دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

فهرست اعلام‌

گروه نرم افزاری آسمان

فهرست اعلام‌

آ

آتش‌مرزه، 312
آذرافروز، 123
آذربایجان، 56، 57
آذربیجان، 318
آراسس، 24
آرینتانوس، 22
آزادافروز، 116، 123
آسیا، 78
آشور، 182
آمیانوس مارسلینوس، 12
آهنگران، 58
آیین‌ها، 143

الف‌

ابراهیم، 101
ابراهیم اشتر، 229، 303
ابراهیم امام، 87
ابراهیم بن سلمه، 65
ابراهیم كیلغ، 331
ابراهیم موصلی، 368
ابرشتجان، 319، 321، 322، 323
ابرهه، 144، 145
ابرهة بن الصباح، 109
ابغارین، 336
ابلق الفرد، 146
ابلّه، 79، 80، 112، 115، 125، 220، 307
ابن اثیر، 158، 352 تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی ج‌3 375 الف ..... ص : 375
ن اسحاق، 105
ابن اشعث، 285، 292، 294، 295، 297، 299، 300، 301، 302، 352، 353، 354، 364
ابن الاهتم، 122
ابن الرفیل، 366
ابن المجاور دمشقی، 134، 150، 151، 152
ابن بلخی، 130
ابن جبیر اندلسی، 151
ابن جعفر الحسنی، 148
ابن حوقل، 39، 131، 148، 149، 166، 167، 168، 371، 372
ص: 376
ابن خردادبه، 7، 9، 10، 11، 20، 35، 37، 38، 39، 53، 54، 59، 60، 61، 62، 63، 68، 78، 79، 80، 154، 155، 157، 173، 193، 361
ابن خلدون، 198
ابن خلكان، 312
ابن رسته، 79
ابن زیاد، 269
ابن سكیت، 66
ابن عامر، 285
ابن عبّاد رازی، 177
ابن عمر، 178
ابن قتیبه، 244، 355، 365
ابن مجاور، 135، 136، 151
ابن مفرّغ، 269
ابن مقفع، 50
ابن ندیم، 106، 278، 282، 312
ابن هبیره، 63
ابن هشام، 135
ابو اسحاق ابراهیم بن محمد فارسی اصطخری، 30، 37، 138، 148، 149، 154، 155، 157، 372، 377
ابو الأسود دئلی، 243
ابو الجوز، 83، 367
ابو الحارث ابن فریغون، 372
ابو الحسن دارمی، 353
ابو الحسن مادرانی، 331
ابو الخصیب، 240
ابو الصیداء صالح بن ظریف مولی بنی ضبّه، 346
ابو العباس، 65، 83
ابو العباس سفاح، 8
ابو الفتوح، 191
ابو الفرج اصفهانی، 175، 176، 337
ابو بكر، 212، 217، 218، 221، 222، 225، 261، 262، 331
ابو بكره، 271، 272، 274
ابو تراب (- علی بن ابی طالب)، 259
ابو جعفر، 372، 373
ابو جعفر سهل بن مرزبان، 357
ابو حاتم، 66
ابو حنیفه
ابو حنیفه نعمان بن ثابت، 77، 246، 259، 368
ابو دلف، 305، 332، 333، 336، 337
ابو دؤاد، 337
ابو ریحان بیرونی، 128
ابو زمعه، 189
ابو زید، 138
ابو زید احمد بن سهل بلخی، 147
ابو زید انصاری، 61، 117، 247
ابو سالمه زطی، 209
ابو سبره، 309
ابو سعید، 124
ابو سفیان، 266، 268، 270
ابو صفره، 118، 120
ابو عباده بحتری، 178
ابو عبد الله محمد بن عبد المنعم بن عبد النور حمیری، 136
ابو عبد اله جدلی، 197
ص: 377
ابو عبید، 218
ابو عبیده، 66، 115، 116، 119، 155، 251
ابو عبیده معمر بن مثنی، 119
ابو عبیده نصر بن مثنی، 115
ابو عثمان، 352
ابو علی حافظ مروزی، 162
ابو فاطمه، 348
ابو مسلم خراسانی، 41، 316
ابو منصور، 369
ابو موسی اشعری، 214، 211، 272، 278، 286، 308، 339، 371
ابو نواس، 99
ابو یحیی ساجی، 40
ابی بكر، 327
ابی عبیده، 225
ابین، 163
ابی نواس، 67
اتنوس، 114
اثیر، 196
احسن التقاسیم، 86، 124، 130، 131، 149، 161، 162، 163
احمد بن ابی دؤاد، 337
احمد بن روح بن معاویه، 57
احمد بن سعید، 176، 177
احمد بن علی، 75
احمد بن موسی، 83
احمد سوسه، 73، 75
احوص، 320، 321، 322، 323، 324، 325، 326، 332
اخبار الزمان، 224
اخبار الفرس، 312
اخبار بهمن، 106
اخشنواز، 44
ادب الكتّاب، 300
ادریس، 332، 333
اراك، 335
اربل، 56، 57، 58
اردستان، 371
اردشیر، 35، 37، 38، 41، 43، 44، 45، 55، 77، 105، 109، 114، 115، 116، 142
اردشیر بن بابك، 42، 116
اردن، 197
ارشاق، 33
ارمنستان، 33، 56، 160
ارنثیوس، 32
اروندرود، 106
اریاط، 180
ازد، 116، 118، 122، 124، 196
ازهری، 9
اسامة بن زید، 203
اسبانبر، 41، 46، 49
اسپندیار، 358
اسپهبد، 358
استخر، 37، 371
استخری- ابو اسحاق ابراهیم بن محمد فارسی اصطخری، 37، 130، 138، 154، 155، 157، 371، 372
استرآباد اردشیر، 115
اسحق موصلی، 368
اسدآباد، 58
ص: 378
اسدرستم، 112
اسفابور، 43
اسفانبر، 42، 43
اسفندیار، 105
اسكندر، 42، 99، 107، 114
اسماعیل، 142، 259
اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفه، 368
اسوان، 167
اسود عنسی، 171، 177
اسور ابن یعفر، 66
اشاعره، 318
اشحیذ، 347
اشرس، 343، 345، 346، 347، 348
اشرس بن عبد اللّه السّلمی، 346
اشعث بن قیس بن عمر بن الخطاب، 67
اشعریان، 319، 320، 332
اشعریها، 321
اشكانی، 108، 111
اشكانیان، 113، 154
اصطخری،- ابو اسحاق ابراهیم بن محمد فارسی، 148
اصطفانوس، 364
اصفهان، 311، 318، 321، 322، 324، 327، 328، 329، 335، 339، 357
اصمعی، 66، 155
اعجم، 124
اغانی، 124، 175، 176، 185، 276، 337،
افراسیاب، 55، 95، 96، 97
افریقا، 107، 116، 137، 138، 139، 157، 161، 163، 165، 193، 344
افشین، 337
اقرن بن ابی مالك، 101
اقیانوس هند، 80، 137، 138، 140، 144، 153، 157
اگوست، 114
الاخبار الطوال، 230، 308
الادب، 128
البلدان، 40، 196، 311، 335، 370
البیان و التبیین، 251
التاج فی اخلاق الملوك، 46
التفهیم، 128
التنبیه و الاشراف، 49، 50
الجلبه، 162
الجماجم، 296
الحطم بن ضبیعه، 212
الخراج، قدامة بن جعفر، 334
الخراج و صنعة الكتابه، 301
الروض المعطار فی اخبار الاقطار، 136
السیرة، 105
الشعیبیه، 147
الصاندین، 196
الطیسفون، 43
الطیسفونج، 43
العاص، 263
العال، 7، 366
الفیل، 190
الكامل، 159
الله داد، 72
المدینة الدنیا، 44
المدینة العتیقة، 40، 42، 45، 48، 55
ص: 379
المدینة القصوی، 44
المرج، 56
المسالك و الممالك، 7، 8، 9، 10، 11، 35، 37، 38، 53، 59، 60، 62، 63، 64، 68، 69، 79، 148، 149، 361، 371
النهر المعروف، 9
الوزراء و الكتاب، 361
الوند، 58
الیسع، 331
امارت مغیرة بن شعبه، 272
ام المومنین، 206، 209، 210، 212
ام جمیل، 262، 272، 309
ام خالد، 289
امّ كثیر، 224
اموی، 117، 118، 119، 123، 252، 265، 279، 292، 295، 316، 321
امویان، 86، 87، 255، 280، 286، 313، 316، 363
امیانوس مارسلینوس، 15، 49، 276
امیر شمس الدین طنبغاخان، 152
امیه، 175
امیّة بن ابی الصلت، 175، 176
امیة بن عبد شمس، 189
اناتولیس، 30
انار، 318، 327، 328، 340
انبار (فیروز شاپور)، 7، 8، 9، 13، 82، 237، 261، 307، 362، 366
اندلسی، 78
انصاری، 136
انطاكیه، 48، 78، 79
انطوخیا، 114
انطیوخوس، 114
انوشروان، 14، 48، 80، 81، 109، 136، 140، 141، 142، 145، 158، 160، 273، 178، 186، 248، 280، 369، 371
اوانا، 10
اوپسالا، 104
اود، 57
اودلف عجلی، 332
اوزاگاردانا، 17
اوستا، 129
اوشنر، 95، 96
اوص بن ثعلبه، 122
اوغسسطوس، 112
اولیری، 145
اهراء، 9
اهواز، 295
اهورامزدا، 72
ایران، 7، 8، 12، 13، 41، 48
ایرانشهر، 55، 206، 237، 280، 290
ایرانیها و شرق افریقا، 138
ایزودور، 114
ایزودور كرخی، 114، 115
ایزیدور كركسی، 113
ایغار یقطین، 68
ایغارین، 334
ایوان كسری، 40، 45، 48
ایوان مدائن و نیز ایوان كسری، 45، 46، 47
أمیّة، 222
ص: 380

ب‌

باب المندب، 136
بابغیش، 56
بابك، 280، 281، 337
بابكان، 155
بابك بن بهرام، 83
بابل، 39، 54، 59، 60، 97، 182، 360
بادس، 57
بادقلی، 237
بادوریا، 7، 10، 11، 76، 83
بادیة الشام، 78
باذان، 177
باروسما، 61، 62
باروگازا، 112
باشزّی، 56
بجّه، 166
بجّه، 168
بجیله، 197، 219
بحار الانوار، 244
بحتری، 47، 48، 178، 179
بحر الختام، 168
بحرین، 116، 123، 129، 212، 311
بخارا، 78، 347، 348
بخت النصر، 73
بداة، 61، 62
براآن، 371
براء بن عازب، 309
بربر، 94، 95، 98، 106، 107
بربرود، 336
بربیسما، 61، 62
بریان، 92
بزرگمهر، 239
بزنیان، 58
بسطام، 60، 360
بسكرة، 57
بشاری، 130
بشاری مقدسی، 149، 160
بشر، 196
بشر بن ابی ارطاة، 274
بشك، 322
بصبهری، 360، 361
بصره، 63، 74، 79، 80، 85، 117، 118، 123، 155، 157، 196، 197، 206، 209، 210، 211، 212، 220، 230، 233، 234، 241، 243، 262، 263، 270، 272، 273، 276، 285، 286، 288، 290، 291، 292، 294، 295، 297، 300، 302، 306، 308، 310، 312، 313، 352، 364، 367
بضعه، 109
بطلمیوس، 42
بغ، 74
بغداد، 8، 10، 11، 14، 36، 39، 71، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 84، 86، 168، 218، 336، 357، 361، 365، 367، 370، 372
بغ داد، 72
بغ كرت، 72
بقه، 13
ص: 381
بكر بن وائل، 122، 315، 332
بكس، 203
بلاذری، 43، 60، 61، 65، 67، 69، 88، 122، 123، 195، 201، 202، 208، 219، 220، 235، 236، 240، 249، 263، 266، 271، 273، 285، 286، 288، 292، 300، 301، 303، 333، 360، 361، 362، 367، 339
بلاش، 41
بلاش‌آباد، 41
بلخ، 158
بلدان الخلافة الشرقیة، 37، 39، 46، 56، 106
بلوچ، 260
بناوری، 83
بند هشن، 95
بنو صهیب مولی بنی جحدر، 315
بنی ارم، 146
بنی اسد، 185
بنی الحارث بن كعب، 217
بنی المصطلق، 263
بنی امیّه، 189، 205، 312
بنی اوس، 315
بنی تمیم، 185، 211
بنی جدان، 166
بنی حنظله، 212
بنی ذهل، 315
بنی زریق، 367
بنی سعد، 212
بنی عامر، 196
بنی عباس، 65
بنی عجل، 305، 332
بنی قیس بن ثعلبه، 315
بنی كنانه، 219
بنی یشكر، 196
بوخار، 371
بوهین كره، 334
بهار، 72
بهرام پنجم، 65، 77
بهرام چوبینه، 82
بهرام گور، 420- 438 م، 73، 77، 109
بهرسیر، 37، 44، 61، 247
بهروز، 87
بهزدا، 105
بهشت‌آباد، 306
بهقباد، 59، 62، 203، 237، 261، 296، 361
بهقبادات، 61، 247
بهمن اردشیر، 89، 105، 106
بهمن بن اسفندیار، 101
بهمنشیر، 106
بهمن یشت، 105
بیروت، 50، 75
بیزانس، 141
بیكرانس، 22

پ‌

پارت، 114
پارتیان، 113، 114، 129، 154
پاریس، 253، 255
ص: 382
پترا، 188
پروكوپیوس، 144، 158، 159
پرویز، 235
پوران، 370
پورداود، 72، 95
پور سودان، 164
پیروز شاپور، 17
پیل زور، 104

ت- ث‌

تاریخ الاشراف، 316
تاریخ المستبصر، 134، 135، 136، 138
تاریخ بغداد، 74، 75، 83، 245، 246، 259، 368
تاریخ جده، 134، 147
تاریخ حمزه، 109
تاریخ طبری، 97
تاریخ عربستان، 100
تاریخ غیاثی، 8
تاریخ قم، 318، 319، 320، 321، 322، 323، 324، 325، 327، 328، 329، 330، 331، 334، 338، 340
تاریخ مدینة جده، 134، 135، 136، 137، 147، 152
تاریخ یعقوبی، 266
تبوك، 188
تدمر، 187
ترجمه یمینی، 270
تركستان، 96
تسوی انبار، 9
تسوی بادوریا، 8
تسوی قطربل، 7
تسوی مسكن، 7
تقی‌زاده، 100، 115، 128
تكریت، 36
تلمسان، 57
توراة، 39
توزر، 57
توسفون، 43
توماس ریكس، 138
تویسركان، 335
تهران، 76
تهماسب، 54، 55
تیرداد، 72
تیسفون، 17، 19، 22، 42، 44، 71، 77، 80، 185، 238
تیم، 318
تیماء، 145، 187
تیمره، 327، 328
ثابت، 259، 368
ثابت قطنه، 348
ثالوثا، 16
ثعالبی، 54، 98، 99، 100، 158
ثمود، 101

ج‌

جابلق، 318
جابیه، 79
جاپلق، 336
جاحظ، 46، 251، 355
ص: 383
جاده ابریشم، 81
جار، 166
جاسك، 154
جبال، 230، 311
جبرائیل جبور، 198
جبلة بن حارث، 145
جبّه، 61، 62
جبیش بن دلجه، 288
جده، 130، 133، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 146، 147، 149، 150، 151، 152، 157، 159، 163، 166، 167، 169
جرّاح بن عبد اللّه، 344، 345
جرجرایا، 370
جرجس، 203
جرهم، 143
جریر، 219
جریر بن عبد اللّه البجلّی، 197، 203، 219
جزیره فرات، 13
جزیرة العرب، 129، 141
جغرافیای كیهان، 58
جلال همائی، 128
جلولا، 60، 360
جم، 101
جمر، 324
جمل، 209، 210، 241، 242، 273، 285، 286
جمیل بن بصبهری، 360، 361، 364
جندیشاپور، 43، 271
جوادعلی، 113، 141، 146، 154
جوبر، 36، 39، 40
جوخی، 20
جورج سارتن، 257
جوسق داود بن عمران اشعری، 334
جوفیان، 30
جهشیاری، 361، 364
جی، 318

چ- ح‌

چاه زمزم، 142
چهار سوج خنیس، 196
چهار مقاله، 369
چین، 73، 74، 78، 79، 80، 81، 82، 138، 157، 160
حارث، 271
حارث بن كلّده، 271
حارث غسّانی، 145
حارثیه، 11
حاضر الصقلاویة، 8
حبال، 223
حبشه، 140، 144، 154، 157، 158، 159، 166، 167، 176، 182، 183، 186، 192
حبیب بن مهلّب، 119
حبیش بن دلجه، 287، 288
حجّاج بن یوسف، 63، 85، 119، 122، 201، 259، 285، 287، 288، 289، 290، 291، 292، 293، 294، 295، 299، 300، 301، 302، 303، 304، 310، 320، 321، 324، 326، 340، 343، 344، 345، 351، 353، 354،
ص: 384
357، 362، 364، 365، 366، 370
حجاز، 129، 133، 140، 141، 144، 145، 148، 167، 188، 189، 191، 205، 206
حجر، 187
حدیثه، 56
حذیفة ابن الیمان، 41، 250
حسن، 243
حسن بصری، 259
حسن بن ابی العمّر طه، 347
حسن بن سهل، 312، 370
حسن بن علی بن عبد الملك، 318
حسن بن محمّد بن حسن قمی، 318
حسن بن مخلّد، 178
حسنك، 270
حصین بن ابی الحر، 352
حضر، 67
حضرموت، 100
حضرموت، 153، 154، 155، 156، 173
حكم بن منذر بن جارود، 123
حلوان، 45
حماد، 259
حماد بن ابی بكر، 327
حمد اله مستوفی، 14، 140
حمزه اصفهانی، 43، 50، 101، 106، 108، 116، 318، 323
حمزة بن الحسن الاصفهانی، 50
حمزة بن الیسع، 331
حمورابی، 73
حمیر، 91، 92، 97، 98
حمیر بن سبا، 101
حمیر ذو الاعاربن، 98
حمیری، 137
حنتف بن سجف، 288
حنفی، 315
حیره، 60، 66، 78، 145، 160، 240، 261، 307

خ‌

خارك، 118
خاقانی شروانی، 47
خالد، 217، 261، 262، 289
خالد بن الولید، 82، 253
خالد بن عبد اللّه القسری، 314، 321
خالد بن عرفطة، 203
خباب بن الارث، 203
خبنگ، 65
خداداد، 72
خداینامه، 42، 369
خراسان، 71، 72، 74، 78، 81، 86، 98، 119، 121، 176، 215، 228، 231، 232، 233، 234، 270، 273، 274، 285، 286، 310، 312، 315، 317، 318، 341، 344، 346، 351، 353، 364، 372، 373
خرّبنداد، 322، 323، 324
خرمشهر، 114، 115
خریبه، 306
خزرها، 145، 158، 160
خسرو انوشروان، 44، 48، 73، 90، 109،
ص: 385
140، 143، 181، 281
خسرو پرویز، 44، 82
خسرو مرزبان، 187
خطّ، 212
خطرنیه، 59، 60
خطط الكوفه، 312
خطیب بغدادی، 73، 75
خلیج‌فارس، 78، 80، 112، 113، 114، 115، 117، 125، 220، 307، 311
خندف، 315
خندق، 14
خندق شاپور، 14
خنیرث، 54
خوارزم، 63
خوارزمی، 213
خورنق، 64، 65، 203، 239
خوزستان، 36، 106، 211، 214، 220، 230، 242، 308، 371
خویلد بن اسد، 189
خیبر، 187، 216
خیزران، 77

د- ذ

دادویه، 87، 177
دارا، 101، 106، 107، 137
داراب‌نامه، 102
داراب‌نامه، 106
دارا و الصّنم الذهب، 106
داروجان، 58 تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی ج‌3 385 د - ذ ..... ص : 385
ریوش، 72، 107، 137
داود بن علی بن عبد اله بن عباس، 63
داود بن هاشم، 151
داوردان، 85
دجله، 12، 13، 19، 20، 31، 32، 33، 35، 36، 37، 39، 40، 42، 44، 45، 48، 49، 56، 58، 62، 75، 76، 77، 78، 80، 84، 88، 250، 302، 353، 357، 361، 364، 366، 367، 370
دجله كور، 79
دجیل، 7، 10، 35، 36، 59، 297
دربند، 160
درزنیدان، 43
دریای احمر، 138
دریای چین، 130
دریای روم، 139
دریای سرخ، 107، 111، 125، 133، 137، 139، 141، 145، 157، 163، 166، 169
دریای قلزم (- دریای سرخ)، 166
دستوی، 295
دقوقا، 57
دكتر شفق، 92
دلف، 337
دلیل خارطة بغداد، 14، 85
دمشق، 145، 192
دو تیمره، 327
دور آخر، 327
دورا، 31
دوریا، 44، 367
دهكرت، 359
ص: 386
دیاسیرا، 17
دیاله، 58
دیر الجاثلیق، 10
دیر الجماجم، 202، 303
دیر العاقول، 370
دیلم، 322
دیلمان، 321
دیلمیان، 131
دینوری، 220، 280، 281
دیوماسفان، 53
ذبیح الله صفا، 99، 102
ذو، 54
ذو الاذعار بن ابرهه، 97
ذو الاذعار بن ذی المنار، 100
ذو الاعواد، 109
ذو الاكتاف- شاپور ذو الاكتاف، 8، 12، 49، 109، 276
ذو القرنین، 99
ذوجدن، 109
ذو جیشان بن اقرن، 101
ذو ریدان، 100
ذو شناتر، 109
ذو نواس، 109، 112

ر- ز- ژ

رائش بن قیس، 101
رباب، 65
ربذه، 285، 287، 291
ربض موسی بن صبیح، 77
ربیع بن زیاد، 83، 215، 234، 235، 310، 363
ربیع بن زیاد الحارثی، 270
ربیع بن زیاد عبد اللّه سمره، 235
ربیع بن عمران تمیمی، 346
ربیعه، 166، 315
رتبیل، 292
ردّه، 261
رستقباد، 295
رستم، 16، 41، 92، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 100، 105
رستم بن هرمزد المجوسی، 365
رستم فرخ‌زاد، 15، 41
رشید یاسمی، 180
رفیل، 60، 77، 360، 366
رمضان، 161
رودخانه قم، 328
رود راور، 335
رود رفیل، 366
رود صراة، 10
رود فرات، 12
رود كوثی، 37
رودمستان، 64، 68
رود نیل، 37
روزبه، 239
روم، 12، 14، 16، 30، 33، 44، 48، 78، 81، 133، 136، 140، 144، 145، 157، 159، 160، 182، 183، 186، 193
رومقان، 35، 37، 38، 61، 247
رومی، 78
ص: 387
رومیان، 7
رومیه، 41، 43
رومیّة، 43
ری، 78، 176، 318، 327، 334
ریغ، 57
زاب، 42، 53، 54، 58، 370
زابلستان، 92، 94
زاگرس، 73
زالق، 234
زامیاد یشت، 96
زبید، 130
زبیر، 208، 212، 213، 273
زبیر بن العوام، 203
زرفامیه، 57
زرنگ، 235
زروان‌داد، 72
زریران، 83، 96، 367
زمخشری، 128
زندورد، 270
زنگ، 162
زنگبار، 137، 138، 165، 167
زنگیاب، 96
زو، 54، 55
زیاد، 240، 251، 267، 268، 269، 270، 272، 274
زیاد بن ابی سفیان، 274، 279
زیاد بن ابیه، 268
زیاد بن عبید، 279
زیك، 358
ژوبین، 25
ژوستی نین، 145، 158، 159، 160
ژوفیان، 30، 33
ژولیان، 12، 16، 21، 22، 23، 28، 29

س‌

سائب خاسر، 176
ساباط، 41
سابس، 57
ساروق، 335
ساسان، 142، 239
ساسان بن بابك، 142
ساسانی، 49، 76، 79، 81، 108، 116، 123، 126، 202، 211، 214، 215، 218، 237، 239، 240، 265، 278، 280، 282، 358، 360
ساسانیان، 9، 77، 109، 115
سالستیوس، 32
سالم، 196
سالم الألوسی، 13
سالم بن زیاد، 363
سالوت، 29
سامرّا، 36
سام نریمان، 104، 105
ساوه، 327، 334
سبا، 100
سبحان، 115
سبیط، 367
سبیطیه، 367
سپنسر ترمنگام، 138
سجلماسه، 57
ص: 388
سدیر، 66
سرابیون، 56
سراندیب، 158
سعد، 44، 203، 238، 239، 319
سعد بن ابی وقاص، 38، 43، 48، 60، 195، 239، 309، 362
سعد بن عمرو بن حزام، 362
سعد بن مالك اشعری، 320
سعد بن مالك الزهری، 203
سعد بن مالك بن عامر اشعری، 318
سعد وقاص، 306، 338
سعدی، 98، 99
سعدی، 162
سعید، 228، 310
سعید بن العاص، 203، 244، 253، 264
سعید بن عثمان، 317
سغد، 99، 346، 348
سفرنامه امیانوس مارسلینوس، 7، 12، 16
سلفی، 57
سلمان فارسی، 41، 43، 45، 135، 253
سلوستری دساسی، 51
سلوكیه، 19
سلیمان بن عبد الملك، 122، 344
سمرقند، 78، 99، 340، 345، 346، 348
سموئل، 145
سمیّه، 268، 269، 270
سنجار، 33
سند، 79، 122، 157، 214
سنگارا، 33
سنی ملوك الارض و الانبیاء، 50
سواد (- سورستان- عراق)، 360، 362
سواكن، 163، 164، 169
سوتاپیه، 98
سوخرا، 44
سودابه، 93، 95، 96، 97
سودان، 163
سودانه، 98
سورا، 61، 62، 63
سورستان، 36، 37، 41، 54، 69، 75، 79، 198، 202، 206، 237، 247، 251، 279، 295، 296، 300، 314، 351، 361، 362
سورن، 358
سوره الفیل، 171
سوره قریش، 171
سورینا، 22، 32
سوریه، 140، 188، 197
سوق الثلاثاء، 83
سومر، 30
سویقة الهیثم، 83
سهل، 372
سیامك، 359
سیاوخش، 96، 97
سیاوش، 98
سیبویه، 213
سیبین، 62، 63، 301
سیّد جلال الدّین تهرانی، 318
سیراف، 133، 134، 136، 138، 139، 140
سیر الفرس، 42
سیرجان، 234
ص: 389
سیروان رود، 58
سیستان، 96، 97، 99، 102، 104، 105، 215، 232، 233، 234، 235، 236، 273، 274، 290، 292، 294، 297، 299، 305، 310، 311، 352، 353، 363، 365، 372
سیف، 176، 181
سیف بن ذی یزن، 158، 175، 176، 178، 180، 189، 276
سیلان، 111
سیلحین، 64، 203، 237

ش‌

شاپور، 8، 11، 13، 14، 15، 30، 33، 77، 109
شاپور دوم، 8، 12، 15، 49، 65، 276
شاپور ذو الاكتاف، 12، 14
شاد بهمن، 307
شاد شاپور، 270
شاد فیروز، 14
شاد هرمز، 75
شام، 74، 87، 95، 145، 192، 200، 219، 224، 229، 240، 261، 270، 274، 275، 280، 286، 287، 288، 296، 303، 333، 341
شاناق هندی، 283
شاهجان، 13
شاهراه، 78
شاهنامه فردوسی، 77، 91، 95، 98، 369
شاهنامه ابو منصوری، 369
شاهو، 58
شبلی الملاط، 180، 181
شحر، 154، 155
شمّر، 99
شمّر بن الاملوك، 101
شمّر یرعش، 99
شمس الدّین محمّد بن طولون، 217
شمیران، 96
شوشتر، 309
شهار سوج الهیثم، 83
شهار سوج خنیس، 196
شهر زور، 56، 57
شهریار، 39
شیرویه، 77، 251، 367
شیلی، 13

ص- ض‌

صاحب بن عباد، 318
صالح، 101، 346، 347
صحار، 117، 121، 129، 130
صحیح بخاری، 216
صراط، 55، 56، 88
صفین، 285، 286
صقلبی، 78
صنعا، 130، 156، 175، 177، 179، 189
صور الاقالیم، 130، 147
صور ملوك بنی ساسان، 50
صورة الارض، 167
صولی، 245، 266
صولی (- ابو بكر بن محمد بن یحیی الصولی)، 300
ص: 390
صهبان بن محروث، 109
ضیزن پسر معاویة بن عمرو بن عبید سلیحی، 67
ضیزن معاویة بن الاحرام بن معد بن سعد، 67

ط- ظ

طاهر بن عبد الله، 176
طبرش (- تفرش)، 327
طبری، 37، 43، 44، 45، 55، 72، 97، 98، 100، 101، 115، 120، 123، 158، 159، 160، 178، 196، 209، 218، 219، 220، 222، 233، 239، 248، 259، 261، 273، 293، 294، 297، 312، 314، 315، 344، 345، 348، 354
طلحه، 207، 208، 212، 213، 273
طلحه بن عبد اللّه، 264
طلحة بن عبید اله، 203
طلیحة بن خویلد، 223
طوس، 78، 94، 369
طولقة، 57
طهسبون، 37
طیره، 318
طیزن‌آباد، 64، 67، 203
ظفار، 101، 154، 173، 174

ع- غ‌

عاد، 101
عاصم، 329
عاقب، 200
عام الفیل، 191
عامر بن عبد اللّه التمیمی، 233
عامر بن عمران، 331
عانات، 13، 14، 16
عایشه، 205، 206، 207، 209، 211، 212، 240
عباس، 243
عباسی، 8، 11، 74، 86، 87، 178، 316
عباسیان، 86، 87، 255، 312، 316، 329
عبد الرحمان بن عباس، 296
عبد الرحمان بن عتاب، 208
عبد الرحمان بن محمد بن الاشعث، 292
عبد الرحمن بن ابی بكره، 273
عبد الرحمن بن اسحاق، 65
عبد العزیز بن عبد اللّه، 365
عبد القدوس الانصاری، 134
عبد اللّه، 286، 320، 321، 323، 324، 325، 327، 328
عبد الله بن ابی سرخ، 168
عبد اللّه بن بدیل، 339
عبد اللّه بن جرّاح، 347
عبد اللّه بن خازم، 122، 315
عبد اللّه بن زبیر، 365
عبد اللّه بن سعد، 331
عبد اللّه بن سمره، 215، 234
عبد اللّه بن عامر، 207، 215، 232، 233، 234، 235، 263، 272، 274، 310، 363
عبد اللّه بن عباس، 273
عبد الله بن عمر، 178
ص: 391
عبد اللّه بن كوشید، 329
عبد اللّه بن مسعود، 203
عبد المطلب، 143، 144، 189
عبد الملك، 289، 295، 301، 302
عبد الملك بن مروان، 123، 285
عبد الملك بن مهلّب، 119
عبد اله، 209، 287
عبد اله بن زبیر، 287، 290
عبد اله بن عامر، 205، 207، 243، 286
عبد اله بن عباس، 243، 244، 296
عبد شمس، 192
عبد قیس، 123، 124
عبد مناف، 192
عبید الله، 268، 270، 313، 364
عبید الله بن المخارق، 364
عبید اللّه بن زیاد، 57، 230، 251، 313
عبید اله، 242
عبید الّه بن ابی بكره، 292
عبید اله بن دراج، 245
عتبة بن غزوان، 267، 271، 306، 307، 308
عثمان، 199، 202، 208، 225، 228، 232، 233، 240، 242، 243، 263، 264، 273، 274، 285، 310، 313
عثمان بن حنیف، 200، 207، 208، 212، 250
عثمان بن عفّان، 147، 205، 220
عدن، 130، 136، 137، 144، 153، 154، 155، 156، 157، 158، 159، 160، 162، 163، 179، 188، 192
عدی بن حاتم الطایی، 203
عدی بن زید، 66
عراق، 38، 46، 54، 57، 58، 80، 82، 85، 98، 106، 195، 197، 205، 219، 224، 225، 244، 249، 251، 264، 279، 287، 290، 294، 295، 296، 299، 302، 303، 307، 314، 333، 336، 343، 344، 352، 353، 362، 364، 366، 370
عراق (- سورستان)، 285
عربستان، 107، 111، 113، 125، 126، 129، 133، 139، 140، 145، 153، 154، 157، 160، 163، 182، 183، 186، 187، 188، 190، 192، 193، 195، 216، 218، 220، 227، 238، 264، 310، 313، 315، 317
عربستان، 112
عربی، 78، 282
عزرم، 196
عفیر، 13
عقیق، 167
عكبرا، 10
علی بن ابیطالب، 38، 61، 205، 207، 209، 210، 212، 213، 216، 217، 233، 237، 241، 242، 243، 245، 251، 252، 258، 259، 260، 264، 273، 279، 313، 337، 352، 357، 362، 363، 365، 368
علی بن جبله، 337
علی بن عیسی بن علی، 11
علی بن محمد كوفی، 66
ص: 392
علی بن هاشم مروزی، 330
علی بن یحیی، 67
علی داد، 72
عمار بن یاسر، 203
عمارة بن حمزه، 77
عمان، 79، 111، 112، 113، 114، 115، 117، 118، 121، 122، 125، 126، 129، 153، 154، 155، 156، 311
عمر، 60، 69، 191، 195، 197، 199، 200، 201، 202، 215، 217، 218، 219، 220، 221، 222، 223، 227، 238، 293، 306، 308، 309، 314، 339، 345، 357، 360، 366
عمران، 327، 331
عمرانی، 66
عمر بن الخطاب، 224، 225، 248، 360
عمر بن زبیر، 266
عمر بن عبد العزیز، 225، 341، 343، 344، 347
عمر بن میمون، 191
عمرو بن معدیكرب، 222، 223
عمیرة بن سعد شیبانی، 348
عنزه، 318
عنسی، 178
عنید، 268
عید نوروز، 363
عیذاب، 137، 166، 167، 168، 169
عیسی بن ادریس عجلی، 332، 333، 336، 337
عیسی بن علی، 15، 77، 366
عیسی طلحی، 330
عین التمر، 59، 60، 296
عین الحیات، 102
عیون الاخبار، 356، 365
غرر ملوك الفرس، 54، 99
غزّه، 107
غمدان، 189
غوزك، 346
غیاث بغدادی، 8

ف‌

فائق، 334، 335
فاخته، 287
فارس، 41، 49، 54، 98، 117، 127، 220، 230، 234، 273، 311، 357، 371، 372
فارسی، 9، 73، 74، 78، 98، 129، 131، 174، 282، 318
فاریاب، 122
فاس، 57
فتماعله، 98
فتوح البلدان، 11، 65، 67، 69، 88، 203، 248، 270، 271، 273، 293، 300، 301، 307، 308، 333، 352، 353
فخر الدّوله دیلمی، 318
فدك، 187
فرابه، 324
فرات، 7، 8، 16، 17، 19، 35، 36، 38، 39، 42، 59، 61، 77، 78، 79، 85، 195،
ص: 393
220، 238، 247، 271، 296، 302، 307، 361، 362، 364، 366
فرات بادقلی، 64
فراهان، 327، 334
فرّخ‌زاد، 13، 44، 104، 105
فردوسی، 92، 98، 186، 369
فرزدق، 118
فرغانه، 158
فرنگ، 79
فرنگستان، 80
فرنگی، 78
فرواك، 359
فروسیج، 83
فریجیا، 28
فریدون، 54، 101
فلسطین، 139، 140، 287
فلّوجه، 59، 60، 296، 360، 361، 364
فلّوجه‌ها، 288
فم الصلح، 370
فؤاد جمیل، 12، 13
فیروز، 15، 44، 60، 109، 171، 177، 178، 242، 352، 353، 354، 360
فیروزآبادی، 130
فیروز حصین، 304، 351، 355
فیروز شاپور، 7، 8، 12، 17، 78، 366
فیروز شاه، 89، 102، 104، 107

ق‌

قادسیه، 36، 38، 41، 44، 48، 67، 195، 220، 222، 223، 224، 238، 306
قارن، 358
قاسان (- كاشان)، 327
قاسم، 332، 336
قباب ابی نواس، 203
قباد، 44، 109
قباد اول، 77
قبوس، 97
قتیبة بن مسلم، 119، 120، 122، 310، 340
قحطان، 97، 98، 178، 181، 370
قدامة بن جعفر، 7، 8، 9، 10، 37، 38، 39، 40، 53، 54، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 68، 301، 302، 335، 336
قرآن، 172، 189، 193، 194، 349
قرّه، 296
قره‌سوی، 335
قریش، 135، 142، 144، 173، 188، 189، 190، 192، 193، 194، 243، 244، 264، 287
قزوین، 309، 322
قستنطنیه، 57
قطربل، 7، 8، 10، 11، 13، 36، 367
قطیف، 212
قطینا، 56
قفصة، 57
قفقاز، 160
قلزم، 137، 157، 167
قم، 305، 311، 318، 321، 323، 324، 329، 332، 334، 338، 340
قوسین، 57
قومس، 318
ص: 394
قیس بن المكشوح، 318، 222
قیس بن عبد یغوث، 222
قیسیه، 318

ك- گ‌

كارون، 36
كاظمی، 77
كاظمین، 77
كان، 112
كاووس، 92، 94، 95، 99
كپنهاگ، 96
كتاب الخراج، 8
كتاب المثالب، 316
كتاب بغداد، 72
كتاب بیوت العرب، 316
كتاب بیوت قریش، 316
كرج ابو دلف، 76، 305، 332، 333، 334، 335، 336، 339
كرخ، 14، 77، 114
كرخ اسكندر، 114
كرخ بغداد، 14
كرخ میشان (میسان)، 114، 115
كرخی، 113، 114
كردآفاد، 43
كردابتداد، 43
كردوینا، 33
كرمان، 119، 234، 260، 311
كرمانشاه، 78
كره‌رود، 335
كریستن سن، 72، 91، 358، 372
كسری
كسری بن قباد (خسرو انوشیروان)- انوشیروان، 143، 179
كسكر، 270، 357، 370
كعب الاشقری، 119، 124
كعبه، 142، 144، 193
كلاسر، 154
كلبی، 67
كلمان هوار، 255
كلواذی، 84
كله سر، 58
كلیله و دمنه، 50، 51
كمیت، 124
كمیدان، 318
كنده، 196
كوتكین بن ساتكین، 331
كوثی، 35، 36، 37، 38، 60، 61، 247
كوخی، 20
كوفه، 38، 39، 67، 74، 85، 123، 195، 196، 199، 201، 209، 210، 225، 229، 230، 237، 238، 240، 243، 244، 245، 263، 264، 270، 279، 288، 290، 291، 292، 296، 297، 312، 318، 320، 321، 324، 361، 362، 363، 368
كونت ویكتور، 20
كهندژ، 120
كی اردشیر، 105
كیانی، 89، 91، 102، 104، 105
كیانیان، 95، 99، 106
ص: 395
كیخسرو، 96، 100، 102
كیقباد، 101
كیكاووس، 91، 96
كیلوا، 137
كی لهراسب، 97
كیومرث، 359
گاورود، 58
گرجستان، 158
گردش پیرامون دریای اریتره، 111، 124
گرگین، 94
گشتاسب، 100، 101
گشنسب، 116
گودرز، 94
گویسوس، 114
گهرتاج، 106، 108
گیو، 94

ل- م‌

لاروی، 117
لبنان، 75
لحسا، 116
لرستان، 242
لسترانج، 37، 38، 39، 56، 335
لندن، 111
لوئی ماسینیون، 253، 256
لوكیانوس، 114
لهراسب، 100
لین، 17
ماد، 182
مادرایا، 370
مادول، 54، 55 تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی ج‌3 395 ل - م ..... ص : 395
دیگان سی روز، 129
ماسیبراكته، 17
ماگاملكا، 277
مالك بن نویره، 262
ماوراء النّهر، 345، 346، 347، 373
ماه گشنسب، 72
ماهویه مرزبان، 362
مأمون، 65، 330، 336، 370
متوكل، 168
مثنی بن حارثه شیبانی، 75، 82، 218، 225، 232
مثوب، 156
مجشر بن مزاحم، 347، 348
مجله سومر، 12، 13
مجمل التواریخ، 50، 106
محمد، 208
محمد بن سیرین، 38
محمد بن عبد الرزاق بن عبد الله بن فرّخ طوسی، 369
محمد بن عبید اله، 67
محمد بن قاسم، 122
محمد بن یزداد، 72
محمّد بن یزید، 344
محمد (ص)، 105، 345
محمّد كرد علی، 311
محمد محمدی، 46، 265، 282
محمد مكیه، 73، 75
مختار ثقفی، 196، 229
مدائنی، 121، 266، 355
ص: 396
مداین، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 60، 76، 78، 79، 116، 158، 179، 357، 367، 370
مدیترانه، 107
مدینه، 135، 145، 207، 212، 218، 223، 237، 240، 242، 243، 260، 261، 263، 272، 287، 307، 308، 309
مدینة السلام، 8، 65، 74، 75، 82، 87، 367
مراد، 196
مربعة ابی العباس، 83، 367
مربّعة الفرس، 84
مرجانه، 251
مرزبان، 259
مرسیدس، 17
مرنكس، 25
مرو، 13، 78، 362
مروان بن حكم، 287، 289
مروان حمار، 58
مروّج الذّهب، 143، 174، 224
مروج، پلا، 156
مرورود، 122
مرینا، 29
مرینس، 277
مزرعة المباركة، 86
مزون، 111، 113، 117، 121، 124، 129
مس، 333
مسالك الممالك، 130، 131، 139، 371
مستعین، 330
مستوفی، 335
مسعود كیهان، 336
مسعودی، 49، 50، 99، 117، 125، 126، 142، 144، 156، 173، 174، 219، 224، 263، 264، 337، 338، 369، 370
مسقط، 117
مسكن، 7، 8، 36
مسكویه، 106
مسلم، 216
مسلم بن زیاد، 121
مسلمه، 301
مسلمة بن عبد الملك، 63
مسیلمه، 262
مصر، 87، 94، 95، 107، 139، 149، 166، 167
مصطفی جواد، 73، 75
مصعب بن زبیر، 123، 289
مضر، 122
مضرونزار، 315
مضریه، 324
مطلّب، 192
معاویه، 228، 240، 242، 245، 252، 266، 268، 269، 270، 274، 275، 278، 279، 310، 313، 317، 363
معاویة بن ابی سفیان، 13، 233
معاویة بن یزید، 315
معتصم، 65، 330، 336، 337
معتضد، 331
معتمد، 331
معجم البلدان، 8، 9، 10، 12، 13، 14، 36، 37، 38، 42، 43، 57، 58، 66، 67،
ص: 397
75، 87، 116، 119، 130، 167، 196، 240
معقل، 332
مغیرة بن شعبه، 69، 250، 253، 262، 272، 274، 309
مفلح، 330
مقدسی، 86، 129، 130، 151، 156، 160، 161، 162، 163
مكرویوس، 30
مكسیمیلیان، 33
مكعبر، 123
مكه، 67، 133، 135، 139، 141، 142، 144، 148، 149، 150، 155، 188، 189، 190، 193، 194، 287، 290
مكیموس، 30
ملك، 332
ممباسا، 165
ممّجان، 323
منجشانیّه، 306
منذر، 145
منصور، 8، 41، 65، 74، 75، 76، 77، 82، 84، 85، 86، 87، 240، 312، 365، 366، 367
منوچهر، 54، 55، 101
موسی، 42
موسی بن بغا، 331
موسی بن صبیح، 367
موصل، 37، 56، 58، 78
موگاملكا، 18
مهدی، 312
مهران، 358
مهران رازی، 45
مهرجا نقذق، 54
مهرداد، 72، 129
مهرگان، 55، 129، 245، 260
مهرگان كده، 54
مهرنرسی، 72
مهره، 153، 154
مهلّب ابن ابی صفره، 111، 118، 120، 119، 122، 352
میشان، 114، 220
میلاذجرد، 334

ن‌

ناجی معروف، 73، 75
ناصرخسرو، 149، 150، 164، 167، 168
نافع، 313
نجران، 199، 200، 217، 225
نجرانیه، 199، 200
نجف اشرف، 365
نحاسیه، 11
نخیرجان، 45
نرسی، 22، 60، 359، 360
نزار، 370
نزول العرب بخراسان و السواد، 312
نزهة القلوب، 335
نستر، 64، 68
نسر، 14
نشاسته، 203
نصر، 65
ص: 398
نصیبین، 33
نضر بن الحارث، 105
نضیره بنت الضیزن، 67
نظامی عروضی، 369
نعمان، 245
نعمان بن امرئ القیس، 65
نعمان بن مرزبان، 259
نعمان بن مقرن، 309
نعمان بن منذر، 65، 185
نعمانیه، 56، 57، 370
نفراوة، 57
نفطة، 57
نفیع، 271
نمرود، 39
نوبخت، 370
نوبه، 167
نوروز، 161، 245، 259، 322، 363
نوشجان، 270
نوفل، 192
نونیافاد، 43
نوهوداریس، 29
نهاوند، 335، 371
نهر ازما، 11
نهر الملك، 39، 61، 62، 247، 360
نهر جوبر، 35، 37، 61، 247
نهر در قیط، 35، 36، 37، 39، 61، 247
نهر علی بن عیسی بن علی، 11
نهر عیسی، 366
نهر فیروز، 353
نهر كوثی، 39
نهر ملكا، 19
نهروان، 280، 370
نهرین، 59، 60، 360، 361
نیشابور، 78، 122
نیل، 55، 56، 167

و

وائل بن حجر الحضرمی، 203
واثق، 336
واسط، 56، 57، 85، 312، 365، 370
واكاتوم، 31
وامن، 54، 55
وردانیه، 84
وروس، 19
وفیات الاعیان، 312
ولید، 63، 217، 243، 301
ولید بن عبد الملك، 343
ولید بن عقبه، 199، 202، 243، 244، 253، 263
وه اردشیر، 43
وه جندیو خسره، 43
ویكتور، 22

ه

هادی، 312
هارون، 312، 329
هارون الرشید، 77، 201، 329
هاشم بن عتبة، 192، 196
هاشمیه، 8
هاماوران، 91، 92، 94، 95، 98، 106، 108
ص: 399
هامون، 92
هانری كربن، 254، 255، 256
هانی بن هانی، 347، 348
هجر، 129، 212
هخامنشی، 89، 107، 113، 182
هرتسفلد، 91
هرتل، 91
هرمز، 8، 82، 109، 203
هرمزان، 214، 242، 309، 371
هرمزجرد، 64، 68
هشام بن عبد الملك، 314، 333، 345
همام بن الحارث، 224
همدان، 78، 327، 328، 333، 334
هنبوشافور، 43
هند، 79، 111، 113، 117، 125، 126، 127، 129، 137، 157، 159
هود، 101
هوذة بن علی، 185
هوكمبرا، 25
هیاطله، 145، 158
هیت، 13، 14، 36
هیثم بن عدی، 305، 312، 314، 316، 317

ی‌

یاقوت، 8، 9، 10، 11، 14، 36، 38، 39، 42، 43، 45، 56، 57، 63، 65، 66، 67، 75، 85، 87، 99، 115، 118، 120، 124، 130، 131، 155، 167، 234، 240، 241، 260، 334، 335، 336
یثرب (مدینه)، 145، 188
یحیی بن عمران، 330
یزداد، 72
یزدانفادار، 305، 319، 321، 323، 324، 338
یزدگرد، 15، 16، 41، 44، 45، 65، 109، 136، 308، 369، 371
یزید، 121، 289
یزید بن ابی كیشه سكسكی، 122
یزید بن ابی مسلم، 343، 344
یزید بن المهلّب، 119، 122، 344، 353
یزید بن عبد الملك، 344
یزید بن معاویه، 121، 176، 315
یزید بن مفرغ، 57
یزید بن مهلّب، 120، 121
یعقوبی، 40، 41، 42، 48، 196، 335، 358، 370، 371
یعلی بن امیّة، 225
یقطین، 68
یمامه، 123، 261، 262
یمن، 81، 90، 92، 97، 98، 99، 100، 102، 104، 107، 108، 109، 116، 129، 137، 140، 144، 145، 149، 155، 156، 157، 158، 159، 160، 162، 167، 171، 172، 173، 175، 176، 177، 178، 181، 185، 186، 187، 188، 192، 199، 215، 221، 222، 223، 276
یمنیّه، 318
یوسف بن عمر ثقفی، 333
یوسف ثقفی، 287
یولیان، 30
تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، ج‌4، ص: 5