دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

اجتهاد و تقلید

گروه نرم افزاری آسمان

اجتهاد و تقلید


س 1: آیا در مستحبات و مکروهات هم تقلید لازم است یا خیر؟ ج: هوالعالم، در مستحبات اگر بخواهید به عنوان مستحب بیاورد
بلی. و نیز اگر نداند واجب است یا مستحب بلی باید تقلید کند. و همچنین در مکروهات والا خیر. س 2: کسی که قدرت دارد
بعضی از احکام را از مدارك آن را استنباط کند و نسبت به بعضی دیگر از احکام چنین قدرتی ندارد و نمی تواند استنباط کند،
وظیفه او چیست؟ ج: هوالعالم، چنین شخصی مجتهد متجزي نامیده می شود پس در مسائلی که قدرت بر استنباط حکم شرعی دارد
به فتواي خودش عمل کند در صورتی که نخواهد احتیاط کند و اما در غیر آن مسائل یا باید تقلید کند و یا به احتیاط عمل کند.
بقاء بر تقلید میت
س 3: با توجه به اینکه شیخ انصاري (ره) بقاء برت قلید میت مطلقا را اجازه نمیدهد، به چه مدرکی تقلید ابتدایی میت را در
مستحبات اجازه میدهد؟ ج: هولاعالم، من فتواي شیخ (ره) را بر جایز بودن تقلید میت ابتداء در مستحبات را ندیدم و گمانم این
است که فتواي او به این مطلب همانند فتواي سایر فقهاء است بر اینکه تقلید لازم نیست در مسائلی که علم به وجوب آنها یا حرمت
: آنها حاصل است و نیز در چیزي که حرمت آن معلوم نیست و آنرا ترك کند و انجام ندهد. راههاي شناخت مجتهد و اعلم س 4
اگر اعلم بودن مجتهدي ثابت شود آیا به مجتهدین دیگر لازم است اعلمیت او را اعلام کنند؟ ج: هوالعالم، خیر، لازم نیست.
مرجعیت و ولایت فقیه
س 5: آیا از شخص مرجعی که ولایت فقیه را قبول ندارد، می توان تقلید نمود؟ ج: هوالعام، بلی می توان تقلید نمود. س 6: اگر
مرجع تقلید حکم تخریب مکان یا مقبره اي را صادر کند، دراین مورد وظیفه مردم چیست؟ ج: هوالعالم، به هر عملی که مجتهد
عادل واجد شرایط حکم کند بر همه افراد واجب است اطاعت به وجوب کفائی س 7: منصب و مقامی که فقیه جامع شرایط به کسی
بدهد مثلا منصب قضاوت، تولیت موقوفه آیا با فوت آن فقیه از بین می رود یا خیر بلکه به قوت خود باقی است؟ ج: هوالعالم،
چنانچه فقیه اجازه و اذن در تصرف در موقوفه را به کسی بدهد با موت فقیه اذن از بین می رود. ولی اگر منصب تولیت به او بدهد،
با موت فقیه آن منصب باقی است از بین نمی رود س 8:در مسئله اي که دو قول مخالف یا بیشتر باشد، آیا همه آنها ولو بحسب
ظاهر حکم الله ظاهري می باشند، در این صورت اجتماع تنقیضین نیست؟ ج: هوالعالم، یک نفر دو قول متناقض نمی گوید بلکه
بعد از نقض و ابرام کثیر، یکی از اختیار می کند. س 9: آیا تشکیل شوراي فقهی بین مراجع نمی تواند حلال مشکل تناقض در مسئله
قبل شود؟ و یا اینکه از نظر عقل و شرع تشکیل آن ممکن نیست؟ با وجود اینکه این امر در عصر حاضر به نظر یک ضرورت
اجتماعی می رسد؟ ج: هوالعالم، درس هاي خارج همه اش براي حل مسائل شرعی است و با وجود آن درسها که فضلاء وصفحه 13 از 80
مجتهدین شرکت می کنند و همه حق اظهار نظر دارند و تا مسئله حل نشود رد نمی شود، - احتیاجی به شوراي فقها نیست. من
خودم همانند بقیه مراجع پنجاه و پنج سال است از نجف برگشته ام و از اول درس خارج فقه و اصول گفته، جمعی از اساتید فعلی
حوزه و بعضی مراجع، درس من آمده اند. هنوز هم که درس فقه می گویم چه درس و چه در جلساتی که هر روز در منزل داریم
و فضلاء شرکت می کنند مسائل فقهی بحث می شود بنابراین چه احتیاجی به شورا می باشد.
احکام نجاسات