دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

احکام نماز

گروه نرم افزاری آسمان

احکام نماز


س 161 اگر در حال نماز در خانه را بزنند یا تلفن زنگ بزند و در خانه کسی نباشد که جواب بدهد آیا می شود ;براي جواب دادن
نماز را قطع کرد؟ ج باسمه تعالی ;خیر نمی شود مگر آنکه باز نکردن موجب فوت منفعتی یا توجه ضرري شود در این دو صورت
می تواند نماز را قطع کند. س 162 اگر کسی بی نماز باشد ولی روزه بگیرد آیا اگر بعد از مرگ وي نمازهایش را استیجار کنند
سودي به حالش دارد؟ و چون روزه را گرفته استیجار روزه لازم هست یا نه؟ و تکلیف کسی که نه نماز خوانده و نه روزه گرفته
چیست؟ ج باسمه تعالی ;باید اجیر گرفته شود و در هردو مورد هم بحالش سود دارد. س 163 اگر شهادت ثالثه (اشهد انَّ علیّاً ولی
الله) را در تشهد به عنوان استحباب بگویند چه صورت دارد؟ ج باسمه تعالی ;خیر جایز نیست. س 164 آیا بیدار کردن کسی براي
نماز جایز است یا نه؟ ج باسمه تعالی ;بلی جایز بلکه واجب است. (جواب گنگ) س 165 بیدار کردن اشخاص براي نماز و
غیرنماز چه صورت دارد؟ ج باسمه تعالی ;براي نماز، در صورتی که اگر بیدار نکند فوت می شود ;به نظر من لازم است و من
رساله کوچکی درباه این مسأله نوشته ام که در آخر این کتاب قرار گرفته است. س 166 آیا میهمان را بدون رضایت او جایز است
براي نماز صبح بیدار کرد در صورتی که ممکن است ناراحت شود اگر با صاحب منزل شرط کرده باشد آیا می تواند بیدار کند یا
نه؟ ج باسمه تعالی ;چنانچه تالی فاسد مهمی از بیدار کردن پیدا نشود بیدار نمودن او مطلقاً واجب است اگرچه شرط نکرده باشد.
س 167 آیا ولایت معصومین(علیه السلام) شرط صحت نماز و سایر اعمال است یا شرط قبولی و یا هردو؟ ج باسمه تعالی ;شرط
صحت است. س 168 رکوع به قصد تعظیم براي ائمه(علیه السلام) جایز است؟ ج باسمه تعالی ;تعظیم جایز است، ولی رکوع به
قصد رکوع جایز نیست. س 169 بستن چشم ها در نماز جهت کسب حضور قلب کراهت دارد یا نه؟ ج باسمه تعالی ;خیر.
س 170 بودن اشیایی مانند تسبیح، دستمال، با توجه به کم ارزش بودن در نماز بدون اجازه صاحبش غصب محسوب می شود یاصفحه 23 از 199
اصلا ارزش آن مطرح نیست؟ ج باسمه تعالی ;کم ارزش بودن موجب جواز نمی شود. بلکه ممکن است ;سبب شود که انسان به
رضایت صاحبش اطمینان پیدا کند که در این صورت غصب نیست. س 171 پوشاندن دست و صورت براي زن چه حکمی دارد در
نماز و غیره؟ ج باسمه تعالی ;در صورتی که زینت نکند و موجب تحریک جوانان نباشد پوشاندن آن ها لازم نیست و فرقی بین
نماز و غیر نماز نیست. س 172 اگر کسی جاهل به مسئله بوده و نمازش را بدون سلام دادن تمام می کرد آیا نمازش صحیح و
قاعده لاتعاد او را می گیرد اگرچه جاهل مقصر بوده است؟ ج باسمه تعالی ;قاعده لاتعاد جاهل مقصر را نمی گیرد. س 173 این
جانب اکنون 50 سال دارم و نمی دانم چه مقداري نماز آیات از من قضاء شده است تکلیف من چه می باشد؟ ج باسمه تعالی;
مقداري که یقین دارید ;قضاء کنید و زاید بر آن لازم نیست. ولی بهتر است قضاء زائد بر متیقن هم بنمایید. س 174 آیا ترك نماز
موجب کفر می شود و باید با تارك آن معامله نکرد؟ ج باسمه تعالی ;نماز عمود دین است، اگر قبول شود سایر عبادات نیز قبول
می شود و اگر رد شود و یا ترك شود هیچ عمل الهی قبول نمی شود، امام صادق(علیه السلام) می فرماید بعد از شناختن خدا هیچ
عملی افضل از نماز نیست در روایت دیگر است که بین مسلمان و کافر شدن او چیزي غیر از ترك نماز نیست و آن آخر وصایاي
پیغمبران است. در روز قیامت چنانچه شخصی را براي سؤال حاضر کنند براي سؤال همین که معلوم شود نماز نخوانده بدون معطلی
در جهنم می اندازند خلاصه در قیامت با تارك نماز معامله کافر می شود و در دنیا باید نهی از منکر نمود و تارك نماز اگر به نهی
گوش نداد باید با او ترك مراوده کرد ;ولی نجس نیست و ترك نماز هم موجب کفر نمی شود. س 175 در ظهر عاشورا عزاداري
امام حسین(علیه السلام) مقدم است یا نماز ظهر؟ ج باسمه تعالی ;وجود حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه با آنکه ارزشش از
تمام دنیا زیادتر است ;خود را فداي دین کرد و براي اقامه نماز و احیاء دین از جان خود و یاران با وفایش گذشت. بنابراین نباید در
نماز کوتاهی کرد و لذا خود حضرت در حال جنگ که اگر من و تمام نویسندگان بخواهیم آن حال را با ارزشش بنویسیم ;قادر
نیستیم جنگ را رها نمود و اقامه نماز نمود لذا نماز مقدم است. س 176 اگر مکلف در رکعت نماز احتیاط محدث شده باشد آیا
اعاده یک رکعت واجب است یا باید نماز را اعاده کند؟ ج باسمه تعالی ;اعاده همان یک رکعت کافی است. س 177 تکبیر گفتن
قبل و بعد از رکوع و سجده چه حکمی دارد؟ ج باسمه تعالی ;احتیاط واجب آن است که قبل از سجده ترك نشود ولی بعد از
سجده مستحب است. س 178 به دلیل ناراحتی اعصاب، بعضی اوقات حوصله ندارم نمازم را بخوانم در چنین صورتی تکلیف بنده
چیست؟ ج باسمه تعالی ;در هیچ حالی حق ندارید نماز را نخوانید. حوصله داشتن یا نداشتن فرقی ندارد. س 179 کسی عمداً نماز
عشا را نخواند فرداي آن آیا روزه گرفتن بر او واجب است؟ ج باسمه تعالی ;خیر، در صورتی که نخواندن نماز منتسب به خواب
بودن باشد، مستحب است فردایش را روزه بگیرد. س 180 وظیفه کسی که نه آب براي غسل و وضو و نه خاك براي تیمم دارد در
داخل وقت نسبت به نماز چیست؟ ج باسمه تعالی ;نماز ساقط است. ولی بهتر است که در وقت بدون طهارت نماز را بخواند و بعد
از وقت نیز نماز را با طهارت قضاء کند. س 181 در تکبیرة الاحرام اعاده لفظ اکبر وجوباً یا احتیاطاً لازم باشد با فاصله چه صورت
دارد؟ ج باسمه تعالی ;بدون فاصله اشکال ندارد. س 182 آیا تکرار نماز در صورت عدم حضور قلب از باب امتثال امر الهی جایز
می باشد یا خیر و توجه چگونه حاصل می شود؟ ج باسمه تعالی ;تکرار نماز، در صورت عدم حضور قلب، با فرض اطمینان به
صحت آنچه انجام داده است ;دلیلی بر مشروعیت آن نیست. توجه با مقداري تفکر در عظمت الهی و ضعف حقارت خود و فقر
بنده و امثال ذلک، حاصل می شود. س 183 مصافحه کردن بعد از نماز آیا شرعی و مستحسن است یا خیر؟ ج باسمه تعالی;
مصافحه مطلقاً شرعی است. خصوصاً که بعد از نماز مطلوب هم هست. س 184 آیا در حال نماز واجب می شود عدول به نماز
مستحبی نمود تا این که دوباره با توجه کامل نماز را خواند؟ ج باسمه تعالی ;عدول به نماز مستحب در موارد خاصی جایز است
مانند درك جماعت ولی مطلقاً جایز نیست. س 185 در نماز زن در کنار مرد یا جلوتر بایستد نمازشان چگونه است و اگر شخصی
مدتی این طور نماز خواند آیا باطل است؟ ج باسمه تعالی ;نماز هر دو صحیح است و اگر فاصله بین آن ها نباشد مکروه است وصفحه 24 از 199
نماز باطل نیست. س 186 شخصی عاجز از ایستادن در حال نماز باشد باید چه کند؟ ج باسمه تعالی ;نشسته نماز بخواند. س 187
اگر کسی رکوع را فراموش کرد و به سجده رفت قبل از رسیدن به مهر یا بعد از آن چکار کند؟ ج باسمه تعالی ;در هر دو
صورت باید برگردد و رکوع را بجا آورد و دو مرتبه به سجده برود. س 188 تکلیف زن در دعاي بعد از نماز در ماه رجب که وارد
شده جمله (حرم شیبتی علی النار) زن که ریش ندارد باید چه بگوید؟ ج باسمه تعالی ;باب استعاره در کلمات عرب، واسع است و
این هم یکی از موارد آن باب است و مراد از شیبۀ، شخص است والاّ هم درخواست حرمت خصوص شیبۀ را نمی کنند و در آن
معناي کنائی، فرقی بین زن و مرد نیست.
قبله
س 189 اختلاف از قبله تا چه حدي جایز می باشد؟ ج باسمه تعالی ;تا حدي که از قبله منحرف نشود. س 190 منزل یکی از اقوام
در کرج می باشد حدوداً شاید یک سال هر هفته یا هر ماه یک بار به آنجا به عنوان میهمان می رفتم و بعدها متوجه شدم جهت قبله
اشتباه بوده حالا حکم نمازهاي من چیست در حالی که صاحب خانه مطمئن از صحت قبله بوده است؟ ج باسمه تعالی ;چنانچه در
وقت خواندن نماز به قبله اطمینان پیدا کرده بودید و نمازها را پشت به قبله نخوانده اید ;بلکه بین مشرق و مغرب خوانده اید یعنی
بین دست راست و چپ بوده، نمازها صحیح است و اعاده لازم نیست. س 191 بچه اي متولد شده پس از 8 ماه فوت نموده این بچه
تمام اعضایش سالم بوده جز این که صورتش به طرف پشت بوده که اگر رو به قبله می ایستاد یا اگر سرپا نگه می داشتند مقادیم
بدن این میت رو به قبله و سرش به طرف پشت می شد اگر این بچه زنده می ماند و بالغ می شد نماز را چگونه بایستی می خواند؟
دیگر آنکه اگر صورت کاملا به طرف مشرق و یا مغرب بود چه حکمی دارد؟ ج باسمه تعالی ;در موقع قیام باید مقادیم بدن رو
به قبله باشد و اما در موقع سجده، چون توانایی انجام از سجده ندارد ;تکلیف مبدل به ایماء می شود ;اگر صورت به طرف مشرق یا
مغرب باشد واجب است چه در دفن و چه در صلوات چنان که ممکن است با حرکت رو به قبله شود و الا حکم صورت اول را
دارد. س 192 اگر کسی سر او به طرف عقب آفریده شده باشد یا بر اثر سکته یا غیره سر او به عقب برگشته این شخص نماز را به
طرف قبله چطور بخواند؟ ج باسمه تعالی ;باید مقادیم بدن رو به قبله باشد و رو به قبله بودن صورت لازم نیست.
اذان و اقامه
س 193 اضافه نمودن شهادت بر ولایت امیرالمؤمنین علیه آلاف التحیۀ و الثناء و فرزندان گرامیش در تشهد نماز چیست آیا جایز
است یا نه؟ در اذان و اقامه چطور؟ ج باسمه تعالی ;شهادت به ولایت امیرالمؤمنین علیه صلوات الله بعد از شهادت به رسالت در
اذان و اقامه از مستحبات اکیده و از شعائر مذهبی است و شیعیان نباید آن را ترك نمایند. س 194 اگر اذان و اقامه در نماز جماعت
و یا فراداي هر یک به وسیله دو نفر گفته شود چه صورت دارد؟ ج باسمه تعالی ;اشکال ندارد. س 195 اذان گفتن و قرآن
خواندن از بلندگوي مسجد چنانچه موجب مرض یا شدت مرض کسی شود حرام است یا نه؟ دلیل را بفرمائید. ج باسمه تعالی;
واقعاً اگر در موردي سبب مرض یا شدت آن بشود جایز نیست چون عمل مستحب نمی تواند با عنوان محرّم منطبق بر آن، مزاحمت
نماید. س 196 اگر صبی ممیز براي نماز جماعت دیگران اذان و اقامه بگوید بنابر صحت عبادت صبی کافی است یا خیر؟ ج باسمه
تعالی ;به نظر حقیر اشکال دارد. س 197 اذان و اقامه در نماز جماعت قسمتی از یک نفر و بقیه از شخصی دیگر چه صورت دارد و
کسی که در آن نماز شرکت می کند آیا این اذان و اقامه براي او کافیست یا نه؟ ج باسمه تعالی ;اذان از یک نفر و اقامه از
شخصی دیگر مانعی ندارد ولی بعضی از آن را کسی و بعضی را دیگري بگوید ;محل اشکال است و کسی که در آن نماز با اذان
از یک شخص و اقامه از دیگري شرکت کند اگر وارد مسجد شود و صفوف به هم نخورده است اذان و اقامه از او ساقط است.صفحه 25 از 199
س 198 آیا می توان به جاي اشهد أنَّ محمداً رسول الله در اذان و اقامه به قصد ورود یا رجاء عبارت اشهد ان خاتم الانبیاء محمداً
رسول الله یا عبارت أن سیدالانبیاء محمداً رسول الله گفت؟ ج باسمه تعالی ;شهادت به رسالت در هرجا وارد شده است باید به
همان الفاظ متعارف باشد. بعضی از اذکار دیگر در قبل یا بعد از آن مستحب است چنانچه در رساله نقل شده است. س 199
شهادت ثالثه یعنی به ولایت امیرالمؤمنین در اذان و اقامه و تشهد چه حکمی دارد؟ ج باسمه تعالی ;در اذان و اقامه شهادت به
ولایت امیرالمؤمنین(علیه السلام)مستحب است و از شعائر مذهبی است و در این عصر نباید ترك شود.
لباس نمازگزار
س 200 نماز خواندن در لباسی که هدیه داده اند و اهل وجوه نیستند چه صورت دارد؟ ج باسمه تعالی ;اشکال ندارد. س 201
پوشیدن لباس سیاه در ماه محرم و صفر چه صورت دارد و نماز صحیح است؟ ج باسمه تعالی ;در مصیبت ائمه(علیه السلام)
پوشیدن لباس سیاه از مستحبات است و بسیار کار خوبی است. خود من در تمام محرم و صفر سرتا پا سیاه می پوشم و در غیر آن
مورد هم، اشکال ندارد و نماز هم صحیح است. س 202 اگر کسی فراموش کرد یا نمی دانست و با لباس غصبی نماز خواند آیا در
هر دو صورت نمازش صحیح است یا نه؟ ج باسمه تعالی ;بلی صحیح است. س 203 در مسوله 704 از رساله عملیه آمده است;
اگر در بین نماز بفهمد که لباس او غصبی است باید در صورتی که چیز دیگري عورت او را پوشانده است آن لباس غصبی را
خارج کند. در حالی که در ابتداي شرط عدم غصب فرموده اید منظور لباس هایی است که عورت را پوشانده و غیر آن اشکالی
ندارد. چگونه این دو مسئله با هم جمع می شود؟ ج باسمه تعالی ;حرمت تکلیفی پوشیدن لباس غصبی نیز ساتر عورت، قابل انکار
نیست. س 204 خون بواسیري که به بدن و لباس می رسد براي نماز چه حکم دارد؟ ج باسمه تعالی ;با خون بواسیري که دانه
هایش بیرون است می شود نماز خواند ;ولی احتیاط واجب آن است که در صورتی که دانه هایش بیرون نباشد و خون زاید بر
درهم است نماز خوانده نشود.
مکان نمازگزار
س 205 در مکان هاي عمومی که انسان می داند غصبی است می شود آنجا نماز خواند؟ ج باسمه تعالی ;خیر، در صورتی که
احتمال برگشتن به مالک باشد ;نمی شود والا مانعی ندارد. س 206 زمین مرد مخالف و سنی را عده اي از شیعه هاي دوازده امامی
خالص تصرف کرده منزل و مسجد ساخته اند صاحب زمین رضایت ندارد نماز و سکونت در چنین منزل و مسجد چه صورت
دارد؟ ج باسمه تعالی ;نماز خواندن در آن جایز نیست. س 207 اگر شخصی نمازگزار غصب بودن محل نماز را نمی داند و یا
جاهل به مسئله است و به این صورت نماز بخواند نمازش باطل است؟ ج باسمه تعالی ;در جاهل بودن به غصب، نماز صحیح
است. ولی در صورت جهل به حکم، چنانچه مقصر باشد ;نماز باطل است. س 208 نماز خواندن در منازل اشخاصی که خمس و
زکات نمی دهند چه صورت دارد؟ ج باسمه تعالی ;اشکال ندارد. س 209 در مسافرت هاي بین شهري که ماشین ها براي صرف
ناهار یا شام نگه می دارند، نماز خواندن در چنین غذاخوري ها براي کسانی که آنجا غذا نمی خورند چه صورت دارد؟ ج باسمه
تعالی ;اشکال ندارد. س 210 بودن عروسک هاي پلاستیکی اعمّ از حیوان و انسان و مجسمه در مکان نمازگزار چه صورت دارد؟
ج باسمه تعالی ;مقابل نمازگزار مکروه است و در اطراف دیگر مانعی ندارد. س 211 خواندن نماز در خانه کسی که تارك
الصلاة است یا خمس نمی دهد چه حکمی دارد؟ ج باسمه تعالی ;اشکال ندارد. ولی در صورت ممکن باید ارشاد نمود و نهی از
منکر کرد ولو به نماز نخواندن. س 212 نماز خواندن در اطاقی که تلویزیون هست چه حکمی دارد؟ ج باسمه تعالی ;خود نماز
صحیح است. س 213 اگر کسی از طرف حاکم شرع اموال یتیم را به سرپرست آن ها اجاره بدهد در این صورت رفت و آمد درصفحه 26 از 199
خانه و ملک یتیم یا خانه ملکی که یتیم در آن سهم دارد و غذا خوردن و نماز خواندن در آنجا چه صورت دارد؟ ج باسمه تعالی;
همه جایز است. س 214 اگر زمین کسی را که مالکیّت دارد و ملک خودش می باشد غصب کرده و آنجا مدرسه درست کنند و
مدرسه دو شیفته باشد و در فصل زمستان کسانی که شیفتشان بعد از ظهر می باشد قبل از ظهر به مدرسه رفته و غروب یا بعد از
غروب از مدرسه خارج می شوند و مجبورند نماز ظهر و عصر را همان مدرسه بخوانند نماز آن ها چه صورت دارد؟ ج باسمه
تعالی ;نماز در ملک غصبی باطل است ;مگر آنکه علم به رضایت تقدیري مالک داشته باشد که در این صورت صحیح است.
وقت نماز
س 215 اگر انسان خیال می کرده یا احتمال می داده که فقط براي نماز عصر وقت دارد ولی بعد از خواندن نماز عصر بفهمد که
براي نماز ظهر نیز وقت داشته نماز عصرش صحیح است؟ ج باسمه تعالی ;بله صحیح است. س 216 کسی که در کشورهاي عربی
زندگی می کند، آیا وقت اذان شیعه و سنی فرق دارد؟ ج باسمه تعالی ;سنی ها اول نماز صبح را طلوع فجر کاذب می دانند که
یک سفیدي عمودي در افق پیدا می شود و آن تقریباً یک ربع ساعت به اول وقت در نزد شیعه است که یک سفیدي در عرض افق
پیدا می شود و وقت نماز مغرب را غروب شمس می دانند که جماعتی از علماء شیعه هم همان را فتوي می دهند ولی بیش تر علماء
اول وقت مغرب را زوال حمره می دانند. س 217 اگر کسی در نماز صبح یک رکعت وقت براي او باقی بود ولی یک سوره
طولانی در نماز بخواند و به یک رکعت نرسید آیا نماز او باطل است یا معصیت کرده یا درست است؟ ج باسمه تعالی ;معصیت
کرده ;ولی نماز او صحیح است.
قرائت
س 218 کشش در کلمه ولا الضالین چقدر است؟ ج باسمه تعالی ;مختصر کشیدن کافی است. س 219 اگر کسی در خواندن
سوره حمد و نماز خود در موقع گفتن ایاك نعبد و ایاك نستعین قصد کسی کند و خطاب را با او اعم از ائمه و غیر ائمه نماید و
صورت قطب را در نظر گرفته یا شکل او را در نظر حاضر کند و بگوید خطاب باید به خدا شود و چون خدا را نمی بینم تا مخاطب
قرار دهیم باید طلعت احمد و حیدر را در نظر بگیریم و چون نمی توانیم صورت آن ها را تصور کنیم باید صورت مرشد را که ولی
می باشد تصور نمائیم آیا نماز چنان شخصی درست است یا نه و اصلا این روش با اسلام و تشیع سازش دارد یا نه؟ ج باسمه
تعالی ;نماز چنین شخصی باطل است و خود عمل شرك است و با اسلام و تشیع منافات دارد. س 220 شخصی از روي جهالت
حدوداً پنج سال همیشه در نماز تسبیحات اربعه را با بسم الله الرحمن الرحیم خوانده به نظر این که بسم الله جزء تسبیحات است و
چون بی سواد است قصد ورود و سایر مسائل را هم نمی داند تکلیف او چیست؟ ج باسمه تعالی ;اشکال ندارد. س 221 یکی از
مقلدین حضرت عالی مدتی است بعد از قرائت سوره حمد سوره عصر را در نماز خوانده ولی کلمه الا الذین را، ان الذین خوانده
بعداً فهمیده، آیا نمازهاي خوانده شده اش صحیح است یا نه؟ ج باسمه تعالی ;صحیح است. س 222 آیا در قرائت حمد و یا سایر
کلمات نماز و قرآن در بین حرف هاي مشابه (ض. ظ. ز. ذ. أ. ع. ص. ث. ه.) از نظر مخارج فرق گذاشتن لازم است یا نه؟ و اگر
کسی عالماً و عامداً فرق نگذارد و یا این که یاد گرفتن محل و بیان مخارج ممکن نباشد و یاد نگیرد آیا نمازش و قرآنش اشکال
دارد یا نه؟ ج باسمه تعالی ;واجب است در نماز حروف را رعایت بنماید چنانچه (ض) به (ز و یا به ذ) تبدیل کند، نماز باطل
است و در صورتی که نمی داند ;باید یاد بگیرد و در صورت توانایی بر یاد گرفتن اگر یاد نگرفت نماز او باطل است. س 223 آیا
جایز است در سوره حمد در نماز (مالک یوم الدین) و (ملک یوم الدین) هر دو را قرائت نمود؟ ج باسمه تعالی ;هر کدام را که
بخواند جایز است، ولی اولی، اوفق به احتیاط است و جمع هم مانعی ندارد. س 224 اگر در جایی که وقت براي نماز زن کم استصفحه 27 از 199
شروع به نماز کرد و جلو بود آیا مرد می تواند پشت سر او شروع به نماز کند؟ ج باسمه تعالی ;بله می تواند. در غیر این صورت
مکروه است ولی در فرض سؤال، واجب است. س 225 آیا ادغام در قرائت نماز واجب است یا خیر؟ ج باسمه تعالی ;اگر حرف
مُماثل ساکن دو کلمه واحده جمع شود و یا دو حرف مُماثل متحرك مانند مدّ در آخر کلمه باشد واجب است والا ادغام واجب
نیست. س 226 بلند خواندن قرائت حمد و سوره در نماز ظهر روز جمعه براي زن و مرد چه حکمی دارد آیا این حکم در سفر و
حضر فرق می کند؟ ج باسمه تعالی ;مقتضاي احتیاط این است که بلند خوانده شود ولو اگر آهسته خوانده شود در همه موارد
صحیح است. س 227 شخصی در نماز تسبیحات اربعه را چهار بار تکرار کند نمازش اشکال دارد یا خیر؟ ج باسمه تعالی ;دفعه
چهارم را به قصد ذکر مطلق نه جزئیت نماز بگوید اشکال ندارد. س 228 آیا اگر نماز صبح و مغرب و عشاء را بلند نخوانیم نماز
باطل است؟ آیا اگر حمد و سوره را بلند بخوانیم کافی است؟ ج باسمه تعالی ;نماز باطل نیست و فقط باید حمد و سوره بلند
خوانده شود. س 229 اگر حمد و سوره را در نماز فراموش کنیم نماز باطل است یا خیر اگر در داخل رکوع بفهمیم چه باید کرد؟
ج باسمه تعالی ;نماز باطل نمی شود و باید بعد از دخول در رکوع نماز را ادامه داد.
قنوت
س 230 دیده شده عده اي در نماز (قنوت) نگین انگشتر را به طرف صورت می کنند آیا این عمل در اسلام است یا نه؟ ج باسمه
تعالی ;خیر مکروه است. س 231 آیا جایز است قنوت نماز را به فارسی یا به زبان عربی خواند؟ ج باسمه تعالی ;احتیاط واجب آن
است که به غیر عربی خوانده نشود. س 232 اگر کسی در قنوت نماز شک کند که حمد یا سوره را نخوانده یا این که هردو را
نخوانده آیا دوباره بخواند و اگر علم اجمالی پیدا کرد که یکی را خوانده ولی نمی داند حمد یا سوره بوده است چه باید انجام
دهد؟ ج باسمه تعالی ;در صورت شک نباید بخواند و در صورت علم اجمالی باید هر دو را بنابر وجوب سوره در نماز بخواند.
س 233 دعا کردن به زبان فارسی در قنوت نمازهاي یومیه و مستحبی چه صورت دارد؟ ج باسمه تعالی ;احوط ترك آن است.
سجده