گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
تاریخ هند
جلد اول
واژه‌نامه‌

آموزگارacharya
مکتب فلسفی یکتاپرستی‌Advaita
واگذاری زمین یا روستا به برهمن‌agrahara
خاندان اگنی (آتش) که پاره‌ای از خاندان‌های راجپوت مدعی بودند که از نسل آن هستندAgnikuIa
عدم خشونت، بی‌آزاری‌ahimsa
فرقه‌ای بدعت‌گذار در عصر بوداAjivika
مداحان ویشنوپرست فرقه‌ای پارسامنش تامیل‌AlVar
لقب رسمی فرمانداران که عمدتا در دوره کوپتا به کار می‌رفت‌amatya
متن‌های ودایی که مطابق حدیث توسط زاهدان جنگل‌نشین تألیف شده است‌AranyaKas
خوشی و کامیابی، یکی از چهار مقصد زندگی هندویی‌artha
فرضیه اقتصاد سیاسی و همچنین عنوان کتابی در این باره به قلم کوتیلیاArthashastra
خانقاه؛ همچنین چهار مرحله زندگی‌ashrama
قربانی اسب‌ashvamedha
لقبی رسمی که عمدتا در دوره مئوریان به کار می‌رفت‌ayukta
طائفه سوداگران کاروانی‌banjaras
ص: 454
جماعت بازرگان‌banya
فرقه ویشنوپرستان‌Bhagavata
عشق عرفانی‌bhakti
نوعی رقص نامگذاری شده با اسم بهارات، مؤلف رساله در رقص «ناتایاشسترا»Bharata Natyam
سرود بهارات‌bharateshvara
اصطلاح برای کسانی که در درآمد زمین‌های معلوم سهم و حق داشتندbhogta
یک ناحیه اداری از یک سلطان‌نشین‌bhukti
کسی که خود را وقف سعادت جهان می‌کند و داوطلبانه رهایی از تولد دوباره را به تأخیر می‌اندازد. همچنین بودای بالقوه و کسی که جوهرش خرد و دانایی باشدbodhisattva
نخستین طبقه در میان چهار طبقه جامعه هندوان‌Brahman
دوره طلبگی و تحصیل علم و معرفت؛ نخستین مرحله از چهار مرحله عمرbrahmacharian
بهره مالکانه زمین یا روستا که وقف برهمن شده باشدbrahmadeya
متون ودایی مربوط به قربانی و آئین نیایش‌Brahmanas
کهن‌ترین خط خوانده شده هندی‌Brahmi
محوطه مقدس. این اصطلاح‌ها بعدها به پرستشگاه‌های بودائیان اطلاق شدChaitya
شاهنشاه یا سلطان گیتی‌Chakravartigal ,chakravartin
یکی از گروه‌های خارج از کاست جامعه‌chandala
متعلق به آن نژاد سلطنتی که «ماه» نیای اولیه آنان بوده است‌Chandravamshi
فرقه بدعت‌گذار همزمان با بودا که پیرو فلسفه ما دیگری بودندCharvaka
واحد وزن‌Chattaka
از مأمورین روستاChaudhuri
بازرگانان‌Chetti ,chettiyar
فرزند آسمان- بغپورDaivaputra
ص: 455
یزوی مجازات‌danda
برده‌dasa
قلمرو یا واحد اداری‌desha
عابدی وقف شده بر معبدdevadana
کنیز خدا. در رابطه با زن‌هایی که وقف معبد می‌شدندdevadasi
«شهر ایزدان» خطی که امروزه زبان سانسکریت و پاره‌ای از زبان‌های هندی به آن نوشته می‌شوندdevanagari
یکی از فرقه‌های جین‌هاDigambara
نظام اخلاقی و جهانی که مفهوم شریعت، آئین، مذهب، دین را می‌سازندDharma Piety
متنهای مربوط به قوانین اجتماعی و مذهبی و فرائض هندوان‌Dharmashastras
ناحیه میان دو رودخانه‌doab
دوباره تولد یافته؛ اشاره است به سه طبقه بالای جامعه هندی.
برهمن، کشتریا، ویشیا. نخستین تولد زایش جسمانی است و دومین تولد آغاز و دخول به وضع طبقاتی‌dvija
زمین کشاورزی که درآمد آن برای مصارف آبیاری کنار گذاشته می‌شودeripatti
گدایی که صدقه می‌گیردfaqir
«زهدان» محراب معبد هندی‌garbha -griha
مقدس‌ترین ابیات وداgayatri
مدرسه تعلیمات عالیه معمولا به زبان سانسکریت‌ghatika
روغن حیوانی‌ghi
روستاgrama
مرشد یا استاد معنویات‌guru
یکی از دو فرقه مهم کیش بودائی‌Hinayana
پیش‌نماز مسجدimam
اقطاع‌iqta
عوام، رعیت‌jana
ص: 456
زیرکاست‌jati
مالیاتی که اتباع غیر مسلمان به حاکم مسلمان می‌پردازندjaziyah
واحد اندازه‌گیری‌jital
سکه طلا، نقره یا مسی. سکه نقره‌ای به وزن 8/ 57 گندم که رایج بودkahapana
سکه مسی به وزن 25/ 2 گندم‌Kakini
یک روز براهم معادل 4320 میلیون سال زمینی‌kalpa
چهارمین و آخرین بخش قرن ازل‌Kaliyuga
از فرقه‌های شیواپرست‌Kalamukha
کام، آرزوKama
از فرقه‌های ویشنوپرست‌Kapalika
کارخانه‌Karkhanah
کردار، همچنین فرضیه موکول کردن تولدهای بعدی را به چگونگی کردارها در زندگی امروزی و پیشین‌Karma
زیرکاستی که در قرون وسطا ایجاد شده بودKayastha
خالصه- درآمد املاک سلطنتی‌Khalsah
خطی که در شمال غربی هند کاربرد داشت و از خط ارامی مشتق شده بودKharoshthi
زیرکاستی که در قرون وسطا ایجاد شده بودKhatri
واحد اداری‌Kottom
خانواده‌Kula
یکی از القاب رسمی‌Kumaramatya
واحد اداری‌Kurram
مرتبه دوم در چهار کاست جامعه هندی‌Kshatriya
نماد آلت مردی که بیشتر شیواپرستان بدان نیایش می‌کردندlingam
نوشابه انگبینی‌madhu
آموزشگاه مربوط به مسجدmadrasah
یکی از دو حماسه بزرگ هند باستان‌Mahabharata
ص: 457
فرماندار بزرگ لقب فرمانروایان شمال غرب در اوائل تاریخ میلادی‌mahakshatrapa
شاهنشاه بزرگ، لقب امپراطوران‌maharajadhiraja
«برگزیده بزرگ» اشاره به شخصی که برطبق نظریه قرارداد اجتماعی کیش بودا پایه مفهوم دولت بودmahasammata
رعیت بزرگ‌mahasamanta
فرمانده کل‌mahasenapati
یکی از دو فرقه بزرگ کیش بوداMahayana
واحد وزن‌man
فرضیه اتحاد میان دولت‌ها که برطبق آن یک همسایه دشمن طبیعی و همسایه دیگر متحد طبیعی است‌mandala
واحد اداری‌mandalam
یکی از صنف‌های بازرگانان‌manigramam
طلسم یا افسون یا شعری که مفهوم دینی داشته باشدmantra
مرکز آموزش و بهداشت مربوط به معبدmatha
فرضیه سیاسی که برطبق آن به هنگام هرج‌ومرج، ضعیف طعمه قوی می‌شودmatsyanyaya
وهم‌maya
یکی از شش مکتب فلسفی عمده هند باستان‌Mimamsa
ناخالص یا آلوده‌mlechchha
سکه‌های رایج در عصر سلطانی‌mohurs
رستگاری یکی از چهار آرمان زندگی هندوی‌moksha
کسی که مسلمانان را به اقامه نماز می‌خواندmuezzin
یکی از القاب عصر سلطانی‌munsif
کسی که درآمد یا فرمانداری ولایتی به او واگذار می‌شودmuqti
واحد اداری‌nadu
رقص یا نمایش‌نامه‌nataka
ص: 458
سبک معماری که در هند مرکزی و شمالی رایج شدnagara
شورای محلی در نواحی شهری‌nagaram
یکی از صنف‌های پرقدرت بازرگانان‌Nanadeshi
مداحان ویشنوپرست فرقه پارسامنش تامیل‌Nayanars
فنا، رهایی از زایش دوباره‌Nirvana
واحد ارزش در اوایل ایام، بعدها تعریف سکه‌nishka
یکی از شش مکتب عمده فلسفی هندNyaya
زبانی مشتق از سانسکریت که کتابهای مقدس بودایی بدان زبان در سیلان کتابت شده است‌Pali
برگ تنبول‌Pan
سکه‌ای که گاهی کرشه‌پانا خوانده می‌شدPana
شورای پنج نفره‌Panchayat
نماینده پنج خاندان‌Panchkula
(پرده) معنای مجازی آن حجاب زنان‌Pardah
واحد اداری‌Parganah
یکی از فرقه‌های شیواپرست‌Pashupata
مأمور به روستاPatwari
درختی مقدس‌Pipal
در اندیشه‌های شبیه به افکار صوفیانه مفهوم مرشد یا مراد را می‌رساندPir
واحد اداری‌peradesha
متن‌های مقدس کیش هندوان که در هزاره اول میلادی تألیف شده و شامل مطالب مربوط به اوایل ایام است‌Puranas
بزرگ‌ترین روحانی‌purohita
متخصص در حقوق و قوانین اسلامی‌qazi
کتاب مقدس مسلمانان‌Quran
روحانی درباری‌raja -guru
قربانی ویژه که توسط سلاطین انجام می‌شودrajasuya
ص: 459
از القاب رسمی رایج در روزگار مئوریان‌rajuka
یکی از دو منظومه حماسی هند باستان‌Ramayana تاریخ هند ؛ ج‌1 ؛ ص459
باب فئودال‌ranaka
احساس هیجان‌انگیزrasa
کشور یا واحد اداری‌rashtra
«جواهر»، یکی از دوازده نفری که در مراسم درباری خاص جای ویژه داشت‌ratnin
شوراsabha
رعیت ملک تیول‌Samanta
شوراSamiti
حوزه روحانیت بودائی‌Sangha
یکی از شش مکتب عمده فلسفی هند باستان‌Sankhya
زاهد تارک دنیاSanyasi
زن عفیف- که همراه با نعش شوهر خودسوزی کرده است‌sati
واحد وزن و مقدارseer
فرمانده نیروی مسلح‌senapati
محل اقامت مسافرserai
بازرگان یا سوداگرseth
مقام اجتماعی بزرگ در میان مسلمانان، آموزگار دینی‌Shaikh
قدرت‌shakti
ادبیات اولیه تامیل‌Shangam
فقه اسلامی‌Sharia
نوعی سکه که نقره آن 180 گندم وزن داشت‌Shatamana
برج مشرف بر معبدShikhara
صنف‌Shreni
پایین‌ترین طبقه از چهار کاست اصل‌Shudra
خلاءShunyata
از فرقه‌های جینی‌Shvetambara
ص: 460
گیاهی که از آن شیره سکرآور سوم را می‌گرفتند تا در مراسم ودائی مصرف شودsoma
بنای گنبد مانند، که آثار بازمانده از بودا یا دیگر اولیاء بودایی حفظ می‌شودstupa
شاهان سلسله شمسی‌Suryavamshi
(عالی‌ترین رنگ‌ها) طلاSuvarna
مراسمی که در طی آن شاهزاده خانم از میان جمع خواستگاران شوهری را انتخاب می‌کندsvayamavara
سکه رایج در دوران سلطانی‌tunka
واحد اداری‌taniyur
از فرقه‌های مذهبی‌Tanfaric
ارباب فئودال‌thakura
فرقه بودائی‌theravada
روحانیون اسلامی‌ulema
متن‌های فلسفی و عرفانی شامل ادبیات ودایی‌Upanishads
شورای روستاur
سومین طبقه از چهار کاست جامعه هندVaishya
واحد اداری‌Valanadu
(رنگ) بیشتر در مورد کاست به کار می‌رودVarna
یکی از شش مکتب عمده فلسفی هند باستان‌Vedanta
صومعه بودائی‌Vihara
آلت موسیقی سیم‌دارVina
وزیرWazir
اصطلاحی که در منابع هندی برای مردم آسیای غربی به کار می‌رودYavana
یکی از شش مکتب عمده فلسفی هند باستان‌Yoga
یکی از عصرهای گیتی‌Yuga
بخش مخصوص زنان در خانه‌Zenana
ص: 461

نمایه‌

آبو، 307
آپابهرام‌شا، 345، 346
آپار، 233، 253
آتاناسیوس نیکتین، 432
آجاتاشاترو، 71
آجاتاشوترو، 71، 72
آجاریاها، 290
آجانتا، 13، 14، 170، 216، 258، 424
آجیتا کشاکام بالین، 82
آراوالی، 381
آرنیکه، 57
آرین‌ها، 24، 25، 26، 27، 31، 32، 33، 36، 37، 38، 39، 40، 43، 44، 45، 47، 48، 49، 51، 52، 53، 55، 56، 58، 59، 60، 63، 70، 71، 78، 102، 140، 227، 250
آرین‌های، 43، 62
آزس، 128
آسام، 98، 185، 194، 195، 303، 306، 383
آشوکا، 12، 49، 75، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 102، 107، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 116، 122، 123، 132، 137، 184، 196، 376
آکنی‌کولا، 307، 308، 309
آگنی، 51
آمتیوگا، 96
آموکتا مالیادا، 445
آموگاهاواراشا، 270
آمیترگهاتا، 93
آنتیوخوس اول، 93
آنتیوکوس، 124
آندمان، 187
آنیتوخوس، 96
آنیمیزم، 51
آی‌تسنگ، 223
آیوتیا، 225
ص: 462
آیودیا، 65
ابهیرا، 350
اتاناسیوس نیکتین، 360
اتوراودا، 33
اتوک، 306
اجمیر، 317
اجی‌ویکاس، 82
احمد شاه، 379
احمدنگار، 438
ادبیات ودایی، 31، 32، 33، 47، 50
ادویتا، 251، 252
ادی گرانته، 414
اران، 191، 206
ارباب غرب، 133
ارتاشسترا، 100، 101، 102، 108، 110، 140
ارته، 218
ارجونا، 180
ارگوزیا، 125
اریابهاتا، 212
اریاورتا، 185
اریپاتی، 242
اریکامدو، 154، 155
اریکامندو، 142
از پنجاب، 80
اسب قربانی، 68
استرابو، 79
استرابون، 158
استوپا، 148، 166، 168، 170، 172
اسراییل، 128
اسکندر اپیروسی، 96
اسکندر مقدونی، 27، 73، 75، 76، 123
اسکندریه، 142، 159
اسنی‌ها، 159
اشراما، 56
اشواگوشا، 166
اشوامدها، 68، 233، 239
اکباتانا، 142
اکبر، 12، 391، 416
اگرا، 409
اگراهارا، 241
اگرهره، 197، 198
اگوست، 160
اگوستوس، 155
اگیتوما وجاپیا اشوامدها- یاجی، 238
الفیه و شلفیه، 205
اللّه، 415، 416
اللّه‌آباد، 80، 184
الوارا، 258
الوارها، 253، 290
الورا، 260
الی، 447
الیکیاشودا، 96
اماتیا، 136
ص: 463
اماراتی، 380
اماراواتی، 225
امراواتی، 170
اموگهاورشا، 237
امیتروخاتس، 93
امیر خسرو، 359، 419، 420
امیر خسرو شاعر، 410
انام، 246
انایرام، 288
انبیل، 278
انتکینا، 96
انتونی قدیس، 159
انتیال کیداس، 126
انتیوکوس، 124
اندال، 255
اندونزی، 225
اندهارا، 175، 289، 434، 436، 445
اندهرا، 132، 133، 263
اندهرا پرادش، 137، 230
انگا، 69، 71، 72
انورادها پورا، 265
اوانتی، 166
اوپانیشادها، 37، 57، 58، 59، 84، 177، 251، 255، 290، 410
اوتارامرمور، 276
اوتارپرادش، 35، 184، 185، 193، 204، 403، 419
اوتارمرور، 273
اوتکالا، 303
اوجین، 65، 80، 121، 176، 301
اودای‌پور، 380
اور، 272
اوراپیور، 316
اورار، 240
اورنگ‌آباد، 263
اوروکاتوکتام، 243
اوریسا، 94، 122، 251، 265، 303، 311، 346، 347، 354، 369، 373، 383، 437، 439
اوشاواداتا، 148
اونتی، 73
اوهم، 306
اهل السیف، 401
اهل القلم، 401
اهیر، 340
اهیمسا، 85، 349
ایران، 2، 13، 14، 24، 31، 32، 74، 75، 78، 79، 92، 97، 123، 124، 128، 130، 157، 166، 191، 202، 217، 236، 281، 353، 410، 421، 424، 426، 440، 446
ایراوادی، 161
ایکشواکو، 231
ایلا، 30
ایلتوتمیش، 361، 364، 399
ص: 464
ایله، 30
ایندرا، 51، 254
ایندراپراستها، 34
ایندیکا، 105
ایودیا، 225
ایوکته، 196
ایهول، 260
بابر، 377، 381، 382
بابل، 76، 141، 142
بادامی، 231، 234، 235، 249، 260، 261
بادرنپات، 450
بارانی، 359، 390، 410
بارباریکوم، 154
باردینات، 251
باروکاچ‌چها، 154
باریکاز، 154
بازبهادر، 404
باساواراجا، 292
باغ، 258
باکتریا، 31، 123، 124، 126، 127، 142، 190، 192، 202
بالالا، 268
بالبان، 362، 363
بالی، 144
بامیان، 260
بانا، 194، 213
بانیان، 57، 58
باورو، 141
برار، 438
براواج، 152، 160
براهماپوترا، 418
براهمادایا، 277، 278
براهیت سمهیتا، 213
بربرها، 300
برزویه حکیم، 211
برمه، 69، 80، 98، 141، 144، 157، 175، 225
برنیس، 142
برواچ، 65، 141، 202، 308، 380
برهما، 29، 177، 178، 238، 254
برهماچارین، 50
برهمادایا، 241
برهمادیا، 244، 443
برهماسماج، 88
برهمنه، 30، 37
بری‌هاسپاتی، 209
بسناگار، 126
بطلمیوس، 96، 135، 158
بغپور، 136
بلور، 297
بمبئی، 217، 260
بنارس، 67، 86، 130، 204، 303
بودی‌ساتوا، 353
بودی‌ستوه، 174، 175، 176، 255
ص: 465
بوکا، 435
بوندل‌خند، 346، 347
بوه‌جپوری، 346
بهادراواجاکترا، 244
بهارات، 37، 332
بهاراتا، 166، 257
بهاراتا ناتیام، 257، 285
بهاراتشوارا، 332
بهاراوای، 249
بهارتری هاری، 343
بهاسا، 166
بهاشیاها، 273
بهاگاواتا، 252، 255
بهاگاوادگیتا، 418
بهاگوادات‌گیتا، 180
بهاودابهوتی، 343
بهروکاچاچا، 141
بهروک چچاها، 65
بهرهوت، 168
بهکتی، 88، 89، 179، 218، 253، 255، 262، 354، 407، 409، 412، 413، 414، 416، 418، 419، 428، 429، 448، 450
بهلول لودی، 376
بهوبانشوار، 347
بهوجا، 302
بهوکتی، 196
بهوگتا، 326
بیتانا، 135
بیت توماس، 181
بیجاپور، 438
بیدار، 438
بیرونی، ابو ریحان، 314، 321
بیکانر، 382
بیل‌هانا، 343
بیمبی سارا، 69
بین النهرین، 23، 33
بینداسورا، 94
بیندوسره، 93، 99
بیهار، 67، 301، 346، 410، 419، 422، 423
بی‌هارا، 315
پاتان، 306، 426، 427
پاتتی‌ها، 417
پاتواری، 393
پاتیل‌پوترا، 71
پاتیلی‌گراما، 71
پادما کوپتا، 343
پادوکه، 154
پادیکا، 148
پاراباندها، 421
پاراندها چین‌تامانی، 422
پاراباندها کوشا، 422
پارامارا، 307، 308، 316
پارانتاکا، 264
ص: 466
پارای‌هارا، 307، 308
پارتیان، 123، 126، 130
پارتیش تانا، 133
پاردسی‌ها، 438
پارسیان، 236، 237، 353
پارک آهوان، 86
پارگاناه، 392، 393
پاشوپاتا، 252، 291
پالا، 151، 302، 303، 327، 334، 348، 354
پالاوا، 229، 231، 232، 233، 234، 235، 236، 237، 238، 239، 241، 242، 243، 245، 246، 257، 260، 261، 263، 276، 278
پالاوا- چالوکیا، 234، 265
پالاها، 301، 302، 303
پالایور، 244
پان، 207
پانا، 108، 194
پانان، 308
پانان جالی، 164
پان چائو، 130
پانچا کولا، 330
پاندا، 231
پاندورانگا، 293
پاندهاراپور، 293
پاندیا، 139، 235، 263، 264، 265، 267، 269، 369، 440
پانی‌پات، 377، 382، 383
پانینی، 164
پانی‌ها، 37
پاوار، 307، 308
پترا، 153
پتیان، 133
پتیلی‌پوترا، 92، 93، 95، 110، 125، 141، 185، 203
پرابهاکارا- وردهانه، 194
پراتیشتانا، 141
پراتیکا، 148، 149
پراتی‌هارا، 300، 302، 303، 307، 308، 309، 327
پرادشه، 196
پراکریت، 81، 111، 162، 214، 230، 246، 249، 345، 346
پراواراسنا، 189
پرت ویراجاراسو، 316
پرومال، 236، 440
پریپلوس، 154
پریتو، 29، 32
پگو، 446
پل اسکندرانی، 159
پلینی، 106، 152، 155، 158
پنجاب، 22، 23، 32، 36، 37، 61، 62، 73، 76، 79، 125، 152، 185، 186، 194، 304،
ص: 467
306، 311، 312، 317، 320، 321، 355، 361، 362، 376، 377، 414
پنج م، 352
پنچا- سیدانتیکا، 213
پندوا، 34
پندی، 98
پندیا، 137، 138
پوئتیک، 166
پوتنا، 210
پودوکتای، 248
پورام، 296
پورانا، 30، 31، 32، 33، 94، 132، 179، 222، 349، 418، 419، 448
پورو، 76
پوروشاپورا، 130
پوروهیتا، 42، 270
پوری، 251، 347، 373، 419
پوشیابهوتی، 193، 194
پوشیامیترا، 122
پوگالندی، 288
پولاکشین، 195، 234، 235
پولاناروا، 265
پوندشیری، 142، 243
پونی، 244
پهلواها، 135
پهلوی، 232
پی‌پال، 99
پی‌تان، 135
پیر، 410، 411
پیرواتی، 219
پیشاور، 97، 130
تئوس، 96
تئوفراستوس، 164
تارا، 353
تاراس، 218
تاراناتا، 301
تاراین، 317
تاشکند، 160
تاکورای، 330
تامرالیپتی، 202
تامیل، 88، 93، 99، 137، 138، 139، 140، 153، 155، 165، 176، 230، 232، 233، 236، 243، 246، 249، 250، 251، 253، 255، 256، 262، 264، 269، 271، 288، 289، 290، 292، 298، 336، 448، 449
تامیل- ناد، 137، 138، 229، 230، 233، 235، 236، 238، 239، 246، 261، 264
تانا، 336
تاناسر، 204
تانتریک، 291، 344، 351، 352
تای تسونگ، 195
تایلند، 225، 226
تاینور، 271
تبریوس، 155
ص: 468
تحقیق ماللهند، 314، 321
تخت جمشید، 142
تراوادا، 95، 174
ترنگ، 225
تریب هووانی، 288
تری‌پوری، 309، 315
ترینچی پولی، 296
تری وی‌کراما، 243
تغلقیه، 369، 376، 393، 406
تکسیلا، 65، 75، 126، 130، 141، 142، 157
تکشاشیلا، 75
تلگو، 289
تلوگو، 448
تمبکتو، 360
تملوک، 141
تناسخ، 55، 174، 180، 220، 292، 313، 415
تناسریم، 225
تنتریسم، 217
تنترین، 305
تنجور، 264، 284، 285، 296
تنسیر، 309
تنگه خیبر، 317
تنه‌سر، 193
توپیرا، 376
توتم، 139، 353
تورامانا، 191
تورفان، 143، 160، 166
تولکاپیام، 138
تولمایا، 96
تومارا، 309، 316
تونگابهادرا، 432، 434
تون- هوانگ، 160، 260
تهاتر، 40، 150، 151، 284، 447
تهار، 384
تهاکورا، 326
تهنسار، 233
تیروپاتی، 294
تیروری‌یور، 288
تیرومورای، 253
تیرووادوتورای، 288
تیریان، 244
تیریگارتا، 304
تیسا، 99
تیکولوکونتی، 432
تیمور گورکانی، 376
جائونپور، 382
جاگاناتا، 373
جامو، 304
جانا، 42
جانابای، 293
جاناتا، 419
جانک‌پور، 67
ص: 469
جاوه، 144، 157، 161، 225، 398، 440
جایاپالا، 306، 311
جایادیوا، 344، 381
جایان گوندور، 288
جای‌نا، 83
جت، 340
جزایر طلایی، 144
جلندهر، 194
جناندیوا، 448
جوده، 381
جوده‌پور، 380، 381
جوکی‌ها، 416
جوناگاره، 131
جویتیشا- ودنگا، 212
جهلوم، 76
جیمز پرینسپ، 94
جین، 66، 83
جینامهاراشتری، 346
چائوراپانجا شیکا، 344
چائولوکیا، 307
چائوهان، 307، 308، 309، 320، 329، 330، 337، 357، 425
چاتاکا، 399
چاتورانگا، 158
چاراگا، 164
چارکاوارتیگال، 270
چارلز ویلکینز، 12
چالوکیا، 231، 232، 234، 235، 236، 237، 238، 240، 245، 249، 258، 260، 263، 264، 265، 267، 268، 269، 270، 296، 297، 299، 303، 307، 315، 325، 343
چام‌پاکا، 304
چام‌ها، 304
چاندباردای، 316
چاندلا، 309، 316
چاندی، 301
چاندی‌داسای، 418
چاول، 202
چاهامانا، 307
چای‌تانیا، 408، 418
چای‌تیا، 63، 168
چایوهان، 316
چترائو، 441
چتی، 150
چتی‌یار، 150
چدی، 308
چرا، 138، 139، 236، 269، 270
چروکی، 82
چلندرهار، 304
چمپا، 65
چناتریکا، 66
چندراکوپتا، 184، 185، 188، 189
چندراکوپتای دوم، 12، 187، 188، 189، 190
ص: 470
چندراکوپتای موریایی، 74، 80
چندراگوپتا، 91، 92، 93، 100، 103
چندراومشه، 30
چندلاها، 338
چنگ- هو، 383
چوآن‌هان، 399، 421
چودری، 393
چولا، 98، 137، 138، 139، 145، 151، 237، 260، 263، 264، 265، 266، 267، 268، 269، 270، 271، 276، 277، 278، 279، 280، 283، 284، 285، 295، 296، 297، 303، 441، 444، 445
چوله، 152
چهاندوگیا سوترا، 244
چیتور، 369، 371، 380، 381
چینکالا پاندار، 149
چینی‌پاتا، 160
حسیدیم، 159
خاجوراهو، 344، 347
خاروشتی، 75
خاندان سلوکی، 92
خاندان کوپتا، 183
ختن، 143، 160
خراولا، 122، 123، 133، 137، 176
خط آرامی، 75، 97
خط برهمنی، 99
خلجی‌ها، 363، 401
خلیج فارس، 23، 24، 40، 76، 142، 153، 281، 398
خواجوراهو، 309 تاریخ هند ؛ ج‌1 ؛ ص470
د، 58، 408
خوروشتی، 97
داریوش، 75، 76، 97
داسا، 37، 38، 43، 44
داشا کوماراچارتیا، 249
دالاندا، 248
دامارا، 305
دانتی دورگا، 237
داندا، 119
داندین، 249
داورکا، 251
دایابهاگا، 335
دایوس، 52
دبال، 336
دراوریسا، 346
دراویدی، 230، 260، 261، 262، 289، 347
دربرمه، 161
در پنجاب، 23
درمه، 55، 111، 119، 131، 180، 218
درمه‌پالا، 301
درمه شاستر، 179
درمه شسترا، 209، 449
درمه شستره، 15
ص: 471
دره گنگ، 24، 117، 125، 265
دریاچه آرال، 127
دریای کاسپین (بحر خزر)، 142
دشه، 196
دکن، 25، 80، 122، 123، 132، 133، 135، 137، 140، 141، 151، 155، 168، 170، 175، 184، 185، 186، 188، 189، 195، 216، 229، 230، 237، 240، 249، 257، 260، 261، 263، 264، 265، 267، 269، 270، 277، 290، 293، 296، 297، 299، 302، 303، 307، 323، 327، 350، 355، 358، 363، 368، 370، 372، 422، 423، 431، 432، 434، 440، 448
دلتای رود مکونگ، 225
دمتریوس، 124، 125، 126
دمّه، 111، 113، 116
دناری، 150
دنیای پدران، 55
دنیگال، 419
دوآب، 370، 410
دواگیری، 263، 269
دوانی، 360
دوپاتی، 244
دوتاگامینی، 138
دورات باربوسا، 432
دوراسامودرا، 264، 297
دوراسمودرا، 268
دورگا، 219
دورگارا، 304
دوره باستانی، 17، 18، 183
دوره میانه، 17، 18
دوره نوین، 17
دولت‌آباد، 370، 371، 434
دویجا، 43، 44، 50، 106، 207، 428
دهراماشترا، 335
دهراماشسترا، 165
دهرم- مهاراج دیهراجا، 238
دهروادوی، 188
دهریت رشترا، 34
دهلی، 34، 36، 125، 128، 185، 193، 211، 269، 308، 309، 316، 317، 318، 320، 357، 358، 359، 360، 361، 362، 363، 364، 368، 369، 371، 372، 373، 375، 376، 377، 379، 380، 381، 382، 383، 384، 389، 393، 394، 396، 399، 401، 406، 409، 410، 418، 419، 420، 425، 426، 428، 431، 432، 433، 434، 435، 449
دهیلیکا، 309
دیدا، 305
دیسکوریدس، 153
دیگامبارا، 176
دینیکا، 148
دیواپوترا، 136، 185
ص: 472
دیواداسیس، 285
دیوادایا، 278
دیواگیری، 363، 369، 371
دیواناما پیاداسی، 94
دیوان‌رائی، 404
دیوان لنکا، 35
دیودانا، 241
دیودوتوس، 124
ذوفار، 281
راتنین، 68
راتهور، 381
راجا، 64
راجاتاران جینی، 305
راجاتاران گینی، 343
راجاراجا، 265، 270
راجاراجا شروان، 284
راجا سویه، 68
راجاشکها، 422
راجاشکهارا، 343
راجاگریهه، 65، 71، 80، 123، 141
راجا- گورو، 270
راجان شری ساتاکارنی، 133
راجاونپودای، 421
راجپوت، 73، 192، 307، 308، 309، 315، 316، 317، 320، 326، 331، 332، 361، 362، 363، 368، 371، 372، 380، 381، 401، 403، 408، 419، 449
راجستان، 22، 23، 131، 141، 151، 185، 186، 192، 255، 300، 301، 307، 308، 320، 327، 341، 346، 380، 381، 384، 396، 419، 424، 427
راجستان شمالی، 23
راجندرا، 265، 266، 287، 303
راجوکا، 109، 393
راجه، 326
راجه گانشا، 383
رادهارا، 418
راسالیلا، 346
راشترا، 42
راشتراکوتا، 237، 238، 270
راما، 35، 179، 415
راما راجینا، 36
راما کوپتا، 188
راماناندا، 408، 413
رامانوجا، 268، 294، 298، 450
رامایانه، 30، 33، 35، 166، 225، 226، 249، 288، 289
راماین، 35، 36، 139
رام‌شوارام، 450
رامیر، 380
راناسانگا، 381
راناکا، 326
راناکومبها، 381
رانت‌هامبهور، 361، 369
ص: 473
راوال، 381
راوانا، 35، 36
راوی، 125
راویوارمان کولاش‌خارا، 269
راه ابریشم، 143، 157
راه‌های هشتگانه، 86
رایچور دوآب، 432، 437، 439
رسم ساتی، 47
روپاماتی، 404
رودرا، 178
رودرادمن، 131، 132، 135، 136
رود راسنا، 189
رود کاوری، 437
رود گنگ، 25، 27، 33، 36، 40، 59، 61، 65، 66، 67، 71، 72، 79، 80، 84، 92، 116، 122، 141، 146، 179، 186، 196، 265، 304، 311، 315، 317، 357
رود نیجر، 360
ریگ‌ودا، 32، 33، 36، 37، 40، 45، 51، 55، 239، 256
زئوس، 52
زامورین، 440
زبان پالی، 174، 345
زبان تامیل، 99، 243، 249، 288، 289، 449
زبان‌شناسی، 12، 30، 345
زبان‌های اوستریک، 26
زنگبار، 203
زیرکاست، 44، 46، 59، 81، 147، 162، 165، 209، 337، 339، 340، 355، 403، 428
ژزوئیت، 11
ژوزف ربّان، 270
ژهلوم، 304
سائوراشترا، 176، 341، 346
سائورشترا، 193
سابها، 41، 42
ساتاکارنی، 133
ساتال‌مر، 382
ساتاوانا، 132، 133، 135، 136، 140، 145، 153، 162، 188، 231، 299
ساتاواهانا، 131، 132، 135
ساتراپ، 128، 133
ساتراپ‌نشین، 74
ساتی، 206، 332، 391
ساتیاپوترا، 98، 137
سارنات، 215
سارواستیوادا، 174
ساگی، 281
سالووا، 437
سامانتا، 326
ساماودا، 33
سامودراکوپتا، 201، 266، 323
سامیتی، 41، 42
ص: 474
سانچی، 130، 133، 148، 168، 172
سانسکریت، 10، 14، 30، 38، 43، 58، 81، 89، 93، 131، 140، 158، 162، 164، 166، 174، 190، 213، 214، 217، 222، 223، 225، 230، 232، 243، 246، 249، 256، 287، 288، 289، 290، 293، 329، 340، 341، 342، 345، 418، 419، 420، 421، 422، 449
سانکی‌ها، 220
ساویتری، 17، 52
سایانا، 449
سبها، 239، 272، 273
سپت، 47
ستراتو، 126
سدالاپوتا، 146
سراج، 362
سرشتی، 150
سرف، 44، 279
سرنات، 86
سرویلیام جونز، 12
سستریس، 155
سسو- ما- چین، 121، 129
سفرنامه ابن بطوطه، 360، 394
سقوطره، 142، 153
سکاها، 67، 126، 127، 128، 129، 162، 232، 250، 320، 387
سکنداکوپتا، 191
سکه‌های «جغد»، 124
سلاطین بهمنی، 360
سلسله «بهمنی»، 432، 434
سلسله «سید» ها، 376
سلسله هان، 127
سلطان محمود بیقر، 421
سلطان‌نشین پاندایی، 372
سلطانه راضیه، 362
سلوکوس نیکاتور، 92، 93، 96
سلوکیه، 142
سمباندرا، 253
سمودراکوپتا، 184، 185، 186، 187، 188، 189
سنا، 293، 303، 315، 337
سنانی، 42
سنت‌پول، 175
سند، 18، 22، 23، 24، 31، 33، 74، 76، 92، 125، 153، 194، 237، 300، 311، 315، 317، 336، 355، 361، 371، 372، 374، 377، 384، 409، 410
سندروکوتوس، 92
سنگها، 95، 112
سنگهه، 148، 200
سوات، 125
سوایاموارا، 316
سوبها گسنا، 124
سوپارا، 336
ص: 475
سوداس، 37
سودرا، 409، 419
سودراشنه، 199
سورا، 48
سوریا، 52
سوریا- پراجانپاتی، 212
سوریاومشه، 30
سوشروتا، 164
سوفیتس، 124
سوگاند، 305
سولانکی‌ها، 303، 307، 308، 316
سوما، 52، 53، 244
سوماترا، 144، 157، 246، 283، 302، 398
سومادیوا، 342
سومر، 153
سومنات، 312، 313، 354
سومنات‌پور، 297
سون‌دارار، 253
سوندراچولا، 278
سونگ‌یون، 223
سووارنا، 151
سیتا، 35
سی‌تاناوسال، 248
سیتاناوسال، 258
سیحون، 123، 142
سیدمولا، 401
سیراف، 281
سیرو پولی‌مایوس، 135
سیستان، 312
سیک‌ها، 417
سیلان، 15، 35، 36، 88، 94، 99، 111، 138، 139، 141، 157، 175، 185، 187، 234، 264، 265، 440، 446
سیورا، 244
شائوراسنی، 81
شاتامانا، 151
شاکاها، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 135، 136، 145، 153، 185، 188
شاکتا، 291
شاکتا- شاکتی، 352
شاکتی، 219، 352، 353
شاکونتالا، 213
شاکیا، 62، 66، 86
شالیور، 280
شان، 306
شانکاراچاریا، 251، 293، 298
شانکارادیوا، 418
شانکو، 306
شانگام، 138
شاه شاهان، 129، 136، 332
شاهی‌ها، 306، 311، 312
شتاپاروان، 343
شترینگا- سومایاجین، 244
شراواستی، 141
ص: 476
شرتی دهرما، 147
شرنی، 80
شروانا بلگولا، 246، 341
شری پولوماوی، 135
شریرانگام، 294، 296
شرینگار، 98
شرینگری، 251
شریوجانا، 283
شری‌ویت‌هالا، 293
شری ویجایا، 246
شریویجیا، 267
شطرنج، 158
شنگدی، 244
شودرا، 43، 44، 45، 63، 70، 73، 88، 101، 106، 162، 164، 207، 257، 286، 295، 324، 333، 337، 338، 339
شودراکا، 213
شوش، 142
شوش روتا، 342
شونگا، 121، 122، 125، 126، 132
شون یاتا، 175
شوی تامبارا، 176
شیخ، 410
شیخارا، 296
شیرخان‌سور، 384
شیری ویجایا، 266
شیشونگه، 72
شیلا پادی‌کارام، 165
شیلا پادیگارام، 250
شیوا، 177، 178، 179، 218، 219، 228، 233، 246، 253، 290، 292، 301، 340، 349، 351، 353، 399، 409، 448
شیوائیان، 218
شیواپرستی، 177، 178
شی هوانگ‌تی، 126
شی هوانگ‌تی، 127
ظفر خان، 434
عبد الرزاق، 360
عدن، 142، 281، 398، 446
عصر تاریک، 19
عصر طلایی، 13، 19، 183
عفیفی، 359
علاء الدین، 363، 367، 368، 369، 370، 371، 372، 380، 381، 401
عمده راه بزرگ، 141
غار- معبد الورا، 170
غزنین، 311، 314
غور، 312
غیاث الدین تغلق، 369، 370، 426
غیر هندو، 312
فئودالیته، 238
فئودالیسم، 22، 323، 324، 355
فا- هسین، 207، 223
فرزند آسمان، 136
ص: 477
فرشته، 360
فرقه چشتی، 410
فرقه سهروردی، 410
فرقه فردوسی، 410
فرنائو نونیز، 441
فرهنگ دراویدی، 26، 229
فرهنگ دره سند، 17
فرهنگ کولی، 22
فرهنگ هارپا، 22، 25، 31، 38، 49
فضیلت، 111
فغفور، 136
فونان، 225
فو- هسین، 190
فیروز شاه، 372، 373
فیلادلفوس، 96
قانون طبیعت، 55
قانون کیهانی، 111
قانون گرداندن چرخ، 86
قدیس «آپار»، 233
قدیس توماس، 128، 181
قره‌شهر، 143، 160
قطب الدین ایبک، 320، 360، 361
قندهار، 97، 142
قنوج، 300، 301، 302، 303، 312، 315، 316، 332، 345، 381
قویلون، 336
کائوتالیا، 91، 92، 100
کائوتلیا، 141
کائوداوادها، 345
کائوراوا، 34
کائوشامبی، 65، 174
کائولام، 336
کاپالیکاها، 351
کاپورا، 149
کاتاساری تساگارا، 342
کاتماندو، 306
کاچا، 185، 417
کاچ‌چاها پاکهاتا، 316
کادامبا، 234
کادورا، 202
کارا، 417
کارشاپانا، 151
کارله، 168
کارناتاکا، 315
کاری‌کالا، 139
کاست، 16، 43، 44، 45، 46، 50، 51، 55، 58، 59، 64، 67، 70، 73، 87، 105، 106، 135، 147، 150، 161، 162، 164، 165، 203، 204، 207، 241، 271، 279، 286، 287، 307، 331، 333، 334، 338، 340، 351، 374، 395، 413، 416، 428، 435
کاشغر، 143، 160
کاشی، 65، 67، 69، 71
کاکاتیا، 263، 267
ص: 478
کاکینی، 151
کالادانار، 288
کالاموک، 291، 351
کالاموکو، 291
کالپالیکا، 291
کالکین، 220
کالگین، 178
کالونیست، 294
کالهانا، 305
کال‌هانا، 343
کالی، 219
کالیان، 202
کالیانا، 217، 267
کالیداسا، 190، 213، 289
کالیکوت، 440، 447
کالینگا، 94، 101، 122، 123، 137، 157، 161، 176
کالی‌یوگا، 220
کاما، 218
کامادهنو، 308
کاماروپا، 303، 306
کامبان، 288
کامبوج، 67، 74، 157، 225، 226، 232، 246
کانائوج، 193، 203، 237
کاناندا، 249، 289، 294
کانتون، 224
کانچی، 235، 238، 246، 248، 260، 434
کانچی پورام، 185، 231، 233، 258، 261، 287
کانگارا، 371
کانگرا، 375
کانندا، 447، 448، 450
کانواها، 122
کانون‌پالی، 174
کانیشکا، 129، 130، 131، 164
کاودامبا، 231
کاوری، 142
کاوری پاتینام، 153، 155، 165، 280
کاهاداوالا، 399
کاهایانا، 148
کایلاش، 415
کبیر، 413، 414، 415، 416، 417، 419، 448
کبیر پاتتی، 417
کتابهای مقدس پالی، 15
کتزیاس، 74
کتیوار، 131، 136، 308، 316
کدوکالی، 244
کرالا، 25، 137، 236، 251، 265، 267، 269، 440، 449
کرالاپوترا، 98، 137
کرمه، 55، 87، 180
کریشنا، 132، 136، 141، 179، 180، 202،
ص: 479
230، 231، 248، 349، 350، 408، 418، 432
کریشنا دیوا، 439، 442، 445، 448
کشا، 417
کشاتراپا، 148
کشتریه، 43، 45، 63، 64، 67، 73، 86، 88، 89، 90، 106، 135، 162، 164، 286، 307، 331، 334، 338، 339، 340
کشمیر، 97، 129، 175، 192، 194، 303، 304، 305، 306، 323، 354، 384، 409
کشمی‌شورا، 343
کلپ، 219
کلکوندا، 438
کلیسای سریانی، 181، 217
کلیله و دمنه، 211
کندهارا، 124
کنگا، 417
کوئیلون، 280
کوالان، 165، 166
کوپتا، 183، 184، 185، 186، 187، 189، 190، 191، 193، 196، 271، 307، 325، 337
کوتام، 271
کوتان، 288
کوجولا خادفسیس، 129
کوچ، 125
کوچی، 143، 160، 223
کوچین، 270
کوداواری، 132، 141، 230، 231، 248
کورال، 249
کورام، 271
کورکای، 280
کورک شترا، 34
کوری، 202
کوسلا، 35
کوشانا، 149
کوشانیان، 67، 130، 131، 145، 162، 187، 250
کوشانی‌ها، 129
کولا، 42
کولاپا، 42
کولو، 304
کولوتا، 304
کولوتنگا، 267
کولیا، 62
کولی پاکام، 244
کومائون، 304
کوماراجیوی، 223
کوماراکوپتا، 190
کوماراماتیه، 196
کوناراک، 347
کوندا، 296
کوهیلاها، 309
کویته، 127
ص: 480
کویلون، 447
کهاتری، 339
کی‌چاکا، 160
کی- چوک، 160
کیراتارجونیا، 249
کیرپان، 417
کیش، 281
کیش زرتشت، 75، 159، 353
کیش مانی، 75
کی لاشا، 179
کیلاشاناتا، 260، 261
کیلوا، 398
گئوتامی پوتراساتاکارنی، 135
گئوتما بودا، 85
گاربها- گری‌ها، 215
گارهوال، 304
گانایاتی، 353
گانشا، 353
گاویشتی، 38
گاهاداوال، 315
گاهاداوالا، 381
گایا، 187
گایاتری، 17، 52
گجرات، 23، 193، 194، 234، 269، 303، 316، 336، 341، 346، 354، 355، 358، 368، 369، 376، 379، 380، 395، 398، 421، 422، 426، 437، 439
گجراتی، 346، 396، 419، 450
گداواری، 133، 202
گدروزیای، 125
گراما، 42، 47
گردنه «گومال»، 317
گردونه بزرگ، 96
گردونه کوچک، 96
گشاهاراتا، 148
گلکندا، 448
گمبرای، 202
گنتاشالا، 202
گندافرنس، 181
گندوفرنس، 128
گندهارا، 74، 75، 126، 128، 158، 172، 194، 306
گندهاروا، 52
گنگا، 234
گنگاس، 303
گنگی، 296
گنگ- یامونا، 32
گوآ، 437
گواردهانا، 148، 344
گوالیر، 316، 320
گوبی، 144، 260
گوپالا، 301
گوته، 213
گوجار، 340
ص: 481
گورجارا، 192، 300
گورو، 408، 410، 411، 412، 415
گوناراک، 347
گونا کامادیوا، 306
گوهیلا، 316، 380
گویم باتور، 142
گهتز، 268
گهراشارمن، 244
گیتا، 180، 290، 448 تاریخ هند ؛ ج‌1 ؛ ص481
تاگونیدا، 381
گیتوی، 11
لاتا، 194، 234، 235، 237
لالا، 409
لالی تادتیا، 304
لک‌شمانا، 35
لکشمی، 219
لوچینوار، 316
لو- یانگ، 160
لیچ‌جاوها، 186
لیچ‌جاهاوی، 184
لینکام، 292
لینگام، 178
لینگایات، 289، 292، 354
مئوریان، 91، 92، 93، 94، 95، 97، 98، 99، 101، 103، 106، 107، 110، 112، 113، 116، 118، 121، 123، 132، 141، 145، 146، 150، 163، 183، 185، 196، 197، 199، 200، 207، 343، 393
مائوخری، 193، 194
مائوس، 128
مابار، 440
ماپیلا، 236، 433
ماتا، 249، 251، 280، 340، 443
ماتاویلاسا- پراهاسانا، 233، 236
ماتسیان یانا، 56
ماتسیان یایا، 119
ماتورا، 128، 129، 130، 204، 216، 312، 350
ماتورای، 125
مات‌هورا، 174
ماتهوره، 176
ماتیریه بودا، 176
ماتیونا، 352
ماداکاسکار، 203
مادورای، 138، 231، 235، 246، 264، 268، 296، 369، 372، 434، 437
مادهوا، 294، 295
مادیا، 352
ماراتی، 289، 290، 293، 346، 448
مارتابان، 225
مارک بلوخ، 22
مارکوپولو، 269، 281، 282، 360، 432
ماروار، 379، 381، 382، 396، 419، 449
ماروت، 52
ص: 482
ماستیا، 352
ماکس مولر، 12
مالا، 62
مالابار، 142، 181، 217، 236، 255، 265، 269، 280، 295، 336، 396، 399، 433، 434، 440، 446، 449، 450
مالاکا، 225، 398
مالاوا، 185، 193، 316، 358، 369، 376، 379، 380، 426
مالایالام، 449
مالدیو، 187، 265، 440، 447
مالوی، 76
ماله، 217
مالینده، 398
مامسا، 352
مانا، 53
مانارپاکام، 244
ماناندا، 408
ماناوا، 32
ماناوا درمه شسترا، 161
ماندالا، 331
ماندالام، 271
ماندو، 380
مانو، 29، 30، 31، 32، 161، 209، 219، 339
مانو سوایم‌بهو، 29
مانوی، 29، 159
مانیکا کاواساگار، 253، 254
مانی‌گرامام، 282
مانیمه گالی، 165
مانی میگالای، 250
ماهاراشترا، 448
ماهایانا، 75، 217
ماهی‌پالا، 303
مایا، 251
مایتریه بودا، 178
مایت‌هیلی، 419
مایتیلی، 346
محمد بن تغلق، 370
محمد بن قاسم، 374
محمد بن قاسم، 374
محمد خلجی، 315
محمد غوری، 315، 317، 320، 357، 360
محمود غزنوی، 311، 357، 373، 384، 409
محمود گوان، 437
مدرس، 25، 136، 137، 181، 185، 230، 445
مدهو، 48
مذهب ودایی، 177
مراسم قربانی، 52، 53، 54، 68، 122، 177، 179، 187، 239
مردم‌شناسی، 12، 26
مروار، 380
ص: 483
مروتونگا، 422
مظفرپور بی‌هار، 67
مغادوتا، 213
مقتی، 366، 367
مکا، 96
مکاس سیرنه‌ای، 96
مکران، 22، 125
مگاستانس، 93، 101، 102، 105، 106، 110، 137، 197
مگده، 67، 69، 71، 72، 73، 78، 91، 122، 123، 151، 157، 176، 184، 193، 194، 198، 346
مگده‌ای، 81، 82، 89
مگدهی، 346
ملک کافور، 369، 433
ملوا، 133
ملوکا، 266
ملیچ‌چاه، 300
مناندر، 125، 126
مودرا، 352
مودرا راکشاسا، 343
موراری، 343
موروکان، 139
موروگان، 178
موکشا، 218
موگا، 128
مولتان، 312، 396، 409
مومباسا، 398
موندا، 26
مون‌سون، 142
موهنجودارو، 23، 31
موهور، 399
مهابالی پورام، 233، 245، 260، 261، 280
مهابهاراتا، 30، 33، 34، 35، 138، 166، 180، 249، 289
مهابهاشایا، 164
مهاپدما، 73
مهاپدما ناندا، 72
مهاجاراتی راجا، 136
مهاراجادهیراجا، 184، 308
مهاراج دیهراجا، 238
مهاراجه‌ها، 9، 10
مهاراشترا، 89
مهاراشترینا، 298
مهاسامانتا، 326
مهاسام‌ماتا، 66
مهاسناپاتی، 136
مهاک شاتراپا، 128
مهاک شتراپا، 132
مهاماندا شورا، 326
مهاندراورمان، 234
مهاویرا، 66، 83، 84، 85، 176
مهایانه، 175، 176، 178
مهرداد، 126
ص: 484
مهرداد دوم، 127
مهیندا، 99
میتاک شارا، 335
میتراکا، 193، 194
میتهیلا، 422
میرابی، 255، 404، 408، 419
میران، 143، 160، 260
میرچ چاها کتیگا، 213
می‌روت، 376
میسور، 25، 84، 93، 98، 137، 176، 231، 264، 268، 289، 290، 341، 354، 445، 448
میلاپور، 181
میل‌هانا، 344
میلیندا، 125
میلیندا پنهو، 125
میمامسا، 221
میناکشی، 296
مینگ، 383
مینوی، 11، 177، 178، 270
می‌وار، 309، 316، 379، 380، 381، 382، 449
میوس هورموس، 142
میهیرا کولا، 191، 192
نئارخوس، 78
ناتایاشسترا، 166، 257
ناحیه کتیوار، 23
نادو، 240، 244، 271
نارادا، 209
ناراسیمها ورمان، 234
ناراهاری، 293
نارمادا، 131، 133، 235
نارمدا، 92، 234
ناسیک، 132، 133، 148، 149، 231
ناگا، 39، 232، 235
ناگارا، 346
ناگارام، 272، 282
ناگارجونا، 175
ناگاسنا، 125
ناگایی، 232
نالادیار، 249
نالاندا، 210، 302، 341، 347، 423
نالان گیلی، 139
نالیرا پرابندهام، 253
نامادیوا، 293، 448
نامالوار، 254
نانادشی، 283
ناندا، 73، 74، 91، 123
ناندهرا، 234
ناندی، 178
ناندی- ورمان، 235
نانک، 413، 414، 415، 416، 417، 419، 429، 448
ناهاپانا، 148
ص: 485
نایا چندراسوری، 421
نایانارها، 253
نپال، 67، 98، 185، 194، 195، 206، 218، 303، 305، 306، 323، 423
ندون ژرال‌ادان، 138
نرمدا، 202
نرون، 155
نظام الدین اولیا، 401، 412، 420
نظام کاستی، 15، 16، 43، 44، 46، 59، 87، 106، 136، 161، 162، 186، 207، 256، 332، 333، 338، 340، 417، 428
نگاپاتینام، 245
نگاری، 447
نلور، 248
نوافلاطونی، 159
نهاپانا، 133، 135
نیایا، 220
نیروانا، 87، 174، 175
نیشکا، 40، 151
نیل، 142، 154، 202، 380، 398، 446
واتاپی، 231، 234
واتاپی کومدا، 234
واجرایانا، 353
واجریانا، 217
واراناگال، 437
وارانگال، 263، 369، 372، 434، 435
وارنا، 43، 46، 135، 136
وارونا، 52، 54
واسا، 149
واسکودوگاما، 380
واسودیوا، 126
واکاتاکا، 200، 231، 258، 299
واکاتاگا، 189
والابهی، 193، 194
والانجیار، 282
والاندوسر، 271
وال‌میکی، 35
وایشالی، 65
وای‌کونتا، 179
وایو، 295
وتلا، 244
ودانتا، 221، 222، 251، 252
وداها، 50، 62، 88، 221، 222، 251، 292، 408، 449
وراهامیهرا، 212، 213
وریجی، 62، 63، 67، 69، 71
وساخا، 148
وستال، 285
وسیشتا، 37
وشیشتی پوترا، 135
وکاتاکا، 188، 189
وکپاتی، 345
ولی‌مانور، 244
ونانک، 413
ص: 486
ونگا، 98
ونگی، 230، 232، 234، 265، 266
ونی، 139
ونیا، 257
وو- سن، 127
ویاسا، 35
ویتهوبا، 448
ویجایاناگارا، 372، 432، 434، 435، 436، 437، 438، 439، 440، 441، 446، 447، 448، 449، 450
ویدها، 35
ویدیارانیا، 435
ویدیسا، 148
ویراشیوا، 289، 292
ویروپاکاشا، 435
ویروپاکشا، 448
ویش، 42
ویشاک هاداتا، 343
ویشالی، 69
ویشایه، 196
ویش مرتا، 308
ویشناوا، 268
ویشنو، 29، 126، 177، 178، 179، 180، 216، 218، 219، 220، 253، 254، 255، 288، 290، 293، 294، 295، 340، 344، 349، 415
ویشنوئیان، 218
ویشنوپرست، 294، 348
ویشنوپرستی، 177، 407
ویشنو واردهانا، 268، 269، 270
ویش‌وامیترا، 37
ویشویدوه، 52
ویشیا، 43، 44، 45، 88، 91، 106، 164، 165، 286، 338
وی‌شیشکا، 220
ویکرامادتیا، 343
ویما خادفسیس، 129، 130
وینا، 205
ویندهیا، 380
ویندهیاس، 229
ویندهیان، 36
وینست اسمیت، 13
وی‌هارا، 168
هاراشا، 213
هارپا، 22، 23، 24، 26، 31، 40، 51
هاردوار، 204
هارشا، 233، 234، 300، 309
هاری، 415
هاریهارا، 435، 436
هاستیواناتی، 435
هامپن، 436
هامپی، 435
هامیرا، 421
هانومان، 35، 139
ص: 487
هتی گومبفا، 122
هخامنشیان، 74، 76، 97، 128، 129
هرات، 142، 312
هراشا، 233
هراکلس، 137
هرشا، 193، 194، 195، 197، 199، 201، 203، 224
هرشا چرتیا، 194
هرشا- وردهانه، 194
هرمائوس، 129
هرمز، 281، 398
هرودوت، 74
هزاره، 125
هستی‌مالا، 343
هستیناپور، 33، 34، 36
هسو آن تسنگ، 197
هلیودورس، 126
هماچاندرا، 334، 343
همادری، 449
هندشناسی، 12
هندنامه، 158
هندو، 18، 24، 30، 31، 123، 125، 136، 145، 209، 354، 369، 374، 375، 376، 379، 387، 388، 389، 392، 393، 402، 404، 417، 421، 427، 435، 436، 440، 449
هندوستان، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 26، 27، 29، 30، 31، 32، 33، 36، 38، 40، 43، 44، 49، 51، 59، 60، 61، 64، 69، 72، 73، 74، 75، 76، 78، 79، 80، 84، 85، 88، 89، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 100، 101، 102، 103، 111، 113، 116، 118، 119، 121، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 130، 131، 137، 140، 142، 143، 144، 145، 151، 152، 153، 154، 155، 157، 158، 159، 160، 161، 175، 176، 181، 183، 184، 185، 186، 187، 188، 190، 191، 192، 193، 195، 197، 201، 202، 203، 206، 207، 209، 211، 215، 216، 217، 219، 222، 223، 224، 225، 226، 229، 231، 232، 233، 236، 246، 261، 266، 332، 336
هندویی، 18، 162، 177، 351، 369، 374، 376
هوشنگ‌شاه، 380
هون، 67، 186، 190، 191، 192، 194، 199، 250، 307، 309، 315، 320، 345، 385، 387
هونا، 191، 194
هون‌های هندی، 191
هویسال، 267
هویسالا، 263، 264، 267، 268، 269، 270، 296، 297، 432، 436، 449
ص: 488
هیپالوس، 143
هیپوستراتوس، 128
هیداسپس، 76
هی‌نایانا، 217
هینایانه، 175
هیونگ‌نو، 127
یائودهیا، 131
یائودهیه، 185
یاجناوالکایا، 209
یاجورودا، 33
یاداوا، 263، 267، 269، 270، 363، 371
یادوا، 290
یارقند، 143، 160
یاشوفرمان، 345
یاشووارامان، 300
یاما، 48، 52
یامونا، 125، 202، 320
یامی، 48
یاوانا، 135، 140
یکانگا، 305
یوانا، 153
یوتی دیموس، 124، 126
یوچیه، 127، 129
یوداین، 166
یوکراتیدس، 126
یوگا، 219، 221
یونان، 13، 14، 31، 79، 102، 123، 124
یونانی، 13، 14، 27، 30، 66، 73، 76، 79، 92، 93، 96، 97، 102، 123، 125، 126، 128، 136، 145، 150، 153، 154، 158، 164، 166، 172، 205، 212، 213، 261، 348، 406 تاریخ نیسابور: المنتخب من السیاق ؛ المقدمة ؛ ص1