دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

احکام روزه

گروه نرم افزاری آسمان

احکام روزه


نیت
س 143 : آیا نیت یک ماه روزه گرفتن در اول ماه مبارك رمضان کفایت می کند یا خیر؟ ج: هوالعالم، بلی، به شرط بقاء حکم آن،
به معناي عدم عدول از قصد و بدون قصد، درخزانه نفس.
کفاره روزه
س 144 : شخص مریضی که علم وارد روزه ماه رمضان را نمی تواند بگیرد آیا می تواند کفاره را قبل از ماه رمضان پرداخت نماید؟
: ج: هوالعالم، ظاهرا می تواند ولی خلاف احتیاط است و چنانچه به عنوان قرض بدهد و بعدا حساب کند بی اشکالتر است. س 145
کسی که به خاطر مریض شدن، روزه اش را نگرفته و توان پرداخت کفاره آن را ندارد، باید چکار کند؟ ج: هوالعالم، به مقدار
ممکن کفاره که یک مد طعام است بدهد، و در صورت عدم امکان استغفار نماید کافی است.
روزه قضاء
(ت) س 146 : دختري هستم که بعد از سن تکلیف نه سالگی از روي کودکی و نادانی خیلی از روزه هایم را خورده ام و الان تعداد
آنها را به خاطر ندارم، تکلیفم چیست؟ ج: هوالعالم، چنانچه ضعیف بودید نمی توانستید روزه بگیرید، فقط قضاء بر شما واجب
است، آن هم آن تعداد که یقین دارید نگرفته اید. س 147 : دختري هستم که از سن دوازده سالگی عادت ماهیانه را شروع کرده امصفحه 26 از 80
و اکنون بیست و سه ساله هستم و تعداد روزه هاي قضا شده ام را فراموش کرده ام بفرمایید وظیفه ام چیست؟ ج: هوالعالم، مقدار
یقینی را قضاء کنید. س 148 : در صورت اتفاق جماع در ماه رمضان بدون قصد این کار چه به اسرار شوهر و چه به اسرار زن و
فراموش شدن تعداد روزه هاي باطل شده به سبب جماع، وظیفه در قضا و کفاره چیست؟ با توجه به اینکه دختري هستم که پنج
سال است ازدواج کرده ام. ج: هوالعالم، اگر جماع به زور و اکراه بوده فقط قضاء بر شما لازم است و اگر به اختیار بوده براي هر
روز کفاره بدهید. س 149 : من به خاطر حاملگی و استفراغ شدید طبق دستور دکتر معالج یک ماه روزه نگرفته ام تکلیفم چیست؟
ج: هوالعالم، قضاء کنید، کفاره لازم نیست. س 150 : خانمی هستم که به علت شیر دادن به بچه، یک ماه به توصیه شوهر و اطرافیان
روزه نگرفته ام، براي جبران چه وظیفه اي دارم؟ ج: هوالعالم، قضاء کنید روزه ها را کافی است.
روزه مسافر
س 151 : بعضی از مقلدین حضرتعالی کارگر هستند و معمولا بیشتر از هشت فرسخ می روند و بر می گردند و نمی توانند ده روز در
محل کار بمانند و روزه بگیرند، و همچنین بعضی از معلمین صبح به دهات می روند و غروب بر می گردند و یا بعضی دیگر شنبه
می روند و پنج شنبه بر می گردند و...لهذا براي این مقلدین روزه گرفتن مشکل است آیا اجازه می دهید در این مسئله به مجتهدي
که روزه را براي کثیر الاسفر اجازه می دهد رجوع نمایند یا خیر؟ ج: هوالعالم، چون اخیرا احتیاط نموده ام لذا می توانند به مجتهد
دیگري رجوع کنند. کسانی که روزه بر آنها واجب نیست س 152 : فرد بیماري که قادر به روزه گرفتن نیست و پزشکان او را به
طور جدي منع کرده اند، وظیفه اش براي روزه چیست؟ و اگر او پافشاري کند چه باید کرد؟ ج: هوالعالم، با عدم قدرت و تشخیص
دکتر پافشاري مورد ندارد و روزه لازم نیست، و حتی در بعضی مراتب جایز نیست. س 153 : چونکه بعضی ناراحتی دارند و می
بایست از قرص استفاده کنند آیا می شود از قرص استفاده کنند و روزه نگیرند؟ و یا روزه نگیرند و کفاره بدهند؟ ج: هوالعالم،
استفاده از قرص اگر به طریق تنقیه باشد موجب بطلان روزه نیست و اگر با خورد باشد روزه را باطل می کند و در فرض سوال
کفاره ندارد. س 154 : دخترانی که به حد بلوغ رسیده اند ولی چون ضعیف هستند و قدرت بدنی ندارند نمی توانند روزه بگیرند
بفرمایید تکلیف روزه آنها چیست؟ و آیا باید کفاره بدهند یا خیر؟ ج: هوالعالم، با عدم قدرت، کفاره لازم نیست، بعدا قضا نمایند.
مسائل متفرقه روزه
س 155 : افرادي که شرعا از روزه گرفتن در ماه رمضان معذورند همانند زنهاي حائض، اگر در مکان هاي عمومی روزه خواري
کنند آیا کارشان حرام است و باید نهی از منکر شوند یا تنها حکم استحبابی احترام به ماه رمضان را رعایت نکرده اند؟ ج:
هوالعالم، البته کار خوبی نیست، ولی حرمت آن معلوم نیست. س 156 :در صورتی که شخصی در چند روز از ماه رمضان مثل دهم،
پانزدهم،بیستم غسل کرده و سپس علم اجمالی پیدا کرده که یکی از آنها باطل بوده تکلیفش چیست؟ ج: هوالعالم، چنانچه غسل
آخر در آن قاعده فراغ جاري نباشد مانند آنکه وسط غسل است در اغسال قبلی قاعده فراغ جاري است. و اگر در آن هم قاعده فراغ
جاري باشد نسبت به صوم که همه صحیح است و اما نسبت به نماز چنانچه آخري که علم اجمالی به بطلان یکی از آنها پیدا شده
است در وقت باشد در خصوص آن نماز باید بخواند و در گذشته ها قاعده حیلوله جاري است.
راه ثابت شدن اول ماه
س 157 : اثبات شب اول یا دوم ماه آیا به بزرگ و کوچک بودن ماه یا به مطوق بودن آن تشخیص داده می شود؟ ج: هوالعالم،
میزان شب دوم بودن، مطوق بودن ماه است. س 158 : در صورتی که شک کرد آیا امروز عید است یا نه؟ آیا دو اصل اصل عدمصفحه 27 از 80
ازاي کونه عیدا و اصل انه عید تعارض و تساقط می کنند، آیا اصلا اصل جاري می شود؟ ج: هوالعالم، اولا: اصل عدم کونه عیدا،
اصل عدم ازاي نیست بلکه عدم نعتی است ثانیا: اصل انه عید غیر صحیح است.
احکام خمس
ربح و فائده
س 159 : جوانان و دانشجویانی که پول پس انداز می کنند براي اینکه در آینده ازدواج کنند، منزل بخرند، کتاب و کامپیوتر
خریداري کنند و... بفرمایید آیا براي این پول هاي پس انداز، خمس تعلق می گیرد یا خیر؟ در حالی که تهیه این پول ها در زمان
نیزا مشکل است. ج: هوالعالم، به همه آنها خمس تعلق می گیرد. س 160 : اگر کسی براي تهیه منزل، ماشین و یا براي ازدواج،حج و
دیگر احتیاجات زندگی، پولی را پس انداز کند و سر سال خمسی اش برسد آیا باید خمس آن را بدهد؟ ج: هوالعالم، بلی باید
بدهد. س 161 : چنانچه زن مهریه خود را از شوهرش بگیرد آیا خمس دارد؟ ج: هوالعالم، بلی، خمس دارد. س 162 : طلا و
جواهراتی که جهت زینت زنانه است آیا خمس و زکات در آنها است یا خیر؟ ج: هوالعالم، خیر، نیست. س 163 : شخصی که ماشین
سواري برایش ضرورت دارد و ناچار است در مدت چند سال پولش راجع کند تا آن را بخرد لطفا بفرمایید پول هاي جمع شده در
: سال هاي قبل خمس دارد؟ ج: هوالعالم، پول هاي جمع شده در صورت گذشتن سال و زیاد بودن از سال قبل خمس دارد؟ س 164
آیا هدیه یا دیه اي که می گیرد خمس دارد؟ ج: هوالعالم، بلی، خمس تعلق می گیرد. س 165 : جهیزیه اي که براي دختران
خریداري می شود و چند سال در خانه می ماند آیا خمس تعلق می گیرد یا نه؟ ج: هوالعالم، چنانچه نم یتوانند یک دفعه جهاز
بگیرند خمس تعلق نمی گیرد. س 166 : شخصی خانه اش را می فروشد تا خانه بهتر بخرد، لکن خریدن خانه چند سالی طول می
کشد مثلا دو سال یا سه سال آیا پول خانه اول خمس دارد یا نه؟ ج: هوالعالم، بلی، خمس دارد. س 167 : اگر شخصی چیزي را
خرید و روز بعد سال خمسی او رسید، گرچه این چیز بعدا مؤنه اش می شود آیا خمس آنرا باید بدهد؟ ج: هوالعالم، بلی، باید
بدهد. س 168 : اگر چند روز قبل از سال خمسی، مال خود را به دیگري ببخشد مشروط به اینکه بعد از یک هفته برگرداند آیا
خمس تعلق می گیرد یا خیر؟ ج: هوالعالم،بلی، خمس به این گونه حیل نمی شود از بین برود. س 169 : کسی که با مبلغ یک میلیون
تومان، حج تمتع ثبت نام کرده ولی بعد از چند سال نوبت او می شود آیا به آن مبلغ مس تعلق می گیرد یا خیر؟ ج: هوالعالم، بلی،
خمس تعلق می گیرد چون حکم فائده را دارد. س 170 : اگر با مبلغی حج یا عمره مستحبی ثبت نام کند و بیش از یک سال بگذرد
تا نوبت او برسد آیا به مبلغ مذکور خمس تعلق میگیرد؟ ج: هوالعالم، در صورتی که شرایط تعلق خمس به فائده را واجد باشد، بلی
تعلق می گیرد. س 171 : کسی که حج بر او مستقر شده مثل اینکه مستطیع بوده و نرفته و یا حج افسادي داشته، اگر پول حجش بیش
از یک سال بماند تا نوبت او برسد خمس تعلق می گیرد؟ ج: هوالعالم، در این صورت تعلق نمی گیرد. س 172 : اگر شخصی حج یا
عمره نذري دارد و ثبت نام می کند ولی بعد از یک سال نوبت او می شود آیا به پولش خمس تعلق می گیرد؟ ج: هوالعالم، در
صورتی که رفتن حج یا عمره منحصر باشد به ماندن 1ول، خیر تعلق نمی گیرد. س 173 : اگر کسی اجیر شده و ولی گرفت براي
انجام حج نیابتی لکن آن پول خرج شد و بعدا با تهیه کردن پول، براي حج نیابتی ثبت نام می کند و بعد از چند سال نوبت او می
سد آیا به این پول خمس تعلق می گیرد؟ ج: هوالعالم، خیر چون مانند اداء دین است. س 174 : اگر کسی پولی را براي حج واجب
اعم از حجت الاسلام یا حج نذري یا حج افسادي و یا نیابتی کنار بگذارد تا بعد از چند سال به حج برود آیا پول مذکور خمس
دارد؟ ج: هوالعالم، بلی، واجب است تخمیس شود. س 175 : بفرمایید در چه صورتی پول حج خمس دادن آن واجب است و در چه
صورتی واجب نیست؟ ج: هوالعالم، چنانچه حج واجب شده باشد و رفتن منحصر باشد که پول را جایی بگذارد تا نوبت او برسدصفحه 28 از 80
خمس واجب نیست و الا واجب است. س 176 : کسی که به جهت فرار از دادن خمس، مالش را نسیه می فروشد و یا قرض می
دهد، تا بعد از سال خمسی، آیا بر این شخص، قبل از وصول آن نسیه یا قرض، تخمیس آن واجب است؟ ج: هوالعالم، بلی، چون
در ذمه مدیون، پول دارد و زاید از مونه است. س 177 : کسی که اهل خمس دادن نبوده و خمس اموالش را نمی داده، از دنیا رفته
است و اموال زیادي از خود باقی گذاشته، و وصیت هم نکرده که خمسش را ورثه بدهد، حال بفرمایید: دادن خمس این مال الارث
بر ورثه واجب است یا خیر؟ ج: هوالعالم، بلی واجب است. س 178 : در فرض مسئله قبل، اگر ورثه هم خمس مال الارث را ندهد آیا
: مالک آن مال می شود یا خیر؟ ج: هوالعالم، به نحو اشتراك همه آنها مدیون آن مقدار مال می باشند به مقدار حصرشان. س 179
در فرض مسئله قبل، اگر ورثه مالک مال الارث نباشند، بفرمایید آیا معاشرت با آنها جایز است یا خیر؟ ج: هوالعالم، مانعی ندارد.
س 180 : درفرض سابق آیا تصرف خود ورثه در این مال الارث بدون اداء خمس که از دیون میت است، جایز است یا خیر؟ ج:
هوالعالم، خر تصرف جایز نیست، و اگر تصرف کنند مقدار خمس منتقل به ذمه شان می شود.
سرمایه
س 181 : آیا سرمایه از مؤنه زندگی به حساب می آید؟ ج: هوالعالم، خیر، سرمایه مؤنه زندگی که خمس به آن تعلق نگیرد، نیست.
س 182 : شخصی مغازه اي با پول مخمس خریده ولی الان قیمت مغازه ترقی کرده آیا آن ترقی قیمت خمس دارد یا خیر؟ ج:
هوالعالم، بلی، ترقی قیمت با شرائط وجوب خمس، خمس دارد البته باید با مجموع درآمد سال حساب شود. س 183 : شخصی مغازه
اي را به دوازده میلیون تومان خریده و خمس آن را پرداخت کرده لکن بعد از مدتی به علت کوچک بودنش براي کسبش، آنرا
فروخته به مبلغ چهل میلیون تومان و مغازه اي بزرگتر خریده به مبلغ شصت میلیون تومان و از این بابت بیست میلیون تومان بدهکار
گشته، حال بفرمایید براي آن ترقی قیمت مغازه قبلی خمس هست یا خیر؟ ج: هوالعالم، بلی، مغازه فعلی را که به شصت میلیون
خریده، دوازده میلیون آن را قبلا تخمیس نموده و بست میلیون هم بدهکار است، این دو قلم کم شود پس بیست هشت میلیون باید
تخمیس شود با رعایت شرایط. س 184 : باز و زمین هایی که چند سال پیش خریداري شده و خمس آن را داده در صورتی که الان
بر قیمت آن اضافه شده آیا اضافه قیمت خمس دارد؟ اگر بخواهد بفورشد چطور؟ ج: هوالعالم، بلی، خمس دارد خصوصا در
صورت فروش. مؤنه س 185 : عده اي قنات مشترکی براي آبیاري مزرعه دارند در صورتی که قنات مذکرو نیاز به خارجی براي
تعمیر و تمیز کردن و... داشته باشد آیا آن خارج را می شود از مؤنه و مخارج سالیانه حساب کرد؟ ج: هوالعالم، خیر، از مونه
حساب نمی شود چون مونه زندگی نیست، مؤنه کسب است. س 186 : صدقات و خیراتی که انسان می پردازد و یا هدایایی که براي
کسی می برد و یا ضیافتی انجام می دهد آیا از مؤنه حساب می شود؟ ج: هوالعالم، بلی، از مؤنه است. س 187 : شخصی مبلغی را
براي حرم امام رضا (ع) نذر کرده و آن را قبل از موعد سال خمسی به نیت نذر کنار گذاشته تا موقع تشرف به ضریح حضرت
بیندازد آیا به مبلغ مذکور در موعد سال خمسی، خمس تعلق می گیرد؟ ج: هوالعالم، خیر، تعلق نمی گیرد. س 188 : چیزي که از
مؤنه است همانند منزل، فرش، کتاب، لوازم منزل و غیره که به همین جهت در موعد سال خمسی، آن را استثناء کرده، حال بفرمایید
اگر بعد از گذشته سال آن را بفروشد خمس به آن تعلق می گیرد؟ ج: هوالعالم، بلی. تعلق می گیرد. س 189 : کسی که خانه
مسکونی خود را می فروشد و با پولش خانه دیگري می خرد آیا با پولی که خانه اش را فروخت و به دستش رسید خمس تعلق می
گیرد یا خیر؟ ج: هوالعالم، اگر وسط سال است خمس تعلق نمی گیرد. س 190 : مقداري سرمایه قالی بافی داریم آیا از اخراجات
مؤنه است یا خیر؟ ج: هوالعالم، مؤنه کسب مثل سایر فوائد است آنچه مستثنا است مؤنه زندگی است مثل خوراك و پوشاك و
مسکن.صفحه 29 از 80
مصرف خمس
س 191 : لطفا بفرمایید به شخصی که مبغی از وجوهات - سهم مبارك امام (ع) و سهم سادات بدهکار است آیا جایز است
مقداري از این بدهی را به خودش بخشش کنند مثلا بیست میلیون تومان از وجوهات باید بپردازد لکن پنج میلیون تومان آن را به
خودش ببخشند واز او نگیرند؟ ج: هوالعالم، بخشیدن وجوهات به کسی که بدهکار است جایز نیست. (حضرت رضا و امام جواد
(ع) به عده اي که از راه دور خمس آورده بودن و تقاضا کرده بودن که مقداري به ما گذشت کنید، هر دو امام فرمودند که ما نمی
توانیم ببخشیم)، خدا هدایت کند کسانی که این کارها را می کنند. س 192 : از سهم مبارك امام (ع) آیا جایز است به فقرا غیر اهل
علم داده شود؟ ج: هوالعالم، چنانچه با مجتهد دستگردان شود و از طرف او به فقیر داده شود اشکال ندارد. س 193 : کسی که می
تواند کار کند و مخارجش را تامین نماید لکن دنبال کار نمی رود و مخارج هم ندارد آیا می شود به او خمس یا زکات داد؟ ج:
هوالعالم، خیر، نمی شود مگر اینکه طالب علم و خدمتگزار اسلام باشد. س 194 : کسی که تنها از طرف مادر سید باشد آیا می تواند
خمس بگیرد؟ ج: هوالعالم، در مساله خمس اگر روایت معتبر خاصی نبود می گفتم خمس می شود به پسر دختر هم داد، ولی
روایت به خصوص وارد شده است و صریح است در اینکه نمی شود به او خمس داد. س 195 : آیا به زن علویه برایت امین مخارج
خودش و شوهرش و اولادش، می شود سهم سادات داد یا خیر؟ ج: هوالعالم، خیر نمی شود مگر آن که شوهرش خرجی به او نمی
دهد. س 196 : زنی که شوهرش سید است و مفقود گشته، آیا می شود به این زن بابت نفقه اش که از شوهرش طلبکار می شود سهم
سادات پرداخت کرد؟ ج: هوالعالم، خیر، نمی شود مگر آن که شخصی با اجازه مجتهد از طرف آن سید قبول کند و بدهد به زن
او. س 197 : مال خمس در دست کسی به امانت بود پس او هم آن را به مستحق رد کرد لکن بعدا معلوم شد که شخص گیرنده
مستحق نبوده، آیا ضامن است یا نه؟ ج: هوالعالم، بلی، ضامن است. س 198 : در صورتی که شخص مستحق، مقداري از خمس را
در معصیت مصرف کند آیا دادن خمس به او جایز است؟ ج: هوالعالم، خیر، جایز نیست. س 199 : شخصی که بدهکار خمس
است،فرزندش طلبه می باشد، آیا می تواند از سهم امام (ع)ت به فرزندش بدهد؟ ج: هوالعالم، با اجازه یک مجتهد بلی می تواند.
مسائل متفرقه خمس
س 200 : در تلویزیون حدیثی پیرامون خمس از حضرت صاحب الزمان (ع) نقل کردند که حضرت فرموده: لعنت خدا و فرشتگان و
جن و انس بر کسی باد که یک درهم خمس ما بخورد و نپردازد، با بزرگواري بفرمایید این حدیث در چه کتابی است؟ ج:
هوالعالم، توقیع شریف در احتجاج طبرسی صفحه 480 ، و کلمه (من) در حدیث نیست. س 201 : خمس و زکات قرض آیا بر قرض
گیرنده است یا بر قرض دهنده؟ ج: هوالعالم، بر قرض گیرنده نیست. س 202 : اگر خمس و زکات، موعد هر دو، در سر سال خمسی
فرا برسد، آیا هر دو را حساب کند یا یکی مقدم است؟ ج: هوالعالم، هر دو را باید حساب کند. س 203 : غذا خوردن در منزل کسی
که خمس نمی دهد چگونه است؟ آیا می شود غذا خورد و مقدار خمس آن را پرداخت کرد؟ ج: هوالعالم، غذا خوردن اشکال
ندارد و چنانچه خمس به غذا تعلق گرفته منتقل می شود به قیمت آن در ذمه صاحب غذا. س 204 : پرداخت حقوق شرعی خمس،
زکات به شخصی که مجتهد نیست و وکالت از مجتهد هم ندارد چگونه است؟ آیا جایز است یا نه؟ ج: هوالعالم، حقوق شرعی
اگر زکات و یا سهم سادات است و شخص گیرنده مستحق و واجد شرایط مصرف است پرداخت به او جایز است. و اما در خصوص
سهم مبارك امام (ع)، چنانچه گیرنده مجتهد مطلق است و علم هم حاصل شود که طریق مصرف او با طریق مصرف مرجع تقلید
پرداخت کنند یکی است اینجا نیز پرداخت به او جایز است. و چنانچه گیرنده مجتهد مطلق نباشد و یا علم به یکی بودن طریق
مصرف حاصل نشود پرداخت به او جایز نیست. بلی، اگر چنانچه گیرنده فرد موثقی است و دهنده حق شرط کند که آن را به اهلشصفحه 30 از 80
برساند، می شود به او داد. س 205 : منزل هایی که دولت به صورت اقساط می فروشد ولی ملک شخص نمی شود مگر تمام مبلغ را
پرداخت کند. بفرمایید اگر یک سال در منزل ساکن نشد با اینکه منزل هنوز ملک او نشده است آیا خمس دارد یا نه؟ ج:
هوالعالم، تا مادامی که ملک او نشده است خمس ندارد اما اقساطی که پرداخته آنها خمس دارد و باید داده شود.
احکام زکات
نصاب زکات
س 206 : شخص کشاورزي داراي محصول گندم و جو است، در صورتی که هیچ کدام به تنهایی به حد نصاب نرسند، آیا آن
شخص باید گندم و جو را روي هم حساب نماید یا اینکه زکات بر او واجب نیست؟ ج: هوالعالم، باید روي هم حساب نماید.
س 207 : در صورتی که مال زکوي با آب تلمبه و آب باران آبیاري شود بفرمایید که چه مقدار زکات باید بدهد؟ ج: هوالعالم،
چنانچه صدق اشتراك بکند در نصف آن یک دهم، و در نصف دیگر یک بیستم باید بدهد، و چنانچه غلبه با یکی بود همان میزان
است. س 208 : کسی که زکات بر او واجب است و داراي یک یا چند مال زکوي است که به حد نصاب رسیده اند آیا می تواند
مقدار زکات را به پول بپردازد؟ ج: هوالعالم، بلی، می تواند.
مصرف زکات
س 209 : کسی که می تواند کار کند و مخارج زندگی را به دست آورد لکن دنبال کار نمی رود و مخارج هم ندارد آیا می شود به
او خمس یا زکات داد؟ ج: هوالعالم، خیر، نمی شود مگر طالب علم و خدمتگزار اسلام باشد. س 210 : دادن زکات به شخص
مستحقی که مقداري از آن را به مصرف خودش می رساند و مقداري از آن را در معصیت مصرف می کنند جایز است یا خیر؟ ج:
هوالعالم، خیر، جایز نیست.
مسائل متفرقه زکات
س 211 : اگر در سالی، موعد حساب خمس و موعد حساب زکات یک زمان شوند آیا مالک هر دو را باید حساب کند یا یکی از
آن دو مقدم است؟ ج: هوالعالم، هر دو را باید حساب کند. س 212 : همس و زکات قرض آیا بر شخص قرض گیرنده است یا قرض
دهند؟ ج: هوالعالم، بر قرض گیرنده نیست. س 213 : اگر صاحب مال زکوي، قبل از تعلق زکات، آنرا تبدیل به مال دیگر کند و یا
صاحب خمس قبل از سر سال خمسی مال خود را به دیگري ببخشد مشروط بر اینکه بعد از چند روز به او برگرداند، بفرمایید آیا
زکات یا خمس واجب است یا خیر؟ ج: هوالعالم، بلی، خمس و زکات به این گونه حیل نمی شود از بین برود.
زکات فطره
س 214 : کسی که در شهري مسافر است اگر روز آخر ماه مبارك رمضان وارد خانه اقوام خود شود و قبل از اذان مغرب از آنجا
خارج شود و سپس بعد از اذان به همان خانه برگردد آیا فطره او بر عهده خودش است یا بر عهده صاحب خانه؟ ج: هوالعالم، فطریه
او اگر بنا است آنجا بماند ولو یک روز به عهده صاحب خانه است. س 215 : آیا به بی نماز و کسی که روزه نمی گیرد می شود
زکات فطره داد یا نه؟ ج: هوالعالم، مقتضاي احتیاط این است ندهید. س 216 : اینکه در رساله نوشته شده: به کسی که آشکارا گناه
می کند نمی شود زکات فطره داد، مراد چیست، لطفا توضیح دهید؟ ج: هوالعالم، مراد این است که علنا و در نزد مردم گناه میصفحه 31 از 80
منظور از غروب آیا غروب «... اگر مهمان پیش از غروب شب عید فطر بر میزبان وارد شود » : کند. س 217 : اینکه در رساله فرمودید
شمس است یا مغرب شرعی؟ ج: هوالعالم، منظور از غروب شب عید، غروب شمس است. س 218 : در صورتیک شب مهمان شدن
شخصی بفرمایید آیا فطریه بر عهده مهمان است یا میزبان؟ ج: هوالعالم، فطریه بر عهده میزبان است.
صدقات و کفارات
س 219 : دادن صدقات مستحبی و کفارات به سادات چه حکمی دارد؟ ج: هوالعالم، هیچ اشکالی ندارد. س 220 : اگر پولی نزد
صندوق صدقات افتاده آیا می تواند آن را بر دارد و به فقیر بدهد؟ ج: هوالعالم، اگر یقین ندارد از پول هاي صندوق است می تواند
بردارد یا به فقیر بدهد. احکام حج س 221 : شخصی که خانه مسکونی خود را می فروشد و با پول آن خانه دیگر می خرد بفرمایید
آیا با پول فروش خانه اول. حج بر او واجب می شود یا نه؟ و آیا خمس به آن پول تعلق می گیرد یا نه؟ ج: هوالعالم، اگر وسط سال
است خمس تعلق نمی گیرد و حج هم با این کیفیت واجب نیست. س 222 : کسی که با قرض گرفتن به حج می رود و اداي قرض بر
او حرجی نیست آیا حجش حجت الاسلام حساب می شود؟ ج: هوالعالم، خیر، حساب نمی شود. س 223 : در صورتی که کافري
مسلمان شود و ایام حج نزدیک بود و مستطیع هم گردید ولکن نتوانست به حج تمتع برسد آیا حج او مبدل می شود به حج افراد یا
اینکه سال بعد به حج برود؟ ج: هوالعالم، خیر، مبدل نمی شود باید سال بعد حج تمتع انجام دهد. س 224 : کسی که نذر کرد روز
عرفه در کربلا باشد و اتفاقا در همین سال مستطیع هم شد بفرمایید کدام یک مقدم است؟ حج یا نذر؟ ج: هوالعالم، وجوب حج
مقدم است. (جواب گنگ) س 225 : شخصی که منکر خمس و زکات است به حج رفته آیا حجش صحیح است یا خیر؟ ج:
هوالعالم، اگر منکر باشد شبه، حجش صحیح است و همچنین اگر توبه کرده باشد و الا باطل است. س 226 : در صورتی که روي
جرات از طبقه پایین براي شخص حرجی باشد آیا از طبقه بالا جایز و مجزي است یا نه؟ ج: هوالعالم، اگر از بالا به آن مقدار از
جمره که در سابق باشد ولو نهی شده است جایز است ولی نباید به بالاتر از آن رمی نماید. س 227 : آیا انجام دادن بیش از یک
عمره مفرده چه براي خودش و چه براي نیابت از دیگران در یک ماه قمري به قصد ورود جایز و صحیح است؟ ج: هوالعالم، ما
فاصله بین دو عمره ولو براي خودش لازم نمیدانیم و به قصد ورود بعد از تمام شدن عمره اولی میتواند دو مرتبه عمره ایتان کند.
س 228 : اگر شخصی قبل از احرام حنا بزند و اثر آن بعد از احرام بماند، حرام است یا نه؟ ج: هوالعالم، استعمال حنا براي مرد و زن
حتی در حال احرام و قبل از آن حرام نیست. بلکه مکروه هم نیست، بلی خصوص حنا بستن زن به قصد تزیین براي شوهر خود
: مکروه است. س 229 : آیا بوییدن گل محمدي یا عود یا کافور براي محرم جایز است یا حرام؟ ج: هوالعالم، حرام نیست. س 230
خانم یا آقایی که نمی تواند بول خود را کنترل کند و براي رفع آن از پوشاك یا پارچه استفاده می کند، آیا می تواند به زیارت
خانه خدا برد یا نه؟ ج: هوالعالم، می تواند برود به شرط رعایت عدم سرایت نجاست به خانه خدا. س 231 : کسی که به حج عمره
رفته، و به طور ناآگاهانه به گردنش کفاره آمده ولی توان پرداخت آن را ندارد، باید چکار کند؟ ج: هوالعالم،
احکام معاملات