گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
ترجمه الغدیر
جلد سوم
دیباچه مولفبسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفی
خواننده گرامی:
سپاس خداي را، که ما را موفق نمود و جلد اول الغدیر پایان پذیرفت، و شما با حقائق درخشانی آشنا شدید و نص صریح پیغمبر را
در باره غدیر ملاحظه نمودید که آشکارا امامت علی (ع) را بیان می نمود و براي هیچکس جاي حرفی باقی نماند و تمام شبهات را
از بین برد.
و در سخنما این حقیقت روشن شد که آن معنائیکه براي " مولا " بیان نمودیم همانست که عرب می فهمد: عرب صدر اسلام و
نسلهاي آینده شان تا برسد به عرب امروز، و معناي لغوي هم بدون هیچ قرینه اي با همان معنا مطابق بود چه رسد که قرائنی در پیش
و پس داشتو ما برخی از شواهد را بر مدعاي خود بیان نمودیم و حال، سخن را دنبال کرده به شعرا می رسیم تا بنگریم که شعرا
صفحه 14 از 222
در باره غدیر چه سروده اند.
حالا قدري از ترجمه حال شعرا و موقعیت آنان را در بین عرب بیان میکنیم تا باعث بینش بیشتر خواننده گردد و این به جهت کثرت
علاقه و اهمیتی است که به این داستان می دهیم.
ضمنا هر یک از این شعراي عالیمقام - که اکثرشان از دانشمندانند - در زمره راویان حدیث غدیرند. چه، سخن این شاعران صرف
بیان یک داستان خیالی نیست چنانکه اغلب شعرها بدین نحو سروده میشود و بیشتر شاعران به این طریق شعر میسرایند.
[ [ صفحه 8
مگر نمی بینید که شعرا بهر راهی رهسپارند
اما شعراي غدیر، در سطح بیان یک داستانی هستند که در دنیاي عینیشان واقع شده و آنچه گفته اند چه در قالب نظم یا در قالب
نثر، بیان آن حقیقت است بدون هیچ گرایشی به خیال پردازي.
و در واقع اشعارشان چونروایاتی است مستند، که با قافیه هاي مناسب در قالب هاي طلائین شعر در آمده اند. و صلاحیت این را
دارند که قصه تاریخی غدیر را تاکید کنند.
و بر این مبناست، که ما در نقل شعر شاعران جنبه هاي خوبی شعر را از حیث صناعت شعري در نظر نگرفته ایمو به نبوغ شاعر هم
نظري نیفکنده ایم چون منظور ما این جنبه ها نبوده بلکه مراد نقل روایت غدیر است به صورت شعري و درك واقعیت این داستان
شعر