دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

سپاسی بر قدردانیها

گروه نرم افزاری آسمان

سپاسی بر قدردانیها
بر دلم می گذشت که این کتابم مورد ستایش شخصیت هاي دینی و شیفتگان خاندان پاك پیغمبر قرار می گیرد آزمایش این پیش
بینی را ثابت کرد و از اطراف عراق و نواحی دیگر، نامه هائی گرامی و نوشته هائی عالی از جمعیت ها و شخصیت هاي برجسته در
تقریظ و تحسین کتاب به نظم و نثر بدست ما رسید که حکایت از روحیه اي
[ [ صفحه 299
زنده و نیرومند درجامعه اسلامی داشت و از اندیشه رساي مجتمع دینی و شعور بیدار شخصیتهاي اسلامی سخن می گفت درود
خداوند نثار عرب و آئین بر حق او باد و زهی دیگر امم اسلامی و مردمی که از این آئین به نیکی پیروي می کنند.
ما سپاس پیاپی خود را به همه آنان تقدیم داشته و توفیقشان را خواستار و پیشتازي و پیشگامی پیروان قرآن پاك را آرزومندیم.