دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

احکام موجبات غسل

گروه نرم افزاری آسمان

احکام موجبات غسل

جنابت
س 28 : زنی که جنب بوده و غسل جنابت را فراموش کرده و با این حال مدتی نماز خوانده، و در همین اثناء هم غسل حیض نموده
است بفرمایید وظیفه او نسبت به نمازهایی که در این مدت خوانده چیست؟ ج: هوالعالم، آنچه که بعد از غسل حیض خوانده
صحیح است.
حیض
س 29 : خانمی بعد از پنج روز از ایام عادتش پاك شده و غسل حیض کرده، سپس روز هشتم یک قطره خون می بیند براي اینصفحه 15 از 80
خون چه حکمی دارد؟ و اگر بعد از روز دهم باشد چه حکمی دارد؟ ج: هوالعالم، چنانچه قبل از ده روز پاك شود خونی که دیده
و ایام قبل از آن حیض است، اگر تجاوز از ده روز شود حیض نیست بلکه استحاضه است س 30 : جماع کردن با زنی که از حیض
: پاك شده ولی غسل نکرده است چه صورت دارد؟ ج: هوالعالم، با شستن فرج جایز است. ولی بهتر است بعد از غسل باشد. س 31
حد حایض و نفساء آیا قضاي روزه ماه رمضان واجب است یا خیر؟ ج: هوالعالم، بلی واجب است س 32 : جماع کردن در روزهاي
پایانی عادت ماهیانه چه حکمی دارد؟ با توجه به اینکه موارد بسیاري این عمل واقع شده و تعدا آن فراموش شده؟ ج: هوالعالم،
چهار و نخود و نیم طلا کفاره باید بدهند براي هر دفعه جماع. س 33 : هر گاه خون حیض مشتبه به خون بکارت شود شناختن آن به
چه طریق است؟ ج: هوالعالم، باید خود را وارسی کند یعنی مقداري پنبه را داخل فرج کند و کمی صبر نماید و بعد بیرون آورد
پس اگر اطراف آن آلوده باشد خون بکارت است، و اگر به همه آن رسیده باشد حیض می باشد.
استحاضه
س 34 : جماع کردن با زنی که در حال استحاضه است چه حکمی دارد؟ ج: هوالعالم، چنانچه به وظائف مستحاضه عمل کند جایز
است.
احکام غسل
س 35 : کسانیکه به علت کمر درد مجبورند مشمع به کمر بچسبانند و براي خوب شدن لازم است چند روزي به این حال بگذرد، با
اینکه مشمع مانع رسید آب به بدن می شود وظیفه آنها براي غسل چیست؟ آیا اعمالشان با غسل جبیره اي صحیح است یا بعد از
برطرف شدن عذر قضا نمایند؟ ج: هوالعالم، چنانچه برداشتن مشمع و غسل کردن بی ضرر باشد باید چنین عمل کنند و الا اگر
همان نحو غسل کنند و تیمم نیز نمایند رفع اشکال می شود و قضاء لازم نیست. س 36 : آیا در غسل، می شود غسل دیگر را اقدام
کرد؟ ج: هوالعالم، بلی، می شود چند غسل را قصد کند با اتیان به غسل واحد
احکام تیمم
س 37 : مسافري که جنب است اگر بخواهد براي نماز غسل جنابت کند، ماشین یا قطار حرکت می کند آیا می تواند در چنین
موردي با وجود آب، تیمم کند؟ ج: هوالعالم، تنها وجود آب کافی نیست بلکه باید مانعی از استعمال هم نباشد و در فرض سوال
مانع موجود است، پس تکلیف مبدل می شود به تیمم. س 38 : در صورتی که علم اجمالی است بر اینکه یا آب نجس است یا
خاك، بفرمایید وظیفه براي نماز چیست؟ وضو و تیمم هر دو را انجام دهد یا به یکی اکتفاء کند؟ ج: هوالعالم، جمع بین وضو و
تیمم کند، اول تیمم کند به نحوي که خاك به صورت و دست ها نچسبد بعد وضو بگیرد و مواضع وضو را خشک کند. بااین
کیفیت عمل به وظیفه طهارت حدثی نموده است و از حیث نجاست هم بدن (چون) ملاقی شبه محصوره است پاك است.
احکام میت
: س 39 : دعا یا قرآن بر کفن نوشتن با اینکه بدن میت در قبر متلاشی می شود چه صورت دارد؟ ج: هوالعالم، اشکال ندارد. س 40
آیا کفن کردن زن بر شوهر واجب است یا تنها کفن دادن واجب است؟ ج: هوالعالم، کفن دادن که واجب است، اگر کسی نباشد
قهرا کفن کردن هم واجب است و الا واجب کفایی است. س 41 : اگر زن وصیت کند که با این کفن تهیه شده، شوهرش او را کفن
کند آیا وصیت او مقدم است بر کفن دادن شوهر یا خیر؟ ج: هوالعالم، عمل به وصیت مقدم نیست، بل اگر عمل به آن شود قهرا ازصفحه 16 از 80
شوهر ساقط می شود. نماز میت س 42 : اضافه کردن تصدیق به ولایت حضرت امیرالمومنین (ص) و حضرات اهل بیت معصومین
و الائمه » (ع) در دعاي تکبیر اول نماز میت به قصد رجاء چه حکمی دارد؟ ج: هوالعالم، اشکال ندارد. س 43 : اضافه کردن جمله
در دعاي تکبیر دوم نماز میت به صد رجاء چه صورت دارد؟ ج: « وصل علی جمیع الانبیاء و المرسلین » بعد از « الهداة المهدیین
هوالعالم، اشکال ندارد.
تشییع جنازه
س 44 : شرکت خانم ها در تشییع جنازه و نماز میت چه صورت دارد؟ ج: هوالعالم، اشکال ندارد.
دفن میت
س 45 : اگر کسی وصیت کند جنازه اش را در قبرستان بقیع مدینه منوره دفن کنند و به علت بسته بودن راه، امکان انتقال جنازه به
آنجا نباشد چه باید کرد؟ ج: هوالعالم، در صورت امکان جنازه اش را امانت بگذارند بلکه اگر دفن هم بکنند همین حکم را دارد،
اگر راه باز شد ببرند مدینه و الا همینجا دفن کنند. س 46 : بفرمایید اینکه علماء فرموده اند: دفن نودن دو وصیت در یک قبر مکروه
است کدام یک از موارد ذیل را شامل می شود: الف) دو میت را کنار هم در یک قبر دفن کردن ب) دفن نمودن در قبري که سابقا
میت دیگري دفن شده ولکن اکنون به کلی از بین رفته ج) آنچه که امروزه در بعضی قبرستانها معمول است که قبرها دو طبقه یا
بیشتر می باشند. ج: هوالعالم، اگر دو میت را به تدریج در یک قبر دفن نمایند قبل از آنکه اولی از بین رفته باشد جایز نیست چون
مستلزم نبش قبر است، ولی بعد از آنکه به کلی از بین رفت جائز است و مکروه هم نیست، ولی دو میت را دفعۀ دفن کردن مکروه
است و در دو طبقه کراهت ندارد. س 47 : اگر شخصی وصیت نمود که جنازه مرا به عتبات مقدسه ببرید و آنجا دفن کنید لکن راه
بسته باشد آیا می شود جنازه را تکه تکه کرد و بهنحوي منتقل کرد؟ ج: هوالعالم، تکه کردن جایز نیست. س 48 : آیا بر شوهر
خریدن قبر براي زن فوت شده اشت، واجب است یا نه؟ ج: هوالعالم، ظاهرا واجب نیست، ولی چون فقهاء فتوي به وجوب داده اند
احتیاط ترك نشود.
مستحبات بعد از دفن
س 49 : بفرمایید آیا تلقین میثت را می شود به هر زبانی گفت در صورتی که میثت زبان عربی نمی فهمد؟ ج: هوالعالم، در روایات
چیزي نیافتم، ولی چون تلقین در دو یا سه مورد وارد شده است و اولی در حال احتضار است دعاها باید به عربی باشد ولی تعلیم
باید بالسانی باشد که بفهمد، و لذا فقها نوشته اند بهتر این است که تلقین هم عرب یباشد و هم بالسان میت. س 50 : بعد از دفن
میت، پاشیدن آب بر قبر مستحب است، آیا این استحباب منحصر به همان دقت دفن است یا اینکه در زمانهاي بعد هم استمرار دارد؟
ج: هوالعالم، از بعضی روایات، جعی از فقهاء استفاده استمرار نموده اند ولی قدر متیقن بعد از دفن است. س 51 : در شب اول یکه
میت را دفن کرده اند آیا بیتوته کردن بر قبر او و دعا و قرآن براي او خواند، استحباب دارد یا خیر؟ ج: هوالعالم، بلی استحباب دارد
چون در آن شب میت خیلی متوحش است و تنها امید او به آنهایی است که بر سر قبر قرآن و دعا می خوانند، خیال می کنم اگر تا
هفته ادامه دهند بهتر است. س 52 : بفرمایید زیارت اهل قبور در چه اوقاتی فضیلت بیشتري دارد؟ ج: هوالعالم، براي زیارت اهل
قبور، دوشنبه و پنجشنبه و جمعه بهترین اوقات است.
مجلس ترمیمصفحه 17 از 80
س 53 : رسوم است که مراسماتی از قبیل هفتم، چهلم، سالگرد و... از طرف اولیاي میت واگذار می گردد بفرمایید آیا نفس چنین
مراسماتی استحباب دارد و آیا روایتی وارد شده است یا خیر؟ ج: هوالعالم، احتیاجی به ورود دلیل خاصی نیست، مطلقا تشکیل
مجلس فاتحه و تعزیه ماموریه است، خصوصیات هم تابع عادات عرف محل است. به علاوه در آن مجالس کارهایی که انجام داده
می شود همه اش از مستحبات است. س 54 : در مجالس ترمیم مرسوم است فردي را جهت قرائت قرآن و روضه خوانی دعوت می
گویند و با توجه به اینکه امرار معاش این افراد از همین طریق عشر خوانی تامین می شود « عشرخوان » نمایند که در اصطلاح به آن
بفرمایید: الف) این کار عشر خوانی و دعوت عشر خوان فی نفسه چه وجهی دارد؟ آیا شرعا حلال است؟ ج: هوالعالم، هر دو عمل
عشر خوانی و دعوت عشر خوان حلال است و هیچ اشکالی ندارد. س 55 : اگرر بدون ذکر قیمت، جهت مدیریت این جلسه،
خودبانی، مبلغی به عشر خوان بدهد و او نیز راضی شود چه صورت دارد؟ ج: هوالعالم حلال و طیب است. س 56 : اگر عشرخوان
براي کارش مبلغی تعیین کند و به کمتر از آن نپذیرد، این قرارداد و پرداخت پول، شرعا چه حکمی دارد؟ ج: هوالعالم، اجیر شدن
بر عشر خوانی و تعیین قیمت هر دو جایز است بنابراین دادن پول بعد از تعیین و خواند، لازم است و حلال.
نبش قبر
س 57 : در قبرهایی که به صورت طبقاتی هستند آبا می شود از طبقه پایین مثل طبقه دوم یا سوم میتی را از قبر بیرون آورند و به
عتبات عالیات منتقل کنند؟ ج: بلی، خصوص در مورد وصیت، ولی بیرون آوردن در طبقه زیري باید به نحوي باشد که موجب نبش
قبر طبقه فوقانی نگردد. س 58 : طبق وصیت پدرمان، او را بعد از فوت کنار قبر برادرش در یکی از دهات شهرستان... دفن کردیم،
اما حالا به جهت اینکه آن ده دور است و نمی توانیم به سر قبر او برویم، تصمیم داریم قبر را نبش کنیم و پدرمان را به قم منتقل
کنیم، تقاضا می شود بفرمایید اولا: با توجه به اینکه ایشان در زمان حیات میل داشتند در قم دفن شوند آیا از نظر شرعی مجاز
هستیم قبر پدر و عمویمان را نبش کنیم و آنها را به قم بیاوریم؟ ج: هوالعالم، در صورتی که مطمئن هستید که بوي بد ندارد که
موجب هتک حرمت میت بشود مانعی ندارد که نبش کنید و منتقل به قم نمایید. ثانیا: اگر قبر پدر و عمویمان را نبش کردیم آیا
لازم است هر دو را کنار هم دفن کنیم یا نه؟ ج: هوالعالم، لازم نیست. س 59 : امروزه قبرهاي مردگان گذشته را باز می کنند و مرده
دیگر در آن دفن می کنند و چه بسا براي آن قبرها به مدت سی تا چهل سال گذشته است، آیا این نبش قبر جایز است یا خیر؟ ج:
هوالعالم، نبش قبر در سال هاي اوایل جایز نیست و مکروه است دفن مرده دیگر در آن قبر.
پول گرفتن براي قبر
س 60 : مسئولین بعضی از قبرستان ها می گویند چونکه قبرستان زمینش وقفی است و نمی توان فروخت پس پولی که دریافت می
شود بابت واگذاري قبر، تنها به عنوان حق اولویت است نه به عنوان فروش، آیا این نظر درست است یا خیر؟ ج: هوالعالم، در
قبرستان وقفی نمی شود زمین آن را فروخت ولی پول به عنوان اجرت عمل مانعی ندارد بگیرند و به عنوان حق اولویت هم مانعی
ندارد.
احکام نماز