گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
اسناد لانه جاسوسی آمریکا
جلد هفتم
فهرست اعلام


ص: 832

ص: 833

ص: 834

ص: 835

آ الف

آبادان / 68، 263، 276، 285، 291، 292،

293، 294، 767

آتتک / 368، 369

آتن / 23، 484، 485، 486

آچسن، دن. سی. / 547، 535

آدامز، دی. / 78

آدامیک، دان (سرگرد) / 10

آدلر، ورنون ئی. / 16

آدیس آبابا / 104

آذربایجان / 374، 390، 409، 410، 411،

630، 631، 633، 634، 728

آراسته / 549

آراسته (مهندس) / 667

آراکان / 460، 464

آرامش، احمد / 615

آرام، غلامعباس / 539، 541، 542، 605،

616، 696، 697، 698، 699، 700، 737،

739، 750، 753، 754، 755، 757، 758

آرتور، مک / 797

آرژانتین / 105، 125، 144، 153، 420، 422،

423، 424، 426، 429، 430، 431، 437،

441، 448

آرمیتاژ، جان ای. / 606، 607، 608، 722،

773، 774، 776، 777، 781، 783

آرمیش مگ (هیئت مستشاری نظامی آمریکا)

/ 47، 48، 51، 307، 501، 502، 546، 550،

556، 559، 561، 564، 565، 566، 567،

568، 570، 571، 572، 573، 597، 567،

598، 607، 608، 609، 610، 611، 612،

614، 639، 672، 685، 697، 701، 702،

703، 706، 712، 723، 735، 736، 738،

739، 740، 741، 743، 747، 749، 750،

754، 759، 761، 764، 767، 773، 774،

779، 780، 781، 782، 783، 785، 786،

787، 788، 789، 794، 795، 796، 797،

798، 804، 805، 807، 808، 809، 812،

815، 816، 817، 819

آرندت، ریچارد تی. / 385، 388، 389، 392،

394

آرنولد (دکتر) / 706

آروشا (تانزانیا) / 119

آزموده (ژنرال) / 390، 391، 394

آژانس ارتباطات جهانی تهران / 350

آژانس اطلاعاتی دفاعی / 10

آژانس پروم پترول رومانی / 484

آژانس عمران بین المللی / 107، 116، 146

آژانس کمک امنیتی دفاعی / 327

آژنگ / 615

آستارا / 251

آسیا / 152، 160، 470، 588

آسیای جنوب شرقی (آ سه آن) / 41، 128،

ص: 836

132، 138، 139، 155، 163، 451، 456،

694، 726

آسیم، منصور / 167

آشتیانی، عبدالحسین / 579، 580

آشویتس / 168

آصفی (مهندس) / 667

آغاجاری / 253، 256، 284

آفریقا / 34، 137، 142، 152، 155، 160،

167، 168، 487، 490، 588، 694، 726،

742، 753

آفریقای جنوبی / 99، 104، 109، 110، 140،

141، 148، 149، 153، 154، 155، 291،

406

آفریقای شرقی / 422

آقابیگیان، کریس / 87، 88، 89

آقایان، شاهین / 307، 314، 315

آلاسکا / 110

آلاگوس / 439

آلبرتینی / 170

آلتیپلانو / 441

آل ثانی / 212

آل خلیفه / 185، 187، 191

آلساندرا / 307

آل سعود / 332

آل سنفاری، سید احمد / 207

آلمان / 88، 89، 94، 95، 106، 108، 123،

125، 127، 134، 150، 151، 152، 168،

182، 223، 311، 332، 358، 362، 364،

373، 376، 378، 407، 412، 460، 465،

472، 475، 589، 680، 693، 701، 726،

753، 786، 794، 795، 796، 808، 815

آلن / 526، 527

آمازون / 422، 426، 434، 435، 436، 437،

438، 439، 440

آمریکا / (اکثر صفحات)

آمریکای لاتین / 93، 96، 124، 125، 143،

144، 152، 153، 155، 163، 170، 420،

426، 433، 753، 789

آمریکای مرکزی / 97، 143، 153، 162

آمکو / 469

آمل / 16

آموزگار / 49، 386، 395، 625، 667، 691،

733

آموکو / 261، 268، 272، 273، 287، 289،

435، 462، 466، 469، 475، 492

آناکلاریو / 366، 376، 378، 381

آنتالیا / 482

آنتیل / 433

آنزوس / 96

آنکارا / 23، 482، 483، 774

آنکلشوار / 453

آنگولا / 141، 142، 143، 421، 422، 487،

489، 491

آوری، پیتر / 827

آهنچیان / 15

آیزنهاور / 96، 98، 160، 822، 824

آیوی، دی. دبلیو. / 565، 567، 568

ابراهیم الحمدی (سرهنگ) / 200

ابراهیم بن عبداللّه انقاری / 219

ابراهیم بن محمد بن ابراهیم الشیخ / 219

ابراهیمی، ویلیام / 667، 733

ابطحی / 83، 84، 86

ابوسود / 241

ابوظبی / 23، 43، 236، 237، 238، 239،

240، 241، 242

اتاق بازرگانی / 8، 75

اتحادیه بین المللی ارتباطات / 130

اتحادیه دانشجویان ایرانی (فرانسه) / 383

ص: 837

اتیوپی / 104، 137، 141، 142، 143، 231،

591، 694، 726، 739

اجلاس اونکتاد / 107

احتشامی / 667، 733

احمد آل میهانی / 201

احمد القشمی (سرهنگ) / 201، 228

احمد بن حمید آل نهیان / 238

احمد بن سلطان القاسمی / 238

احمد بن صیف الثانی / 214

احمد خلیفه السویدی / 238

احمد زکی یمانی / 219

احمد عبداللّه آل غزالی / 207

احمد عبیدالفضل / 230

احمد ناصر البیشی / 230

احمدی، صادق / 620، 621، 622، 623،

626، 627، 642، 650، 657، 658، 659،

660، 661، 662، 665، 667

اخوان (مهندس) / 667، 733

اداره پورت فولیو / 241

اراک / 57، 633

ارتش جمهوریخواه ایرلند / 108

اردلان، علی / 77

اردن / 182، 231، 367، 381، 390، 421،

486

ارسنجانی، آقامیر / 667

ارسنجانی، حسن / 607، 686، 689، 691،

733، 737

ارفع (مهندس) / 667

اروپا / 23، 40، 41، 43، 93، 94، 95، 96،

100، 101، 102، 106، 110، 120، 123،

124، 128، 129، 130، 133، 134، 135،

136، 149، 152، 154، 160، 182، 209،

221، 240، 241، 307، 315، 363، 383،

386، 396، 403، 481، 498، 505، 570،

610، 694، 800، 808

اروپای شرقی / 101، 106، 118، 133، 134،

353، 480، 481

اروپای مرکزی / 95

اروگوئه / 105، 153

ارومیه / 410

اروین، سام جی. (سناتور) / 606، 617، 821،

826، 829

اریتره / 104، 141

از قرن 16 تا عصر حاضر (کتاب) / 167

ازهاری، غلامرضا (ژنرال) / 5، 18، 20، 50

اسپالدینگ / 801

اسپانیا / 93، 94، 101، 110، 134، 136،

150، 151، 152، 163، 589

استارلایت / 326

استالین / 630

استامپ، جیمز. راجر. (گروهبان 1) / 807،

809، 811

استانبول / 23، 152، 633

استانواک / 450

استرالیا / 96، 103، 168

استمپل، جان / 383، 399

استوارت، جان. آر. / 807، 811

استیونسن، جوزف. ام. (سرهنگ 2) / 806،

809، 811

استیونس، ورنوم سی. (سرهنگ) / 560، 561

اس. دی. تندرا / 362، 368، 369، 370، 372،

374، 376، 378، 380، 381

اس. دی. جانوا / 363

اس. دی. جانوس / 354، 361

اسدی سمیع، عباس (مهندس) / 666، 667،

733

اس. دی. کت / 345، 346، 347، 348

اس.دی. کوئیک / 348، 351، 352، 353،

ص: 838

354، 355، 358، 359، 360، 361، 362

اسرائیل / 5، 22، 25، 26، 27، 41، 78، 103،

104، 132، 136، 137، 138، 148، 149،

163، 164، 165، 167، 184، 231، 249،

291، 302، 312، 349، 381، 384، 424،

474، 476، 486، 502، 595، 675، 677،

678، 681، 683، 779

اسفندیاری، حسن (دکتر) / 506، 667

اسکات / 781، 783

اسکاندیناوی / 150

اسکندریه / 474

اسکودرو، استانلی تی. / 43، 307، 315

اسلام آباد / 23، 43، 357

اسمیت / 525

اسمیت، جوئل ام. کلاین / 367

اسمیت، یان / 104

اسواکسپلوراسیون (برمه) / 460

اشرفی / 71

اشرفی، امین / 16

اصفهان / 4، 6، 11، 12، 13، 14، 19، 29، 32،

49، 679

اصول علوم سیاسی (کتاب) / 169

اطریش / 95، 110، 589

اعتصام، حسن / 818

اعتمادی (دکتر) / 667، 733

افشار، ارسلان / 15

افشار، فریدون / 409، 410، 411

افشار، ناصر / 54

افغانستان / 7، 8، 31، 32، 38، 70، 128،

132، 136، 137، 155، 186، 226، 606

اقبال، منوچهر / 770

اقبالی / 667، 733

اقیانوس آرام / 23، 48، 102، 140، 154،

425، 429، 432، 435

اقیانوس اطلس / 167

اقیانوس و آینده بشریت (کتاب) / 170

اقیانوس هند / 109، 123، 229

اکوادور / 105، 128، 143، 420، 422، 426،

435، 436، 437، 438، 476

اکوپترول (شرکت نفتی کلمبیا) / 443

اکهارت / 607، 708، 710، 738، 757، 758،

774

البرزی / 667

الجزایر / 104، 108، 137، 151

السالوادر / 105، 143، 144، 153، 162، 163

العطاس / 227

العوضی، عبدالرحمن (دکتر) / 196

القباش، سید احمد / 238

القه العسکریه الاسرائیلیه (کتاب) / 167

الموتی (دکتر) / 733

الموسسه العربیه للدراسات و النشر (بیروت)،

167

الموسوعه السیاسیه / 167

الن، جرج. و. / 524، 526

الیزابت اول / 168

امارات متحده عربی / 176، 181، 183، 184،

193، 208، 236، 237، 238، 239، 240،

241، 242، 243

ام القیوین / 236، 238

امام حسین (ع)، 50

امام خمینی / 3، 4، 6، 7، 8، 11، 12، 17، 18،

19، 21، 23، 24، 25، 28، 30، 31، 42، 43،

45، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 58، 73،

74، 75، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 175،

184، 189، 195، 208، 216، 247، 248،

278، 283، 291، 336، 338، 339، 350،

351، 353، 371، 386، 387، 395، 397،

398، 399، 400، 401، 402، 403، 404،

ص: 839

405، 407، 408، 497، 502، 504، 505،

543، 559، 587، 592، 593، 594، 595،

673، 679، 683، 692، 714، 719، 723،

737، 738، 767، 769، 778، 779، 808،

814

امام علی (ع) / 50، 78

امامی خوئی (دکتر) / 667، 733

امان / 43، 357، 367، 486، 779

امانی (ژنرال) / 412

امانی، صادق / 769، 778

امریکای لاتین / 448

امیر احمد آل ثانی / 212

امیراحمدی / 667، 733

امیرانتظام، عباس / 8، 72

امیر جابرالاحمد آل جابرالصباح / 192

امیر خلیفه بن احمد آل ثانی / 212

امیر خلیفه بن حمد آل ثانی / 212

امیر عیسی بن سلمان الخلیفه / 186

امین، شفیع (دکتر) / 631، 667، 725، 733

امینی خراجی / 667، 733

امینی، علی / 592، 593

انتشارات دانشگاه ویرجینیا / 823

انتظام، عبداللّه / 72، 285، 290، 557، 558

انجمن ایران و آمریکا / 10

اندونزی / 102، 125، 128، 420، 421، 422،

449، 450، 451، 452، 456، 461، 468،

469، 473، 680، 694، 726

انصاری، علی / 16

انصاری (مهندس) / 667

انصاری، هوشنگ / 250، 251، 252، 256،

257، 258، 259، 260، 266، 274، 280،

285، 603

انگلستان / 3، 34، 101، 110، 122، 144،

168، 169، 311، 412، 499، 503، 693،

701، 726، 732، 803

انگلمان، رابرت آردو (ناخدا سوم) / 806، 809،

811

انگلند (سرهنگ دوم) / 802

انگلیس / 16، 94، 95، 96، 140، 150، 151،

158، 175، 234، 236، 257، 350، 424،

426، 429، 431، 458، 460، 474، 498،

589، 675، 676، 681، 693

انور سادات / 27، 103، 163، 177، 206،

474، 476

ان. وی. کنوپی / 368

اوپک / 70، 106، 112، 118، 137، 156،

180، 181، 182، 190، 192، 198، 222،

239، 269، 418، 420، 421، 425، 426،

434، 473، 474، 476، 483، 488، 491

اورام پیتر بی. / 303، 321، 322، 323

اورنج، جان / 257، 260

اورنیوکو / 426

اوروگوئه / 420، 448

اورینته / 437

اورینوکوتاربلت / 432، 433

اوزار / 667

اوسترال / 429

اوگادن / 141

اولاشین، اریک ای. / 576

اولسون، جان. دبلیو. (سرهنگ 2) / 811

اولیاء / 667، 733

اونکتاد (سازمان تجارت وتوسعه / 107، 114،

118، 119، 126

اویسی، غلامعلی (تیمسار) / 15، 49، 50، 259،

390، 391، 394، 395، 398

اهری / 667

اهواز / 253، 255، 256، 264، 265، 267،

270، 272، 274، 278، 280، 282، 284،

ص: 840

285، 286، 287، 288، 290، 291، 292،

294

ایادی / 770

ایالت آسام / 454

ایالت تامائولیپاس / 427

ایالت جوجوی / 430

ایالت راکروز / 427

ایالت سالتا / 430

ایالت مندوزا / 430

ایالت ناپو / 437

ایالت نیوکن / 430

ایپاک / 261، 263، 268، 270، 271، 272،

273، 274، 275، 276، 277، 278، 280،

281، 283، 284، 285، 287، 289، 290

ایتالیا / 16، 101، 108، 110، 134، 150،

335، 362، 363، 366، 375، 376، 379،

380، 460، 472، 479، 491، 588، 589،

693، 726، 732

ایداعلی سعید / 230

ایران ایر / 18، 315، 610

ایران در سالهای 1964 تا 1968: حالت اطمینان

فزاینده (کتاب) / 827

ایران ناسیونال / 87، 88

ایران و قدرتهای بزرگ (کتاب) / 504

ایرلند / 108

ایرلند شمالی / 108

ایریان غربی / 449

ایزدی، علی محمد / 8، 55، 56، 57، 58، 351

ایزیران / 398، 399

ای. زی. ویزارد / 367، 369، 371، 376

ایستگاه پمپاژ ری / 294

ایستون اینترنشنال / 326

ایسلند / 693، 726

ایلخان / 665، 667، 733

ایمینوکو / 262، 263، 264، 265، 270، 271،

272، 273، 274، 276، 277، 278، 279،

283، 284، 285

اینترناسیونال هاروستر اراک / 57

ایندیانا / 560، 561

اینگرسول / 324

ایوانز، توماس. اچ. (سروان) / 807

ایوانس / 288، 293، 294

ب

بابان / 360

باتمان / 482

باجا (کالیفرنیا) / 427

باربر، جیمز، ای. (سرهنگ) / 565

بارتلز / 801، 802

بارکل، کلارک ا. (سرهنگ 2) / 511

بارلو، کیث ا. / 805

بازار تهران / 4

بازرگان (معروف به بیوک صابر) / 16

بازرگان، مهدی (مهندس) / 51، 54، 58، 59،

72، 76، 77، 292، 293، 294، 364، 388،

397، 408

باسین / 452، 453

باغمیشه / 667، 733

باقری، امیر بهمن (سرلشگر) / 332، 338،

339، 348، 357

باگنولو، ران / 350

بال / 775

بالاخانلو / 625، 653، 654، 665، 667، 733

بالتیمور شرقی / 365

بالتیمور (مریلند) / 358، 361

باند، وای. کی. / 353

بانک اعتبارات صنعتی / 71

بانک ایران عرب / 83

ص: 841

بانک تجارت خارجی ایران / 85، 86

بانک توسعه و عمران بین المللی / 146

بانک جهانی / 107، 117، 251، 454، 467،

468، 536

بانک چیس مانهاتان / 322، 460

بانک صادرات فرانسه (کوفاس) / 24

بانک صادرات و واردات آمریکا / 69

بانک عمران ایران / 24، 87، 116

بانک مرکزی ایران / 62، 64، 65، 85، 86،

203، 210

بانک ملی / 8، 50، 75، 76، 83، 86

بانکوک / 334، 335، 337، 340، 342، 343،

345، 346، 347، 348، 468

بانه / 16

باو، فرانک.تی. / 822

باهاما / 128

باهری / 686

باهیابیانکا / 430

باین، ئی 10 / 828

بحرانهای قرن بیستم (کتاب) / 167

بحرین / 176، 180، 181، 182، 184، 185،

186، 187، 188، 189، 190، 191، 192،

215، 239، 289، 591

بخارائی، محمد / 722، 769، 775، 778

بختیار، شاهپور / 6، 26، 28، 29، 30، 31، 32،

37، 48، 50، 51، 388، 389، 390، 393،

394، 397، 399، 401، 404

بخش (مهندس) / 572، 580، 581

بدر صالحیان / 667، 733

بدره ای (ژنرال) / 52

برادران لاوی / 302، 303، 310، 311، 317،

318، 320، 323، 325، 327

برازاویل / 492

برانسون، باری. بی. / 807

برت، دول (ژنرال) / 307، 308، 309، 310،

311، 312، 314، 315، 327

بردوودبنک / 429

بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی (کتاب) /

673

برزیل / 99، 105، 109، 125، 144، 148،

153، 420، 422، 423، 426، 438، 439،

440، 441، 701

برژنف / 132

برکلی / 361

برمه / 128، 420، 449، 459، 460، 461،

464، 465، 701

برناردینی، مارکو / 380

بروکسل / 390

برومند (مهندس) / 667، 733

برونئی / 420، 422، 455، 458، 459، 469

بریتانیا / 34، 193، 197، 228، 232، 385،

386

بریتیش پترولیوم / 439، 487، 488

بریستول، مات. سی. سی. (سرهنگ دوم) / 565

بزرگمهر / 312

بسارابی / 95

بغداد / 110، 206، 746، 779

بقائی یزدی، مظفر (دکتر) / 625، 642، 644،

667، 733

بگین / 103

بلژیک / 142، 311، 492، 589، 693، 701،

726، 815

بلغارستان / 95، 353

بلوچستان / 335، 359، 461

بلوچستان (پاکستان) / 422

بلیز / 420، 445، 446، 447

بمبئی / 453

بمبئی علیا / 452، 453، 454، 455

ص: 842

بن / 152، 368، 376، 378

بندر امام خمینی / 68

بندر بیووار / 435

بندرعباس / 51، 68، 286، 677

بندر عدن / 231، 234

بندر ماهشهر / 277، 282، 286، 294

بنسون (سرهنگ) / 566

بنگال اوریسا / 453

بنگلادش / 103، 120، 420، 449، 464، 465

بنیاد بین المللی همکاریهای تکنولوژیکی / 145

بنیاد پهلوی / 24

بنی صدر، ابوالحسن / 77، 170

بوتا، پیتر / 149

بوتو / 463

بودیک بن حمود آل غفاری / 208

بورسا (ترکیه) / 595، 714

بوشنر، آر. اچ. / 556

بوشهر / 51

بوشهری، باقر / 547، 549، 553، 665، 733

بوشهری، پرویز / 304، 318

بوشهری، محمود / 197

بوشهری، موقر / 625، 666، 667

بوکووین شمالی / 95

بوگوتا (پایتخت کلمبیا) / 442، 443

بولارد، سرریدر / 499

بولستر / 353، 579

بولیوی / 105، 120، 128، 143، 420، 426،

441، 442، 448

بهائیها / 42

بهبودی، ناصر (دکتر) / 624، 625، 626، 627،

661، 666، 667، 712، 730، 733

بهزادی، حمید / 167، 170، 171

بهزادی (دکتر) / 359

بهمنش، احمد / 167

بیان (تیمسار) / 357

بی بی حکیمه / 283

بید بلند / 251

بیروت / 110، 167، 357، 360

بیسیک ریسوسز اینترنشنال / 446

بیکر، رکس. ا. (گروهبان فنی) / 811

بیگلری / 52

پ

پاپ جان پل دوم / 134، 732

پاترسون / 399

پادگان مهندسی خلیج / 575، 580، 581،

582، 701، 759

پاراگوئه / 105، 163، 420، 448

پارتکس / 478

پارسا، فرخ رو (دکتر) / 635، 664، 667، 733

پارساکیا / 818

پارسی، فرخ / 812، 813، 814، 818

پاریس / 5، 18، 23، 25، 43، 48، 49، 50،

51، 351، 358، 375، 383، 385، 386، 388،

390، 393، 394، 395، 396، 404، 405،

411

پاستازا (اورینته) / 437

پاسداران انقلاب / 364، 373، 374، 399،

408، 413

پاک ذات / 667، 733

پاکستان / 71، 103، 120، 125، 128، 136،

137، 138، 148، 162، 167، 221، 332،

334، 335، 357، 361، 398، 420، 423،

449، 461، 462، 463، 464، 606، 640،

680، 688، 690، 694، 698، 700، 701،

705، 706، 720، 726، 731، 736، 738،

815

پالاوان / 469، 470

ص: 843

پالایشگاه آبادان / 18، 255، 256، 258، 259،

260، 270، 271، 276، 277، 278، 282،

284، 290، 291، 292، 293، 294، 295

پالایشگاه اصفهان / 276، 278، 285

پالایشگاه تبریز / 263، 278، 284، 290، 292

پالایشگاه تهران / 248، 255، 263، 264،

276، 277، 278، 282، 284، 285، 288،

290، 292، 293، 294، 295

پالایشگاه شیراز / 263، 276، 285، 292

پالایشگاه عدن / 233

پالایشگاه کرمانشاه / 276، 278

پالایشگاه و بندر پوئرتوباریوس / 446

پالیزبان، جهانشاه / 412

پالیزبان، عزت اللّه (ژنرال) / 393، 397، 402،

409، 412، 413

پان آمریکن (شرکت هواپیمایی امریکا) / 20

پان اوشن / 488

پانایوتیس اکونومو / 14

پانل، گارلند جرومه (ستوان 1) / 807، 809،

811

پایگاه الکس / 804، 807

پایگاه دریائی دماغه سوبیک / 139، 154

پایگاه فورت براگ / 363

پایگاه نیروی هوایی مک ویل (فلوریدا) / 797

پایگاه هوایی کلارک / 139، 154

پاینده، ابوالقاسم / 640، 642، 643، 644،

646، 647، 650، 653، 655، 665، 666،

667، 733

پتروبراس / 438، 439، 440

پترو بنگالا (شرکت گاز و نفت بنگلادش) / 465

پترو پرو / 435، 436

پتروسی (شرکت نفت ساحل عاج) / 494

پتروناس / 456

پتروویتنام / 472

پرایور، باب / 52

پرتامینا / 449، 450، 451، 452

پرتغال / 101، 134، 136، 163، 406، 693،

726

پرتوریا / 104، 110، 141

پرشت، هنری / 312، 314، 316، 318، 395،

407، 409، 801، 802

پرو / 105، 128، 143، 420، 422، 426،

434، 435، 436، 437

پروتوریا / 153

پروژه آهن کودره موخ / 70

پروشانی (مهندس) / 667

پرویزی / 733

پروین / 667

پرینوس / 484، 485

پزشکپور (تیمسار) / 357

پزشکی / 667، 733

پژند / 667، 733

پکن / 102، 138، 261، 262، 466

پلوتاس / 439

پمکس / 422، 423، 426، 427، 428

پنتاگون / 308، 823، 829

پنسیلوانیا / 561

پوپوف، الکساندر / 353

پوتومایو / 443

پورادبی / 667

پورتیلو، لوپز / 143، 426، 427، 429

پورزند / 52

پورصبا، محسن / 367

پورهاشمی (دکتر) / 667

پوستی، س / 152

پولیساریو / 137

پونست، فرانسوا / 40، 41

پوینت ایندین (حوزه نفتی) / 491

ص: 844

پهلوی، اشرف / 318، 389، 406

پهلوی، شمس / 16

پهلوی، فرح / 49، 395

پهلوی، محمدرضا / 45، 46، 826

پهلوی نیا، شهرام / 302، 313، 318

پیشه وری، جعفر / 630، 633

پیشه وری، غلام یحیی / 633

پیغام امروز / 615

پیمان O.A.S / 96

پیمان بغداد / 823

پیمان دفاعی جنوب شرقی آسیا / 640

پیمان سنتو / 96، 136، 249، 730، 731، 732

پیمان صلح اسرائیل و مصر / 186، 193

پیمان عدم تکثیر تسلیحات هسته ای / 109،

125، 141

پیمان کمپ دیوید / 25، 27، 41، 132، 136،

161، 163، 177، 226

پیمان ورشو / 102، 132

پیمان وین / 674، 677

پیونگ یانگ / 139

ت ث

تاباسکو / 426، 428

تاچر، نیکلاس جی. / 785، 786، 787، 791،

793، 794، 796

تاراپور / 124

تاریخ جهانی (کتاب) / 167

تاریخ روابط بین الملل (کتاب) / 167

تاریخ سیاسی معاصر ایران (کتاب) / 595

تاکویل (پرفسور) / 98

تالارا / 434، 435، 436

تامست، ویکتور / 327، 394، 399، 404،

405، 818

تانزانیا / 119، 120

تایپه / 467

تایگر، ام گوردن / 605، 617

تایلند / 110، 120، 128، 163، 420، 449،

467، 468، 591، 782

تایوان / 96، 138، 420، 466، 467، 469

تأسیسات اتمی فرانسه / 148

تأسیسات و سازمانهای بین المللی (کتاب) /

167

تبریز / 4، 87، 88، 260، 276، 285، 291،

410، 630، 631، 633

تبریزی / 667، 733

تحقیقات زمین شناسی و لرزه نگاری / 429

تحول سیاست آمریکا در خاورمیانه (کتاب) /

826

تحول سیاست خارجی ایران (کتاب) / 826،

827

تدین، سیدمحمد / 526

تراز (هفته نامه بازرگانی خارجی) / 171

تراست مغزهای امپراطوری (کتاب) / 167

ترانس آندین / 426، 434، 435، 436

تربیت (بانو) / 667

ترکمن صحرا / 403

ترکیه / 96، 101، 125، 135، 136، 160،

163، 361، 381، 384، 387، 392، 398،

405، 407، 410، 411، 420، 424، 474،

482، 483، 484، 485، 503، 524، 535،

588، 591، 603، 606، 632، 680، 688،

693، 694، 705، 714، 720، 723، 726،

730، 731، 769، 774، 778، 786، 789،

808، 820، 823

تریپولی / 479

ترینیداد / 433

تسورو / 442، 450

تکساکو شوران (پاراگوئه) / 438، 443، 448،

ص: 845

488، 489

تکساکوگلف / 437

تگزاس پاسیفیک / 467، 468

تگزاس گلف / 462

تل آویو / 23، 25، 43، 357

تنگه ماژلان / 444، 445

تنگه مالاکا / 456

تنگه والدیویا / 444

تنگه هرمز / 33، 206، 476، 477

توباگو / 433

تورتیلا / 143

توسلی / 667، 733

توسینت، دی. ار. / 797، 798

توکیو / 334، 335، 336، 337، 338، 340،

341، 342، 343، 344، 345، 346، 347،

348

تولو / 456

تونس / 177، 420، 424، 474، 478، 479،

480

تویچل، هام (ژنرال) / 785، 786، 787، 788،

793، 794، 796، 797

تهران ژورنال / 48، 745

تهرانی / 51

تهرانی، یعقوب / 667، 733

تیتو (مارشال) / 102، 133

تیلور (سرهنگ) / 783

تیمرمن / 501

تیوکول / 312

ثابتی، پرویز / 16، 359

ثامنی / 667، 733

ج

جابرالاحمد الصباح / 193، 196

جابر علی الصباح / 196

جاسم خالد المرزوق / 196

جامعه شناسی سیاسی (کتاب) / 170

جاناتا / 453

جانسون، لیندون بی. / 826، 827

جاوه / 449، 450، 451

جاوید، رفیع / 383، 638، 639، 642، 644،

665، 667

جبهه آزادیبخش ملی (یمن) / 228

جده / 23، 43، 357

جرم شناسی (کتاب) / 168

جرمن، ویلیام.دی. / 812

جزایر آدامان / 422

جزایر اسپراتلی / 469

جزایر فالکلند / 424، 426، 429، 431

جزیره تاسمانی (استرالیا) / 168

جزیره تاسوس (یونان) / 484

جزیره خارک / 251، 253، 257، 258، 259،

268، 270، 273، 274، 278، 284، 294

جزیره خیوس (یونان) / 483

جزیره لاوان / 261، 262، 277، 284

جزیره لسوس (یونان) / 483

جعفر نمیری / 177

جعفریان / 52

جعفری (دکتر) / 667

جلالی نوری (مهندس) / 667، 733

جمال عبدالناصر / 738

جمعیت آزادی آذربایجان / 630

جم، فریدون (تیمسار) / 350، 357، 359، 527

جم، محمود / 524، 526

جمهوری دموکراتیک خلق یمن / 104، 176

جمهوری دومنیک / 143

جمی / 767

جنبش غیر متعهدها / 109، 126، 146

جنگ ایران و روس / 497، 589

ص: 846

جنگ جهانی اول / 94، 95، 591

جنگ جهانی دوم / 32، 33، 34، 47، 95، 96،

159، 300، 413، 498، 499، 560، 823

جنگ چین / 47

جنگ کره / 165

جنگ ویتنام / 97

جنگهای داخلی آمریکا (1861 1865) / 93

جونتا / 430

جونز، جی.ا. / 301، 606، 617

جونیور (سرهنگ) / 565

جهانبانی (بانو) / 667، 733

جهانشاهی / 667، 733

جهانگیری / 667، 733

جیبوتی / 104

جینوچیو، لئونارد. آ. / 335، 345، 346

چ

چاد / 105، 421، 423، 487، 493

چاکواکسپلوراسیون / 448

چاه بهار / 319، 358

چاینیز / 466

چپمن / 385، 394

چرچ، دبلیو. ویت (سرهنگ 2) / 575، 576

چرچیل / 499، 732

چریکهای فدایی خلق / 73، 400، 402

چکسلواکی / 95

چمران، مصطفی/ 2، 79، 80، 81، 351، 352،

356، 408

چوبوت / 430

چیاپاز / 426، 428

چین / 102، 103، 118، 121، 132، 133،

138، 139، 148، 151، 406، 466، 467،

469، 471، 472، 588، 591

ح

حاتم (دکتر) / 667

حاجی باغلو / 667، 733

حاذقی / 628، 636، 667، 733

حافظ اسد / 480، 481

حباری (سوریه) / 481

حبیب اللهی / 50، 52

حبیبی / 667

حجازی (ارتشبد) / 634

حزب ایران نوین / 593، 616، 619، 622،

625، 626، 634، 641، 642، 658، 659،

669، 670، 671، 686، 691، 721، 737

حزب بعث عراق / 779

حزب پان ایرانیست / 357

حزب توده / 4، 12، 349، 353، 383، 384،

387، 407، 753

حزب جاناتا / 455

حزب رستاخیز / 316، 381

حزب مردم / 619، 625، 669، 670، 686،

689، 691، 725، 727

حسن ابن عبداللّه الشیخ / 219

حسین ابراهیم المنصور / 218

حسین عبدالرزاق الجزایری / 219

حسین عبداله الامری / 201

حسینی (سرهنگ) / 644، 645، 665، 667،

733

حشام محی الدین نظیر / 219

حضرت علی (ع) / 14، 22

حضرت محمد (ص) / 50

حق شناس / 667، 733

حقوق بین المللی اوپنهایم (کتاب) / 697

حکمت، علی اصغر / 526

حکمت یزدی، امیر (دکتر) / 603، 667، 733

حکیمی، ابراهیم / 525

ص: 847

حکیمیان (سرتیپ) / 667

حلف بن نصیر وهابی / 208

حمدان بن محمد آل نهیان / 238

حمد بن خلیفه الثانی / 213

حمد مبارک العیار / 196

حمود یوسف النصیف / 197

حمید بن حمود آل بوسعید / 208

حوزه ریدبنک / 469

حوزه ریدینگ بیتس و ناتوماس / 453

حوزه نفتی آتاکامی یونیون ژاپکس / 451

حوزه نفتی آردوژونای آرکو / 451

حوزه نفتی آغاجاری / 270

حوزه نفتی آمپا / 458

حوزه نفتی اسپه جوس / 441

حوزه نفتی اشتارت / 479

حوزه نفتی اکسون / 456

حوزه نفتی ال بروما / 478، 479

حوزه نفتی الدولاب / 479

حوزه نفتی الهویزه / 477

حوزه نفتی امرود مارین / 491

حوزه نفتی اوزپری / 458

حوزه نفتی اوومیبال / 493

حوزه نفتی ایپاک / 271

حوزه نفتی ایریان جایا / 451

حوزه نفتی بخرآباد / 464، 465

حوزه نفتی بگمگانی / 464

حوزه نفتی پترو آنگول / 489

حوزه نفتی پروم / 460

حوزه نفتی پوتوار و سند / 463

حوزه نفتی پوتومایو / 443

حوزه نفتی پوزاریکا / 427

حوزه نفتی تاراکان / 450

حوزه نفتی تیتا / 441

حوزه نفتی تیواکونو / 437

حوزه نفتی جی سی / 493

حوزه نفتی چاوک / 460

حوزه نفتی حمزه (سوریه) / 480

حوزه نفتی حوبیسه (سوریه) / 480

حوزه نفتی داریوش / 270، 272، 274، 275

حوزه نفتی دیوری / 450

حوزه نفتی رفورما / 427، 428

حوزه نفتی روبل سانتو / 446، 447

حوزه نفتی رومیلان (سوریه) / 480

حوزه نفتی سانگا سانگا / 450

حوزه نفتی سریا / 458

حوزه نفتی سمارنگ / 456

حوزه نفتی سوئی (بلوچستان پاکستان) / 462

حوزه نفتی سویدیه (سوریه) / 480

حوزه نفتی سیتای ناتوماس / 451

حوزه نفتی سیح نحیداح / 477

حوزه نفتی سیدی الاعتیام / 479

حوزه نفتی شیری پونو / 437

حوزه نفتی قارن اعلم / 477

حوزه نفتی قبا / 477

حوزه نفتی کابیندای گلف / 490

حوزه نفتی کاراچوک (سوریه) / 480

حوزه نفتی کامبیتی / 441

حوزه نفتی کامپوس / 438، 440

حوزه نفتی کاوالا / 484

حوزه نفتی کرتانوس کوبان / 446

حوزه نفتی کونوکو / 456

حوزه نفتی لوآنگو / 491

حوزه نفتی لوکونیا / 456

حوزه نفتی مارون / 270

حوزه نفتی مارونیاس / 485

حوزه نفتی ماری / 463

حوزه نفتی مان / 460

حوزه نفتی مکران / 463

ص: 848

حوزه نفتی مولادی / 464

حوزه نفتی میانونگ / 460

حوزه نفتی میری / 455

حوزه نفتی میناس / 450

حوزه نفتی والیوو کاسیم پترومرترند / 451

حوزه نفتی وست ارب / 456

حوزه نفتی هاندیل و بکاپای توتال (اندونزی) /

451

حوزه نفتی ینانگ یانگ / 460

حوزه نفتی یونیون (بانکوک) / 468

حوزه های نفتی سوماترا / 449

حوضچه آسام / 464

حوضچه نفتی اوسترال (ماژلان) / 429

حوضچه نفتی ایندوس / 462

حوضچه نفتی پاستازا مارانون / 436

حوضچه نفتی پوتومایو / 443

حوضچه نفتی پی ریتی / 448

حوضچه نفتی خلیج کوچ / 453

حوضچه نفتی سالادو / 448

حوضچه نفتی سانترال / 459

حوضچه نفتی سان ژورگه / 429

حوضچه نفتی کاراندیتی / 441، 448

حوضچه نفتی کامپوس / 439

حوضچه نفتی کلرادو / 430

حوضچه نفتی کواوری / 453

حوضچه نفتی گابن / 490

حوضچه نفتی ماگدالنای میانه / 443

حوضچه نفتی مالویناس / 429

حیدر ابوبکر العتاس / 230

خ

خاتمی (ژنرال) / 49، 301، 302، 303، 313،

314، 315، 318، 321، 322، 323

خاتمی، محمد / 303

خادمی، 302، 313، 315

خالد الاحمد الجابرالصباح / 196

خالد بن حمدالثانی / 214

خالد بن عبدالعزیز السعود / 217، 218

خالد بن عبداللّه العتیه / 214

خالد فضل منصور / 230

خالد محمد المانی / 214

خاندان آل خلیفه / 192

خاندان ثانی / 212، 213، 215

خاندان صباح / 185، 193، 194، 199

خانلری (دوشیزه) / 383

خاورمیانه / 5، 6، 7، 23، 25، 26، 27، 32،

33، 34، 38، 40، 41، 53، 82، 84، 96، 102،

103، 106، 127، 132، 160، 187، 217،

226، 299، 323، 385، 400، 421، 422،

425، 559، 561، 569، 645، 693، 727،

728، 731، 742، 780، 821، 823، 825،

827

خبرگزاری ایران / 803

خبرگزاری پارس / 271

خرمشهر / 66

خروشچف، نیکیتا / 824

خسروانی / 16، 643

خسروداد / 52

خط لوله ایگات / 2، 68، 252251، 273،

277، 282، 285

خط لوله ترانس آندین / 434

خط هوایی اردن / 367

خطیبی، حسین (دکتر) / 657، 660، 667،

668، 670، 733

خلعت بری، عباسعلی / 800

خلفان الرومی / 238

خلل ابن احمد / 643

خلیج بنگال / 422، 464

ص: 849

خلیج تونکین / 471

خلیج حمامت / 479

خلیج سوئز / 424، 473، 474، 475، 476

خلیج فارس / 6، 34، 43، 103، 136، 137،

175، 176، 177، 181، 183، 185، 187،

191، 197، 200، 206، 212، 223، 226،

231، 235، 249، 286، 343، 357، 499،

503، 828، 830

خلیج فارس و نقش ایران (کتاب) / 830، 823

خلیج کورو / 433

خلیج گابن / 479

خلیج گایاکیل / 437

خلیج مارتابان / 460

خلیج هندوراس / 446

خلیفه ابن حمدالثانی / 213

خمینی، حاج آقا مصطفی / 673، 714، 769،

779

خواجه نوری، محسن / 622، 629، 635،

642، 644، 645، 647، 648، 649، 650،

653، 654، 659، 662، 664، 667، 733

خوزستان، 69، 80، 251، 261، 262، 263،

264، 265، 270، 274، 285، 349، 359،

361، 390، 412، 742

خیابان اسلامبول / 633

خیابان اقدسیه / 342

خیابان داندالک / 361

خیابان فرید / 342

د ذ

دادگاه انقلاب / 9، 77، 78

داگلاس، مک دونالد / 304، 321، 323

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام / 1، 9، 99،

178، 250، 305، 333، 418، 504، 595،

723

دانشکده پلیس / 501

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران /

170، 406

دانشکده ستاد نیروی هوایی ایران / 366، 370،

375، 566

دانشگاه آیداهو / 410

دانشگاه اکلاهما / 410

دانشگاه اورگون / 57

دانشگاه پنسیلوانیا / 57

دانشگاه پهلوی شیراز / 57، 382، 385، 386

دانشگاه تهران / 382، 383، 384، 410

دانشگاه جان هاپکینز / 410

دانشگاه ژنو / 406

دانشگاه سیراکوز / 361

دانشگاه شیکاگو / 410

دانشگاه فردوسی مشهد / 46

دانشگاه کلمبیا / 160

دانشگاه کمبریج / 406

دانشگاه کنتاکی / 406

دانشگاه کورنل آمریکا / 386

دانشگاه ملی / 319

دانشگاه ویرجینیا / 819

دانشگاه ییل / 410

دانشور، خسرو (سرتیپ) / 357

دانمارک / 41، 127، 693، 726، 815

دانیلز، کیث آلن (ناوبان 1) / 807، 810، 811

دایان، موشه / 27

دروس تهران / 359

دره لوزون کاگایان / 469، 470

دریاچه توز / 482

دریای آندامان / 467

دریای اژه / 135، 482، 483، 484، 485

دریای ایونی / 485

دریای جنوب چین / 422، 424، 431، 469

ص: 850

دریای خزر / 49، 383

دریای سیاه / 482

دریای شرق چین / 466، 471

دریای عرب / 453

دریای مرمره / 482

دریفوس، لوی گ. / 519

د. شیخاوندی / 168

دفتر پوینت لوا (سان دیه گو کالیفرنیا) / 355

دفتر تحقیقات اقتصادی (بخش کشورهای در

حال رشد) / 179

دفتر شهبانو / 383

دکترین مونرو (1823) / 93، 94، 153

دکوالیکسن (Deqallaixn) / 24

دماغه والویس / 141

دمینکس / 475

دوآلای (کامرون) / 494

دوبی / 236، 237، 238، 239، 240، 241،

242

دوبیوپوی، آلن / 14، 15

دورژه، موریس / 170

دوسدوی / 25

دوشان تپه / 51، 366

دوگل (ژنرال) / 148، 389

دولاند، ش. / 167

دولتشاهی (بانو دکتر) / 667، 733

دومان، اف. ک. (سرهنگ) / 506، 511

دومنیکا / 144

دهش، هوشنگ / 302، 304، 318، 319،

327

دهلی نو / 23، 43، 138، 357، 452، 453،

454، 455

دیار بکر / 482

دیبا / 260

دیرتک / 368، 369

دیزل سازی / 88

دیهیم / 667

ذبیحی / 667، 733

ذوقی، ایرج (دکتر) / 504

ر

رادیو بی بی سی / 53

رادیو پکن / 698، 746

رادیو پیک ایران (ایستگاه رادیویی مخفی حزب

توده) / 349، 353، 746، 753

رادیو تلویزیون ملی ایران / 79، 350، 353،

354، 355، 360

رادیو خاورمیانه / 353

رادیو محلی تهران / 803

رادیو مسکو / 746

راسک / 744، 746، 771، 778

راشد بن سعید المکتوم / 237، 238، 241،

242

راشد عبداله علی النویمی / 238

راف، لاری. ئی. (ستوان 2) / 807، 809، 811

راک ول، استوارت دبلیو. / 302، 315، 581،

582، 605، 613، 614، 616، 671، 672،

686، 688، 690، 692، 706، 710، 711،

713، 715، 721، 737، 739، 740

راگان، ریجیز. جی. (سرگروهبان) / 811

رامبد / 624، 625، 638، 639، 642، 644،

648، 650، 651، 654، 655، 656، 662،

663، 664، 665، 666، 667، 670، 691،

712، 721، 725، 730، 733، 741

رامتین، سهراب / 355

رامتین، سیامک / 355

رامتین، سیروس / 333، 348، 349، 350،

351

راو، ائی. ای. / 786

ص: 851

راور، 16

راولند، جری. ا. (گروهبان 1) / 807

راه آهن تهران تبریز / 68

راه آهن خرمشهر بندر امام خمینی (بندرشاهپور)

/ 68

راه آهن دولتی ایران / 24

رایدر (سرلشگر) / 307

رایدلی (ژنرال) / 500

رأس الخیمه / 238

ربیعی / 50

رجائی / 642، 644، 667، 733

رحیمی / 52

رزم آرا، پرویز / 361

رزم آرا، حاج علی (تیمسار) / 349، 357، 358،

359، 361، 362، 531

رزم آرا، نوذر / 349، 358، 361

رزم آرا، هرمز / 357، 358، 359، 360، 361

رستوران خانسالار (تهران) / 49

رستوران رکامیه (پاریس) / 385

رستوران کاروانسرا / 17

رستوران میرابل / 24

رشتی (دکتر) / 666، 667

رشید محمد ثابت / 230

رضائیه / 16

رضاخان / 77، 498، 502، 591، 593

رضوانی (دکتر) / 667، 733

رضوی / 667

رم / 362، 363، 364، 365، 366، 367،

368، 369، 370، 372، 374، 376، 377،

378، 379، 380، 381، 824

رمضانی (دکتر) / 666، 667، 730، 733

رمضانی، روح اللّه (پرفسور) / 625، 666، 667،

730، 733، 783، 801، 802، 819، 823،

826، 827، 830

رندر (دوشیزه) / 801، 802

رنون، پیر / 167

روحانی / 641، 653، 667، 733

روحانی زیارتی، حمید / 673

رود پلاته / 448

رودزیا / 104، 140، 141، 155، 406

رود سرخ / 472

رود مکونگ / 472

رود نستوس / 484

رود نیجر / 487، 488

رود نیل / 474

رودنیو، پیتر / 822

روزالیند (همسر راک ول) / 715

روزنامه آتش / 16

روزنامه آژنگ / 615

روزنامه اراده آذربایجان / 628

روزنامه اطلاعات / 54، 626، 627

روزنامه پاری ماچ / 388

روزنامه پیغام امروز / 615

روزنامه تهران تایمز / 73

روزنامه فیگارو / 394

روزنامه کرمانشاه / 413

روزنامه کیهان / 48، 52، 152، 170، 316،

626، 627، 733

روزنامه کیهان اینترنشنال / 709، 819

روزنامه مهر ایران / 727

روزولت / 499

روستا / 667، 733

روسیه / 77، 94، 133، 186، 198، 218،

220، 226، 227، 229، 231، 235، 277،

474، 498، 528، 589، 678

رومانی / 95، 465، 472، 473، 481

رونالد. آر. دیویس (سرهنگ) / 811

رهبر / 667

ص: 852

رهنوردی (دکتر) / 667، 733

ریاحی، تقی (سرتیپ) / 338، 339

ریاحی، مهدی (مهندس) / 641، 667، 733

ریاض ال اکبری / 230

ریاضی، عبداللّه (مهندس) / 15، 621، 660،

670، 733

ریدلی، سی. اس (سرلشگر) / 506، 510، 511

ریگان، رونالد / 97، 98، 149، 154، 160،

162، 163

ریگی / 667، 733

رینکر، جرالد. دبلیو. (سرهنگ 2) / 811

رینوزا / 428

ریودوژانیرو / 438

ریوگرند / 439

ریونگرو / 430

ریویو، ویرجینیا کوارترلی / 826

ز

زئیر / 105، 142، 421، 423، 492، 493

زاهدان / 606

زاهدی، اردشیر / 16

زاهدی، فضل اللّه / 498، 544

زاید بن سلطان آل نهیان / 236، 237، 238،

240، 241، 242

زرآور (مهندس) / 667

زرگرزاده / 733

زرن، توماس / 179

زعفرانلو (دکتر) / 641، 667

زلاندنو / 96

زنجان / 374

زنجانچی (مهندس) / 667، 733

زند / 667، 733

زندنیا، شاپور / 351

زهتاب فرد / 625، 626، 629، 633، 637،

644، 659، 666، 667، 670، 725، 730،

732، 733

زیرینسکی / 572

زیمرمان، وارن / 395

ژ

ژاپن / 96، 102، 106، 115، 125، 138،

139، 160، 182، 223، 234، 465، 466،

467، 470، 471، 472، 492، 588، 590،

694، 726، 789، 790، 822، 830

ژاندارمری شاهنشاهی ایران / 500، 501،

505، 515، 517، 525، 526، 528، 529،

530، 533، 550، 551، 552، 553، 554،

555، 557، 559، 562، 563، 569، 570،

597، 736، 824

ژنو / 108، 130

ژیزل / 440

س

ساحل شمال غربی صباح / 455

ساحل عاج / 421، 422، 423، 493، 494

سادچیکف / 524، 529

ساراواک / 455، 456

سازمان آزادیبخش فلسطین / 198، 390،

395، 402

سازمان اداره مستشاری / 522

سازمان اطلاعات دفاعی (DIA) / 365

سازمان اطلاعات و امنیت ایران / 11

سازمان اطلاعاتی اسرائیل / 361

سازمان اطلاعاتی فرانسه / 15

سازمان اطلاعاتی مصر / 361

سازمان انرژی اتمی ایران / 24

سازمان بهداشت جهانی / 117، 129، 148

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی / 70، 106،

ص: 853

107، 110

سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) / 5، 332،

333، 334، 348، 349، 350، 356، 362،

363، 367، 371، 372، 376، 379، 380،

383، 401، 418، 471

سازمان سرمایه گذاریها و کمکهای اقتصادی و

فنی ایران / 8، 70، 71

سازمان علمی، فرهنگی، آموزشی سازمان ملل

(یونسکو) / 130، 147، 165

سازمان عمران و توسعه اقتصادی / 129

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) /

147

سازمان مجاهدین خلق / 73

سازمان مرکزی آمار / 601

سازمان ملل متحد / 9، 107، 108، 109، 111،

114، 117، 118، 119، 126، 127، 128،

131، 135، 141، 147، 153، 159، 164،

165، 171، 198، 406، 470، 485، 527،

532، 534، 548، 549، 598، 599، 624،

657، 770، 778، 828

سازمان وحدت آفریقا / 111، 141، 142

سازمان همکاری و عمران اقتصادی / 107،

111، 113، 118، 136، 138، 147، 164

ساف (سازمان آزادیبخش فلسطین) / 53، 132،

165

ساقطلیان / 85، 86

ساکس، لیک / 527

ساگینیان / 667، 733

سالتا / 430

سالت لیک سیتی / 396

سالم الصباح السالم الصباح / 196

سالم ربیع علی / 227، 228، 229، 231، 235

سامپاگیتا / 469

ساموآی شرقی / 128

سامیراد (دکتر) / 667، 733

سانتاکروز / 430

سانتوز / 439

سانتیاگو / 444، 445

ساندرز / 6، 7، 32، 82

ساندس، آر. وای (سروان) / 506، 511

سان دیه گو (کالیفرنیا) / 48، 355

سان ژورگه / 430

ساواک / 11، 16، 29، 50، 52، 349، 351،

358، 359، 361، 382، 386، 391، 679،

714، 770

ساوه / 252

سایپم / 479

سایگون / 472

سپهر، اصغر (تیمسار) / 357

ستاد مرکزی سیا / 331، 362

سجادی / 689

سحابی، یداللّه / 73

سرانو، جورج دیاز / 427

سرتیپ پور / 620، 621، 623، 626، 627،

644، 645، 656، 663، 666، 667، 670،

686، 712، 721، 733، 743

سرگیپه / 439

سری لانکا / 125

سعادتمند (تیمسار) / 351

سعدالعبداللّه الصباح / 194، 196

سعود بن فیصل السعود / 219

سعید (دکتر) / 667، 733

سعید عبدالخیر النوبان / 230

سفارت آمریکا (آنکارا) / 399

سفارت آمریکا (امان) / 32

سفارت آمریکا (برازاویل) / 110

سفارت آمریکا (بیروت) / 110

سفارت آمریکا (پاریس) / 70، 382، 384،

ص: 854

385، 389، 393، 395، 405

سفارت آمریکا (توکیو) / 261

سفارت آمریکا (تهران) / اکثر صفحات

سفارت آمریکا (رم) / 362، 367

سفارت آمریکا (فرانسه) / 381، 394

سفارت آمریکا (کپنهاک) / 40

سفارت آمریکا (ماپوتو) / 110

سفارت بلغارستان / 353

سفارت فرانسه / 4، 14، 24

سکیوریتی پاسیفیک نشنال بانک / 355

سلسله جبال مکران / 462

سلطان ابن عبدالعزیز السعود / 218

سلطان احمدی / 667، 733

سلطان بن احمدالمعلا / 238

سلطان حسین / 589

سلطان قابوس ابن سعید آل بو سعید / 183،

205، 206، 207، 208، 210، 211

سلطان محمد الدوش / 230

سلطان (ناخدا) / 52

سلطنت آباد / 380

سلمان الدویج الصباح / 197

سلیمان (پادشاه عثمانی) / 588

سلیمان زیدالخالد / 196

سلیمان عبدالعزیز السلیم / 218

سلیمانی کاشانی / 667

سلیم بصیر آل بوسعید / 207

سلیم ربیع علی (پرزیدنت) / 228

سلیمی، ایران / 773، 774

سلیمی، رضا (دکتر) / 8، 70، 71، 773

سمیعی، ابتهاج / 667، 733

سمیعی، ادیب / 667

سمیعی، صادق / 83

سن آنتونیو (تگزاس) / 367، 375

سنابادی / 767

سنترام زامورا / 446، 447

سنجابی، کریم (دکتر) / 18، 50، 73

سنجر، ابراهیم (دکتر) / 504

سند (SIND) / 462

سنگاپور / 128، 154

سنگال / 8، 70

سنگه وی، رامش / 826

سنندج / 16، 402

سوئد / 127، 469

سوئز / 475، 476

سوئیس / 304، 313، 314

سواپو / 165

سوانسون، بایرون. ال. (ستوان 1) / 807، 809،

811

سوث فیوریوس / 456

سودان / 71، 141، 142، 177

سوده ور / 87

سورپزا / 492

سورنسن، تئودر / 825

سوریه / 182، 231، 420، 480، 481، 482،

588

سوسیته بلژیک / 492

سوسیته دولیتورال (زئیر) / 492

سوفیران / 262، 263، 264، 265، 276، 278،

279، 281، 283، 285، 289

سوگارد، تئودوعال (سرهنگ 2) / 506، 511

سولیوان، ویلیام اچ. / 16، 17، 250، 254،

255، 256، 257، 258، 259، 260، 261،

262، 263، 264، 265، 266، 267، 268،

270، 271، 272، 273، 274، 275، 276،

277، 278، 279، 280، 281، 283، 285،

286، 287، 289، 290، 291، 292، 293،

295، 326، 327، 385، 388، 391

سوماترا / 449، 450، 452

ص: 855

سومالی / 104، 141، 142، 143، 422

سوموزا / 105

سویدیه / 480

سویفت، الیزابت / 812، 818

سهراب (اداره گذرنامه) / 355، 800، 801،

802

سیاست امنیت ملی آمریکا در دهه هشتاد (کتاب

) / 98

سیاست خارجی آمریکا از دیدگاه مورگانتا /

167، 170

سیتگو / 460

سیتو / 96

سیتی سرویس / 469

سیدالرقبانی / 238

سید العیص / 238

سید صالح سلیم / 230

سیدی، سید حسین / 170

سیریپ (شرکت نفت ملی ایران و سوفیران) /

262، 263، 264، 265، 270، 271، 272،

273، 274، 276، 277، 278، 281، 283،

285، 289

سیستم اطلاعاتی ایران (ایز ایران) / 302، 307،

315، 397

سیفی / 667، 733

سینما رکس آبادان / 49

ش

شاخ آفریقا / 7، 38، 97، 100، 104، 109،

132، 141، 186، 226، 231

شاخوئی / 667

شارجه / 236، 238، 239

شامپیتر، جوزف / 385

شاه (پهلوی، محمدرضا) / 4، 5، 6، 7، 10، 11،

12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 21، 22،

23، 25، 26، 27، 28، 29، 31، 35، 36، 37،

42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51،

53، 54، 56، 73، 76، 77، 84، 86، 97، 136،

185، 194، 208، 217، 219، 224، 247،

248، 249، 253، 257، 270، 271، 273،

300، 301، 302، 303، 305، 306، 307،

310، 311، 312، 318، 319، 321، 327،

331، 333، 334، 336، 338، 341، 344،

349، 350، 351، 364، 371، 373، 381،

382، 385، 386، 388، 389، 393، 395،

398، 400، 402، 403، 405، 408، 409،

410، 498، 499، 502، 503، 524، 529،

531، 560، 561، 592، 593، 594، 595،

607، 615، 616، 619، 623، 629، 633،

641، 670، 671، 673، 676، 680، 686،

689، 690، 691، 692، 710، 712، 714،

719، 721، 722، 723، 725، 734، 737،

741، 754، 758، 759، 767، 769، 770،

775، 777، 778، 783، 795، 813، 819،

824، 825، 826، 828

شاهراه قم / 68

شاهزاده سعود / 225

شاهزاده عبداللّه / 220، 226

شاهستان (پروژه نوسازی مرکز تهران) / 68

شبه جزیره سینا / 26، 475

شبه جزیره غربی سانتاالنا / 436

شبه جزیره کره / 139

شبه جزیره گواجیرا / 443

شبه جزیره موساندام / 477

شجاع الدین (وابسته به شریعتمداری) / 353

شرر، دان آلن (ناخدا دوم) / 806، 809، 811

شرکاء، جلیل / 8، 75، 76

شرکت ئی الی اف / 488

شرکت آنترپوزاسا / 446

ص: 856

شرکت ارج / 42

شرکت اسکو / 251، 253، 254، 255، 256،

257، 258، 259، 260، 261، 262، 263،

264، 265، 266، 267، 268، 269، 270،

271، 272، 273، 274، 275، 276، 277،

278، 279، 280، 281، 282، 283، 284،

285، 286، 288، 289، 290، 291، 292،

293، 294

شرکت اسکو / 272

شرکت اکونومیک اند دیولوپ منت / 313

شرکت الکتریسیته هسته ای ایران (INECO)/

307

شرکت امریکایی (ریدینگ بیتس و ناتوماس /

453

شرکت انی / 475

شرکت ایپاک / 258، 261، 262، 264، 268،

270، 272

شرکت ایندیااویل لیمیتد / 454

شرکت برمودا / 313

شرکت بل هلیکوپتر / 304، 312

شرکت بیمه هرمز / 88

شرکت پریموس / 633

شرکت پست و تلگراف و تلفن / 318

شرکت تراکتورسازی رومانی / 57

شرکت تریپکو / 481

شرکت تکنولوژی پیشرفته ایران / 307

شرکت توتال / 451، 460

شرکت جان دیر / 57

شرکت جنتی اینترنشنال / 326

شرکت جنرال موتورز / 75

شرکت جی.تی.ئی. / 75

شرکت خاور / 87

شرکت دنجون ایران / 362

شرکت دوپونت / 75

شرکت دیزل سازی / 87، 88

شرکت دیلمر بنز آلمان / 87، 88، 89، 377

شرکت شهام فیوج / 323

شرکت گرومن / 302، 303، 310، 311، 316،

317، 318، 319، 320، 321، 322، 323،

324، 325، 326، 327

شرکت لاپکو / 258، 261، 262، 263، 264،

270، 271، 272، 273، 274، 276، 277،

278، 280، 281، 283، 284، 285، 287،

290

شرکت لاکهید / 304، 313

شرکت لاوی / 323، 325

شرکت لیتون / 304، 313

شرکت مرسدس بنز / 87

شرکت مسی فرگوسن (تبریز) / 57

شرکت مک دونالد داگلاس / 304، 312

شرکت ملی گاز ایران / 251، 252، 273، 277

شرکت ملی نفت ایتالیا / 439

شرکت ملی نفت ایران / 6، 22، 80، 84، 250،

251، 252، 253، 254، 255، 256، 257،

258، 259، 260، 261، 262، 263، 264،

265، 266، 268، 269، 270، 271، 273،

274، 276، 277، 278، 279، 280، 281،

282، 283، 285، 287، 288، 289، 290،

293، 294، 827

شرکت ملی نفت ایران و اسکو / 253

شرکت ملی نفت فیلیپین / 470

شرکت موبیل / 475

شرکت نفت اسوآمین اویل / 448

شرکت نفت اکوادور / 437، 438

شرکت نفت انگلیس / 233

شرکت نفت ایتالیا / 488، 494

شرکت نفت برمه / 454

شرکت نفت چاینیز / 466

ص: 857

شرکت نفت سوریه / 481

شرکت نفت شیلی / 445

شرکت نفت مصر / 474، 475، 476

شرکت نفت میانما / 460، 461

شرکت نفت هند / 454

شرکت وستینگهاوس / 312

شرمن (سرگرد) / 576

شریعتمداری، حسن / 349، 353

شریعتمداری، سیدکاظم (آیت اللّه) / 4، 14، 18،

49، 274، 331، 353، 381، 406، 407، 600،

632، 670، 689، 691، 733

شریف امامی، جعفر / 18، 49، 50، 274، 385،

388

شریفی، فیروز / 397، 398، 399، 400، 401،

402، 403، 404، 405

شریور، سرجنت / 827

شفیع مقتدر شفیعا / 359

شفیعی پورکرمانی / 667، 733

شکیبی (تیمسار) / 620

شلزینگر، جیمز اچ. / 262، 308، 316، 350،

351

شمس آبادی، رضا / 775

شوارتزکف، اچ. نورمان (سرتیپ) / 500، 528

شوپ، لورنس اچ / 167

شورای انقلاب / 77، 723، 803، 804

شورای عالی خلق یمن / 229، 230

شورای نیابت سلطنت / 37، 51

شوروی / 3، 26، 32، 41، 73، 95، 96، 100،

101، 102، 103، 104، 106، 108، 109،

122، 123، 124، 130، 131، 132، 133،

134، 136، 137، 138، 139، 140، 141،

142، 143، 148، 149، 155، 163، 182،

185، 206، 208، 226، 251، 252، 273،

332، 336، 403، 411، 465، 472، 473،

474، 489، 490، 498، 501، 505، 525،

527، 528، 529، 549، 606، 630، 676،

678، 722، 723، 774، 824، 826، 827

شوشتری، حکیم (دکتر) / 629، 667

شهرک ساحلی زواره (لیبی) / 479

شیخ الاسلامی / 667

شیخ راشدالمکتوم / 237

شیخ زاید بن سلطان آل نهیان / 236، 237

شیراز / 4، 11، 13، 19، 260، 291، 382،

675، 742

شیرازی، حمید / 333، 334

شیلی / 105، 120، 144، 153، 420، 444،

445

ص

صائبی (مهندس) / 642، 646، 648، 654،

666، 667، 733

صاحب قلم (دکتر) / 667، 733

صادقی / 579، 580

صالح، علی پاشا (دکتر) / 685، 749

صالح مصلح القاسم / 230

صالحی (دکتر) / 666، 667، 733

صباح الاحمد الصباح / 196، 455

صباغیان / 72، 79

صحیفه نور (کتاب) / 595

صحیم ابن حمدالثانی / 214

صدای ملی ایران / 746

صدر / 167

صدر اعظم اشمیت / 115

صدر، امام موسی / 352، 356، 357

صدقیانی (مهندس) / 667

صدیقی / 50

صدیقی، غلام حسین (دکتر) / 397، 400، 401،

402

ص: 858

صفار هرندی / 769، 778

صفی پور / 624، 642، 665، 667، 733

صمصام السلطنه / 591

صنایع کروپ آلمان / 71

صندوق اعتبارات ایران / 317

صندوق اوپک / 8، 70

صندوق بین المللی پول / 107، 115، 118،

135، 136، 146، 164، 423، 483

صندوق تراست / 118

صندوق کنترل مواد مخدر سازمان ملل / 127،

147

صندوق ویته وین / 118

صنعا / 186، 199، 204، 205، 228، 231

صنعت نفت ایران / 257، 258، 262

صنیعی، اسداللّه (سپهبد) / 600، 633

ض

ضابطی طرقی / 667، 733

ضیائی، محمود (دکتر) / 660، 667، 669،

670، 686، 709، 733، 750

ضیایی، محمد / 616

ط ظ

طالب زاده رودسری / 667، 733

طالقانی، سیدمحمود (آیت اللّه) / 49، 72

طالقانی، مهدی / 356

طباطبائی / 79، 357، 359، 641، 642، 644،

646، 647، 655، 664، 665، 667، 733

طباطبائی، عبدالحسین / 661، 662، 665

طباطبائی، عدل (دکتر) / 625، 626، 647،

655، 667، 733

طباطبائی، فخر / 622، 623، 625، 626، 651،

667

طباطبایی، صادق / 356

طبس، 49، 332

طرح ترومن / 96، 160

طرح مارشال / 95، 160

طرح مالت (کتاب) / 170

طوفانیان، حسن (ژنرال) / 301، 302، 303،

304، 307، 308، 309، 310، 311، 312،

313، 314، 315، 316، 318، 319، 320،

321، 322، 323، 324، 327

طهماسبی / 667

ظفار / 97، 185، 206، 208، 209، 210،

211، 212، 220، 231، 476، 477، 478

ظفر، ملکشاه / 625، 665، 667، 733

ع غ

عاصم الحمالی / 208

عبدالرحمن سلیم العتیقی / 196

عبدالرحمن عبدالعزیز حسن الشیخ / 218

عبدالعزیز ابن خلیفه الثانی / 214

عبدالعزیز بن حمید القاسمی / 238

عبدالعزیز بن زیدالقریشی / 219

عبدالعزیز حسین / 197

عبدالعزیز عبداللّه الخویتر / 218

عبدالعزیز عبدالولی النشیر / 230

عبدالغنی عبدالقدیر / 230

عبدالفتاح اسماعیل / 227، 228، 229، 231،

235

عبدالکریم آل امیریانی / 201

عبداللّه احمد الغانم / 230

عبداللّه احمد بوخیر (دکتر) / 230

عبداللّه اعضروی / 238

عبداللّه المفرح / 197

عبداللّه بن عبدالعزیز السعود / 218

عبداللّه بن نصیر السویدی / 214

عبدالمطلب الکاظمی / 197

ص: 859

عبدالوهاب النفیسی / 196

عبدالوهاب عبدالواسع / 219

عبدی، ع. / 170

عثمانی / 94، 152، 588، 589، 590

عجمان / 236، 238

عدلی (مهندس) / 667، 733

عدن / 185، 205، 227، 228، 229، 231،

232، 234، 235

عراق / 17، 48، 49، 80، 108، 136، 138،

226، 231، 332، 333، 334، 335، 336،

344، 349، 362، 363، 364، 387، 390،

392، 398، 410، 591، 778، 779، 823،

824، 828

عراقی، مهدی / 769، 778

عربستان سعودی / 25، 27، 70، 102، 104،

106، 136، 137، 141، 176، 179، 180،

181، 182، 183، 184، 185، 186، 189،

190، 191، 192، 193، 194، 199، 200،

202، 203، 204، 205، 206، 207، 208،

209، 210، 211، 212، 213، 215، 217،

218، 219، 220، 221، 222، 223، 224،

225، 226، 227، 229، 231، 235، 236،

269، 334، 361، 381، 384، 387، 390،

417، 427، 478، 789

عطائی (مهندس) / 667

عطا، جنتی / 342

علم، اسداللّه / 310، 390، 592، 593، 686،

737

علومی، رضا / 169

علوی، پرویز / 170

علوی درویش، کیان / 219

علی احمد نصیر سلامی / 230

علی اسد مثنی / 230

علی الخلیفه الصباح / 197

علی بابایی، غلامرضا / 595

علی بن احمد الانصاری / 214

علی عبداللّه صالح / 199، 201، 205

علی عنتر / 227

علی ناصر محمد الحسنی / 227، 230

علی نصیر مجدالحسنی / 230

عمان / 23، 34، 104، 176، 180، 181، 182،

183، 185، 206، 207، 208، 209، 210،

211، 220، 231، 240، 421، 473، 474،

476، 477، 478

عهدنامه گلستان / 589

عیدی امین / 105

عیسی بن سلمان الخلیفه / 187

عیسی غانم الکوری / 214

غنی (دکتر) / 667

ف

فاجعه 17 شهریور / 248

فارل، تام / 383

فاریس سلیم احمد / 230

فاطمی، تقی (تیمسار) / 359

فالکلند / 429، 431

فالکنر، ویلیام.ال. (سرگرد) / 806، 810، 811

فاو، ریچارد / 819

فاهود / 477

فاین آلدن اچ. (سرهنگ 2) / 811

فتحعلیشاه قاجار / 497

فرالین، گوردن / 179

فرانتک، 368 / 369

فرانسوای اول (پادشاه فرانسه) / 588

فرانسه / 24، 25، 40، 41، 53، 94، 95، 96،

103، 104، 125، 134، 135، 137، 142،

150، 151، 160، 175، 177، 311، 381،

385، 386، 390، 396، 405، 406، 430،

ص: 860

498، 588، 589، 591، 650، 693، 694،

701، 726، 821

فرانسیس، فرانک دو / 304، 313

فرانکفورت / 365، 368، 375

فرانکو (ژنرال) / 150

فربد (تیمسار) / 408

فربود (دکتر) / 667

فرد / 397، 402، 403

فردوست، حسین (سرلشگر) / 15، 408

فرمانفرمائیان / 406

فرودگاه بین المللی تهران (مهرآباد) / 51، 53،

68

فصل نامه اداره کل امور بین المللی وزارت امور

خارجه (جمهوری اسلامی ایران) / 171

فضل محسن عبداله / 230

فقیه / 8، 54، 55

فلات پوتوار / 462

فلات فالکلند / 429

فلات قاره کامپه چی / 428

فلاح، رضا / 259

فلت، هارولد. هانس (سرهنگ) / 565، 767

فنلاند / 95

فورت پراگ / 375

فورت هولابرد (مریلند) / 366، 375

فورمن، بنجامین / 824، 825، 826، 829

فوکس، گالن / 47

فولادوند / 659، 660، 661، 667، 733، 743

فونتن، آندره / 167

فهاربن تیمور بوسعید / 208

فهد بن عبدالعزیز السعود / 218، 225، 226

فهدبن محمود آل سعید / 207

فهیمی / 667، 733

فیربنک (سرهنگ) / 572

فیرکه، توماس. جی. (سروان) / 806، 809،

811

فیش (سپهبد) / 307، 308، 309

فیصل ابن علی فیصل آل بوسعید / 208

فیصل بن سمیع الثانی / 213

فیصلی / 667

فیگارو / 390

فیلکوفورد / 312

فیلیپس / 435، 442، 475، 488، 494

فیلیپین / 94، 96، 120، 139، 140، 154،

163، 420، 468، 469، 470

فیوج، آلبرت جی. / 303، 317، 318، 321،

322، 323

ق

قابوس ابن سعید آل بوسعید / 185، 206، 207،

209، 211

قاسم بن محمدالثانی / 213

قاضی، ابوالفضل / 170

قاضی عبدالرحمن القسیبی / 219

قانون اساسی ایران / 11، 39، 73، 624، 685،

689

قانون منع جکسون وانیک / 132

قاهره / 23، 43، 357، 474، 565، 746

قبرس / 135، 731، 803

قدرتهای بزرگ و صلح بین الملل از دیدگاه

مورگانتا (کتاب) / 170، 171

قراچورلو / 629، 630، 641، 647، 649،

658، 667، 729، 730، 733

قرارداد سالت 2 / 3، 101، 109، 122، 123،

131، 132، 135

قرارداد کالینگاز / 68

قرارداد لاوی گرومن / 317

قرارداد لوزان / 591

قرارداد وین / 598، 599، 600، 601، 602،

ص: 861

603، 619، 620، 621، 622، 623، 639،

640، 641، 646، 648، 652، 655، 656،

661، 664، 665، 693، 694، 726، 741،

743، 760، 761، 772، 803، 804، 829

قرارداد (LOME) / 115

قرارگاه بتاپیج گرومن / 322

قرارگاه توکیو / 345، 348

قرارگاه تهران / 322، 343، 344، 346، 355،

365، 368، 378

قرارگاه دموفسکی / 345

قرارگاه رم / 368، 372

قرارگاه سیا (تهران) / 331

قرارگاه سیا (رم) / 362

قرارگاه هنگ کنگ / 345، 346

قراگزلو (دکتر) / 667، 733

قره باغی / 50، 51، 52، 53

قزوین / 678

قشمی / 201، 228

قطب زاده، صادق / 79، 360

قطر / 180، 184، 212، 213، 214، 215،

216

قلعه جوقی / 667، 733

قم / 48، 49، 78، 251، 252، 410، 525،

594، 673، 676، 714، 767

قنات آبادی، شمس الدین / 16

قوام / 527

قوام السلطنه / 499

قهقرا (کتاب) / 152

قیس عبدالمنضم الرواوی / 208

ک

کابل / 23، 43، 606

کابیندا (آنگولا) / 489، 490، 491، 492

کاپیتولاسیون / 502، 503، 587، 588، 589،

590، 591، 592، 593، 594، 595، 597،

600، 605، 607، 611، 615، 619، 669،

671، 673، 674، 679، 681، 686، 690،

692، 719، 720، 721، 722، 723، 725،

727، 735، 741، 745، 746، 747، 768،

769، 774، 778، 787، 803، 804، 808،

818، 820، 823، 829

کاتلر / 8، 58، 72

کاخ سفید / 97، 162، 592، 805

کاخ گلستان / 49

کاخ مرمر / 593، 775

کارائیب / 128، 144، 433

کاراکاس / 434

کاراندیتی / 441، 448

کارتر، جیمی / 7، 44، 97، 115، 152

کارخانه دیزل سازی / 88

کارخانه ذوب آهن ایتالیایی (بندرعباس) / 68

کارخانه گاز مایع لوموت / 458

کاستاریکا / 105، 162

کاظمی، عزالدین (دکتر) / 602، 607، 608،

609، 610، 696، 697، 698، 700، 750،

751، 752، 754، 755، 756، 757، 758،

781، 782

کافه پلاس دوترن / 389

کافی، احمد / 4، 11

کاکتوس / 428

کالتکس / 450، 452

کالیفرنیا / 48، 352، 375، 413، 427

کالیمانتان شرقی / 449، 450، 451

کالینز، اف. سی. / 47، 48

کامبخش، هاشم (سرهنگ) / 362، 363، 365،

374، 380

کامبوج / 41، 103، 121، 139

کامپوس / 438، 439، 440، 441

ص: 862

کامرون / 421، 423، 493، 494

کامکار (سرهنگ) / 804

کانادا / 96، 105، 131، 469، 693، 726،

830

کانال سوئز / 96، 232، 234، 503

کانون مترقی / 593

کپنهاک / 40، 41

کتابخانه مجلس شورای ملی / 619

کت، تام / 302، 316، 320، 323

کراچی / 23، 43، 357

کرافورد / 801

کردستان / 16، 80، 81، 359، 381، 386،

387، 390، 392، 393، 397، 402، 413

کردستان (ترکیه) / 384

کرمان / 16

کرمانشاه / 16، 276، 361، 402، 412، 413،

609، 773

کره جنوبی / 96، 97، 102، 110، 120، 139،

163، 184، 221، 420، 424، 449، 466،

467، 470، 471، 472

کره شمالی / 102، 139

کریاگیت / 139

کریستوفر / 8، 41، 60، 72، 73، 252

کریستوفرسن، هنینگ / 41

کریم احمد آل حرافی / 208

کسرائی / 667، 733

کسروی / 733

کشتی مک فادون / 789

کشفی / 304، 312، 667، 733

کشورهای گروه 77 / 145

کلارک، رمزی / 410

کلالی (دکتر) / 667

کلایدی. تیلور / 24

کلمبیا / 128، 420، 433، 442، 443

کلمنت، کارل / 810

کلوپ فرانسه / 783

کلونجر، کیث. دبلیو. / 807

کلیسای کاتولیک رم / 134

کلیفورد سی. متلوک / 572

کمالوند / 667، 733

کمانگر (مهندس) / 667، 733

کمپانی ئی ال اف (فرانسه) / 492، 493

کمپانی آرکو / 445

کمپانی آشلند / 458

کمپانی اگپپ ایتالیا / 265، 492

کمپانی الف اراپ / 477، 478

کمپانی انو (ایتالیا) / 479

کمپانی اوشنیک اکسپلوراسیون / 493

کمپانی برونئی شل پترولیوم / 459

کمپانی پمکس (مکزیک) / 422

کمپانی تایلاساندهینی / 465

کمپانی تراکتورسازی ایران / 71

کمپانی تکساکو / 438

کمپانی سان / 458

کمپانی سانیو / 486

کمپانی سی. اف. پی / 486

کمپانی رویال داچ شل / 439، 455، 456،

457، 458، 459، 477، 478، 487، 488،

490، 492، 493

کمپانی شناندو اویل / 446

کمپانی شوران / 448

کمپانی فیلکو فورد / 304

کمپانی کوئنتانا / 478

کمپانی گابن / 490

کمپانی گلف / 438

کمپانی ماراتون یونیون / 462

کمپانی نفتی آسامرای (کانادا) / 453

کمپانی نفتی آشلند اویل / 488

ص: 863

کمپانی نفتی آموکو / 466

کمپانی نفتی اکسون / 439، 446، 447، 455،

457، 460، 467

کمپانی نفتی اکسیدنتال / 435، 441، 442

کمپانی نفتی تیکوک (ژاپن) / 492

کمپانی نفتی دولتی بولیوی / 441، 442

کمپانی نفتی سونانگول / 490

کمپانی نفتی فرانسه / 478

کمپانی نفتی کونوکو / 466

کمپانی نفتی گلف / 466

کمپانی نفتی یونیون / 464

کمپانی نورتروپ / 302، 303، 304، 310،

311، 312، 313، 315، 316، 317

کمپانی نورث وست / 437

کمپانی نور فرنیچر / 318

کمیته فرعی اروین / 821، 822، 823، 824،

825، 826، 827، 828

کمیته گنبدکاووس / 402

کمیته Whole / 119

کمیسیون اقتصادی برنامه محیط زیست اروپا /

129

کمیسیون جنگ / 600، 603، 644

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل / 406، 778

کمیسیون دادگستری / 621، 622، 625، 626،

627، 632، 644، 651

کمیسیون مشترک ایران و آمریکا / 75

کندی، جان اف. / 592، 824، 825

کنسرسیوم اجی آی پی (ایتالیا) / 460

کنسرسیوم تکساکو گلف، 443، 447

کنسرسیوم دومنیکس (آلمان) / 460

کنسرسیوم سی.اف.پی (فرانسه) / 460

کنسرسیوم گتی / 494

کنسرسیوم موبیل کایو / 472

کنفرانس آسپن / 386

کنفرانس ارتباط رادیویی جهانی سال 1979 /

107

کنفرانس برون فضائی سازمان ملل / 130

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل / 114،

147

کنفرانس تهران / 500

کنفرانس خلع سلاح اروپا / 41

کنفرانس زنان میهن پرست / 822

کنفرانس سازمان ملل در مورد علم و تکنولوژی

برای عمران / 147

کنفرانس سران (وین) / 824

کنفرانس صلح ورسای / 94

کنفرانس علم و تکنولوژی برای عمران / 117

کنفرانس عمومی یونسکو / 130

کنفرانس قانون دریاها / 108

کنفرانس مدیریت جهانی رادیو / 130، 148

کنفرانس CSCE مادرید / 134

کنگرلو / 667

کنگره (مجلس قانونگذاری امریکا) / 59، 81،

102، 104، 112، 113، 114، 115، 116،

118، 121، 122، 126، 127، 132، 162،

155، 163، 321، 519، 535، 536، 540،

542، 573، 593، 661، 699، 700، 702،

778، 820، 821، 822، 825

کنگو / 143، 421، 423، 491، 492، 713

کنلی، آواس (سرگرد) / 506، 511

کنوانسیون وین / 592، 600، 604، 605، 607،

608، 609، 611، 612، 613، 614، 615،

616، 619، 625، 649، 656، 657، 669،

671، 672، 684، 687، 688، 689، 690،

693، 694، 696، 697، 698، 702، 703،

704، 705، 706، 707، 708، 710، 711،

712، 713، 720، 722، 726، 735، 736،

737، 738، 739، 740، 741، 743، 744،

ص: 864

745، 746، 748، 749، 750، 752، 753،

754، 755، 756، 757، 758، 759، 764،

765، 767، 769، 770، 771، 772، 773،

774، 775، 776، 777، 778، 780، 782،

783، 787، 789، 792، 793، 795، 800،

805، 806، 809، 815، 816، 817، 818،

827، 828، 829

کنیا / 142

کنیاتا نایرره / 105، 142

کوئین، پاتریک. جی. (سروان) / 807

کوبا / 94، 96، 104، 125، 126، 132، 140،

141، 142، 143، 155، 165، 229، 489

کوپال (تیمسار) / 526

کوچابامبا / 442

کوچه باستان / 342

کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332 / 247

کوراری 1 / 437

کورس / 667

کورش / 47

کونوکو / 455، 457، 475

کویت / 23، 43، 176، 180، 181، 182،

183، 184، 185، 191، 192، 193، 194،

195، 196، 197، 198، 199، 241، 269،

357، 746، 815

کهکیلویه و بویر احمد / 742

کیا (مهندس) / 667، 733

کیان (دکتر) / 667، 733

کیتو (پایتخت اکوادور) / 438

کیتوک، آلدن اچ. / 367، 369، 371

کیچن، جف / 313

کیدویتس، و. ا. (سروان) / 506، 511

کیسینجر، هنری / 96، 167، 170، 260

کیوان / 667

کیوبیک، فرانک. تی. (گروهبان 1) / 807

گ

گابن / 421، 476، 490، 491، 493

گاثری، جان / 777

گاردان (ژنرال) / 498

گازمان (رئیس جمهور دومینیکن) / 143

گاست / 52، 75، 504

گاندی / 453، 455

گجرات / 453، 454

گچساران / 253، 256، 257، 267، 283،

284، 288، 294

گدکو / 326

گراس / 801

گرانادا / 97

گرانچاکو / 448

گراو، آر. وی. (سرلشگر) / 524، 526، 527،

531

گرشینسکی / 348

گرگان / 16

گروندین / 490

گرونکلتون، اورویل ب. / 367

گروه تروریستی فرقان / 403، 778

گروه سورپزا (فنیای بلژیک) / 492

گروه کلمبو / 128

گری، چارلز. ال. / 773، 774

گریلی (ژنرال) / 500

گریم، پل / 286

گست، فیلیپ. سی. (سرلشکر) / 806

گلاس (خانم) / 544، 545

گلاس (سرهنگ) / 544، 545

گلف / 467، 488، 489، 490

گلویس لیس / 427

گنجی، منوچهر / 369، 371، 405، 406، 407،

408، 409

گواتمالا / 96، 105، 162، 420، 445، 446،

ص: 865

447

گواجیرا / 443

گودرزی / 723، 798

گونتروالراف / 152

گویانا / 125

گیرارد، ویلیام. اس. / 790، 822، 823

گینه / 120، 143

ل

لائوس / 121، 139

لاپاز (پایتخت بولیوی) / 442

لاتزنهایزر، راسل دیل (سرهنگ) / 809، 811

لارتکی، جین / 388

لاگوآگریو / 437

لاگوس / 439، 488

لامبراکیس، جورج ب. / 14

لاوت / 532

لاوکو / 325، 326

لاون / 312

لاوی، پرویز / 316، 320، 323

لاوی، جمشید / 326

لاوی، منصور / 316، 320، 323، 326

لاوی، هوشنگ / 321، 326

لایرد جونیور، هوراس. سی. (ناخدا) / 565

لبنان، 96، 97، 104، 137، 163، 177، 190،

193، 352، 408، 588

لشگر هفتم مشهد (خراسان) / 375

لفوطی / 667، 733

لندن / 71، 76، 167، 259، 286، 357، 358،

359، 368، 375، 403، 404، 549، 746،

747، 803، 810، 826

لوئی چهاردهم (پادشاه فرانسه) / 589

لوئیس، دونالد ا. / 581، 582

لوآندا / 489، 490

لوآنگو / 491

لواین / 410

لوترپاک / 697

لوس آنجلس / 89، 411

لوس، هنری / 95

لوکزامبورگ / 693، 726

لوم، جاک، ام. (سرهنگ) / 565

لهستان / 95، 102، 106، 133، 134

لهمن (سرهنگ) / 572

لیبی / 105، 108، 137، 165، 231، 235،

357، 391، 424، 474، 478، 479، 480،

576، 694، 726

لیتل، جیمز / 366

لیتون / 302، 313، 315

لیلارد، لاری (سرهنگ 2) / 806

لیما / 436

لینچ، چارلز / 168، 315

لینک، جورج / 259، 260

لینگن، بروس / 8، 76، 77، 82، 87، 89، 393،

412، 814، 815

م

مائو / 102

ماچن جونیور، ادوین. ا. (سرهنگ) / 564،

565، 566

ماچن (سرهنگ) / 565

ماد، ر. کلایتون / 781

مارتابان سیتی سرویس / 460

مارشال / 525

مارکوس / 470

مارون / 284، 290

مافی، فتح اللّه / 620، 667، 733

مالزی / 102، 154، 420، 422، 449، 455،

456، 457، 468، 469، 473

ص: 866

مالک (مهندس) / 667، 733

مالمبورگ / 810

مالی / 105

مانشل / 41

مانی ابن سعید العتیبه / 238

مانیل / 119، 469

ماهونی، توماس ئی. (سرهنگ) / 506، 511

مایر، آرمین / 385

مأموریت در تهران (کتاب) / 504

مبارک بن محمد آل نهیان / 238

مبارک خادوری (دکتر) / 207

مبارکی / 667، 733

مبین (دکتر) / 652، 653، 664، 667

مبین، غلامرضا / 686

مترینکو، مایکل. جی. / 412، 413

متقی، امیر / 390

متین دفتری، احمد (سناتور) / 73، 604، 646

متین (عضو دربار) / 16

مجارستان / 95

مجتمع پتروشیمی ایران و ژاپن / 68

مجتمع مس سرچشمه / 68

مجتهدی (مهندس) / 667، 733

مجد / 667، 733

مجلس سنا / 51، 94، 503، 593، 594، 595،

600، 601، 602، 605، 607، 611، 615،

620، 621، 631، 632، 639، 641، 655،

656، 657، 664، 670، 678، 687، 690،

692، 694، 695، 696، 698، 706، 707،

708، 712، 720، 721، 725، 727، 732،

733، 737، 740، 741، 742، 743، 744،

747، 748، 749، 752، 760، 761، 768،

821، 829

مجلس سنا (آمریکا) / 8، 58، 72، 95، 503،

661، 770

مجلس شورای ملی / 200، 505، 506، 591،

593، 594، 599، 600، 604، 605، 606،

612، 614، 619، 620، 624، 625، 638،

639، 641، 642، 644، 645، 652، 653،

657، 658، 660، 664، 665، 668، 670،

673، 674، 678، 692، 693، 696، 709،

720، 721، 725، 727، 730، 733، 734،

735، 741، 742، 743، 744، 768، 769،

828

مجلس مقننه فرانسه / 134

مجله خواندنیها / 16

مجله فیگارو / 390

مجمع ملل جنوب شرقی آسیا / 115

مجید بن عبدالعزیز السعود / 219

محدث زاده / 667، 733

محسنی مهر / 667، 733

محله کان (نیس) / 390

محمد آل زبیر / 207

محمد ابراهیم مسعود / 219

محمد احمد آل جونید / 201

محمد العدسانی / 197

محمدبن احمد / 207

محمد بن جبر آل ثانی / 213، 214

محمد بن رشید بن سعید المکتوم / 238

محمد حمود خمیس / 201

محمد خلیفه ال کنیدی / 238

محمد سعید عبداللّه محسن الشرجابی / 230

محمد سلیمان الناصر / 230

محمد سلیم کوثر / 230

محمد سیدالمعلا / 238

محمد صالح یغائی / 230

محمدعبدالرحمن البکر / 238

محمد عبدالطیف الملحم / 219

محمد عبداللّه الحرینی / 207

ص: 867

محمد عبدویمانی / 219

محمد علی ابالخیل / 218

محمدنژاد، حسن / 167

محمود بن علی / 238

محمود سعید المهدی / 230

محمود عبداللّه رشیداوشیش / 230

محوی، ابوالفتح / 302، 303، 307، 308،

309، 310، 311، 313، 314، 315، 316،

318، 324، 327

مدرس، حسن / 678

مدرسه فرانسوی LYCEE / 24

مدرسه فیضیه / 593، 723

مدرسه کشاورزی کرمانشاه / 413

مدرسه نظامی زبان سن آنتونیو / 363

مدنی، سیدجلال الدین (دکتر) / 595، 667، 733

مدیترانه / 474، 481، 482

مرادی، علی / 667، 733

مرادی، قاسم / 667، 733

مراغه / 16، 374

مراکش / 104، 120، 137، 591

مرتضوی / 667

مردوخ / 666، 667، 733

مرکز العالم الثالث للدراسات و النشر / 167

مرکز الهیات قم / 11

مسجد سلیمان / 286

مسعودی، عباس / 600، 603

مسقط / 23، 43، 210، 591

مسکو / 101، 102، 104، 524، 527، 549،

746، 774، 777، 830

مشهد / 11، 15، 46، 341، 412، 606

مشیر فاطمی / 359، 385، 386

مشیری (سرگرد) / 804، 805

مصباح زاده (دکتر) / 667

مصدق، محمد (دکتر) / 43، 383، 543، 544،

545، 546، 547، 548، 549، 550، 551،

560، 561، 628، 629، 631، 742

مصر / 8، 25، 27، 41، 71، 103، 137، 141،

161، 163، 164، 177، 182، 226، 231،

305، 349، 361، 381، 390، 420، 421،

423، 424، 473، 474، 475، 476، 588،

591، 738

مصطفوی نائینی / 625، 642، 644، 667،

733

مطیب بن عبدالعزیز السعود / 219

مظلومان، رضا / 168

مظهری (سرلشگر) / 546

معاهده ترکمن چای / 589

معتضد، نادر / 351، 352، 354

معتمد وزیری / 667، 733

معتمدی / 666، 667، 733

معمر قذافی / 27، 231، 391

مقصودپور / 55، 57

مکانیسم های از رشد ماندگی (کتاب) / 170

مکزیک / 93، 110، 112، 113، 120، 128،

143، 144، 162، 382، 395، 396، 420،

421، 422، 423، 424، 426، 427، 428،

429، 445، 446

مک کلاند، شاس. بی. / 551

مک کلور، رابرت ا. (سرتیپ) / 560، 561،

564، 568

مک گافی / 32

مک گی / 535

مک ویلیامز، رابرت. ام. (سرهنگ 2) / 806

مگ / 501

ملک خالد / 218

ملک زاده آملی / 667، 733

ملک زاده، افسانه / 396

ملک عبدالعزیز السعود / 218

ص: 868

ملک فیصل / 225

ممتاز، جمشید / 170

منامه / 23، 43، 357

مناوی / 307، 315

مندوزا / 430

منصور، حسنعلی / 386، 572، 593، 594،

595، 619، 621، 623، 627، 628، 629،

630، 635، 636، 660، 661، 662، 663،

669، 689، 691، 692، 705، 707، 708،

709، 711، 720، 721، 737، 740، 741،

745، 748، 768، 769، 775، 778، 828

منطقه پتن / 446

منطقه شابا / 142

منطقه کارک / 462

موئی (رئیس جمهور کنیا) / 142

موبیل / 488

موتور دیزل / 87، 88

موثقی (دکتر) / 733

مورتون، بایرون بی. / 307، 315

مورتون، تراک (ژنرال) / 787

مورفی، رابرت / 820

موریتانی / 104، 137

موریس. تی وارنر، جی آر / 806

موری، والاس / 499

موزز، دان (سرهنگ) / 806

موسسه آسپن / 407

موسسه اسمیتونیان / 410

موسسه خدمات ژئوفیزیک و کمپانی ژئوفیزیک

غربی / 429

موسسه سانتافه / 445

موسسه فیلون اکسپلوراسیون / 486

موسسه گسترش نفتی آراکان / 460

موسسه مطالعات ژئوفیزیک آمریکا / 486

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت

بازرگانی / 171

موسسه نفت نیجریه / 488

موسسه نفتی گلف / 492

موسسه نفتی نیجریه / 488

موسسه نفتی ونزوئلا / 432

موسسه ویته وین / 107

موسوی ماکوئی / 667، 733

مولیگان، جیم / 341

مونرو، جیمس / 93

مونکوا / 427

مونیخ / 390

مهدوی، عبدالرضا هوشنگ / 167

مهدی زاده (دکتر) / 667، 733

مهذب (دکتر) / 666، 667

مهرزاد / 667

مهندس معینی زند (مهندس) / 641، 666، 667

میدان اختیاریه / 380

میدان ژاله / 18، 49

میدان 17 شهریور (میدان شهدا) / 5

میدان شهیاد (آزادی) / 50

میدان کندی / 342

میدان نفتی منصوری / 253

میدل ایست جورنال / 826

میرافضل / 667، 733

میرفندرسکی، احمد / 582، 593، 600، 602،

603، 606، 607، 608، 619، 622، 625،

632، 639، 671، 672، 684، 685، 687،

688، 690، 704، 740، 741، 755، 756،

757

میرهادی / 667، 733

میکلوس، جک / 312، 315، 785، 786،

787، 788

میلز، جان / 16، 312

مینا، پرویز (دکتر) / 253، 280

ص: 869

میناچی، ناصر / 292

مینتر، ویلیام / 167

میوسن، 451

ن

نابق / 253

ناپ، کریگ پاول (ستوان یکم) / 807، 809،

811

ناپلئون / 497، 498

ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) / 95، 96،

101، 111، 123، 129، 132، 134، 135،

147، 163، 640، 688، 693، 694، 726،

790، 820، 821، 822، 824، 830

ناتوماس وسان اویل / 486

ناتیه / 476

ناثان، هارولد اس. / 801، 802

ناجی / 52، 727

ناروئی / 667، 733

ناس، چارلز دبلیو. / 19، 21، 71، 399، 401،

404، 723، 807، 810

ناسیونالیستهای داخلی / 104

ناصرالدین شاه / 498

ناظم (تیمسار) / 357

نامیبیا / 104، 140، 141، 153، 155

ناوچه های اسپروآنس / 311

ناولند، ویلیام. اس. / 821

ناهورکاتیا / 454

نایف بن عبدالعزیز السعود / 219

نبیعی / 347

نپال / 120

نجاشی، محمود / 230

نجف / 48، 49، 676، 778

نجیمی (دکتر) / 667

نروژ / 127، 465، 693، 726

نزیه، حسن / 80، 84

نشریه الفکر الاستراتیجی العربی / 167

نشریه جهان امروز / 827

نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه

تهران / 167، 170

نشریه روابط بین الملل / 170

نشریه سالانه صندوق بین المللی پول (I.M.F) /

170

نشریه کریسچن ساینس مانیتور / 828

نشریه میدل ایست جورنال / 818، 819

نصر نصرعلی / 230

نصیر بن خالدالثانی / 213

نصیری، نعمت اللّه (تیمسار) / 50، 52، 625،

667

نظام نوین دریاها و اقیانوسها (کتاب) / 170

نفوذ آمریکا در ایران (کتاب) / 504

نفیسی (بانو) / 667

نقشبندی، محمد امین / 360

نکوزاد (سرلشگر) / 667، 733

نوا، ای زی / 367، 368

نوار ساحلی آراکان / 460

نواف الحمد جابرالصباح / 196

نوتاش (سپهبد) / 575

نوربخش / 667، 733

نورته، 439

نورثروپ، جرج. جی. (سرهنگ) / 565

نوری اسفندیاری، موسی / 528

نوفل لوشاتو / 388

نویکوفسکی / 368، 372، 376، 378

نهاوندی / 381، 382، 383، 384، 385، 386،

389، 392، 393، 394، 395، 396، 405

نهضت استقلال طلبان صحرا / 104

نه وین / 461

نیاکان، غلام / 667، 733

ص: 870

نیجر / 125

نیجریه / 120، 142، 162، 421، 422، 487،

488، 490، 493

نیداس، ملوین. جی. (گروهبان ستاد) / 809

نیدو / 469

نیروگاه 1200 مگاواتی آلمانی / 68

نیروگاه هسته ای فرانسوی / 68

نیروهای مسلح ایران / 34، 73، 74، 362،

384، 394، 398، 501، 524، 536، 561،

568، 573، 809، 814، 824

نیروهای مسلح یوگسلاوی / 102

نیروی دریایی آمریکا (اروپا) / 23

نیروی دریایی ایران / 8، 47، 52، 251، 266،

273، 274، 279، 312، 816، 817، 818

نیروی زمینی ایران / 312، 334، 363، 368

نیروی هوایی آمریکا / 312، 315، 323، 537،

538

نیروی هوایی ایران / 302، 314، 322، 333،

334، 335، 344، 525، 819

نیری / 625، 642، 644، 666، 667، 733

نیکاراگوئه / 97، 105، 143، 153، 163، 789

نیکسون، ریچارد / 96، 97، 503، 830

نیک نژاد / 769، 778

نیل، ویرجیل کلوین / 807، 809، 811

نیوجرسی / 500

نیوزلند / 103

نیوولاریدو / 427

نیویورک / 9، 76، 78، 79، 80، 81، 260،

314، 317، 320، 322، 325، 390، 394،

513، 517، 522، 567، 754، 758، 822،

824، 825، 826، 828، 829

نیویورک تایمز / 824

و

واترگیت / 139، 411

واتیکان / 134

وارن / 628

وارنر / 804، 808

واشنگتن، 528

والا (مهندس) / 733

والپاریاسو / 445

وب، جیمز. ای. / 534، 541، 545

وحیدنیا (دکتر) / 667، 733

وحیدی، علامه / 695

وزارت اقتصاد و دارایی / 70، 71، 77

وزارت امور خارجه آمریکا / (اکثر صفحات)

وزارت جنگ دولت شاهنشاهی ایران / 308،

507، 508، 509، 799

وزارت خارجه شاهنشاهی ایران / 532

وزارت دارایی / 18، 76، 544، 545، 551،

552، 553

وزارت دفاع آمریکا / 311

وزیری، سعید / 667، 733

وست پوینت / 374

وست کوست (کالیفرنیا) / 48

وستون، برادفورد / 325، 326

ولت اندیس / 144

ولتای علیا / 105

ولف، ویلیام. ال. / 807

ولیدبن ظهیر الهیانی / 208

ونزوئلا / 144، 420، 421، 422، 431، 432،

433، 434، 443، 616

ونس، سایروس / 8، 40، 55، 59، 110، 120،

144، 262، 396، 407، 805، 817

وهمیر، دونالد. ای. / 776، 777، 779

وهنر / 168

ویپکی (گروهبان) / 780، 782، 795

ص: 871

ویت، ساترث / 534، 535

ویتنام / 34، 47، 96، 97، 103، 121، 132،

139، 154، 366، 375، 411، 420، 449،

469، 472، 473، 830

ویشنسکی، آندره ای / 549

ویلسون / 94

ویل، شارلوت / 823

ویلی / 529، 532

ویلیامز، جان ام. (سرلشگر) / 575

ویلیامسون، تد. ا. / 807

ویلی، جان. سی. / 528

ویلیز، جری. تی. (سرهنگ 2) / 806

وین / 106، 152، 598، 599، 656

وینز، وارن دانیل / 809، 811

وینسون، بیل.آر. / 806

ویوید، ای. ز. / 368، 369

ویهینگن / 808

ه

هائیتی / 120، 163

هاچ، راسل. جی. (ستوان یکم) / 807، 810،

811

هارت، رابرت ئی. (سرگرد) / 610، 611، 613،

699، 700، 706، 739، 747، 755، 756،

757، 759

هارتمن / 396، 405

هاردی، کارل. ال. (گروهبان یکم) / 811

هاریس، روی. ا. / 807

هاسکی / 469

هاشمیان / 798

هاشمی رفسنجانی، علی اکبر (حجت الاسلام) /

291

هالیبورتون / 288

هاوانا / 9، 79، 80، 81، 126

هاولی، ریچارد. اس. (سرهنگ) / 786، 792،

794، 795

هایدن (ژنرال) / 576

هایزر (ژنرال) / 399، 400، 408، 504

هپتون، رکس (سرگرد) / 567

هتل اینترکنتینانتال / 350

هتل هیلتون / 52، 311، 367

هدایت، الف (سپهبد) / 567، 575

هرتز، مارتین اف. / 611، 613، 671، 685،

686، 696، 698، 699، 700، 706، 710،

722، 737، 738، 739، 741، 745، 747،

750، 752، 753، 754، 758، 759، 766،

783

هرمزی، کلانتر / 667، 733

هرندون، جیمز. دی. (سرهنگ) / 811

هریک (ژنرال) / 774

هریمن، آورل / 824، 828

هلال بن احمد السمار / 207

هلسینکی / 123، 134

هلمز، ریچارد / 385، 388، 391، 745، 747،

756، 759، 767، 769، 800، 830

هلند / 127، 362، 373، 433، 693، 726

همایونی (سرلشگر) / 667، 733

همدان / 16، 412، 633

هند / 8، 70، 103، 109، 119، 124، 126،

137، 148، 151، 211، 228، 304، 319،

420، 422، 423، 424، 452، 453، 454،

455، 464، 465، 606، 617

هندرسن، لوئی. و. / 534، 545، 547، 548،

549، 550، 554، 557، 558

هندوچین / 40، 41

هندوراس / 105، 162، 446، 447

هنگ کنگ / 128، 333، 334، 335، 336،

337، 338، 340، 342، 343، 345، 346،

ص: 872

347، 348، 746

هوفمان / 308

هوکینز، جان / 168

هولوکوست / 149، 152

هومر. بی. کاسادا (سروان) / 807

هویدا، امیرعباس / 385، 386

هیئت مستشاری نظامی / 73، 75

هیئت مؤتلفه اسلامی / 769

هیتلر، آدولف / 95، 150، 168، 498

هیراد / 667، 733

هیسپان اویل / 435، 494

هیکمن، جورج.دبلیو. (ژنرال) / 821، 822

هیگبی، جرالد. ام. (ناخدا دوم) / 811

هیگ (ژنرال) / 23

هیوبارد (سرهنگ دوم) / 576

ی

یاتسویک / 635

یاسر عرفات / 53

یاسی مینتوس پترولیوفروس فیسکالس / 430

یبال / 476

یحیی حسین آل / 201

یزدان پناه (دکتر) / 667، 733

یزدی، ابراهیم (دکتر) / 8، 9، 52، 55، 59، 72،

78، 79، 80، 81، 82، 408، 723، 807، 814

یغمائی، کیهان / 667، 733

یک بستر و دو دریا (کتاب) / 167

یگانه، ناصر (دکتر) / 632، 648، 669، 707،

721، 745، 746، 748، 750، 754، 755،

756، 757، 758

یمن جنوبی / 108، 132، 176، 180، 182،

185، 186، 199، 200، 201، 202، 206،

208، 212، 226، 227، 228، 229، 231،

232، 233، 234، 235

یمن شمالی / 176، 180، 183، 184، 199،

200، 201، 202، 203، 204، 205، 212،

221، 227، 228، 229، 231، 235

یوسف جاسم الحاجی / 197

یوسفی، ن. (سرلشکر) / 338

یوگسلاوی / 95، 126، 133، 481

یونان / 4، 14، 15، 96، 101، 110، 134،

135، 160، 163، 420، 424، 474، 482،

483، 484، 485، 486، 535، 589، 591،

603، 632، 640، 688، 693، 694، 726


یونیون اویل / 435، 467، 468