گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
ترجمه الغدیر
جلد سوم
الغدیر
کلامی شیرین است. زیبا و دلنشین، و نام تالیفی است در باره تحقیق یک بحث تاریخی، و موضع گرفتن رسول اکرم در سرزمین
غدیر بعد از رجوع از مکه، در آخرین سفر. به گروه ها که آنجا گرد آمده بودند، مقام و شخصیت علی را معرفی کرد، که او را
بدست خود تربیت نموده وساخته است و داراي همه نوع فضائل انسانیت و سرآمد همگان و لایقاینکه وصی او شود و پیشواي خلق
مسلمان، تا جانشین پیامبر گردد و بشرها را به راهراست هدایت کند.
کتاب (الغدیر) در یک چنین زمینه اي نگارش یافته تا مردمان بی اطلاع را به این حادثه بزرگ تاریخی مطلع سازد. این داستان و لو
در کتابها ثبتاست ولی به دست فراموشی افتاده و این (الغدیر) است که چهره این حادثه را روشن ساخته، آیات قرآنی را یکجا با
سخنان پیامبر گرامی و راویان حدیث و مفسرین نقل میکند و از سخن ادبا و شعرا و تاریخ نویسان و ترجمه نویسان تایید می آورد.
(الغدیر) آنچه در قرون اولیه اسلام پیرامون این داستان آمده، جمع نموده و حتی ازاین حد پا فراتر نهاده به شرح حال رجال تاریخ
پرداخته و تحقیق را در همه زمینه هائیکه مربوط به این داستان میشده کشانده و سخن حق را بیان نموده است.
پس (الغدیر) کتابیست که به تفصیل سخن دوست و دشمن را ذکر نموده و محکم و متشابه را در عرض هم آورده و در نتیجه
صحیح و ناصحیح را از هم باز شناخته و اعتقادات فاسد و پندارهاي بی اساس، و افکار انحرافی باطل را از ساحت قدس امیر مومنان
دور نمودهاست.
صفحه 12 از 222
و همچنین پدر آن رادمرد، حضرت ابی طالب و بستگان و خویشان و فرزندانش
[ [ صفحه 4
را از تهمت هاي ناروا بدور داشته و دامن پیراوان حضرت را چه زنده و چه مرده از ناروائیها پاك نموده است و با کلامی روشنگر،
با پشتوانه اي از دلیل و برهان خصلت هاي نیک امام، و جز او از اوصیا گرامیش را بیان نموده است.
-اینها، مطالبی است که از ساحل کتاب (الغدیر) دریافت کرده و حقائقی است که بعض اجزا ارسالی (الغدیر) توسط آقاي مظفر
لمس نموده ام، حضرت شیخ محمد حسین مظفر، که تالیفات گرانبهائی دارد یکی از بزرگان اسلام و متفکرین ارزنده جهان اسلام
است که از فضایل اخلاقی برخوردار است و چون صالحین ناصیه اي درخشان دارد.
از اعاده طبع (الغدیر) خوشحالم و من این را پیش بینی می کردم، چون (الغدیر) شامل مباحث علمی ارزنده و اموري است که تا
بحال در دسترس بشر قرار نگرفته است و این (الغدیر) استکه چنین میراث ارزنده اسلامی را به جهان بخشید و در دیدگان اهل
تحقیق و تاریخ، آنچه نمیدانست قرار داد تا درست به نتیجه برسد.
این (الغدیر) است که مسائلی را پایه ریزي نمود، و اوهام و خرافاتی را از صحنه ذهن بشر شست و آنچه را که بشریت در طول
سالیان دراز از آن غافل بود بدو داد. و حق چنین است که ما باید بر روي حوادث گذشته کاخ آرزویمان را بنا نهیم و با فکري
صحیح و عمیق بر آن زیربنا، بنائی نو آریم.
و همه آنچه تا بحال بیان شد، ضرورتی است براي هر اهل تحقیقی که می خواهد بداند و بفهمد و به حقیقت برسد، و پس از درك
حقیقت، روشنگر راهها شود وشیعه علی را به جهان بشناساند که کیانند این گروه، که در طول تاریخ به خروش برخاستند، با دلی
مملو از حب آل محمد، نه براي آنکه خواستار خلاف و دوئیت است و کینه هاي دیرینه را زنده میکند.
آري: ضرورتی است بر اهل تحقیق که این مسائل را بدانند و جداي از هر گونه احساسات داغ دنباله رو فهم صحیح باشند و از
اشتباهات گذشته خود درس گرفته و به نسل جدید خود بیاموزند که: اختلافات موجب تفرقه بین دوگروه است و خشم
[ [ صفحه 5
و کینه وحدت را از دست میگیرد و مسلمین را به جائی میبرد که از هر گونه دوستی و احساس صحیحی بدور مانند، از هم جدا و
بیگانه شوند و جز به مصالح شخصی خود نیندیشند و خلاصه یک مسلمان تئوریک شوند که جز ادعاي اخلاق و نیکی چیزي
نداشته و از واقعیت عملی اسلام کاملا بدور مانند.
در حالیکه اخلاق نشان دهنده ارزش یک امت است و آنچه سبب رویش یک نسل است اخلاق است و بدون آن نه عزتی است و
نه پیروزي، و بر همین اساس است که رسول اکرم و ائمه اطهار ما را مدامبر این راه می خواندند که به تهذیب اخلاق پرداخته و
مسلمانان را به اتحاد بر خوانیم.
و قرآن آن نداگر قرنها بر این امر، فریادها دارد که " و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا " به رشته محکم دوستی خدا دست
یازید و از هر گونه تفرقه و جدائی بپرهیزید.
و باز گوید:
"ان اکرمکم عند الله اتقیکم " گرامی ترین مردمانپرهیزکارترین آنانند.
صفحه 13 از 222
و یا گوید:
"تلک امه قد خلت لها ما اکتسبت و لکم ما کسبتم."
اینان که مینگرید امتی بودند که با کارهاي خود هماغوشند و شما هم چنین خواهیدبود که آنچه به دست آورید با شماست.
و یا گوید:
"و لا تزر وازره وزر اخري، اتقوا الله و کونوا مع الصادقین."
هیچکس اعمال ناشایست دیگري را به عهده نمیگیرد، پرهیزکار باشید و خود با راستگویان همراه سازید.
و من پیش از آنکه از نگارش باز ایستم ناچارم که وظیفه خود را انجام داده و مجاهدات مولف گرامی را شکرگزار شوم و در
مقابلش به سپاس ایستم و این همه
[ [ صفحه 6
به خاطر رنجی است که در راه زنده نمودن نسلی انجام داده و چنین اثر گرانبهائی را به اجتماع بشري تحویل داده است که سرا پا
علم است و تحقیق و اطلاعات وسیع و بررسی هاي دامنه دار و بی سابقه.
خداوند بهترین پاداش را به شیخ ما عنایت فرماید و کتاب (الغدیر) را وسیله اي سازد براي راهنمائی مردم بسوي حق و اتحاد و
دوستی بین فرق اسلامی تا درپرتو آن مسلمین به سفارش رسول گرامی در باره ثقلین: قرآن و خاندان گرامی رسول اکرم که هر
رجس و پلیدي از دامنشان بدور است عمل کرده باشند.
در خاتمه سلام برادر و دوستدارت را بپذیر.
4 ربیع الاخر 1372
محمدسعید دحدوح
[ [ صفحه 7
دیباچه