گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
تاریخ هند
جلد اول
پیش‌گفتار مترجم‌
شواهد فراوانی حکایت از خویشاوندی نزدیک دو قوم باستانی هندی و ایرانی می‌کند. خویشاوندی که چنین می‌نماید در چند سده اخیر از یکدیگر دورتر و بی‌خبرتر شده‌اند. این دوری برای مترجم این کتاب مایه دلتنگی و اندوه بوده و هست. خود را مغبون‌شده می‌بینم، از این بابت که از نعمت رفت و آمد و نشست و برخاست با عموزادگانم محروم شده‌ام. می‌دانم مردمی مهربان و دوست‌داشتنی و بامحبت‌اند. از این مهمتر دیده‌ام که مردمی سرد و گرم روزگار چشیده و آگاه و دانا و صاحب بصیرت‌اند. ای کاش ممکن بود از گنجینه عظیم و ژرف آگاهی و خرد ملی آنان بهره برد. امید آن‌که ترجمه این کتاب به زبان فارسی بتواند گامی- هرچند ناچیز- در کوتاه کردن این فاصله و جدایی باشد. تردیدی ندارم نزدیکی هرچه بیشتر این خویشاوندان نزدیک و از یکدیگر دور شده به سود آن‌دو خواهد بود و نتایج نیکو خواهد داشت.
ص: 7

فهرست مطالب‌

1. مقدمه 9
2. اثر فرهنگ آریایی 29
3. جمهوری‌ها- سلطان‌نشین‌ها (600- 321 ق. م) 61
4. پیدایش شاهنشاهی (321- 185 ق. م) 91
5. فروپاشی شاهنشاهی (300- 200 ق. م) 121
6. رشد جامعه بازرگانان (200 ق. م- 300 میلادی) 145
7. تحول الگوی باستانی 183
8. کشمکش در سلطان‌نشین‌های جنوب (500- 900 میلادی) 229
9. اهمیت یافتن جنوب (1300- 900 میلادی) 263
10. پیدایش دولت‌های محلی در شمال هند (1200- 700 میلادی) 299
11. فئودالیسم در دولت‌های ناحیه‌ای (800- 1200 میلادی) 323
12. صف‌بندی مجدد سلطان‌نشین‌های ناحیه‌ای (1200- 1526 میلادی) 357
13. آزمون جذب و تحلیل (1200- 1526 میلادی) 387
14. هماهنگی جنوب (1300- 1526 میلادی) 431
واژه‌نامه 453
نمایه 461
ص: 9