دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

ادامه...

گروه نرم افزاری آسمان

ادامه...

صفحه 75 از 80


عنوان اعلام آنکه زمان ومکان آماده است براي عزاداري، نه اینکه بدعت نیست بلکه از شعایر مذهبی است. س 643 :آیاآنچه
ازاموال که درعزاي ائمه طاهرین، خاصه اباعبدالله الحسین علیهم السلام مصرف می شود باید خمس باشد یعنی خمس آن
پرداخت شده باشد ؟ ج: هوالعالم،درعزاي ائمه طاهرین علیهم السلام بایدمال حلال صرف شود، مالکی که تخمیس نشده است
صرف آن خلاف است. س 644 :باتوجه بااینکه پوشیدن لباس سیاه مکروه است بفرمایید: آیا ضرورت دارد درعزاي ائمه بپوشیم؟ ج:
هوالعالم، سیاه پوشیدن درعزاي ائمه علیهم السلام بدون شک مکروه نیست بلکه مستحسن است، من خودم مقیدم به پوشیدن
سیاه. ودر غیر عزاداراي هم کراهت پوشیدن سیاه معلوم نیست بلکه در زمان خاصی زمان خلافت بنی عباس چون شعار آنان
پوشیدن سیاه بود نهر شده است، فعلا هیچ اشکال ندارد. شبیه خوانی س 645 :در بسیاري ازمناطق، به خصوص روستاها، مراسم شبیه
خوانی به اعتبار از سنتهاي قدمی است برگزار می شود که گاهی اثر مثبت هم درمردم می گذارد، بفرمایید، این مراسم چگونه
است؟ ج: هوالعالم،خوب است چون آنچه مصداق عزاداري حضرات اهل بیت علیهم السلام است توصیه شده است واز شعایر
مذهبی است. س 646 :اجراي تعزیه وشبیه خوانی به خصوص ساختن شبیه ،نعش، حجله حضرت قاسم(ع) گهواره حبضرت علی
اصغر (ع)، خیمه امام (ع)...که با صرف هزینه گزاق صورت می گیرد آیا شرعا جایز است یا خیر؟ ج: هوالعالم،خیمه امام (ع)
،حجله، گهواره، واین قبیل امور، در دنیا رسم است، در وقت مجلس عزا گرفتن از این کارها استفاده می شود به نظرمن اشکال
ندارد . س 647 :طبل وشیپور وسنج زدن در تعزیه حضرت سید الشهدا علیه السلام چه حکمی دارد؟ ج: هوالعالم، طبل وشیپور
جایز است، صنج خلاف احتیاط است .
نصیحت به عزادار
س 648 :لطفا از باب ((فذکر فانالذکري تنفع المؤمنین)) اعضاي هیئت هاي حسینی را نصیحتی که مفید دنیا وآخرت باشد رهنمون
شوید؟ ج: هوالعالم،از در خانه امام حسین علیهم السلام کنار نروید وبه ایرادلت مخالفین اعتنانکنید. ورعیات موازین شرع راهم
بنمایید. س 649 :باتوجه به اهمیت عزاداري وسفارش اکید ائمه هدي علیهم السلام مبنی بر عزاداري وگریه برمصائب اهل بیت
علیهم السلام حضرتعالی چه توصیه اي بر عزاداران در نحوه عمل به این عبادت بزرگ می فرمایید ؟ ج: هوالعالم،همه نوع
عزاداري از شعایر است مگر آنکه ازمحرمات داخل شود که اساس را لکه دار می کند. واز آن بدتر جملات کفرآمیز، وعدم رعایت
مقامات عالیه ائمه هدي علیهم السلام واهانت به مقدسات دین است.
عباس عموي پیامبر (ص) ابن عباس
س 650 :لطفا بفرمایید نظرتان درمورد شخصیت عباس عموي پیامبر ص وفرزندش عبدالله بن عباس چیست؟ ج: هوالعالم،ابن
عباس مرد بزرگواري است وروایات در ذم او سه تااست وهر سه آنها همانگونه که شهید فرموده ضعیف است واماعباس، من
هرچه فکر کردم که این مرد درایام بعد از پیغمبر ص چراحمایت از صدیقه کبري ننمود وحتی به عیادت اونرفت، فکرم به جایی
نرسید من به او عقدیه ندارم واو را آدم خوبی نمیدانم.
مفضل بن عمر ومعاویه ثانی
س 651 : لطفا بفرمایید نظرتان درمورد شخصیت مفضل بن عمر ومعاویه ثانی پسر یزید چیست؟ ج: هوالعالم،مفضل بن عمر ثقه است
ومعاویۀ بن یزید از مصادیق ((یخرج الحی عن المیت)) است واو دربنی امیه همانند مؤمن آل فرعون در قوم فرعون است.


صفحه


76 از 80
مسائل دعاها
س 652 :از دعاها کدام براي نوانیت قلب خوب است ؟ ج: هوالعالم،قران خواندن . س 653 :در زیارت عاشورا آمده است ((اللهم العن
اباسفیان ومعاویه ویزید بن معاویه...)) سپس در آخر زیارت وارد شده ((وابدابه اولا، ثم العن الثانی والثالث والرابع...)) با اینکه مراد
از ((الرابع))معاویه لع است چرانام او صریحا برده نشده است؟ ج: هوالعالم، به واسطه رعایت مشابهت به آن سه نفر. واز جمله
بعدي ((اللهم العن یزید خامسا))صریحا استفاده می شود که مراد از ((الرابع)) معاویه لع است. س 654 :بعضی در کتاب خود
نوشته اند: ((شیعیان حدیث کساء را براي تبرك وتیمن در مجالس ومحافل به روایت حضرت جابر به ترتیب مخصوص می خوانند
این حدیث از مجعولات است وبه نیت مروي خواندن نه تنها موجب ثواب نیست بلکه گناه می باشد)) لطفا بفرمایید: حدیث کساء
که درآخر مفاتیح الجنان است به این ترتیب خواندن موجب ثواب است یا خیر ؟ ج: هوالعالم، اصل حدیث کساء ازمسلمات است.
به خصوص آنچه در آخر مفاتیح است روایت معتبر به آن ترتیب من ندیدم، ولی به مقتضاي اخبار ((من بلغ))درمستحباب، روایت
ضعیف هم کفایت می کند وپیغمبر صلی اله علیه وآله فرموده است که ((من آن ثواب ها راکه نقل شده میدهم ولو روایت دروغ
نقل شده باشد))
نصیحت معنوي
س 655 :خواهشمنداست نصیحتی که مفید دنیا و آخرت همه ماباشد رهنمون شوید ؟ ج : هوالعالم،عمل به واجبات وترك محرمات
موجب سعادت دنیا وآخرت است. س 656 :تقاضا می شود اینجانب وخانواده ام را با نصیحتی که مفید دنیا وآخرت باشد رهنمون
شوید؟ ج: هوالعالم، شخصی از رسول خدا صلوات الله علیه چنین تقاضایی کرد حضرت فرمود: ((مقید به نماز اول وقت باشید))
کیفیت خوابیدن رو به قبله
س 657 :از مستحبات، روبه قبله خوابیدن است، لطفا بفرمایید نحوه روبه قبله خوابیدن چگونه است همانند خوابیدن محتضر یاهمانند
خوابیدن میت در قبر؟ آیا نص معتبري در این باب وجود دارد؟ ج: هوالعالم،حاجی نوري ره درکتابش چند روایت نقل می کند:
که مستحب است مؤمن، به شکل میت در قبر بخوابد. ومی نویسد: من روایتی که دلالت کند بر استحباب شکل محتضر ندیدم.
درباره مرکز