گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي
جلد دوم
جلد دوم‌
فهرست مطالب‌

پيشگفتار مترجم يازده
فهرست مهمترين آثار پروفسور اشپولر سيزده
حيات معنوي فرهنگي 1
علم 1
پزشكي 8
ادبيات و موسيقي 11
هنرهاي مصور 16
فعاليت ساختماني 34
تأثيرات فرهنگي 42
تشكيلات اداري ايران 51
مقررات اطاعت 51
قلمرو ايران 60
1- حدود 60
2- تقسيمات 65
ص: 8
وضع حقوق اساسي ايران نسبت به خلافت 86
اداره پست و بازرسي دولتي 113
رؤساي ادارات 116
مأموران جزء 125
تشريفات، رسوم حكام و نشانهاي سلاطين 128
عناوين و القاب فرمانروايان 149
فرمانها و ديوانها 156
فرستادگان 159
هدايا 164
مناسبات حقوقي 169
مجازات و اعدام 171
زناشويي 180
زنان 187
اوضاع اقتصادي 191
كشاورزي و مالكيت ارضي 191
پرورش حيوانات 206
صنعتگري 210
معادن 216
تجارت 219
پول و مزد 235
ضرب سكه 239
مقياسات و اوزان 257
راهها و وسايل ارتباط 262
كشتيراني 269
قشربندي اجتماعي مردم 273
طبقات مختلف 283
بردگان 283
ص: 9
رفاه اجتماعي و سازمانهاي مربوط به آن 285
مناسبات مالكيت اراضي 291
املاك دولتي، خاصه‌ها، ملك‌ها و اقطاع‌ها 291
ماليات‌ها 301
جزيه 302
خراج و صدقه 308
جدول درآمد مالياتي هر ايالت 330
باج و خراج 350
پرداخت (باج و خراج) به خلفاء 352
تقويم 357
اوضاع نظامي 363
سپاه 363
اسلحه 373
شيوه‌هاي جنگي 379
بناي استحكامات 387
اسيران 391
بازي‌ها [و تربيت‌بدني] 398
زندگاني روزمره 401
تغذيه 401
شكار و ماهيگيري 406
پوشاك 413
توضيحات مترجم درباره علايم اختصاري 421
علايم اختصاري نويسندگان فارسي و عربي 423
علايم اختصاري نويسندگان زبانهاي خارجي 427
الف- كتابهاي موجود در كتابشناسي 427
ب- كتابهايي كه فقط يك‌بار در پاورقيها آمده است 434
ص: 10
علايم اختصاري مجلات 440
كتابشناسي [فهرست افزوده مترجم] 441
جدول حكومتها 519
توضيحاتي درباره نقشه‌ها 525
فهرست نام كسان 529
فهرست نام جايها 539
ص: 11