دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

فهرست‌

گروه نرم افزاری آسمان

فهرست‌

عنوان صفحه
مقدمه 7
گفتار نخست- پیوستگی‌های تاریخی دو زبان فارسی و عربی 9
گفتار دوم- زبان فارسی همچون مایه و مددكاری برای زبان عربی
در نخستین قرنهای اسلامی 19
گفتار سوّم- پهلوی یا فارسی 51
گفتار چهارم- اهمیت منابع عربی و اسلامی از لحاظ تحقیق در
ادبیات دوره ساسانی 101
گفتار پنجم- مترجمان آثار ایرانی از فارسی ساسانی به زبان عربی در
قرنهای نخستین اسلامی 125
گفتار ششم- آیین‌نامه‌ها و تاجنامه‌های ساسانی در زبان عربی و دوران
اسلامی 189
گفتار هفتم- ادبیات اخلاقی ایران در دوره ساسانی و آثار آن در
ادب عربی و حكمت اسلامی 255
ص: 6
گفتار هشتم- كتابهایی كه نام آنها در فهرست ابن ندیم ذكر شده 279
گفتار نهم- كتابهایی كه مسكویه از آنها نقل كرده 297
گفتار دهم- ادبیات ایران در دوره ساسانی از خلال مآخذ عربی 333
گفتار یازدهم- جاودان خرد یا نامه هوشنگ 345
گفتار دوازدهم- سخنانی در حكمت از بهمن شاه 369
گفتار سیزدهم- كتاب «المسائل» منسوب به خسرو انوشیروان و
ترجمه قطعه‌ای از آن 389
نمایه 411
ص: 7