گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
ترجمه الغدیر
جلد پانزدهم
پیشگفتار
به نام خداي بخشاینده بخشایشگر
پاك آفریدگارا مرا نرسد که بگویم آن چه را براي من سزاوار و درست نیست، آن کسانی که نامه آسمانی به ایشان دادهایم آن را
به گونهاي که شایسته است میخوانند آنان به آن میگروند. و به راستی آنان که نامهي آسمانی به ایشان داده شده میدانند که آن
حق است از سوي پروردگارشان. آنان که نامه آسمانی به ایشان دادیم او را به همانگونه میشناسند که فرزندانشان را. در نامه هیچ
چیز را فروگذار نکردهایم و به راستی که گروهی از ایشان آگاهانه و دانسته حق را می پوشانند. دورویان و بیماردلان میگویند:
کیش اینان، ایشان را فریفته، سهمناك است سخنی که از دهانهاشان به در میآید، و به جز دروغ نمیگویند. سوگند به پروردگار
آسمان و زمین که به راستی آن، قطعی و حق است و خود مانند همان چه سخن میگوئید. بگو آري سوگند به پروردگارم که البته
آن حق است، و به راستی که ما چون سخن راست را شنیدیم به آن گرویدیم، داستانی که به دروغ بر هم بسته شده باشد نیست
راست شمردن گذشتهها است و خداوند کسانی را که گرویده بودند به خواست خویش به چیستی آن چه درباره آن به پراکندگی
افتاده بودند راه نمود.
پس، از حق که گذشتی به جز گمراهی چیست؟ و بگو که حق از سوي پروردگارتان است هرکه خواهد بگرود و هر که خواهد آن
را بپوشاند و بگو ستایش خداي را و درود بر بندگان برگزیده وي.
امینی
[ [ صفحه 2
شعراء