گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
ترجمه الغدیر
جلد هفتم
دیباچه مؤلفبسم الله الرحمن الرحیم
خداي را بر معرفتش سپاس می گزاریم و همو را می ستائیم که راه سپاسگزاري را بما آموخت.
درهاي علم و دانش را به روي ما گشود تا به ربوبیت او آشناگشتیم و در توحید و یگانه پرستی راه اخلاص گرفته، از کجروي، دو
روئی، ستیزه جوئی و تردید بر کنار ماندیم.
سرور پیامبرانش محمد مصطفی را بر ما گسیل داشت که نعمت وجودش عظیم ترین منت است، و بعد از او، با دو
جانشینگرانقدرش قرآن و عترت، بما عزت و کرامت بخشید و در این میان بهره ما را از این خوان نعمت و کرامت چندان فزون و
موفور ساخت که توانستیم با گامهاي بلند و استوار، در راه مصالح امت و اصلاح اجتماع قدم نهیم و با موفقیت کامل به خدمتگزاري
دین دانش وبزرگداشت دانشمندان صاحب فضل، قیام نمائیم.
آري ذات مقدس او را ستایش می کنیم که گامهاي ما را بر جاده حق وحقیقت استوار داشت و در حالیکه جز حقنگفتیم و بجز راه
حق نپوئیدیم اوراق زندگی ما را با سعادت و نیکبختی برنگاشت و آثار قلم ما را بر صفحات زرین تاریخ به یادگار نهاد.
البته ذات مقدسش توفیق بخش هر نعمت و همو سرپرست و یاور ماست.
عبد الحسین احمد امینی
[ [ صفحه 23
شعراء