دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

احکام نجاسات

گروه نرم افزاری آسمان

احکام نجاساتس 103 دهان اگر به خون آلوده شود نجس است، و باید تطهیر نمود یا نه؟ ج باسمه تعالی ;دهان باطن محسوب می شود نجس
نمی شود و احتیاج به تطهیر ندارد. س 104 پزشکی که مسلمان نباشد مراجعه به او چه حکمی دارد، آیا اگر با رطوبت با مریض
ملاقات کند مریض نجس می شود؟ ج باسمه تعالی ;پزشک مسلمان و غیر مسلمان (یهودي، مسیحی، مجوسی) فرق ندارد. چنصفحه 19 از 199
اهل کتاب به نظر ما مانند مسلمانان پاکند. س 105 خونی که در زیر پوست جمع شده آیا نجس است؟ ج باسمه تعالی ;اگر انسان
نداند که خون زیر پوست مرده یا گوشت به واسطه کوبیده شدن به آن حالت درآمده، پاك است و چنانچه بداند خون بوده، ولی
طوري شود که دیگر در عرف به آن خون نمی گویند پاك است و اگر به آن خون بگویند نجس است. س 106 نوك آمپول که
در تزریق، با خون تماس پیدا می کند آیا نجس است؟ ج باسمه تعالی ;سر سوزن با تماس با خون در درون رگ نجس نمی شود
ولی چنانچه بعد از بیرون آوردن، آغشته بخون باشد ;نجس است. به هر حال دوباره استفاده کردن از آن مانعی ندارد. س 107 اگر
بعد از بول و استبراء رطوبتی بی اختیار خارج شود شباهت به بول دارد آیا این رطوبت نجس است یا پاك، حکم نماز خواندن چه
صورت دارد؟ ج باسمه تعالی ;محکوم به طهارت است و نمازها هم صحیح است. س 108 رطوبت غلیظی که شبیه منی است بعد
از بول مشاهده می شود آیا بدون شهوت حکم منی دارد؟ ج باسمه تعالی ;حکم منی ندارد. س 109 اکثر ماشینهاي لباس شویی
هنگام تکمیل شدن آب آن که به وسیله شلنگی به شیر آب وصل می باشند، بطور اتوماتیک آب را قطع می کنند آیا بدین ترتیب
لباس نجسی که در آن شسته می شود پاك می گردد یا نه؟ ج باسمه تعالی ;چنانچه بعد از زوال عین نجاست، آب متصل به مبدأ،
تمام لباس و خود ماشین را فرا گیرد ;بعد از فشاري که خود ماشین می دهد، پاك می شود. ولی چنانچه قطراتی از آب نجس به
لباس بریزد یا با آن محلی که نجس شده و آب کشیده نشده است تماس پیدا کند نجس می شود. س 110 معمولا روي زخم، زرد
آبه اي می بندد که سفت شده و بعضاً اگر کنده شود خون می آید؟ لطفاً حکم آن را در مورد نجاست و وضو و غسل بیان فرمائید؟
ج باسمه تعالی ;رنگ اگر به نحوي است که یقین دارید خون مخلوط با چرك شده است ;نجس است وگرنه ولو احتمال بدهید
که خون دارد ;محکوم به طهارت است و وضو و غسل هم اشکال ندارد. س 111 اگر در غذا یا خوراکی الکل استفاده شود آیا آن
غذا نجس است؟ در آمد حاصله از فروش آن خوراکی یا غذا چه حکمی دارد؟ در صورت نجس بودن و حرام بودن کسب چه
راهی براي جلوگیري از اسراف وجود دارد؟ ج باسمه تعالی ;الکل اگر در غذاي مایع ریخته شود و مسکر شود ;نجس و حرام
است و دور ریختن آن غذا اسراف نیست. س 112 دلیل این که الکل صنعتی پاك است چیست و چرا الکل صنعتی مست کننده
نیست؟ ج باسمه تعالی ;الکل، بدون مزج با آب، مست کننده نیست ;بلکه کشنده است ;بنابراین پاك است. س 113 در انقلاب
خمر به خل زمانی که خمر بوده اگر میوه اي مانند خیار یا سیر در آن بریزند ;آیا بالتبع بعد از انقلاب به خل پاك می شود؟ یا
نجاست باقی است و آن خل هم به خاطر ملاقات نجس می شود؟ ج باسمه تعالی ;بالتبع پاك می شود و خل هم پاك است.
س 114 نظر برخی از فقهاء این است که اهل کتاب نجسند و حکم نجاسات بر آن ها جاري است و نظر برخی دیگر همچون مرحوم
آیۀ الله العظمی سبزواري(ره) بر طهارت آنهاست نظر حضرت عالی چیست؟ ج باسمه تعالی ;تا این اواخر نظرم نجاست اهل کتاب
بود ولی فعلا بنا بر طهارت آن ها گذاشتم. س 115 اگر کسی در دریاي شور بدنش زخم شود با آب مذکور پاك می شود یا در
ملاقات با آب دریا، آب نجس می شود؟ ج باسمه تعالی ;با آب دریا پاك می شود ولی با زخم شدن و خون آمدن بدن نجس
می شود و آب دریا نجس نمی شود. س 116 اگر پشم لحاف یا تشک نجس شود و هرچه هم در آب جاري بشویند آبش صاف
نشود آیا پاك می شود یا نه؟ ج باسمه تعالی ;لازم نیست صاف شود. همین قدر که مضاف نباشد ;کافی است. س 117 اگر به
برنج خیس شده فضله موش بیفتد در حالی که برنج دو یا سه روز است خیس شده یا فضله دو یا سه روز داخل برنج خیس شده
بماند به چه صورت برنج مذکور پاك می شود؟ ج باسمه تعالی ;باید برنج را در آب کر یا جاري خیس کنند ;تا حدي که یقین
کنند به هرجا که آب نجس رسیده آب کر هم رسیده است. س 118 ترشحی که از توالت به لباس سرایت می کند چه حکمی
دارد؟ ج باسمه تعالی ;چنانچه با شلنگ باشد و عین نجاست در لباس پیدا نشود پاك است. س 119 در پاك کردن نجاسات آیا
حکم آب جاري و کر یکی است؟ ج باسمه تعالی ;بلی یکی است. س 120 اگر کسی یادش برود که دستش نجس است و دست
نجس را در گوجه فرنگی خرده شده براي تهیه رب فرو کند ;آیا امکان پاك شدن گوجه فرنگی مذکور وجود دارد؟ اگر دارد بهصفحه 20 از 199
چه صورت می باشد؟ ج باسمه تعالی ;راهش منحصر است به این که گوجه فرنگی خرد شده را در ظرف پاك متصل به کر،
مانند اتصال به لوله بریزند و بیرون بیاورند در این صورت پاك است. س 121 آیا بول بچه شیرخوار پسر نجس است یا نه و فرقی با
بول دختر دارد یا خیر؟ ج باسمه تعالی ;نجس است ولی چند مرتبه آب کشیدن لازم نیست و یک مرتبه کفایت می کند و این
حکم مختص به پسر است ;مشروط به این که چیزي غیر از شیر مادر نخورد و بول دختر حکم بول بزرگسالان را دارد. س 122
چیزهایی که قابل فشار نیست مثل چوب، برنج، گندم و... اگر نجس شد تطهیرش چگونه است؟ ج باسمه تعالی ;ظاهر آن ها چه با
آب کثیر و چه با آب قلیل پاك می شود ولی براي تطهیر باطن باید آن قدر در آب کر یا جاري نگاه داشته شود که به نفوذ آب به
آنچه نجاست در آن نفوذ کرده است ;یقین پیدا کند. س 123 تخم مرغ در آب نجس جوشانده شود حکم به طهارت می شود یا
خیر؟ ج باسمه تعالی ;داخل تخم مرغ نجس نمی شود، و اگر ظاهر را آب بکشند ;کافی است. س 124 ورود اهل کتاب به
مساجد براي شرکت در مجالس ترحیم چگونه است؟ ج باسمه تعالی ;چنانچه دخول آن ها موجب هتک حرمت نباشد و سبب
نجاست مسجد هم نشود ;حرام نیست و جلوگیري واجب نمی باشد ولی احوط غیر لزومی، جلوگیري است. س 125 آیا فضله
پرندگان حرام گوشت پاك است یا نجس؟ ج باسمه تعالی ;نجس نیست. س 126 در مورد پاکی و نجسی افراد بفرمائید. زرتشت،
مسیحی، اهل کتاب، سنی؟ ج باسمه تعالی ;همه ذاتاً پاکند ولی غالباً نجاست عرضی دارند ;چون از نجاسات اجتناب نمی کنند.
س 127 اگر ما شک داریم این خون از خون متخلف در ذبیحه است یا خون دیگري، در اینجا می شود تمسک به عام در شبهه
مصداقیه به (حرمت علیکم المیته و الدم الخ) کرد یا نه؟ ج باسمه تعالی ;خوردن خون مطلقاً حرام است و خون متخلف نجس
نیست ولی حرام است. بنابراین آیه مربوط به مسأله نیست و در نجاست در مورد سؤال به قاعده طهارت رجوع می شود. س 128
اگر مگسی بر نجاست بنشیند و بعد از آن بر بدن یا لباس مرطوب یا خشک نشست آیا نجس می شود یا نه و آیا حکم به طهارت
لباس یا بدن جاري است، چون استصحاب نجاست اصل مثبت است؟ ج باسمه تعالی ;موضوع نجاست، سرایت است و با
استصحاب اثبات نمی شود بنابراین اگر نداند که مگس حامل عین نجاست مسري است ;حکم به نجاست نمی شود. س 129
شخصی که اهل کتاب نیست و ده کیلو شیر هدیه کرده ;چون دستش با شیر تماس داشته قطعاً نجس است آیا می شود پنیر درست
کرد یا نه؟ ج باسمه تعالی ;چنانچه پنیر را در آب کر بگذارد و آب به تمام اعماق آن نفود کند ;پاك می شود. س 130 کسی
یقین به حدث کرد بعد شک کرد و غفلت نمود و نماز خواند آیا عمل او باطل است؟ اگر یقین به حدث کرد بعد غفلت نمود و
نماز خواند بعد از آن ملتفت شد و شک کرد آیا نماز او صحیح است؟ ج باسمه تعالی ;در هردو صورت نماز باطل است. نماز
میت س 131 تکلم در اثنا نماز میت حکمش چیست؟ ج باسمه تعالی ;بنابر احتیاط واجب در وسط نماز تکلم نکند. س 132
کسانی که خودکشی می کنند و یا به طریقی خودشان را از بین می برند آیا نماز میت دارند و از اموالشان ثلث می برند یا خیر؟ ج
باسمه تعالی ;بلی باید نماز خوانده شود و چنانچه وصیت نکرده است ;حقی به ثلث مال ندارد و اگر وصیت کرده ;باید طبق
وصیت عمل شود. س 133 عوام الناس که شرایط صلوة میت و ادعیه آنرا حفظ نیستند و می دانند که باید هرکس خودش اعمال
صلوة را متحمل بشود ولی چون نمی دانند از امام تبعیت کنند. سؤال این است در فرض سئوال الزاماً کدام یک از دو نیت ذیل را
بکنند؟ ( 1) به میت حاضر نماز می خوانیم ( 2) به میت حاضر نماز می خوانیم اقتداء به پیش نماز حاضر. کدام یک از این دو صحیح
نیست؟ ج باسمه تعالی ;هردو صحیح است. س 134 آیا ترتیب در نماز قضاء براي میت واجب است یا نه؟ ج باسمه تعالی;
واجب نیست. س 135 اگر پدر فوت کند و چند پسر داشته باشد براي اقامه نماز میت بر او آیا از همه پسرانش باید اجازه گرفت یا
از پسر بزرگ کافی است؟ ج باسمه تعالی ;گرفتن اجازه از یکی از آن ها به شرط بلوغ و عقل کافی است. غسل میت س 136
غسالی را شهرداري در غسالخانه اسکان داده و در مقابل غسل وجهی می گیرد و اگر پولی داده نشود ;غسل نمی دهد چه صورت
دارد؟ ج باسمه تعالی ;غسل صحیح است. س 137 در صورت نبودن آب تکلیف نسبت به غسل میت چیست؟ ج باسمه تعالی;صفحه 21 از 199
در صورت عدم امکان غسل، با تیمم دفن شود. س 138 در صورت عدم امکان غسل با سدر و کافور چه باید کرد؟ ج باسمه
تعالی ;یک غسل با آب قراح، کافی است. س 139 اگر محرم و مماثل براي غسل دادن نباشد تکلیف چیست؟ ج باسمه تعالی;
غسل ساقط است. س 140 اجزاء میت طوري است که معلوم نیست واجب الغسل است یا نه؟ ج باسمه تعالی ;در صورت مشکوك
بودن، با عدم علم به حال سابق، غسل واجب نیست. س 141 اگر عضوي معلوم نباشد مربوط به زن و یا مرد است چه باید کرد؟ ج
باسمه تعالی ;چنانچه عضوي باشد که غسل آن واجب است باید دو غسل داده شود یک متصدي مرد و دیگري زن باشد. س 142
آیا شخصی با امر نائب عام به جبهه دفاع از ارزش هاي اسلامی و حفظ مملکت خویش عازم می شود و در آنجا کشته می شود،
شهید به آن فرد اطلاق می شود و غسل آن واجب نیست یا غسل واجب است؟ ج باسمه تعالی ;بلی، چنانچه مجتهد جامع الشرائط
به جبهه رفتن امر کند حکم شهید دارد. س 143 میتی معلوم نیست مرد و یا زن است چه کسی باید غسل دهد؟ ج باسمه تعالی;
اگر از محارمش کسی هست ;او از روي لباس غسل دهد وگرنه یک مرتبه مرد و یک مرتبه زن، میت را از روي لباس غسل دهند
که دو غسل می شود. س 144 میتی را غسل داده و نماز خواندند، بعداً معلوم شد در جنازه خون است بعد از تطهیر جنازه تکرار
نماز لازم است؟ ج باسمه تعالی ;واجب نیست. س 145 آیا کسی که غسل میت می دهد شرط است شیعه و دوازده امامی باشد؟
ج باسمه تعالی ;آري باید مسلمان دوازده امامی باشد. س 146 شخصی که براي میت غسل می دهد دستکش پوشیده بعد از
اغسال دستکش بالتبع پاك می شود، یا تطهیر لازم است؟ ج باسمه تعالی ;چنانچه آب کشیده نشود ;پاك نمی شود ولی آبی که
روي میت ریخته شود قهراً به آن دستکش هم ریخته می شود و در طهارت همان قدر کافی است. س 147 اگر کسی در اثر
تصادف از دنیا برود و موقع غسل دادن خون قطع نشود چه باید کرد؟ ج باسمه تعالی ;چنانچه ممکن است در آب کر غسل بدهند
غسل دادن لازم است و اگر ممکن نیست، و می شود مقداري صبر کنند تا خون قطع شود ولو به واسطه لازم است این کار را انجام
دهند. اگر آن هم ممکن نیست ;غسل جبیره و الا تیمم بدهند. س 148 اگر کسی عضو مقطوع انسان با گوشت و استخوان را مس
کند آیا غسل مس میت دارد و اگر فقط استخوان خالی باشد چطور و آیا غسل مس میت، وضو براي نماز لازم است؟ اگر وضو
داشت و مس میت کرد وضوي او باطل می شود؟ ج باسمه تعالی ;مس عضو مشتمل بر استخوان، غسل دارد ;ولی مس استخوان
خالی، غسل ندارد و در مورد غسل مس میت، وضو واجب نیست. س 149 آیا اگر اسیر کافر در دست مسلمانان بمیرد غسل میت
دارد (بنابر آن که تابع مسلمان می باشد)؟ ج باسمه تعالی ;براي کافر بالغ اسیر، غسل دادن واجب نیست ولی طفل اسیر، اگر پدر و
مادر و جده و جد با او نباشند ;تابع اوست و حکم مسلمان را دارد.
دفن