گروه نرم افزاری آسمان


فهرست اعلام


ص: 889

ص: 890

ص: 891

آ الف

آئرونات، پی. ال. / 97

آ. اوپک / 191، 215

آبادان / 266، 273، 648، 694، 711، 798

آتاباسکای (کانادا) / 419، 420

آتتک / 342، 343، 344، 345، 348

آتلانتیک ریچفیلد / 404، 412

آتن / 348، 356

آدلسیک، جوزف دبلیو./ 296، 320، 322، 328،

329، 330، 331، 332، 333، 334، 335، 336،

337، 338

آدمیرال ترنر / 268

آدیس آبابا / 198، 544، 567

آذربایجان / 278، 281، 290، 291، 293، 305،

309، 311، 318، 693، 778، 785

آذربایجان شرقی / 318، 740

آذربایجان غربی / 309، 311

آذر (سرتیپ) / 334

آرتز / 241

آرژانتین / 588، 589، 596، 620

آرمیتاژ، جان الف. / 71

آروشا / 574

آزمون، منوچهر / 395

آژانس آمریکایی توسعه بین الملل / 783

آژانس ارتباطات بین المللی / 817، 820، 827،

835، 841، 843، 851، 857

آژانس اطلاعات دفاعی / 71، 250، 542

آژانس اطلاعات مرکزی سیا / 466، 619

آژانس بین المللی آمریکا / 79

آژانس بین المللی انرژی اتمی / 8، 16، 38، 654

آژانس جهانی بهداشت / 213

آژانس خبری خاورمیانه / 224

آژانس خبری عراق / 247

آژانس دولتی ژاپنی / 766

آژانس سازمان ملل / 213

آژانس عمران بین المللی / 63

آژانس کنترل و خلع تسلیحاتی / 71، 72

آژانس گسترش بین المللی / 887

آژانس مبارزه با مواد مخدر / 827

آژانس متارکه گران / 144، 155، 157

آژانس ملی انرژی / 456، 457

آساب / 565، 567، 568، 569

آستارا / 601

آسوان / 210، 211

آسیا / 44، 64، 144، 204، 231، 415، 417،

418، 434، 535، 540، 541، 542، 548، 550،

554، 555، 556، 557، 579، 585، 586، 611،

612، 615، 619، 621، 622، 682، 687، 704،

744، 748، 753، 754، 759، 768، 774، 782

آشورکویک، پتر ایوزیفویچ / 106، 129، 132،

134، 135، 534، 541، 548، 564، 572، 576،

579، 582، 621، 622، 624

ص: 892

آکاپوف، پاول / 249

آکرمان، کارل د. / 91

آکینز، جمیز، ئی. / 455، 456

آلاسکا / 415، 450، 471، 472، 500، 501،

515

آلبانی / 179، 185

آلبرتا / 501

آلکسویچ، بوگینی / 31

آلمان / 9، 26، 27، 29، 30، 31، 41، 42، 45،

46، 80، 95، 107، 136، 236، 301، 368،

369، 438، 439، 443، 444، 446، 696، 711،

781، 791، 856، 887

آلمان شرقی / 179، 510، 535، 539، 542،

551، 560، 561، 564، 566، 569، 572، 575،

576، 579، 583، 587، 588، 589، 593، 594،

595، 598، 600، 603، 604، 605، 606، 607،

608، 610، 619، 620، 661

آلمان غربی / 17، 26، 29، 30، 94، 95، 150،

235، 245، 380، 396، 493، 496، 497، 502،

503، 509، 592، 599، 601، 659، 661، 692،

701، 735، 736، 887

آلمان نازی / 224

آلن، جیمز / 18

آلنده، سالوادور / 593

آماریس / 192

آمریکا / (اکثر صفحات)

آمریکای لاتین / 356، 417، 453، 541، 542،

550، 554، 557، 588، 589، 591، 594، 595،

621، 622، 624

آموزگار، جمشید / 724، 725، 731، 732، 733،

773، 792، 793

آمونیاک / 658

آناتولی / 101

آنتاناناریو / 581

آنتیل هلند / 592

آندریف، آندری نیکولایویچ / 55

آنکارا / 64، 198، 553

آنگلوساکسون / 437

آنگولا، 534، 549، 550، 555، 564، 565،

566، 567، 571، 576

آواکس / 832

آیروفلوت / 8، 24، 65

اباالخیل / 486

ابراهیم القبصی / 213

ابوسفیان / 254

ابوظبی / 468، 469، 476، 477، 484، 490،

492، 511، 515، 598، 610

ا. بی. سی / 766

اتاق بازرگانی ایران و آمریکا / 259

اتاوا / 8، 93، 204، 502

اتحادیه بین المللی مخابرات / 8

اتحادیه پست جهانی / 195

اتحادیه تجاری بین المللی / 195، 700

اتحادیه عرب / 222، 226

اتریش / 493

اتیوپی / 250، 534، 539، 543، 544، 549،

550، 556، 559، 564، 565، 567، 568، 569،

571، 580، 583، 602، 604، 619، 622، 703

اجلاس بغداد / 220

احمد ابوالقیط / 248

احمد امیر، آمال / 205

احمد بن بلا، 392

احمد سلطان / 205

اخوان المسلمین / 190، 198، 208، 209، 210،

223، 243

اداره اوقاف / 787

اداره تحقیقات ویژه نیروی هوایی / 115، 118،

125، 130، 131، 134

ص: 893

اداره ثبت تهران / 108

اداره کشاورزی صنعتی در جنوب ایران / 661

اداره مالیات بر درآمد / 815، 817، 827، 833،

851، 883، 884

اداره مبارزه با مواد مخدر / 817، 824، 851

اداره مهاجرت و تابعیت / 390

ادوارد جی. گنین (اسم رمز ادمیرال ترنر) / 268

ارتش خلق مغولستان / 100

ارتفاعات جولان / 219

اردن / 209، 220، 225، 244، 609، 629، 659،

883

اردوگاه قیریات اربع / 217

ارمنستان / 93

اروپا / 8، 9، 12، 13، 14، 18، 24، 28، 31، 36،

39، 41، 43، 44، 50، 53، 54، 61، 63، 73، 95،

116، 117، 122، 127، 190، 191، 195، 236،

279، 301، 302، 328، 336، 362، 368، 369،

373، 385، 392، 408، 413، 414، 417، 418،

428، 429، 430، 437، 439، 440، 449، 451،

454، 485، 502، 541، 542، 554، 557، 595،

596، 621، 622، 649، 659، 661، 663، 696،

703، 717، 718، 735، 745، 747، 754، 763،

764، 782

اروپای شرقی / 3، 8، 9، 12، 13، 42، 62، 63،

64، 74، 76، 78، 79، 80، 82، 91، 97، 98،

154، 155، 164، 249، 417، 433، 467، 470،

507، 509، 510، 511، 512، 513، 539، 540،

542، 543، 550، 551، 553، 554، 556، 557،

560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، 567،

569، 570، 571، 572، 574، 575، 576، 577،

579، 582، 583، 585، 586، 587، 589، 593،

594، 596، 598، 599، 601، 602، 603، 604،

605، 606، 607، 608، 610، 613، 614، 616،

617، 618، 651، 663

اروپای شمالی / 768

اروپای غربی / 75، 78، 79، 80، 191، 233،

234، 235، 236، 238، 306، 355، 397، 418،

433، 436، 455، 493، 495، 497، 498، 499،

501، 502، 503، 504، 509، 512، 516، 518،

519، 520، 598، 658، 704، 710، 744، 759،

781، 812، 819

اریتره / 564، 568، 602، 605

ازبکستان / 508

اسپانیا / 184، 200، 437، 493، 502، 542،

595، 596، 704، 711، 758

استاکی، جک سی. / 128، 129

استالین / 535، 660

استانبول / 93، 149

استانداری اصفهان / 396

استرالیا / 475، 504، 506، 522، 713

استراوس / 244

استکهلم / 45، 46، 322، 328، 329، 330،

331، 332، 335، 336، 337، 338

استمپل، جان د. / 329، 393، 752، 755، 760،

768، 769، 772، 774، 782، 789

استوت، جیمی ال. / 121، 126، 128، 130،

133، 136، 138

استوریج، پی. دی. / 93

استون (سناتور) / 247، 248

اس. دی. ارن (اسم رمز) / 313، 340، 341، 342،

343، 344، 345، 346، 347، 349، 350، 351،

353، 356، 357، 358، 359

اس. دی. ایگل / 354

اس. دی. اینورموس / 276

اس. دی. بیپ / 301، 303

اس. دی. پرتیکست / 105، 282

اس. دی. پرنک / 281، 309

اس. دی. پروب / 304، 305، 309، 310، 311،

ص: 894

313، 314، 315، 316، 317، 318، 320، 322

اس.دی. پکن / 393، 394، 395

اس. دی. پلاد / 328، 329، 330، 331، 332،

334، 335، 336، 337، 338، 339

اس. دی. پوتی / 321، 322

اس. دی. پیر / 315

اس. دی. ترامپ / 92، 94

اس. دی. جانوس / 261، 273، 274، 275،

277، 280، 281، 283، 285، 287، 288، 289،

291، 295، 297، 300، 304، 305، 306، 307

اس. دی. راتر / 287، 288، 289، 372، 373،

380، 381

اس. دی. رایت / 386، 388، 389

اس. دی. روپ / 264

اس. دی. فورگیو / 270

اس. دی. کاراوی / 393

اس. دی. کازمو / 321

اس. دی. مارکت / 386، 387، 388، 389

اس. دی. ولید / 259، 271، 272، 275، 280،

284، 287، 288، 292، 306، 308، 386

اسرائیل / 15، 64، 189، 190، 191، 192، 193،

194، 199، 200، 201، 202، 212، 213، 215،

216، 217، 218، 219، 220، 221، 223، 224،

226، 229، 230، 232، 233، 235، 237، 239،

240، 242، 244، 245، 246، 249، 250، 407،

437، 438، 506، 522، 542، 629، 649، 656،

659، 691، 694، 696، 703، 704، 713، 724،

731، 732

اسکاتلند / 704

اسکاربک، ایروین / 62

اسکاردو (Skardu) / 618

اسکله کوناکری / 569

اسکندر / 695

اسکندرون / 658

اسکندریه / 149، 196، 203، 204، 205، 206،

207، 213، 214

اسکو / 487

اسکوتزکو، ولادیمیر / 118، 126

اسلام آباد / 294، 295، 316، 370، 371، 372،

374، 375، 379، 380، 385، 612، 618

اسلامی، علی / 259، 294

اسماعیل فهمی / 203

اسماعیلیه / 196، 205

اشتاین / 26، 27، 28، 30، 31

اشتراوب، آلفرد / 100

اشتراوس / 659

اشچوکین، میخائیل / 16

اشرف عبداللطیف غوربال / 200، 203

اش، هیوز ال. (سرتیپ) / 646، 648

اصفهان / 119، 149، 184، 185، 365، 366،

370، 392، 602، 660، 673، 686، 701، 705،

711، 724، 760، 761، 778، 780، 784، 793،

794، 795، 796، 797، 813، 814، 816، 817،

820، 821، 823، 828، 863، 864، 866، 867،

868، 869

اطریش / 15، 16، 17، 18، 23، 80، 601، 663

اف. بی. آی / 18، 19، 57

افتخاری، قاسم / 386

افخمی، مهناز / 774

افریقای جنوبی / 504، 522

افغانستان / 218، 272، 372، 534، 535، 539،

544، 548، 611، 612، 613، 614، 617، 620،

629، 658، 687، 695، 704، 705، 712، 749،

797، 879، 883

اقبال، منوچهر / 649، 650

اقیانوس اطلس / 197

اقیانوس هند / 96، 548، 703، 712، 713، 716،

750، 752، 830

ص: 895

اکتنیگ / 154

اکسیدنتال / 404، 412

اکوادور / 453، 517، 594

الازهر / 210

ال. ان. ایز / 137

ال.ان. یوما (رمز) / 356، 357

ال. پی. گامین / 357، 359

الجزایر / 392، 430، 437، 491، 504، 517،

534، 539، 543، 544، 545، 548، 550، 554،

555، 558، 559، 560، 602، 612، 616، 620

الجزیره / 51، 53، 149، 198، 202، 539، 559،

703

السالوادور / 231

العریش / 223

الغوار / 483

القانیان، حبیب / 232

القبصی / 213

الکبیر / 559

المنصوره / 196

الهی، سیروس / 781

الیاس سرکیس (رئیس جمهور لبنان) / 230،

232، 242

الیانور / 26، 27، 28، 29، 30، 31، 62

امارات متحده عربی / 234، 610، 659، 883

امام خمینی / 95، 189، 212، 227، 233، 254،

263، 264، 268، 270، 273، 274، 278، 279،

282، 283، 291، 293، 294، 295، 311، 312،

313، 314، 315، 316، 317، 319، 323، 330،

336، 346، 352، 371، 374، 375، 374، 376،

378، 379، 723، 788، 811

امان / 198، 294، 295، 316، 370، 371، 372،

374، 375، 380

امیرانتظام، عباس / 253، 258، 293، 296،

315، 327، 328، 330، 331، 359

امیرطهماسبی، ژاله / 392

امینی، علی / 649، 697

ان. بی. سی / 215

انجامنا / 97

انجمن ایران آمریکا / 765، 771، 776، 777،

778، 785، 876، 787، 788، 878

اندونزی / 219، 415، 427، 430، 444، 469،

490، 491، 511، 586

انستیتو گوته / 778

انستیتو هودسون / 766

انصاری، عبدالرضا / 661، 669

انصاری، هوشنگ / 661، 724، 731، 732

انقلاب سفید / 629، 651، 661، 663، 665،

673، 675، 679، 689، 709، 741

انگلستان / 19، 21، 184، 206، 207، 290،

340، 396، 417، 534، 629، 652، 655، 663،

696، 698، 701، 702، 711، 714، 715، 735،

764، 767، 776، 791

انگلیس / 189، 191، 194، 234، 235، 236،

239، 290، 362، 363، 397، 403، 409، 416،

428، 430، 435، 438، 439، 441، 443، 453،

493، 496، 497، 500، 503، 543، 591، 599،

615، 651، 683، 687، 692، 693، 727، 786

اوبلاست، ونیتسکی / 129

اوپک / 191، 195، 215، 219، 404، 406،

408، 409، 410، 411، 412، 413، 414، 415،

417، 420، 421، 422، 423، 424، 425، 426،

427، 428، 429، 430، 431، 432، 433، 434،

435، 436، 438، 440، 442، 444، 445، 446،

447، 448، 453، 454، 455، 457، 462، 463،

466، 467، 468، 469، 471، 472، 473، 475،

476، 477، 479، 480، 484، 485، 490، 491،

492، 493، 498، 504، 505، 506، 510، 512،

513، 514، 515، 516، 517، 518، 520، 522،

ص: 896

523، 524، 548، 570، 752، 812، 819

اورشلیم / 198، 208، 209، 219، 228، 241،

243، 244، 245، 659

اورشلیم پست / 244

اورشلیم شرقی / 209

اورلی / 18، 19

اوروگوئه / 589، 596

اورینوکو تاربلت / 489

او. زی. رام / 98

اوکراین / 107، 508

اوگادن / 549، 564، 567، 568، 573، 580،

604

اوگاندا / 574، 583

اوگردنیکف، آناتولی تریفنویچ / 53، 54

اولان باتار / 100

اولتان، دونالد / 13، 14، 15، 16، 17، 61، 64

اولسون، ریچارد ال. / 647، 648

اونتاریو / 503

اوهاها / 186

اوهایو / 341

اوهیرا / 220

اویسی، غلامعلی (ارتشبد) / 639، 714

اویل کالیفرنیا / 404، 411

اویل نیوجرسی / 404، 412، 443

اهرلیک، سیمکا / 245

اهرم / 246

اهرن، توماس ل. / 263، 308، 317، 318، 319،

359، 381

اهواز / 321، 487، 798

ایالت اوریسا / 616

ایتالیا / 80، 236، 238، 437، 438، 446، 493،

496، 497، 692

ایرلند / 493

ایروان / 93

ایروین / 423، 433، 440، 442، 447، 448

ایزمن / 241

ایزوستیا / 8، 92، 95، 224

ای. زی. نوا / 360

ایستگاه ماهواره ای سمفونی / 197

ایستگاه ماهواره زمینی در همدان / 711

ایسلند / 493

ایگور / 93

ایلتس / 210، 212، 240

ایل قشقایی / 361، 369، 370، 373، 374،

375، 376، 377، 378، 379

ایلینتسف، والنتین ایوانویچ / 37

اینتوریست مینسک / 106، 109

ایندیانا / 185، 299، 404

ایندین / 282

ایوانوویچ، اریک / 94

ای. وی. اچ (EVH) / 9

ب

بائر، گری هاف / 805

باربادوس / 589، 592

بارن، دیوید / 443

باروز، فرانک / 259، 261، 265، 270، 271،

272، 273، 274، 275، 276، 283، 290

بارون، جان / 106

بازار تهران / 301

بازرگان، مهدی (مهندس) / 233، 258، 272،

281، 298، 315، 316، 317، 328، 329، 331،

333، 335، 340، 344، 352، 359، 361، 369،

374، 385

باشگاه افسران تهران / 128

باکینگهام، برایانت / 365، 366

باکینگهام (خانم) / 365

بال / 154

ص: 897

بالاشوف / 51، 52، 54

بالفور / 262

بانفورا / 584

بانک بین المللی بازسازی و عمران / 700

بانک تعاونی کشاورزی / 740

بانک چیس مانهاتان / 404، 412، 416، 431،

442، 443

بانک رفاه کارگران / 738

بانک رهنی / 738

بانک صادرات ایران / 795

بانک صنعتی ایران / 776

بانک عمران آفریقایی / 195

بانک عمران ژاپن / 496

بانک فرست نشنال سیتی (نیویورک) / 341،

404، 412

بانک مرکزی ایران / 653، 662، 738، 801،

802، 803

بانگوی / 97

باوالوف، ریا / 103، 120

باهاماس / 592

باهدون، مؤمن / 225، 226

بجیل (Bajil) / 603

بحر خزر / 685

بحرین / 649، 651، 655، 656، 883

بخارست / 591، 601، 608، 618

بختیار، تیمور (سپهبد) / 368، 628، 629، 635،

651، 652، 657، 658، 698، 791

بختیار، شاهپور / 255، 257، 299، 311، 322،

323، 332، 361، 375، 376، 393

بختیان / 789

بخش، شول / 763

برازاویل / 97

برازین / 299

براس پترو / 488

برانت، ویلی (صدراعظم اسبق آلمان) / 245

براون، رالف / 86، 237

برایان / 347

برت، دِوِل (ارتشبد) / 717

برزیل / 8، 282، 386، 488، 506، 588، 589،

590، 620

برژنف / 224

برژینسکی، زبیگنیو / 208

برلن / 149

برلن شرقی / 46، 386

برلین / 18، 26، 27، 28، 29، 30، 31

برمه / 45، 151، 152، 153، 585

برنجیان (سرهنگ) / 646، 647

برنسون، آلن دبلیو. / 816، 851، 855، 862،

874، 883، 885، 886

بروان (خانم) / 86

بروجردی (آیت اللّه) / 212

بروکسل / 15، 23، 27، 50، 51، 52، 53، 65

بروکلین / 13

بروین، راجر سی. / 766، 779، 799، 817

بریتانیا / 189، 343، 388، 655، 660، 791

بریتیش پترولیوم / 404، 412

بریج تاون / 592

بش / 799

بغداد / 198، 213، 215، 218، 220، 222،

231، 247، 423، 439، 488، 547، 602، 603،

693، 696، 712

بغدادی / 198، 199

بک، ژوزف / 14، 16

بگین، مناخیم / 219، 224، 230، 239

بلاغی، سیدصدرالدین / 278، 282

بلژیک / 15، 50، 51، 52، 54، 65، 66، 439،

493

بلغارستان / 89، 179، 185، 510، 542، 554،

ص: 898

555، 559، 560، 562، 566، 569، 571، 572،

576، 579، 582، 593، 594، 595، 600، 604،

608، 617، 619

بلک، جورج / 86

بلگراد / 204

بلوچستان / 354، 360، 705

بلو، مری / 85

بمبئی / 149

بن / 27، 29، 31، 62، 95، 214، 392، 658

بندر آبادان / 694

بندر پورت سعید / 196

بندر پهلوی (بندر انزلی) / 380، 715

بندر رود شرخان / 614

بندر سعید / 205

بندر سنیفوگوس / 207

بندر سوئز / 196

بندر سوتامتون / 22

بندر شاهپور / 745

بندرعباس / 716، 717، 718، 745، 798

بندر لوبا / 579

بندر نوآکچوت / 562

بنگلادش / 386، 614، 615

بنلوکس / 439

بنیاد پهلوی / 684

بنیاد سرمایه گذاری در ایران / 396

بنی صدر، ابوالحسن / 352، 356، 386

بنین / 576، 619

بوئر، کاری هاف / 799

بوئنوس آیرس / 589

بوبین، الکساندر / 224

بوتروس / 225

بوتسوانا / 577

بوخارست / 149

بودائیسم / 85

بوداپست / 149، 590

بوداما / 619

بوراما / 574

بوروندی / 577

بوستون / 22

بوس، هوارد آر. / 646

بوکارو / 616

بوکاسا / 578

بوکاس دل تورو / 593

بوکسیت یونان / 609

بوگوتا / 594

بولستر، آرچی ام. / 765، 766، 780

بولستر، کیو. آر. / 272، 304

بولیوی / 591، 592

بهرامیان، بهرام / 253، 257، 327، 340، 345،

348، 354، 359، 360

بهشتی، سیدمحمدحسین (آیت اللّه) / 282، 315،

374

بیروت / 198، 225، 232، 294، 295، 316،

323، 370، 371، 372، 374، 375، 380، 385،

407، 441

بیسائو / 577، 580

بی.سی. هاوک / 394

بیگی، بهمن / 366

بیل وث / 103

بیمارستان ارتش آمریکا (تهران) / 101، 108،

136، 855، 856

بیمارستان شوروی (تهران) / 103، 106، 124،

135

بیمارستان ماثار (Mathare) / 580

پ

پاپوآ گینه / 586

پاپیچ، اس. جی. / 367

ص: 899

پاترسون، دیوید / 283، 766

پادگان سمیرم / 363

پاراماریبو / 595

پارسا / 780

پاریس / 198، 225، 276، 302، 320، 323،

338، 356، 847، 848، 849، 868

پاسادنا / 304

پاسایک / 299

پاکروان، حسن / 635، 790، 791

پاکروان، کریم (دکتر) / 790، 791

پاکستان / 63، 96، 219، 231، 612، 617، 618،

622، 623، 629، 651، 654، 658، 697، 703،

704، 705، 712، 737، 749، 791، 883

پاکستان غربی / 658

پالایشگاه ساحلی آمریکا / 426

پالایشگاه سنگاپور / 587

پالایشگاه (غنا) / 579

پالایشگاه ماثورا (Mathura) / 617

پالایشگاه نفت آناتولی / 608

پالایشگاه نفت بانیاس / 607

پالایشگاه نفت تاماتاوه / 581

پالایشگاه نفت در کوناکری / 570

پالایشگاههای کارائیب / 562

پاناما / 231، 589، 593

پایگاه فیلادلفیا / 263، 301

پایگاه نیروی دریایی خرمشهر / 641

پایگاه هوایی دزفول / 641

پایگاه هوایی مهرآباد / 641، 642، 646، 648

پراکسمایر (سناتور) / 445

پراگ / 149

پراودا / 8، 93

پرتغال / 493، 542، 596

پرتلانت / 137

پرسی (سناتور) / 724، 731

پرو / 546، 590

پروخوروف، یوگنی میخایلویچ / 22

پروژه بلت اوئن - بورائو / 574

پروژه نیروی آبی اتیاپو / 590

پریرا (Pereira) / 577

پریش، ام. آر. / 365

پریم، بیی آر. (سرگرد) / 647

پرینس پورت / 592

پستایم تکز، اف. جی. / 355، 356، 357، 359

پطروس غالی / 206، 218، 228، 229، 241

پکن / 174، 231، 511، 535، 556، 565، 573،

574، 575، 577، 578، 579، 580، 586، 587،

589، 594، 609، 614، 618، 620، 621، 623،

624

پکوئین، دونالد سی. / 137، 268، 269، 270،

297، 298، 300، 301، 307، 316، 346، 347،

372، 380

پلاتوف (سرهنگ) / 106

پلنتینگا / 341، 388

پوتوسی / 591

پوتیاتوف، ولادیمیر / 11، 12

پورت آوپرینس / 97

پورتیلو، لویز / 595

پوستون، سی.ام./ 368

پولارد / 367

پویاپسکی، میکول / 86

پهلوی، رضا / 192

پهلوی، علیرضا / 364

پهلوی، فرح / 211، 659، 698

پهلوی، محمدرضا / 95، 189، 192، 193، 210،

211، 212، 218، 233، 240، 242، 243، 247،

254، 255، 266، 270، 271، 275، 282، 295،

306، 307، 334، 340، 344، 346، 350، 362،

363، 364، 367، 369، 386، 388، 389، 392،

ص: 900

402، 403، 433، 563، 598، 627، 628، 629،

630، 631، 633، 634، 635، 636، 637، 639،

640، 644، 645، 649، 650، 651، 652، 653،

654، 655، 656، 658، 659، 660، 662، 663،

665، 669، 670، 673، 674، 676، 677، 678،

679، 680، 681، 682، 683، 684، 685، 686،

687، 688، 689، 690، 691، 692، 693، 694،

695، 696، 697، 698، 699، 700، 702، 703،

705، 706، 708، 709، 710، 711، 712، 713،

714، 719، 720، 725، 726، 732، 733، 734،

736، 739، 740، 742، 750، 751، 784، 785،

788، 790، 791، 798، 811، 812، 813، 819،

820، 821، 822، 823، 831

پی. ال. اس. دی. ارن / 341، 342، 343، 344،

345، 346، 347، 348، 350، 353، 354، 355،

356، 359

پیشوائیان، مایک / 772

پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) / 9، 19، 44، 46،

55، 445، 812، 819

پیمان سنتو / 629، 642، 653، 658، 696، 700،

703، 820

پیمان عدم تکثیر سلاحهای هسته ای / 886

پیمان ورشو / 84، 149، 560، 573، 582، 590،

602

پینک، الینور/ 86

ت

تاباسکو / 506

تاجبخش، اردشیر (سرتیپ) / 637، 640، 646،

647

تاجیکستان / 109

تاچر / 664

تارلتزکایا، رگینا کوزیمیروفنا / 106

تاشکند / 96

تاگور، رابیندرانات / 28

تالواگ / 656

تامست، ویکتور ال . / 793، 799، 817

تانتا / 196

تانزانیا / 549، 550، 564، 574، 575، 576،

583، 623، 624

تانک سوینگ فایر / 235

تایلند / 587

تایوان / 580

تأسیسات سالتوگراند / 620

تأسیسات سورو مورسک / 99

تأسیسات نظامی کیپ ورد / 577

تبریز / 149، 183، 184، 185، 212، 265،

278، 301، 366، 367، 660، 701، 705، 724،

784، 785، 786، 788، 789، 794، 813، 814،

817، 823، 824، 828، 853، 857، 867، 872،

873، 874

تخت جمشید / 365، 688، 705، 710، 758

تخت طاووس / 388، 687، 813

ترکمن / 306

ترکیه / 17، 46، 64، 493، 502، 533، 539،

540، 552، 553، 597، 607، 608، 658، 697،

703، 704، 705، 785، 814، 873، 879

تره کی، نورمحمد / 612

تریپولی / 65، 198، 423، 432، 439، 560

تریسته / 149

تصفیه خانه شکر (بنگلادش) / 615

تگزاس / 103، 126، 185، 423

تگزاکو / 404، 412

تل آویو / 15، 198، 224، 229، 230، 241،

244، 245، 294، 295، 313، 316، 370، 371،

372، 374، 375، 380، 385

تلویزیون آمریکا / 761، 770

تلویزیون ملی ایران / 774، 778، 783

ص: 901

تنباکوی یونان / 609

تنب کوچک و بزرگ / 698

تنسی / 186

تنگه هرمز / 713

توسلی، محمد / 341

توکیو / 97، 214، 220، 496

توگو / 583

تولبرت (رئیس جمهور) / 580

توماس اچ. گان (سرهنگ دوم) / 646

تون / 250

تونس / 51، 52، 198، 219، 222، 355، 563،

622، 659

تهران / (اکثر صفحات)

تهران ژورنال / 795

تیبرباس / 232

تیپ گارد ریاست جمهوری / 197

تیسی، رابرت پی. / 164

تیلور، کلاید د. / 273، 789، 790، 792، 799،

800، 801، 804

ج

ج. آر. یو / 5، 6

جابر انصاری، همایون / 737

جاده تاماتاوه مورامانگا / 581

جاکارتا / 24، 586

جامائیکا / 589، 592

جامعه اقتصادی اروپا / 408، 437، 439، 454

جانسون، رابرت ال. / 18، 19، 130، 131، 132،

133، 135، 200

جانسون، فرانک / 130، 131، 133

جانسون، لیندن / 200

جبلنسکی، هاروی آ. (سرلشکر) / 647، 648

جبهه خلق آزادیبخش فلسطین / 229

جبهه دموکراتیک ملی / 282

جبهه ملی / 223، 257، 267، 280، 282، 286،

293، 309، 312، 316، 362، 364، 365، 375،

387، 392، 393

جبهه ملی سوم / 299

جده / 198، 220، 294، 295، 315، 316، 370،

371، 372، 374، 375، 379، 380، 385، 447

جزایر ابوموسی / 698

جزایر پانیز / 569

جزایر خلیج فارس / 699

جزایر کارائیب / 589، 804

جزایر ویرجین / 803، 804

جزیره ابوموسی / 656

جزیره خارک / 710، 711، 717

جزیره گراند کومور / 578

جزیره لاوان / 649، 710

جسکول / 445

جشنهای دو هزار و پانصد سال شاهنشاهی ایران /

710

جعفر نمیری / 222

جکسون (سرگرد) / 367

جکسون (سناتور) / 445

جمال عبدالناصر / 190، 198، 199، 200، 634

جم، فریدون (تیمسار) / 280، 652

جمهوری دمکراتیک آلمان / 89، 185

جمهوری دموکراتیک خلق کره / 185

جمهوری دموکراتیک خلق یمن / 96، 247، 604

جمهوری سوسیالیستی ویتنام / 89

جمهوری عربی مصر / 194

جمهوری فدرال آلمان / 122

جمهوری لاتویا / 25

جمهوری متحده عربی / 198، 199، 634، 651

جمهوری یمن جنوبی / 230

جنبش رادیکال / 312

جنبش غیرمتعهدها / 202، 221، 272

ص: 902

جنبش ملی فارس / 363

جنگ اعراب و اسرائیل / 200، 201، 649

جنگ جهانی دوم / 13، 14، 17، 28

جنوب لبنان / 225، 229، 230، 232، 242،

246

جوادی / 317

جوزف، الیس / 99

جونز، تام / 85

جی. آر. یو (سازمان اطلاعاتی روسیه) / 6، 7، 8،

9، 11، 12، 17، 19، 22، 24، 34، 42، 43، 44،

45، 46، 47، 48، 54، 55، 56، 57، 58، 63، 65،

66، 93، 101، 102، 103، 104، 106، 107،

120، 126، 131، 135

جیبوتی / 219، 225، 226، 574، 579، 619

جیل، لاری / 101، 102، 103، 104، 105،

107، 108، 110، 111، 112، 114، 115، 116،

117، 118، 120، 121، 122، 123، 124، 125،

126، 127، 128، 129، 130، 131، 132، 133،

135، 136، 137

جینگلز، رابرت ال . / 817

چ

چائوشسکو / 661

چاپمن، آلبرت اس. / 768، 769

چاد / 231، 336، 555، 565، 578، 685، 784،

785، 795، 798، 805

چرتون / 65، 66

چرومکین، یوری سمنوویچ / 106

چکسلواکی / 9، 89، 179، 185، 235، 301،

510، 535، 542، 555، 560، 562، 563، 566،

569، 572، 576، 579، 583، 585، 587، 591،

592، 593، 595، 596، 600، 601، 603، 606،

609، 610، 613، 619، 629، 651، 658، 660،

661، 711

چمران، مصطفی (دکتر) / 296، 304، 307، 310،

312، 346، 377، 378، 380

چمران، مهدی / 333

چنگیزخان / 363

چوبین، باری / 766، 767

چوبین، بهرام / 766

چوبین، شهرام / 765

چیاپاز / 506

چیشلوم / 367

چیکو (کالیفرنیا) / 384، 385

چین / 23، 28، 89، 101، 111، 143، 144،

145، 149، 158، 164، 170، 173، 174، 175،

176، 177، 179، 185، 198، 231، 235، 243،

335، 378، 433، 435، 469، 470، 502، 510،

511، 512، 531، 535، 536، 542، 543، 550،

551، 554، 556، 557، 561، 562، 563، 564،

565، 569، 570، 571، 573، 574، 575، 576،

577، 578، 579، 580، 581، 582، 583، 584،

585، 586، 587، 589، 590، 592، 593، 594،

595، 596، 598، 599، 600، 604، 605، 609،

610، 611، 612، 614، 615، 616، 617، 618،

619، 620، 621، 622، 623، 624، 644، 658،

700، 713

ح

حاتیم / 198

حاج سید جوادی / 362

حاج سید جوادی، احمد صدر / 280، 281

حاجی بابای اصفهانی (کتاب) / 686

حاجی هاشم / 281

حافظ / 705

حافظ اسماعیل / 202

حبیب زیادباره / 222

حردان التکریتی (ژنرال) / 656

ص: 903

حزب ایران / 662

حزب ایران نوین / 649، 700

حزب ایرانیان / 700

حزب بعث سوریه / 246

حزب پان ایرانیست / 649، 662

حزب توده / 336، 660، 663، 696، 700

حزب جمهوری اسلامی / 282

حزب جمهوری خلق مسلمان / 261، 262، 265،

270، 280، 282، 287، 286، 287، 289، 293،

309، 311، 312، 315، 316

حزب دموکراتیک خلق / 612

حزب دموکراتیک ملی / 223

حزب رادیکال / 278

حزب رستاخیز / 784، 786، 787

حزب کمونیست ایران / 696

حزب کمونیست چین / 174

حزب لیبرال / 244، 245

حزب لیکود / 244

حزب محافظه کار انگلستان / 269

حزب مردم / 662، 700

حزب ملی دموکراتیک / 195

حسنی مبارک / 206، 240

حسینی فرد، احمد / 386

حصبیه / 246

حضرت علی (ع) / 705

حضرت محمد (ص) / 705

حوزه اکوفیسک / 500

حوزه الغوار / 480، 484

حوزه شمالی آلاسکا / 501

حوزه فریگ / 501

حوزه مدیترانه / 658

حوزه نفتی استات افجورد (دریای شمال) / 500

حوزه نفتی اندونزی / 491

حوزه نفتی رومیله (Rumaylah) / 603

حوزه نفتی ساموتلر / 507

حوزه نفتی میناس / 491

حوضچه لیمپوپ / 572

خ

خاتمی، محمد (ارتشبد) / 652، 714، 715

خارطوم / 198، 583

خاقانی، شیخ محمدطاهر (آیت اللّه) / 266، 270،

273، 280، 362

خالد محی الدین / 209

خامنه ای، محمد (آیت اللّه) / 386

خاور دور / 13، 25، 63

خاورمیانه / 56، 440، 441، 541، 550، 554،

555، 557، 559، 597، 621، 622، 624، 702

خاور نزدیک / 330، 332، 335، 337، 353،

815، 816، 817، 825، 826، 827، 831، 833،

837، 840، 841، 843، 846، 850، 851، 855،

857، 858، 862، 863، 869، 872، 875، 876،

878، 879، 881، 883، 884، 885، 886

خبرگزاری آسوشیتدپرس / 217، 224، 229

خبرگزاری تاس / 8، 50، 53، 92

خبرگزاری چین / 174

خبرگزاری نووستی / 8

خراسان / 278، 282، 673

خرمشهر / 183، 280، 641، 648، 649، 716،

717، 745، 798، 867، 869

خروشچف / 535

خسروانی / 650، 661، 662

خسروخان / 363، 365، 366، 367، 368

خسروشاهی، سیدهادی / 278، 282

خلخالی، صادق / 233، 295

خلعتبری، عباسعلی / 657، 729، 731

خلیج پرودهو / 443

خلیج سفلی / 656

ص: 904

خلیج فارس / 93، 237، 247، 402، 406، 423،

425، 426، 429، 433، 436، 437، 439، 444،

447، 533، 628، 629، 630، 649، 650، 651،

655، 656، 657، 658، 660، 685، 693، 698،

699، 703، 704، 705، 712، 715، 716، 717،

732، 744، 752، 759، 764، 773، 812، 819،

830، 859

خلیج مکزیک / 423

خلیل / 247

خوزستان / 259، 267، 270، 272، 321، 361،

374، 377، 379، 380، 381، 649، 663، 675

خولت (Kholette) / 568

خیابان آپادانا / 349

خیابان بلیس واتر / 20، 21

خیابان تخت جمشید / 185

خیابان جردن / 763

خیابان دروس / 770

خیابان سی ام / 303

خیابان سیبویه / 349

خیابان شاهرضا / 213

خیابان فارهیلز / 341

خیابان ماساچوست واشنگتن / 205

خیابان مهرشاه / 346

خیابان میرداماد / 318، 763

خیابان مین / 367

خیابان نادرشاه / 307

خیابان نادری / 770

خیابان نیاوران / 790

خیابان ویلا، 129

خیابان هشت گرد / 781

خیزتویمان اوبلاست شمالی / 508

د

دارالسلام / 11، 574، 623

داکا / 149، 614، 615

داکار / 149

دالاس، آلن دبلیو / 149

دان / 391

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام / 1، 105،

193، 258، 327، 409، 463، 536، 631، 728

دانشکده افسری تهران / 212

دانشکده اقتصاد لندن / 791

دانشگاه آذر آبادگان / 786

دانشگاه آریامهر / 674

دانشگاه آزاد ایران / 790، 791

دانشگاه آکسفورد / 37

دانشگاه استانفورد / 39

دانشگاه اصفهان / 794، 795

دانشگاه بیرزیت / 219، 224، 229، 241

دانشگاه پهلوی شیراز / 674، 759، 760

دانشگاه تولوز فرانسه / 397

دانشگاه تهران / 397، 662، 674، 699، 734

دانشگاه جورج تاون / 205

دانشگاه رازی / 760

دانشگاه شیکاگو / 791

دانشگاه صنعتی آریامهر (شریف) / 393، 394

دانشگاه فیرلی دیکنسن / 392

دانشگاه فؤاد / 203

دانشگاه قاهره / 194، 203

دانشگاه کالیفرنیا / 13

دانشگاه کلمبیا / 765

دانشگاه لندن / 37

دانشگاه مسکو / 93

دانشگاه ملی / 760، 781

دانشگاه نیویورک / 298، 299

دانشگاه هاروارد / 203

دانشگاه هال نیویورک / 299

دانشگاه یل (YALE) / 37

ص: 905

دان، للاندام. / 646، 648

دانمارک / 438، 493

داوبنیا، لئونید واسیلیوویچ (سرهنگ دوم) / 101،

102، 103، 107، 111، 113، 120، 135

داوبنیا، ناتالیا ویکتوروفنا / 107

دایان، موشه / 245

دبلیو. او. لاک / 360

دبلیو. او. میس / 160

ددیچ، پیتر / 817

درابلز، ماتیتیاهو / 244

دربانی، محسن / 773

دروموند، نلسون سی. / 19، 20، 21، 22

درون، والتر دی. (سرتیپ) / 717

دره آواش / 569

دره کریورا / 580

دریاچه ارومیه / 701

دریاچه ان - نوبا / 583

دریاچه ماراکائیبو / 488

دریای اژه / 695

دریای بالتیک / 704

دریای خزر / 306، 693، 660، 701، 704، 715

دریای سیاه / 25، 609

دریای شمال / 415

دریای مدیترانه / 19

دزفول / 648، 715

دستگاه اطلاعاتی مجارستان / 9

دستگاه جاسوسی آمریکا / 462

دفاع هوایی موشک هاوک / 719

دفتر اطلاعاتی آمریکا / 541

دفتر اینتوریست / 64

دفتر بازرس کل / 816

دفتر حفاظت آمریکا / 81

دفتر کنترل مهمات وزارت خارجه / 804

دلتای نیل / 204

دماغه آنجوان / 578

دمشق / 198، 224، 232، 605

دنور / 185

دنیسف، یوری ام. / 138، 139

دورویتر، بارون ژولیوس / 402

دوشان تپه / 715

دوگل / 649

دوگلاس، ال. هک (معاون سفیر) / 717

دوگلاس، ویلیام / 392

دومینیکن / 589، 592

دهانه (KOLUINTET) / 99

دهکده بیت یاهون / 246

دهلی نو / 27، 294، 295، 312، 316، 370،

371، 372، 374، 379، 380، 385، 615، 616،

655

دیتون / 341

دیرتک / 342، 343، 344، 345، 348، 354،

355، 356، 357، 359

دیلارد / 117

دیلون، فرانسیس آر. (گروهبان) / 117

دیما / 137، 486

دیمیتروف / 97

دیوان عالی شیلی / 231

دیهم، فریتز / 94

ر

راجرز، جان سی. (سرهنگ) / 117، 118، 629،

653، 816، 833، 862، 874، 883

رادیو آمریکا / 761، 770

رادیو اسرائیل / 229

رادیو اورشلیم / 224

رادیو بیروت / 246

رادیو تهران / 212

رادیو قاهره / 246، 299

ص: 906

رادیو مراکش / 225

رادیو و تلویزیون ملی ایران / 312، 770، 727،

756، 782

راسک / 155، 390

رافرتی، جیمز / 344

راکفلر، دیوید / 791

راکول / 390

رامسر / 674

رامکف، آناتولی (دکتر) / 103، 104، 105، 123،

124، 126، 127، 128، 130، 131، 132، 133،

134، 135

رانگون / 151

رانوف، نیکولای ایوانویچ / 24

رانیو، بروکس / 817

رانیو، مریلین / 817

راورا، دومنیکو / 649

راه آهن تان - زام / 574، 576، 621، 622

رأس الخیمه / 656

رباط / 198

رحمان / 658

رحیمی فرید، س. / 276

رحیمی نژادی / 767

رسولی، علی / 386

رشت / 660، 715

رضاخان / 192، 687، 696

رفسنجان / 212

رم / 189، 344، 386، 394، 648، 704

رنسکله / 301

رن، کریستوفر / 250

روآندا / 554، 581، 622

رود آمودریا / 613

رود اردن / 208، 217، 223، 244

رود اکسوس / 687

رود تونکا / 608

رودخانه آلتوسینو / 594

رودخانه سیو / 583

رودخانه لیتانی / 246

رودخانه مارارونی علیا / 595

رودخانه هیرمند / 658

رود ماهاولی (سیلان) / 619

رود نیل / 196

روزنامه آیریش تایمز / 246

روزنامه آیندگان / 379

روزنامه اردنی الرأی / 246

روزنامه اطلاعات / 265، 656

روزنامه الاخبار / 247

روزنامه الاهرام / 208

روزنامه السفیر / 247

روزنامه النهار / 247

روزنامه بیروتی النهار / 203

روزنامه صاعقه / 246

روزنامه کیهان / 265

روزنامه کیهان اینترنشنال / 758

روزنامه معاریو / 229

روزنامه منا / 241

روزنامه نوویو (روسی) / 97

روزنامه یدیوت آهارونوت / 245

روس / 104، 119، 687، 693

روسف، الکساندرویچ / 24

روسیه / 13، 93، 184، 202، 209، 216، 224،

248، 250، 413، 532، 535، 579، 580، 598،

603، 604، 614، 615، 634، 644، 744، 761

روکانوف، الکساندر ایوانویچ / 24

رومانی / 89، 179، 185، 249، 510، 542،

561، 562، 563، 566، 569، 570، 573، 574،

575، 576، 577، 578، 579، 580، 581، 582،

586، 587، 591، 593، 594، 595، 598، 599،

601، 602، 607، 608، 609، 610، 617، 618،

ص: 907

619، 629، 651، 661، 667

رومیله / 488

رونگ، یوگینوویچ / 41

رویتر / 242

ریاض، محمود / 202

ریودوژانیرو / 8

ز

زئیر / 293، 553، 565، 575

زاپو / 576

زامبیا / 564، 575، 576

زاهدی، اردشیر / 388

زاهدی، حسن / 661

زکریا محی الدین / 198، 199

زلاندنو / 475

زلنین / 51، 52، 53

زنجان / 299

زنجانی، حاج آقارضا / 263، 264، 297، 298،

299، 300، 304، 305، 306، 307

زنجانی، سید بیوک / 282

زننر (دکتر) / 367

زورین، والریان الکساندرویچ / 33

زیمابوه / 576

ژ

ژاپن / 17، 220، 413، 414، 417، 418، 428،

430، 438، 439، 446، 448، 449، 455، 493،

495، 496، 498، 502، 503، 504، 511، 516،

519، 520، 542، 585، 692، 701، 704، 744،

745، 748، 772، 791، 812، 819

ژاندارمری ایران / 714

ژنو / 8، 116، 135، 149، 203، 204، 224،

362

ژوهانسبورگ / 97

س

سائوتومه / 582

سابو، لاسلو / 9

ساحل غربی رود اردن / 239

ساخاروفسکی، الکساندر میخایلوویچ / 40

ساریس، لوئیس جی / 239

سازانوف، آناتولی / 101، 102، 103، 107،

108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115،

118، 119، 120، 121، 122

سازمان آزادیبخش فلسطین / 222، 323

سازمان ارتباطات بین المللی آمریکا (ایران) /

815، 876، 877، 878

سازمان اطلاعات شوروی (کا. گ. ب.) / 4، 5، 6،

7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 17، 18، 19،

23، 24، 25، 26، 27، 31، 32، 33، 36، 40، 41،

42، 43، 44، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54،

55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65،

66، 75، 76، 77، 78، 79، 87، 90، 93، 94،

101، 103، 104، 105، 109، 121، 124، 135،

137، 138، 164

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) / 76،

105، 146، 147، 200، 208، 209، 230، 239،

253، 280، 352، 401، 417، 531، 461، 541،

643، 646، 663، 682، 763، 802، 803، 804،

805، 813

سازمان اطلاعاتی لهستان / 84، 86

سازمان امنیت ایران در کردستان / 650

سازمان بازرسی شاهنشاهی / 662

سازمان برنامه و بودجه ایران / 394، 397، 727،

738، 745، 769، 790

سازمان بهداشت جهانی / 195، 213، 214، 700

سازمان بیمه های اجتماعی / 738

سازمان بین المللی انرژی / 524

سازمان بین المللی کارگری / 195

ص: 908

سازمان توسعه صنایع کشاورزی در سودان / 215

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی / 448

سازمان ثبات اقتصادی / 887

سازمان جهانی آبادی نشین های صهیونیستی /

244

سازمان جهانی بهداشت / 105، 135

سازمان خواروبار و کشاورزی / 700

سازمان دانشجویی ایرانی / 663

سازمان دفاع ملی / 795، 796

سازمان دفاعی / 630، 713

سازمان رفاه و بیمه اجتماعی / 733

سازمان زنان ایرانی / 775

سازمان صنعتی عرب / 234، 235، 236، 237

سازمان عقابها / 406

سازمان کار بین المللی / 700

سازمان کشاورزان ایران / 726، 733، 740

سازمان مبارزه با مواد مخدر / 878، 879

سازمان مجاهدین خلق / 296

سازمان مشاوره دریایی بین دولتین / 195

سازمان مقاومت ملی / 636

سازمان ملل (ژنو) / 203

سازمان ملل متحد / 8، 16، 22، 149، 195،

201، 203، 204، 213، 214، 220، 222، 223،

225، 229، 230، 232، 242، 245، 246، 247،

391، 392، 418، 450، 498، 577، 596، 667،

680، 693، 696، 700، 738، 887

سازمان مواد و غذایی کشاورزی / 195

سازمان وحدت آفریقا / 218، 219، 228، 231

سازمان همکاری و عمران اقتصادی / 462، 466،

471، 472، 473، 475، 485، 493، 494، 495،

496، 497، 498، 499، 500، 501، 502، 503،

504، 513، 514، 515، 516، 520، 521، 522،

523، 524

سازمان هوانوردی غیرنظامی بین المللی / 700

ساف / 217، 220، 224، 245، 246، 321، 323

سالتوگراند (اوروگوئه) / 589، 596

سالزبورگ / 149

سامانلاویوا (Samanalawewa) / 619

ساموتلر / 507

سانتیاگو / 594

ساندرز / 245

سانفرانسیسکو / 186، 258، 302، 383، 384

ساواک / 103، 105، 126، 134، 255، 261،

263، 266، 271، 275، 277، 283، 297، 299،

306، 307، 335، 336، 354، 628، 629، 635،

636، 638، 639، 640، 643، 644، 646، 648،

651، 658، 677، 785، 791، 796

ساواما / 306، 307

ساولف، میخائیل استپانویچ / 22

سپاه بهداشت / 664، 670، 675، 679، 690،

709، 737

سپاه پاسداران انقلاب / 293

سپاه ترویج و عمران / 664، 666، 670، 673،

679، 709

سپاه دانش / 664، 669، 671، 675، 678، 679،

680، 690، 709

سپاه دین / 679

سپاه عمران / 675

ست، آی. ان. / 137

ستیزفای ایگور، پی. دی. / 93

سحابی / 359

سحابی، عزت اللّه / 352

سد کاوساک - کاتاران / 608

سد لاگدو / 577

سد ماپایی / 572

سد ماسینگر / 572

س. دی. پوتی (رمز) / 320

س. دی. راتر / 374

ص: 909

سرف، ال. دبلیو. / 267، 268

سری لانکا / 95، 612، 619، 622

سعد حداد / 232

سعدی / 705

سفارت آمریکا (آنکارا) / 221

سفارت آمریکا (بیروت) / 242، 246

سفارت آمریکا (تل آویو) / 224، 245

سفارت آمریکا (توکیو) / 220

سفارت آمریکا (تهران) / اکثر صفحات

سفارت آمریکا (جده) / 218، 219

سفارت آمریکا (جیبوتی) / 225

سفارت آمریکا (صنعا) / 213، 230

سفارت آمریکا (قاهره) / 206، 208، 220، 223،

247

سفارت امارات عربی متحده (تهران) / 119

سفارت ایران (مسکو) / 660

سفارت ایران (واشنگتن) / 391، 397

سفارتخانه استکهلم / 329

سفارت ژاپن / 309

سفارت سوئیس / 105، 132، 133، 135

سفارت شوروی / 11، 21، 25، 31، 37، 48، 50،

51، 59، 139

سفارت مصر / 200، 201، 212، 213، 248،

249

سفارت مصر (مسکو) / 248

سلسله جبال زاگرس / 705

سلطان / 206، 211

سلطان قابوس / 222

سلطنت آباد / 779

سلیم الحوص / 230، 242

سلیمان فرنجیه / 230

سماکیس، ال. و. / 392، 649

سمیرم / 363

سمیکوف، اولگ الکساندروویچ / 54

سنا / 445، 700

سنت، جی. بی. / 348

سنجابی، سام / 258، 327، 383، 384، 385

سنجابی، کریم / 258، 312، 383، 384، 385

سنگاپور / 149، 511، 587، 713

سنگال / 228، 386، 582

سوئد / 219، 493، 509

سوئیس / 104، 135، 683، 791

سوآرز، دیگو / 581

سواحل صیهاد / 581

سواحل مالها / 581

سودان / 190، 222، 228، 535، 554، 582،

583، 621، 622، 623، 624

سورن (پسر لنینگراد) / 93

سوروکین، وادیم ولادیمیروویچ / 22

سورو مورسک / 98، 99

سورینام / 595

سوریه / 50، 65، 185، 190، 198، 199، 216،

219، 220، 221، 222، 223، 230، 232، 242،

247، 534، 538، 539، 543، 548، 554، 564،

598، 602، 605، 606، 607، 660، 687، 703،

883

سوسِک، سرتیپ لئو ای. / 717

سولیوان، ویلیام اچ. / 134، 213، 790، 817

سوماترا / 491

سومالی / 219، 222، 250، 535، 544، 545،

549، 550، 565، 567، 568، 573، 574، 580،

619، 621، 622، 623، 624

سومد / 220

سوموزا / 247

سووبودا / 661

سویس / 77، 363، 368، 435، 493

سی. آ. برایت / 95

سی. آ. وردانت / 95

ص: 910

سیا / 93، 102، 103، 104، 105، 107، 108،

110، 114، 116، 118، 119، 121، 122، 126،

129، 130، 131، 132، 133، 134، 135، 137،

138، 147، 181، 182، 183، 184، 255، 256،

257، 258، 259، 260، 261، 262، 263، 264،

265، 266، 280، 301، 309، 310، 320، 330،

332، 335، 340، 348، 350، 361، 369، 383،

384، 386، 393، 394، 395، 406، 461، 463،

520، 724، 801، 802

سیبری / 507، 508

سی. بی. اس. / 215

سیراک / 105، 129

سیراک، دیمیتری لئونتیویچ / 129

سیراک، یوگنیا لوگیانوفنا / 129

سیرالئون / 582

سی شلز / 582

سیف پور فاطمی، علی محمد / 253، 327، 386،

389، 391

سی. کن. تاپ / 93، 98

سی. کی. لگ / 98

سی. کی. کون / 137

سیگ گی / 227

سیلا، 227

سیماکیس، لاری دبلیو / 649

سیمپسون، تی (سرگرد) / 250

سینگ، رانش (وزیر خارجه هند) / 658

سینگهور (Singhor) / 582

ش

شابی / 781

شارون / 217

شاکا (شهردار نابلس) / 241

شامیر، موشه / 217

شانشه، دین (سرهنگ) / 117

شانگهای / 28، 564، 575، 614

شانون، روبرت / 128، 129

شاه حسن / 563، 659

شاه حسین / 629، 658

شاه خالد / 240، 242

شاهراه ماپوتو - کابودلگادو / 572

شاهزاده سلطان / 234

شاه عباس / 388، 687

شاهنده، بهروز / 768

شبستری زاده / 278، 281

شبه جزیره عربستان / 415

شرکت آسانسور اوتیس / 773

شرکت آگرگ / 791

شرکت اسکو / 802

شرکت پیرانکو / 261، 279

شرکت خانه سازی کورش / 737

شرکت دیزل اتوپارت / 772

شرکت فیلور / 779

شرکت لانا / 299

شرکت ملی تجاری (سیرالئون) / 582

شرکت ملی نفت ایران / 321، 322، 323، 385،

403، 456، 487، 635، 666، 692، 766، 801،

802

شرکت موریس / 581

شرکت نفت استاندارد ایندیانا / 412

شرکت نفت انگلیس / 683

شرکت نفت شل / 412، 443

شرکت نفت عراق / 429

شرکت نفتی آرامکو / 407، 441، 442، 446،

468، 478، 479، 480، 481، 482، 483، 484،

486، 492

شرکت نفتی آنگلوساکسون / 438

شرمرهرن، لانج / 760

شریعتمداری، سیدحسن / 260، 265، 285،

ص: 911

287، 288، 292، 293، 306، 308

شریعتمداری، سیدکاظم (آیت اللّه) / 233، 253،

255، 257، 258، 259، 261، 262، 263، 264،

265، 266، 267، 269، 270، 271، 272، 273،

274، 275، 276، 277، 278، 279، 280، 281،

282، 283، 284، 285، 287، 288، 289، 290،

291، 292، 294، 296، 297، 298، 299، 300،

301، 302، 303، 305، 306، 307، 309، 310،

311، 315، 317، 318، 319، 322، 323، 327،

362، 371، 376، 385

شریعتمداری، علی (دکتر) / 385

شط العرب (اروندرود) / 628، 651، 652، 654،

655، 656، 661، 694، 701

شفیق الهوت / 219

شلپین، الکساندر نیوکولایویچ / 11

شلنبرگر / جک اچ / 817

شوا، رشاد / 229

شورای امنیت سازمان ملل / 245، 696

شورای امنیت ملی / 448، 449، 628، 635

شورای انقلاب / 309، 310، 311، 340، 346

شورای داخلی انرژی / 450

شورای صلح (کلمبو) / 95

شورای عالی نویسندگان مسکو / 93

شوروی / 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13،

14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24،

25، 26، 27، 29، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37،

38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48،

49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59،

60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 71، 75، 77،

78، 89، 91، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99،

100، 101، 102، 103، 104، 105، 106، 107،

108، 109، 111، 121، 123، 126، 127، 128،

129، 130، 131، 134، 138، 139، 143، 144،

145، 149، 150، 151، 152، 153، 154، 155،

156، 157، 160، 164، 179، 185، 190، 198،

206، 207، 224، 231، 248، 249، 255، 269،

295، 307، 334، 336، 363، 372، 416، 417،

434، 435، 436، 441، 467، 469، 470، 487،

504، 506، 507، 508، 509، 510، 511، 512،

513، 525، 526، 527، 531، 532، 533، 534،

535، 537، 538، 539، 540، 541، 542، 543،

544، 545، 546، 547، 548، 549، 550، 551،

552، 553، 554، 555، 556، 557، 559، 560،

561، 562، 563، 564، 565، 566، 567، 568،

569، 570، 571، 572، 573، 574، 575، 576،

577، 578، 579، 580، 581، 582، 583، 584،

586، 587، 589، 590، 591، 592، 593، 594،

595، 596، 597، 598، 599، 600، 601، 602،

603، 604، 605، 606، 607، 608، 609، 610،

611، 612، 613، 614، 615، 616، 617، 618،

619، 620، 621، 623، 624، 629، 630، 636،

651، 658، 659، 660، 661، 692، 693، 695،

696، 697، 698، 700، 701، 702، 703، 704،

705، 710، 711، 712، 713، 716، 750، 752،

754، 791، 811، 812، 814، 819، 820، 831،

873

شوش / 758

شولار / 321

شهرک غرب / 394

شهر مدیسون نیوجرسی / 392

شهر هبرون / 217

شهزاد، نادر / 386

شهلا، علی اکبر / 263، 301

شیخ الاسلام زاده، شجاع الدین (دکتر) / 396

شیخ زکی یمانی / 407

شیخ عیسی / 655

شیراز / 184، 185، 365، 366، 367، 370،

380، 396، 670، 705، 718، 724، 725، 736،

ص: 912

760، 768، 792، 797، 798، 813، 814، 816،

817، 823، 828، 832، 869، 870، 872

شیکلینگ / 332

شیلی / 593، 594

صاعقه / 246

صالح (دکتر) / 755، 756، 757، 758، 759

صباغیان، هاشم / 310، 311، 312، 378

صبری، علی / 198

صحرای سینا / 194، 199، 213، 214، 218،

227

صحرای غربی / 559

صدیق المهدی / 222

صراف یزدی / 386

ص ض

صلاح خلف / 246

صمدیان پور، صمد (سرتیپ) / 638، 646، 648

صندوق بین المللی پول / 195، 700

صنعا / 604

صوفیه / 149

ضیائی (دکتر) / 775

ط ظ

طالقانی، سیدمحمود (آیت اللّه) / 266، 270،

273، 282، 310، 352، 353

طاهری / 779

طباطبائی، جلال / 663

طباطبائی، سید ضیاءالدین / 696

طباطبایی / 310، 378

طباطبایی، صادق / 312، 378

ظهیر محسن / 246

ع غ

عامر موسی / 226

عباس آباد / 770

عبدالحکیم امیر / 198، 199

عبدالحلیم خدام / 223

عبدالفتاح اسماعیل / 230

عبدالکریم قاسم / 428

عبداللطیف البغدادی / 199

عبدل، ابوالحسن / 352

عدن / 96، 545، 597، 604، 605

عراق / 93، 164، 185، 213، 214، 215، 220،

221، 222، 228، 247، 250، 314، 380، 415،

424، 428، 429، 430، 433، 434، 439، 440،

445، 469، 488، 492، 493، 515، 534، 538،

539، 543، 545، 547، 548، 554، 555، 556،

597، 598، 602، 603، 604، 612، 628، 629،

630، 634، 650، 651، 652، 654، 655، 656،

657، 658، 659، 660، 661، 662، 663، 693،

694، 698، 704، 705، 712، 713، 732، 775،

789، 873، 883

عربستان سعودی / 210، 213، 214، 215، 218،

220، 221، 225، 228، 234، 236، 237، 240،

241، 242، 244، 247، 407، 408، 415، 423،

425، 428، 430، 434، 435، 440، 441، 442،

446، 449، 467، 468، 469، 476، 477، 478،

479، 480، 481، 483، 484، 485، 486، 492،

513، 522، 523، 548، 573، 604، 610، 649،

655، 698، 703، 712، 732، 883

عزیزی (تیمسار) / 366، 638

عطارزاده / 354

عطاری، سمیع / 246

علیخانی / 661

علیزاده / 282

علی سعیر / 242

علی عبداللّه صالح / 230

عمان / 222، 228، 415، 598، 610، 712، 883

ص: 913

عمر (پسر غوربال) / 205

عمر تلمسانی / 208

عیسی مسیح (ع) / 695

غنا / 55، 579

غوربال / 201، 202، 203، 204، 205

ف

فاتیف، آلبرت گئورگییویچ / 38، 39

فارس / 361، 365، 366، 380، 699

فاس / 221، 226، 227، 231

فاطمی، تورج / 327

فاطمی، حسین (دکتر) / 389، 390، 392

فاطمی، علی / 391، 392

فاطمی، نصراللّه / 392

فرازیان / 261، 262، 263، 264، 265، 266،

306، 307

فرانتک / 354، 355، 356، 357، 359

فرانسه / 14، 15، 51، 191، 194، 206، 234،

235، 304، 305، 318، 320، 396، 397، 437،

438، 439، 443، 453، 493، 495، 496، 497،

502، 503، 534، 543، 547، 560، 570، 578،

598، 599، 601، 602، 604، 649، 650، 692،

699، 735، 779، 780، 782، 784، 791، 887

فرانکفورت / 149، 349، 356

فرد جنی / 132، 133، 134، 135

فردوست، حسین (سرلشگر) / 628، 639، 640

فرمانفرمائیان، خداداد / 776، 777، 778

فرودگاه بن / 29

فرودگاه تمپلهوف / 30، 31

فرودگاه رانگون / 152

فرودگاه مهرآباد / 710، 758

فرودگاه هاهایا (Hahaya) / 578

فروغی / 390

فروهر، داریوش / 259، 281، 385، 386

فری، پل جی.، 817

فری تاون / 582

فرید، رحیم / 299

فرید زنجانی، محمد سعید / 276، 298، 299

فریدیک / 282

فشارکی، فریدون / 791

فلاحی، ولی (سرلشگر) / 370

فلسطین / 185، 193، 212، 245، 659

فلوریت / 580

فنلاند / 493

فورد، راتر / 356، 357

فورست آ. سینگهوف / 116

فوگارتی (خانم) / 537

فولر، لاورنس ا. / 816، 843، 846، 849، 856،

858، 862، 869، 872

فونست، رابرت ال. / 365، 366

فهد / 225

فیجی / 586

فیروزآباد / 362، 363، 365، 366

فیروزی، سیف اللّه (دکتر) / 275

فیلاتوف، روبسپیران / 8

فیلادلفیا / 301، 303

فیلنسکی، ام.آ./ 526

فیلیپس، رونالد ام. (گروهبان) / 108، 110، 112،

114، 118، 120، 123، 124، 125

فیلیپین / 586، 748

ق

قاضی، علی / 769

قاهره / 194، 196، 198، 201، 202، 203،

204، 207، 209، 211، 218، 219، 220، 223،

233، 234، 236، 237، 240، 241، 247، 250،

294، 295، 316، 370، 371، 372، 374، 375،

380، 385، 599، 600

ص: 914

قبرس / 8، 23، 24، 609

قرارداد ژنو / 116، 117

قرارداد صلح بین مصر و اسرائیل / 191، 193،

216، 237، 248، 249

قرارگاه استکهلم / 332، 334

قرارگاه تهران / 260، 261، 262، 263، 264،

268، 303، 329، 332، 353، 715

قرارگاه رم / 344

قرارگاه سیا / 340، 344، 815

قرارگاه سیا (تهران) / 264، 309، 320، 393

قرارگاه کابل / 93، 94

قرارگاه مدنسکی / 299

قسطنطنیه / 207

قشقایی، امیر عبداللّه / 367

قشقایی، خسرو / 253، 257، 258، 266، 267،

280، 327، 361، 362، 364، 365، 367، 368،

369، 370، 371، 373، 375، 376، 378، 379،

380، 381

قشقایی، صولت الدوله / 362

قشقایی، محمدحسین / 362

قطب زاده، صادق / 296، 312، 378، 386، 389،

390

قطر / 220، 234، 656، 883

قطعنامه بغداد / 218، 220، 222

قفقاز شمالی / 508

قم / 259، 263، 266، 271، 272، 273، 278،

280، 284، 286، 290، 302، 305، 317، 330،

336، 406، 482، 724، 740، 786، 788، 789،

797

قیام 15 خرداد / 255

ک

کابل / 94، 272، 294، 295، 370، 371، 372،

612، 614، 660

کاتانگا / 565، 575

کاتلر / 293

کاتم، دیک / 313

کاخ جوانان / 784، 787

کاخ سفید / 383، 822، 826

کاخ سلطنتی / 639، 673

کاخ شاهی / 714

کاخ گلستان / 758

کاخ مرمر / 633، 634

کارائیب / 592

کارتاجنا / 594

کارتر، جیمی / 210، 254، 812، 819

کارناکاتا / 617

کازابلانکا / 149

کازناکیف / 151، 152

کاستاریکا / 593

کاسیگین / 92، 94

کاشان / 740

کاشمر / 654

کاظمی، باقر / 299

کافه زاخرو / 14

کالج آمریکایی تهران / 363

کالج البرز / 362

کالیفرنیا / 385

کامبوج / 542

کامپالا، 97، 583

کامرون / 577

کامینسکی / 303، 304

کانادا / 77، 409، 415، 416، 417، 419، 439،

448، 452، 493، 496، 497، 499، 501، 502،

509، 516، 518، 519، 594

کانال پاناما / 206، 207

کانال سوئز / 196، 205، 206، 207، 215، 240،

299، 429، 437، 439، 506

ص: 915

کانال فست اکت / 348

کانال کاپ بن / 564

کانال مجردا / 564

کانوی، آلن سی. / 646، 647

کپنهاک / 24، 37، 281، 309

کراچی (پاکستان) / 96، 294، 295، 316، 370،

371، 372، 374، 375، 379، 380، 385، 553،

618

کراس، چارلز تی. / 816، 827، 830، 833،

836، 841، 843، 846، 849، 851، 855، 856،

858، 862، 869، 872، 874، 876، 878، 879،

880، 883، 884، 885، 886، 888

کرافورد، فرانکلین ج. / 391

کرانه غربی / 245

کرایسکی / 245

کرب، ام. اچ. / 137

کرج / 740

کردستان / 268، 270، 309، 314، 333، 378،

705

کرکوک / 488

کرمان / 798

کرمانشاه / 718

کره جنوبی / 773

کره شمالی / 158، 164، 179، 507، 511، 554،

561، 576، 581، 583، 595، 606، 661

کریستوفر / 221، 225، 242

کرین، بیل / 105، 138

کستیل، برتون آ. / 122

کشمیر / 658

کشورهای حوزه خلیج فارس / 812، 819، 859

کلارک / 226

کلاید / 804

کلکته / 149

کلمبو / 619، 700

کلمبیا / 453، 594

کلوپ پارس آمریکا / 756، 783

کلوپ پیکان / 772

کلوپ تهران / 764

کلوپ زنان آمریکایی / 756

کلوپ کشوری شاهنشاهی (سلطنتی) / 759

کلوپ معلمین / 787

کلیتون ماد، آر. / 647

کمال حسن علی / 237

کمال، عزیزاللّه (سپهبد) / 637، 646، 648

کمپانی آرامکو / 468

کمپانی پمکس / 506

کمپانی رویال داچ شل / 404

کمپ دیوید / 191، 192، 193، 218، 224،

249، 558

کمیسیون انرژی اتمی / 449

کمیسیون بین المللی قضات / 194

کمیسیون مشترک آمریکا و ایران / 813، 826،

828، 836، 880

کنت ان . راجرز / 816، 833، 836، 862، 874،

876، 879، 880، 883، 884، 888

کنت پی. مایلز (سرلشگر) / 127

کنتیننتال / 404، 412

کندی، پرستون ب. (سرهنگ) / 646

کندی، رابرت / 392

کندی (سرهنگ) / 647

کنسولگری آمریکا (اصفهان) / 863

کنسولگری آمریکا (تبریز) / 820، 823، 874

کنسولگری آمریکا (خرمشهر) / 869

کنسولگری آمریکا (شیراز) / 820، 869، 870

کنسولگری شوروی (تهران) / 139

کنفرانس اسلامی / 213، 215، 218، 219، 221،

222، 225، 226، 227، 231

کنفرانس رامسر / 734

ص: 916

کنفرانس وزراء سنتو در تهران / 629، 653

کنکنیکات / 186

کنگ پیائو / 596

کنگره آمریکا / 448، 449، 716

کنگره بین المللی حزب کمونیست / 660

کنگره حزب ایران نوین / 650، 738

کنگو / 578

کنیا / 580

کنیاتا، جومو (رهبر کنیا) / 580

کوئیک، پی. دی. / 97

کوآندا / 575، 576

کوالالامپور / 94، 586

کوبا / 89، 158، 164، 179، 185، 272، 470،

507، 510، 511، 512، 535، 539، 542، 544،

549، 550، 554، 555، 556، 560، 561، 562،

564، 565، 566، 568، 569، 571، 572، 575،

576، 577، 578، 579، 580، 582، 589، 592،

593، 594، 595، 596، 597، 602، 603، 604،

605، 616

کوپف، بیدن / 331

کورش / 687، 695

کورش، رضا / 697

کورن / 367

کورنلیاس گیلیان (کشتی) / 203

کورودیخ، نیکولای گئورگییویچ / 37

کورولف، یوگنی وی. / 95

کوره کک (مجارستان) / 617

کوکبی، سعید / 780

کوکتل پارتی / 76، 77، 114، 364

کولسکی زالیف (KOLSKIY) / 99

کومو / 364، 367

کومودور / 218

کوموروس / 578

کوناکری / 565

کونس، ویلیام د. (سرهنگ) / 646

کووانگ / 102

کووانگ، آشور / 102، 105

کوه البرز / 704

کوه دماوند / 704

کوه نور / 687

کویت / 198، 219، 220، 241، 247، 294،

295، 316، 321، 355، 370، 371، 372، 374،

375، 379، 380، 385، 415، 423، 424، 428،

429، 430، 433، 434، 440، 441، 442، 443،

447، 469، 476، 477، 481، 489، 490، 492،

493، 515، 534، 548، 554، 556، 598، 609،

610، 656، 698، 712، 855، 883

کویک، آشور/ 102، 104، 106، 113، 129،

132، 134، 135

کویموف، لئونید گابریلوویچ / 63

کیا، حاج علی (سپهبد) / 637

کیپ ورد / 577، 619

کیس (سناتور) / 392

کیسینجر، هنری / 201

کیگالی / 225

کیلتایگر / 320

کیلگور / 220

کینشازا / 575

کیو. آر. بولستر / 295، 297، 298

کیو. آر. رام / 272

کیو. آر. کابل / 272

گ

گابن / 228، 579

گاچ، ایوان ایوزیفویچ / 106

گارد ملی سعودی / 244

گارزان (تیمسار) / 364

گاست، فیلیپ سی. (سرلشگر) / 817

ص: 917

گالن / 417

گامبیا / 228

گاوا، هاسه / 309، 318

گرکو، فلوریان / 98

گرومیکو، آندره / 109

گروه گوران / 282

گروه مهندسین مشاور ریتون هاوک / 408، 441

گریزینگ، اچ.بی. / 348

گریگوریان / 802، 803

گرین، آلبرت / 85

گرینویچ / 96

گست، فیلیپ سی. (سرلشگر) / 134، 137

گلف / 404، 411

گلگروف / 260، 262، 270، 272، 273، 277،

279، 280، 284، 285، 286، 287، 288، 289،

290، 291، 292، 293، 308، 347، 387، 388

گناباد / 306

گنجاروف، گریگوری یوسیفویچ / 65

گنجیان / 393

گنهم / 214

گوئلز، لوئیس پی.، 817

گواتمالا، 593

گواناف، جیمز آ. (سروان) / 646

گورکی / 106

گوش امونیوم / 224

گویان / 589، 594، 595

گیلان / 278، 693

گیلفیلن، دونالد / 365، 366

گینه / 228، 549، 550، 555، 565، 569، 570،

577، 579، 580

ل

لئوپولدویل / 149

لئونارد / 244

لائوس / 89، 542

لاتش (اسم رمز مأمور سیا) / 344، 387

لارچمونت / 19، 22

لاس وگاس / 28

لاک (سرتیپ) / 647

لاگوس / 149، 572

لامبرت، لین / 767، 768

لاهور / 149

لبنان / 47، 50، 220، 225، 229، 230، 231،

232، 241، 242، 246، 628، 629، 651، 652،

656، 658، 698، 883

لس آنجلس / 384

لسوتو / 580

لمبراکیس، جورج. بی. / 281، 817

لندن / 19، 20، 21، 37، 105، 106، 198، 203،

207، 280، 297، 302، 320، 323، 332، 335،

337، 340، 342، 343، 344، 345، 351، 395،

396، 497، 655، 791

لنین / 93، 94، 532، 533

لنینگراد / 13، 93

لوآندا (پایتخت آنگولا - م) / 565

لوبرانی / 724، 732، 733

لوزتر، جی. پی. / 389

لوکزامبورگ / 439

لوکنز، رابرت وس. / 122

لوماکین، پاول ایوانویچ / 8

لونیگر، ربای / 217

لووچنکو، استانیسلاو الکساندروویچ / 97

لوون پارویرویچ وارطامیان (لو پاولویچ) / 92، 93

لوین، سیمور (سرهنگ) / 101، 111، 112

لهستان / 9، 84، 86، 89، 179، 185، 504، 510،

542، 555، 560، 561، 563، 566، 572، 573،

575، 576، 579، 582، 583، 586، 587، 589،

590، 592، 593، 594، 596، 602، 604، 609،

ص: 918

610، 618، 619، 620، 661

لهفلد، ویلیام. دبلیو / 455، 458

لیبریا / 580

لیبی / 17، 185، 190، 227، 247، 343، 425،

429، 430، 434، 435، 436، 437، 438، 439،

440، 441، 444، 491، 534، 539، 543، 548،

550، 554، 555، 556، 558، 560، 561، 562،

564، 568، 578، 583، 883

لیما / 590

لیندسی (آلمان) / 116

لینگن / 337

م

مائو (رئیس جمهور) / 621

ماپوتو / 97، 571، 572

ماتسدورف، ارنست / 28، 29، 30

ماداگاسکار / 545، 556، 580، 581، 622

مادام ایکس / 50، 51، 52، 53، 54

مادون صحرا / 539، 567

مارتین، رابرت الف. / 239

مارتین، سی. ال. (سرهنگ) / 117

مارشال، ام. هنری / 784

مارگریو، رابرت ان. / 646

مارون / 487

مارینا (دختر لئونید) / 107

ماکائو / 355، 356، 357، 359

مالت / 542، 596

مالزی / 219، 586، 659

مالنیکف، ان.وی./ 525

مالی / 570

مانیل / 586، 587

ماهنامه الاعتصام (مصر) / 209

ماهنامه الدعوه / 209، 218

ماهوتیان (سرتیپ) / 635، 646

مایر / 391

مایک 1، 2، 22

مأموریت برای وطنم (کتاب) / 709

مبصر، حسن (سرلشکر) / 638، 640، 648، 646

مترنیکو، مایکل جی / 789، 817

متین دفتری، هدایت اللّه / 282

مجارستان / 9، 89، 179، 185، 510، 542،

554، 560، 563، 566، 569، 572، 573، 575،

576، 579، 583، 586، 587، 590، 591، 592،

595، 596، 602، 603، 604، 605، 606، 617،

618، 620، 661

مجتمع پتروشیمی شاهپور / 652، 653

مجتمع مکانیکی تاکسیلا (Taxila) / 618

مجلس خبرگان / 256، 309، 311، 312، 314،

315، 316، 318

مجلس سنا / 445، 451، 700، 709

مجلس شورای ملی / 243، 442

مجلس مؤسسان قانون اساسی / 697

مجلس نمایندگان آمریکا / 9

مجله غربی / 172

محمد انورسادات / 189، 190، 191، 192،

193، 195، 201، 202، 209، 210، 211، 212،

214، 217، 218، 220، 222، 223، 231، 238،

239، 240، 242، 243، 247، 249، 599، 600

محمودی، کامبیز (دکتر) / 782، 783

مدارس فنی گینه / 570

مدرس / 149

مدرسه آمریکایی تهران / 756، 761، 815، 856،

884

مدرسه ایران / 780

مدرسه ایران زمین / 756

مدرسه پروین / 785

مدرسه جورج تاون / 205

مدنی، محمد (دریادار) / 280، 321، 361، 372،

ص: 919

374، 377، 379، 380، 381، 633، 671، 672،

674، 706

مدیترانه / 429

مدیک، دان / 102

مرابطون / 225

مراغه ای / 266، 309، 314، 318

مراکز پزشکی دومینیکا / 592

مراکش / 225، 226، 227، 228، 533، 534،

539، 552، 558، 559، 563، 659

مرز الکبیر / 560

مرز رودزیا / 576

مرز شط العرب / 698

مرکز آموزش بین المللی ایران / 387، 388

مرکز ارزیابی خارجی ملی / 619

مرکز بازرگانی آمریکا / 835

مرکز بولینگ / 771

مرکز تجاری آمریکا (تهران) / 815، 817، 836،

880، 881، 882، 883، 887

مرکز ملی ارزیابی خارجی / 466

مزار شریف / 613

مسجد حسین آباد / 794، 796

مسعودی، عباس / 656

مسکو / 5، 11، 16، 19، 23، 27، 44، 45، 46،

54، 62، 64، 94، 96، 129، 135، 149، 190،

248، 249، 470، 534، 539، 544، 545، 547،

548، 551، 553، 556، 559، 562، 564، 565،

566، 567، 568، 570، 572، 574، 575، 576،

577، 578، 579، 580، 581، 582، 583، 586،

589، 590، 591، 592، 595، 596، 598، 600،

601، 602، 603، 604، 605، 606، 607، 609،

611، 612، 613، 614، 615، 616، 621، 624،

659، 693

مشهد / 149، 305، 701، 715، 791

مصدق، محمد (دکتر) / مصدق / 299، 362،

365، 375، 392، 629، 634، 683، 693، 696

مصر / 25، 50، 189، 190، 191، 192، 193،

194، 195، 196، 197، 198، 199، 200، 201،

202، 203، 204، 206، 207، 208، 209، 210،

211، 212، 213، 214، 215، 216، 217، 218،

219، 220، 221، 222، 223، 224، 225، 226،

227، 228، 229، 231، 233، 234، 235، 236،

237، 238، 239، 240، 241، 243، 246، 247،

248، 249، 250، 270، 506، 534، 539، 546،

573، 598، 599، 600، 621، 624، 691، 732،

749، 883

مصطفی امین / 247

مطهری، م. (سرهنگ) / 646، 648

مظفرالدین شاه / 402

معادن بوروندی / 577

معاهده تلاتلولکو (Tlatelolco) / 595

معتضد (سرلشکر) / 646

معدن تنگستن (راجستان) / 617

معدن مس آنتامینا / 591

معمر قذافی / 241، 561، 732

مغولستان / 100، 507، 511

مقدم مراغه ای، رحمت اللّه / 253، 258، 267،

278، 281، 296، 309، 312، 315، 316، 318،

327

مقدم، ناصر (رئیس ساواک) / 646

مکزیک / 471، 505، 506، 522، 595

مک کابی (تیمسار) / 116، 117، 118، 127

مک کنا / 129

مک گافی، دیوید سی. / 784، 785، 797، 817

مگ، آرمیش / 105، 630

ملبورن / 364، 367

ملک فیصل / 247، 433، 434، 656

منامه / 312، 316، 385

منصور، حسنعلی / 635، 697

ص: 920

منصوری / 240

منگیستو / 567

موبوتو / 293

موبیل / 404، 411

موتوریزه / 641

موراتوف، یوگنی گورگبیویچ / 51

مورلوت / 278

موریتانی / 559، 562

موریس، جیمز / 685

موریس، کورتیس اس. / 118، 121، 126، 128،

133، 135

موزامبیک / 549، 555، 556، 564، 571، 574،

624

موزل، کنستانتین / 65

موسوما / 574

موسوی / 261، 262، 263، 264، 265، 266،

267، 279، 281، 289، 290، 291، 292، 295،

296، 297، 298، 300، 301، 304، 305، 306،

307

موسوی، مرتضی / 261، 262، 279، 281، 289،

290، 291، 292

موسی / 227

موگادیشو / 250

مونت کلر علیا (نیوجرسی) / 299

مونرویا / 231

مونیخ (آلمان) / 367

مهاباد / 311

مهابی / 770

مهرآئین، هوشنگ / 765

مهرآباد / 715

میدان اورلی / 18

میدان گراسونور / 19، 21

میدل تون / 367

میدی / 181، 182، 183، 184، 185

میر، آرمین / 646، 648

میرا لوداسکا / 86

میکلوس / 733

میلز، هنری آر. / 775، 817

میلهیم / 217

مین / 186

مینتکنبائو / 18

میندلو / 577

مؤسسه ارتباطات بین المللی / 91

مؤسسه عمران بین المللی / 195

ن

ناپلئون / 189

ناتاشا (همسر سازانوف) / 109

ناتو / 9، 19، 21، 46، 53، 99، 101، 103، 105،

107، 108، 111، 121، 123، 124، 127، 128،

131، 133، 135، 296، 379، 416، 441، 445،

608، 704، 749، 752، 792، 812، 819

نادرشاه / 306، 687

ناس، چارلز دبلیو. / 799، 817

ناصرالدین شاه قاجار / 402

ناصری، تورج (دکتر) / 253، 393، 394، 396

ناصری، فریدون (دکتر) / 327، 395، 397

ناکس، ویلیام / 402

نامیبیایی / 576

ناهید (دختر غوربال) / 205

نایروبی / 149

نپال / 618

نجیب (ژنرال) / 190

نروژ / 409، 438، 493، 500، 501، 511

نزیه، حسن / 253، 258، 267، 317، 320، 322،

327، 374، 385

نصیری، نعمت اللّه (تیمسار) / 254، 635، 638،

791

ص: 921

نکراسوف / 94

نکرومه / 55، 579

نمایشگاه بین المللی بازرگانی تهران / 881، 882

نمایشگاه تجاری در مسکو / 659

نمایشگاه تجاری و اقتصادی (گیگالی / 582

نمایندگی آمریکا در صحرای سینا / 221

نوا، ای. زی. / 358

نوار غزه / 208، 209، 217، 219، 223، 239،

245

نورخان / 658

نوردن / 364

نورنوک / 22

نونامسکی، جرج / 84

نهضت آزادی ایران / 257، 258، 328، 340،

344، 360، 565

نهضت مقاومت ملی / 299

نیجر / 228

نیجریه / 427، 429، 430، 436، 439، 444،

469، 489، 517، 572، 573، 616

نیروهای مسلح آمریکا / 642، 773، 774، 781

نیروهای مسلح ایران / 211، 645، 703

نیروهای مسلح لبنان / 225

نیروی پورتو پریماورا / 589

نیروی دریایی ایران / 713

نیروی زمینی آمریکا / 116، 117، 637، 646

نیروی زمینی ایران / 714

نیروی هوایی آمریکا / 123، 127، 129، 130،

132، 250، 629، 640، 654، 758، 817، 875

نیروی هوایی ایران / 211، 654، 713

نیکاراگوئه / 593

نیک پور، منوچهر / 263، 303

نیک پی، غلامرضا / 661

نیکسون / 628، 653، 689، 718

نیکولاینفا، سوفیا / 93

نیمکره غربی / 453

نیوپورت / 22

نیوجرسی / 298، 299، 392

نیوزیلند / 506، 522

نیویورک / 8، 19، 22، 204، 214، 221، 250،

275، 276، 298، 299، 404، 412، 437

نیویورک تایمز / 250

و

واترلوی / 412

وارنل، ویلیام / 126

واسکیدا، اوران/ 559

واشبرن، جان / 456

واشنگتن / (اکثر صفحات)

والتان، دونالد / 13

والدهایم، کورت / 223

والری (پسر داوبنیا) / 107

والیس، اف. اچ. (سروان) / 647

واهو، زی. آر. / 316

وایت، دوروتی / 85

وایرز، ویرجینیا / 816، 841، 869، 872

وث، بابیل / 124

وحیدی، ایرج / 661

وزارت آموزش و پرورش / 669، 670

وزارت ارتباطات / 74

وزارت اصلاحات ارضی / 666، 673

وزارت اقتصاد و دارایی / 802

وزارت امور خارجه آمریکا / (اکثر صفحات)

وزارت انرژی آمریکا / 497

وزارت بازرگانی / 76، 457، 734، 804، 805،

815، 817، 827، 833، 834، 843، 851، 881،

882، 883

وزارت بازرگانی آمریکا / 425، 817، 827

وزارت بهداری / 742

ص: 922

وزارت بهداری آمریکا / 856

وزارت بهداشت و رفاه اجتماعی / 887

وزارت تحقیقات و تکنولوژی / 497

وزارت خارجه ایران / 731

وزارت خزانه داری / 815، 804، 817، 834،

883، 884

وزارت دادگستری / 389، 397، 447، 672،

815، 817

وزارت دفاع آمریکا / 6، 368، 627، 632، 445،

646، 648، 717، 719، 801، 802، 804، 814،

817، 827، 831

وزارت دفاع اسرائیل / 244

وزارت رفاه اجتماعی / 742

وزارت علوم و آموزش عالی / 734

وزارت عمران روستایی / 673

وزارت کار و امور اجتماعی / 396، 397، 668،

735

وزارت کشاورزی آمریکا / 671، 815، 817،

827، 843، 851، 879

وزارت کشور / 190، 404، 416، 445، 450،

661، 669

وزارت منابع طبیعی / 452

وزارت نفت / 479

وزارت نیرو ایران / 672

وست / 240

وستلی، دیوید ئی / 767، 772

وستینگهاوس / 760

ولاتسکوف، ویکتورآی. / 25

ولتای علیا / 228، 584

ولید / 260، 265

ونرستروم، استیگ / 45، 46، 47

ونزوئلا، 417، 418، 420، 427، 429، 430،

432، 439، 444، 448، 453، 469، 488، 489،

517، 589، 595، 596

ونس / 207، 218، 220، 231، 247، 248

ونگ / 113

ویتنام / 75، 77، 507، 511، 542

ویتنام شمالی / 158، 164، 179، 185

ویرادوف، ایوان پاکولویچ / 22

ویزارد، ا.سی. / 342، 343، 345

ویسبادن / 46

ویلیامز / 346

وین / 15، 23، 39، 60

ویندسور، پائول / 101، 112

وینکلر، گوردون / 755، 776، 782

وینوگرادوف، ولادیمیر / 135

ویوید، ای.زی./ 360

ه

هارگی سا (Hargaisa) / 574

هاروارد / 201

هاروارد، رابرت اس. (سروان) / 717

هاریس / 215، 216

هاشمی رفسنجانی، اکبر / 386

هاگلند / 208

هالدین، دوروتی (سرهنگ دوم) / 117، 122

هالدین، دوگلاس (سرهنگ دوم) / 117

هالوئی (دریاسالار) / 205

هامت، ادوین ال. / 127، 129، 130، 131، 132،

133، 135

هاواک، بی. سی. / 344، 387، 394

هاوانا / 511، 592، 604

هاوک، ریتون / 408، 441

هبرون / 209، 217

هتل آریا / 784

هتل آکارا / 55

هتل اوین / 771

هتل شرایتون / 380

ص: 923

هتل فیلادلفیا / 302

هتل کاسپین / 185

هتل کلین / 27

هتل هیلتون / 31، 771

هرالد، بی.کی. / 160، 161

هرتز، مارتین اف / 143، 151، 389، 391، 647

هرشون، الن بی (سرهنگ دوم) / 118

هرلن، رابرت / 646، 648

هرلیس، دونالد اس. / 632

هروی، مهدی (دکتر) / 760، 761، 762

هفته نامه نیوزویک / 28

هلسث، ویلیام آ. / 647

هلسینکی / 97

هلمز، ریچارد (سفیر) / 635، 717، 730، ، 743،

744

هلند / 428، 438، 439، 453، 493، 501

هلهول (شهر) / 217

هلیکوپتر لنیکس / 235

همدان / 715

هند / 27، 37، 41، 45، 200، 201، 506، 534،

539، 544، 547، 548، 553، 611، 612، 615،

616، 617، 618، 629، 654، 658، 703، 712،

737، 745، 830

هند، رابرت د. (سرگرد) / 637، 646، 647، 648

هندوراس / 593

هنگ کنگ / 149، 355، 356، 542، 587

هولمز / 389

هویتینن، ارکی / 67، 97، 98

هویدا، امیرعباس / 254، 395، 409، 650،

658، 659، 697، 661، 724، 725، 739، 792

هیئت دیپلماتیک سوریه در تهران / 299

هیئت مستشاری نظامی آمریکا (MAAG) / 65،

813، 814، 820، 822، 828، 832، 850، 875،

878

هیئت نظامی آمریکا (ایران) / 817

هیئت نمایندگی تجاری چین / 176

هیتلر، آدولف / 660

هیث، ادوارد / 269

هیدلبرگ / 122

هیگ / 636

هیگام، جیمز / 133، 134

هیگ، رنسم اس / 636، 646، 647، 648

هینک، جان ای. (سرهنگ) / 364

هیوز، توماس سی. / 117

هیوی، فرانک ام. / 107، 110، 111، 120، 121،

122، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129،

130، 131، 132، 133، 134، 135، 138، 139

ی

یاسر عرفات / 224، 245

یالتا / 25

یحیی خان / 651، 658

یزدی، ابراهیم / 293، 296، 312، 329، 330،

331، 333، 340، 351، 378، 383، 384

یزدی، جلال / 299

یگانه، محمد / 661

یمانی / 442

یمن / 199، 213، 622، 883

یمن جنوبی / 222، 230، 534، 539، 548،

550، 568، 597، 604، 605، 623

یمن شمالی / 214، 230، 604

یوتاشکوا، نینا ولادیمیروفنا (همسر یوری) / 106

یوجین (اوژن) ام. وینترز / 646

یورک، ب. ام. (سرهنگ) / 647

یوگسلاوی / 3، 102، 144، 179، 185، 199،

249، 510، 542، 561، 572، 586، 629، 661

یونان / 17، 493، 502، 609، 695

یونسکو / 8، 195، 700، 735