گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
ترجمه الغدیر
جلد پنجم
الغدیر در یک مجله مشهور جهانی
در شماره هاي مجله معروف " الکتاب " که در قاهره مصر منتشر می شود، تقریظهاي پی در پی درباره مجلدات کتابمان در شماره
هاي مختلف آن خوانده ایم. این تقریظها خود نشانه محکمی براي معرفی روحیه استاد بزرگ " عادل غضبان " سرپرست مجله
است، و نیز نشان دهنده این واقعیت است که او خردمندي است مجرب، صاحب نظري دوراندیش، ادیبی بلند پایه، مطلعی از تاریخ
صحیح، مجاهدي در راه مصالح عمومی و وحدت کلمه، یعنی کلمه راست و عدل و بسیاري از فضائل دیگر.
ما ضمن ابراز سپاس بیکران خود نسبت به استاد، آخرین مقاله او را که در ماه شعبان 1371 ه 1952 م منتشر شده عینا از لحاظ عموم
میگذرانیم.
[ [ صفحه 15
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب جلد هشتم
همچنان مولف دانشمند و محقق این کتاب بحثهاي خود را در موضوع الغدیر (غدیر خم) و مباحث مربوط به آن در آیات قرآن و
سنت پاك پیامبر و ادبیات عصور مختلف عرب ادامه میدهد، مولف محترم شعراي غدیر را، تا قرن نهم هجري در جلد هفتم کتابش
آورده است ولی جلد هشتم گنجایش شعراي غدیر مربوط به قرون بعد را نداشت زیرا مولف سراسر آن را از بحث هاي فراوانی در
زمینه مسائل دینی و تاریخی آکنده است، در این بحثها به بینش مخصوص شیعه که لازم است، اهل سنت بصورتی صحیح و از
منشاي اصیل بدانند و بدون ابهام و تحریف بشناسند متعرض شده است.
این گونه شناخت هاي صحیح مسلما در کیفیت دید مخالف بمنظور نزدیک ساختن شکاف موجود میان مسلمانان بسیار موثر است
و در نتیجه این نزدیکیها است که جبهه اسلام در مقابل بیگانگان نیرومند و صفوفشان متحد میگردد. مولف در این جلد (جلد
هشتم) از نظر قدرت پرورش موضوع، تسلط کامل به جوانب بحث، اطلاع وسیع نسبت به ماخذ کوچک و بزرگ، پی گیري از
تالیفات قدیم و جدید عربی، و هشیاري کامل بر آنچه در روزنامه هاي، مجلات، جزوه ها و کتابها میگذرد، عینا مانند جلدهاي
پیشینم است.
"الکتاب " سال هفتم شماره پنجم
[ [ صفحه 16
مقاله اي گرانقدر از علامه بزرگوار حجه الاسلام استاد میرزا محمد علی اردبادي
بسم الله الرحمن الرحیم
در کشاکش واقعیت و خیال
صفحه 11 از 209
بار پروردگارا بزرگی و کبریائی تو را سزا است، شکوه و جلال و جمال تنها تورا زیبد و درود ما بر ممتاز ترین گزیدگانت پیامبرت
و جانشینان او از ائمه اطهار.
طوفان بحث و جدال از دیر باز بین فریقین بالا گرفته است ولی نه از آنرو که خیال را در برابر حقیقت عرض اندامی و یا زرق و برق
را در قبال واقعیت موجودیتی است، نه- بلکه سر و صداها و جنجالهاي از مردم موهوماتی است که در مقابل دعوت حق مقاومت
نشان میدهند و سخنانی خشک و بی منطق از دلالهاي هوا پرستی است که بر گلبانک صلاح و فضیلت، شبی خون میزنند. از اینرو
پیوسته کشمکش و جدال از قرنها پیش بر پا گشته است.
اما کسیکه واقع امر را بنگرد، بوضوح در مقابل دیدگانش مجسم خواهد شد که دولت از آن حق است و باطل را جولانی بیش
نیست. عربده جهالت هر چند احیانا بالا گیرد، پیوسته نور معرفت در برابرش میدرخشد و بوي عطر حقیقت مشام را مینوازد. از اینرو
درخشندگی معارف و عطر حقایق، ظلمت و آسیب گمراهی
[ [ صفحه 17
را می پوشاند و فتنه هاي نادانی هر چند بدرازا کشد سر انجام ژاژ خوایان را رسوا می کند.
آري امثال ابن حزم، ابن تیمیه، ابن قیم، ابن کثیر، ابن حجر و امثال و اشباه آنان را این کیفر بس که بافته هاي خیالات و نسبت هاي
نارواشان، در میان اضطراب و تزلزل ظلمات جهل، بزودي در نسلهاي بعد پرده ضخیمی خواهد شد که ارکان مذهب را خواهد
لرزانید.
بگذارید آنان به فریبکاري خود سرگرم باشند هشیاران قرون مراقب کارشان میباشند. آینده پرده زداي از برکت کاوشهاي علم
رجال، ناچار پرده از کار زشتشان بر خواهد گرفت و بر محققان آشکار خواهد شد که اینان برهان هدایت را جز ارزوي سوء نیست،
مردود نساخته اند.
چقدر تفاوت است بین کاخی که بر بنایی استوار نهاده شده و بین کاخی که بر لبه پرتگاهی تند قرار گرفته باشد، مگر تهمت
میتواند جاي راستی را بگیرد و مگر با دعاوي بی دلیل هم میتوان استدلال کرد؟
اینان بیهوده کوشیدند، آوازه شیعه را با نسبت هاي جعلی و دروغین مشوب سازند و دلائل شیعه را با شبهات بی اساس مردود نشان
دهند، غافل از اینکه در امت اسلامی کاوشگري پدید خواهد آمد که مو را از مو و ذره را از ذره بشکافد و در قرن چهاردم هجري
صاعقه اي مانند صاعقه قوم عادیا عذابی دائم بر آنان فرود آید یا در عصر نور طوفانی آتشین پدید آمده، خرمن بافته هاي آنانرا
خاکستر گرداند.
خداي سبحان براي عصر طلائی نهضت علمی، قهرمانی مقدر گردانید که باید او را قهرمان جهاد و نگهبان حقایق یا قهرمان تحقیق
و تتبع نامید، او که نمونه عالی هر نوع فضیلت، پرچمدار علم و مشعل دار هدایت است: علامه حجه الاسلام " امینی " امین میباشد.
او در حالی آهنگ امتش را کرد که کتاب پر فیض و ارزشمند " الغدیر"
[ [ صفحه 18
خود را در دست گرفت: کتابی که بی شبهه مایه هدایت پرهیز گاران است. و از بن دندان به صدا در آمد: بیائید کتاب مرا بخوانید
که در آن برهانی صادق، و دلیلی کوبنده دارم.
صفحه 12 از 209
در این کتاب طریق واضح و جاده شوسه اي براي درك حقیقت پیشنهاد کرده ام.
کتاب من حقایق را زنده کرده، اوهام و خیالات را بدست تباهی سپرده است. سایه شوم شبهت هر چند مدتی دراز بر این امت پرده
افکنده باشد ولی من ماموریت دارم آنرا بر اندازم.
عقیده ام بر اینست که هر چند این تیرگیها دیر پاید ولی چون سرعت ابر بهاري بزودي بر طرف خواهد شد، چنانکه من تعهد میکنم
لغزشهاي ناشی از فریبکاري هر چند در جدال با حقیقت سر سختی نشان دهد، از میان برداشته شود. و کتاب من پرچم راهنما، و
فروغ مجلس آراست، شما را بر مقر خلافت و مرکز لواي آن و مصب رود نصوص، و کانون نورانی آن واقف می سازد. و کتاب
من پرده ها را از روي، آن حقیقت روشنی که فریبکاریهاي ناجوان مرد پوشانیده بود، بالا میزند و حقیقت را بر ملا میکند.
من هم اکنون به این خفتگان نیمروز، راه کارشان را، نشان میدهم بانها میگویم بنگرید چگونه نیرنگهاي با شکست مواجه می شود،
کسیکه بر مجموعه مجلدات کتاب " الغدیر " واقف گردد بخوبی میداند اوصافی که یاد کردم دون مقام کتاب است.
کسیکه این مطالب را درباره کتاب میشنود در وهله اول میپندارد مطالب کتاب، بموضوع غدیر محدود است.
ولی وقتی پابه چشمه زلال غدیر نهاد، می بیند رشته بحث پیرامون بسیاري از دلائل امامت کشیده شده خار و خاشاك فراوانی را که
فراراه سالکان حقیقت ریخته اند، همه را جاروب میکند و نیشها و طعنه هاي گزنده که باعث شق عصاي مسلمین
[ [ صفحه 19
شده و سنگ اختلاف کلمه در امت انداخته، از بن بر میکند و آنچه در پشت پرده هاي سوء نیت نهفته شده، همه را پدیدار میسازد
و کلنگهاي ویران کننده بنیاد تعالیم اسلامی را که در پشت تپه ها مخفی کرده اند کشف کرده، امت اسلامی را از ننگ و عار قلم
هاي مزدوري که مطالب ناروا را بر آن چسبانده اند، پاك میکند و نام و آوازه اسلامی را که بوسیله سوء نیت دلالهاي هوا پرست با
افسانه هاي سود جویانه مشوب و ملوث گردیده است تنزیه و تبرئه میکند.
گذشته از اینها مسائل فراوانی از فقه، کلام، تفسیر، حدیث و تاریخ در این کتاب وجود دارد و میتواند از روي فریبکاریهاي خائنا
نهاي که در آنها صورت گرفته و توطئه هاي مداومی که با انگیزه هوا و هوس از یکطرف و آتش تیز حقد و کینه از طرف دیگر
بانها کمک رسانده، پرده بردارد.
در این عصر پر افتخار فرهنگ و تحقیق، نور و تفاهم، در این عصري که بسیاري از حقایق به شکوفانی رسیده و رازهاي نهانی علم
را گشوده، میدانهاي نبرد حق و باطل مشخص گردیده. روي ایده ها بررسی و تمرین و تجربه صورت گرفته تا از راههاي صحیح
پیروي گرددو اصولی ثابت و استوار بماند.
در این عصر، من بهیچ چیز باین اندازه تاسف نخوردم که رجاله هائی دنبال کار گذشتگان خود خفته هاي قرون و اعصار تاریک را
گرفته، و در ظلمات نابینائی آنان آشیانه بگذارند و در نابخردیهاي جهل بسیطشان تک تازي کنند، در نتیجه در هر برخوردي،
لغزشی نشان دهند و بهر واداي هلاکتی در افتند زیرا که اینان دل دارند ولی نمی فهمند، دیده دارند ولی نور حقیقت را نمی نگرند،
گوش دارند ولی بانگ حقایق را نمی شنوند.
وه، که چه تفاوت فاحشی میان این دو گروه است. در جائیکه معاصران ما از نظر علم و روشنگرانی مجذوب مقتضیات زمانند،
کینه ها پر گذاز اینان را نمیگذارد گامی جز در راه تعصب شوم و خائنانه خود بردارند. پندارند کسی نیست بکارشان بنگرد و به
حسابشان برسد. گویا حتی فرشتگان حسابگر پروردگار
صفحه 13 از 209
[ [ صفحه 20
بافته هاي آنان را ثبت نمی کنند و خدا بر کارشان ناظر و محیط نیست!!
شاید هم بزعم آنان مردمی را بد گوئی میکنند و مورد حملات ناجوان مردانه قرار میدهند که از اقوام گذشته بوده منقرض شده اند
و دیگر کسی ندارند از موجودیت آنها دفاع کند و در راه معتقداتشان به مبارزه برخیزد، زیبائیهاي بهجت انگیز و شکوه آمیخته به
هیبت و احترام رخسار عقائدشان را بنمایاند.
شگفتا، گویا اینان بخواب رفته اند و نمیدانند در بین این قوم، دانشمندان نویسندگان و محققان کاو شگر در طول اعصار و قرون
وجود داشته و دارد که با خامه منزه، آزاد و حق گوي خود و بااشعه نور حقیقت از خود دفاع خواهند کرد.
آري، اینان پیوسته درمستی جهالت خود گمراهانه میتاختند، ناگهان سیل خروشان " الغدیر " با طوفان علم جهالت کن بر سر کنان
تاخت و یک جا بافته هاي آنان را پنبه کرد.
زنده باد مولف مجاهد و مبارز ما امینی که خداوند مقامش را بر تر سازد و سپاس خداي راست بر احقاق حق و شستشوي
آلودگیهاي باطل و درود بر پیشوایی ما محمد و دودمان پاکش. محمد علی غروي اردبادي
[ [ صفحه 21
دیباچه مولف
بسم الله الرحمن الرحیم
پرودگارا سپاست میگزارم، اي نعمت بخش بی دریغ، بر نعمتهایت که بر ما ارزانی داشتی، ولایت خود، ولایت محمد پیشوایی
پیامبرانت و ولایت خاندان پاك او که صاحب اختیاران به امر تواند. سپاسگزارم.
پرودگارم از تو میخواهم تا بر محمد و آلش درود فرستی و نهانیهاي اسرار باطن مارا بصلاح رهبري فرمائی و ایمان ما را نیک بکار
اندازي و در راهی که براي خدمت اجتماعی و دعوت به حق و پی گیري مصالح عمومی و اعلاي کلمه توحید و نشر فضائل زعماي
اسلام و بزرگان امت، در پیش گرفته ام، دستم را بگیري که توفیق من جز بدست تو نیست، بر تو اتکاي من و بسوي تو بازگشت
من است.
عبد الحسین احمد الامینی
[ [ صفحه 24
شعراء