دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

پیشگفتار

گروه نرم افزاری آسمان

پیشگفتار
بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از عوامل پیدایش و بقاء مذاهب و فرقههاي گوناگون در طول تاریخ، بی شک جهالت و نا آشنائی مردم با حقائق است.چه
آنکه اگر حقائق پوست کنده و بدون رتوش به آنان تفهیم می شد، از آنجا که راه راست در شرائط زمانی و مکانی واحد، واحد
است، جز افراد معاند و بد نیت، همان یک راه و طریق واحد (مذهب) را می پیمودند و طبعا این همه مذاهب مختلف و جنگ و
جدال هائی که از این رهگذر پدید می آید ازبین می رفت.
اینکه می بینیم بعد از حضرت موسی پیروانش به هفتاد و یک فرقه، و بعد از حضرت عیسی پیراوانش به هفتاد دو فرقه، و بعد از
حضرت محمد (ص) پیروانش به هفتاد و سه فرقه تقسیم شدند عامل مهم آن همان نرسیدن به حق و طریقه درست بوده است که
شاعر ما در همین زمینه می گوید:
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
بگذریم از یک عده خاصی که معرکه گردان قضایا دست اندر کار حوادثند
[ [ صفحه 6
و روي مقاصد شوم و هوس هاي شیطانی حق و باطلی را بهم می آمیزند و آئین و فرقه جدیدي را پایه ریزي میکنند اما نوع مردم
از " نیم کاسه هايزیر کاسه " بی اطلاعند، و همه را مثل خود نیت می دانند و روي خلوص و صفا به آن مرام هاي باطل می گروند
و به آن مذاهب پاییند می شوند، تنها افراد انگشت شماري هستند که می توانند با واقع بینی، حق را از باطلباز شناخته فریب دغل
کاري و تحریف رانخورند، علی علیه السلام، در خطبه پنجاهنهج البلاغه، این حقیقت را در یک سطح وسیعتري چنین بیان می
فرمایند ":همواره منشا پیدایش فتنه ها، پیروي از خواهش هاي نفس و احکام صادره بر خلاف کتاب خدا است (= راه حق) که در
نتیجه، گروهی ساده دل، از گروهی مغرض پیروي می کنند (و به راه باطل می روند)، پس اگر باطل باحق در هم نمی شد، راه
حق بر طالبان آن پوشیده نمی گردید، و اگر حق در میان باطل پنهان نمی شد، زبان دشمنان از آن کوتاه می گردید، ما قسمتی از
این و قسمتی از آن، گرفته و با هم ممزوج شده، اینجا است که شیطان بر دوستانش تسلط پیدا می کند (و آنها به راه باطل می
کشاند) و در این میان تنها کسانیکه لطف خدا شامل حالشان شده از این مهلکه نجات می یابند ".
بعد از پیامبر اکرم
با آنکه پیامبر اکرم، در زمان حیاتش ازهر فرصتی براي تعیین جانشین خود استفاده می فرمود و علی علیه السلام را به عنوان خلیفه
بلا فصل خویش معرفی می نمود، با این حال، بعد ازوفات آن حضرت، کسانی که از خواهش هاي نفسانی پیروي می کردند، بدون
توجه به آن همه نصوص، دست اندر کار خلیفه تراشی در سقیفه بنی ساعده شدند، و حق مسلم علی را غصب کردند.و بدنبال آن،
صفحه 10 از 197
گروهی سود جو و ابن الوقت، براي انحراف افکار عمومی و تحریف حقائق، شروع به جعل احادیث بهنفع وضع موجود نمودند و
احادیث زیاردي درباره خلافت خلفاء و فضائلشان،
[ [ صفحه 7
ساختند و چنان وانمود کردند که گویا خدا و پیغمبر وحتی علی جز وضعی را که بعد از وفات پیامبر پیش آمده نمی خواستند!!
در این میان، کسانی که بیرون گودند و از دور می خواهد در باره حوادث بعد از رسول خدا قضاوت کنند در برابر خود، احادیث
گونه گون و متناقضی می یابند که هم خلافت و فضائل علی را تثبیت می کند و هم خلافت و فضائل خلفاء به اصطلاح راشدین و
معاویه و بنی امیه و بنی عباس را، بدیهی است این افراد یا طبعا به اکثریت خواهند پیوست و یا همچنان سرگردان خواهند ماند.
اینجا است که نقش عالمان و متعهد و نویسندگان مسول آشکار می شود، آنان موظفند از باب " اذا ظهرت البدع فللعالم ان یظهر
علمه و الافعلیه لعنه الله، دست اند کار نشر حق و دفع باطل گردند.
علامه امینی رحمه الله علیه، و قتیکه دیدند: جمعی معاند و سود جو، مسالهخلافت را از وضع طبیعیش منحرف کرده شتر خلافت را
در خانه دیگران خواباندند و براي موجه جلوه دادن اینامر، و انحراف افکار عمومی، روایاتو احادیث ساختگی زیادي در مورد
حقایقخلفاء، حتی به نام علی وضع کردند، اقدام به تالیف کتاب نفیس " الغدیر" فرمودند.
وي در این کتاب، صرف نظر از اینکه، حقیقت " ولایت " و " امامت " را از لحاظ کتاب و سنت و نظرات دشمندان منصف، مورد
بررسی قرار داده و از این رهگذر، خلافت بلا فصل علی بن ابی طالب علیه السلامرا اثبات نمودند، معرکه گردانان قضایا و کسانی
که روي سوء نیت، احادیث جعلی به نفع وضع موجود، ساخته و یا همت هاي نا روا به پیروانراستین علی زده اند معرفی فرموده اند.
از باب نمونه: او در همین کتاب (جلد دهم) در برابر کسانی که به شیعهتهمت حدیث سازي زده اند، تحت عنوان " کند و کاري در
حدیث و چگونگی احادیث مجعوله " بحث جالب الاطرفی نموده و در حدود هفتصد نفر از روات اهل سنت را میشمرند که کذاب
و حدیث ساز بوده اند و تنها از 43 نفر آنها، در حدود نیم میلون حدیث جعلی نقل می نماید
[ [ صفحه 8
به علاوه، در حدود صد حدیث دروغ از طریق عامه، نقل کنند که در آنها، نه تنها خلافت و فضائل خلفا، به اصطلاح راشدین تایید
شده، بلکه از مقام ارجمند معاویه، یزید، منصور دوانیقی و دیگر خلفاء بنی امیه و بنی عباس نیز تجلیل شایسته شده است!!!
امینی با این کار بی نظیرش، به همه نویسندگان مسئول و متعهد این درس را دادند که هیچ گاه نباید در برابر تحریف حقائق و
انحرافافکار عمومی ساکت نشست.
اگر بینی که نابینا و چاه است
اگر خاموش بنشینی گناه است
و باید حرف حق را چنانکه پیامبر اکرم فرموده است ": قل الحق و لو علیک " گفت و لو بلغ ما بلغ.امید است که خفتگان بیدار شده
راه سلف صالح را سر مشق خورش قرار دهند" الیس الصبح بقریب "؟
صفحه 11 از 197
زین العابدین قربانی
تهران- خیابان تاج- 22 آذر 1353 شمسی
مطابق با بیست و هشتم ذیقعده الحرام 1394 قمري
[ [ صفحه 9
شعراء