دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

نمایه‌

گروه نرم افزاری آسمان

نمایه‌

آ

آبا بن عبد الحمید، 221
آبادان، 371
آثار اخلاقی ساسانی، 378
آداب ابن مقفع، 327
آداب بزرجمهر، 266، 310، 341، 343
آذرباد، 306، 315، 318، 334
آذربادگان اسپهبد، 11
آذرباد موبدان موبد، 334
آذربایجان، 46، 70، 75، 95، 163، 210، 236، 243، 244
آذربد مارسپندان 282، 306، 307، 308، 309
آذربیجان، 75
آذرپادزرتشتان، 260
آذرپاد فرنبغ، 260
آذرپاد مهر اسپندان، 260
آذر كیوان، 349
آذری، 86
آران، 93
آشوریها، 10
آلان، 243
آل بویه، 45
آل نوبخت، 170
آنچه كسری به مرزبان نوشت و پاسخ مرزبان به او، 279
آنندراج، 349
آهن، 346
آیین تیراندازی، 194، 195
آیین‌نامه، 133، 191، 192، 194، 196، 197، 198، 200، 201، 202، 207، 209، 211، 213
آیین‌نامه بزرگ، 191

الف‌

ابا بكر، 56
ابا حسان، 180
ابان بن عبد الحمید بن لاحق بن عفیر الرقاشی، 185، 185، 186، 187، 215، 290
ابراخت، 376
ابراهیم، 38
ابراهیم بن المدبر، 44
ابراهیم بن زیاد فی الادب للمهدی، 296
ابراهیم سندی، 174
ابرشهر، 96
ص: 412
ابلّه، 17، 371
ابن ابو سهل، 142
ابن ابی اصیبعه، 63، 136، 161
ابن ابی داود، 161
ابن اسفندیار، 136
ابن اشعث، 174، 176
ابن الجهم، 161
ابن الطقطقی، 267
ابن الفقیه همدانی، 172، 173، 257
ابن جبیر، 28
ابنجهذ، 347
ابن جهم، 160
ابن حبیبات كوفی، 145
ابن حوقل، 82
ابن خرداد، 13
ابن خردادبه، 76، 165
ابن خلدون، 21، 22، 33، 39
ابن خلكان، 146، 161، 179
ابن خمار، 300
ابن دیصان، 86، 137
ابن رومی، 43، 44، 139
ابن سلّام جمحی، 24
ابن سینا، 41، 46، 220، 221، 300، 339
ابن شمیط، 59، 60
ابن صاعد، 170
ابن عباس، 56
ابن عبد ربه، 22، 23، 24، 111، 204
ابن عمید، 223، 224، 298، 299
ابن قتیبه، 24، 113، 191، 192، 193، 194، 195، 197، 203، 207، 209، 212، 219، 220، 269
ابن مسكویه، 147، 223، 228، 254، 342
ابن مقفع، 24، 30، 61، 62، 71، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 81، 82، 85، 87، 88، 89، 90، 94، 95، 110، 125، 127، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 135، 136، 137، 159، 167، 168، 169، 180، 185، 190، 191، 192، 198، 202، 204، 205، 206، 210، 214، 226، 265، 267، 317، 323، 327، 328، 330، 342
ابن ندیم، 60، 62، 64، 74، 75، 77، 78، 79، 103، 126، 127، 129، 133، 137، 138، 140، 141، 142، 143، 144، 146، 147، 149، 150، 151، 152، 153، 156، 157، 158، 159، 160، 162، 164، 167، 168، 170، 171، 172، 173، 175، 177، 180، 181، 182، 183، 185، 186، 191، 192، 193، 194، 195، 197، 198، 199، 200، 202، 203، 205، 206، 209، 213، 217، 218، 219، 220، 221، 222، 225، 226، 268، 279، 280، 281، 284، 286، 289، 290، 291، 294، 295، 296، 297، 313، 318، 319، 321، 324، 327، 328، 375، 377
ابن ندیم آل نوبخت، 143
ابو اسحق، 139
ابو الحسن بن ابی ذر عامری نیشابوری، 113
ابو الحسن علی بن زیاد تمیمی، 147
ابو الحسین علی بن عباس، 140
ص: 413
ابو الخیر، 199
ابو الطیّب، 31
ابو العباس، 44، 181
ابو العباس ثعلب، 56
ابو العباس دمیری محمد بن خلف بن مرزبان، 181
ابو العباس نجاشی، 142
ابو العلاء سالم بن عبد العزیز، 150، 177
ابو الفتح، 223، 298
ابو الفرج اصفهانی، 18، 160، 187
ابو الفضل یعقوب بن ابی یعقوب اسحق نوبختی، 74، 138، 140
ابو القاسم حسین بن روح نوبختی، 140
ابو القاسم كسروی اردستانی اصفهانی، 164
ابو بكر، 15، 56
ابو بكر احمد بن كامل قاضی، 300
ابو بكر صولی، 181
ابو تمام، 43، 132
ابو جعفر طبری، 300
ابو حنیفه دینوری، 190، 195، 286، 219، 288
ابو حیان توحیدی، 300
ابو ریحان بیرونی، 35، 40، 41، 44، 46، 63، 70، 71، 74، 162، 163، 165، 171، 182، 183، 184، 185، 190، 373
ابو سهل، 54، 138، 139، 140، 141، 142، 143
ابو سهل بشر بن المعتمر، 186
ابو سهل نوبختی، 139
ابو طالب نوبختی، 140
ابو عبد الله الحسین، 140
ابو عبد الله محمد بن احمد بن یوسف الكاتب، 137
ابو عثمان جاحظ، 352، 355
ابو علی خازن، 298
ابو علی مسكویه، 354
ابو عمر، 129
ابو غالب عبد الحمید بن یحیی بن سعد، 177
ابو محمد، 129
ابو محمد بكر بن محمد، 287
ابو محمد حسن بن موسی نوبختی، 139
ابو مسلم خراسانی، 63
ابو معشر بلخی، 147، 148، 160، 161، 169، 170، 347
ابو معشر فلكی، 147
ابو موسی اشعری، 27
ابو نواس، 139، 186
ابو هلال عسكری، 29، 61، 120، 178
ابی الحسن ابن ابی ذر نیشابوری، 204
ابی الحسین علی بن مهدی الكسروی، 164
ابی حفص عمر بن الفرخان، 171
اتفاق الفلاسفة و اختلافهم فی خطوط الكواكب، 171
اجل، 359، 360، 398
اجلی، 359
احتجاج، 186
احسن التقاسیم، 34، 68
احمد بن ابی داود، 127، 128، 161
احمد بن ابی طاهر طیفور، 32، 65، 74، 324، 326، 327
احمد بن طیب، 137
احمد بن محمد، 306
ص: 414
احمد بن محمد بن مسكویه، 147، 222، 297، 298، 306، 346
احمد بن یحیی بن جابر بن داود بلاذری، 148
احمد زكی پاشا، 202، 203، 205، 206
اختلاف الزیجات، 147
اختیارنامه، 152، 153
اخشویرش، 378
اخو الفضل بن سهل، 306
اداب ابن المقفع و وصایاه، 327
ادب العرب و الفرس، 111، 222، 298
ادب جوانشیر، 319، 321
ادبیات ساسانی، 338، 389
ادبیات عربی، 114
ادریس، 347
اران، 70، 95
ارانی، 70، 93
ارجان، 83، 84
ارجانی تستری، 303، 304
ارجانی شوشتری، 303
ارجح، 149
اردشیر، 54، 208، 212، 221، 224، 287، 288، 289، 290، 294، 370، 371، 373، 374، 378
اردشیر اخشویرش، 373، 374
اردشیر اول، 374
اردشیر بابك، 289
اردشیر بابكان، 54، 94، 136، 193، 221، 222، 289
اردشیر بن اخشویرش، 373
اردشیر دوم، 260
ارسطا طالیس، 136
ارسطو، 137، 150، 259، 274، 354
ارفخشد بن سام، 348
ارمنستان، 70، 93، 95، 163
ارمنی، 70، 93
اروند رود، 17
ازد، 58
اسپهبد نیمروز، 12
استان شاد بهمن، 371
استخر، 61، 151، 207
استخر فارس، 151
استخری، 82، 83، 85، 177
استر، 375، 377، 378 تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی ج‌4 414 الف ..... ص : 411
تطالة الفهم، 350، 352، 353، 354، 355
استطرادا، 171
استیر، 376
اسحاق، 152
اسحاق بن طلیق، 63، 153
اسحاق بن علی بن سلیمان، 182
اسحاق بن یزید، 152، 153، 157، 158
اسحق بن حنین، 127، 137
اسحق بن یزید، 65
اسرائیلی، 376
اسفندیار، 147، 306، 370، 372، 373
اسكندر، 54، 150، 181، 252، 354، 373، 385، 386
اسلام، 102، 107، 109، 121، 129، 156، 179، 263، 264، 270، 272، 276، 277، 298، 318، 324، 371
اسلامی، 111، 131، 255، 276، 277، 281، 324، 327، 335
اسماعیل نوبخت، 44
ص: 415
اسواری، 26
اسود عنسی، 14، 15
اشخاص تلخ محضر، 181
اشعریان، 98
اشكانی، 10
اصطفانوس، 59
اصطلاحات الفنون، 271
اصفهان، 75، 148، 166، 175
اعجمی، 330
اعراب، 101، 107، 166، 172، 174، 175، 275، 323، 330، 390، 322
اعیاد، 165
اغانی، 18، 160
افراسیاب، 87، 136
افریقی، 34
افشار شیرازی، 156
افلاطون، 259، 274
اقرن بن ابی المالك، 38
اكبر، 302، 303
اكبر شاه هندی، 349
اكثم بن صیفی، 111، 275
الآبی، 287
الآثار الباقیه، 162، 163، 164، 166، 167، 190، 371
الاخبار الطوال، 190، 195، 219، 373
الاختلاج علی ثلاثه اوجه للفرس، 199
الاداب الكبیر، 110، 129، 134، 265، 327، 328
الادب الصغیر، 110، 129، 134، 265، 287، 327، 328، 329، 330، 331، 342
الاراء و الدیانات، 139
الاربعه، 171
الاسبهبد، 154
الاسراء، 275
الامیر بختیار، 155
الانبیاء، 162
الانساب و الاخبار، 150
الانواء، 143
الاوراق، 181
الاهواز، 57
الآیین، 190، 192
البحر جان الفارسی، 15
البدء و التاریخ مقدسی، 56، 161
البصره، 66
البلدان، 172
البهلویه، 91
التاج، 114، 190، 201، 203، 204، 205، 207، 225
التاج فی اخلاق الملوك، 112، 113، 202، 205، 206
التاج فی سیرة انوشروان، 203، 204، 205، 214، 222، 225، 227
التاج و ما تفألت به ملوكهم، 204
التبین، 162
التشبیه و التمثیل، 142
التفهیم، 70، 74
التنبیه و الاشراف، 190، 191، 207
الحسن بن سهل، 306
الحكمه الخالدة، 147، 309، 111، 311، 343، 353
الحكمة المنزلیه، 272
ص: 416
الحنین الی الاوطان، 164
الخراسانیه، 70
الخندق، 56
الخوزیّه، 75
الدراسات الادبیه، 189
الدریّه، 75
الذخائر و التحف، 59
الراضی بالله، 44
الربع الخالی، 12، 17
السابقین، 359
الساسانی، 211
السریانیه، 75
السعادة و الاسعاد، 113، 204، 222
الصالحین، 359
الصناعتین، 61
الطیبه، 14
العراق، 64
العقد الفرید، 22، 23، 24، 111
الغرّة، 287، 288
الفارسیة، 75
الفأل النجومی، 141
الفخری فی آداب السلطانیة، 267
الفرس، 266، 267، 306، 316، 318، 328
الفوز الاصغر، 301
الفوز الاكبر، 300
الفهرست، 137، 142، 151، 156، 157، 160، 164، 167، 170، 172، 185، 191، 192، 193، 194، 198، 200، 202، 203، 204، 207، 210، 213، 222، 268، 281، 283، 291، 293، 295، 297، 313، 314، 320، 328،
375، 377
الفهرست شیخ طوسی، 158
الفهرست فضل بن ابی سهل، 142
الفهلوی، 75
الفهلویه، 75
القضاة فی مطاعمهم بالائمة و الخلفاء، 164
الكامل، 24
الكتاب، 24
الكندی، 161
الكوفه، 66
المحاسن، 119
المحاسن و الاضداد، 119، 160، 162، 163، 171
المحاسن و المساوی، 119، 171
المختار، 60
المدخل، 142
المدینة، 66
المسائل، 283، 389، 390
المسائل التی انفذها ملك الروم الی انوشروان علی ید بقراط الرومی، 390
المسالك و الممالك، 76
المستعین، 149
المعتز، 149
المعتمد، 149
«المعجم فی معاییر اشعار العجم، 33
المغیره، 57
المغیرة بن شعبه، 57
المكعبر، 14
الملقّب، 374
المنانی، 79
المنتحل من اقاویل المنجمین فی الاخبار
ص: 417
و المسائل و الموالید، 142
الموالید مفرد، 141
النجوم الزاهرة، 161
النحل، 275
النهمطان، 54، 141، 142
الواثق بالله، 162، 289
الهند، 64، 266
الهندی، 63، 64
الهندیه، 62
الهیات، 272
الیاقوت فی علم الكلام، 139
الیتیمة، 327
الیهبطان، 141، 142
امارات، 342
امشاسپند، 370
امشاسپندان، 370
اموی، 23، 29، 40، 61، 63، 105، 106، 119، 130، 132، 151، 158، 177، 178، 264، 269
امویان، 29، 178
امیر ارسلان، 116
امیر المؤمنین، 161
امیر سعید نصر بن احمد، 88
امیر مؤمنان، 351
امین، 323
امین احمد عطار، 116
انتشارات دار المعارف، 116
انتشارات دانشگاه تهران، 153
انجمن آرای ناصری، 348، 369
اندرز آذرباد مارسپندان، 307
اندرز آذربد مارسپندان، 282، 308
اندرز انوشروان آذربد مارسپندان، 307
اندرز بزرجمهر، 310، 341
اندرز خسرو، 218
اندرز خسرو قبادان، 285
اندرزنامه، 211، 259، 341
اندرزنامه بزرگمهر، 309
اندلس، 23
انساب الاشراف، 132، 150
انسان، 399
انس بن مالك، 158
انصار، 274
انگلیسی، 274، 277، 338
انوشروان، 11، 15، 89، 94، 114، 133، 189، 202، 205، 210، 212، 214، 215، 217، 218، 219، 220، 221، 222، 224، 225، 228، 231، 232، 249، 257، 258، 270، 284، 285، 292، 293، 294، 311، 312، 313، 318، 320، 325، 326، 328، 334، 336، 349، 354، 382، 389، 390، 391، 409
انوشه روان، 217
انو لوطیقا، 136
اورشلیم، 376
اورمزدیار و مهریار، 183
اوس، 14
اوستا، 86، 369، 370
اوستائی، 79
اوشنرداناك، 260
اوشهنج، 346
اهواز، 81، 96، 315
ص: 418
اهورامزدا، 370
ایاس بن قبیصه، 15، 16
ایران، 10، 101، 106، 113، 125، 148، 151، 158، 166، 172، 174، 255، 256، 260، 267، 270، 273، 276، 292، 297، 298، 300، 304، 306، 314، 319، 321، 322، 323، 326، 333، 335، 340، 342، 346، 347، 348، 349، 355، 369، 370، 371، 373، 376، 378
ایرانشهر، 107، 147، 116، 351
ایرانی، 102، 106، 186، 280، 281، 298، 324، 321، 326، 334، 335، 342
ایرانیان، 106، 107، 142، 147، 151، 181، 256، 269، 280، 281، 296، 297، 351، 355، 374، 390
ایساغوجی، 137
اینوسترانزف، 118، 119، 128، 170، 171، 208، 218، 219، 220، 281، 285، 292، 293
ایوان مدائن، 350

ب‌

باب المحول، 181
بابك، 270
بابل، 77، 376
بابلیها، 10
باختر، 382، 383
باذان، 14، 293
بارون روزن، 117، 165، 168
باری ارمیناس، 136، 137
بارین، 86
بازار ورّاقان، 327
بالسریانی، 77
باورد، 173
بحرین، 11، 13، 14، 17، 18
بخارا، 69، 72، 165
بخت آفرید، 260
بختری، 43، 138، 139، 149
بخت نصر، 375، 376
بختیار، 154
بختیارنامه، 153، 154، 155، 156، 157
بربر، 184
بربریان، 253، 386
برتری سگان از بیشتر كسانی كه لباس می‌پوشند، 181
برتلس، 155
برزجمهر، 285
برزویه، 62، 88، 91، 216، 316، 337
برگران، 344
برگوارا، 149
برمكیان، 42، 43، 65، 73، 144، 145، 162، 186، 215، 221
بروكلمن، 103، 169، 181
برهان قاطع، 348، 349
بره‌ای، 397
بزرجمهر (بزرگمهر)، 89، 111، 220، 221، 260، 266، 284، 309، 310، 311، 312، 313، 316، 318، 320، 325، 328، 326، 334، 337، 338، 339، 340، 341، 343، 354
بسطام، 44
ص: 419
بشار، 323
بشّار بن برد، 323
بشاری مقدسی، 34
بصره، 14، 17، 26، 57، 58، 59، 66، 98، 131، 157، 174
بصره دوران اسلامی، 371
بطلمیوس، 171، 259، 274
بغا، 163
بغداد، 32، 45، 65، 107، 108، 120، 121، 138، 140، 141، 145، 180، 181، 327، 350، 353
بقراط رومی، 300، 314، 354، 390
بلاذری، 13، 60، 65، 128، 132، 149، 150، 175، 177، 289
بلخ، 72، 75، 83، 94، 173
بلنجر، 236
بلوهر، 185
بلوهر و بوذاسف، 215
بمبئی، 338
بندهش، 370
بنورسكی، 44
بنی اسرائیل، 375، 376
بنی امیه، 178
بنی ساعده، 56
بنی شاكر، 42
بنی عباس، 132
بنی قحطان، 38
بنی نهشل، 63
بوذاسف، 185
بوذرجمهر، 220
بوصیر، 178
به آفرید، 63
بهار، 154
بهاء الدوله، 223
بهاء الدین محمد بن حسن بن اسفندیار، 136
بهرام، 127، 167، 168، 194
بهرام بن مردان شاه، 159، 167، 169
بهرام بن مردانشاه تهذیبی، 168
بهرام بن مردانشاه موبد، 169
بهرام بن مطیار اصفهانی، 169
بهرام بن مهران اصفهانی، 166
بهرام چوبین، 29، 151، 194
بهرام چهارم، 210
بهرام شاه مردانشاه كرمانی، 167
بهرام گور، 194
بهزاد فرخ و پیروز، 261
بهشت، 370
بهشت آباد، 17
بهقباد، 130، 131، 177
بهقباد بالا، 131
بهقباد پائین، 131
بهقباد میانه، 131
بهمن، 38، 184، 314، 318، 320، 334، 369، 370، 371، 372، 373، 374، 375، 376، 377، 378
بهمن اردشیر، 371
بهمن بن اسفندیار بن گشتاسب، 38، 377، 378
بهمن پشت، 371
بهمنجنه، 370
بهمن شاه، 284، 369
بهمنشیر، 18، 371
ص: 420
بهمنگان، 370
بهمن‌نامه، 372، 374
بیت الحكمه، 121، 140، 180
بیت المقدس، 376
بیروت، 116، 288
بیلقان، 95
بین النهرین، 46

پ‌

پارتی، 76
پارسیان (پارس)، 77، 90، 304، 347، 348
پاریس، 62، 91
پازند، 86
پرسشهایی كه پادشاه روم با دست بقراط رومی برای انوشروان فرستاد، 279
پرویزن ببیزد، 364
پسر پیری، 176
پشوتن جی، 372، 338
پندنامه بزرجمهر، 283، 340، 341، 343، 266
پندنامه (پندنامگ)، 211، 220، 221، 259، 282، 326، 328، 339، 340، 341، 342، 343
پندنامه‌های پهلوی، 336
پندنامه انوشروان، 257، 285
پوران، 145
پورداود، 349
پوریو تكیشان، 261
پهلوی، 8، 51، 52، 62، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 78، 79، 81، 82، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 98، 99، 157، 168، 169، 190، 191، 192، 193، 194، 196، 198، 200، 203، 204، 212، 214، 215، 216، 217، 218، 220، 221، 222، 226، 259، 260، 284، 285، 290، 299، 306، 307، 308، 309، 310، 312، 313، 320، 328، 333، 336، 337، 338، 339، 340، 341، 342، 343، 344، 352، 353، 370، 390
پهلوی ساسانی، 203، 205، 215
پهله، 75، 76، 81، 82
پیروز و مهرگان، 164
پیشداد، 347
پیشدادی، 346
پیشه‌وران، 108
پیشینیكان، 261
پیغمبر اكرم، 15، 55، 56، 161، 264، 291

ت‌

تاج، 133، 212
تاجنامه، 203، 204، 206، 209، 210، 211، 212، 213، 214، 222، 225
تاجنامه ساسانی، 210
تاریخ ابن عساكر، 114
تاریخ اسكندر، 103
تاریخ الحكماء، 160
تاریخ الدول الاسلامیة، 267
تاریخ بلعمی، 152، 160، 162، 165، 166
تاریخ بیهقی، 179
تاریخ حمزة اصفهانی، 167، 371
تاریخ سنی ملوك الارض و الانبیاء، 159، 163
ص: 421
تاریخ سیر ملوك بنی ساسان، 159
تاریخ سیستان، 154، 155
تاریخ طبرستان، 136، 164
تاریخ طبری، 18، 117، 160، 166، 219، 300
تاریخ قم، 64
تاریخ ملوك الفرس، 159
تاریخ ملوك بنی ساسان، 159
تاریخ یعقوبی، 284
تبرستان، 68، 170
تپه ماستر، 173
تجارب الامم، 223، 224، 225، 227، 249، 254، 287، 298، 300
تجارب السلف، 145
تجدد، 320
تحویل سنی الموالید، 141
تدبیر، 396
تذكرة الشعراء، 183
تربیة كسری انوشروان، 324
تربیة هرمز بن كسری انوشروان، 324، 326
ترتیب العادات فی الاخلاق و السیاسة، 301
ترك، 151، 183، 251، 253، 284، 383، 384، 386
تركستان، 151
تركی، 183
(تستر)، 173
تفسیر الیهبطان، 142
تقی‌زاده، 163، 289
تمیمی، 65، 170
تنسر، 136، 191، 288
توحید، 356
تورات، 375، 377
تهامه، 13
تهذیب الاخلاق، 272، 301
تهران، 107، 304
تهمورس، 346
تیاد روس، 176
تیسفون، 73، 83، 107، 108
تیماء، 67
تیمره، 64

ث‌

ثابت بن قره حرانی، 170
ثعالبی، 46، 89، 191
ثعله و عفرا، 183
ثقیفه، 56
ثمود، 38

ج‌

جابر، 56، 128، 149
جابر بلاذری، 127
جابر بن عبد الله، 56
جاحظ، 24، 25، 27، 28، 33، 40، 58، 66، 67، 81، 112، 160، 162، 163، 165، 174، 178، 183، 190، 201، 202، 205، 206، 211، 256، 257، 266، 289، 330، 350، 352، 353، 354، 355
جارود، 14
جاماسب جی دستور مینوچهر جی جاماسب آسانا، 295، 307، 309، 338، 395
جامعه اسلامی، 334
ص: 422
جاودان خرد، 111، 147، 179، 222، 224، 266، 275، 297، 298، 300، 301، 302، 304، 306، 310، 316، 318، 327، 340، 342، 345، 346، 348، 349، 350، 351، 352، 353، 354، 355، 389
جاوید، 348
جبال، 95، 175
جبلة بن سالم، 29، 65، 127، 128، 150، 151، 152، 153، 158
جده، 11، 67
جرجان، 96
جرجی زیدان، 196
جستق، 84
جشن بهمنگان، 370
جشن سده، 347
جعفر، 186
جم، 38
جمال الدین بن یوسف بن تغری بردی، 161
جمشید، 315، 318، 320
جندی شاپور، 120، 121، 173
جواسب، 295
جوامع الحكایات، 191
جودرز، 138
جور، 130
جهانگیر، 302، 303
جهشیاری، 63، 178
جهم برمكی، 127

چ‌

چاپ بمبئی، 155
چرك، 181
چوپان، 380
چهر آزاد، 374
چهرزاد، 375
چین، 54، 229

ح‌

حاجی خلیفه، 139، 220، 221، 339
حارث بن خالد مخزومی هاشمی، 181
حاكم، 402
حاوی، 63
حبشیان، 10، 11، 54، 219، 292
حجاج بن یوسف، 29، 60، 72، 73، 129، 157، 158، 168، 172، 174، 175، 176
حجاز، 11، 13
حذیفه بن یمان، 57
حسن بصری، 27، 30، 43، 44، 127، 145، 146
حسن بن سهل، 143، 147، 179، 306، 350، 351، 352، 353
حسن بن علی رقام، 163
حسن بن مخّلد، 44
حسن جوهر، 116
حسین بن ضحاك، 149
حسین كرد، 116
حصن الجص، 83
حقه، 377
حكم، 402
حكم الیونان، 266
حكمای ایرانی، 317، 318
ص: 423
حكم بن ابی العاص، 14
حكمت، 276
حكمت الهی، 272
حكمت عملی، 271
حكمت نظری، 271
حكم توثر عن انوشروان، 276، 293، 297، 313
حكم كسری قباد، 276
حكم لبهمن الملك، 276، 297، 314، 369
حكیم، 274، 335، 340
حكیم ایرانشاه بن ابی الخیر، 372
حماسه، 132
حمدان، 186
حمدون ندیم، 149
حمزه اصفهانی، 12، 15، 74، 84، 110، 152، 159، 160، 163، 165، 166، 167، 168، 169، 191، 209
حمزة بن الحسن الاصفهانی، 162
حنین بن اسحق، 170
حیره، 11، 15، 16، 17

خ‌

خازن، 223
خاقان، 284
خالد برمكی، 64، 143، 144، 145، 170، 180
خالد بن یزید بن معویه، 60
خاندان نوبختی، 127، 138، 139، 142، 143
خاور، 382، 383
خداینامه، 110، 117، 133، 134، 152، 153، 158، 159، 160، 162، 163، 165، 166، 167، 168، 169، 191، 207، 209، 220، 328، 373
خدیو، 374
خراسان، 44، 45، 46، 59، 63، 65، 68، 72، 73، 75، 96، 98، 167، 172، 177، 245، 327، 350
خراسان اسپهبد، 11
خراسانی، 28، 40، 70، 203، 223، 324، 326
خربران اسپهبد، 11
خّر خسرو، 293
خرداد، 338
خردنامه، 257، 275، 340، 341، 346، 354، 355
خرشاذماه طیماذا اماذریاد خسروا بهمشاذ، 140
خرم‌بهشت، 349
خزانه الحكمه، 183، 121، 140
خزر، 237
خزرج، 14
خسرو انوشروان، 15، 183، 189، 210، 215، 216، 218، 219، 220، 222، 227، 283، 285، 286، 292، 293، 294، 295، 324، 325، 344، 389، 390
خسرو پرویز، 14، 15، 16، 17، 154، 208، 210، 212، 218، 219، 282، 286، 292، 293، 294
خسرو شاهپور، 174
خسرو قبادان، 261، 276، 285
ص: 424
خسرو گواتان، 312
خسروی، 164
خشاریارشا، 10، 373، 378
خصیب، 149
خضر بن علی، 179، 351
خضر بن علی، 179، 351
خلیج فارس، 11، 17
خلیفه عباسی، 131
خلیل بن احمد، 132
خندق، 56
خنك بت، 184
خنوخ، 347
خواجه بلعمی، 88
خوارزم، 182، 243
خوارزمی، 74، 137
خورشید، 315
خوزستان، 57، 69، 82، 84، 174، 371
خوزی، 75

د

دائرة المعارف عربی، 50
دادفروز، 14
دادفروز گشنسبان، 14
دادگشسب، 129
دادمه و گرامی‌دخت، 183
دادویه، 15، 129، 190
دارا، 38، 252، 373، 385
داراب شاه، 115
داراب‌نامه، 115
دارابن دارا، 183
دارایان، 373
دارای دارایان، 373
داروسازی، 121
داریوش، 373، 376
داریوش اول، 10
داستان استر، 369، 377
دامغان، 68
دانایان به مزدیسنان، 261
دانشگاه امریكائی، 288
دانشگاه تهران، 115
دانشگاه لبنان، 47، 48، 50، 135، 189 تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی ج‌4 424 د ..... ص : 424
ود، 131
داود باهری، 165
داود بن عبد الله، 64
داود بن عبد الله بن حمید بن قحطبه، 143
داود بن یزید، 131
داور، 243
دبستان المذاهب، 348، 349
دبیربد، 285
دبیستی و پربهاگر، 183
دجله، 131، 177، 315، 371
دجله و فرات، 371
دخیله، 109
دربند، 96، 236
درخت آسوریك، 338
دروغ، 363
درویش فانی، 304
دری، 68، 69، 75، 86، 93
دریای سرخ، 11
دساتیر، 348، 349، 350
دستوران به بهدینان، 262
دگوی، 375، 377
دلگشای خردمندان، 349
ص: 425
دنیارزاد، 375، 376، 377
دوازده، 392
دوبت بامیان، 183، 184
دولتشاه سمرقندی، 183
دیلمان، 69
دیلمی، 223، 240
دیلمیان، 298
دینار، 44
دین دبیره، 79
دین زردشت، 348، 369، 370
دینور، 161، 203
دینوری، و نیز- ابو حنیفه دینوری 203، 270، 293، 376
دین یهود، 376
دیوان عراق، 173
دیوان هند، 302، 303
دیوجانس، 259، 274

ذ

ذات الحلل، 187
ذبیح الله صفا، 153
ذكریای رازی، 41
ذو التاج، 17
ذو الریاستین، 178، 179
ذوبان، 179
ذوجیشان بن اقرن، 38
ذی القرنین، 114

ر

راتخشتر، 374
راحة الارواح فی سرور المفراح، 153
راحة الانسان، 257
رازی، 63
رازی در نهاد روزگار نهفته، 202
رجال نجاشی، 142
رحاب، 70
ردبیل، 376
رسائل، 215
رسائل البلغاء، 287
رستم، 154، 371، 372
رستم و اسفندیار، 29، 154
رستم‌نامه، 116
رشید، 121، 149
رشید بن الزبیر، 59
رقه، 30، 65
ركن الدوله، 223، 298
روایات، 258
رودان، 371
رود راور، 173
رود فرات، 131
رود كارون، 371
رودكی، 257
روزبه، 129، 190
روزن، 168
روسا، 320
روسی، 118، 205، 208، 281
روشنانپك، 319
روشنایدل، 320
روشنایی جان، 349
روشنایی نامه، 319، 320
روم، 10، 54، 147، 180، 212، 216، 232، 251، 253، 280، 293، 294، 297،
ص: 426
300، 311، 314، 355، 356، 384، 386، 390
رومیان، 10، 11، 35، 111، 249، 253، 280، 386، 390
ری، 45، 69، 75، 96، 167، 173، 230
ریشهر، 84
ریو اردشیر، 84
رؤبه بن العجاج، 174

ز

زابلستان، 372
زادان فرخ، 29، 125، 158، 168، 172، 173، 174، 175، 176، 282
زادان فروخ اعور، 174، 282
زادان فروخ بن بیری، 60، 172
زاد انفروخ فی تادیب ولده، 279
زادویه پسر شاهویه اصفهانی، 127، 159، 165، 169
زادیه بن ماهبنیان بن مهر ابنداد الهمدانی، 15
زال، 372
زبان پهلوی، 104، 308، 310، 342
زبان تركی، 124
زبان عربی، 106، 126، 276، 280، 281، 289، 298، 299، 306، 310، 315، 323، 333، 336، 341، 342، 346،
391
زبان فارسی، 106، 116، 124، 264، 310، 313، 328، 333، 340، 391
زبان فارسی ساسانی، 281
زبان و ادبیات عربی، 321
زبانهای پهلوی، 343
زبانهای فارسی، 345
زبان هندی، 106، 181
زرتشت، 86، 260، 282، 307، 308
زرتشت اسپیتمان، 282، 307
زرتشتی، 81
زرتشتیان، 80
زردشتی، 63، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 102، 141، 221، 223، 276، 298، 306، 339، 378
زند، 86
زندقه، 321
زند و هومن یسنایا، 371
زنگیان، 253، 386
زوبان، 349، 350، 351، 352، 353
زهیر بن ابی سلمی، 276
زیاد تمیمی، 127
زیج بزرگ، 147
زیج شهریار، 65، 147، 148

س‌

سارتن، 120
ساسانیان، ساسانی، 8، 10، 11، 16، 17، 20، 28، 39، 61، 73، 76، 77، 78، 82، 87، 94، 97، 99، 101، 102، 103، 104، 106، 107، 109، 114، 117، 118، 119، 120، 121، 122، 124، 125، 130، 131، 136، 147، 151، 154، 163، 164، 166، 172، 174، 184، 189، 190، 194، 195، 197، 199، 200، 203، 204، 205، 206، 207، 209، 211، 212، 213،
ص: 427
218، 221، 222، 224، 225، 255، 256، 259، 263، 265، 266، 270، 280، 281، 282، 283، 284، 286، 287، 288، 291، 293، 295، 296، 297، 298، 299، 300، 302، 306، 307، 308، 310، 311، 314، 315، 316، 318، 319، 320، 321، 324، 326، 327، 328، 329، 333، 334، 335، 336، 338، 350، 369، 374، 376، 390
سالم، 29، 127، 128، 150، 151، 177، 180
سامال، 376
سامانی، 220
سام نریمان، 372
سامی، 76
سبز (شهر سبز)، 116
سپنددات، 371
سراج الملوك طرطوشی، 204
سرای بهمن، 370
سرخ‌بت، 184
سرخس، 165، 179
سرندیب، 243
سریانی، 9، 75، 76، 77، 78، 79، 151، 156، 157، 374
سریانیان، 79
سعودی اسود، 179
سعید بن عبد الملك بن مروان، 150
سفاح، (نخستین خلیفه عباسی)، 144
سفر استر، 377
سفیان، 132
سفیان بن معاویه، 131
سفید (ایرانشهر)، 116
سقراط، 259، 274
سقیفة، 56
سكیسران، 87، 135، 136
سلجوقی، 44
سلم (سالم)، 59، 180
سلمان، 56
سلم بن زیاد، 59، 98
سلیمان بن داود، 376
سلیمان بن عبد الملك، 130، 177
سلیمان بن علی، 131
سمّاك بن عبید العبسی، 57، 58
سمرقند، 79، 173
سند، 68، 70، 93
سندباد، 164، 185
سندبادنامه، 154، 156
سند بن علی، 161
سندی، 93
سنی ملوك الارض و الانبیاء، 110، 162، 209
سواد، 75، 77
سواكن، 11
سورستان، 77
سهراب، 376
سهراسف بن یستاسف، 375
سهل، 44، 127، 145، 146، 179
سهل بن هارون، 180، 183
سهل سرخسی، 30، 42، 43
سیامك، 346
سیبخت، 13
ص: 428
سیبویه، 24
سیر الملوك، 110، 152، 153، 159، 162، 163، 165، 166، 167، 168، 169، 191، 328
سیرت اردشیر، 185، 215، 290
سیرت انوشروان، 215، 222
سیر ملوك العجم، 159
سیر ملوك الفرس، 110، 152، 159، 165
سیرة الفرس، 153
سیرة انوشروان، 185، 214، 222، 224، 226
سیستان، 59، 68، 96، 98، 175، 370
سیف، 219، 292
سیف بن ذی یزن، 219، 292
سیلوستر دوساسی، 62، 91

ش‌

شابران، 96
شاپور، 54، 83، 127، 159، 167، 169، 173، 288
شاپور دوم، 260، 306
شاپور سوم، 210
شادبهر، 184
شادبهر و چشمه زندگی، 184
شادبهر و عین الحیاة، 184
شاد شاپور، 371
شام، 376
شاناق، (حكیم هندی)، 64
شاناق الهند، 64
شاه بن میكال، 44
شاه بهمن، 378
شاهفرند، 172
شاهنامه، 46، 88، 89، 90، 94، 110، 138، 152، 158، 162، 165، 167، 218، 219، 220، 221، 285، 302، 309، 310، 313، 324، 325، 326، 338، 339، 340، 341، 344، 346، 373، 375
شاهنامه ثعالبی، 214
شاهویه اصفهانی، 127، 165، 169
شایست نشایست، 119
شرابی، 163
شرق، 259، 273
شرك هندی، 63
شش، 362، 381
شط العرب، 371
شغاد، 372
شفر، 220، 221، 339
شمر بن الاملوك، 38
شمس الدین محمد دقائقی مروزی، 153
شمس قیس رازی، 33
شوش، 173
شوشتر، 173
شوشتری، 302
شهاب الدین، 349
شهر آزاد، 374
شهربراز، 270، 282
شهرداران، 282
شهرزاد، 374، 375، 376، 377
شیخ ابو اسحق نوبختی، 139
شیخ تقی الدین، 302
شیخ تقی الدین محمد بن شیخ محمد ارجانی
ص: 429
تستری، 302
شیخ یعقوب صرفی، 184
شیراز، 130
شیرك، 181
شیرویه، 58، 212، 219
شیعه، 139
شیعه امامیه، 140

ص‌

صاحب، 23
صاحب بن عباد، 22
صاعد اندلسی، 137
صالح، 29، 38، 73، 130، 175، 176، 177
صالح بن عبد الرحمان، 60، 174
صدیقی، 346
صفا، 115، 155، 157
صنعتگران، 108
صور ملوك بنی ساسان، 209
صول، 236
صولی، 187
صهیت، 17

ط

طالوت المك، 375
طالیس، 354
طاهر، 31، 32، 283
طاهر بن حسین ذو الیمینین، 65
طاهریان، 31، 42، 44، 65، 73
طبرستان، 96
طبری، 14، 38، 57، 59، 60، 146، 157، 166، 177، 219، 270، 282، 293،
371، 376
طبقات الاطباء، 136
طبقه الكندی، 137
طبیعیات، 272
طلحه، 181
طوج، 371
طوس، 45
طهمورث، 148
طیمارث، 142

ظ

ظفرنامه، 220، 221، 339

ع‌

عائشه، 181
عاد، 38
عباد بن زیاد، 58
عباد بن عباد المحلبی، 132
عباس احسان، 288
عباس اقبال، 142
عباسی، 9، 42، 43، 44، 45، 50، 65، 101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 118، 120، 121، 122، 126، 138، 140، 144، 149، 179، 180، 185، 194، 195، 196، 197، 258، 281، 296، 322، 323
عباسیان، 29، 102، 108، 131، 196، 197
عبد الحمید، 29، 61، 119، 120، 132، 133، 151، 177، 178، 186
عبد الحمید بن عبد الحمید، 186، 223، 299
عبد الحمید بن یحیی، 119، 132، 151،
ص: 430
175، 178
عبد الرحمان سیستانی، 23، 73، 130، 175
عبد الرحمن بدوی، 29، 158، 269، 302، 353
عبد الصمد، 27
عبد الله، 88، 129
عبد الله بن المقفع، 62، 63، 75، 137، 177، 190
عبد الله بن طاهر، 43، 283
عبد الله بن عامر بن كریز، 14
عبد الله بن علی، 63، 131، 180، 181
عبد الله بن معتز، 149
عبد الله بن یحیی، 160
عبد الله سرخسی، 145
عبد المجید بدوی، 155
عبد الملك بن صالح، 157، 269
عبد قیس، 14
عبری، 78، 79، 347
عبید الله بن زیاد، 58، 59، 157
عتابی، 32، 65، 73، 74
عثمان، 7، 56، 196
عثمانی، 124
عجائب البخت فی قصة الاحدی عشر وزیرا و ابن الملك آزادبخت، 156
عجم، 258، 349
عدن، 11
عذیب، 13
عراق، 29، 60، 72، 77، 81، 102، 107، 129، 130، 131، 173، 174، 175، 176، 177، 322، 350، 371، 375، 376
عرب، 106، 116، 126، 138، 147، 269، 289، 280، 297، 300، 323، 349، 351، 355، 356
عرب حجاز، 322
عربستان، 10، 11، 12، 13، 15، 47، 116، 322
عربی، 8، 106، 110، 112، 119، 120، 123، 157، 164، 172، 173، 176، 184، 255، 280، 289، 296، 308، 312، 313، 319، 326، 333، 335، 337، 339، 340، 342، 343، 344، 345، 349، 369، 374، 390
عضد الدوله دیلمی، 130، 223، 300
عقد العلی، 114
عقد الفرید، 204
علاء بن احمد ازدی، 163
علاء بن عبد الله حضزمی، 13
علم اخلاق، 272
علم الهند، 215
علم كلام، 139
علوم حقیقی، 272
علوم لسانی، 267
علی بن ابیطالب، 216، 217
علی بن جهم، 149، 161، 266
علی بن ربن كاتب، 149
علی بن ریحانی، 283
علی بن عبیدة الریحانی، 319، 320، 321، 323، 324
علی بن مهدی كسروی، 164
علی بن یحیی بن منجم، 44
عمان، 11، 14، 17
ص: 431
عمر بن خطاب، 57، 98، 127، 128، 170، 349
عمر بن فرخان، 119، 128، 158، 169، 170، 171
عنبسة بن عبد الملك، 150
عنصری، 183، 184
عهد اردشیر، 150، 226، 283، 287، 288، 289، 290
عهد كسری الی ابنه هرمز یوصیه حین اصفاه الملك و جواب هرمز ایاه، 279، 284، 287، 291، 324
عهد كسری الی من ادرك التعلیم من بیته، 279، 286
عهدنامه نوشیروان، 325، 326
عیسی بن علی، 131
عیسی كسروی، 127
عین الحیاة، 183، 184
عیون الاخبار، 24، 113، 191، 192، 193، 194، 195، 196، 197، 201، 203، 204، 207، 209، 210، 212، 219، 269، 330

غ‌

غرر اخبار ملوك الفرس و سیرهم، 89، 191
غزالی، 114
غزنه، 182

ف‌

فارس، 44، 45، 61، 62، 75، 82، 83، 84، 85، 91، 127، 129، 130، 159، 167، 352، 355
فارسی، 75، 151، 172، 173، 174، 182، 184، 299، 306، 307، 316، 330، 334، 335، 337، 338، 339، 340، 341، 342، 343، 352، 353، 354، 374
فارسی اسلامی، 154
فارسی ساسانی، 103، 125، 151، 153، 154، 157، 158، 177، 275، 298، 319، 322
فتوح البلدان، 60، 148، 149، 150
فرات، 17، 131، 371
فرامرز، 372
فرانسوی، 62، 91
فرانسه، 338
فرجیشوران، 349
فرخ، 173
فرخان، 127، 128
فردوسی، 46، 89، 94، 110، 159، 214، 218، 219، 220، 221، 270، 285، 290، 309، 324، 325، 326، 339، 340، 341، 346، 370، 374، 375
فرستادن پادشاه روم فیلسوفان را نزد پادشاه ایران و پرسش وی از او درباره مطالبی از حكمت، 279
فرعون، 86
فرفوریوس صوری، 137
فرق الشیعه، 139
فروردگان، 370
فروردین، 63، 338
فرهنگ آنندراج، 348
فرهنگ ایرانی و تأثیر آن در تمدن اسلام و
ص: 432
عرب، 50، 210
فریدون، 38
فصل من كلام حكیم آخر فارسی، 297، 316
فضل، 30، 43، 44، 142، 143، 145، 146، 170، 171، 178، 179، 186
فضل بن سهل ذو الریاستین، 147، 306
فضل بن عیسی، 27
فضل بن یحیی، 215
فلوگل، 283، 320
فوآد افرام البستانی، 50
فهرست ابن الندیم، 126، 173، 390
فهله، 75
فی تادیب ولده، 282
فیثاغورث، 259، 274
فیروز، 15، 172، 173
فیروز آباد، 130
فیروز خسرو، 237
فیروز دیلمی، 15
فیروز شاپور، 17
فیروز شاه، 115، 116
فیشهرت الفارسی، 15

ق‌

قابوس‌نامه، 283
قاسم، 127
قاضی، 114
قاطیغوریاس، 136، 137
قاموس، 130
قاهره، 155
قباد، 173، 216، 311، 312
قبطیان، 86
قتیبة بن مسلم، 172
قرآن مجید، 7، 123، 255، 263، 275، 276، 291، 351
قرطبه، 23
قریش، 274
قریظه، 14
قزوینی، 166
قس بن ساعده، 276
قسطنطنیه، 383
قسیم السرور و عین الحیاة، 183، 184
قصر، 258
قصه خنك‌بت و سرخ‌بت، 184
قصة العشر وزراء و ماجری لهم مع ابن الملك آزادبخت، 156
قصة فیروز شاه، 115، 116
قطعات برگزیده فارسی، 220
قفطی، 142، 143، 160، 170
قفقاز، 96
قلقشنذی، 32، 42
قم، 64، 72، 98
قوس، 141
قومس، 68
قیس بن صعود شیبانی، 17
قیس بن مسعود شیبانی، 17

ك‌

كابلستان، 350، 372
كابلشاه، 243
كارنامه اردشیر، 215، 221، 222، 289، 290
كارنامه انوشروان، 222، 215
كانون منش، 349
ص: 433
كتاب ادب الحروب و فتح الحصون و المدائن و تربیض الكمین و توجیه الجواسیس و الطلائع و السرایا و وضع المسالح، 268
كتاب الاوراق، 187
كتاب الآیین، 190، 192
كتاب التاج فی اخلاق الملوك، 203، 204، 210، 211، 212، 214
كتاب التاج فی سیرة انوشروان، 202، 214، 225
كتاب التاج للجاحظ و علاقته بكتب تاجنامه فی الادب الفارسی ساسانی، 214
كتاب التاج و ما تفاءلت به ملوكهم، 198، 205، 213
كتاب الفأل لاهل فارس، 199
كتاب الكارنامج فی سیرة انوشروان، 221
كتاب المحاسن، 171
كتاب المدخل، 160
كتاب المسائل، 313
كتاب المسائل التی انفذها ملك الروم الی انوشروان علی ید بقراط الرومی، 313
كتاب انوشروان، 221، 222، 228، 249، 254
كتاب تربیة هرمز بن كسری انوشروان، 297
كتاب تعبئه الحروب و آداب الاسارة كیف كانت ملوك الفرس تولی الاربعه الثغور من الشرق و الغرب و الجنوب و الشمال، 268
كتابخانه دانشگاه تهران، 354
كتابخانه‌های تركیه، 354
كتاب خردنامه، 340
كتاب زاد انفروخ فی تادیب ولده، 173
كتاب زجر الفرس، 198
كتاب سكر بن مرد یود لهر مزبن كسری و رساله كسری الی جواسب و جوابها، 279
كتاب سیره‌نامه تألیف حداهود بن فرخزاد و هو كتاب الاخبار و الاحادیث، 279
كتاب سیرة الفرس المعروف باختیارنامه، 152
كتاب سیرة انوشروان، 215
كتاب عهد كسری الی ابنه الذی یسمی عین البلاغة، 217
كتاب عهد كسری الی ابنه هرمز یوصیه حین اصفاه الملك و جواب هرمز ایاه، 217
كتاب عهد كسری الی من ادرك التعلیم من بیته، 217
كتاب ما كتب به كسری الی المرزبان و اجابته ایاه، 218
كتابه الرسائل، 77
كتابهای الاداب، 317
كتاب هزار و یك شب و شهرزاد، 374، 376
كتایون، 374، 377
كراتشووسكی، 205، 207
كرج، 107
كرمان، 96، 131
كرمانشاه، 173
كریستن سن، 121، 201، 209، 210، 216، 220، 221، 338، 339
كسائی، 266
كسایون، 374
كسروی، 160، 163، 164، 165
كسری ابرویز، 286
كسری انوشروان و نیز- انوشیروان، 88،
ص: 434
206، 286، 311، 312
كسكر، 174، 175
كشف الظنون، 139، 199، 220
كشمیر، 374، 377
كشمیری، 184
كعبه، 28
كلدانیان، 148
كلیله و دمنه، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 110، 129، 133، 156، 180، 183، 185، 186، 187، 215، 256، 257، 289، 317، 337، 338، 342
كمبوجیه، 10
كنگره ایران‌شناسان، 153
كواكب هفتگانه، 148
كورش اول، 10، 376
كورنگ بن گرشاسب، 154
كوره، 167، 371
كوفه، 58، 66، 67، 72، 174، 203
كوه‌نشینان، 253
كویت، 59
كی ارتخشیر، 371
كی اردشیر، 371
كیان، 370
كیانی، 370، 373، 376
كیانیان، 373، 377
كیع القاضی، 287
كیقباد، 38
كیلهراسف الملك، 319، 320
كیومرث، 346، 347

گ‌

گابریلی، 202، 206، 210
گاتها، 370
گاهنامه، 200، 207، 209
گجراتی، 338
گرگان، 44، 68
گشتاسب، 184، 370، 372
گشتاسب بن سهراسف، 375
گنج شاپور، 258
گنج شایگان، 338، 344
گنجور، 306، 351
گنجه، 236
گواتان، 312
گواد، 312 تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی ج‌4 434 گ ..... ص : 434
تینگن، 156
گودرز، 138
گور، 130
گورخر، 152
گوستاوس كنوس، 156
گیو، 138

ل‌

لاحق، 186
لامعی، 183
لبزرجمهر، 312
لبنان، 47
لخمیها، 15، 16
لسان العرب، 34
لسان المیزان، 158
لعبد الله بن المقفع، 62
للفرس، 280، 328، 329
ص: 435
لندن، 155، 302، 303
لنینگراد، 155
لوی سیزدهم، 62
لهشام بن عبد الملك بن مروان، 61
لیحیی بن خالد بن برمك، 64
لؤلؤ، 377

م‌

ما اخترته من آداب بوذرجمهر، 297، 309
ما اخترته من حكم كسری قباد، 297
ماچین، 184
ماسبذان مهر جانقذق، 173
ماقراحسیس، 134
ماكروخئیر، 374
مانجی لیم جی هوشنگ هاتریا، 304
مانوی، 78، 79، 186
مانویان، 79
مانی، 86، 137
ماورا النهر، 68، 79
ماه افریدون، 59
ماه خردگشسب، 134
ماه نهاوند، 75
ماهیار نوایی، 338
ماهیای، 270
مأمون، 30، 31، 43، 44، 88، 90، 121، 143، 144، 145، 146، 149، 159، 160، 161، 170، 178، 179، 180، 183، 258، 289، 319، 321، 327، 349، 350، 351، 352، 353
مبارك، 129
مبرّد، 24، 289
متوكل، 43، 149، 163
مجتبی مینوی، 92، 354
مجسطی، 180
مجله ارمغان، 155
مجمل التواریخ، 152، 160، 165، 166، 167، 183، 184، 284، 371، 372، 374
محاسن الملوك، 113
محمد، 127
محمد احمد برانق، 116
محمد بن اسفندیار، 164
محمد بن الجهم، 161
محمد بن اللیث، 296
محمد بن اللیث الی الرشید یعظه، 296
محمد بن اللیث الی یحیی بن خالد، 296
محمد بن امیل، 56
محمد بن بهرام بن مطیار اصفهانی، 127، 159، 166، 167
محمد بن جهم برمكی، 159، 160، 161، 162، 169
محمد بن خلف بن مرزبان، 103
محمد بن زكریای رازی، 182
محمد بن طاهر، 32
محمد بن طاهر بن الحسین، 65، 74
محمد بن علی بن طباطبا، 267
محمد بن علی عبدی، 137
محمد بن وصیف سیستانی، 67
محمد حسین بن حاجی شمس الدین، 303
محمد حسین حكیم، 302
محمد عوفی، 191
محمد قزوینی، 161
ص: 436
محمد كاظم امام، 345
محمد كردعلی، 287
محمد محمدی ملایری، 8
مختار، 59، 60
مخمس، 186
مدائن، 75، 95، 173
مدائنی، 60
مدبّر، 44
مدینه، 14، 57، 66، 67، 72، 157، 196
مدینة السلام، 107
مراغه، 163
مرجانه، 58
مردانشاه، 73، 127، 168، 173، 176
مردویه، 295
مرزبان‌نامه، 154
مرقیون، 86، 137
مرو، 65، 72، 73، 96
مروان بن حكم، 132
مروان بن محمد، 29، 131، 151، 178
مروج الذهب، 67، 135، 137، 151، 289
مروج الذهب و معادن الجوهر، 208
مرورودی، 144
مروزان، 55، 292، 293
مروك، 185
مزدا اهورا، 370
مزدك، 133، 185، 216، 221، 339
مزدوج، 186
مزدیسنا، 370
مسائل، 409
مستعین، 44
مسروق، 54
مسعود، 58، 59
مسعودی، 33، 35، 61، 67، 68، 86، 95، 110، 135، 137، 138، 148، 151، 189، 190، 191، 196، 200، 207، 208، 209، 222، 257، 289، 290، 373، 375، 376
مسقط، 96
مسكویه، 111، 147، 222، 223، 224، 225، 226، 266، 287، 297، 298، 299، 300، 301، 302، 305، 306، 307، 309، 310، 312، 313، 314، 315، 316، 317، 318، 327، 328، 329، 330، 340، 342، 343، 350، 352، 353، 354، 355، 382، 389، 390
مسیح، 10، 156، 377
مسیحی، 91
مصانع، 55
مصر، 10، 30، 32، 86، 101، 116، 149، 178، 374
مصری، 116
مصعب بن زبیر، 14، 59
مطیار اصفهانی- محمد بن مطیار ...
معاشرت، 201
معتزله، 186
معتصم، 43، 161، 162، 163
معتضد، 43، 164
معجم البلدان، 35، 141
مغازی، 351
مغرب، 273
مغول، 22، 39
ص: 437
مغیرة بن شعبه، 57، 98
مفاتیح العلوم، 137
مقدسی، 34، 68، 69، 85، 93، 347
مقدمه بر تاریخ علم، 120
مقدمه قدیم شاهنامه فردوسی، 152، 162
مقفع، 88، 129
مقنّع، 70، 74، 185
مكران، 68
مكعبر، 14
مكه، 28، 67
ملك صالح من الملوك فیه جماع رؤوس امور الملوك التی علیها تدور سیاستها، 296
ملك من الملوك الخالیة الی ابنه فی التأدیب، 296
ملل‌ونحل، 139
منجم، 42، 44
منذر بن ساوی، 13، 17
منصور، 90، 107، 131، 138، 140، 141، 142
منطق، 106، 137
منكه هندی، 64
منوچهر، 38، 39
مواعظ آذرباد، 297، 306
موبد، 159، 167، 295
موبدان، 276، 282، 283، 285، 291، 294
موبدان موبد، 260، 325
موبدان موبد ایرانی، 306
موبدان موبد فی الحكم و الجوامع و الاداب، 279، 290
موبد بزرگ، 308
موزه بریتانیا، 302، 303، 304
موسی، 38، 64، 127، 143، 145
موسی اسواری، 25، 26، 28
موسی بن سیار، 26، 27
موسی بن عیسی كسروی، 160، 162، 163، 164، 165، 169
مولتان، 68، 70، 93
مهاباد، 348
مهدی، 145، 146، 179، 296
مهرآبان كیخسرو، 307
مهرآذر، 284
مهرآذر جشنس، 283، 319
مهر آذر جشنس الموبدان الی بزرجمهر بن البختكان، 279، 283، 319
مهرآذر گشنسب، 283
مهرداد و حسیس، 283
مهرگان، 163، 164، 370
مهرمانه، 376
مهری، 325
مهیار دیلمی، 190
میشل جورجی عورا، 156، 157
مؤدب الاساوره، 270

ن‌

ناصر الدین شاه، 304
ناصر خسرو، 320
نامه خسرو، 285
نامه خسرو به پیشوایان رعیت در سپاسگزاری، 279
نامه دبیره، 77
نامه تنسر، 92، 136، 270، 271
نامه هوشنگ، 306، 345
ص: 438
نثر الدرر، 287
نثر پهلوی، 336
نجات‌نامه، 354
نجد، 13
نجوم، 106، 109
نسخه كتاب بزرجمهر الی كسری لما سأله ذلك، 297
نسخه‌های خطی فارسی ج 2، ص 440 از فهرست ریو، 302
نسخة كتاب بزرجمهر الی كسری لما سأله ذلك، 312
نسطوری، 294
نسطوریان، 79
نصر الله منشی، 90، 91، 92
نصر بن احمد، 90
نصر بن سیّار، 63
نصیحة الملوك، 114
نظیر، 14
نعمان بن منذر، 15، 16
نعمتی، 401
نلدكه، 117
نوبخت، 42، 44، 54، 126، 138، 139، 140
نوح بن منصور سامانی، 220، 339
نوروز، 163، 164، 370
نوروز و مهرگان، 164
نوشروان، 283، 313، 324، 325، 340، 341- و نیز خسرو انوشیروان
نولدكه، 168
نهاوند، 57، 161، 166، 173
نهروان، 270
نیاكان، 359
نیشابور، 45، 63، 96، 167
نیشابوریان، 69
نیك پند شهان، 349
نیمروز، 179
نیمروز اسپهبد، 11

و

واقدی، 350، 353
والری، 75
وامق و عذرا، 183
وصایا اخری للفرس، 297، 317
وصف شمشیر، 181
وصیة اخری للفرس، 297، 317
و فی عهد ملكد من ملوك الفرس لابنه، 297، 315
وهب، 43، 44
وهرز، 55، 219، 293
وهرزان، 219، 292
وهریز، 54
وهومن، 371
وهومن سپند داتان، 370
وهو منه، 369
وینگرت، 370

ه

هارون الرشید، 30، 64، 65، 88، 120، 140، 143، 144، 145، 180، 186، 196، 197، 215، 266، 296
هجر، 13
هخامنشیان، 10، 373، 374، 376، 377
ص: 439
هدایت، 181
هرات، 96
هرمز، 217، 218، 284، 285، 286، 294، 315، 318، 324، 325، 326
هرمزان، 57، 98
هرمزد، 325، 326
هرمس، 347
هزار و یكشب (هزار افسان)، 369، 374، 375، 377
هشام، 23، 29، 61، 127، 150، 151، 177
هشام بن عبد الملك بن مروان، 61، 150، 151، 208
هشام بن قاسم اصفهانی، 159، 169
هما، 375، 376
همای، 374، 375، 377
همای چهرزاد، 378
همدان، 75، 161، 173، 229، 236، 257
هند، 11، 54، 62، 106، 147، 148، 243، 251، 266، 280، 297، 300، 302، 348، 349، 355، 356، 384
هندوستان، 88
هندی، 9، 61، 62، 63، 64، 73، 79، 106، 111، 165، 182، 266، 304، 349
هندیان، 106، 249، 253، 386، 390
هنرمندان، 108
هود، 38
هوزة بن علی، 16، 18
هوشنگ، 147، 306، 318، 320، 334، 346، 347، 348، 349، 350، 355، 356
هیتالیان، 229
هیثم بن عدی، 174

ی‌

یادگار بزرگمهر، 266، 309
یادنامه بیرونی، 46
یاقوت، 35، 74، 84، 103، 130، 141، 149، 174، 175، 181، 223، 298
یتیمة الدهر، 46
یثرب، 13، 14، 67
یحیی برمكی، 64، 79، 127، 128، 178، 180، 186، 215
یحیی بن الحسن، 65، 73
یحیی بن خالد برمكی، 171، 186، 215، 296
یزدادبه، 44
یزدان، 282، 307
یزدگرد، 57، 65، 166، 167، 172، 208، 260
یزدگرد مهندان كسروی، 164
یزید، 127، 131، 152، 157، 177
یزید بن ابان، 27
یزید بن ابو مسلم، 130
یزید بن عمر بن هبیره، 131
یزید بن مفرغ، 58
یزید بن مهلب، 130، 177
یعقوب، 68
یعقوب بن اسحق كندی، 170
یعقوب بن سكیت، 149
یعقوب لیث صفاری، 67
یمامه، 17
یمن، 10، 12، 14، 15، 16، 38، 54، 55،
ص: 440
72، 219، 292، 293
یمنی، 292
یوسف، 64، 127، 143، 45
یوسف بن محمد بن یوسف مروزی، 163
یوسیفوس، 378
یوم الهرمزان، 57
یونان، 10، 106، 183، 266، 273
یونانی، 9، 106، 151، 259، 264، 266، 272، 274، 276، 294، 342، 374
یونانیان، 106
یهود، 378
یهودی، 375، 376
یهودیان، 79، 375
تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، ج‌5، ص: 5