دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

فهرست 5

گروه نرم افزاری آسمان

فهرست 5


استفتائات پرسش و پاسخ مسائل شرعی جلد 1 از:حضرت آیت الله العظمی سید محمد صادق روحانی (مدظله العالی) 14
مشخصات کتاب 14
احکام تقلید 14
وضو 17
غسل 18
تیمم 19
احکام نجاسات 19
دفن و کفن 22
نبش قبر 23
احکام نماز 23
قبله 25
اذان و اقامه 25
لباس نمازگزار 26
مکان نمازگزار 26
وقت نماز 27
قرائت 27
قنوت 28
سجده 28
نماز قضا 29
احکام مسافر 29
نماز جماعت 31
نماز جمعه 33
صفحه 5 از 199
نماز مستحبی 33
شک در نماز 34
مبطلات نماز 34
احکام مسجد 34
احکام روزه 37
مبطلات روزه 38
کفارات 38
خمس و زکات 39
احکام حج 48
وکالت 51
احکام قضا 52
حقوق 53
حدود و تعزیرات 56
رشوه 57
بیع 57
قرض 63
بانک 64
چک 67
ربا 68
رهن و اجاره 69
ضمان 70
مضاربه 72
احکام خیار و شرط 72
حیض و نفاس 74
صفحه 6 از 199
نکاح 75
عقد موقت 83
طلاق 86
لواط 86
حجاب 86
سخنرانی زن 88
تشبه به کفار 88
ریش تراشی 89
احکام حیوانات 90
قسم و عهد و نذر 91
وقف 92
ارث 98
دیات 101
عیدالزهرا 104
کف زدن 105
عزاداري 105
عزاداري 105
1 سینه زنی و زنجیر زنی 105
2 تعزیه و شبیه خوانی 105
3 استفاده از لباس سیاه 106
4 استفاده از علم و علامت 106
5 استفاده از طبل و دهل و آلات موسیقی 106
6 مسائل متفرقه ي عزاداري 106
آرزوي دیدن امام زمان(علیه السلام) 107
صفحه 7 از 199
انبیاء و ائمه 108
دعا و زیارت 112
قرآن 112
استخاره 113
لعن 113
توبه 113
محرمات 114
موسیقی 117
قمار و شطرنج 120
مسائل پزشکی 120
کالبد شکافی 121
حجامت 122
سیگار و مواد مخدر 122
اراضی موات 123
ادعاي مالکیت 124
مالکیت دولت 124
اطاعت پدر و مادر 125
تأدیب فرزند 125
صله رحم 125
شعبده بازي 126
احضار و تسخیر ارواح 126
مجسمه سازي 126
سیاستی و حکومتی 126
تفتیش منزل 127
صفحه 8 از 199
سرقت اطلاعات 127
غیبت 128
کذب 128
امر به معروف و نهی از منکر 129
هبه 130
عقاید انحرافی 131
ذبح 134
اذیت 134
اعسار 134
سؤالات گوناگون 135
احکام تقلید 140
احکام آبها 140
مسائل مربوط به نجاسات 142
مطهرات چند چیز است 143
احکام ظرفها 145
احکام تخلی 145
استبراء 145
موجبات وضوء و نواقض آن 146
شرایط وضوء 146
جنابت 147
چیزهایی که جنب باید براي آنها غسل کند 148
حیض 149
احکام حائض 149
احکام استحاضه 150
صفحه 9 از 199
نفاس 151
غسل مس میّت 151
احکام محتضر 152
مسائل غسل و کفن و نماز و دفن میّت 152
کفن میّت 153
حنوط 153
نماز میّت 153
دفن میّت 153
نبش قبر 154
غسل هاي مستحبی 154
احکام تیمّم 154
چیزهایی که تیمّم به آنها صحیح است 155
اوقات نماز 155
قبله 156
ستر و ساتر 156
لباس نمازگذار 156
مکان نمازگذار 157
احکام مسجد 158
اذان و اقامه 158
واجبات نماز 159
ترتیب و موالات 161
قنوت نماز 161
تعقیب نماز 162
مبطلات نماز 162
صفحه 10 از 199
نماز آیات 163
وقت نماز آیات 163
نماز قضاء 164
شرایط نماز جماعت 165
شرایط امام جماعت 166
شکیّات نماز 166
شک در عدد رکعت هاي نماز 166
نماز احتیاط 167
قضاي سجده و تشهد فراموش شده 167
موجبات سجده سهو 167
نماز مسافر 168
روزه 169
کفاره و قضاء 170
احکام زکات 171
اجناسی که زکات به آنها تعلق می گیرد 171
زکات طلا و نقره 171
نقره 172
زکات در غلات اربع 172
مصرف زکات 172
زکات فطره 173
خمس 174
دستور تقسیم خمس و مستحقین آن 175
احکام خرید و فروش 175
معاملات مکروه 175
صفحه 11 از 199
معاملات حرام 176
شرایط فروشنده و خریدار 177
احکام صلح 180
احکام اجاره 181
احکام حواله 181
احکام رهن 182
احکام ضامن شدن 182
احکام کفالت 183
احکام نکاح - ازدواج - زناشویی 184
شرایط عقد ازدواج 184
دستور خواندن عقد دائم 184
دستور خواندن عقد غیر دائم 184
احکام عقد 185
احکام نگاه کردن 186
مسائل متفرقه زناشویی 186
احکام شیر دادن 187
شرایط شیردادنی که علت محرم شدن است 187
احکام طلاق 188
عده طلاق 189
عده زنی که شوهرش مرده 189
طلاق بائن و طلاق رجعی 190
احکام متفرقه طلاق 190
احکام وصیّت 190
احکام ارث 192
صفحه 12 از 199
احکام ارث 192
ارث دسته اول 192
ارث دسته دوم 193
ارث دسته سوم 194
احکام متفرقه ارث 195
احکام حج 195
مسائل متفرقه