گروه نرم افزاری آسمان


تیمم


س 99 کسی براي غسل (جنابت، حیض، نفاس) آب پیدا نکند یا محذور دیگري دارد آیا با تیمم می تواند به مسجد برود و از قرآن
استفاده نماید یا خیر؟ ج باسمه تعالی ;در خصوص تیمم به واسطه ضیق وقت، نمی تواند کارهاي مشروط به طهارت را انجام
دهد ;ولی با تیمم به واسطه نبودن آب یا مضر بودن استعمال آن، انجام همه آن کارها بلامانع و جایز می باشد. س 100 در مسئله
823 آمده است تیمم در فضاي غصبی صحیح است پس اگر دستها را در جاي غیر غصبی به زمین بزنیم و در زمین غصبی به
صورت بکشد تیمم او باطل است؟ آیا این مسئله صحیح است؟ ج باسمه تعالی ;عبارت غلط است و تیمم باطل نیست بلکه صحیح
است. همان گونه که در مسأله بعد بیان می شود. س 101 آیا تیمم در فضاي غصبی صحیح است چنانچه دست ها را در فضاي مباح
بزمین بزند در فضاي غصبی بصورت بکشد چه حکمی دارد؟ ج باسمه تعالی ;تیمم صحیح است. س 102 تیمم کردن روي شن و
سیمان و سرامیک و آجر جایز است یا نه؟ ج باسمه تعالی ;تیمم بر هر چیزي که اسم ارض بر آن صدق کند جایز است ولو مانند
آجر، کلوخ باشد.
احکام