دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

مسائل تاریخی

گروه نرم افزاری آسمان

مسائل تاریخی


تاریخ حضرت زهراء (س)
بعضی از مصیبت ها. تظلم ها که براي جناب سیده زهراء مرضیه (س) بر منبرها » : س 616 : بعضی در کتاب هاي خود نوشته اند
خوانده می شود، از قبیل احراق باب. کسر ضلع، شهادت محسن و شبانه روز گریه و اه و فغان کردن، بعید به نظر می رسد و بعدها
براي مصالح سیاسی و براي ایجاد نقلاب بر علیه بنی امید و بنی عباس توسط شیعیان افراطی ایجاد شده است که در این زمان. گفتن
لطفا در این رابطه بیان فرمایید که به طور کلی، تظلم « این مطالب موجب تفرقه بین مسلمین و باعث ضعف قدرت مسلمین می باشد
هاي یکه براي سیده زهراء مرضیه (س) خوانده می شود صحت دارد یا فقط شهرت است؟ ج: هوالعالم، بسیاري از این مطالبی که
نقل کرده اند از مسلمات است. و راستی مایه شگفتی است وبسیار سخت است قبول آنها. که شقاوت افرادي به حد مرحله غیر
تصوري برسد که چنین اعمالی از آنها نسبت به چنین شخصیتی که هر چه در عظمت او بگویید کم فته اند سر بزند. آیا ان اعمال
موجب تفرقه نشده است ولی گفتن آنها موجب تفرقه است آن هم در بین دوستان گفتن، خداوند به همه قدري انصاف بدهد.
تمثال و تصویر معصومین (ع)
س 617 : نقاشی از شخصیت هاي مذهبی اعم از حضرات معصمین و غیر آنها مدت ها است که رواج دارد و در هیئات مذهبی و
سایر اماکن عمومی نصب می گردد، نظر مبارکتان درباره این قبیل تصاویر چیست؟ ج: هوالعالم، به نظر من کار درستی نیست وصفحه 73 از 80
کذب عملی است و گاهی هم اهانت است.
زیارت عصمین (ع)
س 618 : با توجه به اینکه روایات دلالت دارند بر استحباب زیارت پیامب راکرم (ص) و امامان (ع) و امام زادگان، و با توجه به
بفرمایید آیا استحباب زیارت معصومین و امام زادگان براي زن هم هست یا خیر؟ ج: هوالعالم، بلی ،« مسجد المرئۀ بیتها » روایت
هست، ولی نماز در خانه ثوابش بیشتر است از نماز در مسجد. س 619 : ما که به زیارت معصومین (ع) می رویم با اینکه قبر آنهادر
سردابه است و در مکان بالاتر هستیم آیا بی احترامی به انان نمی شود؟ ج: هوالعالم، قبر همه معصومین (ع) در زیر زمین است یقینا
اهانت نیست. س 620 : رفتن به زیار عتبات عالیات از جمله حضرت سید الشهداء (ع) با اخذ ویزا و یا به صورت قاچاق، چه حکمی
دارد؟ ج: هوالعالم، در صورت خوف بر نفس جایز نیست و در غیر آن مورد جایز است و حَسَن. اما بر زن مطلقا من جایز نمی دانم.
س 621 : رفتن به زیارت عتبات عالیات در صورت ناامنی عراق چه حکمی دارد؟ ج: هوالعالم، در غیر مورد خوف بر نفس و هتک
،« زر الحسین (ع) ولو علی خوف » ناموس، بسیار کار خوبی است. س 622 : پیرامون زیارت اما محسین (ع) روایت مختلف است مثل
و غیره لطفا بفرمایید عمل به این روایات در صورت خطر بر نفس یا مال، یا کتک خوردن، یا به زندان « و یجب عملیک زیادته
افتادن و یا... به چه وجهی می باشد؟ ج: هوالعالم، در صورت خطر بر نفس جایز نیست اما بقیه امور مانع از زیارت و مطلوبیت آن
نیست. س 623 : در صورتی که رفتن به زیارت امام حسین (ع) خطر جانی یا مالی یا عرضی داشته باشد آیا جایز است به زیارت
بروند؟ ج: هوالعالم، در صورت خطر عرضی جایز نیست و در صورت خطر مالی یا جانی غیر از هلاکت نفس جایز است. و در
صورت خطر هلاکت نفس جایز نیست. س 624 : در زمان ما رسم دولت بر این است که براي گرفتن گذرنامه باید براي بانوان
عکس رنگی و برقی تحویل شود و مأمور گذرنامه عکس را با صاحب عکس رؤیت و تطبیق کند و چه بسا در عکس زنهاي جوان
و با آرایش مظفه ریبه و اناره شهوت است. حال بفرمایید آیا گرفتن گذرنامه براي زیارت هاي مستحبی عتبات عالیات و یا براي
عمره مستحبی چه حکمی دارد؟ ج: هوالعالم، گرفتن گذرنامه براي زیارت هاي مستحبی. ول با عکس گرفته شود و تطبیق کنند با
خود آن شخص، اشکال ندارد. در نهایت باید خانم ها را متنبه نمود که ارایش نکنند. و در صورت امکان مأمور تطبق هم زن باشد.
عزاداري
س 625 : اگر بعضی از واجبات از مکلف به واسطه شرکت در مجالس عزاداري حضرت سید الشهداء (ع) فوت شود مثلا نمازش
قضا شود. آیا بهتر است بعد از این در این مجالس شرکت نکند و یا اینکه این عمدم شرکت باعث دوري از اهل بیت (ع) می شود؟
ج: هوالعالم، هیچ گونه تزاحمی بین این دو عمل نیست. در جالس عزاداري شرکت کند و نماز هم بخواند. س 626 :عزاداري
حضرت سید الشهداء (ع)، در مساجد و حسینیه ها بهتر است یا در خانه و خیابان ها ؟ ج: هوالعالم،در همه امکند خوب است.
بعد از عاشوراي حسینی به خصوص شام غریبان چه حکمی دارد؟ ج: « شاه حسین گویان » س 627 : اجراي دسته هاي عزاداري
هوالعالم، بسیار کار خوبی است. س 628 : استفاده کردن از آلات موسیقی همانند طبل، صنج و شیپور در دسته هاي عزاداري سید
الشهداء (ع) چه حکمی دارد؟ ج: هوالعالم، هر عملی که فی نفسه حرام است مانند موسیقی و غناء نباید در عزاداري حضرت سید
الشهداء داخل شود. س 629 :طبل و شیپور و صنج زدن در عزاداري سید الشهدا (ع) چگونه است؟ ج: هوالعالم، طبل و شیپور جایز
است، صنج خلاف احتیاط است. س 630 : هیئت هاي حسینی چگونه می توانند شأن امام حسین (ع) و شهداي کربلا را نگه بدارند؟
ج: هوالعالم، مرثیه بخوانند، سینه بزنند، زنجیر بزنند در خیابان ها برگردند و... س 631 : زنان چگونه می توانند در عزاداري سید
الشهداء (ع) شرکت نمایند لطفا راهنمایی فرمایید؟ ج: هوالعالم، زن ها به جامع روضه خوانی بروند و جاي آنهااز مردها حبا باشد وصفحه 74 از 80
به بدن لخت مردان سینه زن نگاه نکنند. س 632 : پول هاي نذري که براي هیئت حسینی جمع می گردد آیا هیئت می تواند از این
پول ها به کسانی که احتیاج دارند قرض الحسنه بدهد؟ و الا در چه مصرفی خرج شوند؟ ج: هوالعالم، مصرف این پول ها بسته به
قصد نذر کننده است. س 633 : بعضی از هیئات حسینی که مراسمشان تا نیمه شب طول می کشد. بلند گویی در بیرون هیئت دارند
که صداي ان قاصدها متر پخش می شود و بسیاري از مردم که بیمار و پیر و کودك هستند ناراحت میوند. نظر حضرتعالی در
این خصوص چیست؟ ج: هوالعالم، البته این کار خوب نیست ولی نباید سبب شود که عزاداري تعطیل شود بلکه باید عزاداري باشد
و رعایت حال مجتمع هم بشود. س 634 : ضمن اهمیت اقامه عزا براي امام حسین (ع) و دیگر امامان (ع) و با توجه به اینکهاین
عبادت بزرگ در مواردي الوده به امور سبک و خلاف شأن ائمه هدي (ع) شده است بفرماییدك آیا تشخیص عزاداري مقبول از
اعمال نامشروع به نام اقامه عزا. منحصرا با فقیه جامع شرایط است و یا خیر بلکه عموم مردم می توانند در این مورد تشخیص بدهند؟
ج: هوالعالم، بعضی از امور تشخیص ان با فقیه است مانند جواز قمه زدن و طبل و شیپور نواختن. و مرد به صورت زن در آمدن و
غیره. س 635 :برداشتن علامت هاي آهنی بزرگ، حتی بعضی به عرض خیابان، و نصب پارچه هاي گران قیمت و مجسمه هاي انواع
حیوانات بر روي آن. ضمن نوشتن نام مبارك ائمه هدي (ع) و آیات قرآن، و حاجت طلبیدن از آن و نصب و حمل آن در مساجد
و معابر عمومی، آیا شرعا جایز است یا خیر؟ ج: هوالعالم،بعضی از آنها جایز، و بعضی جایز نیست. س 636 : آیا صرف هزینه براي
برگزاري تعزیه. خرید علامت هایچند میلیونی به شکل صلیب، و یا خرید آلات موسیقی از مله طبل و چنگ و... آیا شرعا جایز
است یا خیر؟ ج: هوالعالم، خرید علامت به شکل صلیب و آلات موسیقی جایز نیست. س 637 : استفاه از آلات موسیقی از جمله
طبل. شیپور، نی، ارگ و... و نواختن اهنگ هایی بعضا طرب انگیز در دسته هاي عزاداري، آیا شرعا جایز است یا خیر؟ ج:
هوالعالم،این گونه امور خلاف است وباید جلوگیري نمود. س 638 :خواندن اشعار سبک ودون شان ومنزلت اهل بیت عیلهم السلام
وبه دوراز واقعیت وبعضا غلوآمیز از حمله عباراتی چون ((حسین را می پرستم))،((بسم الله الحسین))، ((لااله الافاطمه))، آیا شرعا
جایز است؟ ج: هوالعالم،کلمات کفرآمیز را هیچ مسلمانی نمی پذیرد خود امام حسین علیه صلوات الله به حدي دراین جهت
احساس بودند که قابل بیان نیست . س 639 :اعمالی چون تیغ زدن، زنجیز زدن، قفل بستن به بدن، قلاده بستن، آویزان نمودن سنگ
از بدن، عریان شدن درمجالس عزا وغیره که چه بسا توهین به مقدسات وسبک شمردن مجلس عزاي اهل بیت علیهم السلام است
آیا جایزاست یاخیر؟ ج: هوالعالم،اغلب آنچه اشاره کردید بسیار کار صحیحی است، من از شخص جنابعالی تقاضا می کنم
دربعضی ازآن مجالس شرکت کنید ببنید خودتان منقلب می شوید یانه؟ یا رفتن هندي ها را در آتش وسالم بیرون آمدن در موقع
عزاداري را ملاحظه نمایید. البته بعضی کارها خلاف هم هست که باید جلوگیري نمود . س 640 :درمورد عزاداري امام حسین علیه
السلام وبرهنه کردن سینه، سینه زدن، برسر زدن، چه می فرمایید؟ ج: هوالعالم،در مورد عزاداري امام حسین علیه السلام به نحو
سینه زدن، زنجیز زدن، بر سر وصورت، همه اینها از شعائر مذهبی است وبسیار کار خوبی است بقاء دین به بقاء این شعائر بستگی
دارد، ولذا درهمه زمان مانند زمان رضاخان پهلوي که خیال کردند بادین مبارزه کنند اول بامراسم عزاداري امام حسین علیه
السلام مبارزه نمودند . س 641 : گل مالی کردن عزاداران در حال عزاداري، توسط بعضی، چنانچه بعضی ازعزاداران ناراضی باشند
به دلیل گلی شدن لباس یا به دلیل دیگر، جایز است یانه ج : هوالعالم،اگر راضی نباشند جایز نیست. س 642 :بعبضی هادرکتاب خود
القاء می کنند که؟ ((در شیعیان رواج یافته است اکه پشت بام خانه یک علم وپرجم نصب می کنند ودر جلوس هاي عزاء را همراه
دارند ونام این علم را ((علم عباس)) گذاشته اند واز آن خیلی احترام می کنند بااینکه علم عباس هیچ احترام ندارد، علم اگر مقدس
بود بایدنامش علم اسلام یاعلم رسول الله گذاشته می شد...)) خلاصه:این شخص درکتابش براي عنوان علم خیلی بحث کرده
ودرنهایت علم عباس را از بدعت ها شمرده است. لطفا بفرمایید: آیاعلم عباس از شعایر حسینی محسوب می شود یا خیر؟ ج:
هوالعالم،عزاداري بر امام حسین علیه السلام به تمام معناي کلمه از مستحبات اکیده است وازشعایر مذهبی است وپرچم سیاه که به