گروه نرم افزاری آسمان


فهرست اعلام


ص: 765

ص: 766

ص: 767

آ الف

آبادان / 44، 46، 48، 57، 58، 59، 61، 64، 324

آبان / 438

آپ بیت، اس. دی. / 620، 621، 622

آتاتورک / 431

آتتک / 47، 48، 50، 51، 688، 689، 691، 698

آترتون / 142

آتکینز، ادوین (تد) / 659

آتن / 111، 149، 151، 177، 634، 638، 689،

690

آخوند، اقبال احمد / 663، 664

آدلسیک، جوزف دبلیو. / 623، 624، 625،

656، 684، 685، 686، 687

آدیس آبابا / 131، 134، 137، 176، 209، 414

آذربایجان، 272

آذربایجان غربی / 71، 99

آرام، عباس / 665، 666

آرامکو (شرکت نفت آمریکا و عربستان سعودی) /

350، 352، 353، 354، 355، 356، 357، 365،

374، 380، 387، 407، 412، 413، 444

آرتور، مک / 448

آرجائی / 591

آرژانتین / 49، 56، 109، 134، 160، 163

آرنز / 513

آرنس، موشه / 490

آژانس ارتباطات بین المللی آمریکا / 114، 146،

180، 181، 182، 209، 252، 262، 263، 310،

311، 319، 320، 325، 327

آژانس انرژی بین المللی لانتزک / 732، 733،

761

آژانس خبرگزاری خاورمیانه / 396

آژانس خبری خلیج / 378

آژانس خبری رومانی / 509

آژانس خبری کویت / 114

آژانس روابط بین الملل آمریکا / 761

آژانس کمکهای امنیتی دفاعی / 409

آژانس مهاجرت و جذب یهودیان / 593

آسپین / 409، 410

آستان قدس / 3، 15

آسیا / 132، 432

آسیای جنوب شرقی / 104، 116، 147، 150،

160، 190، 192

آسیای جنوبی / 130، 217، 230، 234، 375،

393، 467، 612، 658

آشدود / 443

آشکنازی (اسرائیلی هایی که از کشورهای

اروپایی مهاجرت کرده اند) / 472

آغاجاری / 451، 453

آفریقا / 125، 189، 441

آفریقای جنوبی / 104، 116، 119، 120، 121،

124، 131، 132، 147، 149، 150، 152، 160،

163، 166، 199، 463، 504، 506، 517، 524

ص: 768

آفریقای مادون صحرا / 111

آکمون / 459

آگاه / 260، 291، 292، 301، 305، 315، 316

آگودات / 472، 515، 532، 535، 543

آلاسکا / 452

آلپو / 421، 491، 522

آلتان، کارم الف / 437

آل سعود / 341

آلمان / 4، 21، 23، 25، 26، 27، 28، 30، 32،

33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 41، 42، 43، 64،

65، 66، 67، 68، 69، 70، 74، 81، 82، 83، 84،

85، 87، 94، 124، 150، 152، 156، 160،

163، 209، 347، 348، 349، 362، 364، 386،

404، 413، 467، 510، 511، 514، 515، 517،

518، 529، 530، 549، 605، 619، 624، 627،

683، 684، 685، 689، 690، 691، 713، 724،

725، 741، 742، 750، 754، 756، 757

آلمان شرقی / 72

آلون، ایگال / 477، 533، 539

آلیتالیا / 644

آلیکن، جیمز. ای. / 446

آمریکا / (اکثر صفحات)

آمریکای جنوب شرقی / 149

آمریکای لاتین / 104، 109، 121، 125، 132،

133، 134، 135، 147، 149، 150، 159، 160،

162، 163، 164، 176، 178، 180، 182، 183،

187، 188، 208، 209، 210، 527

آمسون / 548

آموکو / 517، 521

آمیت، آهارون / 593

آنتاناریو / 131، 134، 137

آنتک / 697

آندرسن، فرانک / 84، 87

آنکارا / 25، 27، 30، 32، 33، 34، 36، 37، 39،

40، 41، 64، 67، 68، 69، 70، 73، 81، 84، 85،

87، 89، 91، 92، 100، 111، 135، 146، 149،

151، 158، 162، 177، 440

آنگولا / 126، 175، 176، 184، 483

آنن، بیلجین / 437

آنی، زاون / 437

آواسپاین، پورت / 117، 134، 177

آوتیسن / 385

آووژان، فلیکس گئورگیویچ / 552

آهرن، تام / 63، 631

ابراهیم احمد / 4، 9، 16، 17، 18

ابلان، ژوزف او. / 362، 364

ابورودیس (چاه نفت) / 432، 460، 461

ابوسعود / 713، 723، 725، 726، 727، 755،

757، 758

ابوظبی / 111، 122، 123، 166، 185، 349،

367، 370، 399، 509، 559، 723، 726، 732،

737، 738، 754، 756، 758، 760

ابوغراب / 81

ابیجان / 135، 158، 163، 209

اتاوا / 131، 133، 137، 149، 151، 158، 177،

505

اتحاد ملی / 609، 615، 635، 636، 637، 639،

640، 655، 656

اتحادیه پست عرب / 503

اتحادیه جهانی پست / 503، 504، 505، 506

اتحادیه عرب / 108، 513، 518، 541، 663،

717

اتحادیه وطنی کردستان / 79

اتریش / 88

اتیوپی / 126، 175، 176، 188، 341، 342،

343، 414، 415، 416، 458، 459، 483

اجلاس اقیانوس هند / 128

اجلاس بغداد / 466

ص: 769

اجلاس جنبش غیرمتعهدها (هاوانا) / 106، 108،

109، 110، 112، 116، 118، 119، 121، 122،

123، 124، 125، 126، 127، 131، 132، 133،

134، 135، 136، 137، 138، 139، 142، 143،

144، 145، 307

اجلاس دفتر هماهنگی جنبش غیرمتعهدها

(کلمبو) / 111، 114، 125، 138

اجلاس ریو / 505

اجلاس ژوئیه 1979 کشورهای ساحلی و

غیرساحلی / 127، 128

اجلاس سازمان گسترش تجارت بازرگانی

سازمان ملی / 727

اجلاس سازمان وحدت آفریقا / 118، 483

اجلاس کشورهای آمریکای لاتین / 118

اجلاس کلمبو / 115، 116، 123، 727

اجلاس کوبا / 107

اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل / 117

اجلاس مونروویا / 118

اجلاسCOW / 171

اجلاس وزیران اوپک / 365، 369

اجلاس وزیران (بلگراد) / 173

اجلاس وزیران ARUSHA گروه 77 / 138

اجلاس ویژه اسمک / 439

اجلاسیه بن / 725

احزاب ارتدکس اگودات / 477

احساسی، مهدی / 136، 148

احسام سرطاوی / 533

احمدالمبارکی / 745

احمد رئوف النقیب / 81، 85، 84، 87

اخترالزمان، معصومه (مادر جواد علامیر) / 639

اخطاری، باروم / 545، 546

اخوان المسلمین / 392، 397، 492، 522

اداره آب و برق اهواز / 626

ادریس / 9، 31، 62، 82، 94

ارتفاعات جولان / 114، 431، 508، 536

اردن / 396، 406، 438، 464، 478، 492

اردوگاه پناهندگان کرد (پاوه) / 81

اردوگاه شهر البار (شمال طرابلس) / 433

اردوگاه غرالبارد / 468

اردوگاه کیریات آربا / 494

اردوگاه نحرالبارد / 468

ارل، رالف / 145

ارلیخ / 548

ارلیش / 471، 472، 473

ارن، اس. دی. / 89

اروپا / 3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 15، 33، 35، 40،

44، 69، 82، 88، 131، 133، 134، 142، 166،

183، 199، 210، 217، 219، 234، 265، 274،

290، 294، 322، 347، 349، 362، 363، 398،

413، 421، 432، 441، 445، 446، 452، 463،

465، 466، 467، 470، 472، 478، 499، 529،

537، 544، 545، 546، 559، 572، 578، 595،

597، 606، 609، 611، 614، 622، 623، 626،

630، 631، 637، 640، 641، 642، 648، 649،

656، 670، 672، 676، 682، 689، 706، 707،

724، 725، 726، 728، 743، 750

اروپای شرقی / 42، 43، 174، 176، 177، 443،

447، 525، 763

ارومیه / 70

اریتره / 343، 415

ازاکی (وزیر تجارت ژاپن) / 495

ازهاری، غلامرضا (تیمسار) / 576، 724

اسپانیا / 119، 133، 162، 163، 336، 367،

380، 506، 575، 626، 639

استاکلبرگ، ون / 598، 599

استانبول / 25، 27، 30، 32، 33، 34، 36، 37،

39، 40، 41، 64، 66، 67، 68، 69، 70، 73، 84،

85، 89، 90، 100، 440

ص: 770

استانتون (نماینده کنگره) / 371

استرالیا / 127، 130، 160

استراوس / 418

استکهلم / 89، 90، 131، 134، 135، 137،

146، 149، 151، 158، 162، 505، 609

استمپل، جان دی. / 246، 590

استوسل / 599

استوفر، تام / 444، 445

استون، کی. ام. / 203، 207، 209

استی، اس. دی. / 43، 616، 617، 618، 619،

620، 664

استیل، سر دیوید / 746

اس. جی. سویرل / 6، 8، 10، 12، 13، 14

اس. دی. دیز / (اسم رمز سردار جاف) / 21، 39

اس. دی. راپ، / 610، 612

اس. دی. راتر (نام رمز خسرو قشقایی) / 4، 79،

631

اس. دی. فورگیو، (اسم رمز محمدتقی قمی) /

606، 665، 667، 668، 669، 670، 671، 672،

673، 674، 675، 676، 677، 678، 679، 680،

681، 682، 683، 684، 685، 686

اس. دی. فیکل (نام رمز رفعت مآمدی) / 39، 64،

66، 67، 68، 69، 70، 71، 74

اسرائیل / 82، 93، 96، 103، 112، 113، 186،

219، 234، 264، 319، 390، 397، 428، 432،

435، 441، 463، 465، 489، 504، 522، 527،

530، 547، 558

اسفندیاری، حسین (س.) / 116

اسکات (سرهنگ) / 328، 334

اسکندری، پری / 688

اسکندریه / 393، 480

اسکوئیر، جان ال. واشبورن / 450، 455

اسکود، 597

اسکوف، پی. ای. / 651

اسلام آباد / 56، 57، 63، 93، 96، 106، 114،

122، 135، 146، 158، 164، 465، 660

اسلو / 127، 149، 151، 177، 185، 209، 513،

687، 688

اسلودر / 598

اسلیپری، اس. دی. / 632، 633، 635، 638،

639، 640، 641، 643، 644، 645، 646، 647،

648، 649، 650، 651، 652، 653، 655، 656،

657، 658، 659، 664، 670

اسماعیل (رئیس جمهور یمن جنوبی) / 154

اسماعیل شورا / 413، 524، 530

اسمال، دیو / 324

اسمیت / 120، 166

اسمیورث / 14

اسوالبارد / 598

اسیلیویچ / 64

اشپیگل (هفته نامه) / 511

اشتراوس / 111، 396، 495، 497، 499، 507،

510، 520

اشتوتگارت / 25، 26، 27، 30، 32، 33، 34، 36،

37، 39، 41، 42، 43، 81

اشراقی / 54

اشکول، لوی / 490

اشمیت، هلموت (صدراعظم آلمان) / 163، 517،

529، 598، 599

اصفهان / 221، 227، 240، 248، 263، 273،

274، 298، 301، 580، 601، 616، 618

اطریش / 22، 128، 421، 503، 510، 533،

592

اعتبار (دکتر) / 615

اعتصام / 274، 275

افشایی، عزت (تیمسار) / 99

افغانستان / 103، 104، 106، 109، 116، 126،

307، 309، 310، 374، 416، 427، 429، 430،

ص: 771

437، 482، 492، 552، 634، 679، 732

اقیانوس آرام / 106، 120، 160، 175، 475

اقیانوس هند / 104، 119، 120، 122، 123،

125، 127، 128، 129، 130، 144، 145، 206،

217، 234، 236، 285، 288، 289، 293، 310،

348

اکسون / 517

اگل هارتینگ (مونیخ) / 83

الاریش (فرودگاه نظامی) / 141

التور / 522

التیمت، اس. دی (نام رمز مهدی روحانی) / 607،

640، 643، 644، 645، 646، 647، 648، 652،

653، 654، 655

الجزایر / 115، 154، 188، 194، 196، 198،

202، 206، 207، 224، 225، 336، 337

الجزیره / 94، 111، 115، 117، 119، 131،

134، 135، 137، 158، 171، 176، 185، 196،

209، 336، 337، 372، 373، 401، 451، 540،

546

الحجلان / 400

الحوادث / 461

الحوص / 525، 536، 537

الخلیفه (وزیر نفت کویت) / 349، 368

الرمضا (شهر مرزی اردن) / 528

السالوادور / 483

الصباح / 707، 708، 710، 711، 716، 729،

731، 738، 739، 746، 748، 758، 759، 761

العتیقی / 710، 711، 758

العریش / 420، 496

الف. البیگه / 636

القانیان / 264، 265، 573، 590، 591، 593،

594

القانیان، الیانی / 591

القانیان، فرامرز / 591

القانیان، فریدون / 591، 594

الکاظمی / 744

المبارکی / 745

المدینه / 384، 411

النقیب / 81، 82، 84، 85، 87

الود، کیو. یو. / 206

الوزیر / 541

الوطن / 541، 745

الون (دهکده) / 490

الون موره / 547

الهاس / 397

ال همیشا / 490

الیاقوت / 710

الیاو، شلی آریه / 477

امارات متحده عربی / 310، 396، 412، 414،

470، 473، 496، 525، 545، 717، 719، 721،

722، 758

امام خمینی (ره) / 5، 29، 31، 33، 35، 37، 40،

46، 53، 54، 57، 58، 71، 72، 73، 76، 77، 78،

83، 86، 90، 94، 95، 96، 99، 100، 215، 222،

225، 247، 248، 251، 253، 256، 264، 267،

268، 269، 270، 271، 272، 273، 276، 278،

301، 303، 308، 310، 313، 314، 338، 342،

415، 429، 430، 511، 541، 550، 558، 561،

562، 563، 564، 565، 566، 567، 571، 576،

589، 592، 594، 597، 606، 607، 609، 617،

618، 619، 621، 623، 625، 627، 631، 633،

634، 635، 636، 637، 639، 640، 644، 654،

655، 656، 663، 664، 668، 674، 677، 678،

679، 680، 681، 682، 683، 692، 694، 703،

732، 745، 752، 755

امان / 114، 164، 166، 177، 185، 207، 560

امور امنیت بین المللی (ISA) / 296

امور داخلی مدیریت کل امنیت عمومی (المدیریه

ص: 772

العامه الامن العام) / 348

امیرانتظام، عباس / 50، 88، 220، 222، 243،

248، 251، 252، 257، 258، 278، 279، 280،

284، 338، 554، 618

امیر پرویز، امیرحسین / 615، 618

امیر خاری (قاضی) / 31، 72

امیر کویت / 704، 717، 723

امینی، رضا / 245

امینی، علی / 623

انجمن ایران و آمریکا، 221، 273، 274، 311

انجمن دانشجویان کرد اروپا / 84

انجمن ملی بهائیان / 586

انجمن یهودیان لوس آنجلس / 590

اندرسون، فرانک / 84

اندونزی / 126، 166، 206، 376، 408، 452،

739

انستیتو تکنولوژی آبادان / 61

انستیتو دوپوئیش (بروکسل) / 639

انستیتو فیلیپ راندولف / 540

انستیتو مطالعات سیاسی پاریس / 639

انستیتوی آمریکایی مطالعات ایران / 311

انقلاب الجزایر / 336

انگلستان / 16، 42، 94، 95، 216، 348، 421،

431، 475، 623، 624، 625، 632، 636، 642،

665، 673، 715، 716

انگلیس / 120، 133، 150، 476

اوبرلنیگن / 684

اوبوک / 360

اوپک / 153، 171، 172، 174، 194، 206،

210، 230، 231، 232، 258، 349، 350، 351،

352، 353، 354، 358، 359، 361، 362، 363،

365، 366، 367، 368، 369، 370، 380، 386،

387، 388، 389، 390، 391، 394، 395، 396،

398، 399، 402، 408، 411، 412، 413، 421،

423، 463، 521، 711، 712، 713، 721، 723،

726، 728، 729، 731، 732، 733، 737، 738،

739، 740، 741، 742، 743، 751، 752، 753،

754، 755، 757، 758، 759، 760، 761، 762،

763

اوتاوا / 162، 362

اودیو، میشل / 657

اورشلیم / 97، 98، 112، 113، 155، 156،

376، 394، 395، 403، 409، 466، 474، 475،

490، 491، 495، 502، 509، 518، 523، 527،

536، 537، 542، 543، 544

اورشلیم پست / 512، 519، 533، 543

اوستر دوم / 83

اوگادوگو / 135

اوگاندا / 116، 458، 479، 483

اولمان / 64

اومبرا / 100

اوهیرا / 496

اویسی، غلامعلی (ارتشبد) / 34، 623، 675

اهرلیک، سیمکا / 493، 507، 531، 533

اهرن، تام / 44، 63

اهواز / 442، 541

ایادی، عبدالکریم (سرهنگ) / 103، 575، 605

ایتالیا / 96، 160، 222، 270، 348، 386، 403،

549، 592، 600، 739

ایتان (ژنرال) / 270، 396، 444، 499، 521،

525، 526، 582

ایران آزاد (خبرنامه) / 619، 621، 663، 664

ایرانیان (هفته نامه) / 30

ایزدی، محمد / 226، 455

ایستگاه شارلوتنبرگ / 65

ایل جاف / 21، 28

ایلیاویک، آری / 533

ایمانیان / 276

ص: 773

ایندیانا / 448، 449، 451، 453

اینورموس، اس.دی. / 611، 613

ب

باب، علی محمد / 583

بابی، ملا رسول / 31

باتلر، بیل / 323

بادگودسبرگ / 82

باربادوس / 164

بارزانی، ادریس / 9، 31

بارزانی، مسعود / 9، 31، 62، 73، 82، 94، 100

بارزانی، ملامصطفی / 3، 7، 9، 14، 31، 62، 73،

74، 79، 81، 82، 84، 86، 94، 100

بارنت، ل. م. ه. / 116

بارنز، (سناتور) / 274، 275، 276، 596

بارون، 502

بازار کارمل / 466

بازرگان، مهدی (مهندس) / 5، 31، 222، 223،

224، 225، 245، 248، 249، 251، 259، 278،

294، 295، 296، 303، 313، 314، 331، 336،

338، 563، 565، 581، 585، 594، 618، 634،

636، 637، 639، 654، 662، 677، 678، 692،

694

باکو / 28

بال / 344، 419

بالتا / 626، 644

بالتا، پل / 626، 644

بال، جرج / 418

باماکو / 135

بانک بین المللی بازسازی و عمران بانکهای منطقه

/ 173

بانک جهانی / 170، 172، 173، 364، 396،

473، 728، 729

بانک چیس مانهاتان / 720، 721

بانک ماوی تایم / 456

بانک مرکزی ایران / 258، 267

بانک مرکزی کویت / 717، 718، 751، 754

بانک مرکزی مصر / 396

بانگول / 135

بانه / 34، 36، 62

بایندر / 287، 289، 290، 291، 293، 303،

304، 305، 316، 317

ببوچپ، پی / 4

بتلهام / 490، 519، 527، 542، 544

بت من / 385

بتهوون / 710

بحرین / 104، 166، 167، 310، 342، 343،

378، 400، 401، 410، 414، 416، 419، 527،

528، 533، 545، 653، 654، 719، 740

بخارست / 49، 51، 55، 56، 114، 131، 134،

135، 137، 146، 158، 162، 509

بختیار، تیمور (تیمسار) / 664

بختیار، رستم / 100

بختیار، شاهپور / 13، 15، 34، 38، 40، 41، 42،

43، 65، 99، 100، 253، 258، 259، 313،

331، 566، 606، 607، 608، 609، 610، 611،

612، 613، 614، 615، 616، 617، 618، 619،

620، 621، 623، 624، 625، 626، 627، 630،

631، 632، 633، 634، 635، 636، 637، 655،

663، 664، 675، 676، 683

بخش المنصور (بغداد) / 95

بخش ایران و اداره امور خاور نزدیک / 274

بخش کردستان ساواک / 3

برازاویل / 131، 134، 137

برازیلیا / 111، 117، 131، 134، 135، 137،

146، 149، 151، 158، 164، 177

برامز / 710

برامکی / 518

ص: 774

براون / 293، 400، 748، 749

برزان / 100

برزیل / 119، 506

برژنف / 65، 145، 420، 541

برژینسکی، زبیگنیو / 224، 225، 336، 337

برگ / 501

برگر، ایگل / 243

برگستن، فرد / 371

برلین / 23، 29، 41، 44، 65، 87، 88، 209،

528

برن / 131، 134، 135، 137، 146، 162، 455،

505، 625

برنز رابرت مک کی / 22، 23، 349

بروئر / 439

بروکسل / 131، 133، 137، 149، 151، 158،

162، 177، 209، 465، 537، 609، 630، 631

برومند، عبدالرحمن / 609، 615، 616

بروندی / 504

برونی / 452

برویستر / 374

بریتانیا / 94، 572، 586، 593، 625، 706

بریج تاون / 117، 119، 131، 134، 135، 137،

146، 158، 177

بزرگراه شاهنشاهی / 49، 56

بزرگ، گلشن / 254

بشارت / 491

بش، ریچارد / 267

بغداد / 3، 14، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38،

74، 81، 82، 84، 93، 94، 95، 97، 118، 122،

134، 192، 207، 344، 390، 405، 440، 470،

511، 521، 538، 541، 652، 751، 753، 760

بکالی / 65

بک، هالن / 274، 275

بگین، مناخیم / 113، 141، 142، 155، 156،

390، 391، 403، 417، 418، 471، 472، 473،

475، 477، 480، 489، 494، 497، 501، 502،

513، 516، 517، 520، 531، 532، 535، 539،

543، 545، 547، 548، 549

بلاوسکی / 124، 125، 126، 127، 133

بلگراد / 106، 107، 109، 111، 116، 117،

118، 121، 124، 125، 127، 132، 139، 142،

152، 158، 163، 168، 170، 172، 173، 177،

190، 200، 201، 202، 243

بلوریان، غنی / 31

بلوم / 187

بلومنتال / 369، 371، 721، 725، 729، 730،

731، 734، 737، 738، 740، 741، 742، 743

بلید، اس. دی. / 98

بمبئی / 106

بن / 21، 25، 27، 29، 30، 32، 33، 36، 39، 41،

43، 67، 69، 73، 74، 81، 84، 87، 117، 131،

137، 149، 177، 362، 465، 505، 517، 530،

549، 627، 689، 690، 691

بن جدید، شاذلی / 336

بندر ایلات اشکلون (اسرائیل) / 432، 439، 440،

441، 442، 443، 447، 456، 457، 462، 463

بندر جبل دانا (غرب ابوظبی) / 509

بندر سعید / 461

بندر صور / 392، 469

بندر صیدا / 469

بنزیمان، یوزی / 497، 520

بنسون / 321

بنگاه خبری بین المللی تله پرس / 639

بنگلادش / 380، 467

بن گوآ، اگیوری / 336

بن گوریون، دیوید / 458، 548

بنیاد پهلوی / 257، 258، 259، 260، 261، 266

بنیاد تحقیقات صنایع نفتی / 462

ص: 775

بنیاد جانسون / 311

بنیاد مستضعفان / 577، 579

بن یحیی (وزیر امور خارجه الجزایر) / 336

بنی صدر، ابوالحسن / 54، 538، 608، 637،

639، 688

بنی صدر، احمد / 634

بنین / 483

بوئنوس آیرس / 111، 134، 158، 163، 209

بوئینگ / 286، 360

بوتو، محمدعلی / 662

بوخوم / 33

بورگ / 548، 549

بورن، جان. ل. واش / 454

بوستون (لوگان) / 698

بوشنل / 353

بوشهری، مهدی / 324

بوگوتا / 117، 119، 131، 134، 135، 137،

146، 149، 151، 158، 164، 177، 209

بولدر / 482

بولیوی / 106، 109، 115، 116، 121، 134، 160

بهزادنیا (دکتر) / 319، 320

بهزادی، سیاوش (سپهبد) / 629، 630

بهشتی / 54، 335

بیتار / 649

بیت المقدس / 111، 166، 185، 390، 406،

430، 431، 437، 490، 491، 512، 513، 549

بیتان، موشه / 460

بیت جلاله (فلسطین) / 519

بیت ساهور (فلسطین) / 519

بیتل، اس دی / 623

بیروت / 56، 57، 63، 93، 94، 95، 96، 97، 98،

112، 113، 114، 122، 156، 166، 185، 203،

204، 392، 397، 401، 422، 440، 442، 444،

460، 461، 463، 465، 466، 467، 469، 470،

495، 497، 500، 511، 518، 522، 528، 537،

538، 544، 549، 550، 559، 560، 632، 633،

642، 643، 645، 646، 649، 651، 652، 656،

665، 680

بیزی، یو. ان. / 657، 658

بیسو / 135

بیل / 453

بیلینسکی / 49

بیمارستان ارتش / 256

بیمارستان پتلی یر (جیبوتی) / 360

بیمارستان میثاقیه (شهید مصطفی خمینی فعلی) /

579

بیمارستان نمازی (شیراز) / 588

بیمارستان هدداش / 494

پ

پاپ / 298، 538، 594

پاراماریبو / 114، 117، 119، 135

پارتنر، اس. دی. / 90، 91

پارساکیا / 328، 329، 337، 338

پارسونز / 593، 594

پارک موتوری سلطنت آباد / 309

پاریس / 4، 34، 38، 40، 41، 42، 43، 46، 68،

69، 75، 76، 77، 78، 80، 87، 88، 96، 98،

100، 111، 117، 131، 133، 137، 139، 149،

151، 153، 158، 162، 177، 185، 194، 209،

244، 313، 338، 362، 380، 385، 459، 465،

466، 606، 607، 608، 609، 610، 611، 612،

613، 614، 615، 616، 617، 620، 621، 622،

623، 624، 625، 626، 627، 628، 629، 630،

631، 632، 633، 634، 635، 636، 637، 638،

639، 640، 641، 642، 643، 644، 645، 646،

647، 648، 649، 650، 651، 652، 653، 655،

656، 657، 658، 659، 660، 661، 662، 663،

ص: 776

664، 665، 667، 668، 669، 670، 671، 672،

673، 674، 675، 676، 678، 679، 680، 681،

682، 683، 684، 685، 686، 687، 688، 692،

694، 695، 697، 704، 719، 720، 745، 759

پاکروان (تیمسار) / 3، 15، 615، 681

پاکستان / 106، 109، 115، 116، 121، 128،

129، 217، 229، 311، 376، 416، 437، 482،

661، 662، 663، 666، 719، 732

پالایشگاه آبادان / 46، 57

پالایشگاه اشدود / 460

پالایشگاه سودان / 759

پالایشگاه شعیبه (کویت) / 717

پالایشگاه طرابلس / 469

پالایشگاه عدن / 716، 717

پالایشگاه مدرس / 448، 449

پالایشگاه نفت کویت / 759

پالایشگاه و پتروشیمی (جبیل) / 398

پالمر / 439

پالیزبان، عزیزاللّه (تیمسار) / 5، 35، 96، 325

پاناما / 117، 118، 121، 134، 158، 159،

160، 164، 177، 200، 208، 209، 210

پان امریکن / 286

پاوه / 61

پایگاه جفیر (بحرین) / 310

پایگاه دریایی گوانتانامو / 195

پایگاه عدن / 496

پایگاه مخابراتی ارتش / 309

پایگاه نژف / 497

پایگاه هوایی دوشان تپه / 256

پپر، اس. دی. / 610، 613، 614، 632، 635،

655، 675

پترسون، دیوید آر / 462

پترولئوس / 366، 368

پترومین (آژانس نیمه دولتی) / 347

پتی (سرهنگ) / 281

پراپس، هربرت اف. / 227

پراگ / 73، 88، 185، 528

پرامیس، ای. ایکس. / 92

پراودا / 144، 145

پراون، اس.دی. / 630

پرایور، باب / 586

پرایور، رابرت / 572، 577، 578، 579، 580،

581

پرز، شیمون / 366، 367، 368، 369، 477، 480،

489، 491، 507، 524، 533، 539، 545، 548

پرستراو / 98، 627، 629

پرشت، هنری / 223، 260، 286، 292، 305،

324، 331، 333، 334، 335، 576، 578، 585،

586، 589، 591

پرکاراقدم، ژاله / 3، 10

پرلورکا / 336

پرنیان فر (تیمسار) / 627، 628

پرو / 104، 134، 163، 199

پروب، اس. دی. / 60

پروژه پتروشیمی در جبیل / 352

پریتکست، اس. دی. / 555، 623، 624، 625

پکن / 106، 111، 114، 115، 117، 119، 131،

134، 137، 153، 158، 163، 177، 185، 208،

302، 537، 661

پکوئین / 63

پلاد، اس. دی. (نام رمز عباس امیرانتظام) / 88،

694، 695

پلاک / 423

پل پت / 115

پلت رو / 167

پنتاگون / 377، 409

پنجوین / 95

پنسیلوانیا / 257

ص: 777

پورتوریکو / 104، 116، 118، 119، 121، 125،

132، 134، 147، 149، 150، 159، 160، 162،

163، 164، 193، 195، 199، 200، 210، 297

پول، استارک / 4، 5

پول پت / 114، 115، 120، 122، 192

پولو، یو. ان. / 640، 660، 661، 662، 663، 664

پولیساریو / 198، 546

پهلوی، اشرف / 324، 325

پهلوی، شهرام / 324

پهلوی، فرح / 331، 613، 619، 666، 735

پیت / 449

پیرانشهر / 31

پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) / 117، 119، 131،

133، 137، 149، 151، 157، 158، 162، 177،

293، 318، 410، 545

پیمان سنتو / 109، 235، 437

پیمان صلح صحرای سینا / 141

پیمان صلح مارس 1979 مصر و اسرائیل / 117،

118، 119، 120، 140، 141، 153، 154، 185،

187، 191، 192، 367، 374، 377، 391، 393،

394، 395، 396، 405، 471، 503

پیمانANDEAN / 207

پیمان ورشو / 175

ت، ث

تالبرت / 483

تامانی نی (سفیر وقت ایتالیا در ایران) / 222، 270

تامست، ویکتور. ال. / 148، 158، 273، 292،

594، 586، 597

تامیر / 530

تانزانیا / 483

تاون / 117

تایلند / 437، 488

تأسیسات ماهیگیری مکلا / 718

تبریز / 227

تراب، اس. دی. / 3، 4، 6، 7، 8، 10، 12، 13، 14،

17، 18، 19، 20، 34

ترابوزان / 92

ترامپ، اس. دی. / 77، 89، 207، 552، 554،

555، 556، 557، 558

ترانزیت، اس. دی. (نام رمز همایون روشنی مقدم)

/ 44، 45، 46، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 55،

56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63

تراوت، یو. ان. / 606، 665، 667، 668، 669،

670، 671، 672، 673، 674، 675، 676، 677،

678، 679، 680، 681، 682، 683، 684، 685،

686، 687، 688

ترز / 522

ترکستان / 272

ترکمن صحرا / 248

ترکی، عبدالعزیز / 358

ترکیه / 21، 22، 33، 65، 67، 68، 69، 70، 71،

79، 82، 85، 88، 89، 92، 184، 217، 229،

234، 264، 430، 433، 437، 438، 450، 480،

552، 627، 629، 681

ترمال، اس. دی. / 7، 13

ترمینال ایلات اشکلون / 443

ترودو / 363

تره کی، نور محمد / 482

تریپولی / 111، 114، 131، 134، 137، 166،

185، 207، 209، 444، 465

تریری، علی (تیمسار) / 615، 635، 636، 639،

655

ترینیداد / 134

تل آویو / 36، 40، 56، 57، 63، 93، 94، 95، 96،

98، 111، 112، 114، 122، 131، 133، 137،

141، 142، 143، 144، 149، 151، 155، 166،

168، 177، 185، 420، 437، 442، 451، 453،

ص: 778

454، 455، 456، 457، 459، 460، 461، 462،

466، 475، 478، 494، 496، 499، 502، 508،

509، 511، 513، 517، 523، 530، 535، 536،

538، 540، 543، 544، 548، 550، 551، 552،

555، 556، 557، 557، 558، 559، 560، 561،

592

تلیبک / 73

تنگه هرمز / 396، 403، 413

تورگمن، دیوید / 436، 437

توکیو / 117، 122، 131، 133، 137، 151، 158،

162، 177، 209، 302، 362، 408، 495، 505

تولبرت / 479

تولرنی، کیث ال / 26، 27، 28، 29، 30، 32، 33،

37، 38، 39

تومیک، سی. آ. / 19، 20، 21، 23، 25، 26، 27،

30، 32، 33، 34، 36، 37، 39، 41، 42، 43، 44،

70، 73، 100

تونس / 111، 114، 122، 158، 185، 209،

503، 513، 518، 537، 540، 657

تونیگام / 166، 167، 400

تهران / (اکثر صفحات)

تیپلین / 463

تیتو (مارشال) / 111، 126، 150، 159، 163،

200، 201، 202، 665، 666

تیک، پی. ای / 651

تیمکن، ارنست دبلیو / 633، 638، 640، 641،

647، 658، 659، 663، 670، 675

تیموری، ابراهیم / 454، 455

ثابت پاسال، ایرج / 576

ثابت پاسال، هرمز / 576

ج

جارینگ (فرستاده ویژه دبیرکل) / 169

جاکارتا / 117، 122، 123، 133، 143، 158،

208، 209

جاکسون، اسقف جس / 417

جامائیکا / 116، 134، 210

جامعه اقتصادی اروپا / 756

جامعه یهودیان (ایران) / 265، 592، 593

جامعه یهودیان ایرانی (میلان) / 600

جاموتی / 63

جاناتا / 106، 109

جانسون، اوزوالد / 376

جانسون، یوالکیس / 438

جانوس، اس. دی. (نام رمز ساواک) / 19، 20،

66، 67، 555، 627، 628

جاویتس / 267، 268، 592

جبهه خلق برای آزادی فلسطین / 447، 466،

467

جبهه دموکراتیک ملی / 633، 636

جبهه ملی ایران / 496، 609، 617، 618، 632،

636، 665

جبهه وطن پرست و سوآپو / 150

جبهه وطنی زیمبابوه / 121

جده / 56، 57، 63، 93، 94، 95، 96، 97، 98،

114، 122، 123، 166، 177، 185، 346، 347،

349، 351، 353، 358، 359، 361، 368، 369،

371، 372، 374، 375، 376، 378، 380، 381،

382، 383، 384، 385، 387، 394، 395، 398،

399، 400، 402، 408، 411، 413، 414، 418،

422، 440، 524، 530

جرج تاون (گینه) / 158، 207، 209

جرج (سناتور) / 293

جریان تکس ترون / 324

جریان گرومن / 324

جزایر ابوموسی و تنب / 755

جزایر کارائیب (فرانسه) / 160، 178

جزیره العرب / 341، 545، 546، 708

ص: 779

جزیره خارک / 440، 450، 451، 729

جسر، مارک جی / 698

جعفر نمیری / 483

جعفری / 15

جفرسون / 220، 245

جکسون (سناتور) / 338، 537

جمارانی / 684

جمال عبدالناصر / 187، 480، 666

جمایل، پیر / 114

جم (تیمسار) / 613، 614، 615، 631، 635،

636

جمعیت اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران / 325

جم، فریدون (سرهنگ) / 575، 635، 636

جمهوری دمکراتیک خلق یمن / 107، 109،

123، 192، 206، 416، 470، 471، 485، 514،

520، 525، 528، 537، 549، 716، 717، 718،

719، 732، 733

جمهوری صحرا / 341، 344

جمهوری عربی یمن / 123

جمهوری کرد مهاباد / 23

جمیران کلونان / 734، 736

جمیل / 468

جنبش امل / 649

جنبش حقوق شهروندان / 477

جنبش دموکراتیک ایگال یادین / 477

جنبش سوسیالیست خلق عراق / 72

جنبش غیرمتعهدها / 104، 106، 107، 108،

109، 110، 111، 114، 115، 116، 117، 118،

119، 120، 121، 122، 123، 124، 125، 126،

127، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 134،

135، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 142،

143، 144، 145، 146، 147، 148، 149، 150،

151، 152، 153، 154، 157، 158، 159، 160،

161، 162، 163، 164، 165، 166، 168، 169،

170، 176، 181، 184، 185، 186، 187، 188،

189، 190، 191، 192، 193، 194، 196، 197،

198، 200، 203، 204، 205، 206، 207، 209،

210، 307، 512، 528، 633، 641، 658، 659

جنگ اعراب و اسرائیل / 464، 471

جنگ جهانی دوم / 238، 588، 742

جنوب آفریقا / 432

جورج تاون / 118

جوردن / 385

جولپ، اس. دی. / 665، 681، 686، 687، 688

جهانبانی، نصیر / 623، 624

جی. آر. یو. / 552، 553، 555

جیبوتی (آمبولی) / 185، 360، 361

جیگامیان / 8

چ

چائوشسکو، نیکلای / 509، 513

چارلز / 50

چایلز، لوتون (سناتور) / 385، 386

چریکهای فدایی خلق / 58، 59، 62، 68، 71،

72، 91، 562، 567، 617، 632، 636، 656

چکسلواکی / 42، 88، 621

چمران، مصطفی / 2، 10، 98، 325، 336، 630،

631، 633، 644، 656

چیپین، فردریک / 414

ح

حافظ اسد / 142، 154، 156، 392، 421، 469،

492، 511، 513، 521، 541، 649، 753

حجلان / 400، 401

حداد / 404، 422، 468، 469، 500، 541،

560، 632، 650، 664

حزب آگودات اسرائیل / 472

حزب ایگال هورویتز / 477، 531

ص: 780

حزب توده ایران / 13، 14، 21، 28، 68، 71، 72،

78، 562، 565، 566، 632، 636، 660

حزب جمهوری خلق مسلمان / 60

حزب دمکرات کردستان / 4، 5، 7، 9، 13، 21،

24، 34، 35، 36، 37، 40، 58، 59، 62، 65، 68،

71، 72، 73، 77، 78، 79، 82، 85، 86، 94، 96،

99، 100، 325

حزب دموکراتیک ملی (سادات) / 112

حزب دموکراتیک یادین / 155

حزب زولون ماهر / 477

حزب زیمثا اهریش / 477

حزب ساموئل فلاتوشارون / 477

حزب شمعون تامیر / 477

حزب کارگر / 477، 489، 491، 494، 499،

501، 506، 507، 515، 532، 533، 535، 538،

539، 540، 545، 548

حزب کارگر ماپام / 477

حزب کمونیست راکاه / 477

حزب کمونیست عراق / 21، 86

حزب کمونیست فرانسه / 78، 80

حزب کمونیست مصر (حدیتو) / 522، 663

حزب کمونیست یهودی (ماکی) / 477

حزب گریک / 484

حزب لاآم / 471، 472، 477

حزب لیبرال / 471، 472، 477، 489، 501، 535

حزب لیکود / 156، 471، 472، 473، 477،

489، 494، 499، 501، 506، 507، 516، 519،

531، 532، 535، 539، 545

حزب مذهبی جوزف بوزگ / 477

حزب ملی مذهبی / 472، 473، 489

حزب نهضت دمکراتیک / 473

حزب هروت / 489، 531، 532، 535

حزب یاآد / 477

حسامی، کریم / 31، 73

حسنلو (نزدیکی نقده) / 257

حسنی مبارک / 142

حسین شریف / 431

حسین، فرخ / 378، 379

حسین (وزیر کشور کویت) / 739، 749

حسینی / 71، 72، 649

حسینی، شیخ عزالدین / 23

حسینی، عزالدین / 62، 71

حضرت علی (ع) / 226

حضرت محمد (ص) / 83، 429

حقیقی / 5

حکمت المصری نابلوسی / 542

حلبچه / 95

حمد (خانم) / 385

حمزه عباس حسین / 754

حمید (وزیر خارجه کلمبو) / 118

حی، پرویز / 591، 595

حیفا / 113، 155، 404، 420، 458، 477، 491،

513

حی، لطف اللّه / 591

خ

خاچاطوریان / 57

خاخام شوفات / 594، 595

خاخام مایر / 477

خارطوم / 117، 118، 122، 123، 135، 158،

164، 185، 209، 533

خالد / 393، 420

خالدابن عبدالعزیز السعود / 346

خالد ابوسعود / 713، 723، 725، 726، 755

خالد ابوسعید / 742

خالدالحسن / 657

خالقی، احمد / 9

خاورمیانه / 3، 6، 7، 29، 83، 84، 85، 112،

ص: 781

118، 119، 124، 131، 132، 133، 135، 140،

141، 147، 149، 150، 151، 152، 154، 160،

161، 162، 163، 166، 168، 185، 186، 187،

188، 190، 191، 192، 199، 205، 217، 218،

229، 230، 233، 235، 236، 285، 288، 310،

336، 341، 344، 349، 353، 356، 357، 366،

367، 369، 370، 372، 373، 375، 376، 377،

378، 385، 387، 391، 393، 394، 395، 396،

399، 401، 402، 417، 418، 419، 421، 431،

437، 438، 439، 440، 449، 458، 460، 461،

467، 471، 473، 475، 478، 481، 491، 495،

499، 507، 513، 517، 519، 520، 528، 529،

533، 559، 593، 598، 630، 633، 645، 647،

649، 658، 704، 731، 732، 734، 737، 743

خاور نزدیک / 85، 162، 203، 204، 208،

211، 236، 249، 324، 375، 393، 446، 455،

559، 561، 582، 589، 590، 612، 640، 653،

658، 660

خبرگزاری آسوشیتدپرس / 113، 303، 335،

421، 468، 480، 490، 500، 509، 524، 549

خبرگزاری پارس / 252

خبرگزاری پارس / 289

خبرگزاری تاس / 553، 554

خبرگزاری رویتر / 114، 153، 396، 397، 407،

421، 480، 492، 497، 499، 502، 503، 510،

513، 515، 517، 518، 519، 520، 521، 522،

527، 528، 533، 534، 536، 538، 541، 543،

544، 549، 582

خبرگزاری سی. بی. اس / 487

خبرگزاری فرانسه / 77، 79، 158، 265، 470،

659

خبرگزاری قطر / 525

خبرگزاری یونایتدپرس / 158

خرازی، کمال / 337

خرم / 10، 13، 16، 17، 445

خط لوله ایلات اشکلون / 442، 447، 455،

456، 457، 462

خط لوله ترانس اسرائیل (تیپلین) / 463

خط لوله نفتی سومد / 470

خطوط هوایی عراق / 38

خطوط هوایی گلوبال / 41

خلخالی / 26، 54، 617، 667، 668

خلعتبری / 248، 634

خلف / 496، 529

خلیج عدن / 399

خلیج عقبه / 432، 440، 463

خلیج فارس / 217، 230، 236، 283، 284،288،

289، 293، 309، 310، 318، 321، 342، 343،

392، 399، 400، 403، 408، 419، 420، 452،

454، 455، 473، 509، 533، 559، 606، 615،

657، 658، 704، 705، 708، 738، 745، 749

خلیج گوانتانامو / 109

خلیل / 420، 421، 513، 527، 543

خمینی، احمد / 54

خمینی، حسین / 649

خوانساری / 678

خوزستان / 44، 53، 58، 61، 64، 86، 272، 285،

319، 325، 333، 541، 561، 565، 567، 625

خیابان آیزنهاور / 79

خیابان بخارست / 49، 56

خیابان تخت جمشید / 575

خیابان جابوتینسکی، رامات گان / 455

خیابان شادمان / 79

خیابان شهناز / 692

خیابان عباس آباد / 49، 56

خیابان فریدریش / 65

خیابان کریم خان زند / 554

خیابان کوپرنیک / 65

ص: 782

خیابان مصدق / 10، 61

خیابان مهناز / 10

خیابان ناهید / 61

خیدر هرزوللّه / 387، 388

د

دابی، م. / 106، 107، 108، 109، 110

دارالسلام / 117، 118، 158، 164، 209

داکا / 106، 164، 467

داکار / 135، 158، 163، 185، 209

دالاس / 306

دالس / 438، 698

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام / 1، 105،

226، 551، 608، 709

دانشجویان مسلمان دانشگاه شریف (آریامهر

سابق) / 325

دانشکده ادبیات دانشگاه سوربن (پاریس) / 639

دانشکده دماوند / 577

دانشکده کشاورزی نیکولای بالچسکو

(بخارست) / 81

دانشکده ملی جنگ / 438

دانشگاه آمریکایی بیروت / 444

دانشگاه بیرزیت / 113

دانشگاه پنسیلوانیا / 257

دانشگاه تهران / 77، 148، 249، 619، 687

دانشگاه دیرزیت / 518

دانشگاه شیراز / 61

دانشگاه عبری اورشلیم / 475

دانشگاه کالیفرنیا / 337

دانشگاه کالیفرنیای جنوبی / 51، 52

دانشگاه کلمبیا / 687

دانشگاه کویت / 734

دانشگاه لندن / 458

دانشگاه لوزان / 617

دانشگاه مونترال / 22

دانشگاه میامی / 249

دانشگاه نبراسکا (اوهاما) / 311

دانشگاه نیویورک / 249

دانشگاه وین / 249

دانشگاه هاروارد / 522

دانشگاه هبرو / 437

دانشگاه هوستون / 337

دانشگاه ییل / 524

دانیال پور / 573

دانیال پور، آلبرت / 591، 595

دانیال پور، مراد / 591

دانیل / 376

دانیلز / 370، 379، 381، 384، 385، 386

داوار / 490

داوراته / 459

دایان، سولومان / 554، 555، 556

دایان، موشه / 113، 141، 156، 477، 490،

496، 497، 498، 499، 501، 502، 508، 512،

515، 517، 524، 530، 534، 543، 545، 548

دبلیمر، چارلز / 710

دبیرستان کشاورزی عراق / 84

دبیرستان مشهور ری علی (تل آویو) / 458

دبیرکل شورای اسلامی اروپا / 374

درور، دوبن / 442، 443، 456

دره اردن / 392، 478، 513، 515، 543

دریان / 590

دریای سیاه / 92، 176

دریای مدیترانه / 441

دسای، موراجی (نخست وزیر هند) / 106، 107،

108، 110

دفتر ارتباطات USLO / 364

دفتر اروپایی سازمان ملل / 185

دفتر اطلاعات شاه / 4

ص: 783

دفتر پروتکل نظامی / 620

دفتر تعلیم و تربیت اصفهان / 221، 273، 274

دفتر حفاظت منافع آمریکا (بغداد) / 111، 117،

131، 137، 166، 185، 470، 511

دفتر حفاظت منافع آمریکا (قاهره) / 442

دفتر حفاظت منافع آمریکا (هاوانا) / 106، 117،

131، 137، 147، 148، 152، 153، 158، 165،

166، 177، 185

دفتر حفاظت منافع مصر / 451

دفتر روابط خارجی برای امور داخلی و منطقه ای /

348

دفتر سیاسی شاه / 3

دفتر هماهنگی مصر / 111

دماغه امید نیک / 432

دمشق / 93، 94، 95، 97، 98، 113، 114، 117،

118، 119، 131، 134، 137، 142، 166، 185،

392، 397، 421، 422، 440، 479، 503، 509،

511، 521، 538، 544، 560

دنیس مور / 447

دوئول، روبرت ال. / 456

دوامی، مجید / 665، 687

دو باروس، آدوالدو کاردوزوبوتو / 506

دوبرونیک / 172

دوبلین / 131، 133، 137، 158، 162، 177

دوحه / 111، 122، 156، 166، 185، 357

دوریل، زوی (دکتر) / 435، 436

دوسلدرف / 81

دوک، چری / 509

دول، باب / 445، 451

دولتشاهی / 245

دولت موقت (انقلاب اسلامی) / 3، 7، 8، 16، 20،

30، 53، 75، 77، 78، 88، 89، 136، 215، 219،

220، 221، 222، 223، 224، 225، 226، 243،

244، 245، 248، 252، 254، 257، 258، 259،

262، 264، 266، 267، 268، 269، 276، 277،

278، 280، 281، 282، 283، 284، 286، 287،

288، 289، 290، 292، 293، 294، 295، 296،

297، 298، 299، 300، 301، 302، 303، 304،

305، 306، 307، 308، 313، 314، 322، 323،

326، 327، 328، 333، 334، 335، 336، 338،

565، 578، 584، 586، 591، 594، 598، 605،

636، 637، 639، 681، 694

دولوس، کودی / 336

دومنیکا / 165

دونای / 621

دهکده الریحان / 469

دهکده المحمره / 468

دهلی / 56، 57، 63، 93، 96، 106، 108، 109،

110، 117، 122، 123، 133، 158، 163، 168،

207، 208، 209، 689، 690، 691

دیترویت / 522

دیرتک / 6، 47، 48، 50، 51، 688، 689، 690،

691، 697، 698

دیلی ژورنال / 368

دین / 511، 515، 525

دینیتیسن، زوی / 462

دیوان عالی اسرائیل / 509

دیه گو گارسیا / 122، 193، 236، 399

ر

رابین، اسحاق / 498، 507، 515، 533، 539،

548

رابین، ایزاک / 477

راترفورد، دالس / 608، 688، 689، 690، 691،

692، 693، 694، 695، 696، 697، 698، 699

راترفورد، گای دبلیو. / 688، 690

راتنر، استیون / 352

راجر / 173، 179

ص: 784

راجرز، ویلیام (ژنرال) / 258، 266، 283، 284،

285، 293، 343، 415، 454، 455

رادیو اسرائیل / 490، 494، 499، 502، 509

رادیو امان / 540

رادیو اورشلیم / 113، 403، 420، 497، 508،

518، 520، 533، 534، 536

رادیو بروکسل / 537

رادیو بغداد / 521، 533

رادیو بی.بی.سی / 463، 513

رادیو بیت المقدس / 499، 513، 549

رادیو بیروت / 114، 492، 500، 503

رادیو پکن / 659

رادیو تل آویو / 513، 543

رادیو توکیو / 541

رادیو دانمارک / 517

رادیو دست راستی لبنان / 469

رادیو دمشق / 541

رادیو صدای آمریکا / 182، 259، 263، 277،

312

رادیو عراق / 544

رادیو عمان / 519، 528

رادیو فلسطین / 528

رادیو قاهره / 421، 491، 513، 536، 540

رادیو کویت / 421

رادیو نیروهای دفاعی اسرائیل / 156، 549

رادیو و تلویزیون ملی ایران / 31، 268، 269،

308، 636، 637، 639

رادیو وین / 502

راستین، بایارد / 540

راشد الراشد / 716

راکاه / 477

راکزیسون / 83، 85

راکفر؟ / 438

راکفلر، دیوید / 721

رام اللّه / 496، 500، 509، 527

رام، کیو. آر. / 204، 207، 208، 209

ران حبیب / 591

رانگون / 122، 158، 164، 209

رایت، رادریک م / 444، 445

رباط / 111، 114، 116، 122، 158، 185،

206، 209، 419

ربانی / 78

رزمی / 324

رستوران فرید / 436

رستوران کاروانسرا / 710

رفیعی / 614

رم / 87، 127، 131، 137، 149، 151، 177،

185، 465، 595

رمضانی، ر. ک. (پرفسور) / 166

رنسام / 111، 139، 153

رواندا / 458، 459

روحانی، صادق (آیت اللّه) / 637، 653

روحانی، مهدی / 606، 607، 632، 642، 643،

648، 670

رودریگرز، کارلوس رافائیل / 196

رودزیا / 104، 121، 122، 124، 125، 135،

150، 478، 517

روروتچیلدز، بارون / 441

روز قدس / 427، 428، 429

روزن / 252، 253، 325

روزنامه اطلاعات / 157، 639، 687

روزنامه الاخبار / 113

روزنامه الانباء / 705، 749

روزنامه الاهرام / 112، 420، 460، 518

روزنامه الجزیره / 372

روزنامه الجمهوریه / 141

روزنامه الرأی / 495، 537، 749

روزنامه السفیر / 156، 480

ص: 785

روزنامه السیاسه / 393، 735، 744، 749

روزنامه القبس / 749

روزنامه المدینه / 384، 411

روزنامه الوطن / 749

روزنامه بامداد / 278

روزنامه پلات / 442

روزنامه تهران تایمز / 278

روزنامه جمهوری اسلامی / 325، 327

روزنامه جیوئیش کرانیکل / 112

روزنامه داور / 497، 499، 512، 524، 549

روزنامه دیلی ژورنال / 366

روزنامه عرب نیوز / 398

روزنامه غازت سعودی / 393

روزنامه کیهان / 70، 245، 253، 310

روزنامه لوریان لوجور / 460

روزنامه لوموند / 626، 632، 634، 639، 640،

644

روزنامه معاریو / 480، 502، 512، 521

روزنامه هاآرتز / 433، 497، 507، 512، 515،

520، 521، 549

روزنامه هرالد تریبون / 352، 609

روزنامه یدیوت / 520

روزولت / 29

روشائی، امیر / 44

روشائی، حسن / 44

روشائی، همایون / 44

روشنی مقدم، حسن / 45

روشنی مقدم، حسین / 45

روشنی مقدم، رحمت / 45

روشنی مقدم، همایون / 44، 45

روف، اس. دی. / 623، 628، 629، 630

رولو، اریک / 644

رومانی / 72، 81، 83، 84، 86، 116، 446،

447، 453، 509، 510، 513

رومیحی / 734، 735، 736، 737

ریابنچین، ولادیمیر / 64، 65

ریاحی (ژنرال) / 53، 296

ریاض / 56، 95، 98، 166، 346، 349، 364،

370، 372، 373، 377، 396، 400، 405، 407،

409، 420

ریاضی / 248

ریان (سرگرد) / 546

ریچاردسون، مایکل / 597، 598

ریک یاویک / 177

ریگتر / 582

رین اوفرهافن (کلن) / 64

ریودوژانیرو / 209، 503، 504

ز

زئیر / 184، 350، 504

زابلوکی، کودل / 464

زاکریسون / 83، 87

زاکریسون، آلمر. جی. / 81

زامبیا / 116، 210

زاهدی / 621، 624

زلاندنو / 572، 584، 586

زندان مونیخ / 549

زند فرد، فریدون / 710

زوریخ / 450، 452، 581، 625

زهیر محسن / 495

زیارتگاه بهائیان (شیراز) / 583

زیمبابوه / 121، 176، 478، 479

زیمرمان / 635، 640

ژ

ژاپن / 127، 128، 130، 160، 183، 184، 217،

219، 234، 302، 312، 347، 351، 352، 362،

363، 364، 421، 448، 452، 476، 488، 495،

ص: 786

619، 704، 724، 725، 741، 742، 747، 750،

754، 756

ژنو / 41، 42، 43، 127، 134، 139، 149، 168،

185، 208، 209، 358، 359، 387، 389، 486،

488، 492، 519، 527، 572، 578، 581، 613،

614، 615، 616، 620، 622، 625، 675، 739،

759، 760، 762

ژورنال دو تهران / 77، 639

ژورنال نفت ایران / 452

ژورنال نفت و گاز / 444

ژوهانسبورگ / 158

س

سئول / 114، 131، 137، 158، 164

سائودرسی / 250

ساب، ادوارد / 460، 461

ساپیرو (وزیر خارجه اسرائیل) / 459

ساترلند، پیتر ای. / 717، 734، 735

ساحل غربی رود اردن و نوار غزه / 122، 496،

474، 498، 499، 500، 502، 509، 512، 513،

515، 516، 518، 522، 532، 533، 534، 535،

536، 542، 543، 547، 548، 549

ساختمان تایلر / 51

سارافند / 492

سازمان آزادیبخش فلسطین (فتح) / 21، 73،

150، 151، 192، 345، 376، 402، 406، 407،

417، 465، 466، 467، 469، 479، 495، 499،

502، 503، 507، 508، 509، 510، 518، 523،

524، 525، 528، 529، 532، 534، 537، 538،

540، 541، 543، 549، 550، 560، 559، 644،

656، 657، 738

سازمان اتحادیه دفاع / 477

سازمان اطلاعات آلمان غربی / 88

سازمان اطلاعات انگلستان / 42، 552، 553،

623، 642، 673

سازمان اطلاعات دفاعی / 100، 474

سازمان اطلاعات عراق / 32

سازمان امور خاور نزدیک (بخش ایران) / 324

سازمان پخش تلویزیونی فرانسه (ایران) / 639

سازمان تأمین اجتماعی ایران / 305، 306

سازمان توسعه صنعتی عربی / 396

سازمان خلق آفریقای جنوب غربی / 121

سازمان خلیج عمران (مصر) / 715

سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد

(FAO) / 185، 548

سازمان دانشجویی کردها (اروپا) / 82

سازمان زحمتکشان کردستان / 71، 72

سازمان کشورهای آمریکایی / 157، 178

سازمان گسترش تجارت و بازرگانی / 727

سازمان گسترش تجارت و عمران سازمان ملل /

727

سازمان گوش آمونیم (یهودی) / 477

سازمان مجاهدین خلق / 53، 59، 62، 91، 516،

562، 567، 617، 632، 656، 674

سازمان مخفی رومانی / 84

سازمان ملل متحد / 103، 106، 108، 111،

113، 114، 116، 120، 121، 122، 124، 127،

128، 129، 130، 134، 135، 138، 139، 140،

142، 143، 144، 147، 148، 149، 151، 152،

153، 154، 155، 160، 161، 164، 165، 168،

169، 170، 171، 172، 176، 177، 185، 186،

187، 192، 193، 194، 200، 201، 203، 206،

207، 210، 211، 305، 307، 309، 312، 327،

343، 392، 403، 404، 415، 421، 422، 469،

479، 480، 481، 486، 488، 491، 497، 499،

503، 504، 505، 508، 510، 512، 513، 522،

524، 527، 536، 537، 549، 579، 659، 663،

715، 725، 727، 728

ص: 787

سازمان ملی بهائیان / 577

سازمان وحدت آفریقا (OAU) / 108، 111،

115، 117، 120، 135، 140، 155، 160، 169،

191، 206، 478، 479، 481، 483، 484

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی / 408، 486

سازمان همکاری و عمران اقتصادی اروپا / 712،

759، 761

ساسپند، یو. ان. (نام رمز نیکولاس لانگ) / 658

ساف / 111، 113، 115، 151، 166، 272،

397، 421، 465، 467، 480، 497، 498، 499،

512، 517، 518، 522، 537، 538، 542، 543،

544، 549، 550، 559، 560، 630، 633، 716

سالار جاف / 21، 35، 38، 39

سالت 2 / 125، 179

سالتزمن، جوزف آی. / 615، 616

سالزبورگ وین / 710

سالفیت (دهکده) / 490

سالوم / 380

سالیناس، جیمز / 41

ساماریا / 534

سامرز، کتی / 187

سامرین، هنگ / 115، 120، 122، 192

سانتادومینگو / 177

سان خوزه / 164

ساندرز، هال / 221، 224، 259، 277، 291،

292، 310، 314، 315، 316، 400، 480، 612

ساندل، امیل / 721

ساندنیستها / 206

سانفرانسیسکو / 4، 6، 7، 8، 9، 10، 12، 13، 14،

17، 18، 19، 20

سانلی / 742

ساواک / 3، 7، 9، 10، 13، 14، 15، 18، 20، 40،

64، 65، 66، 82، 99، 244، 245، 247، 248،

258، 262، 266، 298، 308، 318، 551، 554،

556، 557، 615، 627، 628، 630، 632، 644،

651، 663، 664، 681

سایت، جی. ان / 623، 624

سپاه پاسداران / 54، 313، 541

سپتامبر سیاه / 467

سپهبان (مهندس) / 452

ستاد نیروهای مسلح کویت / 736

ستوده، مسعود / 579

سراج، احمد / 344، 375، 376

سرانو، رومئورینکون / 506

سرپل ذهاب / 81

سردار جاف / 21، 32، 33، 34، 37، 39، 100

سردشت / 34، 36، 71، 325

سرفرماندهی نیروی دریایی آمریکا در اروپا /

166

سرکنسولگری آمریکا در مونیخ / 81

سرکیس، الیاس / 114، 156، 469، 518، 541

سرویس اطلاعاتی انگلیس / 73

سرویس اطلاعاتی نظامی عراق / 32

سری لانکا / 108، 111، 116، 118، 126، 128،

140، 193، 206، 207، 582

سعد حداد (سرگرد) / 404، 650

سفارت آمریکا (آنکارا) / 83

سفارت آمریکا (الجزیره) / 111

سفارت آمریکا (بن) / 83

سفارت آمریکا (بیروت) / 93، 468

ص: 788

سفارت آمریکا (تل آویو) / 93، 96

سفارت آمریکا (تهران) / 7، 106، 135، 136،

144، 148، 157، 158، 165، 242، 244، 246،

247، 250، 252، 260، 270، 271، 303، 314،

441، 447، 541، 582، 585، 601، 703، 719،

720، 721، 723، 754

سفارت آمریکا (عمان) / 93

سفارت آمریکا (لندن) / 94

سفارت آمریکا (وین تیان) / 117

سفارت ایران (واشنگتن) / 3، 6، 148، 255

سفارت زلاندنو / 585

سفاردی (یهودی) / 472، 473

سلامتیان / 220، 244، 245

سلطان (وزیر دفاع عربستان) / 405

سلماس (شاهپور) / 69، 70

سلیم / 632، 642

سلیم اعظم / 374

سلیمان / 663

سلیمان الحربیش / 378

سلیمان، لطف اللّه / 663، 664

سلیمانیه (کردستان عراق) / 35، 37، 81، 82، 95

سلیم، محسن / 632، 642، 643

سمریه / 516، 547

سمیر شهابی / 375

سمیع انور / 666

سنت لوشا / 165

سنت مارتین، هنری / 22، 23

سنجابی، کریم / 592، 609، 617، 663، 664،

732

سن خوزه / 117، 119، 131، 134، 135، 137،

146، 149، 151، 158، 208، 209

سنگاپور / 22، 114، 122، 158، 164، 192،

208، 209، 448، 509

سنگال / 376

سنندج / 34، 36، 62، 71، 72، 73

سوئز / 432، 446، 448، 510، 521

سوئیس / 454، 455، 476، 572، 576، 577،

578، 581، 586، 624، 683، 711، 712، 750،

756

سوئیفت، آن / 585، 586

سوئیفت، الیزابت / 584

سودان / 343، 376، 415، 480، 483، 497،

504، 510، 530، 533، 534، 719، 759

سوری، محمد / 255

سورینام / 115، 116، 121، 134

سوریه / 21، 22، 35، 36، 73، 79، 88، 111،

114، 115، 142، 154، 332، 391، 392، 397،

401، 403، 406، 421، 439، 465، 466، 468،

469، 474، 479، 491، 492، 495، 496، 503،

508، 511، 512، 522، 525، 538، 541، 543،

544، 550، 560، 649، 751، 753

سولارز / 275

سولیوان، ویلیام اچ. / 243، 244، 464، 577،

589، 601، 720

سومالی / 188، 206، 343، 376، 415، 504،

510

سومد (خط لوله نفتی) / 470، 473، 760

سوموزا / 160، 482

سونودا (وزیر خارجه ژاپن) / 162، 312، 351

سهیلا زین العابدین حمد / 384، 385

سیا (CIA) / 3، 4، 7، 14، 21، 23، 24، 29، 44،

47، 48، 50، 60، 64، 67، 70، 75، 87، 105،

146، 174، 180، 275، 351، 376، 377، 395،

404، 405، 451، 453، 462، 465، 471، 474،

478، 496، 531، 550، 605، 608، 611، 632،

637، 642، 651، 655، 665، 683، 686، 733،

747

سی. اس. اس. آر / 82

سیدون / 515

سیستمهای اطلاعاتی الکترونیک / 303، 304،

305، 306

سیف قاضی، رحیم / 22، 28، 30

سیکولار، پی. ای. / 650

سیماک، لاری / 83

سیمد، جام ام / 64

سینا / 395، 421، 431، 502

ص: 789

سینما رکس (آبادان) / 258، 324

سیهانوک (پرنس) / 196

ش

شائول، بازیر / 456

شاخ آفریقا / 145، 341، 343، 376، 415،

438، 439، 492

شارت، موشی / 458

شارون، آریل / 155، 490، 508، 515، 516،

517، 523، 532، 534، 535، 536، 547

شاف، ادوارد اچ / 445

شاکاو / 496

شاملو، حسن (سرهنگ) / 99

شامووسکی / 553

شامیر، ایتزاک (اسحاق) / 490

شانی، یورام / 593

شاوا (شهردار غزه) / 113

شاویک، شاگتامی (خانم) / 437

شاه / (اکثر صفحات)

شاهال / 113

شاهپور (شهر) / 65

شاه حسین اردنی / 114، 491

شاه خالد ابن عبدالعزیز آل سعود / 114، 346،

362، 366، 368، 377، 378، 393، 402

شاهزاده بندر ابن سلطان / 377

شاهزاده حسن / 537

شاهزاده سعود الفیصل / 342، 362، 363، 364،

371، 375، 400، 401، 414، 530

شاهزاده سلطان / 377، 401

شاهزاده عبداللّه / 377، 378، 418، 514

شاهزاده فهد / 341، 342، 343، 346، 353، 357،

358، 366، 368، 372، 377، 378، 380، 385،

386، 402، 414، 415، 416، 417، 418، 530

شاهنده، عباس / 435

شای / 477

شبه جزیره عربستان / 343، 400، 415، 436

شبه جزیره موساندام / 403

شرکت آرپی گروه / 445

شرکت استاندارد اویل ایندیانا / 448، 451

شرکت اف. ام. سی. / 22

شرکت الکترونیک دنیا / 292

شرکت امنا (شرکت امانتداران)، 577، 579

شرکت بریتیش پترولیوم / 517، 722، 747،

748، 760

شرکت بیمه اجتماعی / 324

شرکت توسعه و تجارت نفت خلیج / 462

شرکت جنرال الکتریک / 724

شرکت حمل و نقل ماری تایم فروت / 457

شرکت رایلی میتسوی / 724

شرکت سوان هانتر نیوکاس / 457

شرکت سوپر تانکر سامسون، مونرویا / 440

شرکت سیریس (سابقا آئورورا) استرو شرکت

(سیستمهای اطلاعاتی الکترونیک) / 304

شرکت کانتینانتال گرین / 255

شرکت کنتینانتال / 445

شرکت گلف اویل / 746، 747

شرکت مس / 278

شرکت ملی گاز ایران / 453

شرکت ملی نفت ایران / 46، 57، 61، 267، 314،

368، 349، 432، 439، 444، 446، 447، 448،

449، 451، 452، 453، 454، 455، 456، 457،

464، 739، 740، 744، 759، 760

شرکت نفت آمین اویل / 722، 744

شرکت نفت ایندیانا / 449

شرکت نفت بریتیش پترولیوم / 751

شرکت نفت شل / 373، 751

شرکت نفتکش لئون ترانس ورلد، مونرویا / 440

شرکت نفتکش نورا هریس مونوریا / 439

ص: 790

شرکت نفت کویت وفرا / 744، 764

شرکت نفت گلف / 721، 722، 747، 751

شرکت نونالان / 579

شرکت وابسته توسعه و ساختمان سکورات / 464

شرکت ولف بلفاست / 457

شرکت ولل پوند / 591

شرکت هارلند و ولف بلفاست / 457

شرکت هواپیمایی عربستان سعودی / 382

شرکت UAR / 443

شریعتمداری، سیدکاظم (آیت اللّه) / 54، 60،

564، 594، 617، 633، 635، 637، 664، 674،

677، 678، 679، 680

شریف، محمدرضا / 252

شک هاوس، اچ. اچ / 437، 439

شل، 517، 722، 746، 748

شل، ال. دبلیو. / 88، 91، 208، 658، 664

شل، باربارا / 267

شلزینگر / 352، 704، 729، 732، 733، 734،

738

شلنبرگ / 659

شلنبرگر / 253، 263، 280

شمعون، دوری / 468

شمعون، کامیل / 397، 468

شمیرانی (نماینده در سازمان ملل) / 305

شندر / 696

شوا / 542

شورای اتحادیه وزرای خارجی عرب / 513

شورای امنیت سازمان ملل متحد / 114، 120،

124، 130، 141، 158، 160، 169، 187، 192،

195، 403، 461، 481، 482، 488، 491، 510،

519، 524

شورای امنیت ملی (المجلس العی الامن العالم /

348

شورای انقلاب / 53، 54، 301، 315، 538،

563، 565، 656، 674، 677، 692

شورای جهانی کلیساها / 572، 578

شوروی / 13، 15، 21، 23، 24، 28، 29، 30، 35،

36، 37، 65، 66، 68، 83، 88، 91، 94، 103،

108، 113، 114، 116، 123، 124، 125، 126،

128، 129، 130، 132، 142، 145، 146، 147،

149، 152، 153، 154، 156، 157، 159، 161،

165، 167، 173، 174، 175، 176، 177، 178،

179، 180، 181، 182، 183، 184، 185، 186،

187، 188، 189، 190، 192، 193، 194، 195،

196، 197، 198، 200، 201، 205، 206، 209،

210، 215، 216، 217، 218، 221، 229، 230،

233، 234، 245، 258، 262، 291، 299، 309،

343، 344، 391، 393، 396، 400، 401، 405،

409، 416، 417، 419، 420، 421، 440، 452،

453، 470، 471، 479، 481، 482، 484، 487،

491، 492، 496، 510، 520، 529، 544، 550،

551، 552، 553، 566، 567، 609، 621، 636،

637، 679، 683، 711، 732، 749، 762، 763

شوفات، داود / 594

شهادی، عزیز / 542

شهردار نابلس / 156، 496

شهردار هلهول / 496

شهرستانی، جواد / 46

شهر فاس / 375

شهرک الون موره / 547

شیبانی / 245، 295، 298، 307، 309، 315

شیخ احمد زکی یمانی / 349، 351، 354، 356،

359، 361، 365، 366، 367، 368، 369، 370،

373، 374، 381، 386، 388، 396، 402، 407،

408، 409، 412، 413، 414، 418، 421، 517،

731، 732

شیخ احمد مبارک / 375

شیخ رئوف النقیب / 82

ص: 791

شیخ سعد عبداللّه / 715، 753

شیخ علی خلیفه الصباح / 711، 712، 713،

716، 717، 723، 726، 727، 729، 730، 731،

732، 738، 739، 740، 746، 748، 758، 759،

760، 761، 762، 763

شیخ نصرالجابر / 719

شیراز / 61، 227، 577، 578، 580، 581، 582،

583، 584، 585، 587، 588، 601، 617

شیرازی / 678

شیرازی، خانبابا / 591

شیرازی، سیدعبداللّه (آیت اللّه) / 637

شیراک، ژاک / 657

شیفر / 453

شیکاگو / 22

شین بث / 433، 464، 478، 530، 550، 557،

559، 632

ص

صادق، ابوالقاسم / 252، 253

صادقی، علی / 116

صالح خو / 302

صالحی / 243، 244

صباح / 418، 735، 736، 737، 753، 756

صباغ، عیسی / 414، 417

صباغیان / 50، 319، 320، 328، 329

صحرای اوگادن / 343، 415

صحرای باختری / 188، 198

صحرای سینا / 114، 143، 155، 392، 403،

420، 432، 443، 446، 461، 472، 490، 493،

497، 508، 513، 524، 536

صحرای غربی / 478، 479

صدام حسین / 34، 35، 37، 93، 97، 154، 156،

428، 430، 431، 511، 533، 544، 704، 753

صدر، امام موسی / 644، 648

صدر، رضا (وزیر بازرگانی) / 220، 249، 253،

254، 255

صفدری (آیت اللّه) / 77

صلاح الدین النقیب / 82

صلاح خلف (ابوایاذ) / 525، 528، 529، 657

صنایع الکترونیک ایران / 588

صندوق بین المللی پول (بانک جهانی) / 170،

172، 173، 364، 473، 727

صندوق کویتی عمران اقتصادی عربی / 718

صنعا، 111، 122، 123، 166، 185، 420، 514،

525، 528

ط ظ

طائف / 361، 362، 546

طالبانی، جلال / 9، 19، 35، 36، 72، 73، 74،

79، 82، 86، 94، 96

طالقانی، سیدمحمود (آیت اللّه) / 57، 245، 249،

310، 664، 674، 678، 696

طاهر، عبدالهادی (دکتر) / 398

طباطبائی، صادق / 33

طباطبائی قمی / 637

طباطبایی (برادر وکیل بختیار) / 627

طرابلس / 433، 468، 469

طرح برنارد لوئیس / 309

طرح جارزنیگ / 480

طرح راجرز / 480

طوفانیان، حسن (ژنرال) / 324، 623

ظهران / 399، 410، 411

ع

عباس آباد / 49، 51، 55، 56

عباسی، عبدالرحیم (سرگرد) / 71

عبدالستار الزعیم / 522

عبدالطیف الحماد / 723، 728

ص: 792

عبدالعزیز حسین / 749

عبدالفتاح اسماعیل / 525

عبداللّه التوبیشی / 366

عبداللّه م. علیرضا / 362، 363، 399

عبدو یمانی / 414

عتیبه / 421

عتیقی / 723، 724، 725، 727، 728، 730،

740، 741، 742، 743

عثمان، محمود (دکتر) / 94

عدسانی / 753

عدن / 405، 538، 559، 716، 717، 718، 719

عراق / 5، 7، 13، 21، 22، 24، 30، 31، 32، 33،

34، 35، 36، 37، 38، 39، 41، 42، 43، 44، 64،

71، 72، 73، 79، 81، 82، 83، 85، 86، 88، 92،

93، 94، 95، 96، 97، 99، 100، 104، 111،

115، 128، 154، 156، 192، 202، 207، 210،

219، 237، 285، 319، 333، 343، 350، 380،

391، 401، 404، 405، 412، 413، 414، 421،

428، 431، 465، 470، 496، 511، 512، 517،

521، 533، 538، 543، 544، 546، 564، 565،

566، 567، 605، 643، 704، 705، 708، 710،

711، 716، 717، 721، 722، 732، 745، 750،

751، 753، 759، 760

عربستان سعودی / 114، 156، 229، 234، 341،

342، 343، 344، 346، 347، 349، 350، 351،

352، 353، 354، 355، 356، 357، 358، 359،

360، 361، 362، 363، 364، 365، 366، 367،

368، 369، 370، 371، 372، 373، 374، 375،

376، 377، 378، 379، 380، 381، 382، 383،

384، 385، 386، 387، 388، 389، 390، 391،

392، 393، 394، 395، 396، 398، 399، 400،

401، 402، 404، 405، 406، 407، 409، 410،

411، 412، 413، 414، 415، 416، 417، 418،

419، 420، 421، 422، 423، 436، 438، 445،

449، 470، 473، 495، 496، 512، 514، 517،

525، 530، 533، 543، 545، 546، 651، 657،

707، 712، 713، 716، 721، 722، 729، 731،

733، 740، 742، 754، 758، 759، 760

عزری، مئیر / 445، 446

عزیز حی، پرویز / 595

عزیز (دکتر) / 31

عفرات / 490

عفرون (سرهنگ) / 437

عفلق، میشل / 649

علامیر، جواد / 613، 615، 632، 633، 634،

635، 636، 639، 641، 643، 647، 655، 663،

664، 675

علامیر قاجار (احتشام السلطنه)، محمود / 639

علوی / 414

علی حمدی الجمال / 518

علی عبداللّه صالح (پرزیدنت) / 343، 405، 470،

496، 514، 525، 528، 529

علی (وزیر دفاع مصر) / 112، 141، 491، 513،

635، 636

عمان / 56، 57، 63، 93، 94، 95، 96، 97، 98،

113، 167، 285، 318، 399، 403، 413، 414،

440، 470، 471، 479، 510، 518، 525، 545،

546، 550، 719

عمانی، جمشید / 18، 20

عیدی امین / 83

غ

غالی، پطروس / 112، 113، 141، 163، 167،

168، 169، 466، 467، 491، 535

غرزی، عباس / 375

غزه / 522، 542

غفاری / 8

غنا / 504

ص: 793

غنی پور (سرهنگ) / 301

ف

فاروق قدومی / 537، 541، 549، 657

فاستر، شارون مک کوای / 187

فاستر، ویلیام آ. / 689، 690

فالانژها / 114، 500

فالکینگهام / 451، 453

فداییان اسلام / 54

فداییان خلق (شاخه کردستان) / 71

فرانتک / 688، 689، 691، 697، 698

فرانسه / 23، 75، 76، 77، 78، 80، 124، 128،

130، 133، 150، 152، 160، 336، 348، 361،

380، 386، 403، 464، 478، 529، 535، 546،

589، 605، 612، 617، 618، 619، 621، 624،

629، 632، 633، 636، 637، 639، 645، 651،

653، 657، 658، 659، 661، 663، 665، 671،

672، 674، 694، 705، 715، 745، 751، 753

فرانکفورت / 81، 467، 689، 691، 697، 698

فرخ، حسین / 378

فرخ، فریدون / 455

فردوست، حسین (تیمسار) / 15

فرزامی، سیمون / 550، 551

فرس، جی / 454

فرقان (گروه تروریستی) / 566، 656

فرقه علوی / 142

فرمول ماپوتو / 116، 192

فرناندو / 127، 128، 129، 130

فرنجیه / 469، 538، 544

فرنوش، ایرج / 588

فرودگاه العریش / 496

فرودگاه اورلی / 466

فرودگاه بروکسل / 466

فرودگاه پاریس / 466

فرودگاه ریان / 718

فرودگاه لود / 466

فرودگاه لوگان / 698

فرودگاه مهرآباد / 243

فرودگاه یسلیکوی (استانبول) / 466

فرهنگ، منصور / 148، 315، 316

فریج / 519، 527، 542، 544

فسیل، یو. ان. / 75، 76، 77، 79، 80

فضیل محسن عبداللّه / 719

فلت هاوس، والدو آر / 64

فلسطین / 186، 341، 429، 464، 636

فلور / 50

فلوریدا / 249، 417

فنلاند / 128

فوروارد، اس. دی. / 668، 671

فوره، ادگار / 651، 357

فوکودا (نخست وزیر ژاپن) / 421

فونتروی، والتر / 522

فیروزان، 452، 453

فیس، اس. دی. / 623، 624

فیشر، ریچارد / 371

فیلیپین / 164، 488

فیندلی (نماینده کنگره) / 113

ق

قاسم عمرالیاقوت / 710

قاسملو (خانم) / 68

قاسملو، عبدالرحمن / 21، 28، 31، 35، 37، 62،

68، 69، 71، 72، 77، 79، 82، 96

قاضی، حسن / 626

قاضی زاده / 455

قاضی، صدر / 23

قاضی، علی (هومن) / 4، 20، 21

قاضی، محمود / 23

ص: 794

قاهره / 56، 57، 63، 93، 94، 95، 96، 97، 98،

111، 112، 117، 118، 133، 158، 163، 166،

168، 170، 177، 185، 209، 391، 396، 403،

404، 411، 420، 440، 461، 466، 467، 473،

503، 510، 513، 514، 518، 519، 521، 522،

535، 536، 541، 543، 593، 665، 666، 667،

678، 680، 749

قبرس / 431

قبیله باردینگی / 82

قبیله جاف / 31، 32، 36

قبیله قشقایی / 53، 618

قبیله کرد سورژیل / 95

قدس / 104، 427، 428، 429، 431، 704، 707

قدیمی، ی. ک. / 572، 585، 586، 587

قرارداد آناکاندا / 278

قرارداد بندیکس سیانکو مودا / 387

قرارداد ریو / 125، 150، 159

قرارداد سالت 2 / 179، 487

قرارگاه آتن / 634

قرارگاه بن / 41، 85

قرارگاه بیروت / 642

قرارگاه پاریس / 75، 610، 619، 629، 635،

638، 640، 658، 659، 660، 672، 673، 686

قرارگاه پول پت (پکن) / 115

قرارگاه تل آویو / 550، 551، 556

قرارگاه تهران / 7، 8، 11، 14، 15، 18، 21، 43،

47، 48، 49، 55، 76، 79، 90، 91، 207، 551،

552، 558، 629، 631، 640، 641، 648، 662،

669، 671، 673، 674، 677، 680، 699

قرارگاه خاور نزدیک / 211

قرارگاه ژنو / 615

قرارگاه ساواک / 675

قرارگاه ساواک (بغداد) / 3

قرارگاه سیا (پاریس) / 606

قرارگاه سیا (تل آویو) / 550

قرارگاه سیا (تهران) / 44، 55، 63، 80، 98، 550،

606، 631، 635

قرارگاه لوس آنجلس / 45

قرارگاه مشترک کارائیب (فلوریدا) / 178

قزوین / 436، 628

قشقایی، خسرو / 79

قشقایی، ناصر / 619

قطب زاده، صادق / 335

قطر / 349، 414، 470، 473

قطعنامه جاویتس / 267، 592

قطعنامه کوبا عراق / 297

قلعه نظامی دالاهو / 34

قم / 58، 618، 634، 643، 647، 652

قمی، حسن / 670، 678

قمی، عبداللّه / 675

قمی، محمد تقی / 606، 665، 666، 668، 670

قواسیها، هبرون / 496

ک

کابل / 56، 57، 106، 117، 118، 122، 131،

134، 137، 207، 209، 348، 475، 481، 482

کاپالکین / 621

کاپلان / 152

کاتز / 721

کاتف / 509

کاتلر، والتر ال. / 245، 250، 256، 264، 268،

269، 279، 284، 294

کاتماندو / 106

کاتونو / 134

کاخ سفید / 148، 158، 166، 209، 235، 245،

249، 293، 320، 377، 591

کاراکاس / 111، 117، 119، 131، 134، 135،

137، 146، 149، 158، 164، 177، 209، 354،

ص: 795

357، 365، 366، 368، 370، 712، 731

کارتر، جیمی / 51، 52، 121، 145، 153، 155،

177، 183، 252، 253، 266، 342، 343، 351،

367، 376، 377، 397، 407، 415، 416، 417،

418، 490، 497، 498، 502، 507، 519، 530،

543، 546، 712، 724، 725، 740، 743

کارتر، رابرت ام. (پرفسور) / 51

کارتر، هودینگ / 490

کارخانه پتروشیمی ژاپن / 352

کاردان، محمدامین / 630، 631

کارزول / 720

کارینگتون (لرد) / 593

کاستاریکا / 109، 125، 206، 482، 483

کاستاندا (وزیر خارجه مکزیک) / 134

کاسترو، فیدل / 147، 150، 153، 157، 159،

161، 163، 166، 168، 176، 177، 182، 183،

185، 186، 187، 188، 195، 196، 197، 198،

199، 200، 201، 210

کاسکویل، مک / 710

کاسکیل، چارلی، مک / 445

کاسیگین / 520

کاشان / 249، 577

کاشانیان، منوچهر / 600

کاظمی / 744

کالیفرنیا / 7، 47، 48، 50، 52، 442، 597

کالینز / 385

کامبوج / 104، 106، 108، 114، 115، 116،

120، 132، 134، 147، 150، 165، 188، 192،

193، 195، 196، 197، 198، 200، 206، 210،

488

کامپالا / 209، 458

کامپوند، کی. کی. (ساواک) / 555، 561

کامکار (سرهنگ) / 281، 282، 287، 334

کامیسکی / 610، 611، 612

کان / 617، 620

کانادا / 22، 23، 35، 160، 210، 363، 549

کانال پاناما / 119، 193، 200، 481، 483

کانال راجر / 173

کانال سوئز / 441، 443، 462، 470، 480، 760

کانال شرقی قور / 478

کانبرا / 122، 131، 133، 137، 149، 151،

158، 162، 177

کاوانو (نماینده کنگره) / 371، 740

کاهان، رابی میر / 527

کاهانه (سازمان پلنگان سیاه) / 477

کایزر / 451، 452، 453

کبک / 22

کپنهاک / 131، 133، 137، 149، 151، 158،

162، 177

کراچی / 56، 57، 63، 93، 465، 509

کرامس / 620، 621، 622، 631

کرانه بلائیم / 446

کرایسکی (صدراعظم اطریش) / 503، 510،

533، 549، 592، 599

کردستان / 22، 27، 28، 29، 31، 44، 61، 69،

71، 75، 248، 272، 307، 325، 333، 335،

693

کردستان عراق / 67

کرمان / 601

کرمانشاه / 10، 31، 34، 36، 40، 44، 46

کره جنوبی / 116

کره شمالی / 119، 120، 125، 150، 164، 206

کریستوفر / 114، 122، 123، 143، 145، 146،

147، 169، 245، 275، 279، 332، 392، 397،

399، 404، 464، 473، 497، 503، 506، 511

کریم خلف / 500

کرینس، دیوید / 187

کشورهای کارائیب / 179

ص: 796

کشورهای مشترک المنافع / 133، 150، 160

کلارک، رمزی / 296، 297، 302

کلارک، وارن / 444، 449، 452

کلانگ، جی. ال. / 206

کلاوو، میلتون ب. / 555

کلاید. دبلیو. تریشیلو / 660

کلبرر، جان / 352

کلکته / 106

کلگروف / 554

کلمبو / 106، 108، 109، 111، 114، 115،

117، 118، 119، 120، 121، 122، 123، 124،

125، 126، 133، 138، 140، 141، 154، 158،

164، 168، 169، 190، 192، 194، 196، 202،

207، 209، 582، 727

کلمنت، سی. / 577

کلمنت، کارل / 583

کلوویتز، رافائل / 593

کلیپ، یو. ان. / 657، 658

کلیسای آشوریان / 586

کلی، محمدعلی / 385

کلینیک هدداش / 494

کلیولند / 440

کمال حسن علی / 491

کمپانی ایندیانا / 453

کمپانی شل / 374

کمپ دیوید / 103، 108، 112، 140، 150،

151، 153، 154، 155، 160، 163، 165، 185،

187، 197، 205، 344، 394، 405، 409، 420،

432، 433، 465، 479، 502، 510، 512، 517،

519، 529، 537، 540، 707، 753

کمپ یوگسلاوی / 206

کمل، یو. ان. / 75، 76، 77، 78، 79، 80، 81

کمیته اقتصادی گردهمایی کلمبو / 116

کمیته تسلیحاتی سنای آمریکا / 749

کمیته دفاعی و امور خارجه کنست / 155، 517

کمیته زحمتکشان کردستان / 62

کمیته مرکزی اتحادیه سوسیالیستی عرب / 480

کمیته مرکزی تهران / 53

کمیته مرکزی حزب دمکرات / 71، 72، 82

کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان / 31

کمیته مرکزی منونیت ها / 512، 513

کمیته مطالعات سیاسی آمریکا / 293

کمیته همبستگی آفریقا و آسیا (شوروی) / 471

کمیسیون بین المللی حقوقدانان / 323

کمیسیون حقوق بشر کلیساها (ژنو) / 581

کمیسیون شورای اروپا / 537

کمیسیون مشترک آمریکا و هند / 731

کندی، جان اف. / 178

کنست / 155، 396، 475، 477، 490، 497،

501، 513، 517، 521، 527، 532

کنستابل / 291

کنست موشه شاهال / 113

کنسولگری آمریکا در مونیخ / 81، 83

کنفرانس آوارگان ژنو / 481، 487

کنفرانس ابوظبی / 350

کنفرانس اجلاس اعراب / 536

کنفرانس اسلامی / 111، 344، 375، 376، 397

کنفرانس اقیانوس هند / 130

کنفرانس اوپک (ژنو) / 354، 357، 359، 387،

388، 390، 412، 413، 723

کنفرانس بغداد / 350، 375

کنفرانس بیت الدین / 397

کنفرانس بین المللی در العریش / 491

کنفرانس پاریس / 194

کنفرانس پنجم تجارت و توسعه سازمان ملل /

116، 137، 138، 139، 171، 206، 211

کنفرانس رباط / 406

کنفرانس رهبری مسیحیان جنوب / 522، 528

ص: 797

کنفرانس ژنو / 134، 160، 391

کنفرانس سران سازمان وحدت آفریقا / 141،

483

کنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد (هاوانا) /

140، 141، 163، 187، 188، 192، 193، 194،

196، 197، 198، 199، 200، 201، 202، 316،

510، 521

کنفرانس ششم تجاری و توسعه سازمان ملل /

138، 139

کنفرانس صنعتی توکیو / 517

کنفرانس فلسطین / 500

کنفرانس کشورهای مشترک المنافع / 160

کنفرانس کشورهای مشترک المنافع (لوزاکا) /

133

کنفرانس کلمبو / 140

کنفرانس گسترش و تجاری سازمان ملل / 486

کنفرانس مطبوعاتی اینترنشنال هرالد تریبون /

609

کنفرانس مطبوعاتی عرفات / 397

کنفرانس وزیران امور خارجه اسلامی سال 1978

(داکا) / 376

کنفرانس وزیران اوپک / 349

کنفرانس وزیران کمیته هماهنگی نهضت

کشورهای غیرمتعهد (کلمبو) / 141

کنفرانس وین / 145

کنفرانس UNCSTAD / 172

کنگره آمریکا / 172، 261، 275، 283، 322،

330، 344، 377، 391، 419، 480، 573، 591

کنگره جهانی یهود / 589

کنگره ساف / 113

کنگره کاوانو / 743

کنوپی، ان. وی / 656

کنیز مراد / 633، 643، 659، 661

کنیگزتون / 161

کوئیک، اس. دی. / 89، 648

کوالالامپور / 114، 122، 143، 158، 209

کوبا / 68، 72، 103، 106، 107، 108، 109،

110، 111، 112، 116، 119، 121، 122، 124،

125، 126، 127، 131، 132، 133، 134، 135،

136، 137، 138، 139، 140، 142، 144، 145،

146، 147، 149، 150، 151، 152، 153، 154،

155، 156، 157، 158، 159، 160، 161، 162،

165، 167، 173، 174، 175، 176، 177، 178،

179، 180، 181، 182، 183، 184، 185، 187،

188، 189، 190، 191، 193، 194، 195، 196،

197، 198، 199، 200، 202، 203، 204، 205،

206، 207، 208، 209، 210، 211، 415، 416،

544

کوپر، ریچارد / 65، 362، 363، 364، 408،

409، 720، 723، 724، 725، 726، 727، 728،

729، 730، 731، 738

کوپن / 545

کوتوارا، ماجاراجا حسین / 661

کوتونو / 131، 137

کوران، آر. تی. / 310

کورولای، کی. کی. / 556، 557

کورول، نیکلای آی. / 550، 551، 553، 554

کوریا (سرپرست اونکتاد سازمان ملل) / 727

کوریل، هنری / 663

کوزیمی، ایوان / 227

کوکنور / 591

کوگوت، یوگنی مویسیویچ / 552

کولر، فرتیز (دکتر) / 505، 506

کولین، الکساندر اس. / 28، 33

کوهن، یوسف، 576، 591

کویت / 56، 57، 63، 93، 94، 96، 97، 98، 111،

114، 122، 123، 166، 185، 210، 342، 349،

350، 354، 373، 396، 401، 408، 412، 413،

ص: 798

414، 416، 418، 420، 431، 440، 444، 449،

454، 470، 473، 491، 496، 537، 541، 544،

545، 546، 559، 658، 703، 704، 705، 706،

707، 708، 709، 710، 711، 712، 713، 714،

715، 716، 717، 718، 719، 720، 721، 722،

723، 724، 725، 726، 727، 728، 729، 730،

731، 732، 733، 734، 735، 736، 737، 738،

739، 740، 741، 742، 743، 744، 745، 746،

747، 748، 749، 750، 751، 752، 753، 754،

755، 756، 757، 758، 759، 760، 761، 762،

763، 764

کهروم / 18

کیا، شهلا / 628

کیتو / 135، 146، 149، 151، 158، 164

کیتینگ / 460

کیسینجر، هنری / 319، 432، 431

کیلتایگر / 98، 624، 625

کینشازا / 117، 118، 135، 208، 209

کینگزتون / 185، 209

کینگستون / 117، 118، 134

گ

گابل، اس. دی. / 22، 79

گابورون / 117، 118، 135، 158

گادلی / 461

گارد ملی (المرات الوطنی) / 348

گارد ملی عربستان / 342، 348، 378، 410،

482

گاردنر / 270

گازیت، موردخای / 437، 438، 439

گامین، ال. پی. / 689، 690، 691، 692، 693،

695، 696، 697، 698

گاندی، ایندیرا / 109

گای دبلیو / 688، 699

گراف، جی. ان. / 623، 638

گرانادا / 115، 121، 134، 165، 177

گرانما (روزنامه حزب کمونیست کوبا) / 166

گرانینگر / 365

گراهام / 152

گرناید، جی. ال. / 626

گرومیکو / 544

گروه ارلیش / 489

گروه الصاعقه / 465، 466، 467، 495

گروه ایریکان / 440

گروه پایداری / 154

گروه دانشکده ملی جنگ / 359

گروه سفاردی / 473

گروه سوییو / 440

گروه سیکنال ایران / 440

گروه شل / 373

گروه هروت / 472، 477، 489

گریرسون، جک / 85، 84، 87

گریست، یو. ان. / 658

گرین، توماس / 436، 437

گرین، میلز / 590

گریوز، ارنست (ژنرال) / 224، 320، 321، 322،

331، 334، 662

گست (ژنرال) / 280، 281، 282، 287

گگش / 83

گلاسپی / 111، 139، 153

گلپایگانی، سیدمحمدرضا (آیت اللّه) / 54، 677

گلش، ایلزه نی / 81

گلف اویل / 517

گلگروف / 52، 77، 557، 611، 612

گلیستین، دیرک / 227

گمرک مصر / 467

گنشر / 511، 529، 530

گواتمالا / 483

ص: 799

گوانتانامو / 106، 109، 193، 199، 200

گوت، آی. ان. / 625

گودرزنیا / 246

گوراس، سی. یو. / 6

گورن، اوسیاس جی. / 590

گوش آمونیم / 494، 516، 519، 523، 533،

534، 540، 542، 547

گوش امونیم / 516

گونیون / 616، 617

گوهین / 110

گویر، مک / 286

گیس کیرشن / 81، 82، 83

گیفرت، مک / 224، 321، 322، 323

گینه بیسائو / 134، 207، 208، 210، 376، 504

گیونیون / 43، 619، 620، 675

ل

لاپاز / 114، 119، 135، 146، 158، 164، 185

لاتاکیا / 521

لافرانس، پیر / 380

لاک، دبلیو. او. / 10

لاگوس / 117، 118، 133، 158، 164، 185،

209، 484

لامزدن، کوینسی / 751، 754

لانتزک / 761

لاندریا، لوپز / 506

لانگ، نیکولاس / 657، 658

لاهوتی / 54

لاهه / 127، 131، 133، 137، 149، 151، 158،

162، 505، 594، 715

لبنان / 73، 113، 114، 144، 150، 151، 319،

372، 373، 392، 396، 397، 404، 422، 427،

428، 429، 431، 433، 444، 466، 468، 469،

480، 490، 492، 495، 500، 502، 503، 508،

509، 510، 511، 514، 515، 517، 518، 522،

525، 526، 528، 530، 534، 536، 537، 538،

541، 542، 544، 549، 550، 599، 632، 633،

642، 644، 646، 647، 649، 650، 651، 652،

664

لگ، سی. کی. / 64، 66، 557

لندن / 4، 9، 16، 17، 18، 33، 38، 40، 42، 43،

87، 94، 95، 96، 98، 99، 100، 111، 117،

131، 133، 137، 139، 149، 151، 158، 162،

163، 166، 177، 185، 209، 362، 370، 373،

374، 375، 385، 398، 413، 439، 440، 444،

454، 458، 465، 505، 600، 609، 610، 612،

614، 615، 618، 623، 624، 631، 638، 672،

673، 674، 675، 676، 678، 679، 725، 730،

737، 761

لوئرز / 732

لوئیس، برنارد / 309، 369، 593

لوبرانی، تالیا / 457، 458

لوبرانی، دوریت / 458

لوبرانی، نلی / 458

لوبرانی، یوریل / 457

لوبومباشی / 158

لور، اس. دی. / 688، 689، 691، 692، 693،

695، 696، 697، 698

لوری، جوزف (کشیش) / 522، 528

لوزاکا، پل / 116، 117، 118، 133، 160، 185،

209

لوس آنجلس / 44، 45، 47، 48، 49، 50، 51،

52، 53، 55، 57، 58، 59، 61، 317، 324، 440

لوفت هانزا / 87، 514، 697

لوکزامبورگ / 137، 149، 158، 162، 177

لوگار (سناتور) / 371، 740

لوگان / 698

لوگزامبورگ / 131، 133، 151

ص: 800

لویز / 445

لویزان / 256

لوی، سارا / 458

لوین، آرتیه / 116، 458، 459

لهستان / 142، 470، 481، 484، 621

لیبرویل / 135، 158، 185

لیبریا / 439، 440، 479

لیبی / 21، 111، 175، 196، 336، 391، 401،

413، 448، 483، 504، 540، 644، 657، 719

لیچبلائو، جان / 462

لیدر، اس. دی. / 641

لیسبون / 131، 133، 135، 137، 146، 149،

151، 158، 162، 177، 185، 209

لیما / 117، 118، 134، 158، 163، 209

لینچ، ودان / 187

لینداستروم / 389، 410، 413

لینکلن / 220، 245

لینگن، بروس / 137، 144، 158، 165، 277،

279، 280، 283، 285، 288، 289، 291، 292،

293، 295، 296، 297، 299، 305، 309، 310،

316، 327، 329، 332، 333، 335، 336، 580،

582، 584، 585، 587، 598

م

مآمدی، چنگیز / 70

مآمدی، رفعت / 39، 64، 70

مآمدی، صنار / 31، 69، 70

مائسترون / 713، 715، 716، 719، 723، 729،

739، 740، 743، 745، 747، 748، 749، 751،

758، 761، 763، 764

ماپوتو / 107، 114، 115، 131، 134، 137

ماداگاسکار / 128، 483

مادرید / 111، 131، 133، 135، 137، 146،

149، 151، 158، 162، 177، 209، 635

ماشل، سامورا / 167

مالزی / 166، 376، 488

مالمیرکا (وزیر خارجه کوبا) / 109

مانا (سرپرست اوپک) / 421

ماناگوا / 149

ماندل / 488

مانی العطیبه (وزیر نفت ابوظبی) / 349

مانیل / 114، 131، 137، 138، 139، 158،

164، 206، 209، 727

ماهانی، علی / 252

مایر (خانم) / 490

مایر، کورد / 377، 450

مایر، گلدا / 431

مایس، دبلیو. او. / 204

ماین / 81

ماینر (خانم) / 464

مایوان، بیزی / 651

مبارک / 480، 491

مبصر، محسن (تیمسار) / 15، 99، 100، 615

متدتل بوئم گیت / 438

متوسلی، امجد / 79

متین دفتری، هدایت اللّه / 302، 323، 564، 663،

664

مجارستان / 88

مجتمع پولاد و آلومینیم سازی سید و ارگایانا /

366

مجدالسلیم / 492

مجلس خبرگان / 298، 562، 563، 564، 567،

586، 692

مجلس سنا (آمریکا) / 267، 274، 286، 483،

592، 619

مجلس شورای ملی / 21، 709، 735

مجللی، ناصر / 57

مجله اطلاعات هفتگی / 665، 687

ص: 801

مجله تایم / 308، 520

مجله تایمز / 579

مجله تایمز اردنی / 497

مجله تایم لوس آنجلس / 376

مجله دست چپی پاریس / 80

مجله روشنفکر / 665، 687

مجله زن روز / 665، 687

مجله فاینانشنال تایمز / 461، 761، 762، 763

مجله فرمان / 435

مجله نیوزویک / 396، 579، 639

مجمع الجزایر گولاک حاره ای / 186

مجمع عمومی سازمان ملل / 116، 117، 124،

127، 128، 130، 135، 139، 147، 160، 161،

164، 169، 170، 171، 172، 176، 177، 185،

186، 194، 210، 305، 307، 309، 312، 715

محلاتی / 617

محمد الرومیحی / 734

محمد امین شیخ الاسلام / 31، 72

محمد انورسادات / 112، 122، 140، 141،

154، 155، 156، 167، 192، 208، 344، 374،

391، 392، 394، 406، 411، 417، 418، 419،

420، 433، 470، 480، 491، 510، 512، 513،

514، 520، 522، 532، 536، 539، 543، 678،

707

محمود ک. العدسانی / 744، 751

مدرس / 106، 448

مدرسه فیضیه / 54

مدرسه کامیونیتی (مدرسه آمریکاییها در تهران) /

458

مدرسی / 310

مدیترانه / 234

مدیریت اطلاعات نظامی (شروت مودئین) / 478

مدیریت کل گارد مرزی و ساحلی (المدیریه العامه

لخفرالسواحل و الحدود) / 348

مذاکرات سالت / 121، 481، 486، 487، 496

مراد / 644

مراد عزیز (دکتر) / 30

مراکش / 114، 116، 188، 198، 206، 337،

344، 397، 419، 478، 479، 514، 540، 546

مرکز اطلاعات کشاورزی / 81

مرکز حسابرسی ارتش در کرکوک / 82

مرینوس / 667، 668، 670، 682، 683، 685

مریوان / 72

مسئله چاد / 483

مسقط / 122، 123، 158، 164، 166، 185،

546، 559

مسکو / 24، 36، 106، 111، 122، 131، 137،

144، 159، 175، 176، 177، 184، 185، 198،

200، 202، 245، 342، 396، 415، 420، 427،

470، 471، 479، 489، 541، 544، 566، 609،

617

مشهد / 617، 670، 678، 679

مصدق، محمد (دکتر) / 10، 61، 266، 635، 636

مصر / 103، 104، 106، 108، 111، 112، 113،

114، 115، 117، 118، 119، 120، 122، 126،

133، 135، 139، 140، 141، 142، 143، 147،

150، 151، 153، 154، 155، 156، 160، 162،

163، 165، 167، 168، 169، 185، 186، 187،

191، 192، 197، 201، 202، 205، 206، 217،

234، 268، 338، 341، 344، 363، 375، 376،

391، 392، 394، 396، 403، 404، 406، 407،

411، 417، 420، 428، 433، 439، 448، 460،

461، 463، 465، 466، 467، 470، 471، 473،

474، 478، 480، 481، 491، 495، 496، 497،

498، 504، 508، 510، 512، 513، 514، 517،

519، 520، 521، 527، 530، 533، 535، 536،

537، 540، 541، 543، 546، 547، 665، 666،

678، 683، 710، 714، 725، 755، 759، 760،

ص: 802

761

مصری، موسی / 115

مطهری، شهید مرتضی (آیت اللّه) / 636، 637،

656

معبد زرتشتیان در تهران / 601

معتضد (تیمسار) / 615

معمر قذافی / 111، 154، 196، 336، 514

معین زاده / 625، 675، 676

مفتی زاده، احمد / 78

مقدم مراغه ای / 60، 633

مکزیک / 5، 111، 117، 119، 125، 131، 134،

135، 137، 146، 152، 177، 183، 199، 208،

209، 317، 319، 338، 408، 462، 506، 732،

733، 734، 753

مکه / 389

مگادیشو / 111، 209

ملتون، چارلز ا. / 661

ملک حسن / 344، 419

ملک حسین / 431، 510، 528

ملک فیصل / 420، 510

ملکوتی / 54

ملوک مهاجان نراقی / 249

ممکن، مهدی / 252، 253

منا (آژانس خبری رسمی مصر) / 112

منامه / 63، 93، 96، 111، 166، 185، 410،

528، 559، 761

منتظری، حسینعلی (آیت اللّه) / 54، 335، 606،

674

مندتل بوئم / 438

مندیک، سندرا / 588

مندیویچ، ل. ی. / 128، 130، 145

منصور، علی / 528

منصوری، عبدالرحمن / 375

منطقه آقوره / 392

منطقه العریش / 420

منطقه جبیل / 469

منطقه کارائیب / 175

منطقه گلف / 307، 309

منطقه نفت کاترین / 155

منطقه نفتی آلما / 522

منفیلد / 302

موافقتنامه 1975 الجزیره / 94

موبوتو / 350

موتورولا / 245

مودای / 155

مورفی، نیکولاس / 111، 139، 153

مورگان، ویلیام / 227

موری، جورج ب. / 710

موزارت / 710

موزامبیک / 126، 167

موزر، هنری / 444

موزوروا / 478

موزوریو / 121، 124

موزویاء کیبریا / 478

موساد / 478، 550، 557، 559

موسسه بروکینگز / 712

موسسه چیس / 712

موسسه سیتی کورپ / 712

موسسه عمران بین المللی / 170

موسوی، میرحسین / 325

موشاو / 438

موگادیشو / 135، 158، 164، 185

مونترال / 22، 179

مونته ویدئو / 135، 146، 149، 151

ص: 803

مونروویا / 117، 118، 135، 158، 206، 209،

479

مونشن گلادباخ / 82

مونگولیا / 175

مونوریا / 440

مونیخ / 81، 84، 85، 87

مهاباد / 62، 72، 77، 82

مهتدی، صالح / 71

میتسوبیشی / 352، 747

میتی / 352

میدان آرژانتین / 49، 56

میدان ژاله / 266

میرث، سی. یو. / 98

میرحسینی، مهدی / 623

میکداش (پرفسور) / 444

میکلوس / 446

میلر، بیل / 619

مینا، پرویز / 349

میناچی، ناصر / 310، 583، 662

ن

نااور، آریه / 508، 519، 543

نابلس / 156، 490، 494

نادون / 513

ناس، چارلز دبلیو. / 244، 245، 246، 247،

249، 252، 256، 257، 259، 262، 264، 265،

266، 267، 271، 273، 274، 275، 277، 280،

284، 578، 592، 596، 602

نامیبیا، 116، 122، 124، 125، 135، 150، 160

ناوشکنهای اسپروونس / 334

ناون، تیزاک / 475

ناهوم گولدمان / 510

نایت، ال. پی. / 691، 696

نایروبی / 122، 135، 185، 209

نبیعی / 18

نتس (دکتر) / 512

نجف / 643، 645، 647، 652

نجفی / 677

نجفی مرعشی، سیدشهاب الدین (آیت اللّه) / 54،

618

نرجیس، آنتون ن. / 710

نروژ / 457، 513، 598، 599

نزیه، حسن / 46، 57، 313، 314

نژف / 497

نسیم خوری / 643، 664

نشریه اکسپرس / 633، 644

نشریه الاخبار / 537

نشریه البعث / 397

نشریه القدس / 113، 502

نشریه المستقبل / 643، 664

نشریه اورشلیم پست / 507

نشریه ایران آزاد / 620

نشریه عرب تایمز / 734

نشریه فرانسوی شرق و غرب / 657، 658

نشریه کمونیستی فرانسه جدید / 78

نشریه ماهانه جهان سوم / 199

نشریه مطالعات خلیج و شبه جزیره عربستان /

737

نشریه میدل ایست جورنال / 29

نشریه نامه / 636، 640

نشریه نامه روز / 664

نشریه نوول ابزرواتور / 659

نشریه نیوزلتر / 445

نشریه واشنگتن پست / 377

نصیری، نعمت اللّه (ارتشبد) / 14

نقده / 257

نقشبندی / 39

نقیب / 84

نمایندگی آمریکا در UNIDO / 185

نوآکچوت / 111، 185، 209

نوا، ای. زی. / 689، 690، 698

نوازیبو (شمال موریتانی) / 546

ص: 804

نورث وست اورینت / 698

نوردلی / 598، 599

نوری البالا / 80، 81

نوری، تریک / 82

نوریس / 380

نوفل لوشاتو / 635

نوول ابزرواتور (هفته نامه) / 643، 659، 661

نویکوف / 65

نویکوفسکی، والتر جی. / 23، 24، 25، 26، 69

نهائی، خلیل / 591

نهاوندی، بیژن / 619

نهضت آزادی ایران / 665

نیامی / 117، 118، 135

نیجریه / 126، 152، 206، 408، 413، 451،

483

نیروگاه دوحه / 724

نیروهای زاپو (اتحاد خلقهای آفریقایی زیمبابوه)

/ 176

نیروی زمینی ایران / 71، 98، 636

نیروی زمینی شوروی / 157

نیروی زمینی عراق / 81

نیروی هوایی آمریکا / 14، 293، 326، 328،

398

نیروی هوایی شاهنشاهی ایران / 280، 281،

282، 286، 288، 301، 326، 328

نیسیم ساورت / 548

نیکاراگوئه / 104، 125، 150، 160، 177، 206،

481، 482، 483

نیکسون، ریچارد / 343، 415

نیکوزیا / 111، 209

نیلفروشان، حسن / 274

نیمان، یووال (پرفسور) / 516

نیمن، موشه (دکتر) / 442، 443

نیوجرسی / 611

نیوسام / 124، 125، 127، 131، 132، 133،

134، 250، 293، 316، 317، 318، 319، 336

نیویورک / 106، 109، 122، 127، 134، 135،

142، 143، 144، 152، 165، 166، 170، 171،

185، 203، 205، 207، 208، 209، 249، 255،

258، 260، 266، 297، 305، 306، 309، 312،

314، 316، 323، 334، 335، 418، 577، 639،

663، 691، 699، 756

و

واترز، ران (دکتر) / 522

واتیکان / 177

وادی توربان / 718

وادیم مویسیویچ شامووسکی / 553

واردن، جایا / 118

وارن، ژاک / 78، 80، 444

واستبرن، جان، ال. / 450

واشنگتن استار / 381

واشنگتن / (اکثر صفحات)

واشنگتن پست / 152

واشنگتن تریبون / 361

والاس، رابرت / 227

والترز، باربارا / 147

والدهایم، کورت (دبیرکل سازمان ملل) / 113،

114، 488، 527

والریوس، ادوارد اس. / 686

والکر / 380

والنتین / 64، 731

والی، عبداللّه (مهندس) / 435

وان (استانی در ترکیه) / 65

واهو، زی. آر. / 41، 70، 73، 93، 95، 98، 638

وایزمن، عزر / 141، 420، 422، 477، 489،

490، 508، 509، 512، 513، 515، 518، 524،

526، 534

ص: 805

وایلی / 359، 362

واین، ال. دبلیو. / 203، 204، 206، 207، 208،

209، 211

واینرمن / 141

وحیدی (سناتور) / 248

ورشو / 142، 484، 485

وزارت ارشاد ملی / 319

وزارت اطلاعات / 252

وزارت امور خارجه امریکا / (اکثر صفحات)

وزارت خارجه نروژ / 513

وزارت خزانه داری / 111، 139، 153، 235

وزارت دادگستری / 253

وزارت دارایی (اسرائیل) / 462

وزارت دفاع (آمریکا) / 111، 139، 153، 240،

276، 281، 282، 286، 287، 293، 305، 321،

325، 382، 462، 465، 575

وزارت دفاع (اسرائیل) / 141، 473

وزارت دفاع (ایران) / 287، 313

وزارت دفاع (بغداد) / 100

وزارت دفاع (مصر) / 491

وزارت نفت کویت / 751

وزیری، صادق / 79

وست / 351، 352، 358، 360، 371، 373،

387، 393، 398، 400، 401، 411، 414، 416،

417، 418، 419

وست پورت / 81، 84، 85، 87

وست، جان. سی / 362

وسیچ / 450

وفرا / 744، 745

ولش، تیم / 698

ولگاست، پیت؟ / 448، 449، 450

ولگاست، پیت / 450

ولیان، عبدالعظیم / 3، 15

ولید، اس. دی. / 60

ولیسکو، پیتر / 116

ولیوتس / 460، 462، 491

وندربریک / 453

ونزوئلا / 171، 174، 210، 349، 365، 366،

367، 368، 369، 451، 761

ونس، سایروس / 112، 127، 134، 135، 136،

137، 139، 142، 149، 150، 152، 153، 155،

156، 157، 158، 165، 172، 173، 177، 179،

250، 260، 264، 275، 276، 292، 302، 305،

309، 310، 312، 315، 323، 335، 373، 400،

409، 422، 468، 471، 486، 488، 492، 495،

518، 522، 525، 529، 530، 534، 538، 542،

544، 550، 578، 583، 590، 591، 593، 594،

596، 721، 731، 734

ویادوک / 691

ویتنام / 104، 126، 128، 132، 147، 150،

160، 165، 175، 188، 192، 195، 198، 200،

437، 488

ویزیت، یو.ان. / 633

ویکتور / 572، 586

ویلسون، دنیس / 274

ویلکی، دیو / 449، 453

ویلیام، دیک / 462

وین / 21، 131، 134، 135، 137، 146، 162،

185، 464، 502، 533

وینر، آر. تی. / 91، 92، 640، 641، 653، 658،

660، 661، 662

ه

هارتسون، جک / 444

هارت، گاری / 293

هارولند / 450

هاروود / 600

هاشمی / 255

ص: 806

هاشمی، منوچهر (تیمسار) / 14، 99

هاگانا (جنبش زیرزمینی یهودی) / 458، 464

هامتزوف / 520

هامر / 501، 516، 517، 534، 535، 547

هانی (غنی م) بلوریان / 72

هانیکرا، راش / 438

هاوانا / 106، 107، 108، 115، 117، 118،

120، 122، 125، 126، 133، 134، 135، 138،

139، 140، 141، 143، 144، 145، 146، 147،

148، 149، 150، 151، 152، 153، 154، 156،

158، 159، 161، 162، 163، 164، 165، 168،

170، 171، 176، 185، 187، 188، 189، 190،

191، 192، 193، 196، 197، 198، 199، 200،

201، 202، 203، 204، 205، 207، 210، 211،

305، 510، 528، 546

هاوس، فلت / 64، 66، 67، 69، 70

هاوسگو، دیوید / 461

هاولند / 444

هاید (نماینده کنگره) / 371

هایله سلاسی / 343، 414، 415

هایله ماریام، منگیستو / 414، 415

هبرون / 494

هتل اینترکنتینانتال / 78، 689، 691

هتل اینترکنتینانتال کلن / 27

هتل جده / 381

هتل شرایتون (پاریس) / 616

هتل شرایتون (قاهره) / 466

هتل هیلتون / 740

هرتزل / 430، 548

هرتز، مارتین اف / 435

هرزوللّه، حیدر / 388، 389، 411، 412، 413

هرملین / 464

هرناندز / 366، 367، 368، 369، 731، 732

هروت / 471، 490، 494

هشام ناظر / 359

هفته نامه الهدف (لبنان) / 447

هفته نامه وال استریت ژورنال / 414

هگ، دوگلاس / 458

هگرآپ / 45، 50، 51

هلسینکی / 146، 158، 162، 209

هلمان / 152

هلنبک وگیلمن / 596

هلند / 467

همایون / 52

هناناصر / 518

هندوچین / 132، 134، 150، 206

هندوستان / 106، 107، 108، 109، 110، 111،

127، 141، 152، 154، 190، 206، 207، 210،

659، 661، 662، 731

هنری، مک / 187، 316

هنگ سامرین / 115

هنگ کنگ / 476

هواپیمایی ملی ایران / 52

هواری بومدین / 196

هوروویتس / 472، 548

هویدا، امیرعباس / 666

هوینگ / 550

هیئت اطلاعات عمومی (المدیریه العامه

الاستخبارات) / 348

هیئت پشتیبانی سینا / 420

هیئت نمایندگی آمریکا در سینا / 111، 390

هیرو / 537

هیلون، زور / 457

ی

یااونده / 135

یادین / 155، 477، 479، 489، 497، 507،

515، 517، 535، 539، 540، 544

ص: 807

یارجانی، جواد / 148

یاسر عرفات / 113، 154، 156، 166، 397،

407، 466، 480، 498، 509، 510، 513، 522،

528، 529، 537، 538، 542، 543، 550، 599،

633، 716

یاگروی، اصف / 477

یانگ / 131، 255، 499، 502، 507

یانگ، کارن دو / 152

یانگ، کلود (دکتر) / 522

یدیدیا (رئیس خاخام ها) / 600

یدیوت آهارونوت / 502، 520، 543

یدیوت شارانوت / 507

یرموک / 478

یزد / 601

یزدانی، هژبر / 576

یزدی، ابراهیم / 10، 73، 76، 136، 144، 148،

156، 157، 158، 165، 166، 167، 220، 221،

222، 223، 224، 225، 243، 246، 247، 248،

249، 251، 252، 256، 257، 258، 259، 260،

261، 264، 265، 266، 267، 268، 269، 270،

273، 274، 276، 277، 278، 279، 280، 281،

282، 283، 284، 285، 286، 287، 288، 289،

290، 292، 293، 294، 296، 297، 298، 299،

300، 301، 302، 305، 306، 307، 308، 309،

310، 313، 314، 315، 316، 317، 318، 319،

321، 322، 323، 324، 325، 326، 327، 328،

329، 331، 332، 333، 334، 335، 336، 337،

338، 541، 563، 583، 584، 634، 637، 639،

692

یمانی (خانم) / 366

یمن / 341، 436، 496، 541

یمن جنوبی / 154، 176، 343، 405، 416،


496، 546، 717، 718، 719

یمن شمالی / 123، 176، 343، 394، 404، 405،

416، 496، 717، 718

یورکیو، فرنسیسکو / 482

یوسف اکبر / 451، 453

یوسف العلوی / 413

یوسف هرملین / 464

یوگسلاوی / 85، 88، 104، 106، 107، 108،

111، 119، 122، 124، 125، 126، 127، 131،

132، 133، 139، 140، 141، 147، 152، 154،

161، 189، 190، 191، 193، 200، 201، 202،

206، 207، 243، 485، 620، 651، 665

یونان / 85، 127، 128، 130، 403

یونسکو / 185، 644

یوهمور (روستا) / 503