

ولی بیگ / 654، 655

ولی خان / 509

ولیزاده / 84

ولی (سردار) / 691

ونس، سایروس / 31، 130، 132، 183، 277،

281، 371، 428، 447، 465، 503، 522، 526،

594، 605، 617، 647، 648، 660، 667، 765،

769، 794

ویتلی / 228

ویتلی، اندرو / 228

ویتنام / 125، 288، 326، 490، 513، 531،

533، 543، 601، 612، 634، 637، 638

ویرجینیا / 503، 539

ص: 860

ویلیام کالج / 756

وین / 168، 326، 500، 770

وینر، آر.تی / 696

ه

هادوی، مهدی / 183

هاس، کنت ای. / 202، 204

هاشمی رفسنجانی، علی اکبر (حجت الاسلام) /

129، 180، 183، 184، 283، 324، 335، 379،

442

هاشمی، قائم (پرفسور) / 562

هاشمی، محمدمنصور / 511

هاشمی، منوچهر (تیمسار) / 718

هاشمی، موسی / 130

هاشمی، مهسا / 130، 133

هاشمی وزیر، منصور / 540

هاکوپیان، کاسپار (دکتر) / 163

هاوانا / 649، 651، 652، 656، 666، 674،

681

هاوک / 164

هاول، مایکل / 523

هایزر (ژنرال) / 394، 410، 411

هتل امپریال / 816

هتل اینترکنتینانتال / 437

هتل بین المللی / 816

هتل خیبر اینترکنتینانتال / 626

هتل رویال گاردن / 816

هتل سمیرامیس / 816

هتل سینا / 816

هتل کاسپین / 3، 6، 11، 12

هتل والدروف / 816

هدایت، خسرو / 65

هدایت، صادق 161

هدایتی، هادی / 165

هرات / 505، 528، 529، 569، 579، 601،

611، 621، 671، 673

هرتز، مارتین اف. / 12، 13، 38

هرمز، جمشید / 326

هروی، مهدی / 278، 280

هزارخانی، منوچهر / 20، 21

هگرآپ / 691

هلاح، حبیب (پرفسور) / 562

هلاح، رحمان (پرفسور) / 562

هلثت، ویلیام الف. / 12

هلمز، ریچارد / 184، 330، 761، 762

هلند / 631، 632، 679

همایون، داریوش / 105، 268

هند / 17، 154، 501، 514، 538، 560، 611،

636، 666، 674، 675، 694، 696

هنگ کنگ / 401، 408

هواپیمایی ملی ایران / 276

هوگلند / 760

هویت های اشخاص «WHO IS WHO» (کتاب) /

386

هویدا، امیرعباس / 16، 45، 46، 49، 50، 208،

209، 210، 211، 212، 218، 219، 220، 221،

228، 232، 233، 237، 262، 307، 339، 352،

358، 382، 398، 400، 460، 461، 468

هویدا، محمد / 459

هیئت بازرگانی اسرائیل / 444

هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و آمریکا / 416

هیئت نمایندگی ایالات متحده ناتو / 628

هیستاروت (اتحادیه های کارگری اسرائیل) /

698

هیلتر، آدولف / 570

هیومل / 599، 656

هیوول، وندن / 445

ص: 861

ی

یاتسویچ / 86

یارموهد، محمد (دکتر) / 692

یاسینی / 213، 227

یاکوب (ژنرال) / 684، 687، 682، 701

یانگ / 464، 465

یجلبورگر / 664

یحیی زاده، مختار / 84

یزد / 65، 120

یزدی، ابراهیم (دکتر) / 128، 148، 150، 156،

183، 339، 361، 364، 367، 391، 424، 427،

428، 432، 454، 456، 462، 466، 469، 470،

471، 473، 475، 541، 543، 657، 708، 810،

811

یزدی، حکمت / 333

یزدی، محمدمشیر / 331

یمن / 39

یمن جنوبی / 534، 697، 698

یندال / 524

یوسف / 548

یوسف زاده / 84

یوسفی زاده، محمدعلی / 85

یوگسلاوی / 445، 531، 560، 660، 664، 670،

671، 673

یهود بنی قریضه / 711