گروه نرم افزاری آسمان


فهرست اعلام


ص: 831

ص: 832

ص: 833

آ الف

آبادیان، بهمن (دکتر) / 158، 159

آبتین / 338

آبراه شط العرب (اروندرود) / 70

آتلانتا / 712

آتلانتیک / 79

آتلانتیک سیتی (نیوجرسی) / 561، 564

آجودانی (سرلشکر) / 357، 547

آدیس آبابا / 94

آذربایجان / 192، 421

آذربایجان شرقی / 275، 529، 647، 648

آذربایجان غربی / 434

آذر، منصور (دکتر) / 489

آذر، مهدی / 155

آرامش، احمد / 333، 461، 500

آرام، غلامعباس / 156، 157، 164، 178، 288،

341، 380، 381، 383، 485، 613، 615، 661،

729

آرمیتاژ، جان. ا. / 199، 200، 201، 202، 261،

349، 350، 359، 384، 385، 387، 406، 673،

674، 699، 701، 702، 734، 785، 786، 787،

788، 820

آرنولد (دکتر) / 657، 658، 755

آزادی، خسرو / 249

آزمایشگاه ملی Oak Ridge در تنسی / 266

آزموده، اسکندر (تیمسار) / 275

آزمون، منوچهر / 427

آژانس اطلاعات دفاعی / 86

آژانس امنیت ملی (NSA) / 4، 8، 49

آژانس بین المللی انرژی اتمی / 231

آستارا / 721

آستان قدس رضوی / 761، 768

آسوشیتدپرس / 103، 288، 364، 784، 820

آسیا / 468، 553، 579، 591، 641، 707، 731،

799

آسیای جنوب شرقی / 731

آفریقا / 68، 91، 93، 129، 150، 151، 333،

336، 377، 380، 381، 383، 387، 389، 392،

541، 553، 615، 618، 632، 688، 722، 733،

737، 816

آفریقای جنوبی / 632

آکادمی پزشکی فرانسه / 271

آکادمی نظامی سن سیر / 439

آگاه، منوچهر (دکتر) / 158، 159، 160

آلمان غربی / 37، 121، 124، 127، 128، 129،

130، 142،243، 268، 300، 367، 389، 400،

425، 528، 533، 534، 578، 592، 679، 751،

752، 803، 807

آلن (ژنرال) / 531

آلیتالیا / 521، 522، 527، 530

آمریکا / 3، 4، 6، 8، 9، 11، 21، 25، 27، 31، 37،

51، 52، 53، 54، 58، 59، 60، 61، 63، 64، 65،

ص: 834

66، 67، 69، 70، 73، 74، 76، 78، 79، 82، 83،

84، 85، 87، 89، 92، 94، 95، 96، 97، 98، 99،

100، 101، 102، 105، 106، 108، 113، 114،

115، 120، 122، 124، 125، 126، 127، 128،

129، 130، 131، 132، 134، 135، 136، 137،

138، 139، 140، 141، 142، 143، 144، 145،

146، 147، 148، 149، 150، 156، 429

آموزش و پرورش / 155، 197، 270، 319،

340، 356، 425، 426، 436، 441، 460، 518،

564، 632، 648، 716، 723، 769، 775

آموزگار، جمشید / 159، 160، 161، 163، 164،

165، 166، 167، 168، 169، 170، 172، 173،

174، 175، 176، 177، 178، 179، 180، 181،

182، 183، 184، 185، 186، 187، 188، 189،

190، 191، 192، 194، 195، 196، 197، 198،

199، 200، 201، 202، 203، 204، 205، 206،

207، 208، 210، 211، 212، 213، 214، 215،

216، 217، 218، 219، 220، 224، 225، 228،

230، 264، 275، 299، 341، 349، 372، 390،

393، 414، 415، 421، 445، 446، 522، 566،

567، 568، 624، 713، 746، 801، 825، 826

آموزگار، جهانگیر / 161، 162، 163، 166،

176، 191، 206، 208، 216، 220، 222، 223،

224، 225، 226، 227، 228، 229، 230، 265،

376

آموزگار، حبیب اللّه / 166، 174، 190، 202،

215، 224، 341

آموزگار، کورس / 166، 191، 206، 208، 216،

226، 230

آموزگار، کورش / 196

آموزگار، هوشنگ / 166، 191، 206، 208،

216، 226

آنفوکس (دیپلمات) / 134، 135

آنکارا / 166، 167، 236، 241، 243، 245،

247، 250، 672، 725، 804، 806

آوری، ریچارد / 603

آیزنهاور / 230

آیندگان / 545، 781، 783، 784، 785، 786،

787، 788، 789، 790، 791، 792، 795، 796،

797، 798، 799، 800، 801

ابتکار، عبدالحسین / 336

ابتهاج، ابوالحسن / 161، 163، 164، 167، 280،

285، 287، 309، 310، 314، 357، 562، 643،

687

ابتهاج، احمدعلی / 643

ابتهاج، خسرو (دکتر) / 642، 643، 644، 658،

781

ابتهاج، عبدالحسین / 258، 261، 562

ابطحی، جعفر / 406، 479

ابوغریب (زندان) / 98

اتابک، علی اصغرخان / 231

اتابکی، رحمت اللّه / 231

اتاق بازرگانی تهران / 377، 380، 383، 416،

579، 580، 593، 598، 687

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن / 446

اتحادیه ZIGMA KAPPA / 548

اتحادیه آموزگاران ایرانی / 503

اتحادیه بین المجالس / 818، 819

اتحادیه، حسین / 549

اتحادیه روزنامه نگاران / 772

اتحادیه سوسیالیست ها / 491، 501، 515، 517

اتحادیه های کارگری (سندیکاها) / 638، 639

اتیوپی / 20، 23، 24، 123، 124، 400، 560،

636

اجلاس جامعه بین المللی منابع آب / 760

اجلاس شورای اتحادیه دائمی بین المجالس (ژنو)

/ 819

اجلاس شورای وزیران RCD (سنتو) / 671

ص: 835

اجلاس کمیسیون اقتصادی آسیا و خاور دور /

820

اجلاسیه 1975 اوپک (وین) / 216

اجلاسیه پیمان بغداد در (آنکارا) / 166

احمد بن بلا / 522

احمد حسن البکر / 5، 9، 13، 14، 15، 16، 19،

20، 22، 28، 30، 31، 44، 51، 52، 53، 54، 55،

56، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 68، 69، 70، 72،

73، 74، 75، 79، 80، 81، 82، 83، 86، 88، 90،

92، 101، 102، 103، 104، 105، 108، 109،

110، 112، 113، 114، 116، 117، 118

احمد حسین السامرایی / 53

احمد شفیق / 298، 423

احمدی، احمد (دکتر) / 232، 233، 234

احمدی، اشرف (سناتور) / 582

احمدی، صادق / 235، 520

احمدی، ماری / 233، 234

اخوان، جعفر / 377، 384، 392، 700

اخوان، جمشید / 384

اخوی، حسن (تیمسار) / 416

اداره آمار و اطلاعات اقتصادی / 628

اداره اطلاعات آمریکا (USIS ) / 676

اداره امور علمی و فنی بین المللی / 265

اداره انتشارات و رادیو / 654، 655، 656، 657،

664

اداره بازاریابی بین المللی شرکت نفت / 825

اداره بهداری مشهد / 270

اداره بهداری یزد / 646

اداره بهداشت استان آذربایجان غربی / 155

اداره بین المللی وزارت اقتصاد / 492

اداره توسعه کرخه / 571

اداره حقوقی و قراردادهای وزارت امورخارجه /

607، 608، 611، 616، 617

اداره راه آهن / 654، 655، 656، 657، 663

اداره سیلو و آرد / 713

اداره قضایی وزارت اقتصاد / 583

اداره هنرهای زیبا / 429، 658، 660

اِد (دیپلمات امریکایی) / 789

اردلان، ابوالحسن خان (فخرالملک) / 241

اردلان، امان اللّه / 241، 244

اردلان، رضاقلی / 244

اردلان، عباسقلی / 241، 244

اردلان، علیقلی / 236، 237، 238، 239، 240،

241، 242، 243، 244، 290

اردلان، غلامرضا / 244

اردلان، محمدحسن / 244

اردلان، محمدعلی / 244

اردلان، منوچهر / 242، 243

اردلان، مهری / 243

اردلان، ناصرقلی / 241، 244

اردن / 19، 20، 40، 41، 46، 48، 88، 97، 98،

100، 101، 114، 125، 126، 156، 255

ارسنجانی، حسن / 221، 295، 296، 297، 299،

305، 311، 315، 321، 356، 445، 455، 459،

488، 493، 543، 630، 685، 762، 763، 773

ارسنجانی، حسین / 630

ارفع، حسن (تیمسار) / 416، 749

اروپای شرقی / 23، 24، 42، 57، 64، 71، 99،

101، 103، 106، 141، 142، 371، 388، 435،

437، 698، 726، 733

اروپای غربی / 4، 6، 11، 25، 40، 42، 46، 104،

125، 126، 128، 129، 131، 132، 133، 141،

142، 144، 149، 150، 156، 157، 193، 222،

227، 260، 267، 268، 277، 300، 337، 352،

364، 365، 369، 376، 413، 429، 438، 442،

479، 495، 503، 553، 555، 560، 568، 569،

570، 571، 588، 589، 591، 599، 628، 635،

641، 644، 652، 655، 657، 664، 689، 707،

ص: 836

708، 720، 721، 724، 758، 772، 803، 804،

806، 811

اریتره / 20، 23، 24، 93، 124

ازهاری، رعنا / 251، 255

ازهاری، غلامرضا (ارتشبد) / 245، 246، 248،

249، 250، 251، 252، 253، 254، 255، 268،

276، 278، 404، 422، 427، 439، 535، 551،

557، 573، 600، 606، 623، 646، 666، 719،

723، 739، 740

ازهاری، گلنار / 246، 251، 255

ازهاری، لیلا / 246، 251، 255

اسپانیا / 365، 429، 439، 536، 589، 707،

709، 751

استانبول / 726، 733

استاندار اویل ایندیانا (SOIND) / 419

استان لرستان / 277

استان مرکزی / 427، 647، 648، 740

استرالیا / 267، 428، 503، 576، 652، 664،

814، 815، 816، 823

استفانید، استیو / 232

استل، چارلز سی. / 173، 289، 608

استمپل، جان دی. / 210، 676، 704، 715،

742، 767

استوسگو / 767

استونسون، ادلای / 513

استیو، تام / 187، 376

استیو، توماس سی. / 577، 578، 579

استیوز، جون دبلیو. / 613

اسرائیل / 4، 9، 11، 12، 13، 19، 20، 21، 23،

25، 27، 37، 38، 39، 41، 42، 43، 44، 45، 46،

48، 70، 73، 95، 96، 105، 107، 108، 112،

114، 118، 119، 125، 128، 129، 130، 131،

132، 133، 134، 135، 140، 150، 151، 251،

267، 286، 311، 536، 718، 720، 723، 730،

733، 799، 812، 813

اسفندیاری، ثریا / 162، 420، 632

اسکات، رابرت / 168، 261، 359

اسکودرو / 388، 529، 539

اسکویی / 453، 465، 469

اسلام آباد / 736، 796، 816

اسلامی (دکتر) / 775

اسوالد / 728

اشتری، هادی / 298

اشتوتگارت / 369، 372، 679، 803، 806

اشمیت / 389، 390

اصفهان / 161، 218، 252، 260، 278، 353،

359، 416، 418، 419، 438، 503، 516، 543،

554، 555، 627، 647، 648، 649، 656، 663،

685، 697، 698، 707، 716، 740، 745، 748،

757، 777

اصفیا، صفی / 256، 257، 258، 259، 260،

261، 262، 263، 264، 265، 302، 322، 351،

448، 538، 635، 636، 640

اصفیا، منظر / 448

اصل 4 ترومن / 163، 168، 169، 172، 173،

176، 190، 202، 204، 215، 285، 375، 436،

450، 545، 561، 564

اطریش / 197، 198، 231، 435، 613

اعتبار، عبدالحسین (دکتر) / 332، 333، 337

اعتماد، اکبر (دکتر) / 265، 266، 267، 810

اعتمادی، مریم / 542

اف بی آی / 49

افخمی، هوشنگ (ناخدا) / 605

افشار، امیراصلان / 164، 266، 269، 549، 609

افشارقاسملو، امیرخسرو / 168، 174، 268

افغانستان / 10، 24، 90، 93، 123، 124، 129،

184، 192، 251، 531، 548، 612، 613، 614،

615، 617، 618، 722، 744، 811، 830

ص: 837

اقبال، احمد / 178، 271، 341

اقبال، خسرو / 271، 585

اقبال، عبدالوهاب / 271

اقبال، علی / 271

اقبال منوچهر / 156، 164، 166، 167، 175،

181، 190، 191، 220، 221، 231، 240، 243،

270، 271، 272، 273، 285، 288، 293، 299،

302، 304، 346، 356، 357، 370، 416، 417،

419، 452، 491، 493، 561، 575، 585، 602،

626، 627، 651، 654، 679، 685، 829

اقبال، مونیکو / 271

اقتصاد سیاسی در سیاست خارجی آمریکا

(کتاب) / 333

اقیانوس هند / 720، 723، 813، 814، 815،

816، 817

اگنو (خانم) / 385

الجزایر / 184، 225، 822، 828

الف اراپ فرانسه (ElF-Erap) / 34

القدری / 83

الکساندریا / 301

الموتی / 221، 297، 305، 310، 313، 314،

319، 324، 329، 336، 338، 339، 340، 347،

460، 461، 606

الموتی، مصطفی (دکتر) / 520

الموتی، نورالدین / 318

الهیه / 320

الیوت، تئودور ال. / 159، 183، 185، 187،

258، 585، 587، 590، 680، 682، 686، 687،

688، 691، 692، 695، 700، 712، 776

امارات متحده عربی / 78

امام حسین (ع) / 77

امام علی (ع) / 395

امامی خویی، سیدحسن / 242

امامی خویی، فریده / 679

امامی خویی، لیلا / 804، 808

امانی، کریم / 781

امپریال کالج لندن / 759

املاک سلطنتی (Crwon estates) (قزوین) / 580

امیراصلانی، فریدون / 402

امیرانتظام، عباس / 725

امیرانی، علی اصغر / 659

امیرپرویز، امیرحسین / 274، 275، 276، 277

امیرتیمور، محمدرضا / 178، 341، 342، 734،

735

امیرسلیمانی، مهناز / 422

امیرعزیزی، صادق (سرلشگر) / 295

امیرعلائی / 345

امین الدوله / 355

امین الملک، محسن خان / 355

امین، محمدرضا / 278

امینی، ابوالقاسم / 297

امینی، ایرج / 326، 337، 338

امینی، بتول / 314، 320، 331

امینی، بهرام (ارتشبد) / 328

امینی (خانم) / 289، 320، 336

امینی، خداداد / 331

امینی، رضا (دکتر) / 365، 659، 696

امینی، علی (دکتر) / 177، 178، 220، 221،

222، 224، 225، 239، 240، 243، 279، 280،

282، 283، 284، 285، 286، 287، 288، 289،

290، 291، 292، 293، 294، 295، 296، 297،

298، 299، 300، 301، 302، 303، 304، 305،

306، 307، 308، 309، 310، 311، 312، 313،

314، 315، 316، 317، 318، 319، 320، 321،

322، 323، 324، 325، 326، 327، 328، 329،

330، 331، 332، 333، 334، 335، 336، 337،

338، 339، 340، 341، 342، 343، 344، 345،

346، 347، 348، 349، 350، 351، 352، 353،

ص: 838

354، 355، 356، 357، 358، 359، 360، 364،

365، 381، 384، 395، 423، 445، 451، 454،

455، 460، 461، 462، 464، 465، 467، 476،

482، 483، 487، 488، 491، 492، 493، 494،

495، 497، 498، 499، 500، 502، 508، 551،

606، 633، 657، 658، 659، 680، 682، 683،

687

امینی، فریدون / 331

انتشارات فرانکلین / 772، 773، 774، 779،

780، 781، 787، 790، 800

انتشارات فردریک ا. پراگر / 225

انتشارات ویلسون / 333

انتظام، عبداللّه / 240، 280، 366، 367، 368،

369، 370، 371، 372، 373، 374، 803، 806

انتظام، نصراللّه / 283، 366، 367، 368، 369

انجمن ایران و آمریکا / 537، 538، 539، 575،

606، 616، 617

انجمن ایران و آمریکا (شیراز) / 755

انجمن ایران و آمریکا (مشهد) / 767

انجمن بهداشت ایران / 647، 648

انجمن حفظ و نگهداری میراث ملی / 606

انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی / 605

انجمن سلطنتی جراحان / 301

انجمن سلطنتی خدمات اجتماعی / 626

انجمن شکار ایران / 603

انجمن شیروخورشید / 565

انجمن مدیریت ایران / 446

انجمن معلمان / 451، 456، 460، 491، 518

اندونزی / 731، 790

انرژی اتمی ایران / 265، 267، 810

انستیتو آهن و فولاد آمریکا / 435

انستیتو پاستور / 665

انستیتو پلی تکنیک پاریس / 257، 260، 262،

263، 264

انستیتو پلی تکنیک تهران / 300، 556

انستیتو تکنولوژی کیس / 437

انستیتو ملی علوم و فنون هسته ای در ساکلی

فرانسه / 267

انستیتو نفت فرانسه (IPF) / 581

انستیتوی آهن و فولاد آمریکا / 434، 435

انستیتوی تحقیقات اجتماعی / 585، 782

انستیتوی مطالعات سیاسی و اقتصادی بین المللی

/ 597

انصاری (خانم) / 381، 383، 396

انصاری، رضا / 163، 164، 165، 168، 174،

212، 224، 232، 233، 375، 376، 377، 378،

380، 419، 516، 537، 711

انصاری (سرهنگ) / 478، 516

انصاری، سیروس / 390، 396

انصاری، عبدالرضا / 197، 199، 232، 349،

375

انصاری، ولی (سرلشکر) / 301، 357

انصاری، هوشنگ / 199، 213، 264، 376،

377، 378، 379، 380، 381، 382، 383، 384،

385، 386، 387، 388، 389، 390، 391، 392،

393، 394، 395، 396، 433، 435، 436، 444،

551، 671، 707، 708، 710، 741، 742، 781،

784، 829

انگلتون (سناتور) / 811

انگلستان / 25، 128، 157، 158، 186، 268،

271، 291، 292، 293، 298، 299، 300، 358،

373، 380، 381، 382، 383، 387، 389، 392،

400، 416، 417، 418، 419، 420، 425، 434،

439، 468، 492، 496، 528، 536، 538، 543،

545، 548، 549، 561، 566، 568، 569، 575،

599، 601، 602، 603، 607، 621، 633، 644،

653، 655، 656، 657، 682، 699، 707، 709،

710، 713، 714، 720، 721، 723، 729، 730،

ص: 839

734، 737، 742، 757، 759، 760، 772، 799،

809

انگلهارت / 68، 69

انوار / 775

انور، بیژن (تیمسار سرتیپ) / 252

اوپک / 8، 11، 12، 13، 21، 25، 26، 35، 131،

139، 141، 145، 184، 202، 204، 205، 206،

208، 209، 212، 213، 214، 215، 216، 226،

227، 390، 423، 712، 713، 716، 804، 806،

809، 811، 822، 824، 825، 826، 828

اوتانت (دبیرکل سازمان ملل) / 488

اورشلیم / 129، 133، 149

اوکلاهما / 146

اوگادن / 93

اوهایو / 612، 616، 617

اویسی، شرافت / 397

اویسی، علی رضا / 399، 402، 405

اویسی، غلامعلی (ارتشبد) / 397، 398، 399،

400، 401، 402، 403، 404، 405، 623

اویسی، فرشته / 399، 402، 405

اویسی، محمدرضا / 399، 400، 402، 405

اهری (دکتر) / 688، 784، 785

اهواز / 417، 566، 567، 568، 690، 697، 759

ایادی (سپهبد) / 179، 702

ایالات میشیگان / 559

ایالت کلمبیا / 712

ایتالیا / 11، 25، 27، 39، 40، 126، 127، 141،

400، 425، 751، 809

ایران / 3، 4، 6، 8، 10، 11، 13، 14، 15، 16، 17،

18، 19، 21، 22، 23، 24، 26، 27، 32، 33، 34،

35، 38، 39، 40، 41، 43، 44، 47، 48، 58، 59،

64، 66، 70، 74، 89، 90، 91، 93، 94، 96، 97،

99، 105، 107، 110، 112، 119، 128، 131،

132، 134، 135، 136، 137

ایران: توسعه اقتصادی تحت شرایط دوگانه»

(1971) (کتاب) / 226، 227، 229

ایران: دورنمای اقتصادی (1977) (کتاب) / 229

ایرانی، منوچهر / 281

ایسلی، هارولد / 637

ایل بختیاری / 429

ایلی نویز / 611

ایوب / 683، 702، 731

ب

بابل / 650

باتمانقلیچ، فریدون / 673

باتمانقلیچ، مهدی / 417

باتمانقلیچ، نادر (سپهبد) / 165، 673، 674، 800

باتمانقلیچ، یحیی خان / 417

بادن / 267

بازرگان، مهدی (مهندس) / 573، 687، 693

باشگاه افسران / 474

باشگاه جبهه ملی / 294

باشگاه فرانسه تهران / 445

باشگاه معلمان / 492

باشگاه مهرگان / 283، 302، 345، 452، 453،

456، 459، 460، 462، 472، 473، 475، 480،

481، 482، 486، 488، 489، 490، 498، 500،

501، 502، 503، 504، 505، 506، 507، 508،

510، 511، 514، 515، 516، 517

بال، جورج / 233

بامپرز (سناتور) / 809

بانک اعتبارات ایران / 298، 423

بانک اعتبارات صنعتی ایران آمریکا / 383

بانک اعتبارات صنعتی و سرمایه گذاری ایران

آمریکا / 387

بانک اعتبارات کشاورزی و توسعه روستایی ایران

(ACRDBI) / 553

ص: 840

بانک بین المللی ایران / 431

بانک بین المللی پول (IMF) / 158، 160، 423،

827، 828، 829

بانک بین المللی توسعه و معدن ایران / 640

بانک بین المللی عمران و توسعه / 228، 229،

586، 588، 821، 824، 826، 827، 828، 829

بانک بین المللی عمران و نوسازی / 829، 830

بانک پارس / 748

بانک توسعه آسیا / 158، 593، 635، 641، 820

بانک توسعه جهانی (IBRD) / 217

بانک توسعه صنایع و معادن / 278، 575، 680،

681، 682، 686، 687، 688، 690، 691، 693،

695، 696، 697، 698، 699، 700، 701، 702،

703، 781

بانک توسعه صنعت و معدن / 670، 672، 673،

674، 675

بانک توسعه کشاورزی / 431

بانک جهانی / 228، 690، 702، 819، 828

بانک چیس مانهاتان / 431

بانک خون / 529

بانک رفاه / 644

بانک رهنی / 168، 300، 417، 418، 419، 420

بانک سپه / 574

بانک صادرات / 183، 184، 224، 258، 578،

585، 588، 824

بانک عمران آسیا / 159

بانک عمران و توسعه بین المللی / 423، 441

بانک کشاورزی / 296، 417، 418، 419، 420،

553، 571، 588، 688

بانک مرکزی ایران / 158، 159، 160، 186،

187، 188، 196، 197، 224، 225، 298، 357،

372، 384، 386، 387، 423، 441، 551، 553،

651، 688، 705، 710، 711، 825، 827، 828،

829، 830

بانک ملی ایران / 166، 169، 172، 191، 226،

418، 441، 481، 508، 605، 606، 651، 690،

709، 710، 748

بانکوک / 158، 425، 635، 641

بانک Birgmann Wirst هامبورگ / 703

بانیاس / 109، 110، 141

باولینگ، جان دبلیو. / 161، 286، 627

باهری، جواد (دکتر) / 406، 409، 410، 411،

412، 413، 414، 415، 462

بحرین / 59، 78، 353، 363، 545، 729، 734،

790

بخارست / 703

بختیار، آقاخان / 162، 164، 165، 259، 260،

416، 417، 418، 419، 420

بختیار، تیمور (سرلشکر) / 222، 311، 335،

337، 364، 579، 580، 593، 685

بختیار، جمشید / 417، 420

بختیار، حمید / 417، 420، 512

بختیار، رسول (دکتر) / 258

بختیار، سعید / 420

بختیار، شاهپور / 518، 519، 687، 748

بختیار، غلامحسین خان (سردار محتشم) / 417،

420

بختیار، مجید / 417

بختیاری، علی اصغر خان / 417

بخش داروسازی پنسیلوانیا / 754

بدران / 99

بدره ای (تیمسار) / 724، 725

براسپترو (Braspetro) / 34

براکن، کی / 418

براون (ژنرال) / 535

برزان التکریتی / 66، 75

برزیل / 34، 132، 136، 141، 607، 608، 611،

616، 617

ص: 841

برژنف / 473، 474

برق آلستوم / 357

برکلی / 412

برلین / 236، 243

برن / 157، 231، 367، 369

بروجرد / 698

بروستر / 60، 128

بروکسل / 133، 134، 301، 577، 580، 752،

756، 803، 804، 815

بروین، راجر سی. / 263، 393، 434، 434، 435

برهان الدین عبدالرحمن / 75، 78

بریتانیا / 25، 29، 32، 37، 270، 280، 366

بصره / 58، 136، 147

بغداد / 3، 4، 10، 11، 12، 13، 17، 18، 19، 20،

21، 22، 24، 25، 26، 27، 29، 31، 32، 34، 37،

38، 39، 40، 41، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 51،

52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62،

63، 65، 66، 67، 68، 69، 71، 73، 74، 75، 76،

78، 79، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 90، 91،

92، 93، 95، 96، 97، 98، 99، 100، 101، 102،

103، 105، 106، 107، 108، 110، 111، 112،

113، 114، 115، 116، 118، 119، 120، 121،

122، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 130،

132، 134، 135، 136، 140، 146، 147، 148،

149، 150، 151، 156، 157، 161، 166، 167،

173، 174، 178، 190، 202، 236، 341، 364،

484، 803

بقایی کرمانی، مظفر (دکتر) / 325، 326

بگلری، مهدی / 489

بل، دیوید / 641

بلژیک / 3، 69، 132، 133، 134، 137، 140،

147، 199، 299، 444، 754، 802، 807، 819

بلغارستان / 341، 371، 594، 807

بلگراد / 150، 178، 727، 728، 729

بلوچستان / 602، 604

بلود، آرچ / 613

بُن / 369، 804

بندر ام القصر / 735

بندر پهلوی / 520، 756

بندر شاهپور (امام خمینی) / 567، 568، 702

بندرعباس / 249، 516، 568، 577، 746

بندیکس / 642

بنیاد پهلوی / 179، 182، 187، 253، 602، 761

بنیاد فرح پهلوی / 645

بنیاد فرهنگ اسلامی (لندن) / 548

بوتو، ذوالفقار علی / 736، 737، 777

بوثام، رامز (Rams Botham) / 737

بورس اداره همکاریهای بین المللی ایالات متحده

/ 646

بورس اعطایی Leader Grant / 603

بورس تحصیلی نیمن / 774، 784، 786، 801

بورسیه آیزنهاور / 388

بورسیه لیدر (Leader Grant) / 270

بوش (Bosch)/ 686

بوشهر / 249، 529، 720، 721، 724

بولتن Iran of Echo / 353

بولستر، آرچی ام. / 520، 691، 693، 704

بووی (سرهنگ) / 621

بوید، پاول سی (آدمیرال) / 249

بهادری، کریم پاشا / 421

بهار (کتاب) / 510، 512، 513

بهار، مهدی / 510، 698

بهبودی، ناصر / 523

بهبهانی، سید محمد جعفر / 302، 306، 308،

309، 452، 489

بهبهانی، میرسیّد محمد / 325

بهروز، جهانگیر / 781، 784، 795

بهرون، منوچهر / 422

ص: 842

بهنیا، عبدالحسین / 224، 298، 322، 423،

424، 456، 603، 713

بیت المقدس / 44، 56، 108

بیرجند / 413، 457، 602، 603

بیرد، لیندا / 385

بیروت / 231، 484، 540، 541، 547، 726،

733، 757، 803، 806

بیکر / 808، 810، 812

بیل / 415

بیمارستان اورنج مموریال (نیوجرسی) / 564

بیمارستان دولتی نجات تهران / 646

بیمارستان رازی تهران / 155، 270

بیمارستان رضاییه / 155

بیمارستان زنان تهران / 564

بیمارستان عمومی ماساچوست / 752

بیمارستان فیروزگر / 558

بیمارستان نظامی مشهد / 270

بیمارستان وزیری / 564

بیماریهای زنان (کتاب) / 561

بیمه ایران / 628، 688، 712، 716، 748، 769

پ

پادگان دژبان نظامی (تهران) / 600

پاراگوئه / 158

پارچه بافی فخر / 387

پارسا، حمید / 425

پارسا، فرخ رو / 425

پارسا، مهشید / 425

پارسا، ناهید / 425

پارسا، نوید / 425

پارسونز، هوارد ال. / 258، 259

پارک، باب / 418

پاریس / 25، 126، 132، 134، 236، 241،

256، 270، 271، 298، 299، 300، 355، 356،

369، 370، 406، 413، 424، 439، 447، 502،

503، 540، 541، 547، 572، 579، 580، 581،

593، 594، 597، 619، 621، 678، 696، 700،

703، 744، 803، 804، 806، 807، 809، 811،

818، 823، 825، 826

پاکروان، حسن (سرلشکر) / 302، 310، 319،

378، 379، 382، 453، 456، 461، 473، 477،

485، 499، 500، 505، 749، 779

پاکستان / 142، 146، 147، 151، 156، 157،

192، 194، 251، 261، 380، 381، 382، 383،

387، 389، 392، 407، 408، 448، 455، 498،

546، 548، 549، 585، 603، 667، 683، 688،

702، 731، 735، 736، 737، 744، 768، 796،

807

پالادنیو، ان. (سرگرد) / 87

پان عربیسم / 4، 22، 28، 29، 30، 44، 47، 71،

86

پایدار، مصطفی / 427

پایگاه تدین / 252

پایگاه خاتمی / 252

پایگاه کیپ کندی / 266

پایگاه نیروی هوایی در Fuerstenfeldbruck

(آلمان غربی) / 536

پایگاه نیروی هوایی ماکسول در آلاباما / 533،

536

پایگاه نیروی هوایی ویلیامز در آریزونا / 533،

536

پایگاه هوایی Nellis / 533

پایگاه هوایی ادوارد / 533، 535

پراگ / 367، 369، 703

پرتغال / 632

پرتو، منوچهر / 428

پرسی، چوک / 552

پرشت، هنری / 404، 596، 617، 618

ص: 843

پرو / 217

پروژه (Multiplex) ارتباطات راه دور / 259

پروژه شهرک پزشکی / 147

پرویزی / 406، 462

پریش / 279، 366

پفاف (پروفسور) / 470

پک، ادوارد ال. / 58، 92، 99، 122، 150، 151

پکن / 576، 580، 593، 728، 732، 792، 793،

796، 798

پناهی، فرنگیس / 381

پناهی، مریم / 380، 381، 383، 388، 390،

391، 393

پنتاگون / 724

پوپوویچ (وزیر خارجه یوگسلاوی) / 728

پورداد، محمد / 796، 799

پورسرتیپ، محمد / 484

پورهمایون، علی اصغر / 220، 295

پوستون (سرهنگ) / 317

پهلبد، مهرداد / 429، 430، 658، 659، 660

پهلوان / 353، 582

پهلوی، اشرف / 179، 298، 367، 368، 372،

423، 425، 542، 548، 626، 632، 700، 782،

791، 792

پهلوی (دیبا)، فرح / 275، 547، 565، 603،

807

پهلوی، رضا / 565

پهلوی، شمس / 429

پهلوی، شهناز / 545، 547

پهلوی، غلامرضا / 582

پهلوی نیا، شهرام / 791

پیتزنیک، راس ای. / 791

پیتون کر / 283

پیرات، راس / 550

پیراسته، رستم (دکتر) / 431

پیراسته، مهدی (دکتر) / 178، 199، 341، 431،

537

پیرنیا، باقر / 164، 168، 417، 547

پیروز، منوچهر / 746

پیمان RCD / 613

پیمان بغداد / 161، 166، 167، 173، 190، 202

پیمان سنتو / 156، 157، 190، 245، 247، 249،

250، 254، 255، 259، 300، 447، 448، 620،

673، 722، 723، 728، 731، 757

پیمان صلح ژاپن / 236

پیمان (کنوانسیون) وین / 680

پیمان مصر و اسرائیل / 23، 48

پیمان ورشو / 367، 369، 447، 807

ت ث

تاج محل / 731

تاچر / 371، 413، 591، 691

تارخ، احمد / 778، 779

تاقیس (سالن ورزشی جبهه ملی) / 772

تالبوت، فیل / 614

تامست، ویکتور ال. / 567، 718، 745، 747

تایگر، گوردون / 609

تایلند / 146، 267، 722، 792

تایوان / 797

تبریز / 161، 274، 275، 276، 282، 421،

433، 434، 437، 475، 619، 621، 627، 635،

685، 796

تجدد، مصطفی / 416

تجریش / 478

تخت جمشید / 370، 746

تختی، غلامرضا / 353، 674، 785

ترکیه / 18، 19، 21، 46، 48، 89، 91، 94، 97،

141، 142، 147، 157، 162، 167، 178، 192،

201، 245، 247، 250، 282، 312، 341، 376،

ص: 844

383، 448، 528، 553، 613، 630، 725، 731،

735، 793، 807، 820

تسلیمی، منوچهر / 433، 434، 435، 436، 437،

775

تشکیل سرمایه و منابع مالی توسعه (1971)

(کتاب) / 229

تصفیه خانه تهران / 759

تفضلی، جهانگیر / 462، 589، 656، 657، 664

تفلیس / 737

تقی زاده، حسن / 299

تکریت / 71

تگزاس / 286

تل آویو / 149

تلویزیون دولتی ایران / 379، 387

تنگه هرمز / 722، 811

توساینت، دونالد آر. / 755، 792، 798، 799

توکیو / 156، 157، 168، 377، 380، 381،

384، 387، 389، 390، 392، 393، 652، 744

توگولند / 553

تونس / 400، 807

تهران / 3، 10، 18، 53، 97، 107، 126، 131،

136، 156، 230، 260، 264

تهرانی، جلال الدین (سناتور) / 300، 509

تیپ شانزدهم (کازرون) / 254

تیپ 105 هویتزر / 761

تیتو (مارشال) / 150، 728

تیلور، کلاید دی./ 264، 393، 705، 709

تیمورتاش، ابوالحسن / 679

تیمورتاش، منوچهر / 297، 675

ثابت / 377

ج

جابر انصاری، همایون / 438

جاکارتا / 283

جامعه اروپا (EC) / 132

جامعه اقتصادی اروپا / 577، 752

جامعه حقوقدانان بین المللی / 570

جانسون (رئیس جمهور) / 193، 329، 686

جایزه کورش کبیر / 634

جایزه نیمن / 772

جبهه آزادیبخش عربی / 100، 101

جبهه ملی / 155، 294، 296، 303، 306، 307،

308، 309، 311، 318، 323، 325، 326، 327،

328، 330، 337، 342، 343، 345، 346، 348،

356، 358، 395، 417، 420، 453، 454، 461،

462، 483، 489، 494، 501، 508، 515، 551،

564، 590، 610، 662، 667، 678، 680، 683،

684، 686، 687، 688، 690، 691، 695، 698،

699، 700، 703، 748، 771، 772، 773، 774،

777، 780، 782، 783، 785، 800، 801

جبهه ملی خلق وطنی / 85

جده / 58، 127، 485، 806، 816

جزایری، شمس الدین (دکتر) / 222

جزنی، رحمت اللّه / 261

جزیره خارک / 184، 194

جزیره کیش / 826

جعفر قاسم حمودی / 75

جعفری، رضا / 500

جعفری، سیدمجتبی (دکتر) / 522

جفرودی، کاظم / 524، 526، 527، 529

جلالی، اسمعیل / 520

جلالی، فتح اللّه (دکتر) / 416

جمال عبدالناصر / 156، 333، 348، 455، 456،

458، 496، 498، 505، 680، 728، 729، 730،

732، 733، 807

جمالی، بیت اللّه / 511، 516

جمعیت آزادی / 296، 297، 299، 445

جمعیت زنان آموزگار / 425

ص: 845

جم، فریدون (ارتشبد) / 429، 439، 440

جم، فیروزه / 440

جم، محمود / 439

جمهوری دمکراتیک خلق یمن / 93، 107، 124،

126

جمهوری دومینیکن / 686

جمهوری عربی یمن / 255

جناب (پروفسور) / 774

جنابی، عاطفه / 761

جنبش غیر متعهدها / 26، 27، 120، 151

جنرال الکتریک / 264، 642، 643

جنرال موتورز ایران / 742

جنگ جهانی دوم /294، 321، 369، 376، 380،

382، 387، 392، 491، 803، 806، 812

جنوا / 639، 652، 668، 674

جورج تاون / 265

جولان (سوریه) / 11، 27، 43، 45، 46، 95، 108

جولیانا (ملکه) / 543

جهانبانی (دوشیزه) / 800

جهانشاهی، عبدالعلی (دکتر) / 441، 502

جی اس آی / 86، 87

جی پی لورنس / 332، 335

جیز، آرتور ام. / 693

جیش الشعبی / 29

چ

چابک، احمد (چوبک) / 320

چاپین / 283

چامپان / 135

چاه بهار / 722

چایدکل، ویلیام / 212، 415

چکسلواکی / 251، 580، 587، 589، 610،

630، 688

چوبین / 264


چیانگ کای چک (ژنرال) / 245

چیانگ وی کو (سپهبد) / 245

چین / 157، 195، 245، 267، 273، 434، 512،

522، 541، 576، 578، 579، 632، 683، 694،

731، 732، 733، 736، 792، 793، 794، 796،

797، 798، 799، 807

ح

حادثه سیاهکل / 792، 793

حافظ اسد / 20، 44، 47، 48، 57، 60، 68، 75،

83، 92، 101، 102، 103، 104، 105، 107،

108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115،

116، 117، 118، 119، 120، 151

حبشه / 558

حبیب اللهی / 721

حداد / 30، 53، 56، 66، 100

حردان التکریتی (سرهنگ) / 72

حزب آزادی / 297

حزب ایران / 300، 302، 451، 491، 676

حزب ایران نوین / 164، 168، 176، 205، 208،

209، 358، 375، 380، 383، 387، 389، 391،

392، 425، 426، 444، 447، 493، 501، 520،

523، 525، 528، 529، 537، 538، 553، 555،

556، 579، 597، 628، 629، 641، 652، 656،

662، 663، 668، 675، 676، 678، 713، 752،

754، 757، 767، 769، 803، 804، 806، 818،

819

حزب بعث / 3، 4، 6، 10، 13، 14، 15، 19، 21،

22، 28، 29، 30، 31، 38، 47، 51، 52، 54، 55،

57، 60، 64، 66، 69، 72، 75، 76، 77، 78، 79،

80، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 90، 94، 95،

102، 103، 106، 107، 108، 109، 110، 111،

113، 115، 116، 117، 139

حزب پان ایرانیست / 358، 580، 594

ص: 846

حزب توده / 90، 94، 96، 107، 261، 282،

283، 286، 292، 294، 297، 300، 302، 305،

310، 315، 340، 398، 406، 409، 414، 436،

437، 451، 452، 462، 468، 469، 474، 479،

481، 490، 491، 494، 495، 496، 498، 501،

512، 514، 541، 562، 564، 580، 585، 594،

662، 682، 684، 685، 771

حزب دمکرات / 297

حزب رستاخیز / 208، 209، 210، 211، 212،

213، 214، 216، 217، 274، 276، 391، 395،

414، 415، 530، 566، 648، 652، 676، 704،

716، 767، 800، 801

حزب زحمکتشان / 326

حزب سوسیالیست / 348، 490

حزب سومکا / 770، 771، 772، 777، 800،

801

حزب عامیون / 299

حزب کارگر / 686

حزب کمونیست / 411

حزب کمونیست عراق / 23، 24، 90، 93، 96،

106، 107، 116، 125

حزب مردم / 196، 287، 296، 301، 325،

356، 406، 409، 520، 521، 523، 524، 525،

526، 527، 528، 529، 530، 602

حزب ملیون / 164، 176، 191، 220، 271،

356، 375، 487، 618، 626، 627، 662

حزب نیروی سوم / 490

حسن علی / 66، 133

حسن علی الامیری / 30

حسینی، سیدحسین (سرهنگ) / 522

حصیبه / 146

حضرت علی (ع) / 77

حکمت، پرویز / 443

حکیم (آیت اللّه) / 5 45

حکیمی، ابراهیم / 299

حماد شهاب التکریتی / 72

حمزوی، عبدالحسین / 237

حمزه لو (سرهنگ) / 54، 505، 506، 516، 517

حمودی / 75

حمید شعبان التکریتی (سرتیپ) / 531

حوزه علمیه نجف / 10، 18

حیفا / 718

خ

خاتمی، محمد (تیمسار) / 682

خانلری، پرویز (دکتر) / 464، 489، 498، 502

خاور دور / 377، 382، 389، 391، 555، 571،

593، 673، 772، 798

خاورمیانه / 3، 6، 7، 9، 12، 16، 27، 34، 38،

43، 44، 48، 79، 101، 107، 112، 119، 120،

122، 125، 128، 129، 130، 132، 133، 134،

135، 141، 148، 162، 163، 167، 185، 192،

193، 194، 231، 286، 287، 288، 289، 290،

299، 322، 331، 352، 363، 387، 445، 553،

554، 555، 583، 614، 672، 693، 720، 721،

724، 731، 735، 738، 772، 820، 827

خاور نزدیک / 519، 580، 593، 614، 617،

640، 820

خبرگزاریDNB / 367

خبرگزاری HAVAS / 369

خبرگزاری آلمان / 369

خبرگزاری ایران / 379

خبرگزاری رویتر (لندن) / 367، 369، 784

خبرگزاری یونایتدپرس / 287

خدام / 56، 62، 68

خراسان / 179، 222، 270، 273، 301، 553،

624، 761، 767، 768

خرمشهر / 161، 238، 240، 243، 249، 280،

ص: 847

282، 582، 627

خروشچف / 240

خسروانی، عطاءاللّه / 199، 295، 299، 346،

444، 445، 479، 493، 820، 821

خسروشاهی / 219، 377، 446، 687، 705

خسروشاهی، شهلا / 558، 560

خسروشاهی، کاظم / 219، 377، 446، 705

خطوط کشتیرانی آریا / 699

خعلتبری، عباسعلی / 268، 447، 488

خلعتبری، ارسلان / 297

خلعتبری (خانم) / 448

خلیج فارس / 3، 9، 19، 21، 40، 64، 71، 183،

218، 251، 351، 352، 353، 354، 362، 363،

471، 605، 699، 701، 720، 721، 723، 724،

725، 729، 734، 735، 789، 790، 799

خمینی، روح اللّه (امام) / 10، 18، 58، 59، 89،

274، 322، 325، 334، 349، 365، 431، 454،

455، 504، 519، 551، 573، 682، 685، 699،

725

خواجه نوری / 818

خوانساری، احمد / 299، 325، 687

خوزستان / 19، 64، 181، 184، 232، 233،

234، 314، 363، 375، 475، 493، 537، 566،

567، 568، 569، 571، 575، 744، 759، 760،

773

خوش کیش / 710

خوی / 698

خیابان بیرجند / 413

خیابان تخت جمشید / 370

خیابان چهارم (نیویورک) / 225

خیابان لاله زارنو / 453

خیابان ویلا / 413

خیامی / 775

د ذ

دادستان عمومی آبادان / 427

دارالفنون / 490، 721، 726، 733

داگلاس، ویلیام او. / 238

دانزیک (گدانسک) / 191، 203، 215

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام / 1، 6

دانشکده ادبیات و علوم انسانی / 647

دانشکده افسری ایران / 246، 254، 249، 397،

398، 399، 402، 404، 439، 527، 530، 543،

557، 601، 619، 620، 621، 623، 716، 749،

751، 761، 762

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران / 159، 160

دانشکده بهداشت عمومی (دانشگاه تهران) / 665

دانشکده پزشکی دانشگاه تهران / 563، 564،

626

دانشکده پزشکی هاروارد / 558

دانشکده پلی تکنیک (پاریس) / 605، +606

دانشکده پلی تکنیک تهران / 230

دانشکده پلی تکنیک نیویورک / 544

دانشکده تحقیقات اقتصادی / 479

دانشکده تربیت معلم / 302، 354، 452، 453،

491

دانشکده توپخانه دانشگاه نظامی / 557

دانشکده جنگ / 250

دانشکده جنگ نیروی دریایی ایالات متحده

(نیوپورت رُدآیلند) / 720

دانشکده حقوق دانشگاه تهران / 166، 406،

428، 541، 579، 632، 656، 758

دانشکده دژبانی آمریکا در فورث گوردون،

جورجیا / 245، 250، 254

دانشکده عالی جنگ پاریس (فرانسه) / 621

دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران / 231،

744

دانشکده فرماندهی ستاد انگلستان / 439

ص: 848

دانشکده فرماندهی و ستاد نیروی زمینی آمریکا

«فورث لیون ورث» (کانزاس) / 245، 249، 250

دانشکده فنی دانشگاه تهران / 436، 713، 719

دانشکده کرنل / 558

دانشکده کشاورزی کرج / 277، 375، 571،

602

دانشکده ملی جنگ / 191، 192

دانشکده مهندسی دانشگاه تهران / 258، 260،

300، 537

دانشکده نظام / 250، 600، 721

دانشکده هنرهای زیبا (پاریس) / 605

دانشکده هنرهای زیبا (دانشگاه تهران) / 605

دانشکده یوتا / 545، 630

دانشگاه آزاد بروکسل / 803، 806

دانشگاه آکسفورد / 159، 243، 602، 604

دانشگاه آمریکائی بیروت / 541، 547، 633،

726، 733

دانشگاه استانفورد / 412

دانشگاه اصفهان / 558، 559، 560، 647، 648

دانشگاه اکسیدنتال / 170، 220، 226، 227،

229

دانشگاه اورگون در اوژن / 633

دانشگاه ایالت کنت در اوهایو / 612، 616

دانشگاه ایالتی یوتا (اوگان) / 234، 375، 547

دانشگاه ایلی نویز / 611

دانشگاه ایندیانا / 745، 747

دانشگاه برکلی / 267، 278

دانشگاه برلین / 236، 241

دانشگاه بریستول / 707، 709

دانشگاه بغداد / 54، 147

دانشگاه بلژیک / 299، 802

دانشگاه بیرمنگام (انگلستان) / 301، 566، 567،

568، 569، 575، 653، 707، 741، 742

دانشگاه پاریس / 155، 270، 271، 290، 304،

331، 441، 447، 448، 541، 570، 619، 621،

624، 628، 629، 635، 640، 644، 645، 679،

748، 752، 756، 769، 819

دانشگاه پرینستون آمریکا / 625، 633

دانشگاه پلیس / 746، 747

دانشگاه پنسیلوانیا / 271، 450، 603، 752،

753

دانشگاه پوردو / 276

دانشگاه پهلوی، شیراز / 602، 603، 647، 714،

715، 716، 717، 718، 752، 753، 754، 755،

775

دانشگاه پیترزبورگ / 519

دانشگاه تبریز / 421، 433، 434، 436، 437

دانشگاه تهران / 155، 158، 170، 174، 180،

190، 196، 215، 226، 235، 236، 243، 257،

260، 262، 263، 264، 267، 268، 270، 278،

297، 299، 309، 353، 397، 400، 406، 409،

410، 411، 412، 413، 422، 425، 433، 437،

441، 446، 449، 463، 469، 483، 494، 501،

537، 553، 554، 556، 557، 561، 563، 564،

572، 573، 580، 585، 593، 594، 595، 597،

605، 606، 607، 608، 609، 611، 616، 622،

624، 625، 626، 628، 629، 630، 632، 635،

640، 646، 647، 648، 650، 651، 652، 654،

655، 656، 663، 665، 667، 678، 683، 684،

694، 713، 716، 719، 739، 740، 745، 746،

747، 748، 752، 755، 756، 757، 759، 760،

761، 762، 769، 770، 771، 774، 788، 795،

800، 802، 819، 820، 827، 828، 829

دانشگاه جورج واشنگتن / 648

دانشگاه جونز هاپکینز / 665

دانشگاه دورهام (نیوکاسل) / 759، 760

دانشگاه دولتی یوتا در لوگان / 630

دانشگاه ریچموند ویرجینیا / 246

ص: 849

دانشگاه ژنو / 268، 301

دانشگاه سوربن / 271، 406، 806

دانشگاه سیراکیوس نیویورک / 561، 564، 571

دانشگاه شیراز / 450

دانشگاه صنعتی آریامهر / 278

دانشگاه فرانسوی زبان بوعلی سینا در همدان /

267

دانشگاه فرانسوی زبان سان ژوزف / 733

دانشگاه فردریک ویلهلم در برلین / 243

دانشگاه فنی آریامهر / 278

دانشگاه کالیفرنیا / 220، 224، 225، 226، 227،

229، 278، 375، 421، 554، 558، 560، 663،

647، 648، 668، 674، 675، 804

دانشگاه کرنل / 166، 174، 180، 181، 190،

202، 205، 206، 208، 209، 215، 217، 232،

233، 234، 560

دانشگاه کلکته / 156، 157

دانشگاه کلمبیا / 553، 561، 564، 646، 820،

827، 828، 829، 830

دانشگاه کمبریج / 159

دانشگاه کنتاکی / 632

دانشگاه گرنوبل / 300، 331

دانشگاه لاهور پاکستان / 767

دانشگاه لندن / 416، 419، 436، 537، 538،

626، 713

دانشگاه لیژ (LIEGE) / 444

دانشگاه مشهد / 800

دانشگاه ملی تهران / 158، 160، 360، 425،

441، 558، 560

دانشگاه منچستر / 741، 742

دانشگاه مونتپلیر (فرانسه) / 270، 272

دانشگاه میشیگان / 220

دانشگاه مینه سوتا / 277

دانشگاه ناتینگهام (انگلستان) / 707، 709


دانشگاه نبراسکا / 438، 554، 625

دانشگاه نیویورک / 421، 556

دانشگاه واشنگتن / 166، 174، 180، 190،

202، 205، 206، 208، 209، 215، 217،227،

229، 230

دانشگاه هاروارد / 510، 560، 635، 644، 645،

772، 773، 774، 775، 776، 777، 778، 780،

781، 784، 786، 801

دانشگاه هامبورگ / 703

دانشگاه یوتا / 545، 547، 549، 674، 756

داور، علی اکبر / 298

دایان، موشه / 812، 813

دبیرخانه اوپک در وین / 216

دبیرستان البرز / 170

دبیرستان امریکایی (تبریز) / 575

دبیرستان دارالفنون / 490، 721

دبیرستان دخترانه رضاشاه کبیر / 425، 426

دبیرستان رازی (فرانسوی) / 663

دبیرستان نظام تهران / 397، 398، 399، 402،

749، 751

دجله / 140

درخشش (خانم) / 461، 475، 506

درخشش، محمد / 221، 283، 297، 301، 302،

305، 318، 319، 336، 340، 345، 346، 356،

370، 449، 450، 451، 452، 453، 454، 455،

456، 457، 458، 459، 460، 461، 462، 463،

464، 465، 466، 467، 468، 469، 470، 472،

473، 474، 475، 476، 477، 478، 479، 480،

481، 482، 483، 484، 485، 486، 487، 488،

489، 490، 491، 492، 493، 494، 495، 496،

497، 498، 499، 500، 501، 502، 503، 504،

505، 506، 507، 508، 509، 510، 511، 512،

513، 514، 515، 516، 517، 518، 519، 582،

583

ص: 850

درخشش، مصطفی / 492، 508، 582

درسلر (Dressler) / 596

درویش، سیاوش / 490

دریانی / 797

دریای خزر / 176، 218، 336، 459، 529، 650

دریای عمان / 722

دستن، ژیسکار/ 389

دفتر حفاظت منافع آمریکا / 3، 51، 52، 53، 54،

58، 60، 61، 63، 65، 66، 67، 69، 73، 74، 76،

78، 79، 82، 83، 84، 85، 87، 89، 92، 96، 97،

98، 99، 100، 101، 102، 105، 106، 114،

115، 120، 122، 126، 127، 130، 132، 134،

136، 137، 139، 140، 147، 148، 149، 150

دفتر فلسطین و مبارزه مسلحانه (OPAS) / 66

دفتر وابسته دفاعی در تهران، ایران / 255

دکترین سوسیالیستی بعث / 10

دماغه کاپری کورن / 660

دمشق / 21، 29، 41، 44، 45، 46، 47، 58، 61،

75، 79، 100، 102، 103، 104، 105، 108،

109، 111، 112، 113، 115، 118، 120، 127

دموس، سوزان / 581

دمینگ گای لرد، ویلیام / 550

دنور / 712

دنی، جرج / 520، 521

دوگل (ژنرال) / 496، 731

دومینیکن / 686

دون آربونا / 768

دون، ال. ام. / 225

دونکن / 251، 252

دوهر، جرالد اِف. / 238

دهلی نو / 156، 157، 641، 816

دین، دیوید / 798

دیوان عالی / 238، 297، 319، 340، 465،

584، 740

دیوان محاسبات کشور / 298

ذوالعین، پرویز / 826

ذوالفقاری، ناصر / 654، 655، 656، 664

ذوب آهن / 185، 186، 187، 195، 260، 261،

353، 515، 523، 581، 585، 688، 689، 691،

692، 693، 697، 778، 820

ر

رئیس زاده، صادق / 511، 516

رائین، پرویز / 364، 820، 821

راب، جانسون / 385

رابی / 728

رابینسون / 826

راجی، عبدالحسین (دکتر) / 416، 729

رادیو ایران / 378، 647، 798

رادیو تهران / 239، 541، 654

رادیو صدای ملی / 239

رادیو مسکو / 239، 605، 654

رادیو مونتکارلو / 103

راسک / 224

راسیاس، چارلز ان. / 177، 178، 181، 196،

197، 338، 339، 341، 343، 370، 371، 373،

454، 456، 458، 460، 461، 464، 467، 469،

470، 472، 473، 475، 478، 480، 481، 482،

484، 506، 508، 509، 512، 514، 523، 537،

563، 581، 582، 585، 668، 671، 727، 729،

778، 779،

رافل، آرنولد ال. / 637، 752

راکول، استیوارت دبلیو. / 220، 311، 313،

606، 732

رامبد، هلاکو / 415، 520، 521، 522، 523،

524، 525، 526، 527، 528، 529، 530

رامسر / 199، 529

رام، هوشنگ / 552

ص: 851

راندون، فرناندو ای. / 657

رایان (ژنرال) / 535

ربیعی، آرمان / 535

ربیعی، آریان / 535

ربیعی، امیرحسین (تیمسار) / 251، 422، 531،

532، 535، 536

ربیعی، گرتا / 535، 536

رجایی، احمدعلی / 188، 189

رزازان / 638

رزم آرا، حاج علی (سپهبد) / 242، 331، 367

رسایی، داود / 186، 489، 503، 514، 516،

692

رستوران اکسانادو / 526، 528، 783، 785

رستوران پوب / 792، 796

رستوران چیتنیک / 696، 787، 788

رستوران رزیدانس / 693

رستوران سفارت آمریکا / 364

رستوران سورن / 712

رستوران فرید / 680

رستوران فیامی / 701، 702

رستوران کاروانسرا / 752

رستوران مکزیکی لاروزا / 791

رستوران میامی / 702

رستوران هتل کاسپین / 687، 688، 695

رشت / 299، 555

رشتی (دکتر) / 350، 351، 818

رشیدیان، اسداللّه / 310، 317، 377، 469

رشیدیان، سیف اللّه / 317

رشیدیانها / 308، 309

رشیدی (دکتر) / 825

رضائیه / 619

رضاپور / 397، 398، 399

رعد (شاهزاده) / 98

رفسنجان / 158، 159

رفیعی، حسن / 720

رم / 612

رمزی عباس عطائی / 720

رمضانی، حنیفه / 520، 526

رمضانی، نصرت / 520، 521، 522، 526، 623

رمیک، مارلین و. / 207

رُوان (Rowan) / 207

روحانی (خانم) / 539

روحانی، منصور / 487، 537، 538، 539، 759،

764، 766

رودخانه هیرمند / 612، 615، 616

رودزیا / 632

رود فرات / 108، 112

رود هیرمند / 612، 613، 615، 616

رودی، هاری / 264

روز، جان اچ. / 364، 752

روزنامهIndiana / 801

روزنامهSOUTH BEND / 801

روزنامهTRIBUNE / 801

روزنامه آتش / 654، 655، 656، 657، 663

روزنامه آیندگان / 595

روزنامه اطلاعات / 274، 355، 465، 525،

659، 770، 771، 772، 781، 784، 785

روزنامه اکو آو ایران / 781

روزنامه الاهرام / 116

روزنامه الثوره / 99، 102، 106

روزنامه ایران / 540، 541، 545

روزنامه بغداد ابزرور / 133

روزنامه پیغام امروز / 191، 379

روزنامه داد / 654، 655، 663

روزنامه دریا / 296

روزنامه دیلی تلگراف، 356

روزنامه رستاخیز / 365، 394

روزنامه سومکا / 771

ص: 852

روزنامه فرمان / 382

روزنامه فیگارو / 356

روزنامه کردستان / 282

روزنامه کریستین ساینس مانیتور / 237

روزنامه کیهان / 510، 659، 710، 716، 718،

772، 781، 784، 785، 796، 797

روزنامه لوموند / 693

روزنامه منچستر گاردین / 779

روزنامه نوید / 518

روزنامه نیویورک تایمز / 356

روزنامه واشنگتن / 51، 52، 53، 54، 58، 59،

60، 61، 63، 65، 66، 67، 73، 74، 76، 78، 79،

82، 83، 84، 85، 86، 87، 89، 92، 96، 97، 98،

99، 100، 101، 102، 105، 106، 113، 114،

115، 120، 122، 126، 127، 128، 130، 132،

134، 136، 147، 148، 149، 150، 156، 223

روزولت، کیم / 386

روسیه / 257، 261، 733

روشن، بهمن / 177، 178، 341

رولو، اریک / 693

رومانی / 178، 195، 261، 341، 386، 425،

593، 807

رومیله / 33، 34، 136

رونتری / 281، 282

رویس، بیل / 714، 755

رهنما، جواد / 478

رهنما، حمید / 540

رهنما، زین العابدین / 541

رهنما، فرهاد / 542

رهنما، کاوه / 542

رهنما، مجید / 265، 413، 414، 516، 540،

541، 542، 594، 595

ریاحی، اسماعیل (سپهبد) / 455، 522، 543،

544، 691، 761

ریاحی، تقی (تیمسار) / 457، 543، 544، 761

ریاحی، روشن / 544

ریاحی، سوسن / 544

ریاحی، قباد / 544

ریاضی، عبداللّه / 523

ریبیکوف (سناتور) / 808، 811، 812

ریچموند (ویرجینیا) / 246، 251، 255

ریگی، امان اللّه / 520

رینهارت، جان اچ. / 712

ریودوژانیرو / 607، 616

ز ژ

زابل / 602

زارّه (Zarreh) / 504، 506

زاهدی، اردشیر / 201، 227، 231، 236، 237،

238، 243، 280، 281، 287، 304، 355، 368،

370، 375، 386، 545، 546، 548، 550، 552،

575، 618، 688، 701، 790، 799، 801، 821

زاهدی، حسن / 553، 759

زاهدی، فضل اللّه (تیمسار) / 231، 290، 366،

368، 547، 549، 562، 749

زاهدی، هما / 549، 801

زند فرد، فریدون / 799

زید (شاهزاده) / 98

ژاپن / 164، 227، 267، 273، 376، 377، 378،

380، 381، 382، 383، 384، 389، 391، 492،

570، 589، 590، 594، 731، 797، 798، 811،

815

ژاندارمری شاهنشاهی ایران / 397، 398، 399،

400، 401، 404، 619، 620

ژنو / 68، 75، 231، 300، 330، 332، 339،

367، 369، 393، 502، 564، 632، 735، 804،

806، 820، 823

ص: 853

س

ساختمان حرم امام رضا (ع) / 768

ساری / 626

سازمان CIA / 8، 201

سازمان GATT / 576، 578

سازمان آب و برق خوزستان / 232، 233، 234،

375، 537، 759، 760

سازمان آزادیبخش فلسطین / 48

سازمان اصلاحات ارضی / 761، 762

سازمان اطلاعات آمریکا USIS / 657، 658

سازمان اطلاعاتی سوریه / 113

سازمان انرژی اتمی ایران / 265، 267، 810

سازمان اونکتاد / 822

سازمان برنامه / 161، 164، 167، 194، 205،

228، 229، 230، 256، 257، 258، 259، 260،

261، 262، 263، 264، 265، 280، 285، 298،

303، 306، 311، 314، 322، 323، 351، 357،

372، 376، 411، 435، 436، 443، 488، 513،

538، 540، 556، 559، 562، 566، 567، 568،

571، 581، 588، 625، 633، 634، 635، 637،

640، 641، 642، 643، 644، 645، 670، 681،

690، 702، 745، 775، 829، 830

سازمان برنامه ریزی علوم و آموزشی عالی ایران /

265

سازمان بهداشت جهانی (WHO) (ژنو) / 191،

202، 300، 301، 555، 561، 564، 646

سازمان بیمه های اجتماعی / 230، 299، 444،

560

سازمان بین المللی ارتباطات / 163، 169

سازمان بین المللی انرژی اتمی / 266

سازمان بین المللی کار (ILO) / 639، 641، 652

سازمان توسعه کشورهای منطقه ای / 736

سازمان توسعه و خدمات کشاورزی / 630

سازمان جهانی برادری / 166، 191

سازمان جهانی کار (ژنو) / 190، 191

سازمان ROOTESدر تهران / 417

سازمان سیا / 3، 4، 7، 8، 113، 201، 212

سازمان گسترش و نوسازی صنایع / 434، 435،

436، 437

سازمان ملل / 156، 157، 162، 167، 190،

215، 231، 236، 240، 241، 243، 244، 246،

268، 284، 348، 356، 363، 366، 367، 368،

369، 492، 534، 536، 540، 541، 542، 545،

548، 553، 570، 607، 616، 617، 632، 675،

733، 734، 735، 747، 756، 757، 799، 800،

803، 805، 806، 808، 810، 813، 815، 819،

820، 827، 828، 829

سازمان ملی مسکن / 168

ساعد، محمد / 602

سالتزمن، ژوزف / 168

سالزبورگر / 356

سام، محمد / 554، 795

سان خوزه / 410، 411، 412

سانفراسیسکو / 243، 377، 410، 542، 555،

653، 712

سان لوئیز / 419

ساواک (سازمان اطلاعات و امنیت کشور) / 170،

177، 178، 292، 293، 309، 319، 333، 336،

338، 341، 370، 371، 379، 380، 456، 459،

461، 462، 467، 471، 472، 473، 475، 476،

477، 478، 480، 481، 482، 483، 485، 488،

491، 495، 498، 500، 501، 503، 504، 505،

506، 507، 508، 510، 514، 515، 516، 517،

518، 524، 557، 579، 580، 581، 582، 583،

589، 593، 597، 667، 671، 683، 686، 698،

699، 749، 750، 751، 761، 768، 776، 777،

779، 782، 793، 795، 797

سایمون / 811

ص: 854

سپاه دانش / 335، 453، 463، 471، 494، 808

ستاد ارتش در فورث لیون ورث کانزاس / 254

ستاد بزرگ ارتشتاران / 245، 248، 249، 250،

252، 253، 254، 255، 439، 440، 543، 544،

557، 620، 623، 667

ستوده، فتح اللّه / 556

سد اترک / 257

سد ارس / 257

سد دز / 466

سد رودخانه کارون / 537

سد رودخانه مارون / 537

سد کرج / 256، 258، 261

سردبیر Atlanta Constitution / 712

سرکنسولگری آمریکا در هنگ کنگ / 798

سرمد، شراره / 405

سرمد، مصطفی (سرلشکر) / 405

سروری، محمد / 584

سرویس اطلاعاتی ایران در نیویورک / 237

سریلانکا / 392، 743

سعادتمند، ابوالحسن / 557

سعد قاسم حمودی / 52، 101

سعدون حمادی / 99، 129، 133، 149

سعدون شاکر محمود / 29، 52، 62، 66، 82، 84،

130

سعدون قیدان / 30، 53، 56، 66، 67، 72، 78،

82

سعودی / 20، 21، 22، 26، 35، 41، 45، 48، 57،

95، 115

سعید عبدالباقی الحدیثی / 54

سعیده / 73

سعیدی، منوچهر / 529

سفارت آمریکا (آتن) / 225، 226

سفارت آمریکا (بن) / 389

سفارت آمریکا (کابل) / 815

سفارت آمریکا (مسکو / 241

سفارت آمریکا (موگادیشو) / 815

سفارت انگلیس / 280، 418

سفارت ایران (برلین) / 241

سفارت ایران (بلگراد) / 570

سفارت ایران (پاریس) / 243

سفارت ایران (توکیو) / 383، 391، 392

سفارت ایران (جاکارتا) / 731

سفارت ایران (ژنو) / 369

سفارت ایران (لندن) / 156

سفارت ایران (مادرید) / 570

سفارت ایران (مسکو) / 726

سفارت ایران (واشنگتن) / 181، 191، 206،

208، 216، 225، 226، 227، 228، 229، 230،

236، 237، 241، 243، 266، 268، 288، 369،

675

سگو، استو / 768

سلطانی، حسین / 388، 455

سلیمانیه (جنوب تهران) / 348

سلیم روبی علی / 93

سماکیس، لاری دبلیو. / 348، 360، 786، 787

سمسار (دکتر) / 784، 785

سمیر المرزوقی / 53، 57

سمیر عبدالعزیز النجیم / 54

سمیعی (سرتیپ) / 762

سمیعی، سیروس / 220

سمیعی، عبدالحسین (دکتر) / 186، 200، 265،

299، 300، 320، 384، 385، 431، 558، 559،

560، 647، 688

سمیعی، محمدعلی / 800

سمیعی، مصطفی / 370

سمیعی، مهدی / 186، 431

سمیعی، هوشنگ / 299

سمینار بین المللی نیروی انسانی در واشنگتن /

ص: 855

637

سمینار کار برنامه مساعدت های آمریکا در

کاتماندو / 637

سن پترزبورگ / 519، 596، 712

سنجابی، کریم (دکتر) / 302، 451، 491، 501،

551، 618

سنجابی، محمود / 325

سندمن، لئونارد / 640

سنس نی، لئونارد / 113

سنگاپور / 790

سنگ، اسماعیل (دکتر) / 626

سنگال / 807

سنندج / 241

سوئد / 561، 564

سوئیس / 156، 267، 333، 364، 417، 429،

541، 602، 609، 610، 612، 616، 617، 813،

815

سوربن / 271، 406، 409، 573، 803

سوریه / 5، 8، 11، 12، 13، 19، 20، 21، 22، 23،

24، 27، 29، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45،

46، 47، 48، 55، 57، 60، 61، 62، 66، 68، 74،

75، 76، 78، 79، 92، 95، 97، 100، 101، 102،

103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110،

111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118،

119، 120، 125، 133، 134، 135، 141، 146،

151

سوکارنو، احمد / 731

سولارز / 596

سولیوان، ویلیام اچ. / 211، 228، 395، 415،

519، 530، 550، 552، 812

سویرینگن / 419

سهیلی، علی / 368

سیرجان / 751

سیرک مادیسون گاردن اسکوایر / 266

سیف پور فاطمی، نصراللّه (پروفسور) / 238

سیلان / 380، 383، 387، 392

سیمونه / 132، 133

سیمونیان / 438

ش

شائول باخاش / 781

شاکر، محمد (دکتر) / 297

شاه حسین / 83، 88، 98، 99، 101

شاه خالد / 150

شاهرخ، بهرام / 698

شاهرودی (خانم) / 784

شاهقلی (خانم) / 674

شاه (محمدرضا پهلوی) / در اکثر صفحات

شایگان، علی (دکتر) / 238

شایگان، محمد / 609

شبلی العیامی / 62، 74

شجاع الاسدی، عفت الملوک / 255

شرف (رئیس دربار) / 99

شرکت Brown Boveri / 267

شرکتMANEM / 575

شرکت OIL MOBIL / 639

شرکت آب و برق (Utilities) در کالیفرنیا / 174

شرکت آب و برق کالیفرنیا / 190

شرکت آلومینیم رینولدز / 585، 592

شرکت الکتریکی مترو پولیتان ویکرز / 741

شرکت اورودیف (Eurodif) / 823

شرکت ایرفرانس / 411

شرکت بندیکس / 642، 643

شرکت تحقیقات و توسعه / 537

شرکت تورنیول / 585

شرکت جی. اف. پریچارد / 575

شرکت حمل و نقل تجاری (TRATICO) / 416

شرکت خدیش / 582

ص: 856

شرکت خطوط هوایی ملی ایران / 258

شرکت رینولدز / 585

شرکت ساختمانی سیوند / 320، 605، 612،

616

شرکت شیلات / 313

شرکت شیمیایی آلید / 259، 586

شرکتJustif and Courtney(فیلادلفیا) / 575

شرکت کاغذ پارس (هفت تپه) / 575

شرکت کالینز / 259

شرکت کشتیرانی آریا / 702، 703

شرکت کلارک لندن / 592

شرکت کن ورت سیاتل / 136

شرکت لانر تیسن آلمانی آمریکایی / 147

شرکت لیچفیلد ویتینگ / 161

شرکت مخابرات ایران / 438

شرکت مس سرچشمه / 707

شرکت مشاوره ای همراز / 585

شرکت ملی بیمه / 712، 713

شرکت ملی صنایع فولاد ایران / 435، 697

شرکت ملی نفت ایران / 196، 226، 238، 240،

243، 264، 265، 270، 272، 273، 303، 322،

362، 368، 370، 371، 373، 394، 395، 396،

414، 419، 420، 422، 423، 438، 488، 513،

520، 537، 540، 551، 579، 580، 585، 593،

598، 687، 688، 710، 711، 713، 741، 742،

757، 759، 784، 803، 806، 827، 829

شرکت نفت آرامکو / 353

شرکت نفت انگلستان / 268، 350

شرکت نفت ایران و انگلیس / 290، 538

شرکت نفت پارس / 343

شرکت نورتروپ / 535

شرکت های سهامی جیپ / 377

شرکت هواپیمایی ملی ایران / 261، 521، 823

شرکت هوایی بوئینگ / 533

شرکت هوایی نورثروپ / 533

شرمرهرن، لانج (خانم) / 434، 435

شریعتمداری، سیدکاظم / 274، 325، 573

شریعتی / 489

شریف امامی، جعفر / 197، 203، 220، 221،

253، 276، 293، 303، 305، 335، 356، 365،

377، 404، 416، 479، 491، 493، 498، 581،

606، 617، 621، 646، 685، 698، 740، 775

شریف نورالدین / 320

شفا، شجاع الدین / 508

شفقت، جعفر (تیمسار) / 275

شلنبرگر، جک اچ. / 365

شمس / 440

شمیران / 162، 296، 480، 516

شوارتز، هاری اچ. / 175، 241، 291، 302،

308، 449

شورای عالی اقتصاد / 226، 264، 290، 576،

579، 580، 593، 597، 628، 679، 716، 752،

769

شورای عالی جمعیت زنان / 425

شورای عالی وزارت امورخارجه / 268

شورای نیابت سلطنت / 365، 521

شوروی / 4، 6، 8، 10، 11، 20، 23، 24، 25، 26،

27، 34، 40، 42، 44، 54، 59، 64، 69، 70، 78،

90، 92، 93، 94، 95، 96، 106، 107، 110،

121، 122، 123، 124، 125، 126، 129، 131،

135، 142، 150، 157، 162، 167، 171، 185،

192، 195، 205، 206، 215، 217، 238، 239،

240، 241، 243، 251، 261، 267، 272، 285،

286، 298، 312، 339، 349، 351، 352، 353،

354، 356، 358، 359، 367، 369، 373، 374،

380، 383، 387، 389، 423، 425، 439، 448،

458، 468، 474، 496، 512، 515، 523، 537،

541، 548، 555، 576، 577، 578، 579، 582،

ص: 857

583، 585، 589، 590، 591، 601، 603، 605،

606، 608، 610، 612، 616، 617، 630، 641،

644، 645، 655، 656، 657، 663، 664، 678،

683، 688، 689، 691، 692، 693، 694، 697،

698، 720، 722، 723، 727، 730، 731، 733،

734، 735، 736، 737، 738، 743، 760، 778،

779، 793، 794، 796، 804، 807، 810، 811،

813، 814، 815، 816

شهابی (سوری) / 68

شهباز، کورش / 465

شهرری / 769

شهرکرد / 416، 418، 419

شهسوار / 818

شهمیرزادی، حسن (دکتر) / 233

شیبانی / 697

شیبانی صالح، عزیزاللّه / 370، 371

شیبانی صالح، کاظم / 370

شیبلی العصیامی / 88

شیخ الاسلامی، مرتضی / 432

شیراز / 176، 246، 249، 250، 251، 252،

254، 353، 406، 409، 413، 516، 543، 568،

603، 625، 647، 655، 656، 717، 718، 746،

755، 773، 777

شیرین سخن، احمد (سرلشگر) / 425

شیلات / 218، 309، 311، 313، 314، 357،

556

ص ض

صالح، اللهیار / 370، 508، 562، 563، 564

صالح، جهانشاه (دکتر) / 221، 370، 463، 508،

561، 562، 563، 564، 565، 769

صالحی، مرتضی (دکتر) / 566، 567، 568، 569،

746

صباح سلمان / 106، 107

صحاری ایران (کتاب) / 775

صدام حسین عبدالمجید التکریتی / 4، 5، 6، 9،

10، 13، 14، 15، 16، 19، 28، 30، 31، 44، 51،

52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62،

63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 71، 73، 74، 75،

76، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86،

87، 88، 90، 94، 98، 99، 100، 101، 102،

103، 105، 106، 107، 109، 113، 114، 115،

116، 117، 118، 119، 120، 122، 123، 124،

125، 127، 128، 129، 130، 131، 132، 133،

134، 135، 148، 149، 150، 151

صدای آمریکا / 302، 452، 492، 633

صدر، جواد / 428، 570

صدر، محسن / 570

صدقیانی، رضا / 571

صدوقی، رضا / 775، 776

صدیقی، غلامحسین / 551، 572، 573

صراط، محمود / 59، 60

صفایی / 605

صندوق بین المللی پول / 186، 215، 217، 225،

226، 227، 228، 229، 707، 819، 829، 830

صنعتی، همایون / 773، 774، 777

صنیعی، اسداللّه (سپهبد) / 574

صوفیه / 703

ضرغام / علی اکبر (تیمسار) / 329، 357، 416

ضیائی، احمد (دکتر) / 378، 578

ط ظ

طائف / 99

طارق حمید العبدالله (سرهنگ) / 99

طارق عزیز / 53، 56، 81، 83، 86، 93، 103،

105، 117، 124، 125

طالقان (قزوین) / 575

طالقانی، خلیل / 199، 310، 375، 575

ص: 858

طاهر احمد / 62

طاهر توفیق / 76

طاهری، امیر / 796

طباطبایی، سید ضیاء / 509، 687

طبا، عبدالحسین (دکتر) / 300، 301

طرابلس / 56

طرح بگین / 813

طرح توسعه دشت قزوین / 681

طوالش / 520، 527، 530

طه ابراهیم العبداله / 52، 56

طه التوفیق / 52

طه عبدالکریم / 66، 67

طه یاسین رمضان / 29، 31، 51، 52، 53، 55،

66، 80، 88

ظهیرالقدری (دکتر) / 83

ع

عارف / 83، 690

عالیخانی، علینقی / 187، 197، 198، 200،

349، 358، 372، 378، 385، 456، 479، 576،

577، 578، 579، 580، 581، 582، 583، 584،

585، 586، 587، 588، 589، 590، 591، 592،

593، 594، 595، 596، 597، 598، 689، 691،

741، 755، 776، 777، 788، 820

عامری، ناصر / 526

عاملی، باقر / 347

عبدالحلیم خدام / 56

عبدالخالق السامرائی / 116

عبدالرحیم عمر / 100

عبدالسلام عارف / 72

عبدالفتاح محمد امین / 53، 56، 75، 78

عبدالکریم قاسم / 23، 72

عبداللّه الاحمر / 103

عبداللّه فضل / 66

عبدالمجید الغفایی / 57

عبده، جلال / 337، 343، 345، 681، 687

عدل، یحیی (سناتور) / 179، 493، 522، 523،

524، 526، 527، 528، 563

عدن / 93

عدنان حسین / 5، 30، 52، 53، 55، 56، 57، 60،

61، 63، 66، 67، 76، 117، 118

عدنان خیراللّه طلفاح / 5، 29، 30، 31، 57، 67،

73، 81

عراق / 3، 4، 6، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15،

16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26،

27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37،

38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48،

51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61،

62، 63، 64، 65، 67، 68، 69، 70، 71، 73، 74،

75، 76، 77، 78، 79، 80، 81، 83، 84، 85، 86،

87، 89، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99،

100، 101، 102، 103، 104، 105، 106، 107،

108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115،

116، 117، 118، 119، 120، 121، 122، 123،

124، 125، 126، 127، 128، 129، 130، 131،

132، 133، 134، 135، 136، 137، 138، 139،

140، 141، 142، 143، 144، 145، 146، 147،

148، 149، 150، 151، 178، 184، 217، 251،

255، 282، 341، 363، 364، 424، 455، 531،

537، 630، 690، 701، 702، 730، 751، 793،

811، 822

عربستان سعودی / 16، 20، 21، 22، 26، 35،

41، 45، 48، 95، 114، 156، 353، 363، 407،

470، 498، 601، 730، 811، 813، 822، 824

عزّت ابراهیم / 5، 29، 30، 51، 52، 53، 54، 55،

56، 57، 58، 66، 76، 80، 82، 99، 117

عزت مصطفی / 66

عشرت طباطبایی (خانم) / 489

ص: 859

عضد، ابونصر (شاهزاده) / 199، 200، 577، 581

عطایی / 573

عظیمی، رضا (ارتشبد) / 252، 599، 601، 600

علا، حسین / 162، 240، 243، 270، 290،

304، 310، 366، 367، 368، 369، 370، 450،

575

علم، امیراسداللّه / 201، 213، 256، 257، 261،

271، 287، 310، 316، 317، 319، 322، 324،

327، 333، 336، 364، 384، 386، 406، 409،

413، 423، 445، 456، 457، 461، 465، 479،

486، 509، 517، 529، 563، 574، 580، 593،

602، 603، 604، 643، 644، 663، 678، 685،

713، 754، 774، 775، 780، 781، 786، 791

علم، رودابه / 603

علم، محمد ابراهیم خان (شوکت الملک) / 602

علم، ناز / 603

علوی، حسن (دکتر) / 359

علوی کیا (ژنرال) / 357، 359

علوی مقدم (سرلشکر) / 329، 357، 359

علی آبادی (دکتر) / 513

علی اف / 775

علی پاشا صالح / 370، 563، 565

علی غنام / 57

عمان / 807

عمیدی نوری، ابوالحسن / 654، 655، 657،

663

عوده مصری (Owdah) / 178، 341

عید غدیر خم / 395

عیسوی، چارلز / 820

غ

غانم عبدالجلیل / 60، 63، 66، 118

غسان مرهون / 61

غفاری / 189

غفاری، حیدرعلی (دکتر) / 376، 378

غنا / 225

غنی، سیروس / 327، 334، 335، 342، 344،

589، 590، 682، 683، 771، 775، 776، 777،

782، 800، 801، 821

ف

فارز، لویس / 103

فارن، بوریس / 609، 612، 616

فاضلی / 582

فاطمی / 368

فاطمی، سیف اللّه / 610

فاطمی، کریم / 302، 452

فاکس، وودسون / 317

فالح طویل / 97

فتح / 100، 123

فخرآباد / 294

فخرالدوله قاجار / 279، 289، 355

فخر طباطبایی، غلامحسین / 522

فدراسیون بین المللی کارگران نفتی و شیمیایی

(IFPCW) / 639

فدراسیون جمعیت زنان / 425

فرات / 17، 20، 21، 48، 108، 112، 140

فرانس پرس / 784

فرانسه / 6، 11، 20، 25، 27، 34، 40، 42، 121،

122، 124، 126، 129، 130، 131، 132، 134،

136، 141، 155، 157، 170، 229، 231، 235،

236، 241، 242، 243، 246، 251، 255، 256،

258، 261، 262، 264، 267، 268، 270، 271،

272، 273، 276، 284، 290، 297، 299، 300،

301، 305، 331، 333، 343، 367، 369، 370،

374، 380، 388، 389، 391، 393، 396، 397،

399، 400، 405، 409، 410، 411، 413، 421،

422، 424، 425، 428، 429، 437، 439، 440،

ص: 860

441، 442، 444، 445، 447، 448، 492، 498،

503، 522، 528، 530، 538، 540، 541، 542،

544، 553، 555، 562، 565، 570، 571، 572،

574، 576، 579، 581، 589، 594، 598، 599،

601، 605، 607، 609، 612، 616، 617، 619،

620، 621، 622، 623، 624، 625، 626، 628،

629، 631، 632، 635، 637، 642، 644، 645،

648، 650، 652، 654، 656، 657، 664، 665،

679، 688، 707، 714، 720، 722، 724، 726،

727، 734، 737، 739، 741، 743، 744، 748،

750، 751، 752، 754، 756، 757، 759، 760،

761، 767، 769، 772، 773، 801، 802، 805،

807، 808، 815، 818، 819، 820، 827، 829،

830

فرانکفورت / 725

فرانک، کالینزف / 724

فرانکلین / 781

فردوست، حسین (تیمسار) / 475، 476، 516،

517، 520، 581، 749

فردوس، شهاب / 297

فرقه آناباپتیس های هلند / 712

فرمانفرمائیان، خداداد / 158، 159، 197، 200،

224، 323، 334، 335، 343، 344، 347، 384،

385، 590، 632، 635، 640، 770، 772، 776،

782، 800، 801

فرمانفرمائیان، سیروس / 201

فرمانفرمائیان، عبدالعلی / 343، 344

فرمانفرمائیان، علی / 703

فرمانفرمائیان، علینقی / 167، 432

فروتن / 489

فرود، فرج اللّه / 357

فروغی / 611، 612

فروغی، پری / 609، 612، 616

فروغی، جواد / 605، 608، 609، 612، 616

فروغی، خسرو / 612

فروغی، فی فی / 609، 612، 616

فروغی، محسن (مهندس) / 605، 606، 608،

609، 612، 616

فروغی، محمدعلی / 605، 606، 607، 608،

611، 616

فروغی، محمود / 605، 606، 607، 608، 609،

610، 611، 612، 613، 614، 615، 616، 617،

618

فروغی، مسعود / 302، 605، 606، 608، 609،

612، 616

فروغی، نسرین / 609، 612، 616

فروهر، داریوش / 782

فرهاد (دکتر) / 309

فرهنگ و هنر / 429، 606، 723، 769

فریار (دوشیزه) / 800

فریور، غلامعلی / 295، 300، 318، 320، 323،

332، 460

فلسطین / 4، 11، 20، 21، 48، 96، 100، 101،

115، 125، 132، 185، 570

فلین، روبرت / 419

فوربز، آن (خانم) / 752، 753، 754

فوربز، ویلیام (دکتر) / 752

فورث گوردون (جورجیا) / 245، 247

فورث لسلی جی / 247

فورث لیون ورث کانزاس / 245، 247، 254،

398، 399، 402، 405

فورث مایر (ویرجینیا) / 398، 399، 402، 405

فورث مک نایر (واشنگتن) / 254

فورد (سناتور) / 808، 809

فوزی عبداللّه / 52

فولادوند، امین / 520

فولبرایت (مؤسسه) / 426، 450، 451

فیرنلی / 280، 281، 282

ص: 861

فیروز، شاهرخ / 197، 349، 350، 359

فیروزگر / 558، 560

فیروز، نارسی / 261

فیصلی / 582

فیلادلفیا / 575

فیلیپین / 722، 731

ق

قاسمیّه / 774

قاهره / 389، 580، 797، 813

قدس نخعی، حسین / 295

قرارداد الجزیره / 70

قرارداد واترگیت / 251

قره باغی، جمال / 619

قره چورلو / 249

قره داغی پور / 825

قره گوزلو، رضا / 325

قره نی، ولی اللّه (سپهبد) / 162، 287، 288، 289،

290، 294، 295، 296، 299، 300، 304، 445،

543، 749

قریشی / 360، 676

قزوین / 593، 774

قشقایی / 238، 685، 749

قصر یخ / 734

قطر / 78

قلهک / 469، 478، 490

قم / 398، 404، 425

قمی، حسن (آیت اللّه) / 550

قوام، احمد (قوام السلطنه) / 279، 290، 295،

296، 297، 355، 358، 416، 470، 603

قوام صدری، محمود / 622

قوام نکرومه / 728

قوامی / 583، 584

قهرمان (دکتر) / 784، 785

ک

کابل / 93، 94، 612، 613، 614، 615، 617،

807

کاتم، ریچارد (پرفسور) / 519

کاتوزیان، باقر (سپهبد) / 623

کاخ سعدآباد / 371

کاخ شمس / 605، 608، 609

کارتر، جیمی / 809

کارخانه آمریکائی بورگ واریز / 742

کارخانه پارچه بافی فخر (نمازی) / 380، 381،

383

کارخانه جیپ رامبلر اخوان / 378

کارخانه ذوب آهن / 195، 257، 359، 697

کارخانه سیمان اصفهان / 278

کارخانه نورد فولاد / 696

کارل / 207

کارلتون (ژنرال) / 535

کارینگتون / 127، 128، 130

کازار / 72، 116

کازرون / 247، 254، 398

کاسترو، فیدل / 120، 124، 150

کاسگین، آلکسی / 353، 354، 734

کاشان / 370

کاشانی، ابراهیم / 298

کاشفی، محمود / 624

کاظم زاده، حسین / 625

کاظمی / 573

کاظمی، اسداللّه (دبیر خرم) / 626

کاظمی، نصرت اللّه / 165، 626

کالج Lafayette / 271

کالج اقتصادی لندن / 806

کالج اکسیدنتال لوس آنجلس / 226، 227

کالج البرز تهران / 575، 726، 733

کالج الکینز (ویرجینیای غربی) / 633

ص: 862

کالج اوهایو / 609

کالج بین المللی جراحان (لوس آنجلس) / 562،

564

کالج تهران / 418

کالج ثروت / 301

کالج دیولیس / 633

کالور (سناتور) / 811

کالیفرنیا / 166، 176، 215، 410، 412، 429

کامپیل / 409، 411

کانادا / 146، 147، 148، 149

کانال سوئز / 162، 358

کان (فرانسه) / 421

کانن (سناتور) / 812

کانون ترقی / 444، 501، 556، 662، 668،

678، 757، 769، 819

کانون مهندسین ایران / 759

کانوی، آلن / 317

کاویانی، حسن / 584

کایزر / 690

کایزوتر، آلن ال. / 147

کراچی / 156، 382، 796، 798

کرافورد، فرانکلین جی. / 291

کربلا / 91

کردستان / 17، 18، 19، 59، 64، 96، 106، 282

کرکوک / 33، 34، 109، 110، 141

کرمان / 158، 159، 199، 247، 326، 440،

554، 577، 633، 718، 746، 747، 751

کرمانشاه / 235، 274، 275، 532، 536، 759

کرمانشاهان / 277

کریستوفر / 149

کریم قره باغی، جواد (سپهبد) / 620

کریم قره باغی، عباس (ارتشبد) / 619، 620،

621

کریم محمود شینتاف / 52

کشاورز (دکتر) / 490

کشفیان، محمود / 628

کلاک، فیلیپ / 727

کلالی، منوچهر / 629

کلمبو / 816

کلمنت، کارل / 519، 714

کلوپ تهران / 166، 167، 191، 216، 350،

418

کلوپ روتاری / 548

کلوپ شبانه (نایب کلوپ) تهران / 680

کلونجر، ویلیام ام. / 655

کلیولند / 437

کمپانی جنرال الکتریک / 642

کمپانی راکول / 642

کمپ دیوید / 12، 20، 44، 48، 71، 92، 95، 98،

101، 108، 109، 110، 115، 132، 133، 151،

251

کمک فنی در تئوری و عمل (1966) (کتاب) /

225، 229

کمیته اقتصادی پیمان بغداد / 166

کمیته اقتصادی سنتو / 181

کمیته چینی جامعه آفریقا آسیا / 576، 580،

593

کمیته عمران و بازسازی بانک بین المللی / 215

کمیته مک کلیلاند / 610

کمیسیون اقتصادی آسیا و خاور دور / 576، 828

کمیسیون اقتصادی آسیا و خاورمیانه (سازمان

ملل) (ECAFE) / 580، 593، 827

کمیسیون اقتصادی در امور امریکای لاتین

(ECLA) / گروه 77، 823

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل (UNHRE) /

632

کمیسیون فنی برای وامهای تولیدی / 628

کمیسیون مشترک ایران و آمریکا / 391، 392،

ص: 863

435، 436، 812

کنتاکی / 236

کندی، جان اف. / 156، 513، 608، 680، 686،

728، 729

کنسولگری آمریکا (اصفهان) / 161، 647، 777

کنسولگری آمریکا (تبریز) / 161، 276

کنسولگری آمریکا (خرمشهر) / 161، 238

کنسولگری آمریکا (شیراز) / 516، 567، 716،

745

کنسولگری آمریکا (مشهد) / 161

کنسولگری انگلیس / 280، 282، 452

کنسولگری دهلی نو / 156

کنسولگریهای آمریکا در ایران / 308، 449

کنفرانس LOS / 722

کنفرانس آب برای صلح / 230

کنفرانس آسیایی (دهلی نو) / 572

کنفرانس آفریقا آسیا در قاهره / 580، 593

کنفرانس آموزشی ژنو / 572

کنفرانس 1958 آنکارا / 190

کنفرانس 1955 اتم برای صلح / 674

کنفرانس اقتصادی در بغداد / 174

کنفرانس اوپک / 205، 206، 208، 216

کنفرانس باندونگ / 541، 579، 580، 593،

728

کنفرانس ECAFE (بانکوک) / 593

کنفرانس بررسی های ایران امریکا در سال

1970 / 707

کنفرانس بغداد / 236

کنفرانس بین المللی آموزگاران / 502

کنفرانس بین المللی ارتباطات جمعی در ژنو /

300

کنفرانس بین المللی (ونزوئلا) / 749

کنفرانس بین المللی (هلسینکی) / 749

کنفرانس پیکار با بیسوادی تهران / 774

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل

(UNCTAD) / 593، 743، 827

کنفرانس تخت نظر کمونیست ها در پاریس / 503

کنفرانس تهران / 174

کنفرانس ECAFE (تهران) / 593

کنفرانس جهانی طب در شیکاگو / 565

کنفرانس ECAFE در مانیل / 580، 593

کنفرانس ژنو / 691

کنفرانس سالیانه باندونگ / 542

کنفرانس سران کشورهای غیر متعهد / 124

کنفرانس صلیب سرخ / 561، 564

کنفرانس کار اتحادیه ملل / 231

کنفرانس کراچی / 174

کنفرانس لندن / 175

کنفرانس مصرف کننده، تولیدکننده / 822، 826

کنفرانس مکزیکو / 561، 564

کنفرانس ملل متحد در بازرگانی و توسعه / 541

کنفرانس منطقه ای آسیا / 639

کنفرانس نفتی اتحادیه عرب در بیروت / 757

کنفرانس وزرای اوپک / 827

کنفرانس وزرای کار آسیا (توکیو) / 636، 652

کنفرانس یونسکو / 425، 572

کنگو / 534، 536

کنی، علینقی / 529

کوئل (دکتر) / 754

کوبا / 26، 56، 77، 78، 124، 150، 151، 657،

664، 729

کوپر / 830

کوچصفهانی / 161

کوچه امیرکبیر / 370

کودل، ریبیکوف / 808، 812

کوران، ویلیام / 726

کورس، احمد / 596

کورش کبیر (کتاب) / 769

ص: 864

کوزنتسف، نیکلای آفانازویچ / 727

کوهن، استفن / 519

کویت / 22، 23، 38، 59، 70، 78، 99، 120،

127، 156، 178، 341، 342، 363، 579، 729،

730، 799، 824، 830

کیا (سرلشکر) / 309، 329

کیانپور، غلامرضا / 434، 582، 583، 584

کیانی، علیقلی / 318، 320، 339

کیایی / 605

کیسی / 824

کیسینجر، هنری / 807، 811، 825

کیلگور / 529، 539

کیو، جرج / 168، 449

گ

گرازیانی، اِ. بی. / 532

گراس / 317

گرجی / 459

گرجی، محمد عبداللّه / 325، 500

گروه صنعتی KBS / 446

گروه صنعتی بلا / 710

گروه کار کمیسیون کنفرانس تهران / 174

گروه مترقی / 500

گروه مهندسین مشاور جورج فرایه (George

Frye) / 556

گریفین، جرج / 519

گریگوری، کلارک / 283

گرین میلر، ویلیام / 320، 776

گلسرخی، ناصرقلی / 630

گلسرخی، ناصر (مهندس) / 233، 234

گلن (سناتور) / 809، 810

گنجی، جمال / 221، 301، 632، 716

گنجی، منوچهر / 632

گنشر / 389

گودرزیان، منوچهر / 556، 609، 610، 614،

635

گودرزی، منوچهر / 224، 633، 634، 640، 587

گودریچ، بی. اف. / 259، 575، 585، 587

گیلان / 464، 465، 493، 530، 554، 555، 558

گیلدنر / 386

ل

لار / 281

لارکین، ویلیام. اچ. / 183

لاکسالت (سناتور) / 809

لامپشیر، نیک / 710، 709

لاورین، جان جی / 406، 408

لاهه / 367، 726، 733

لبنان / 11، 20، 27، 38، 44، 57، 98، 100،

101، 108، 114، 118، 120، 131، 134، 135،

141، 231، 400، 484، 485، 633، 751

لرستان / 274، 276

لژ ماسیون / 416

لژیون دونور فرانسه / 261

لس آنجلس / 674، 675، 804

لطیف نصیف جاسم / 52، 53

لعل بهادر شصتری / 156

لمبراکیس، جرج بی. / 519، 653

لندن / 25، 37، 59، 127، 128، 156، 157،

175، 236، 268، 356، 380، 383، 418، 431،

436، 437، 548، 549، 572، 592، 607، 608،

611، 616، 618، 713، 716، 719، 804، 807

لنین / 496

لورنز، جوزف / 778

لوزان / 267

لوس آنجلس / 226، 227، 229، 375، 411،

419، 555، 558، 560، 562، 564، 758

لوگان / 555

ص: 865

لونی، دبلیو. اف. / 220

لونی، کلی فورث دبلیو اف / 220

لویزان / 724، 725

لهستان / 216، 371، 372، 380، 383، 387،

448، 542، 593، 698

لهفلدت، ویلیام / 207، 262، 642، 703، 707،

741، 821

لهفلدت هلمز / 738

لیایماتینن، رابرت سی / 265

لیپمن، والتر / 356

لیسبون / 632

لیندر، هارولد اف. / 183، 184، 258، 259،

585، 586، 587، 588، 589

لینکلن / 555

لیون / 254، 502

م

ماپوتو / 816

مادرید / 54

مارتین، جوآنا دبلیو (خانم) / 159، 234، 263،

415، 718

مارتین، رابرت / 722

مارشال / 648

مارینز / 8

مازندران / 465، 493، 819

مازندی، جو / 287، 288

ماسترون / 239

مالزی / 790

ماوراءالبحار / 712

مایر، آرمین اچ. / 188، 202، 344، 355، 433،

615، 674

مایلز، ال. گرین / 175، 251، 724

مبشری / 310، 340

مترینکو، مایکل جی. / 274، 276

متین دفتری، احمد / 748

متین دفتری، هدایت اللّه / 342، 771، 782، 818

مجارستان / 371، 468، 521، 612، 727

مجتمع شیمیایی آلیدو / 585

مجلس سنا / 190، 197، 270، 273، 338،

570، 605، 606، 612، 616، 646

مجلس شورای ملی / 739

مجله تهران مصور / 510، 698

مجله علم و زندگی / 517

مجله فردوسی / 779

مجله (ماهانه آتلانتیک) / 31

مجمع عمومی سازمان ملل / 208، 214، 215،

216، 541، 548، 608، 611، 679، 803، 806،

820

مجیدی، عبدالمجید / 224، 381، 538، 558،

635، 636، 637، 638، 639، 640، 641، 642،

643، 644، 645

مجیدی، محمد / 644

محتشمی، عزیز / 605

محمد انورسادات / 12، 20، 44، 45، 108، 115،

124، 129، 150

محمد حیدر / 104

محمد عایش / 52، 53، 61، 62، 63، 76، 117،

118

محمد فضیل / 52

محمدی، ادیب / 199

محمودی، محمود / 338

محوی / 643

محی عبدالحسین مشاطی / 5، 60، 62، 63، 78،

116، 117

مدرسه آمریکائیها / 233

مدرسه ابتدایی نمازی / 246

مدرسه اقتصاد پاریس / 423

مدرسه اقتصاد لندن / 700، 703، 707، 757،

ص: 866

758

مدرسه بین المللی تهران (ایران زمین) / 232، 233

مدرسه پیاده (تهران) / 398، 399، 751

مدرسه توپخانه فورت سیل در اوکلاهما / 761

مدرسه رازی / 654، 655، 656

مدرسه زبان نظامی کالیفرنیا / 220

مدرسه (سلطانیه) / 246

مدرسه عالی نیروی دریای ایالات متحده در

مونتری (کالیفرنیا) / 723

مدرسه علوم اقتصادی لندن / 803

مدرسه فارابی / 302، 452

مدرسه فرانسوی لی سه (Lycees)/ 803، 806

مدرسه کامیونیتی (مدرسه آمریکائیها) / 232

مدرسه لاتنر (LOTTENER) هاروارد / 641

مدرسه میسیون مذهبی آمریکایی تهران / 561،

564

مدرسه هنرهای زیبا / 605، 608، 609

مدیترانه / 21، 46، 47، 108، 141

مدیرعامل شرکت پتروشیمی ملی ایران / 244

مراکش / 156، 261، 370، 616، 807

مرشد، محمدحسن (دکتر) / 646

مرعشی نجفی، سیدشهاب الدین (آیت اللّه) / 325

مرکز آموزش های نیروی هوایی / 252

مرکز پرستاری شاهزاده اشرف / 626

مرکز پزشکی بین المللی تهران / 560

مرکز پزشکی ملی نیروی دریایی در تبسدا / 255

مرکز تحقیقات اجتماعی / 486

مرکز تحقیقات بین المللی دانشگاه تهران / 747

مرکز تحقیقات توسعه صنعتی و تجاری / 827

مژدهی، نصراللّه / 646

مسائل اقتصادی نفت خاورمیانه (کتاب) / 820

مستوفی، باقر / 244

مستوفی، عبداللّه / 244

مسجد شاه / 461

مسجد فخرالدوله / 334

مسجد فرح شمالی / 431

مسعودانصاری، عبدالحسین / 240

مسعودی، عباس / 674، 681، 772، 781، 785

مسکو / 23، 24، 27، 42، 44، 48، 54، 70، 81،

93، 96، 106، 107، 110، 122، 123، 124،

125، 239، 240، 241، 286، 541، 556، 592،

593، 594، 608، 612، 616، 617، 683، 696،

726، 728، 733، 735، 796، 807، 820

مشایخی، محمد (دکتر) / 506

مشهد / 155، 158، 271، 301، 395، 518،

550، 622، 629، 685، 767، 768

مصباح زاده، مصطفی / 772، 785

مصدق، محمد (دکتر) / 155، 178، 270، 279،

287، 290، 292، 295، 300، 303، 304، 306،

316، 317، 330، 342، 345، 351، 354، 355،

367، 368، 370، 418، 420، 494، 501، 541،

544، 545، 547، 549، 562، 564، 570، 573،

575، 602، 657، 663، 682، 685، 686، 748،

749، 771، 800، 801

مصر / 9، 12، 13، 21، 23، 37، 38، 39، 40، 41،

43، 44، 45، 48، 79، 95، 96، 105، 107، 108،

110، 114، 118، 119، 131، 134، 135، 150،

151، 255، 328، 348، 498، 549، 558، 560،

579، 669، 703، 730، 743، 760، 807، 813

مظفرالدین شاه / 304، 355

معتمدی، قاسم (دکتر) / 558، 559، 647، 648

معتمدی، کریم / 650

معرفت، رضا / 500

معظمی، عبداللّه (دکتر) / 685

معمارزاده، احمد / 651

معین، مهین / 631

معینی، امیرقاسم / 652، 653

معینیان، قدرت اللّه / 302، 455، 457، 479،

ص: 867

654، 655، 656، 657، 658، 659، 660، 661،

662، 663، 664، 668، 669

معینیان، نصرت اللّه / 654، 655، 656، 657،

661، 662، 663، 749

مفیدی، شمس الدین (محمدحسین) / 665

مقدم، ایرج / 666

مقدم، رحمت اللّه / 348، 360

مقدم، رضا (دکتر) / 158

مقدم، ناصر / 516، 517، 667

مک آرتور دوم، داگلاس / 203، 204، 767

مک کاسکیل، چارلز / 364

مک کلوی، جان / 233

مک کنزی، اف. بی. / 532

مک کی (خانم) / 514

مکه / 546

ملایر / 739

ملبورن / 652

ملتون، ریچارد اچ. / 59

ملک الشعرای بهار / 297

ملک حسین / 115، 150

ملک فاروق / 348

ملکی / 517، 693، 694

ملکی، حسین / 348

ملکی (خانم) / 509

ملکی، خلیل / 451، 490، 491، 501، 509،

514، 515، 517، 782

ملکی، کریم / 302

ملون / 368

مندلویچ، ال. آی / 813، 815

مندنهال والفرز / 799

منسون، جولیوس / 637

منصور، جواد / 556، 668، 669، 670، 671،

672، 673، 674، 675، 676، 677، 681، 784

منصور، حسنعلی / 178، 180، 181، 198، 200،

215، 290، 298، 322، 332، 333، 334، 335،

337، 339، 340، 341، 344، 345، 347، 355،

370، 372، 421، 441، 444، 479، 486، 487،

488، 493، 504، 544، 556، 574، 581، 593،

628، 641، 656، 660، 662، 663، 668، 669،

670، 672، 673، 674، 675، 678، 679، 681،

ص: 868

682، 699، 713، 748، 752، 754، 769، 792،

795، 803، 804، 805، 806، 808، 819

منصور، دلتا (همسر جواد منصور) / 673، 675

منطقه مجنون / 34

موثقی، فریدون / 613، 672

موحد، ح. الف (دکتر) /، 825

مورنیره / 130، 131، 132، 134، 135

موریل سی ریدیک / 251

موزه علوم و تکنولوژی و موزه تاریخ طبیعی

Smithsonian/ 265

موزه های فیلادلفیا / 712

موسوی / 454

موسوی، هدایت اللّه / 516

موعد سعید / 62

موقری، نصراللّه (دریادار) / 249

موگادیشو / 815

مولر، ویلیام او. / 334

مولوی، اردشیر / 196

مولوی، علی اکبر (سرهنگ) / 452، 473، 475،

476، 477، 505

مونیخ / 672

مونیف الرزاز / 6، 83، 85، 86، 88

مهاجر / 775

مهدوی، حسین (دکتر) / 510، 681، 684، 685،

686، 687، 688، 689، 690، 691، 692، 693،

694، 695، 696، 697، 698، 699، 700، 701،

702، 703، 704، 705، 771، 772، 782

مهدوی، فریدون / 342، 344، 436، 590، 680،

682، 683، 686، 687، 688، 691، 693، 695،

696، 698، 699، 700، 701، 702، 703، 704،

705، 771، 776، 782، 783

مهران، حسنعلی / 707، 708، 709، 710

مهر، فرهنگ (دکتر) / 182، 190، 712، 714،

715، 716، 717، 718

میراث خواران استعمار (کتاب) / 510، 512،

698

میراشرافی، مهدی / 654، 655، 657، 663

میرحبیب اللهی، کاوه / 721، 722، 724

میرحبیب اللهی، کمال الدین / 720، 721، 722،

723

میرفخرایی / محمود / 164، 168

میرفندرسکی، احمد / 726، 727، 728، 729،

730، 731، 732، 733، 734، 735، 736، 737،

738

میرفندرسکی، عبدالرحیم / 726

میشل عفلق / 4، 6، 57، 58، 74، 75، 85، 86،

103، 111

میشل عفلق / 4، 57، 74، 85، 86، 103، 111

میکلاس، جی. سی. / 161، 163

میکلوس / 161، 163، 217، 560، 745، 812،

813

میگرین / 175

میلانی، هادی (آیت اللّه)/ 325، 687

میلر، بیل / 327، 773، 783

میلر، ویلیام / 686، 776

میلز، هاوثورن / 704

میناچی / 551

مینایی / 225، 226

مین باشیان، فتح اللّه / 429

مینه سوتا / 276

مؤسسه آمار پیشرفته / 746، 747

مؤسسه ارتباطات جمعی تهران / 243

مؤسسه استانداردها و پژوهشهای صنعتی ایران /

433

مؤسسه استانداردهای صنعتی / 436

مؤسسه امور بین الملل در وزارت امورخارجه /

617

مؤسسه بروکینگز / 220، 226، 227

مؤسسه بین المللی مالی / 696

مؤسسه پزشکان آمریکا / 561، 564

مؤسسه تحقیقات آموزشی و علمی / 267

مؤسسه تحقیقات بین المللی در ژنو / 632

مؤسسه تحقیقات رآکتوری اتمی Wurenlingen /

267

مؤسسه تحقیقاتی شرکت ملی نفت ایران / 196

مؤسسه تحقیقاتی کارولینای شمالی / 266

مؤسسه تربیت معلم دانشگاه بغداد / 54

مؤسسه توسعه اقتصادی آسیا / 757

مؤسسه سیبترا (SYBETRA) / 133

مؤسسه فورد / 635، 637

مؤسسه KWPAمستقر در تهران / 232

مؤسسه مطالعات خارجی / 344

مؤمنی / 637

ن

نائین / 301

نابغ / 551

ناتو / 192، 815

ناجی محمدخلیل الراوی (دکتر) / 66، 83

نارسی، فیروز / 261

نارمک / 258

ناس، چارلز دبلیو. / 432، 550، 552

ناصرالدین شاه / 231

ناصر، علی اصغر / 416

ناظم کازار / 72

ناظمی، احمد / 739

ص: 869

نامارا، مک / 702

نامدار، احمد / 314، 487

نانسی (فرانسه) / 564

ناو هواپیمابر ایندیپندنت / 247، 254

ناو هواپیمابر فرانکلین روزولت / 247، 254

نایر، مک / 247

نایروبی / 217، 816

نبراسکا / 555

نجف / 91

نجفی، حسین / 348، 740

نجم آبادی، فرخ / 189، 741، 742، 743

نجم، ابوالقاسم / 744

نراقی، احسان / 486، 489، 585، 782

نشریه Affairs Foreign / 510

نشریه اکو آو ایران / 784

نشریه (اکونومیست) / 356

نشریه ایران زمین / 232، 546، 653

نشریه تهران ژورنال / 568، 680، 771، 799

نشریه کریستین ساینس مونیتور / 778، 779

نشریه کیهان اینترنشنال / 559، 781، 783

نصراصفهانی، اسداللّه / 745، 746، 747

نصراللّه، قدرت / 489

نصیر عصار، کاظم / 415

نصیری، محمد / 748

نصیری، نعمت اللّه (سپهبد) / 370، 503، 505،

506، 507، 524، 667، 669، 749، 750، 781

نصیری، هدایت اللّه / 521

نظام العلماء / 275

نعیم حداد / 30، 53، 56، 66، 100

نفیسی، حبیب اللّه / 452، 476

نفیسی (سرلشکر) / 357

نفیسی، سعید / 279

نفیسی، ولی اللّه / 302

نقدی، علی اصغر (سرلشگر) / 295

نگهبان، هوشنگ / 489

نمایشگاه بازرگانی بین المللی در برنو (Brno)

چکسلواکی / 580، 593

نوابی، عبدالحسین / 490، 503، 504، 505،

506، 516

نوروزی (تیمسار) / 347، 718، 768

نهاوندی، هوشنگ / 752، 753، 754، 755،

756

نهرو / 311، 728، 731

نهضت آزادی / 479، 495

نیروی دریایی ایالات متحده / 249، 533، 536،

720، 721، 722، 723، 725

نیروی هوایی ایالات متحده / 531، 532، 533،

535، 536

نیروی هوایی عراق / 531

نیشابور / 301

نیک پی، غلامرضا / 757، 758، 820، 821

نیکخواه، پرویز / 693، 694

نیکسون / 736، 797

نیکولس / 386، 387

نیکولس، اسکود / 386

نیمن / 770، 774، 784، 786، 801

نیوبری، دانیل او. / 332، 334

نیوسام، دیوید دی. / 219

نیویورک / 170، 225، 237، 266، 283، 301،

356، 413، 419، 421، 431، 556، 561، 565،

578، 607، 608، 610، 611، 614، 616، 617،

636، 707، 723، 733، 758، 782، 800، 827

و

وارد، ام. بی. / 653

وارنر، ویلیام / 233، 282، 421، 729

وارنکی، پارل سی. / 813، 815

واشنگتن پست / 519، 698

ص: 870

والا، عبداللّه / 524، 698

وثوق الدوله / 297، 301، 355

وثوق، حسن / 290

وثوق، علی / 314

وحیدی، ایرج / 232، 759، 760

ورامین / 555

وزارت اصلاحات ارضی / 762، 764، 765،

766، 818

وزارت اطلاعات و جهانگردی / 540، 557،

655

وزارت امور اقتصادی و دارایی / 163، 164،

165، 168، 182، 183، 188، 189، 190، 196،

197، 204، 212، 214، 223، 244، 283، 284،

285، 298، 303، 323، 355، 396، 423، 424،

436، 438، 492، 501، 551، 553، 559، 583،

584، 597، 606، 607، 608، 611، 616، 622،

624، 628، 635، 641، 651، 707، 713، 716،

741، 742، 748، 802، 804، 806، 828

وزارت امورخارجه / 168

وزارت امورخارجه فرانسه / 258

وزارت بازرگانی / 220، 223، 376، 377، 380،

381، 383، 389، 437، 441، 589، 591، 628،

651، 704، 705، 716

وزارت بهداری / 166، 174، 179، 181، 190،

191، 202، 215، 323، 560، 561، 562، 564،

646، 647، 648

وزارت تعاون و امور روستاها / 762، 764

وزارت دادگستری / 231، 235، 257، 261،

284، 297، 310، 314، 320، 324، 329، 338،

339، 347، 355، 384، 407، 408، 409، 427،

428، 441، 465، 500، 501، 506، 507، 509،

550، 582، 584، 610، 626، 739، 748

وزارت دربار / 213، 242، 243، 268، 270،

291، 364، 369، 410، 413، 429، 508، 525،

602، 605، 608، 626، 754

وزارت راه / 221، 301، 351، 650، 759

وزارت علوم و آموزش عالی / 265، 267، 541،

558، 559، 625، 665

وزارت فرهنگ و هنر / 302، 346، 429، 449،

451، 452، 462، 464، 465، 471، 480، 489،

491، 494، 498، 501، 502، 505، 506، 513،

514، 515، 554، 660، 661، 716

وزارت کار / 161، 168، 171، 174، 175، 176،

180، 181، 190، 202، 206، 215، 230، 299،

375، 404، 417، 444، 465، 560، 628، 629،

636، 638، 652، 653، 802

وزارت کشاورزی / 174، 175، 176، 177،

181، 191، 203، 224، 234، 256، 258، 260،

276، 277، 543، 571، 602، 630، 635، 636،

644، 645، 759، 761، 762، 765، 766، 767،

787، 802، 818

وزارت کشور / 159، 160، 197، 214، 231،

233، 244، 270، 346، 444، 554، 555، 566،

569، 570، 602، 621، 652، 653، 660، 821

وزارت مسکن و شهرسازی / 191، 230، 422،

535، 766

وزارت منابع طبیعی / 232

وزیری، هوشنگ / 789

وفا / 708

وکیل زاده (دکتر) / 329

وکیلی، منیر / 635، 637، 644

وکیلی، مهدی / 675

ولک، ویلیام جی. / 183، 185، 258، 259،

260، 578، 585، 586، 587، 588

ولیان، حسین / 761

ولیان، عبدالعظیم / 761، 762، 763، 764، 765،

766، 767، 768، 818

ولیان، هما / 761

ص: 871

ولی پور، ایرج / 777

ولید محمود صراط (سپهبد) / 59

ونزوئلا / 585

ونس، سایروس / 54، 817

وهاب زاده، شهلا / 421

ویتنام / 339، 358، 359، 378، 463، 472،

496، 683، 712، 732، 734، 737، 772، 792،

810

ویتنام جنوبی / 472، 514

ویتنام شمالی / 379

ویت هاین (Viet Hihn)/ 472

ویرجینیا / 246، 251، 255، 398، 399، 402،

405، 633

ویلت، ادوار جی. / 220، 175

ویلی، جان او. / 238

وین / 231، 605، 608، 609

وینکلر، گوردون / 642، 705

ه

هاپ نیک (هنر) / 248

هاتف، محمود / 737

هاتفی، جو / 775

هارلان، رابرت، آر. اچ. / 183، 185، 186، 187،

188، 192، 232، 258، 585، 587، 589، 591،

592، 696، 712

هاریس، اس. / 547

هاک (ناخدا) / 722

هاگن، کورت / 639

هال، ال. جی / 379

هامبورگ / 700، 703

هانالولو / 555

هانوی / 378

هاوانا / 26، 80، 83، 84، 120، 124، 150، 151

هایزر، آلفرد / 233

هتل دوپون پلازا / 265

هدایت، مسعود / 162، 297

هدایتی، هادی / 263، 350، 511، 513، 515،

517، 555، 769

هرالد تربیون / 356

هرتز (خانم) / 197، 198، 199، 778

هرتز، مارتین اف. / 319، 327، 328، 335،

338، 342، 478، 502، 508، 509، 523، 524،

613، 657، 668، 670، 671، 683، 686، 693،

729، 732، 773، 775، 777، 780، 781، 783،

784

هرمز، پیتر / 558

هک، داگلاس / 205، 388

هک، دی. / 715

هلسث، ویلیام ا. / 232، 360، 370، 371، 520،

526، 527، 528، 698، 783، 785، 818

هلمز، جولیوس سی. / 315، 318

هلند / 400، 528، 543، 656

هما (شرکت هواپیمایی ملی ایران / 521

همایون، بهمن (دکتر) / 394، 705، 795، 796،

797

همایون، داریوش / 705، 770، 771، 772، 773،

774، 775، 776، 777، 778، 779، 780، 781،

782، 783، 784، 785، 786، 787، 788، 789،

790، 791، 792، 793، 794، 795، 796، 797،

798، 799، 800، 801

همایونفر، عزت اللّه / 802

همایون، فیروز / 393

همدان / 274، 276، 277، 633

هندا، فاضل / 231

هندوستان / 127، 151، 193، 194، 228، 255،

267، 381، 389، 455، 528، 572، 590، 687،

692، 718، 721، 731، 732، 736، 790، 823

هنگ کنگ / 578، 798

ص: 872

هورن، الینورروث / 226

هورویتز (دکتر) / 648

هوستون / 286

هووارد، کارتین لوئین / 634

هویدا، امیرعباس / 156، 177، 180، 182،

188، 189، 190، 198، 199، 200، 201، 203،

205، 213، 215، 242، 253، 254، 263، 264،

265، 341، 345، 349، 350، 351، 352، 353،

354، 358، 359، 372، 379، 421، 425، 444،

445، 447، 522، 523، 529، 544، 545، 546،

548، 556، 566، 581، 593، 594، 595، 597،

599، 603، 604، 617، 622، 628، 641، 643،

645، 648، 662، 663، 664، 669، 670، 671،

673، 674، 675، 678، 681، 695، 696، 698،

702، 705، 712، 713، 718، 719، 748، 754،

757، 758، 769، 780، 781، 784، 786، 787،

792، 793، 795، 801، 803، 804، 805، 806،

807، 808، 809، 810، 811، 812، 813، 819،

821، 827

هویدا، حبیب اللّه / 806

هویدا، فریدون / 808

هویسون، جون ام. / 613

هیئت مستشاری نظامی آمریکا در ایران / 315،

619، 724

هیتلر، آدولف / 712

ی

یاتسویچ، گراتیان (سرهنگ) / 309

یاسر عرفات / 100، 101

یزد / 480، 646، 740

یزدان پناه، عزت اللّه / 419، 818

یزدان پناه، کامبیز / 819

یگانه، محمد / 225، 820، 821، 822، 823،

824، 825، 826، 827، 828، 829، 830


یگانه، ناصر / 821

یمن / 45، 71، 78، 93، 107، 110، 114، 124،

126، 225

یمن جنوبی / 21، 23، 24، 90، 123

یمن شمالی / 10، 21، 22، 24، 93، 110

یوتا / 555

یوگسلاوی / 40، 42، 142، 147، 150، 156،

178، 261، 341، 389، 601، 720، 724، 728،

743، 803، 806، 807

یونان / 225، 226، 425، 572، 612، 613

یونسکو / 271، 423، 464، 494، 502، 540،

572، 589، 769، 775، 803

Lirow et orientale le pacte (کتاب) / 448