دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

احکام عید

گروه نرم افزاری آسمان

احکام عیدعید الزهراء
س 572 : روز نهم ربیع الاول را چرا عید الزهراء می نامند؟ ج: هوالعالم، معروف است که روز قتل... است و مرحوم حاج شیخ عباس
قمی هم چیزهایی نوشته اند و رساله مختصري یک نفر نوشته، و در آن رساله از امام عسگري (ع) روایتی براي اعمال آن روز به
« یفرحون لفرحنا » عنوان روز عید نقل نموده است. و اولین روز تصدي امامت ولی عصر (عج) هم می باشد ابراز مسرت به مقتضاي
خوب است. س 573 : در مورد جشن مجلس عید الزهراء چه می فرمایید با اینکه بعضی افراد ایراد می گیرند؟ ج: هوالعالم، مجلس
حشن عید الزهراء بسیار کار حسنی است.
عید میلاد معصومین(ع)
س 574 : کف زدن در مجلس مذهبی در حال مدح خواند مداح چه حکمی دارد؟ ج: هوالعالم، کف زدن در اعیاد مذهبی هیچ
اشکالی ندارد. س 575 : در ایام میلاد حضرات معصومی (ع)، استفاده کردن از برق تیر برق بدون اجازه اداره برق، جهت روشنایی
چراغاي محله، چه حکمی دارد؟ ج: هوالعالم، جایز نیست مگر با اذن اداره.
احکام مجلس عروسی
س 576 : موسیقی، آواز، رقص در مجلس عروسی چه حکمی دارد؟ ج: هوالعالم، موسیقی مطلقا حرام است و همچنین غناء و رقصصفحه 68 از 80
مرد در مجالس زنانه و زن در مجالس مردانه. س 577 :طشت زدن، دایره زدن، همراه با کف زدن و شعر خواند در مجلس عروسی
چنانچه تحریک کننده و مفسده انگیز نباشد چه حکمی دارد؟ ج: هوالعالم، غیر از دایره بقیه اشکال ندارد.
احکام قرآن
قرائت قرآن
س 578 : چنانچه کسی قرآن را بدون قصد قربت بخواند لطفا بفرمایید که، اولا: آیا عرفا و شرعا قرآن خوانده است یا خیر؟ ج:
هوالعالم، قرآن خوانده است ولی ثواب به او داده نمی شود. س 579 : شخصی در کتابش نوشته: قرآن فقط براي شفاي امراض
روحانی است و قرائت آن شفاي امراض جسمانی نمی شود قهرا براي شفاي امراض جسمانی، بعضی از آیات را وسیله قرار دادن
درست نیست چون قرآن یک کتاب هدایت است نه اینکه یک کتاب طب باشد و ایاتش موجب شفاي بیماري هاي بدنی شود. در
این رابطه ما را راهنمایی فرمایید؟ ج: هوالعالم، قران فی نفسه نه شفاي مرض روحانی می شود، نه شفاي مرض جسمانی، بلکه عمل
به آن موجب سعادت می شود. وي یک از طرق عمل، آن است حضرات معصومین (ع) بفرمایند: خواندن قرآن با خصوصیات
خاصه، موجب سعادت خاص دنیوي می شود. و التزام به آن هیچ محذوري ندارد.
مسائل متفرقه قرآن
س 580 : با توجه به اینکه در حال حاضر در مساجد چاه نگهداري و امحاي قرآن ها و اسماي جلاله وجود ندارد و اخیرا سازمان با
زیافت کاغذها درخواست می کند کتابهاي مستعمل و غیر قابل استفاده را به آنهاداده و در قبال آن مبلغی به مسجد می دهند.
بفرمایید که تحیلو آنها براي تبدیل به کاغذ و یا محصولات کاغذي چه صورت دارد؟ ج: هوالعالم، ضرر ندارد شما که تسبیب به
در سوره فلق چیست؟ ج: هوالعالم، مفسرین معنا کرده اند من شر ما یتحمل « من شر ما خلق » کار خلافی نمی کنید. س 581 : مراد از
.« وجود خیر محض است » در مقابل این مطلب که « الشر من المخلوقات و مرادش این نیست که همه مخلوق شر هستند
احکام استخاره
س 582 : آیا استخاره با قرآن یا تسبیح و یا انواع دیگر آن صحیح می باشد و در صورت صحت کدامی بر دیگري ترجیح دارد؟ ج:
هوالعالم، همه اش خوب است. س 583 : آیا حضرات معصومین (ع) نیز براي خود یا دیگران استخاره می نموده اند؟ ج: هوالعالم،
یقینا آنها اگر دستور داده باشند به چیزي و موضوع آن بر آنها صدق کند عمل می کردند. س 584 : اگر کسی کثیر الاستخاره باشد
آیا عمل او به استخاره ها صحیح است؟ ج: هوالعالم، اگر مورد استخاره باشد بلی. س 585 : آیا عمل به استخاره - با شرایط صحیح
آن واجب است؟ ج: هوالعالم، واجب نیست. س 586 : آیا تکرار استخاره در موضوعی صحیح است، یعنی استخاره بد بیاید و
دوباره استخاره نماید و یا به عکس؟ ج: هوالعالم، خیر صحیح نیست. س 587 : فرق استخاره با قرعه اي که همراه با خیر خواهی
نمودن از خداوند است، چیست؟ ج: هوالعالم، بعضی از استخاره ها - مانند استخاره ذات الرقاع قرعه یکی از اجزاي آن است.
س 588 : استخاره یک فرد براي دیگري صحیح است یا خیر، چرا؟ ج: هوالعالم، صحیح است چون فرقی در مووضع بین افراد نیست.
س 589 : استخاره در مورد واجب و مستحب و مباح و مکروه و حرام، چه صورتی دارد؟ ج: هوالعالم، در مباح بلی، بلکه در مستحب
و کروه نیز بلی، ولی در واجب و حرام خیر. س 590 : اگر استخاره کند شخصی سید باشد آیا اولی بر عام است یا خیر؟ ج: هوالعالم،
فرقی نیست بین سید و عام. س 591 : آیا مطرح نمودن استخاره از طرف دین مبین اسلام. زمینه اي براي جلوگیري از فکر و عقل درصفحه 69 از 80
بین مردم عوام نمی شود، چرا؟ ج: هوالعالم، خیر، چون در صورتی استخاره صحیح است که بعد از تفکر و مشورت باشد، اگر باز
متحیر ماند استخاره بنماید، و قبل از آن استخاره مورد ندارد. س 592 : انسان براي اینکه به اسخاره اي که نموده عمل نکند، چه
کاري می کند تا مورد غضب خداوند واقع نشود؟ ج: هوالعالم، عمل نکردن به استخاره موجب غضب الهی نیست. س 593 : استخاره
نمودن زنان اعم از اینکه استخاره بگیرند و یا اینکه دیگران براي آنهااسخاره کنند چه صورتی دارد؟ ج: هوالعالم، فرقی بین زن و
مرد نیست. س 594 : استخاره براي ازداج چه مقدار حجت شرعی دارد و انسان باید با چه نیتی براي ازدواج استخاره بنماید؟ ج:
هوالعالم، حجت شرعیه ندارد، استخاره مانند مشورت با یک بزرگ متفکري است. س 595 : اگر استخاره خوب بیاید و بعد انسان در
موردش سختی و ضرر ببیند. می گویند خیر و صلاح شما در همان بوده پس در این صورت استخاره چه معنی دارد چون در حالت
عادي نیز هر امري باري انسان مؤمن واقع می شود خیر و صلاح او می باشد؟ ج: هوالعالم، در این صورت معناي خوبی استخاره این
است که اگر این کار را نمی کردي ضرر بیشتري متوجه می شد. س 596 : کسانی که مرتبا براي همه کارهاي خود اعم از کوچک
و بزرگ استخاره می کنند چه حکمی دارد؟ ج: هوالعالم، صحیح نیست مگر آنکه مریض باشند و راهی براي فهمیدن صلاح وف
پس با « مطالب قران بسار عمیق است و به سادگی فهمیده نمی شود » ساد نداشته باشند مگر استخاره. س 597 : کسانی که می گویند
این توضیح بفرمایید چگونه می شود خوبی یا بدي حجتی را از قرآن به طریق استخاره متوجه شد؟ ج: هوالعالم، قرآن ظاهري دارد
و باطنی. اما باطن قرآن را کی جز ائمه (ع) نمی فهمند و اما ظاهر قرآن را همه می فهمند و لذا در کتب استدلالی همه به ظاهر قرآن
براي استفاده احکام استدلال می کنند. س 598 : کسی که خیلی دقیق به معانی قرآن واقف نیست اگر براي مردم استخاره نماید چه
حکمی دارد؟ ج: هوالعالم، چنانچه نمی تواند خوب و بد را تشخیص دهد، نباید استخاره کند. س 599 : در مورد استخاره با قران
حال بفرمایید آیا استخاره با قرآن ناقص هم صحیح است یا خیر، چرا؟ ج: هوالعالم، با قران « باید قرآن کامل باشد » بعضی می گویند
ناقص هم می شود استخاره نمود چون مقصد فهمیدن صلاح و فساد دنیوي است. س 600 : بفرمایید که نظر کلی حضرتهالی، راجع
به استخاره چیست؟ و براي اطلاع بیشتر به چه منابعی باید رجوع نماییم؟ ج: هوالعالم، بعضی از اقسام استخاره روایت دارد و شهید
(قد سره) نقل می کند: که مواردي که استخاره کرده است با تجربه قطعی می فرماید استخاره صحیح است. و کتابی در استخاره
هست ولی عربی است.
مسائل اعتقادي
اصول دین
اصول دین سه تا می باشد و کسانی که می گویند اصول دین پنج تا است اشتباه می » س 601 : بعضی در کتابشان القا می کنند که
لطفا بفرمایید کسی که این عقیده داشته که اصول دین پنج تا است توحید، عدل، نبوت امامت، قیامت خطا کرده است و « کنند
گناهکار است؟ ج: هوالعالم، معناي دین اخص از اسلام است، دین عبارت است از قوانینی که خداوند تعالی جعل کرده و قرار داده
است از اصول عقائد و فروع، و واضح است که اصول دین پنج است.
اسلام و ایمان
لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله، وصی رسول الله و » س 602 : اینکه شیعیان در کلمه طیبه این طور عبارت را ادا می نمایند
در کلمه طیبه ذکر کردن از بدعات است ولو مضمون این « خلیفته بلافصل » بعضی در کتابشان القا می کنند که « خلیفته بلافصل
می باشد و « لا اله الا الله، محمد رسول الله » جمله را ادا نمایند چون به این لفظ در حدیث موجود نیست. و می نویسد کلمه اسلامصفحه 70 از 80
کلمه ایمان و لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله و خلیفۀ رسول الله می باشد اضافه بر این جایز نیست حال بفرمایید آیا
شیعیان مرتکب گناه شده اند؟ ج: هوالعالم، آنچه دستور شرع است کلی است و در خصوصیات الفاظ موکول به نظر افراد است
مشروط به انکه الفاظ از مضمون ان کلی زیاد نباشد و لفظ و خلیفته بلافصل، مضمون همان عبارت رسول خدا (ص) در روز غدیر
است. بنابراین هیچ اشکالی ندارد گفتن آن.
نبوت وامامت
شیعیان ائمه اطهار را وسیله براي امور دینوي و برآوردن حاجات دنیوي قرار می » : س 603 : بعضی افراد در کتابهایشان نوشته اند که
دهند با اینکه ایشان براي هدایت بشر آمده اند نه اینکه مسائل دنیوي مردم را حل نمایند چون مسایل دنیوي تابع وسائل طبیعی است
و از همین باب است که بعضی ها وقتی به مزارات و حرم ها مشرف می شوند از قبور ائمه اطهار (ع) حاجات دنیوي طلب می کنند
لطفا « که این کار درست نیست و بدعت می باشد، آنهافقط براي امور معنوي واسطه می باشند و ارتباطی به امور تکوینی ندارد
بفرمایید آیا ائمه اطهار (ع) در حال حیات و بعد از حیات، تنها وسائل و برکات الهی در امور معنوي می باشند و یا اینکه در امور
دنیوي و تکوینی هم می شود از آنهاکمک خواست و آنها را وسیله قرار داد؟ ج: هوالعالم، امام قطع نظر از دارا بودن ولایت
تکوینی که عبارت است از تصرف در عالم کردن ایجاد اواعدما، و اینکه عالم طبیعت منقاء آن بزرگواران است البته نه به نحو
یعنی واسطه « وابتغوا الیه الوسیله » استقلال بلکه در طول قدرت خداوند تعالی و اختیار او ، خداوند می فرماید در طلب حاجات
قرار دهید نزد پروردگار در طلب حاجات و آن واسطه هم اهل بیت (ع) می باشند و خداوند به واسطه آنها حاجات شما را
برآورده می نماید. و لذا در وقت کم آبی می فرمایند در دعا خدا به حق امام زمان قسم بدهید و به واسطه ان بزرگوار یاران رحمت
با اینکه روح در اختیار « روحی و ارواح العالمین لک العذاء » الهی بر شما نازل می گردد. س 604 : اینکه براي معصوم (ع) می گوییم
ما نیست بفرمایید مراد آن چیست؟ ج: هوالعالم، در این موارد این جملات معناي کنایی دارند یعنی من آن قدر به شما اهمیت می
یا ایها » دهم که اگر دوران امر بین از بین رفتن شما یا همه باشد، من از بین رفتن همه را مقدم می دارم. س 605 : با توه به ایه مبارکه
در امر ولایت علی بن ابیطالب (ع)، و با توجه «( ) ... الیوم المکت لکم دینکم » و آیه مبارکه «( ) ... الرسلو بلغ ما انزل الیک من ربک
به خطبه بنی اکرم (ص) در غدیر خم، پیرامون ولایت آن حضرت. بفرمایید آن کسانی که قبول ندارند و یا این آیات و روایات را
تأدیل می کنند به چیز دیگري غر از امامت و ولایت، آیا کافرند یا خیر؟ ج: هوالعالم، خیر کافر نیستند.
شیعه و تشیع
س 606 : ملاك در تشیع و شیعه بودن چیست؟ و آیا مأمنون الرشید قاتل امام رضا (ع) شیعه بود یا نه؟ ج: هوالعالم، میزان اعتراف به
امامت اثناعشر داشتن است. و چنانچه مأمون هم اینگونه بوده است او هم شیعه فاسق بدتر از هر کافري است.
تولی و تبري
س 607 : در مورد جواز لعن سه غاصب ازل و ابد در مجالی که دوستان و محبین اهل بیت می باشند چون بعضی می گویند که در
این زمان باید تقیه کرد و اگر ما آنهارا لعن کنیم آنهاتلافی می کنند و بعضی می گویند الان مصلحت اتحاد دنیاي اسلام، اقتضا می
کند دست از لعن آنها برداشته شود، نظر حضرتعالی در این مورد چیست؟ ج: هوالعالم، در مورد لعن غاصبین چنانچه علنی باشد در
«... لا تسبوا الذین یدعون من دون الله نیست الله عدوا » حضور مخالفین و موجب اختلاف شود نباید انجام شود به موجب آیه کریمه
و اما در مجالسی که مخالفین نیستند بسیار ذکر خوبی است.صفحه 71 از 80
غلو
خدا علی و علی خدا لا اله » س 608 : لفا بفرمایید کسانی که در مقام اهل بیت عصمت و طهارت (ع) غلو می کنند و جملاتی امثال
می گویند آیا شرت رد چنین مجالی « الا الزهراء بسم الله الرحمن الرحیم یعنی امیر المؤمنین مالک یوم الدین یعنی زینب کبري
جایز است؟ براي ما تعیین تکلیف فرمایید؟ ج: هوالعالم، این جملات موجب کفر است و روایات متعددي از خود حضرت امیر
المومنین علیه الاف التحیه و الئناء وارد شده کسانی که نظیر این جملات بلکه کمتر از این معانی می گفتند ان حضرت تبري از
آنها نموده و از زمره مسلمین خارج دانستند. به هر حال این جملات به آن گونه که از آنهاظاهر است موجب کفر است و رسول
خدا (ص) و ائمه طاهرین (ع) از این گونه افراد بیزارند. س 609 : اشعار سبک و دون شأن اهل بیت (ع) و دور از واقعیت، و بعضا غلو
امیز از جمله عباراتی چون، حسین را می پرستم ، بسم الله الحسین، لا اله الا فاطمه، از نظر شرعی چگونه است؟ ج: هوالعالم، کلمات
کفرآمیز را هیچ مسلمانی نمی پذیرد خود امام حسین (ع) به حدي در این جهت حساس بودن که قابل بیان نیست.
رجعت
س 610 : نظر شریف شما در رجعت چیست؟ آیا آن را قبول دارید؟ ج: هوالعالم، اصل رجعت ثابت و مسلم است و هیچ جاي تردید
نیست و روایات متواتري که تعداد آنها به دویست روایت می رسد بر آن دلالت دارد. لکن جزئیات و خصوصیات رجعت بر ما
معلوم نیست.
فشار قبر
س 611 : آیا فشار قبر بر روح در قالب مثالی می شود یا بر همین جسم؟ اگر بر همین جسم بشود چرا بعد از دو روز اگر قبر را
بشکافند همان بدن به طور سالم هست و تغییري نکرده یا اینکه میت هم استحقاق فشار قبر داشته ؟ ج: هوالعالم، کیفیت فشار قبر بر
ما روشن نیست و خدا کند تا آخر هم نفهمین و مبتلا نشویم به آن.
حادث یا قدیم بودن عالم
س 612 : در نظر متکلمین عالم حادث است به این معنا که اگر به گذشته برگردیم به لحظه اي می رسیم که عالم پدید امده، نه
خودش قدیم است و نه ماده اش قدیم است. بلکه خداوند ان را از نیستی به هستی آورده است. در نظر فلاسفه عالم قدیم است یعنی
ماده اولی آن ازلی است و هر چه به گذشته برگردیم به مبدا و آغاز آن نمی رسیم. حال بفرمایید آیا حدوث عالم به همین معنا از
ضروریات دین است یا دقیم بودن عالم؟ آیا می شود با برهان عقلی قائل به قدیم بودن عالم شویم؟ ج: هوالعالم، مسئله حدوث عالم
و خالفیت خدا از واضحات است چون وجود بلاموجد و ترجح محال است و از ضروریات همه ادیان است. و قدم به معناي مبدأ
حدوث پیدا نکردن اشکال ندارد ولی قدم به معناي آنچه راجع به خداوند تعالی معتقدیم التزام به آن شرك است.
مسائل متفرقه اعتقادي
س 613 : آیا خداوند متعال از ازل علم به اشیاء و حوادث قبل از ایجاد داشته یا نه؟ با اینکه شیخ صدوق در اعتقادات روایت کرده
ج: هوالعالم، علم دو نوع اطلاق دارد و بر دو «.... سئل الصادق (ع) هل یعلم الله قدیما و ازلا بالاشیاء؟ قال: أنی یعلم و لامعلوم »
اصطلاح است. 1 علم به معناي خود اضافه بین عالم و معلوم. به این معنا. علم بعد از تحقق و وجود دو طرف آن عالم و معلومصفحه 72 از 80
حاصل می شود و اضافه عالم به معلوم اضافه حقیقی است این علم چنین براي خداوند قبل از ایجاد نیست. 2 علم به معناي مبدا
اضافه عالم و معلوم، این علم براي خداوند قبل از ایجاد است. علم به معناي اول از صفات ذاتیه خداوند نیست ولی علم به معناي
دوم همین ذات خداوند است. قهرا با این بیان تنافی بین علم خداوند قبل از ایجاد و معناي روایت. مرتفع می شود. س 614 : آیا کفار
با اینکه ایمان به خدا و رسولش (ص) ندارند مکلف به فروع دین هستند یا خیر؟ ج: هوالعالم، بلی مکلف به فورع می باشند ولیو
بدون اسلام و ایمان اعمالشان صحیح نیست، ولی چون قدرت بر اسلم آوردن دارند مکلف به فروع می باشند. س 615 : اعتقاد
افرادي که می گویند: ذات خدا بلند مرتبه بذاته، به صورتهاي این معلومات و حقایق آنها متجلی می شود، پس ظاهر شدن ولی به
صورتهاي این معلومات و حقایق آنها، بنابر اقتضاي ذات و قابلیت مظاهر براي ظهور واجب است. یا اینکه می گویند: ان الذات
الالهیه هی التی تظهر بصور العالم و ان اصل تلک الحقایق و صورها تلک الذات. یا قائلند به اینکه: فما عبد غیر الله فی کل معبود اذا
لا غیر فی الوجود، فکل ماتدرکه فهو وجود الحق فی اعیان الممکنات فالعالم متوهم، ماله وجود حقیقی و هذا معنی الخیال، و در
اشعار خود چنین سروده اند: یکی شمس حقیقت می درخشد در همه عالم تعیین هاي امکانی بود مانند روزن ها به جز یکتا جمال
حسن مطلق نیست در هستی (حَسَن) را چشم حق بین است و حق گویند روشنها وجود اندر کمال خویش ساري است تعین ها امور
اعتباري است امور اعتباري نیست موجود عدد بسیار و یک چیز است موجود گویند که کند ذات حق نتوان یافت ما یافته ایم که کنه
ذاتش مائیم و قائلند که: عالم عبارت از تجلی وجود مطلق است بر خود در کسوت تعینات کونیه اعیاناو اجساما، غیبا و شهودا.
جبروتا و ملکوتا و ملکا. در نهایت چون به دقت بنگري معتقدند: آنچه در دار وجود است وجوب است و بحث در امکان براي
سرگرمی است. خلاصه اعتقاد به این وحدت وجود از نظر اسلام چگونه است؟ ج: هوالعالم، قائل به وحدت وجود به این معنا که
« من معتقد به آن نیستم و از این الفاظ معناي ظاهر آن را اراده ندارم » ذکرشده است در سؤال، کافر است مگر آن که بگوید
خداوند همه را هدایت کند.
مسائل تاریخی