گروه نرم افزاری آسمان


دفن و کفن


س 150 در قبور کهنه که سال ها بر آنها می گذرد حق تقدم با بازماندگان اهل قبور است و یا دیگران می توانند میت دفن کنند؟
ج باسمه تعالی ;تا آثاري از میت در آنجا هست ;حق با کسان میت است. ولی اگر اثري نیست حق ندارند. (ت) س 151 بچه در
شکم مادر فوت کرده آیا بیرون آوردن و جدا دفن کردن او، لازم است و یا با مادرش دفن شود؟ ج باسمه تعالی ;بیرون آوردن و
جدا دفن کردن لازم نیست. س 152 کفن واجب را از اصل مال بر می دارند یا از ثلث مال؟ ج باسمه تعالی ;از اصل مال. س 153
دفن میت در منزل شخصی جایز است یا نه؟ ج باسمه تعالی ;دفن شخص در منزل شخصی اشکال ندارد و جایز است. س 154
یک نفر وصیت کرده است بعد از فوت خودم مرا در قبرستان کفر دفن و کفن کنید و چون مسلمان است شرعاً وصیت ایشان نافذ
می باشد یا نه؟ ج باسمه تعالی ;وصیت غیرمشروع است و نافذ نیست. س 155 اگر قبري سنگ نداشته باشد یا سنگش از بین رفته
باشد آیا می توانند براي این که نشانی قبر از بین نرود سنگ تازه براي قبر حک کنند؟ ج باسمه تعالی ;مانعی ندارد. س 156 زنی
در حال زایمان، خود و بچه در شکمش هردو می میرند آیا زن را با بچه دفن کنند یا بچه را از شکم زن بیرون بیاورند. اگر با هم

دفن شوند ;بچه پشت به قبله می شود مسئله چه صورت دارد؟ ج باسمه تعالی ;بچه را نباید از شکم مادر بیرون بیاورند. بلکه مادر
را غسل می دعند و دفن می کنند. چنانچه مادر کافر باشد پشت به قبله دفن می کنند تا روي بچه به قبله باشد در صورتی که پدر
مسلمان باشد و مادر هم مسلمان باشد ;مادر را به همان حال معمولی دفن می کنند و قهراً بچه پشت به قبله می شود ;اشکالی ندارد.
نبش