گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
ترجمه الغدیر
جلد سوم
متن نامه محمد سعیا دحدوح
بسم الله الرحمن الرحیم
سپاس خداي را سزاست، و درود بر پیامبرش که برگزیده است، و بر آل محمد و یاران گرامیش، و بر هر که دوست اوست. و درود
و رحمت و برکت خدا بر شما باد!
سرور عزیز! علامه یگانه، بزرگ پیشوا، آقاي شیخ عبدالحسین امینی نجفی، که خدایش حافظ و بر عمرش بیفزاید.
نامه شما رسید، و خواندمش، از خصلتهاي نیکو، و دوستی پا برجا، و نهاد پاکیزه و جلوه هاي شکوه زا که به دوستی آل محمد
پرورش یافته، لذت بردم و بزرگ شمردم. حال ثمره آن دوستی به دست آمده و عطر دل افروز آن فضاي انسانیت را پر نموده و
نسیم مشک فام و عبیر آسایش دماغ انسانها را فرا گرفته است.
اي بزرگ مرد! ارمغان تو (الغدیر) مرا به سپاس برانگیخت، و راه هر گونه عذري را بر من بست،می خواستم ارمغانی به الغدیر تو
بفرستم با یک بررسی مفصل، ولی بعد از اینکه دورهالغدیرت پایان یافت، آن هنگام که بر پیشانی ادب درخشید و در دیدگاه اهل
تاریخ قرار گرفت. ولی چون تو می خواهی، این کلمات بنگارش در آمد. و نیک میدانم که از عهده این وظیفه بر نمی آیم و نمی
توانم حق " غدیر " را ایفا کنم و هم حق آنکه برکناره غدیر درنگ کرد و غدیر را به پیشاهنگان حقیقت و جویندگان بحث آزاد
معرفی نمود.
[ [ صفحه 3
الغدیر