دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

احکام نجاسات

گروه نرم افزاری آسمان

احکام نجاسات


بول و غائط
س 10 : فله حیواناتی همانند سوسک آیا پاکاست یا خیر؟ ج: هوالعالم بلی، پاك است
خون
س 11 : آیا آن خونی که در روز عاشورا از درختی در قزوین بیرون می آید اك است یا نجس؟ ج: هوالعالم، پاك است.
حیوان نجاستخوار
س 12 : اگر حیوان حلال گوشت نجاستخوار شود آیا گوشت، شیر، بول و غائط آن حیوان نجس است؟ ج: هوالعالم، خصوص بول
و غائط جلال نجس است، و گوشت و شیر آن نجس نیست. عرق جنب از حرام س 13 : کسی که از حرام جنب شده و پس از غسل،
بدنش را با آب یا آب و صابون شسته آیا عرق او حکم عرق جنب از حرام است؟ ج: هوالعالم، عرق جنب از حرام نجس نیست،
اگر هم نجس باشد در فرض سوال هیچ اشکال ندارد.
مسائل متفرقه نجاسات
س 14 : آیا هوا نجس می شود؟ با اینکه هوا نیز جرم دارد؟ ج: هوالعالم، هوا نجس نمی شود. س 15 : اگر آب متنجس را تجزیه کنند،
به نحوي که آب صاف در یکطرف قرار گیرد پاك می شود یا نه؟ ج: هوالعالم، خیر پاك نمی شود. س 16 : در صورتی که از چاه
دستشویی رطوبت بالا زند و به دیوارهاي اطاق و آشپزخانه نفوذ کند آیا این رطوبت نجس است؟ ج: هوالعالم، نجس نیست، ولی
احتیاط به اجتناب خوب است
احکام مطهرات
بر طرف شدن عین نجاسات
س 17 : اگر نجاستی از خارج به دهان برسد که کما اینکه دست آلوده به خون را به دهانش بزند، چگونه دهانش را تطهیر کند؟ ج:
هوالعالم، باطن دهان نجس نمی شود بازوال عین نجاست محکوم به طهارت است.
آب
آیا این « پسر بچه اي که شیرخوار است، اگر لباس یا بدن به بول او نجس شود با یکبار شستن پاك می شود » س 18 : اینکه فرمودیدصفحه 14 از 80
حکم نسبت به پسر بچه اي که شیرخشک می خورد نیز جاري است؟ ج: هوالعالم، بعید است چون دلیل در خصوص شیر مادر
است.
احکام وضو
کیفیت وضو گرفتن
س 19 : اگر در وضو، بخواهد از سر انگشت کوچک پا، تا کعبین مسح کند آیا لازم است به شکل مورب باشد؟ ج: هوالعالم، خیر.
لازم نیست موربا مسح کند چون کعبه قبه وسط قدم نیست. س 20 : در وضو گرفتن آیا جایز است با دست راست پاي چپ را مسح
کند؟ ج:هوالالم، خیر جایز نیست. س 21 : مسح کردن سر یا پاها، با پشت دست چه حکمی دارد؟ ج: هوالعالم، جایز نیست.
شرایط وضو
س 22 : آبی که در رفع خبث استفاده شده و بو و رنگ نجاست به خود نگرفته آیا می شود با آن وضو گرفت یا غسل کرد؟ ج:
هوالعالم،آب مسعمل در رفع خبث نجس است، و اگر هم قائل به طهارت آن شویم اما وضو و غسل با آن صحیح نیست. س 23 : در
صورتی که دو ظرف آب داریم یکی آب مطلق و یکی دیگر مضاف است و در ضمن حیوانی هم تشنه است و با یک ظرف آب
رفع تشنگی از او می شود، وظیفه در وضو گرفتن چیست؟ آیا می شود یکی را به حیوان داد دیگري را وضو گرفت؟ ج: هوالعالم،
چنانچه ممکن است در وضو با هر دو آب بگیرد وبقیه را براي رفع عطش بدهد متعین است، والا وضو مقدم است س 24 : اگر در
مسجد وضو بگیریم جهت با طهارت بودن براي فعالیت هاي فرهنگی و غیره، ولی در مسجد نمازنخوانیم اشکالی دارد؟ ج:
هواالعالم، چنانچه مقید نباشد که موقوفه براي نمازگذاران در مسجد است گرچه بعید است چنین قیدي اشکال ندارد. س 25 : آیا
طهارت آب براي وضو شرط واقعی است یا ظاهري؟ و ثمره در قول چیست؟ ج: هوالعالم، شرط واقعی است و چنانچه معلوم شود
نجس است معلوم می شود وضو باطل است. مس اسامی محترم س 26 : اگر اسمی از اسامی متبرکه با قلم کشیدن از بین برود و اثري
: از آن دیده نشود آیا میتوان بدون وضو به آن دست زد؟ ج: هوالعالم، دست زدن بدون وضو با محو اسم اشکال ندارد. س 27
اسامی متبرکه اگر مجددا تبدیل به کاغذ شود چه صورت دارد؟ و بفرمایید اگر اسامی متبرکه به زمین افتاده و گل آلوده شده، و چه
بسا امکان برداشتن نیست، وظیفه چیست؟ ج: هوالالم، بعد از محو اسم تبدیل به کاغذ و افتاده به زمین و گل آلود شدن هیچ گونه
اشکالی ندارد.
احکام موجبات