گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
روضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات
جلد اول
فهرست اعلام‌

آ

آذری: 52
آذر: 85، 113،
آل ابی سفیان: 91،
آل سبكتكین: 379،
آل خجند: 334،
آل برمك: 161، 217،
آصف بن برخیا: 164،
آل مروان: 175، 355،
آل مظفر: 197، 196، 188، 191، 48
آل عباس: 184، 321، 381،
آل سلجوق: 245، 211، 388، 387،
آل صاعد: 265، 264، 265،
آل سام: 355،
آلمار: 412

ا

امیر خسرو الدهلوی: 1، 3، 4، 8، 23، 24، 25، 28، 30، 31، 38، 46، 47، 52، 59، 62، 64، 107، 129، 130، 132، 142، 150، 172، 269، 301، 349،
احمد مرسل، 4
احمد بن سهل بن هاشم: 384،
ص: 540
ابو الغازی سلطان حسین میرزا بایقرا: 8، 89، 278،
ابو الفرج سجزی: 11،
ابو الفرج رونی: 116،
ابو الفرج بن مسعود رونی: 11،
ابو الفرج بلخی: 11،
ابو المظفر ظهیر الدوله رضی الدین ابراهیم بن مسعود بن محمود غزنوی: 11
اسدی: 12
اسمعیل بن غزوان: 386،
ابراهیم بن محمد: 382،
انوری: 16، 46، 47، 81، 85، 111، 125، 135، 146، 457،
ابو هلال العسكری: 17، 281،
ابن الرومی: ابو الحسن علی بن عباس بن جورجیس: 29،
اختیار الدین: 36،
ابو اسحق احمد بن یاسین الحداد،: 41، 250، 387،
ابو عبیده هروی: 41
ابو نصر عبد الرحمن بن عثمان بن منصور الهروی الفامی: 41
ابن سبكی: 41، 141، 282، 361،
ابو سعد سمعانی: 41،
الپ تكین: 386،
امیر علیشیر نوائی: 45، 49، 142، 151،
امیر نظام الدین علیشیر: 145، 173، 276،
ابو حامد زین الدین محمد طوسی غزالی شافعی: 44،
اسمعیل بن محمد الدهستانی: 384،
ابو الطیب المتنبی: 60،
ارغاغوش: 63، 64، 65،
اشك بن دارا: 68،
ابو علی الحسن بن علی المرورودی: 384،
ص: 541
ابقا خان: 70، 421، 425، 440، 419، 420، 422، 417، 418،
ابن خلكان: 73، 174، 29، 175، 177، 332،
ابو الفتح البستی: 73،
ابو الفوارس بغرای كبیر: 384،
اسكندر: 74، 75، 121،
ابو الحسن صفوانی: 75،
ابو العباس انصاری: 75،
ابو الحسن شیبانی: 75،
ابو منصور بن عبد الحمید: 75،
ابو امامه باهلی: 75، 97،
شیخ ابو المظفر مالینی: 75،
الیاس: 75، 94، 96، 97،
ابو حفص احمد بن محمد: 383،
ابن ابی اصیبعه: 79،
ابو بكر محمد بن زكریا الرازی: 79،
سلطان احمد مرزا: 80، روضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات ج‌1 541 ا ..... ص : 539
یر ابو زكریا یحیی بن احمد بن اسمعیل: 385،
سلطان ابو سعید: 85، 102، 113، 192، 194، 193، 299، 441، 476، 475، 474، 483، 503، 502، 472، 471، 517، 515، 506، 511،
امام احمد بن الحسین البیهقی: 87،
ابو بكر منصور بن علی: 385،
ابو هریره- عبد الرحمن بن صخر الدوسی: 87،
ابی بریده- بریده: 88، 97،
اوس بن عبد اله: 88،
ابو صالح شلویه: 88، 95، 97،
انس مالك: 88، 95، 96،
ابو عبد اللّه بن یوسف الحافظ: 88،
ص: 542
ابن مسعود: 89،
ابراهیم: 385،
ابو الفتوح رازی: 88،
سلطان ابراهیم غزنوی: 395، 396،
امین الدین الطبرسی: 88،
ابو المجد مجدود بن آدم سنائی: 361،
ابی علی احمد بن عمر بن رسته: 91،
ابو بكر: 91، 277، 278،
احمد بن یحیی البلاذری: 92
ابو عمرو بن سعید بن عبد اله: 384،
ابو ریحان بیرونی: 93، 294،
الامام الاعظم ابو حنیفه نعمان بن ثابت الزوطی: 93، 361،
الامام ابو عبد اللّه محمد بن ادریس الشافعی: 361،
الامام احمد بن حنبل مروزی: 93،
ابو جعفر صعلوك: 384،
ابو علی بن سینا: 93، 294، 296،
ابی ابراهیم: 384،
ابن قتیبه: 93، 174، 376،
امیر المؤمنین عمر خطاب: 93،
ابراهیم: 94،
اسمعیل: 94، 308،
اسحاق: 94،
ابو العباس المعمری: 94،
ابو علی بن رزین: 95، 96، 97،
احمد بن عبد اللّه: 95،
ابن عباس: 95، 96،
ابن حیان: 97،
ص: 543
ابو بكر عیاش شعبی: 97،
ابو ابراهیم اسمعیل غزوان: 98، 99،
ابو الحسن بن عیسی بن الحسین بن موسی بن خالد برمكی: 98،
خواجه ابو اسمعیل عبد اللّه انصاری: 103، 332،
خواجه ابو احمد ابدال: 104،
اصطخری: 107، 189، 191، 328، 412، 466،
ابو الحسن ابن عمرو فاریابی: 386،
الپ غازی: 108،
امیر صاحب‌قران: 111،
ایلدگز: 398،
ایپك: 398،
امیر جلال الدین فرخ‌زاد طبسی: 114،
ایلتمش: 399،
امیر نور الدین جلال الاسلام: 114،
امیر بزرگ تیمور گورگان: 114، 136، 171، 226،
ابو المظفر ظهیر الدوله اتسز بن قطب الدین محمد خوارزمشاه: 124،
ابو المظفر ظهیر الدوله رضی الدین ابراهیم بن مسعود سبكتكین: 126
ابو الفضل محمد بن الحسین البیهقی: 126
ابو منصور ثعالبی: 124، 377، 365،
امیر غیاث: 136، 138، 139، 142، 143،
اخی- بابا اخی محمود جامی: 138، 139،
امیر قاسم انوار: 142،
ابو بكر احمد بن علی الخطیب البغدادی: 160، 332،
ابن جوزی: 160،
امیر شیخوم سهیلی: 278، 150،
اسراری: 51،
ابراهیم ادهم: 153،
ص: 544
ابو العباس فضل برمكی: 153،
ابو الفضل بدیع الزمان همدانی: 154،
ابن اثیر: 154، 211، 216، 243، 294، 302، 301، 308، 390، 391، 281،
ابو عیسی محمد بن عیسی الترمذی: 158،
خواجه ابو نصر پارسا: 156،
ابو یزید طیفور البسطامی: 161، 303، 304،
ابو محمد- ابو یعلی: 163،
ابن ابی الحدید: 175،
ابو زید بلخی: 199،
سلطان احمد: 196،
شیخ ابو الفضل حسن: 180،
شیخ ابو سعید ابو الخیر: 180، 181، 232، 231،
ابو الحسن علی بن موسی الرضا ع: 183، 184، 185،
ابو علی قمی: 384،
ابو العباس سفاح: 177،
ابو الحسن سیمجور: 386،
ابن خردادبه: 182، 293، 365،
ابو حنیفه احمد بن داود الدینوری: 177، 365،
ابن رسته: 191، 329،
ابن بلخی: 191،
ابن بطوطه: 186،
ابو اسحق طاهری: 386،
ابو القاسم ابن حوقل النصیبی: 182، 293،
ابو بكر محمد بن المظفر: 385،
امیر محمد: 195، 189،
اسمعیلیة: 187، 307، 308،
اكبر شاه: 439،
ص: 545
امیر منصور: 189،
امیر مظفر: 189، 190،
امیرزاده محمد مظفر: 193، 194، 195،
ابو جعفر منصور: 177،
امیر علی: 189،
ارپاغون: 441،
امیر مبارز الدین محمد: 190، 191، 192، 193، 195،
ابو مسلم عبد الرحمن بن مسلم المروزی: 381،
ابو منصور جیهانی: 384،
ارغون خان: 190، 427، 401، 411، 412، 440،
امیر ابو بكر خلیفه مالانی: 514، 512
ملك: ارغون: 390،
امیر غیاث الدین حاجی: 189،
اولجایتو سلطان: 190، 192، 439، 444، 442، 441، 440، 445، 471، 469، 468، 458 457، 455، 454، 463، 464، 474، 476، 460، 461، 462
اختیار الدین سالار: 513،
امیر نوروز: 450، 430، 429، 428، 432، 431، 435، 434، 466
ابو تراب: 481،
ابراهیم بن المهدی: 184،
شیخ الاسلام احمد الجامی النامقی: 205، 218، 219، 226، 231، 232، 235، 234، 233، 240، 241، 323،
ابو الحسن محمد بن ابراهیم السیمجور: 386،
امیر حاجی: 430، 429،
ابن محفوف: 446،
اوكتای: 440،
ابو بكر سدید: 449،
ص: 546
اسفزاری: 15، 45، 82، 88، 89، 122، 136، 139، 179، 182، 260، 245، 243، 205، 213، 266، 356، 379،
شیخ احمد نوقانی: 343،
امیر ابو یحیی اسعد بن محمد السامانی: 386،
ابو جعفر عزیز بن محمد: 385،
ابراهیم سیمجور: 385،
ابو علی سیمجوری: 386،
ابو علی تولكی: 386،
شیخ ابو احمد: 481، 482،
ابو منصور محمد بن عبد الرزاق: 386، 385،
ابو العباس بن محمد الجراح: 385،
شیخ الاسلام خواجه احمد چشتی: 479،
خواجه ابو احمد چشتی: 469،
امیر خواند: 219، 217،
ابن الجراح: 385،
اوجی بلا: 467،
اوتك: 458،
امیر ینكبی: 466،
احمد بن یحیی بن جابر البلاذری: 248،
ابو هریره: 344،
امام سبحاوندی: 213،
امام فخر الدین عمر رازی: 213،
سلطان ابو تراب بهادر: 345،
ابو الفدا: 211، 391،
ابو القاسم علاء الدین حسن: 396،
ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشری: 214،
ص: 547
اعتماد السلطنه: 398،
سید ابو تراب ارغندی: 216،
سید امام برآبادی: 216،
امیر ارسلان: 217،
شیخ اسمعیل قصری: 223،
افراسیاب: 228، 315،
ابو بكر صدیق: 231،
شیخ ابو طاهر: 231،
شاه اسكندر ینالتكین: 336،
ابو المعالی سیف الدین المطهر بن سعید بن علی الباخرزی: 223،
ابو المظفر تكش بن ایل ارسلان: 397،
ابو اسحق ابراهیم بن فارس الكندری: 385،
ایل ارسلان خوارزمشاه: 237،
امیر صاحب الجیش: 386،
ابو الحسن داودی: 386،
شیخ ابو طاهر: 232،
اوكتای قاآن: 264،
ابو المظفر شهاب الدین بن سام بن حسین: 397،
ابو الحسن مزنی: 386، 387،
اسفرنگی: 238،
امیر مؤید: 245،
ادوارد فاندیك: 243،
الیان سركیس: 243،
اسمعیل بن احمد السامانی: 250، 383،
ابو الفضل الیاس: 382،
ابن الحاجب: 399،
ص: 548
ابو علی: 387،
امیر ابو جعفر پادشاه سیستان: 216،
ابو جعفر احمد بن محمد: 216،
ملك ارسلان: 390،
ابو العباس یحیی: 382،
ابو الجناب احمد بن عمر الخیوقی: 223،
امیر حبشی بن التوتیاق: 391،
ابو الرضا دین: 290،
ابو الرضا رتن: 290،
اسفار بن شیرویه: 294،
ایرانیان: 294، 307،
اسكندر بن قابوس: 294،
ابن مسكویه: 294،
ابو كالینجار انوشیروان بن مینوچهر: 294،
اوحدی: 275،
اوحدی مراغی: 275،
اوحد الدین حامد كرمانی: 275،
ابی نصر المروزی: 266،
ابو عبید مؤدب: 387،
ابی الحسن السلامی: 266،
الحاكم ابی عبد اله النیسابوری: 266،
ابو منصور دقیقی: 424،
شیخ ابو الحسن خرقانی: 304،
ابو سلیمان خالد بن الولید: 344،
ابو المعالی عبد الملك بن ابی محمد عبد اله بن یوسف الجوینی امام الحرمین: 282، 285، 284،
ص: 549
ابو محمد بن عصم بن ابی العباس: 387،
ابن شاكر: 289،
ابو سعید مجد الدین شرف بن المؤید بن ابی الفتح البغدادكی الخوارزمی: 273،
ابو منصور اشعث: 389،
ابو نعیم مهرجانی: 283،
سلطان الپ‌ارسلان: 389،
ابن باكویه شیرازی: 283،
امیر زیبق: 389،
ابو المعالی صدر الدین محمد بن اسحق القونیوی: 287،
شیخ ابو علی دقاق: 282،
ابن اسفندیار: 293،
ابو بكر احمد بن ابراهیم العمی البغدادی: 363،
الحافظ ابو نعیم اسفراینی: 283،
امیر حسینی: 282،
ایاجی نكودری: 427، 521، 520،
ابن علقمی: 321، 315، 312، 325، 313، 314، 311، 326،
امیر نكودر: 435،
ابن عمران: 323، 311، 324، 325،
احمد بن ابو بكر المقدسی: 328،
امیر تكنه: 421،
امیر خلیل: 330،
ابو بكر بن المستعصم باللّه: 318، 313،
ایرج بن فریدون: 331،
اتیان بن جشمید بن دنجوجهان: 331،
اینجهیر بن اوشهنج: 331،
اهل تعلیم: 308،
ص: 550
احمد نكودار: 440،
ابن الندیم: 308، 232، 361،
شیخ ابو العباس احمد بن عبد الكریم قصاب آملی: 305،
ابی جعفر بن لیث بن فرقد: 331،
ابی حفص عمرو بن یعقوب بن محمد: 330،
اسفندیار: 467،
ابو عبد اله السجزی: 331،
امیر دانشمند بهادر: 447،
الامام ابو عبد اله احمد بن محمد بن حنبل المروزی الخراسانی: 332،
ابی محمد عبد اله بن مسلم بن قتیبة الدینوری: 365،
ابو الحسن بن طاهر بن محمد: 330،
احمد خضرویه: 305،
شیخ الاسلام خواجه اسمعیل انصاری: 471،
ابا الحسن: 306،
ابو شجاع الب‌ارسلان: 398،
ابو الفوارس جلال الدین محمود سام: 399،
ابو المظفر سیف الدین محمد: 396،
ابو الفتح غیاث الدین محمد سام: 396،
احزم بن سیف: 383،
احمد بن عبد اله الخجستانی: 383،
استاذیس: 381،
ابراهیم بن الحارث بن حرج الحنفی: 381،
ابو منصور بن طلحة بن زریق الخزاعی: 381،
اسد بن عبد اله البجلی: 381، 380،
اسد بن عبد اله السلمی: 380،
ابن زبیر: 380،
الحافظ ابو اسحق محمد بن یاسین: 378،
امیة بن عبد اله القرشی: 379،
ص: 551
ابو احمد خلف بن احمد: 334،
ابو الشرف ناصح بن ظفر الجرفادقانی: 334،
اتابك اعظم محمد بن ایلدگز: 334،
امیر ویس: 337،
شاه اسكندر: 337،
الیاس بن اسد السامانی: 382،
اسمعیل پاشا البغدادی: 29، 231، 289، 291، 363، 334،
اوردای: 433، 431،
اوحد الدین انوری: 42،
ابراهیم بن الحصین: 382،
ابو سعید میرزا الغ بك گورگانی: 49، 221،
الغ بیك میرزا: 89، 218، 217،
اتابك قزل ارسلان بن ایلدگز: 61،
ابو نصر احمد: 382،
ابو بكر طغار الحاجب: 384،
امین احمد رازی: 61، 113، 114، 146، 237، 264،
ابو مسلم- عبد الرحمن بن مسلم: 89، 174، 175، 177،
ابن بشار المقدسی: 412،
امیر یساول: 456، 468، 469، 470، 465، 466، 467،
ابو محمد نوح: 382،

ب‌

بهرام: 17، 484، 480، 492،
بلغه: 414، 413، 415،
بدیع الزمان میرزا: 45،
ص: 552
بحر ابن الاحنف: 383،
بختنصر بابلی: 55،
بركیاروق: 391، 390،
بهمن بن اسفندیار بن گشتاسف: 63، 68،
امیر بهاء الدین رزه: 514،
بهمن: 75،
برمكیان: 93،
بنی امیه: 93، 162، 356، 355، 379، 380، 381، 394،
بلقیس: 109،
بابر سلطان: 111، 115،
بیرونی: 380،
برزین حكیم: 116،
بلوچان: 117،
بابا اخی محمود جامی: 136،
سلطان بهرامشاه: 146، 286، 285، 355،
باخضر اردوبادی: 147،
بنی مروان: 175،
بیهقی: 200،
بهاء الدین سام: 341،
بلوشه: 215،
بقراط: 222،
بابا فرج تبریزی: 223،
بایزید بسطامی: 304،
بلكاتكین: 385،
بارتولد: 293،
بلاذری: 301، 379، 380،
ص: 553
شاهزاده باتو: 413
شیخ بهاء الدین زكریای ملتانی: 282، 404
بلمیكو: 387
بابا كمال خجندی: 274
باطنیه: 308، 391
بهرام بن هرمز السطیل: 331
بلوچان: 478
بنی عباس: 323، 379
بركه خان: 419، 418، 417، 402
بوجای بن دانشمند: 461، 460، 476، 477، 480، 479، 487، 503، 451، 452، 455، 457، 466، 467، 465، 439، 511
بركت: 433
بكتوت: 476، 475، 477، 480، 479، 482، 481، 470، 510
بكتوتیان: 503
بهلوط: 446
بخاری: 399، 266
بدر الدین جاجرمی: 439
خواجه بهاء الدین صاحب دیوان: 420
بهاء الدین سام: 397

پ‌

پیر هرات: شیخ الاسلام ابو اسمعیل عبد اله بن ابی منصور الانصاری الهروی- خواجه عبد اله انصاری: 43، 44
پشنگ بن افراسیاب: 54، 119
ص: 554
پارس: 111
پور بهاء اسفزاری: 499
پوربهای جامی: 113
پشین اقول: 425، 424
پارسیان: 249
پهلوان محمد محمود چژدی: 431
پادشاه غازان: 408
پهلوان شیخ علی: 481
پسر بوجای: 504

ت‌

ملك تاج الدین عثمان مرغنی: 403، 404
ملك تاج الدین ابن جمال قاضی: 501
ملك تاج الدین حرب: 416
ملك تاج الدین حار: 416
توبار: 415
ترمطای: 419
تورگینا: 440
تموچین: 440
تاج الدین یلدز: 448
توكال: 456
تكش بن ملكشاه: 397
تاج الدین ایلدگز: 399
تقی اوحدی بلیانی دقاقی: 3، 49، 61، 66، 70، 264
امیر تیمور گورگانی: 81، 197، 225، 522
ص: 555
خواجه تاج سلمانی: 104
ترمذی: 344
تیمور: 112، 141
تابان بهار: 112
تیلاق: 127
تاش الحاجب: 387
تولی خان: 179، 178، 259، 258، 256
تولی خان بن چنگیز خان: 177، 440
خواجه تاج الدین علیشاه: 503، 462، 517
تركان خاتون: 390
مولانا زاهد تبركنی: 291
تراكمه: 299
توفیل: 284، 285
تاج الحلاوی: 281
تازیكان: 406
تازیان: 307

ث‌

ثعالبی: 73

ج‌

الامام جعفر الصادق ع: 308
جلال الدین حسن سوم: 308
سلطان جلال الدین خلج: 399
جاموكم: 411
جمشید: 497
ص: 556
جلال الدین ابو الفتح ملكشاه: 390
جبرئیل بن عبد اله: 382
جنان بن نعمان: 382
جنید بن عبد الرحمن المری: 380
جوچی: 440
جماعت نكودری: 192
جلال الدین شاه محمد: 456
جلال الدین ابو الفوارس شاه شجاع: 188، 192، 195، 196، 197، 198، 256
سلطان جلال الدین محمد خوارزمشاه: 177، 194
جلال الدین یوسف اهل ابن شهاب الدین جامی: 420
امام جمال الدین: 178
مولی جلال الدین رومی: 210، 274
ملك جلال الدین فراه: 428، 431
جار اله علامه: 214
جالینوس: 222
جوكی میرزا: 222، 473
جمال الدین محمد سام: 450، 451، 452، 439، 445، 444، 447، 448
جریر بن عبد اله البجلی: 230
مولانا جلال الدین محمد بلخی: 287
جیپال: 364
جامی: مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی: 15، 22، 25، 104، 159، 210، 219، 236، 231، 239، 293، 291، 287، 305، 320
جمال الدین عبد الرزاق: 49، 264
جم: 271
جوهری زرگر: 61
ص: 557
جهانشاه میرزا: 300
جوغن: 69
جلال الدین السیوطی: 96
جاثلیق: 99
جله بهادر: 126، 127
جلال الدین فیروز شاه: 144
جعفر برمكی: 163، 164، 165، 166، 167، 170
سید جمال الدین بركه: 171
جاحظ: 175
جوینی: 282، 285، 386، 308، 283، 200، 177، 259، 256، 263، 266، 284، 283

چ‌

چنگیز خان: 121، 145، 174، 201، 190، 189، 257، 255، 254، 360، 359، 357، 413، 424، 485، 490، 465، 440
چنگیز خان والی ملتان: 406، 404، 405
امیر چوپان: 502، 503، 476، 517
شاهزاده چغتای: 409، 440
چرماغون: 440

ح‌

حافظابرو: 1، 75، 82، 84، 92، 100، 104، 111، 120، 121، 136، 145، 146، 151، 201، 182، 189، 216، 223، 231، 260، 278، 279، 327، 386، 420، 431، 442
حكیم عماد الدین الغزنوی- عماد غزنوی: 48
حسینعلی باستانی راد: 7
ص: 558
حافظ شیرازی: 42، 50
خواجه حافظ: 118، 140، 150، 169، 188، 236
سلطان حسین میرزا بایقرا: 45، 111، 135، 144، 158، 151، 200، 217
ملك حسام الدین: 439
حمد اله مستوفی: 82، 107، 199، 205، 227، 229، 293، 327، 377، 391
حذیفة الیمان: 94
حضرت امیر بزرگ: 112، 114
مولی حسین كاشفی: 151
حمیده بانو: 439
حضرت اعلی: 149، 219، 299، 300، 301، 302، 347، 346، 345، 343
حمید بن قحطبة الطائی: 185
حجاج: 175
ملك حسام الدین اسفزار: 428
حارثیه: 175
سید حسن غزنوی حسن بن محمد الحسنی الخراسانی الغزنوی: 163، 350
حسن صباح: 187، 328، 307، 311
حسن بن محمد سوری: 394
امیر حسین: 476
شیخ حسین: 222
حیدریان: 229
حزور: 248
حزور بن عبد اله: 247
میر سید حسین بن ابی الحسین مشهور به سید حسن علوی: 282
ملك حافظ: 471، 515
حداد: 266
حموی: 281
ص: 559
حسین: 395
حسن دهلوی: 269
حظای بتكچی: 413، 414
حسن دوم: 308
حشاشین: 308
حنبلیان: 332
امیر حسین سپهسالار: 509، 519
حنفیه: 328
حسن بن زید علوی داعی الكبیر: 392
حسن بن علی الاطروش: 392، 294
حسن جیهانی: 384
حسین بن علی وكیل عباس: 382
حسین عبد اله: 383
حكم بن عوانه: 380
حجاج بن ابو عبیده ثقفی: 380
حكم بن عمرو الغفاری: 379
حاتم ابن نعمان الباهلی: 379
حكیم نزاری: 337

خ‌

خسرو پرویز: 17
خواجه خلیفه سیامی: 469
خواجه تاج سلمانی: 21، 89
خطیب قصبه فوشنج: 41
خواندمیر: 41، 86، 89، 139، 141، 144، 151
خالد بن عبد اله القسری: 381
ص: 560
خاقانی: 61، 237
ملك خسرو اسفزاری: 501
خرنوش: 62
خضر: 75، 76، 94، 96، 97
خالد بن الهیاج: 97
خواجه عبد اله مروارید: 111
خسروانی: 484
خلیل هندو: 115، 221، 330
خواجه بهادر: 127، 126
خسرو دهلوی: 142
خالد بن یزید بن معاویه: 175
خسرو: 257، 271، 497، 499
خلاق المعانی: 264
خالد بن ولید: 344
امیر خلف بن احمد: 216، 334
خلید بن عبد اله الحنفی: 379
خواجو كرمانی: 298
خواجه شمس الدین محمد بتكچی: 302
خوشنواز: 367، 365، 368، 366، 369، 370، 371، 376، 372، 373، 374
خدابنده: 435، 436، 437
خربنده: 440
خوارزمشاه: 399، 398
خوارزمشاهیان: 440، 392، 400

د

دولتشاه سمرقندی: 49، 61، 73، 113، 237، 263، 264، 275
ص: 561
دارا بن دارا: 68، 74
دلفریب شیرازی: 106
دواء بن براق: 121، 126، 125
دواخان: 127، 128
دلاله محتاله: 452
دینوری: 175
داود خواجه: 465
شیخ داود: 189
درویش احمد سمرقندی: 207
مولانا داود خوافی: 222
دیلمی: 299
دارا پسر قابوس: 294
امیر دانشمند بهادر: 442، 450، 451، 452، 455، 457، 449، 448، 443، 444، 439 446، 260
دانشمندیان: 450، 449، 451
درواز ایلچی: 430
شاهزاده دواء بن براق: 431 روضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات ج‌1 561 د ..... ص : 560
دای: 415
داود بن منصور العادل: 383
داود بن كزاز الباهلی: 381

ذ

ذو القرنین: 74، 75، 96، 97، 99، 303
ذو القرنین قاضی بادغیس: 378
امیر ذو النون: 345
ص: 562

ر

ربیعی فوشنجی: 42، 260، 266، 497، 403
رشید الدین عمید الملك: 44، 45
رفیع الدین عبد العزیز بن مسعود لنبانی: 49، 148
رضی الدین: 69
رضی الدین نیشابوری: 70
رضی الدین خشاب: 70
ملك رضی الدین بابا قزوینی: 70
ركن الدین قبائی: 113
خواجه رشید الدین سعد الملك محمد بن محمد بن عبد الجلیل بلخی: 124
رشید الدین وطواط: 124، 398، 462
رضی دانش: 129
شیخ رضی الدین محمد: 161
رضا: 184
ركن الدین محمود: 205
راوندی: 211، 245، 391
ركن الدین خوافی: 213
رودكی: 216
ملك رضی الدین زوزنی: 217
ریانه: 250، 251
ركن الدین علی بن ابراهیم المغیثی: 259
شیخ رضی الدین علی لالا بن سعید بن عبد الجلیل غزنوی: 290، 274، 287، 291، 293 70، 361
ملك ركن الدین اسفزار: 456، 489
امیر رفیع الدین حسین: 268
ص: 563
شیخ ركن الدین علاء الدوله سمنانی: 290، 293، 292، 339
رویگرزادگان: 379
مولانا رومی: 275
شیخ رافع: 388
رستم: 333، 328، 467، 493، 10
ركن الدین خورشاه: 308
الامام رضی الدین حسن بن محمد الصغانی: 310
خواجه رشید الدین فضل اله: 314
ملك ركن الدین كرت: 360، 359، 424، 421، 425، 440، 439، 441، 408، 403، 404
رافع بن اللیث: 382، 384
رافع بن هرثمه: 383
ركن الدین ابو المظفر بركیاروق: 391
ركن الدوله ابو طالب طغرل بیك: 390
ركن الدین ابو المظفر بركیاروق: 390

ز

زكریا بن محمود قزوینی: 49، 92، 93، 246، 243، 250
ابو عبد اله زكریا بن محمود قزوینی شافعی: 88
زهیر بن اسحق: 97
زراتشت بهرام: 116
امیر مجاهد الدین زین العابدین: 197، 196
شیخ زین الدین محمد خوافی: 207، 210
شیخ زین الدین ابو بكر محمد خوافی: 208، 309، 329
شیخ الاسلام زندپیل احمد جام: 216، 205، 230، 241
ص: 564
شیخ زین الدین ابو بكر تایبادی: 219، 225، 227
زاهد تبركنی: 212
زرنان صول: 302
زیاریان: 294
زریر: 488
زامپاور: 342
زیاد بن ابی سفیان: 379
زیاد بن سمیه: 379
زناتی: 446

ژ

ژنده‌پیل احمد جام: 230، 231

س‌

سعد الدین كاشغری: 30
سعدی شیرازی: 34، 56، 71، 72، 138، 193، 213، 371، 467، 421
سیفی هروی: سیف بن محمد بن یعقوب الهروی: 41، 42، 59، 61، 62، 74، 75، 95، 121، 263، 256، 259، 260، 229، 228، 266، 403، 451، 446، 441، 442، 438، 439، 522
حكیم سنائی: 70، 163، 290، 275، 49، 362، 363
سهائی: 49
سلمان: 55، 104، 119، 192
سلیمان: 55، 164، 165، 166، 167، 170
سالی نوئیین: 406، 405، 404، 408
سهم نریمان: 62
سراج الدین عمر هارون: 513
ص: 565
سكندر: 68، 70، 71، 72، 73، 99، 319
شیخ سعد الدین حموی: 70
سلطان: 478، 479
سیاوش بن كیكاوس: 74
سلمان فارسی: 87، 89
سیمجور: 384، 385، 392
سامانیان: 93، 379، 392، 384
سامان خداه: 382
سلمان ساوجی: 104، 513
سعد الدین تفتازانی: 140، 180
شیخ الاسلام مولانا سیف الدین احمد: 140
سعد الدین مسعود بن عمر التفتازانی: 140
سیف الدین احمد: 141
سمرقندی- عبد الرزاق: 141
سلطان سنجر: 146، 172، 231، 245، 285، 173، 361، 395، 394، 391، 390، 392، 453، 396
سلیمان بن عبد الملك: 162
سلیمان نبی: 162، 358
خواجه سعد الملك: 202
سیف الدین غوری: 356
سلقونیین: 409
ساسانیان: 191، 293، 376
سوتای: 432، 433
سربداران: 186، 279
خواجه سلمان: 192، 222، 348
سلجوقیان: 387، 390، 388، 392
ص: 566
خواجه سنجان: 206
شیخ سیف الدین باخرزی: 216، 223، 224، 274
سعید بن عثمان بن عفان القرشی: 379
سلطان سعید: 221، 222، 246، 300، 197
سالم بن زیاد: 379
مولانا سیف الدین ابو بكر: 226
امیر سبكتكین: 363، 387، 386
سیمی شیرازی: 262
سالك قزوینی: 262
ساسانی: 216، 380
سعید بن العاص: 246، 301
سیف الدین اسفرنگی: 237، 238
سهراب: 481
سام: 395
سكندر ذو القرنین: 303
سوید بن مقرن: 301، 302
سیف الدین سوری: 341
شیخ سعد الدین: 290، 289، 287، 274
سكین: 397
سلطان سوری: 341
سیاوش بن كیكاوس بن آهوجنگ: 331
سبعیه: 308
سعید هروی: 322
سلیمان بن ماهان بن كیخسرو بن اردشیر: 331
ملك سیف الدین غرجستانی: 412
ص: 567
سجزیان: 480، 436
سجزی: 479
سیف اسفراینی: 499
سراجی: 453، 422
حكیم سعد الدین منجم غوری: 441
ساهی هلعتو: 422
سیف بن كثیر القرشی: 382
سعید بن عبد العزیز القرشی: 380
سلم بن زیاد: 380
سراج منهاج: 416
ساسی: 385
سراج الدین امیر داد: 512
سراج الدین عزیز: 514
سلطان فرمانده سپاه یسور: 480، 481

ش‌

شرف شفروه: 13، 49، 61
شاهرخ سلطان: 343، 34، 89، 144، 174، 218، 329
شهاب الدین عبد اله فامی: 41
خواجه شهاب الدین اسمعیل خوافی: 45
شمیره بنت جمان افریدون: 59، 60
شمیران: 68
شادی فراش: 491
شرف الدین علی یزدی: 89، 112
الشار- شیر غرجستان: 365
ص: 568
شمس الدین ابی عبد اله محمد بن ابی بكر الشامی المقدسی: 93
شقیق بن سلمه: 98
شیخ علی خططای: 112
شهاب الدین ابو المظفر: 398
شرف الدین عبد القهار: 113
شریف- شرف الدین عبد القهار: 113
سلطان شهاب الدین غوری: 401، 356، 398
شهاب الدین زیرك: 125، 128، 121، 127، 130
شمس الدین مهذب: 128
شیخ زاده اعظم شمس الدین محمد: 160
شمس الدین ابی عبد اله الطنجی: 186
شهاب الدین محمد غوری: 342
شادی سپرباز: 195
شاه سنجان: 205، 206
مولانا شیخی قهستانی: 210
قاضی شمس الدین محمد: 215
امیر شهاب الدین: 228
ملك شمس الدین كرت: 229، 413، 414، 412، 360، 407، 405، 404، 401، 403، 409، 402، 408، 496، 500، 455، 441، 425، 426، 427، 428، 429، 430، 420، 421 422، 424، 425، 417، 415، 416، 419، 518، 520، 522
شعیب افغان: 413، 412
شمس الدین ورنه: 458، 515
شرف الدین امیر مجلس: 258، 256، 261
شعرانی، 252
شیخ شهاب الدین سهروردی: 282، 404
امیر شجاع الدین ذو النون ارغون: 344، 351
ص: 569
شیخ شقیق بلخی: 304، 305
خواجه شمس الدین محمد صاحب دیوان: 420، 421
شمس الدین: 302
شاه علی: 330
شاپور بن ذوالاكتاف بن هرمز بن نرسی: 331
شاپور بن اردشیر بن پاپك بن ساسان بن تهمتن بن اسفندیار: 331، 242
شهرستانی: 308، 381
مولانا شمس الدین محمد بن امین الدین: 309
شهاب الدین عبد اله شیرازی- وصاف الحضرة: 311
امیر شمس الدین اسفزاری: 414، 413
شهاب الدین ابی الفضل ابن حجر العسقلانی: 344
شاهنشاه- ملك گرمسیر: 412
شمعانیان: 481
شیرین خاتون: 452، 449
ملك شمس الدین عمر شاه خدری: 458
شمس الدوله طغانشاه: 389
شادان: 383
شاه ابو القاسم: 383
شمرخ بن شمر الضبی: 382
شمس الدین محمد بن یوسف بن علی الكرمانی: 399
ابو شجاع الپ‌ارسلان بن محمد بن چغری بیك: 389
شرف الدین بتكچی: 411
امیر شیخ الاسلام خواجه شهاب الدین اسمعیل جامی: 430، 475، 437، 514

ص‌

صاحب- اسماعیل بن عباد العباس بن عباد الملقب بالصاحب ابو القاسم: 6
ص: 570
صدر الدین ربیعی پوشنگی: 410، 260
مولانا صدر الدین مولانا فخر الدین: 462
صاحب دیوان: 113
حضرت صاحب‌قرانی امیر بزرگ: 143، 144
مولانا صدر الدین خیسار: 461، 462
امام صاین الدین: 263
خراجه صاین الدین تركه: 262
شیخ صدر الدین قونیوی: 287، 289، 288

ض‌

ضیاء الملك: 177
ضحاك: 355، 393
ضیاء الدین ضیاء احمد یارخان یكتا: 538

ط

طیان البمی، طیان مرغزی، حكیم طیان البمی: 66
امیر طغرل فوشنجی: 514
طیان، ژاژطیان: 66
طاهریان: 93، 379، 392
طاش كبری زاده: 446
طاهر فریومدی: 113
طاهر آب‌شناس: 116
طغای بهادر: 126
طغانشاه: 398
طغاچار نوئین: 257، 254، 263
ص: 571
طوطك بلا: 450، 446، 442، 445
طبری: 301
طاهر بهادر: 409، 408، 360، 407
طیفور بن عیسی بن آدم بن سروشان: 304، 305
طوغان بن دانشمند بهادر: 470، 451
طلحة بن محمد النسفی: 386
طاهر بن حفص: 383
طغای: 446

ظ

ظهیر الدین طاهر بن محمد فاریابی: 61، 237، 381
ظهیرای هروی: 100
ظهیر الملك ابو نصر سعید بن محمد المؤمل النیشابوری: 392
ظاهر آب‌شناس: 116
امام ظهیر الدین ابی الحسن علی بن ابی القاسم زید البیهقی: 200، 378
شیخ ظهیر الدین عیسی: 231
ظهوری: 270
سید ظهیر الدین المرعشی: 392
سلطان ظهیر الدوله ابراهیم بن مسعود غزنوی: 395

ع‌

عماد شهریاری: 3
علی المرتضی رضی اله تعالی عنه: 2، 91
عمادی: 3
عماد غزنوی: 3
ص: 572
عماد كرمانی: 3، 48
عماد الدوله دیلمی: 3
شیخ عطار: 3، 276
علاء الدوله مسعود بن ابراهیم: 396
عبد الواسع الجبلی: 20، 23، 63، 146، 147
عبد الرزاق فیاض: 6
عز الدین عمر مرغنی: 403، 404
ثقة الدین شیخ عبد الرحمن فامی: 42، 55، 87، 94، 151، 246، 387، 378
امیر المؤمنین علی علیه السلام: 43، 96، 97
علی بن محمد الواسطی: 43
عماد زوزنی: 48
ملك عماد زوزنی: 217
خواجه عماد الدین لاری: 48
خواجه عماد یزدی: 48
علاء الدین جهانسوز: 341
علاء الدوله میرزا گورگانی: 49
عبد الوهاب سهائی: 49
عیسی: 74
عماد الملك احمد بن نظام الملك: 390
خواجه عبد اله: 84
مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی: 86، 25، 139، 205، 215، 502
علی بن مولی حسین كاشفی هروی: 502
مولی عبد اله بن عبد الرحمن الحسینی المشتهر بالاصیل الواعظ الهروی: 86
علامه كرمانی: 399
عبد العزیز ابن محمد: 88
عبد العزی ابن محمد: 88
عمر: 91، 96، 231، 301، 302، 278
ص: 573
ملك عماد الدین زوزنی: 227
عبد اله بن عباس: 95
علی بن عاصم: 95
عطا بن السایب: 95
عباس بن عبد المطلب: 96، 175
عایشه: 97
عبد الرزاق: 98
عبد اله بن فضله: 98
عبد الرزاق سمرقندی: 104، 111، 139
عوفی: 124، 126
علی: 123، 158، 159، 278
خواجه عبد اله مروارید: 139، 135، 278
عبد الخالق غجدوانی: 144
امیر المؤمنین علی المرتضی رضی اله عنه: 156
عارفی: 158
عباس: 383
علی بن ابی طالب كرم اله وجهه: 160
خواجه عبد الملك پارسا: 156
خواجه عكاشه: 156
عبد الرحمن بن محمد الاشعث: 175
عبد الرحمن بن مسلم: 175
عبد الملك بن مروان: 175
عبد اله سفاح: 175
عمر بن عبد العزیز: 175
امیر عماد الدین سلطان احمد: 197
علی بن موسی الرضا ع: 182، 184
علی بن موسی الكاظم: 186
ص: 574
امیر علی: 493
علاء الدین عطا ملك بن بهاء الدین محمد بن محمد الجوینی: 179
علی بن حسن الدرهمی: 383
امیر علی خططای: 501، 492
عبد اله بن محمد: 177
عمر كرتی: 450
امیر عبد العزیز: 228، 229
خواجه علاء الدین محمد: 230
ملك شانه‌تراش: 237
عدنانی: 237
خواجه عبد الرحیم مارقی: 385
عبد اله: 246، 253، 252، 251، 282
عز الدین: 440
امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اله عنه: 246، 247، 301، 302، 278، 279
عمرو بن اللیث الصفار: 246، 383
عبد اله طاهر ذو الیمینین: 250
علیشاه بن تكش خان: 354، 476
ملك عماد الدین: 407، 408
علویان: 294، 392
شیخ علی لالا: 291
خواجه علاء الدوله هندو: 457، 458، 456
عبد الرحمن بن محمد بن شاه: 384
سید عبد اله بن معاویة بن عبد اله بن جعفر: 282
سلطان عبد اله قطب شاه دكنی: 267
عضد الدین ایجی: 399
سید عز الدین نسابه: 266
علی بن احمد اهوازی: 283
ص: 575
عبد الكریم بن عبد الملك بن طلحة بن محمد النیسابوری الاستاذ ابو القاسم القشیری- زین الاسلام: 283
خواجه عبد الحق دهلوی: 404
عباس بن مصعب: 266
عنصر المعالی گیلانشاه بن كیكاوس: 294
شیخ الاسلام خواجه عبد اله انصاری: 332
امیر علی نصرت قاضی هرات: 461
ملك علاء الدین علی: 330
شیخ ابو الحسن علی بن جعفر: 305
ملك عز الدین: 456
علی بن عثمان الجلابی الغزنوی: 305
عبد اله بن میمون القداح الاهوازی: 307
عبد اله طاهر: 382
علاء الدین محمد: 308
امیر المؤمنین علی بن ابی طالب كرم اله وجهه: 310، 393، 381، 355، 356
عباسیان: 321
عمر بن عمارة: 383
عبد الرحمن: 318
عباس بن عبد اله: 382
خواجه عبد اله طاقی: 333، 331، 332
عبد اله بن عامر بن كریز: 438، 247، 246، 249، 248، 379، 378
سلطان علاء الدین غوری: 356
عضد الدین ابو شجاع الب‌ارسلان: 389، 390
ملك علاء الدین: 461، 440، 427، 454
ملك علی مسعود: 413، 415
عزیز بن نوح: 382
ص: 576
عبد اله بن محمد المعیدی: 382
عزیز بن السری بن معاذ الشیبانی: 383
عاصم بن عبد اله العامری: 381
عثمان الكرمانی: 381
عقبة بن الجراح الحارثی: 380
عمر بن عبد العزیز: 380
عبد الرحمن بن نعم الایادی: 380
عمارة بن حریم المری: 380
عبد اله بن حازم: 380
عبد اله بن زیاد: 379
عباس بن محمد: 378
عبد الملك: 380
عبد الرحمن بن زیاد: 379
عبد اله بن خازم السلمی: 379
عبد اله بن خازم بن اسماء بن الصلت: 379
شاه علی فراهی: 339
عز الدین حسین: 341

غ‌

خواجه غیاث الدین پیراحمد: 221، 218
غازان خان: 190، 440، 435، 432، 433، 428
غوریان: 394، 436، 397
غوری: 485، 478، 479
سلطان غیاث الدین محمد سام: 254، 32، 505
سلطان غیاث الدین محمد بن سام: 341، 342
ص: 577
سلطان غیاث الدین غوری: 212
سلطان غیاث الدین محمد غوری: 396، 397
حكیم غوری: 441
غزان: 212
غیاث الدین ابو شجاع محمد: 391
غیاث الدین سلطان ابو تراب بهادر: 351
غیاث الدین خواندمیر: 22، 39
غیاث الدین علیشاه ملك بدخشان: 465
سلطان غیاث الدین محمد غوری: 403
غیاث الدین ابو الفتح محمد سلطان- كچیك مرزا: 82، 391، 356
غریب شیرازی: 106
غزنویان: 163، 394، 396
ملك غیاث الدین محمد كرت: 197، 200، 198، 202، 222، 228، 404، 464، 463، 462، 461، 460، 476، 474، 473، 465، 439، 477، 479، 228، 229، 483، 485، 493، 492، 491، 490، 489، 496، 495، 494، 493، 497، 498، 501، 503، 504، 454، 455، 456، 457، 458، 468، 469، 471، 467، 229، 260، 515، 518، 520، 505، 506، 507، 508، 509، 511، 512، 522

ف‌

فراهیان: 499، 498، 502
فردوسی طوسی: 41، 58، 122، 178، 228، 483، 496
فخر الدین مباركشاه بن الحسین المروروذی الغوری: 356، 355
فرشته: 431
فخری هراتی: 49، 122، 145، 159، 219
فرخ‌زاد تولكی: 504، 502، 511
فتاحی: 51، 281
ص: 578
فصیحی خوافی: 497
فرحون بن كونان: 61
فریدون: 393
فامی: 62، 74، 250، 252، 266، 403
شیخ فخر الدین عراقی: 404
فرود بن سیاوش بن كیكاوس: 61
امام فخر الدین رازی: 86
فردوس مطربه سمرقند: 398، 397
فارسیان: 87، 88
فضل بن یحیی برمكی: 98، 99، 170، 382
ملك فخر الدین كجوران: 407
فیومی: 201
فرید الدین: 177
مولانا فصیح رونی: 222
فضل بن مهلب: 379
امیر فخر الدین شیروانی: 229
فرخ‌زاد: 249، 390
خواجه فخر الدین بتكچی: 302
فلك المعالی مینوچهر بن قابوس: 294
فخر الملك مظفر بن نظام الملك: 391
شیخ فرید الدین عطار: 274، 273
فایق: 387
فراوك بن سیامك بن نرسی بن كیومرث: 331
فخر بناكتی: 308، 314
ملك فخر الدین كرت: 41، 460، 489، 497، 450، 451، 452، 454، 455، 449، 446، 447، 448، 433، 440، 441، 442، 443، 444، 434، 435، 436، 437، 439، 431، 432، 429، 430
ص: 579
فیروز: 368، 369، 370، 371، 365، 367، 366، 375، 376، 372، 373، 374
فیروز بن یزد جرد بن بهرام: 365

ق‌

قطران: 3
قوام الدین: 44
قوام الدین نظام الملك: 45، 161، 200، 205، 211، 216
شیخ الاسلام قطب الدین چشتی: 452، 444، 430
قلج طمغاج خان ابراهیم بن الحسین: 70
قلج ارسلان خان عثمان: 70
قتیبه: 88
قسیس: 99
استاد قل محمد میچكی: 112
علامه قطب الدین شیرازی: 113
قزوینی: 124، 182، 223، 282
خواجه قطب الدین یحیی نیشابوری: 141، 514، 512
قطب الدین میر میران سپهبد خراسان: 147
قاضی حمید بلخی قاضی القضاة ابی بكر عمر بن محمود البلخی: 154
قاضی ابن خلكان: 160
امیر قتلق شاه: 434
قطب الدین شاه محمود: 197
شاه قطب الدین محمود: 194
قطب الدین حیدر زاوه: 229، 216
قیرچه: 488
خواجه قطب الدین مودود چشتی: 205
امیر قوام الدین سنجانی: 208، 210، 211
ص: 580
قراچه: 488
قطب الدین آدم: 222
قابوس: 295، 296، 299، 293
شمس المعالی ابو الحسن قابوس بن وشمگیر: 294
امام قشیری: 283
قطب الدین ایپك: 399
سلطان قطب الدین محمد خوارزمشاه: 274
ملك قطب الدین اسفزاری: 493، 492، 491، 489، 496، 494، 500، 499، 502، 501، 504، 456، 513، 521
ملك قطب الدین محمد: 329، 330، 341
قرامطه: 308، 386
قباد بن خسرو بن پرویز بن یزدجرد: 331
قریش: 344
قتیبه بن مسلم الباهلی: 380، 389
قرانویین: 360
قراتكین: 385
قاآن: 360
قچاق: 425
قرلغ: 411
امیر قزل سارغ: 390
قوام الملك محمد بن علی النسوی: 390
قطن بن محارب الذهلی: 382
قطب الدین مطهر: 514

ك‌

كمال الدین حسین: 44، 45، 221
ص: 581
كبوك خان: 419
كمال الدین اسمعیل: 49، 70، 183، 263، 265، 483، 405، 484
كمال نخجوانی: 61
كچیك مرزا: 82
كاتب چلبی: 89، 179، 213، 214
كلبی: 95، 97
كیخاتو خان: 190
امیر كاسارغ: 390
كسری: 177، 249، 302
كمال الدین شیخ حسن: 217
كیخسرو: 228، 330، 329
كناز: 249، 248
كاتبی: 263، 262، 351
كرای بیك: 413
كاوس: 497
كردی: 299
كیكاوس پسر اسكندر بن قابوس: 294
كمال الدین حسین بن علی الكاشفی البیهقی الهروی: 272، 278
كوكار: 397
كمال الدین حسین خوارزمی: 278
كاتب الملك متخلص بدوری: 439
كیقباد: 271
سید كمال الدین اجل: 302
كرت: 401، 453
كیا بزرگ امید رودباری: 308
كیقباد بن كی قشین: 331
ص: 582
كی ابیكة بن كی سروش بن نودر بن منوش: 331
كیومرث بن آدم: 331، 503
شاهزاده كپك: 468، 465، 509، 508
كرتخان: 405، 406 روضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات ج‌1 582 ك ..... ص : 580
كاجوی: 448

گ‌

گوهرشاد بیگم: 34، 271
گشتاسب: 75
گودرز پسر ونداد هرمزد: 175
گرجی: 299
گشتاسب بن لهراسب: 331
گیخاتو خان: 440
گیوك: 440
گور خان: 397

ل‌

لهراسب: 75
لغریان: 382، 381
لغیریان: 381
لاغری بن دانشمند بهادر: 446، 447، 445
لیلی بن نعمان: 392
لغور: 402
لوط: 367
لای خوار: 362
ص: 583

م‌

مولانا جلال الدین محمد قاینی: 308
ملاحده: 308، 389، 391
سلطان معز الدین ابو الحارث سنجر بن ملكشاه: 391
ملك مسعود: 414
محمد ولدای: 465، 467، 458، 457، 460، 461
میرانشاه: 412
خواجه مجد خوافی: 504، 502
مباركشاه بن بوجای: 470، 482، 480، 479، 481، 477، 478
محمد بن هرثمه: 384
محمد بن سداد: 382
محمد بن نوح: 383
معمر بن مسلم: 383
محمد بن علی بن الحسین: 381
منكوقاآن: 409
مسندان افغان: 413
موبدان خراسان: 380
محمد علی حبارودی: 267
شیخ مجد الدین: 274
شیخ مجد الدین بغدادی: 273
مسافر شكیدبانی: 481
المستغفری: 266
محمد بن فضل بن محمد الطاقی السجستانی: 332
میشی و میشیانه: 331
منوسرود بن منوچهر: 321
ص: 584
مستعصم: 323، 311
محمد بن ابو الفتح بن مسعود بن خلف: 330
ملك نصیر الدین: 330
محمد بن شاه علی: 330
مهربان بن جعفر بن ابی لیث بن خلف بن لیث: 330
محمد بن ابو الفضل: 330
محمد اول: 308
مرداویج بن زیاری وردانشاه آرغوش دیلمی: 294
مؤید: 288
مؤید الملك ابو بكر عبد اله بن نظام الملك: 389
امام محمد بن مؤید بن ابی بكر بن ابی الحسن بن محمد بن حمویه: 287
شیخ مؤید الدین ابن محمود بن صاعد بن محمد الحاتمی الصوفی الجندی: 287، 288
محمد بن مسعود بن حسین: 396
معاذیان: 392
مولای روم: 287
سلطان ملكشاه سلجوقی: 285، 284، 283، 282، 390
خواجه معین الدین محمد جامی: 514
محمود بن ملكشاه: 390
خواجه معین الدین محمد فراهی: 278
محمد بن ملكشاه: 390
سلطان ملكشاه الپ‌ارسلان: 277، 389
ملكشاه دوم: 390، 391
میرزا امیر اویس ترخان: 336
مقدسی: 245، 365، 399، 410، 412، 413
محمد بن علی بن سلیمان راوندی: 245
محمد بن جریر طبری: 376، 365
ص: 585
محمد بن محمود بن احمد الطوسی: 243
قاضی محمد بن عبد اله بن یوسف الجرجانی: 248
محمد شاه فراهی: 338، 337
محمد خاوند شاه: 260
منكو خان: 419، 440
محمد بن عبد اله كاتبی ترشیزی: 262
مسعر بن مهلهل: 303، 339
میرزا جهانشاه تركمان: 299
معز الدوله بیغوموسی: 388
مصقلة بن هبیرة: 301
معاویة: 301، 379، 380
میر مغول: 302
معین الدین سلطان بدیع الزمان: 302
منصور بن اشعث: 388
سلطان محمد خدابنده: 215
محمد بن ابی المحاسن محمود بن ابی الفتح احمد الكرمانی: 400
محمود بن ابراهیم غزنوی: 396
مهلب بن یزید: 380
محمد بن عبد اله بن الحسن: 381
خواجه مجد الدین محمد: 218
محمد سوری: 395، 394، 341
شاه محمود میرزا: 222
سلطان محمود غزنوی: 386، 334، 360، 361، 362، 363، 364، 394
ملازاده: 224
معین الدین ابی النصر احمد الجامی: 226، 231
سلطان محمد هزاره: 350
ص: 586
محمد جهانگیر: 350
محمد بن تكش علاء الدین خوارزمشاه: 237، 401
مكتوزن: 387
المغیریان: 381
خواجه مرشد الدین عبد العزیز جامی: 241
معز الدین: 342
امیر مبارز الدین محمد: 197، 196
امیر مظفر: 197
مجیر الملك: 179، 178، 177
میرانشاه: 416
مجد الملك: 177
امیر محمد بن ملك علاء الدین: 501
محمد بن عبد الرزاق: 185
امیر ملكشاه ازابی: 501
مسافر ابو داجی: 195
شاه محمود سیستانی: 216
خواجه مودود چشتی: 205، 206
خواجه محمد پارسا: 208
محمد بن محمد بن محمود الحافظ البخاری مشهور به پارسا: 208
ماكان بن كاكی: 392
محمد كرت: 423
محمد خوافی: 214
میردوستی: 439
معاذ بن مسلم: 392
مسعود بن سعد بن سلمان- مسعود سعد: 126، 163
محمد: 141، 205
ص: 587
مرتضی علی ع: 158، 184، 355
معین الدین سلطان بایقرا: 156
محمد امین: 170
محمد برمكی: 170
موسی برمكی: 170
مروان: 175
خواجه محمد ماضی: 200
خواجه مجد خوافی: 201، 202، 200، 203، 213، 507
سلطان محمد خوارزمشاه: 200، 397
خواجه محمد مابیژنابادی: 200
شاه محمود: 196
مولانا مظفر: 198، 197
شاه منصور: 197، 196
ملك معز الدین حسین كرت: 77، 81، 329
شیخ الاسلام خواجه مطهر: 515
محمد زكریای رازی: 79
محمودیان: 392
محمد خاوند شاه: 86
منصور خلیفه: 89، 177، 274، 385
محمد بن علی بن عبد اله بن عباس: 91
مامون خلیفه: 92، 170، 186، 184، 185، 382
مسعودی: 93
المهدی: 93
محمد بن عبد اله: 95
ملكة الحلیمه: 99
خواجه معین الدین: 104
ص: 588
مولوی: 111
مصلح الدین سعدی: 113، 214
محمد: 4، 5
محمد- ابو المظفر مالینی: 76
سلطان مسعود بن ابراهیم غزنوی: 11، 387، 388، 112
مثنیان: 392
میدانی: 17
محمد سام: 451، 446
معتضد: خلیفه عباسی: 29
معین الدین الزمچی الاسفزاری: 40
محمود بن محمد بن سام بن حسین: 399
خواجه مجد الدین محمد صانعی: 45
مجیر الدین بیلقانی: 61
سلطان محمود غوری: 399، 400
منوچهر: 61، 62
موسی كلیم: 62
محمد عوفی: 70، 154
سلطان محمود غزنوی: 73، 211، 294

ن‌

نظامی گنجوی: 5، 26، 57، 59، 157، 162، 201، 203، 270
نطنزی: ابو عبد اله الحسین بن ابراهیم بن احمد النطنزی: 6
نهار بن عبد الرحمن العامری: 381
نور الدین محمد عوفی: 11، 356
ملك نصیر الدین سجستانی: 428
نصیر الدین محمود: 390
ص: 589
نصرك شمیرانی: 386
نوائی: 49
مولانا ناصر الدین چشتی: 75
سلطان نوح بن منصور: 387
نظام الدین احمد بن عمر بن علی العروضی السمرقندی: 294، 145، 79
خواجه نظام الملك ابو علی الحسن بن علی بن اسحاق الطوسی: 389، 44، 162
نقشبندیه: 502
خواجه نصیر الدین طوسی: 287، 312، 311، 310، 314
نمرود بن كنعان: 74
نعیم: 301
خواجه نجیب الدین شیخ المشایخ چشتی: 104
الحكیم ناصر الهرمزدی المابیژنابادی: 200
ناصر الدین شاه قاجار: 199
ناصر الدین ایلچی: 202
ناصر الدین طغرل قوشچی: 204
شیخ نور الدین عبد الرحمن مصرخی: 208
مولانا نظام الدین: 212، 213
نجم الدین عمر نسفی: 216، 435
امیر نصر بن احمد سامانی: 216، 384، 385
ملك ناصر الدین: 391
شاه نصیر الدین: 216
نظام الدین احمد خوافی: 217، 221
مولانا نظام الدین هروی: 219
خواجه ناصر الدین عماد الاسلام: 220
شیخ نجم الدین كبری: 223، 224، 290، 287، 274، 273
ناصر الدین شاه قاجار: 228، 233
ص: 590
نور الدین عبد الرحمن جامی: 230، 235، 240، 274، 362
نیشابوری: 243
خواجه ناصر الدین عبد العزیز جامی: 241
نور الدین ظهوری: 262
نرشخی: 266
شیخ نور الدین عبد الرحمن اسفراینی: 293، 292، 462
شیخ نظام الدین اولیا: 269
مولانا نظام الدین نسفی: 469، 471
مولانا ناصر الدین عبید اله: 503، 504، 458، 502
شیخ نجم الدین رازی: 274
مولانا ناصر الدین قاضی وده: 513
نجم الدین حسن بن علاء السجزی دهلوی: 269
نكودری: 328، 467، 344، 504، 353، 521، 520
ملك نظام الدین یحیی: 330
نصر بن خلف بن احمد بن محمد بن خلف: 331
نكودریان: 436، 435، 442
نور الدین محمد: 308
ناصر الدین محتشم: 312
امیر نوروز: 433
نوروزیان: 433

و

واهبی: 49
وستینقیلد- خاورشناس آلمانی: 88، 243
وهب بن منبه القرشی: 94، 95
ص: 591
خواجه وجیه الدین زنگی: 113
واله هروی: 129
وشمگیر: 294
مولانا وجیه الدین نسفی: 447، 443، 444، 445، 423
وكیع بن سود: 380

ه

هوشنگ: 55، 61
هیاطله: 60، 61، 367
همای چهرآزاد: 68
هدایت: 237
هرات دختر ضحاك: 69
همام تبریزی: 113
هارون الرشید: 170، 185، 186، 382
هلاكو خان: 316، 308، 312، 311، 314، 313، 319، 317، 403، 415، 402، 440
امیر هندو نوئیین: 427
هندوجاق: 442
هزاره آغا: 349، 344، 345
هرمز: 366، 365
هارون بن حسین: 382
هارون بن عباس بن عبد اله: 383
هارون بن حمید الایآدی: 382
هشام بن عبد الملك: 380
هروی: 481، 479، 480، 478
هرویان: 485
ص: 592

ی‌

یحیی شیبك نیشابوری: 51
یعقوب لیث صفاری: 379، 383
یافعی: 41، 223، 287
سلطان یعقوب: 345، 346، 347، 348
یاقوت حموی: 73، 92، 93، 141، 216، 227، 228، 238، 245، 248، 303، 293، 292، 276، 282، 333، 328، 502، 366، 334، 336، 339، 342، 355، 356
یحیی برمكی: 170
شاهزاده یسور آقا: 503، 202، 201، 502، 488، 504، 511، 476، 475، 473، 477، 480، 479، 478، 485، 483، 482، 487، 486، 492، 490، 489، 472، 469، 470، 471، 468، 465، 506، 508، 509، 510
نصرة الدین شاه یحیی: 197، 196
یمین الدوله بهرامشاه: 126
یزدجرد: 249، 365
یحیی بن معاذ رازی: 305
ملك ینالتكین: 431، 493، 492، 489، 496، 495، 494، 502، 450، 446، 519، 521
یوسف بن معید: 383
یزید بن جریر: 382
یعقوب بن عبد اله صاحب الحافظ: 382
یعقوبی: 380
یزید بن المهلب: 380
یزید بن معاویه: 380
یزید بن امیة بن عبد اله: 379
یحیی بن جابر البلاذری: 379
یسوگای: 440
خواجه یوسف همدانی: 361
ص: 593

فهرست جایها

آ

آب جیحون: 410، 189، 469
آب‌آمویه: 468
آب سند: 401
آب جوجه: 79
آب مرغاب: 145
آباده: 191
آتشكده: 82
آتشكده برزین: 116
آتشخانه بهار: 155
آتشخانه: 82
آذربایجان: 61
آذربرزین: 116
آرامگاه امام فخر رازی: 86
آزادوار: 163، 282
آسك: 339
آسیاچه: 84
آسیای صغیر: 289
آمل: 92، 216
آمویه: 216
ص: 594

ا

اصفهان: 6، 49، 172، 264، 262، 194، 197، 189، 285، 334، 420
ازرونه: 6
النجان: 84
ایران: 49، 70، 79، 100، 175
اوبه: 57، 58، 68، 82، 101، 102، 103
اصطخر: 191
ارشك (نام آتشكده هرات): 82
امان كوه: 82، 446
اردستان: 197، 191
ادوان و تیران: 84
استان مكران: 412
انجیر انجیل: 84
اهواز: 383
اسفرنگ: 238
اسفرنج: 238
ابیورد: 92، 153، 248، 377
اندرابه: 92
ازاب: 105، 462، 512، 410، 327
اسفزار: 107، 108، 114، 117، 490، 414، 440، 439، 428، 462، 456، 489، 493، 514، 501، 499، 494، 391، 410، 344
ادرسكر: 107
اران: 502
استراباد: 145، 299، 293، 222، 263
اندخود: 153، 171
ص: 595
ارغینان: 377
افغانستان: 161، 416، 489، 464، 410
ایسترن پرشیا: 410
ازقند: 380
ارغند: 280، 223، 216
ابركوه: 191
ابرقوه: 191، 196
ایرانشهر: 91، 243، 329
ایران: 265، 441، 415، 420، 440، 380، 390، 410، 461، 468، 366، 331، 293، 187، 216
اسفراین: 440، 280، 182، 292
اترار: 440
اوك: 335
اوق: 335
اوق قلعه: 334
اسكندریه: 303
ارزنة الروم: 289
اورگنج- جرجانیه خوارزم: 440، 223
ارجان: 339
اسفند: 248
اسفنج: 248
اقلید: 191
استان پارس: 191
ایج: 191
اصطهبانات: 191
انبار: 177
ص: 596

ب‌

بلغار: 26
بمبئی: 44
بدخشان: 45، 92، 216
بم: 66
بهارجان: 307، 327
بلخ: 68، 92، 124، 153، 154، 163، 164، 165، 171، 211، 275، 366، 376، 396، 398، 365، 380، 383، 440
بادغیس: 69، 72، 92، 45، 139، 133، 151، 148، 175، 246، 378، 379، 511، 468، 476، 477، 479، 413
بخارا: 73، 92، 146، 273، 237، 265، 208، 223، 224، 225، 380، 385، 379
بست: 73، 343، 328، 341، 342، 343
بیمارستان بغداد: 79
بیمارستان شهر ری: 79
بازار ملك: 79، 438
بازار اسب: 79
برج علی اسد: 80
باختر: 91
بین النهرین: 91
بصره: 91، 246، 379
بامیان: 92، 171
بغلان: 92، 171
بدر: 95
بلوك زاول: 115
ص: 597
برزین‌آباد: 117
باخرز: 132، 223، 225، 227، 228، 229، 189، 182، 410
بازار خوش: 138، 136
بابا خاكی: 148
بهار- آتشكده بلخ: 155، 163
بسطام: 282، 302، 304، 305
بیهق: 279، 278، 282، 387
بحرآباد: 182، 287، 280، 273
بغداد: 108، 332، 293، 313، 314، 322، 320، 319، 318، 317، 316، 325، 324، 323، 517، 361، 462
بنادر فارس: 339
بندر شاپور: 339
باخترزمین- گرمسیر: 341
برآباد: 207، 216، 189
برس: 223
بلاد الداور: 328
برناباد: 200
بیجستان: 200
بلوك كاخك: 200
براكوه: 189
بیرون: 280
بلوك میان ولایت: 278
بالا ولایت تربت حیدریه: 223
برج احرار صوفی‌آباد سمنان: 290
بعقوبه: 322
ص: 598
بیرجند: 327
بلوك طبس: 328
باغ سفید: 507
بند: 410
باورد: 377
بیار: 377
بازر: 377
بناكت: 440
بسمد: 412
بوشنج: 379
بحر عمان: 410
بحر فارس: 410

پ‌

پوشنگ: 41، 92، 121، 260
پارس: 54، 366، 196، 191، 249
پل جوی انجیل: 81
پل مالان: 82، 385
پل خیمه‌دوزان: 81
پروانه و هوردشتك: 84
پاشتان: 85، 151، 152
پارسیان: 88
پاریس: 93
پوران: 105
پای مرغ: 523
پشتونستان: 410
ص: 599
پاكستان: 410
پاتانستان: 410
پل اسفزار: 481
پائین ولایت تربت حیدریه: 223
پطربوزغ: 392

ت‌

تركستان: 23، 421، 336، 409
تیز مكران: 410
تبریز: 61، 275، 421، 223
تیز: 412
توران و تونیان: 84
ترشیز: 233، 182، 280، 262، 327
تخارستان علیا: 92
تخارستان سفلی: 92
ترمذ: 92، 440
تسنیم: 103
ترناباد: 145
تخت ملك: 145، 149
تفتازان: 140، 180
تخارستان: 171
تلختان: 174
تایباد: 219، 225، 226
تولك: 410، 462
تربت حیدریه: 280، 223
تجرود: 223
ص: 600
تكیناباد: 410
تیراه: 410
تكانه: 408
تپورستان: 293
تون: 327، 307
تنگ اله اكبر: 298
تبركن: 212

ج‌

جویباره: 6
جرجان: 54، 280، 293، 301، 302، 295، 377
جویچه: 84
جوان: 146
جزیره: 91
جوزجانان: 92
جامع هرات: 117، 505، 254
جام: 145، 124، 514، 422، 241، 242، 216، 223، 230، 231، 240، 182، 410
جرلان: 146
جیحون: 155، 171، 366، 468، 464
جند: 289، 440
جوین: 163، 377، 182، 282
جلگه زاوه: 223
جزه: 462، 410
جزروان: 462
جندیشاپور: 383
جبال هندوكش: 410
ص: 601
جزائر خالدات: 230
جاجرم: 282، 377
جبال البرز: 293
جنابد: 327
جیهان: 377
جنبد سرباز: 342

چ‌

چین: 9، 120
چهار سوی هرات: 76
چهارسو: 78
چهار صد قهستان: 307
چاچ: 92
چغانیان: 92
چشت: 104، 205، 206
چهل دختران: 145
چهاریك: 171
چشمه بانگ نماز: 357
چشمه ماهیان: 85
چشمه كوبان- چشمه آب گرم: 101، 103
چشمه سفیدكوه: 105

ح‌

حصار شمیران: 63، 68
حصار مظفر كوه: 107، 114
ص: 602
حصار شارستان: 109
حصار بدرآباد: 112
حصار برناباد: 201
حصار كامان: 201
حصار نیازآباد: 204
حصار طاق: 333
حصار اخلاط: 345
حصار رزه باخرز: 507
حصار تولك: 512
حصار جام: 475
حصار عیقل: 491
حصار خیسار: 457
حصار تیری: 412
حصار ساجی: 412، 413
حصار كبر: 413
حیزان: 117 روضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات ج‌1 602 ح ..... ص : 601
حیدرآباد دكن: 267
حریب و كجوران: 407
حجاز: 513، 514

خ‌

خرجرد: 142، 219
خرزوان: 511، 435
خواجه خیران: 161
خور موسی: 339
خیبر: 344
ص: 603
خوزستان: 339، 383
خوارزم: 265، 237، 223، 289، 274، 380، 397
خرقان: 304
خاسك: 412
خزر: 293
خانقاه سلطانی: 278
خسروگرد: 279
خطای: 218
خلیج پارس: 339، 410
خیسار: 41، 359، 358، 410
خاوران نیشابور: 11
خراسان: 21، 45، 48، 54، 61، 69، 73، 74، 75، 86، 87، 88، 89، 91، 90، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 100، 111، 119، 126، 124، 122، 131، 139، 145، 141، 153، 154، 163، 171، 172، 173، 175، 161، 233، 237، 238، 242، 243، 245، 246، 265، 266، 250، 259، 260، 211، 205، 201، 216، 217، 223، 225، 227، 228، 229، 177، 179، 182، 183، 198، 199، 200، 189، 176، 278، 282، 280، 293، 292، 287، 283، 299، 300، 322، 327، 331، 332، 333، 356، 411، 378، 380، 412، 426، 421، 420، 414، 430، 428، 440، 465، 467، 486، 482، 474، 473، 469، 468، 511، 381، 382، 387، 392، 402، 361، 397، 360، 357، 377، 376، 366، 510، 509، 504، 519، 518، 515، 379، 380، 524
خواف: 48، 132، 327، 189، 199، 197، 200، 187، 223، 219، 216، 213، 201، 202، 205، 208، 209، 182، 514
خربران: 91،
خست: 92،
خورنق: 105،
ص: 604
خیابان: 22، 84، 86، 213

د

دهلی- حضرت دهلی: 38، 399، 406، 523، 524
دره: 462
دره دو برادران: 67، 68، 82، 85
دروازه خوش: 68، 71، 78، 80، 444، 412
دیاربكر: 70، 417
دروازه آهنگران: 404
دروازه خشك: 71
دروازه ملك: 77
دروازه عراق: 77
درب فیروزآباد: 77، 480
دروازه قیچاق: 77، 78
درب خوش: 78، 139، 332، 77
درب عراق: 78
درب ملك: 87
درب قیچاق: 80
دربند شیخ خرم: 81
دشت بام: 84
دل ایرانشهر: 91
دمشق: 164
دیر الجماجم: 175
دربند باكو: 421، 417
دزك: 410
دیار افغان: 412
درون: 368
ص: 605
دامغان: 279، 303
دار السیادة: 278
دبیر: 276
درونه: 281
دكن: 267
درویش‌آباد: 208
دار الفتح: 299
دار السلطنت هرات: 301
دار العبادة زیارتگاه: 310
داور- زمین داور: 341
درغور: 341
دریای خزر: 293
دژپول- دزفول: 223
دشت بیاض: 327

ر

ری: 3، 303، 392
روم: 9: 26، 72، 289، 284، 285، 218
رومیه: 177
رومه: 99
راسك: 410، 412
رباط پی: 96، 120
رونه: 11
رود پاشتان: 85
رود آمویه: 92
رود مالان: 58، 82
ص: 606
رود هرات: 82، 84
رود اسفزار: 109
رود اترك: 293
رود دره‌گز: 155
رود هیرمند: 228
رود سند: 171
رود مرغاب: 173
رود جیحون: 216، 211، 377، 274
رزه: 228، 229
ریزه- مشهد ریزه: 228
رام شهرستان: 328
رخج: 328، 341
رویان: 392
ریگ بانگ: 334
روستاء گنج‌خانه: 378

ز

زوزن: 45، 48، 215، 216، 217، 189، 200، 199، 187
زیارتگاه: 82، 309
زاوه: 223، 229، 189
زعفران: 145
زمین داور: 416، 341، 356
زره: 228
زرنج: 228، 328
زرنگ: 228، 328
ص: 607
زرنج سیستان: 379
زام: 230
زره سیستان: 339
زرنگا: 328
زابلستان: 327، 360
زیركوه: 327
زالق: 328

س‌

سقسین: 26
سمرقند: 26، 70، 92، 103، 141، 136، 171، 265، 217، 222، 397، 382، 385، 440
سیستان: 45، 175، 176، 216، 217، 228، 199، 189، 327، 328، 331، 334، 410، 402، 383، 387
سگستان: 328
سجستان: 66، 73، 95، 115، 435، 415، 413، 414، 202، 228، 307، 327، 328، 329، 330، 333، 336، 341، 342، 356، 365، 410، 489، 480
سرخس: 82، 92، 145، 141، 163، 180
سرای حمید بن قحطبة: 185
سرخاب تبریز: 61
سیاوشان (از دهستانهای هرات): 83
سارآباد: 189
سبقر: 84
ساری: 293
سر پل انجیل: 85
سقلمان: 85
سورستان: 91
ص: 608
سواد: 91
سغد: 92
سغدیانه: 92
سغد: 238
سنام: 92
سنجان: 92، 209، 208، 206، 205، 217، 229، 199، 189
سد یاجوج و ماجوج: 96
سدیر: 105
سمنان: 290، 292، 339
سناباد: 186، 182
سكوان: 121
سراب تبریز: 142
سان: 171
سمكنان: 171
سنگ‌رود: 175
سبزوار: 327، 277، 278، 279، 242
سبزار: 114
سابزوار: 279
سلامی: 200
سلومد: 199، 200
سلامت: 199
سلامه: 199
سیوند: 189
سجاوندی: 189
سجاوند: 213
سینور: 289
ص: 609
سند: 410
سندان: 412

ش‌

شهریار: 3
ششتر: 9
شهر پشنگ: 54
شیراز: 213، 191، 192، 194، 298، 344
شهر قهندز: 63
شمیران: 77، 98، 99، 388، 386
شاه‌آباد- جندیشاپور: 383
شام: 91، 177
شاقلان: 101، 104، 105
شبانكاره: 191
شهرستان بلقیس: 109
شهرستان آهنگران: 355
شبرغان: 112، 153، 170، 468
شكدمان: 119
شكیبان: 121
شبكدان: 121
شبورغان: 171
شاخین: 327

ص‌

صفا: 28
ص: 610
صد بیشه: 357
صیمور: 210
صحرای شاكان: 496
صحرای ثوركانان: 391

ط

طالقان: 92، 171، 366، 380
طوس: 92، 468، 440، 182، 186، 248، 249، 229، 382، 386
طابران: 92
طبسان: 92
طبرستان: 169، 168، 280، 294، 293، 301، 302، 303، 295، 263، 392
طخارستان: 366، 376، 365
طاق: 333
طحاب: 386
طبس: 327، 200
طبس مسینا: 327
طبس گیلكی: 327

ع‌

عراق: 61، 77، 93، 175، 402، 421، 454، 420، 417، 465، 482، 517، 515، 346، 380، 388، 391، 302، 293، 196، 177
عراقین: 380، 379
عرفات: 236
عسقلان: 361
عقبل: 117
ص: 611

غ‌

غور: 32، 56، 57، 356، 343، 358، 359، 410، 307، 243، 341
غزنه: 360
غزین: 73، 146، 163، 360، 397، 398، 399، 362، 364، 365، 394، 395، 379، 424 440، 473، 341، 200
غوروان و پاشتان: 84
غرجستان: 146، 410، 365، 432، 307، 462
غرشستان غرجستان: 365
بلوك غوروان: 151
غزه: 361

ف‌

فوشنج: 41، 96، 121، 120، 119، 130، 145، 462، 246، 410، 382
فارس: 48، 54، 298، 327، 188، 194، 197، 198
فشارود: 327
فاریاب: 61، 92، 171، 410، 461، 282
فرغانه: 382
فیروزآباد: 77، 79
فرمكان: 117
فریدن: 174، 175
فراه: 189، 327، 336، 339، 340، 344، 410، 519، 520، 493، 495، 496، 497، 500 489، 462، 450، 435
فیروزكوه: 462، 341، 355، 356، 410
فلسطین: 26
ص: 612
فسطاط مصر: 361
فتح‌آباد بخارا: 224، 223
فنجگرد: 527

ق‌

قسطنطینیه: 213، 284، 285
قزوین: 308
قهندستان: 137
قبة الاسلام بلخ: 160
قبة الاسلام هرات: 153، 411
قلعه الموت: آشیانه عقاب: 187، 311، 308
قلعه شمیران: 61، 69
قلعه اسكلچه: 82
قلعه فرمكان: 112
قلعه خیسار: 357، 404، 497، 441، 427
قلعه دوكی: 413، 412
قلعه لوری: 345
قلعه كهیر: 412
قلعه تولك: 513، 511
قلعه خاسك: 416
قلعه رستم: 333
قلعه مؤمناباد: 328
قلعه نرتو: 133، 146
قلعه اصفهان: 389
قم: 277
ص: 613
قلعه اختیار الدین: 45، 77، 78، 281
قلعه گاه: 335، 334، 462
قهندر: 55، 65، 67، 68، 70، 71، 77، 386
قندهار: 56، 115، 426، 344، 340، 307
قومس: 303، 302
قاین: 327
قریه طرق: 262
قصبه اوبه: 69
قریه رزه: 336
قونیه: 287، 288
قهستان: 92، 435، 312، 311، 327، 307، 282، 189، 223، 201، 202، 248
قنوج: 399
قصر قند: 410
مزرعه قلبندان: 119
صحرای قلبندان: 132
قلبندان: 132، 174
قرشی: 523

ك‌

كعبه: 32، 182، 181
كورة ارغینان: 248
كهندز هرات: 43، 282
كش: قبة الخضراء: 523
كرمان: 48، 66، 217، 327، 343، 410، 188، 196، 197
كابل: 56، 171، 410، 327
كواشان علویان: 58، 68
ص: 614
كوه اسكلچه: 82
كوسویه: 82، 128، 127، 121، 124، 125، 119، 129، 130، 145، 462، 410
كلبرخان: 82
كمیران: 84
كدكن: 223
كوه زنجیرگاه: 85
كتابخانه ملی ملك: 89، 92، 111، 112، 114، 147، 33، 49، 246، 267، 236، 238، 264، 265، 250، 215، 228، 199، 308
كوی خدایگان: 86
كوفه: 91، 246، 177
كوزكنان: 92
كروخه كروخ: 104، 151
كوه یحیی‌آباد: 105
كواران: 107
كوشك: 107
كواشان: 107
كروخه: 105
كالوین: 145
كرخ: 133، 146، 152، 478، 385
كوچه مولانا عقیل: 136
كوشك: 137
كتب‌خانه شیخ رضی الدین محمد از ولایت افغانستان: 161
كبرتون: 410، 413
كركویه: 328
كشمر: 327
كرخ بغداد: 313
كوه سرخ: 233، 232
ص: 615
كارمان: 201، 189
كویر یزد: 191
كاریز: 189
كوبان: 282
كردستان: 515
كبج‌سرا: 412
كبودان: 189
كورة اصطخر: 189
كرمانشاهان: 191

گ‌

گازرگاه هرات: 43، 84، 85، 382
گرگان: 54، 293، 392
گرمسیر: 73، 412، 344، 350، 345، 343، 341، 307، 480، 473، 462
گداره: 84
گلبار: 172
گیلان: 294، 293
گورستان تل غازیان: 224
گنج روان: 378
گنابد جنابد: 327
گرجستان: 345

ل‌

لاهور: 11، 200، 205، 265، 327
لهاور: 399، 405
ص: 616
لنبان: 49
لیپزیك: 293، 292، 303، 339، 276، 282، 73، 88، 92، 93، 227، 243، 245
لندن: 526
لیدن: 82، 91، 92، 93، 107، 122، 145، 146، 412، 205، 227، 229، 230، 182، 187، 199، 237، 245، 263، 211، 275، 293، 303، 366، 365
لكلكخانه: 84
لنگر امیر غیاث: 145، 136، 133، 146، 174
لنگرجام: 142
لنگر شیخ جام: 139
لختان: 327

م‌

مازندران: 10، 293، 392، 413، 475، 508
ماچین: 26
المروة: 28
مسجد جامع هرات: 30، 34، 35، 79، 207
مسجد الحرام: 30، 96
مكه: 82، 91، 171، 176، 208، 356، 505
مصر: 82، 211، 339، 433، 516
ملاسیان: 82
میان دوجوی عز الدین: 84
مدینه: 91، 171، 184، 356
مرورود: 92، 366
مروشاهجان: 92، 153، 172، 174، 175، 332، 377، 379
ص: 617
مرو: 92، 174، 176، 248، 211، 177، 178، 179، 180، 285، 378، 361، 365، 390، 383، 440
ماوراء النهر: 92، 216، 224، 238، 289، 300، 523، 327، 468
مصرخ: 95، 282
مسجد فوشنج هرات: 96
مسجد گوهرشاد بیگم: 100، 271
مدرسه گوهرشاد بیگم: 100، 271
مدرسه خواجه كمال الدین: 100
مدرسه بدیعیه: 100
مدرسه خواجه اسمعیل حصاری: 100
مدرسه فصیحیه: 100
مدرسه نظامیه: 100
مسجد جامع حصار مظفركوه: 108
مسجد جامع فرمكان: 117
مزار خواجه محمد عباس: 151
مدینة الاسلام هرات: 153
مرغاب: 172، 410، 468، 466، 461
مروجاق: 172، 410
مرو كهنه: 172، 177
مرو جدید: 173
ماخوان: 174، 175
ماجان: 174
مایاب: 174
ملتان: 399، 405، 404
مسجد تره‌فروشان: 438، 507
ص: 618
مسجد لوپاچ: 357
مسجد جامع مرو: 176
مشهد مقدس: 232، 219، 183، 186، 182، 287
مشهد طوس: 229
محله جویباره: 264
مالان: 227
مالین: 208، 227
ماثرناباد: 204، 203، 217
مزناباد: 217، 200
مابیژناباد: 200
مكران: 202، 410
میبد: 189، 191
محولات: 223
میدان زریر: 488
میدان غزنین: 361
مزار شیخ احمد نوقانی: 343
مزار پیرمجرد: 278
مزار شیخ سعد الدین حموی: 287
مزار شیخ رضی الدین علی لالا: 287
مزار سید عبد اله: 282
مزار امیر حسینی: 282
مزار سلومد: 200
مزار چشت: 473
مزار شیخ ابو سعید ابو الخیر: 181
مزار شیخ ابو الفضل حسن: 180
مدرسه غیاثیه: 219
ص: 619
مدرسه شافعیان نیشابور: 283
ماهرآباد: 189
میمند: 377
مهنه: 181
مراغه: 275
مدائن كسری: 177
مقبرة عبد الحكم: 361
مؤمناباد: 327
مهرجان: 292
منوجان: 339

ن‌

نامق: 231، 232، 233
نخچیرستان: 67
نهر هندمند: 341
نهر انجیل: 85، 137
نخشب: 440
نیمروز: 91، 413، 327، 329، 401، 403
نسف: 92
نسا: 92، 140، 153، 181، 248، 377
نویزك: 120
نیشابور: 11، 92، 168، 267، 241، 242، 243، 246، 248، 249، 266، 250، 254، 255، 256، 257، 258، 262، 211، 223، 227، 177، 179، 189، 276، 275، 282، 292، 303، 327، 332، 337، 361، 392، 387، 386، 385، 384، 383، 379، 468 433، 440، 514، 527
ص: 620
نه‌شاپور- نیشاپور: 242
نیازآباد: 203، 202، 201، 205
نیازآباد خواف: 508
نه‌گوران- مزار امام‌زاده معصوم: 263

و

ولایت غور: 355
وقسان: 332
ولایت شاقلان: 327
ورگانه: 293

ه

هرات: 18، 21، 30، 41، 55، 61، 65، 67، 68، 69، 70، 72، 73، 71، 74، 75، 76، 82، 81، 86، 87، 89، 92، 94، 96، 97، 98، 99، 100، 103، 104، 105، 112، 117، 121، 119، 145، 141، 136، 134، 133، 146، 153، 151، 148، 159، 157، 161، 171، 172، 173، 174، 182، 176، 260، 208، 211، 204، 212، 202، 213 217، 300، 302، 308، 327، 336، 328، 341، 345، 355، 267، 271، 241 246، 248، 250، 265، 210، 219، 222، 223، 191، 227، 280، 278، 281، 378، 377، 396، 397، 398، 401، 365، 410، 392، 391، 390، 389، 383، 388، 382، 382، 386، 381، 385، 384، 380، 379، 518، 519، 520، 501، 503، 508، 512، 513، 470، 471، 477، 478، 479، 482، 486، 489، 440، 454، 424، 413، 511، 425، 426، 420، 428، 430، 416، 427، 454، 460، 524، 280
هری‌رود: 205
ص: 621
هراترود: 101، 103، 104، 121، 140، 139، 146، 462
هری: 214
هزاره لاچین: 523
هند: 409، 414، 334، 360، 394، 387، 410
هندوستان: 290، 267، 395، 404، 523، 524، 11، 24، 174
هندیجان: 339
هندجان: 339
هرمز: 338، 339
هرگانیا: 293
هیرمند: 350
هیسوم: 328

ی‌

یزد: 189، 197، 192
ییلاق هزار میش: 149
ص: 622

فهرست كتب‌

آ

آتشكده: 398، 113
آثار البلاد و اخبار العباد: 49، 88، 92، 93، 124، 282، 182، 223، 243، 246، 250، 277
آثار الباقیة عن القرون الخالیة: 380، 294
آداب الفرس و الروم و الیونان- ابن مسكویه: 528
آینه اسكندری- امیر خسرو دهلوی: 525

ا

اسكندرنامه: 5
انساب سمعانی: 41
اخبار علماء خراسان- ابو نصر مروزی: 266
اخلاق محسنی: 278
اكتفاء القنوع بما هو مطبوع- ادوارد فاندیك: 243
الاعلاق النفیسه: 91، 191، 329
ایضاح المكنون: 363
احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم: 92، 93، 328، 245، 365، 410، 413، 412
الاصابة فی تمییز الصحابة- ابن حجر العسقلانی: 344
الارشاد- امام الحرمین: 282
اقرب الموارد: 201
ارشاد الاریب الی معرفة الادیب: 124
ص: 623
اخبار الاخیار- خواجه عبد الحق دهلوی: 404
انیس السالكین- علی محمد خان لغری: 538
انوار السهیلی: 151
انیس التائبین- احمد الجامی النامقی: 231
اخبار الطوال: 174، 175، 365، 177
الاعیاد و فضائل النوروز: 535
الاسماء- مؤید الدین جندی: 289
ارشاد الخلاصه- مؤید الدین جندی: 288
اكسیر الكمالات- مؤید الدین جندی: 288
اذواق الحاتمیین- مؤید الدین جندی: 289
الادب الكبیر- ابن مقفع: 526
امالی- ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی: 531
ارشاد- محمد بن نعمان المفید: 531
امل الآمل- شیخ حر عاملی: 527
انوار العقول من اشعار وصی الرسول- راوندی: 527
الامامه و تفضیل علی بن ابی طالب ع و تصحیح امامة من تقدمه- صاحب بن عباد:
536
اخبار العلما باخبار الحكما- قفطی: 536

ب‌

بحار الانوار: 43
البیان و التبیین: 175
مثنوی بهرام و گل‌اندام- كاتبی: 263
كتاب البلدان- یعقوبی: 380، 293
برهان قاطع: 234
بقیه نقیه- امیر خسرو: 525
ص: 624

پ‌

پندنامه خسرو: 526

ت‌

تاریخ هرات: 41، 42، 87، 151
تاریخ‌نامه هرات- سیفی هروی: 41، 59، 61، 62، 74، 95، 121، 130، 229، 228، 266 263، 259، 213، 451، 442
تاریخ هرات- فامی: 252، 250، 266
تاریخ هرات- حداد: 266
تاریخ هرات- اسفزاری: 266
تاریخ هرات- كرت‌نامه- ربیعی پوشنگی: 266
تاریخ ملوك كرت: 254
تاریخ آل كرت- ذیل جامع التواریخ- حافظ ابرو: 420
تاریخ خراسان- الحاكم ابو عبد اله النیسابوری: 266، 217
تاریخ خراسان- عباس بن مصعب: 266
تاریخ ولات خراسان- ابی الحسن السلامی: 266
تاریخ نیشابور- الحاكم ابی عبد اله النیسابوری: 266
تاریخ بخارا- بخاری: 266
تاریخ بخارا- نرشخی: 266
تاریخ سمرقند- مستغفری: 266
تاریخ سیستان: 216، 217، 199، 383
تاریخ بیهقی: 126
تاریخ مبارك غازانی: 121، 122، 136، 187
تاریخ بغداد- خطیب بغدادی: 160، 332
ص: 625
تاریخ بیهق- ظهیر الدین علی بن زید: 387 روضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات ج‌1 625 ت ..... ص : 624
تاریخ یمینی- ابو الشرف ناصح بن ظفر: 334، 387
تاریخ عتبی: 334
تاریخ فخر بناكتی: 308، 314
تاریخ سلاجقه كرمان: 217
تاریخ علائی: 179
تاریخ فرشته: 431
تاریخ طبرستان و رویان و مازندران- سید ظهیر الدین مرعشی: 392
تاریخ قم: 277
تاریخ طبرستان- ابن اسفندیار: 293
تاریخ وصاف: 311
تاریخ گزیده: 391، 329
تاریخ طبری- محمد بن جریر: 301
تاریخ دهلی: امیر خسرو دهلوی: 525
تاریخ ابو الفخ عدا: 391
تاریخ جهانگشای- جوینی: 266، 263، 259، 179، 200، 308
تواریخ خراسان: 75
تجارب الامم- ابن مسكویه: 294
تذكرة الائمه- ابن جوزی: 160
تذكره جغرافیائی ایران- بار تولد: 293
تذكرة الاولیاء- عطار: 273
تذكرة تحفة الخوانین- میر دوستی: 439
تذكره مجمع الشعراء- كاتب الملك دوری: 439
تذكره مونس الاحرار- بدر الدین جاجرمی: 439
تذكره دولتشاه سمرقندی: 490، 61، 73، 113، 126، 151، 237، 263، 264، 275
تذكره اخبار الاخیار- خواجه عبد الحق دهلوی: 524
ص: 626
تذكره عرفات العاشقین و عرصات العارفین- تقی اوحدی بلیانی: 524
تذكره فردوس خیال- تقی اوحدی بلیانی: 48، 66
تذكره كعبه عرفان- تقی اوحدی بلیانی: 49، 70، 66
تذكره مفتاح الاسرار- شیخ آذری طوسی اسفراینی: 524
تكمله صوان الحكمه- ظهیر الدین البیهقی: 200، 387
تفسیر ابو الفتوح رازی: 88
تحف العقول: 43
تجزیة الامصار و تزجیة الاعصار: 311
تجارب العرب- ابن محفوف: 446
تزوكات تیموری: 190
تحفة النظار فی غرائب الامصار و عجایب الاسفار- رحلة ابن بطوطه: 186
تحفة الخوانین- میردوستی: 439
التحبیر- استاد القشیری: 283
ترجمه صلحنامه نیشابور و هرات: 246
تاج العروس من جواهر القاموس: 446
تغلق‌نامه- امیر خسرو دهلوی: 525
تاج الاشعار- علی بن احمد الفنجگردی: 527

ج‌

جغرافی حافظ ابرو: 1، 75، 82، 84، 92، 104، 105، 120، 121، 145، 146، 151، 171 174، 327، 279، 189، 182، 216، 223، 231، 278، 386، 462
جامع البدایع السلطانی: 12
جمهرة الامثال: 17
مثنوی جام جم- اوحدی مراغی: 275
جواهر التفسیر لتحفة الامیر: 278
ص: 627
جواهر اللغة- جار اله زمخشری: 214
جامع التواریخ- رشید الدین فضل اله: 314، 215
جامع التمثیل- محمد علی حبارودی: 267

چ‌

چهار مقاله: 126

ح‌

حدائق السحر: 124
حبیب السیر: 141، 144، 151، 431، 462، 360، 241، 219
حدود العالم: 199
حدیقة الحقیقة: 363، 275
مثنوی حسن و عشق- كاتبی: 263

خ‌

خمسه امیر خسرو دهلوی: 4، 62
خمسه نظامی: 5، 263
خسرو و شیرین: 11
خلاصة الاخبار فی احوال الاخیار: 22، 89
خاتمه روضة الصفا: 86
خاتمه خلاصة الاخبار: 86
خلاصة الارشاد- مؤید الدین جندی: 288
ص: 628
خزانة الادب- حموی: 281
خدای نامك: 365، 377
خیرات حسان: 398
خزائن الفتوح- امیر خسرو دهلوی: 525
خسرو و شیرین- امیر خسرو دهلوی: 525
خسرونامه- ولی محمد خان لغری: 537

د

دستور اللغة- كتاب الخلاص: 6
دیوان عبد الواسع الجبلی: 33
دستور الوزراء: 39، 462، 217، 219
دقایق الشعر- تاج الحلاوی: 281
ده‌نامه- اوحدی مراغی: 275
دیوان- شیخ الاسلام احمد جامی نامقی: 231
دیوان- مولی عبد الرحمن جامی: 236
دیوان علی علیه السلام: 536
دیوان ولی محمد خان لغری: 537
دمیه القصر- باخرزی: 536
داستان هیرورانجها: 538

ذ

ذیل جامع التواریخ- حافظ ابرو: 82، 431، 462، 432
ذیل ظفرنامه شامی- حافظ ابرو: 136

ر

روضات الجنات فی اوصاف مدینة هرات: 53
ص: 629
روضات الجنات فی اوصاف الهرات: 53
الرسالة القشیریة: 283
روح الارواح- امیر حسینی هروی: 282
راپرت خراسان: 199، 223، 225، 228، 233، 280
راحة الصدور: 211، 245، 391
روضة الخلد- مجد خوافی: 213، 214
رموز الحقایق- شیخ ظهیر الدین بن احمد الجامی: 231
روضة الصفا- محمد خاوند شاه: 260
روضة الشهداء: 278
روضة المذنبین- احمد الجامی النامقی: 231
رساله سمرقندیه- احمد الجامی النامقی: 231
ریاض الشعراء- داغستانی: 439

ز

زبدة التواریخ: 82، 111
زاد المسافر- امیر حسینی هروی: 282

س‌

سیر الملوك: 162، 365، 377
سیاستنامه: 162
سراج السائرین- شیخ الاسلام نامقی: 231
سلسلة الذهب- جامی: 215
ساقی‌نامه- ولی محمد خان لغری: 537
السامی- میدانی: 527
سلوة الشیعة- الفنجگردی: 527
ص: 630

ش‌

شاهنامه فردوسی: 41
شرح نهج البلاغه: 175
الشامل- امام الحرمین جوینی: 282
شرح دیوان علی علیه السلام- میبدی: 536

ص‌

الصناعتین- ابو هلال العسكری: 281
صورة الارض- ابن حوقل: 293، 182
صور الاقالیم- ابو زید بلخی: 199

ط

طبقات الشافعیة الكبری: 41، 141، 361، 282، 283
طرائق الحقایق: 223، 224، 233، 274
طبقات ناصری: 416
طرب المجالس- میر حسینی هروی: 282

ظ

ظفرنامه: 89، 112

ع‌

عرفات العاشقین و عرصات العارفین- اوحدی: 66، 70، 264، 263، 3، 48، 49، 61
عیون الحكم و المواعظ: 43
ص: 631
عیون الانباء فی طبقات الاطباء: 79
عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات: 88، 243
عجایب المخلوقات: 285
عنقای مغرب: 282
عیون الاخبار- ابن قتیبة: 377، 365
عجایب العالم- ابو بكر احمد بن ابراهیم العمی: 363
عهد اردشیر پاپكان: 526
عمدة الطالب فی نسب آل ابی طالب: 531
عیون اخبار الرضا ع- ابن بابویه: 531

غ‌

الغریبین: 41
الغرر و الدرر: 43
غیاث اللغات: 174، 171، 337، 420، 335، 300
غرر اخبار ملوك الفرس و سیرهم- ثعالبی: 365، 377
غرة الكمال- امیر خسرو دهلوی: 525

ف‌

فردوس خیال: 48، 66
فرائد غیاثی: 420
فهرست ابن الندیم: 361، 308، 332
فرائد الفوائد: 269
فارسنامه ابن بلخی: 191
فارسنامه ناصری: 191
فوات الوفیات: 289
ص: 632
فرهنگ آنندراج: 3، 13، 26، 46، 48، 61، 104، 229، 300، 302، 421، 317، 319، 242 244، 258، 268، 270، 203، 192، 190، 187، 225، 234، 228، 264، 260
فرهنگ برهان قاطع: 322، 300، 335، 244، 3، 8، 37، 116، 125، 151، 174
فرهنگ وصاف: 109، 122، 174، 190، 215، 322، 421
فرهنگ اسدی: 66
فرهنگ رشیدی: 192، 66
فرهنگ جهانگیری: 66، 109، 116، 126، 139، 146، 150، 172، 234، 239، 245، 258، 262
فرهنگ انجمن‌آرای ناصری: 142، 143
فتوح البلدان بلاذری: 92، 93، 230، 379، 380، 247، 248، 301

ق‌

قران: 31
قران السعدین: 31، 37، 38
قاموس- فیروزآبادی: 233
قاموس الاعلام: 151، 278
قصیده بحر الابرار- امیر خسرو دهلوی: 525
قصیده مرآة الصفا- امیر خسرو دهلوی: 525
قصیده انیس القلوب- امیر خسرو دهلوی: 525

ك‌

كرت‌نامه: 41، 42، 260
كعبه عرفان: 49، 61، 66، 70
كشف المحجوب: 305
ص: 633
كشف الظنون: 89، 154، 278، 243، 214، 179، 310
كشف الغمه فی معرفة الائمة- اربلی: 530
كشف الحجب و الاستار عن اسامی الكتب و الاسفار: 243، 278
كلیلة و دمنة: 151، 282، 278
كامل ابن اثیر: 154، 175، 391، 360، 381، 294، 302، 308، 211، 216
كنز الرموز: 282
كتاب الزناتی: 446
Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum, by Charles Rieu, London, 1879.

گ‌

گرشاسب‌نامه: 12
گلستان سعدی: 213
گزارش خراسان: 287

ل‌

لسان العرب: 30، 141، 299، 194
لباب الالباب: 70، 124، 126، 154، 356
اللالی المصنوعة فی الاحادیث الموضوعة: 96
لیلی و مجنون: 151
لوائح القمر: 278
لیلی و مجنون- مثنوی- امیر خسرو دهلوی: 525

م‌

مطلع الانوار: 4
ص: 634
المعجم فی معاییر اشعار العجم: 6
منصورنامه: 12
مقامات شیخ نجم الدین كبری: 224
مجمع الامثال: 17
مرآت الجنان: 41، 223
مشارق الانوار النبویة من صحاح الاخبار المصطفویة: 310
مجالس النفائس: 263، 49، 70، 151، 159، 222، 219
مجمل التواریخ: 294
مجمع الفصحا: 66، 70
مصباح المنیر- فیومی: 200
مفتاح النجاة- احمد جامی نامقی: 231
مختصر اخبار البشر- ابو الفدا: 211
مجمع النوادر: 79، 145، 294
مرصد الاقبال السلطانیه- مزارات هرات: 86، 282
مزارات بخارا- مولی‌زاده: 224
مزارات هرات: 86
مواهب العلیة: 278
مجمع البیان: 88
مروج الذهب: 93
مطلع السعدین و مجمع البحرین: 104، 111، 141، 215، 190
المسالك و الممالك- اصطخری: 107، 366، 328، 191، 199
مسالك الممالك- ابن خردادبه: 293، 182، 365
مجموعه مكاتیب خواجه عبد اله مروارید: 111، 112
مصطلحات الشعراء: 129
مفاتیح العلوم خوارزمی: 149
مقامات حمیدی: 154
ص: 635
مقامات حریری: 154
مناظره گوی و چوگان عارفی: 159
معجم البلدان- یاقوت: 377، 366، 365، 360، 356، 341، 342، 339، 410، 435، 276 248، 245، 141، 93، 228، 227، 216، 189، 303، 293، 292، 289، 282، 332، 328، 322، 92، 73
معجم المطبوعات العربیة- الیان سركیس: 243
مجمع الشعراء- كاتب الملك دوری: 439
مناقب هند- امیر خسرو دهلوی: 525
مفتاح السعادة و مصباح السیادة- طاش كبری‌زاده: 446
مفاتیح الاغانی: 400
معالم العلما- ابن شهرآشوب: 527
مثلثات ابن محفوف: 446
مطلع الانوار- امیر خسرو دهلوی: 525
مونس الاحرار- بدر الدین جاجرمی: 439
معجم الانساب و الاسرات الحاكمة فی تاریخ الاسلامی: 342
مجمل التواریخ- فصیحی خوافی: 497
مثنوی مفتاح الفتوح- امیر خسرو دهلوی: 525
مثنوی قران السعدین- امیر خسرو دهلوی: 525
مثنوی دولرانی خضر خان- امیر خسرو دهلوی: 525
مقالات الشعراء- ابراهیم خلیل تتوی: 538
مناقب- ابن شهر آشوب: 531
المحیط باللغة- صاحب بن عباد: 535

ن‌

نفحات الانس: 70، 231، 287، 274، 288، 289، 291، 293، 290، 305، 205، 208، 209 210، 219، 234، 223، 275
ص: 636
نزهة القلوب: 82، 107، 327، 293، 303، 199، 205، 227، 377، 230
نسب‌نامه خواجه نظام الملك: 216
نهایة المطلب- امام الحرمین: 282
نفحة الروح و تحفة الفتوح- مؤید الدین جندی: 288، 289
نه سپهر- امیر خسرو دهلوی: 525
نزهه الابدان- ولی محمد خان لغری: 537

ه

هدیة العارفین- اسمعیل پاشا: 29، 363، 278، 231، 289، 291
هفت اقلیم: 61، 113، 114، 146، 264، 278، 237
هشت بهشت: 62، 525

و

وفیات الاعیان: 29، 73، 160، 174، 175، 177، 332، 283

ی‌

یتیمة الدهر- ابو منصور عبد الملك الثعالبی: 73، 124
روضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات، مقدمه‌ج‌2، ص: 1