دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

نبش قبر

گروه نرم افزاری آسمان

نبش قبر

س 157 اگر میتی که در قبر هنوز کاملا خاك نشده بلکه مقداري از استخوانهایش مانده آیا نبش آن جایز است و می شود میت
دیگر را دفن کرد؟ ج باسمه تعالی ;بلی جایز است. س 158 اگر قبرستانهایی را نبش کنند یا بدون نبش روي آن ها شن ریزي
کنند در حالی که همه اجساد موجود در آن ها از بین نرفته و مؤسسات عالم المنفعه از قبیل: مدرسه، مخابرات، هلال احمر و غیره
ساکنند یا شهرداري بفروشد و کسانی بخرند و خانه حتی حسینیه درست کنند نظر مبارك حضرت عالی درباره آن مؤسسات چه
بوده و رفت آمد در آن ها چه صورت داشته ولو براي عزاداري امام حسین(علیه السلام) و نماز خواندن در آنها چگونه می باشد؟ ج
باسمه تعالی ;چنانچه قبرستان وقف باشد و از حیّز انتفاع خارج نشده باشد آن کارهائی که اشاره نموده اید جایز نیست و در
صورتی که وقف نباشد و از حیّز انتفاع خارج شده است همه آن کارها با اجازه مجتهد صحیح است. س 159 اگر میتی در طبقه
پائین باشد که او را حنوط یا کفن و یا غسل یا نماز نخوانده اند آیا می توانند او را بیرون آورده و وظیفه فراموش شده را انجام
بدهند نبش قبر اولی قهري است در این صورت چه حکمی مترتب است؟ ج باسمه تعالی ;براي غیر نماز در صورتی که بوي بد
نگرفته و اهانت نباشد جایز است. اما براي نماز جایز نیست. به همان قبر می شود نماز گذارد. س 160 نبش قبر تا چه مدت بعد از
دفن حرام است؟ ج باسمه تعالی ;تا موقعی که اسکلت میت از بین نرفته است.
احکام