دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

غسل

گروه نرم افزاری آسمان

غسلس 76 اگر کافر مسلمان شد و غسل جنابت نمی کرد بعد از اسلام آوردن باید غسل کند؟ ج باسمه تعالی ;بلی باید غسل کند
(حدیث جبّ) شامل اینجا نمی شود. س 77 اگر طالب علمی که طلب علم برایش واجب عینی شده از خواب بیدار شد ;دید جنب
شده و درس او هم در مسجد می باشد اگر غسل کند به درس نمی رسد و در حال حدث از رفتن به مسجد ممنوع است. دوران امر
بین محذورین است چه باید کرد؟ ج باسمه تعالی ;چنانچه همان یک درس واجب عینی باشد و قابل تدارك نباشد (که فرض
بعید است) می تواند تیمم کند و به مسجد رود. س 78 اگر در اثر مریضی یا عنوان دیگر مثل قطع نخاع، بدون اراده منی خارج شود
آیا موجب غسل است یا خیر؟ ج باسمه تعالی ;خروج منی ولو بدون شهوت در صورتی که یقین داشته باشد به این که منی است
موجب جنابت است. س 79 تکرار وضو و غسل و تطهیر اشیاء به عنوان احتیاط چه صورت دارد؟ ج باسمه تعالی ;اگر تا به حد
وسواس نرسد ;مانعی ندارد. تجدید وضو ;بلکه تجدید غسل نیز، مستحب است. س 80 با توجه به آیه شریفه (فاغسلوا وجوهکم و
أیدیکم الی المرافق) الی، هم معناي غایت می دهد و هم به معناي مع می آید. گویا ترجیح با معناي معیت است آیه در مقام بیان
مقدار لازم غسل است نه بیان کیفیت چگونه استفاده می شود؟ ج باسمه تعالی ;اجمالا الی المرافق قید مغسول است نه غسل در
مازاد، به فقه الصادق مراجعه کنید. س 81 اگر کسی مخرج بول و غائط را در خزینه حمام عمومی بشوید آیا غسل او باطل است یا
خیر؟ ج باسمه تعالی ;لابد صاحل حمام راضی نیست و با عدم رضایت او، غسل باطل است. س 82 آیا با غسل هاي مستحبی می
شود اعمال واجب را انجام داد مثل نماز و طواف یا خیر؟ ج باسمه تعالی ;بلی می تواند. س 83 اگر در وسط غسل بول کنند آیا
غسل صحیح است اگر صحیح است با همان غسل می شود نماز خواند یا باید وضو گرفت؟ ج باسمه تعالی ;غسل صحیح است
ولی باید بعد از غسل براي نماز وضو بگیرد. س 84 خانمی بعد از عروسی که با شوهر نزدیک شده در اثر خجالت بدون غسل نماز
و روزه انجام داده حالا این زن هفتاد سال دارد فعلا نه توان قضاي نماز و روزه را دارد و نه قدرت دادن کفاره، در این صورت چه
کاري باید انجام دهد؟ ج باسمه تعالی ;اگر غسل کردن براي او مشکل بوده و مستلزم عسر و حرج بوده است و با تیمم نماز
خوانده و روزه گرفته ;نماز و روزه اش صحیح است و قضاي آن ها واجب نیست. س 85 به دلائلی آب منزل مسکونی شبهه ناك
می باشد به همین علت ایشان علاوه بر منزل در حمام عمومی نیز غسل می کند. الف: آیا غسل دوم رافع شبه غسل اولی می شود؟
ج باسمه تعالی ;بلی. س 86 آیا با غسل دوم بدون وضو می توان نماز خواند؟ ج باسمه تعالی ;چنانچه بعد از غسل در منزل،
محدث به حدث اصغر نشود ;بلا اشکال می توان نماز خواند و همچنین اگر محدث شده، ولی شبهه ناك بودن آب منزل به معناي
غصبی بودن آن باشد ;می تواند نماز بخواند ولی اگر احتیاطی است نمی تواند نماز بخواند. س 87 اگر کسی بر بدنش (پوست
بدنش) چربی هست آیا این مانع براي وضو یا غسل می باشد یا نه؟ ج باسمه تعالی ;مانع نیست. س 88 اگر قبل از غسل، بدن را
وارسی کند و یقین کند که مانعی در بدن وجود ندارد ولی پس از غسل بفهمد که مانع بوده است مانع را بردارد و جاي آنرا بشویدصفحه 18 از 199
غسل صحیح است؟ ج باسمه تعالی ;بلی صحیح است. س 89 در اعضاي وضو، تیمم و غسل رنگی وجود دارد ولی شک دارد که
جرم دارد یا نه، آیا لازم است رنگ را پاك کند؟ ج باسمه تعالی ;بله لازم است. س 90 اگر در اعضاي وضو، تیمم و غسل رنگی
که جرم دارد باشد و انسان پس از سعی زیاد نتوانست آن را از بین ببرد براي وضو، تیمم، غسل و نماز چه وظیفه اي دارد؟ ج
باسمه تعالی ;باید به وسیله داروي طبی برطرف کند. س 91 اگر کسی قبل از بلوغ نشانه هاي بلوغ را در رساله بخواند و به گمان
این که همه نشانه ها در بلوغ شرط است موقع محتلم شدن غسل نکند بعداً مسئله را بفهمد عبادات وي چه صورت دارد؟ ج باسمه
تعالی ;باطل است و باید اعاده کند. س 92 اگر در محلی که انسان غسل می کند کسی دیگري عمل حرامی از قبیل ریش تراشی
انجام دهد آیا مضرّ غسل غاسل هست یا نه؟ ج باسمه تعالی ;مضر نیست. س 93 شخصی جنب در تنگی وقت که وظیفه اش تیمم
است غسل کند با آن غسل می شود نماز خواند؟ ج باسمه تعالی ;بلی می تواند و غسلش صحیح است هرچند با ترك نماز
معصیت نموده است. س 94 شرائط منی در خانم ها و غسل آنان در چه شرائطی است؟ ج باسمه تعالی ;علامت منی بودن رطوبتی
که از زن خارج می شود فقط شهوت است و آن دو امر دیگر معتبر نیست. س 95 هرگاه از زمینی غصبی آب مباح را بردارد و در
جاي مباح وضو یا غسل انجام دهد چه صورت است؟ ج باسمه تعالی ;اگر خود آب مباح باشد وضو و غسل صحیح است. س 96
اگر کسی نمی دانسته جنب است و میت را غسل داده یا آب به روي میت موقع غسل دادن ریخته است و بعد از چند روز متوجّه
شده است ;آیا اشکال بر غسل وارد می کند و حالا مدتی هم گذشته و اگر کسی عمداً با جنابت میت را غسل دهد چه صورت
دارد؟ ج باسمه تعالی ;هیچ کدام از دو مورد فوق اشکال ندارد. س 97 اگر کسی جاهل به این که در غسل جنابت وضو واجب
نیست و وضو گرفت آیا مرتکب گناه شده یا نه؟ ج باسمه تعالی ;خیر گناه نکرده است. س 98 اگر کسی بعد از جنابت بول
نداشت که استبراء کند و بعد از غسل کردن رطوبت دید آیا حکم جنابت دارد؟ ج باسمه تعالی ;چنانچه رطوبت مشتبه باشد;
حکم جنابت دارد.
تیمم